DE SCHIEDAMMER HAVEN VAN ORAN BRANDT m Vasthouden aan plan-Bunker STOOKBEMINSTRATIE Stad verduisterd door rookkolom Amerika wil geen Europese A-macht Oe Thant gelicht HET RGTTERDAMSCH PARCDL O.A.S. set verwiieting voort GESOyWATBHJMI GEBOUW SPES Europa en VS gelijke partners in toekomst Mijnstaking Roergebied voorkomen Salan voor een nieuwe rechtbank Anti- Joodse terreur in Argentinië Westen wenst gesprek Geen zege voor Rik Hoge Raad verwerpt beroep OUDSHOORN Bouwvak-cao goedgekeurd College geeft fiat aan spoor-cao in MERAUKE wordt niet ontruimd Prof. De Quay onderbreekt vakantie Softenon viel uit bak van vuilnisauto Comité Monnet pleit voor In Suezkanaal 50 legionnaires ontvlucht NATO-OPZET ONGEWIJZIGD - met veranderingen - Nota over Berlijn Jn moordzaak Marcel Nivard N.B.Vivil nog praten over ivijzigingen 1 WisselvaUia 1 I 1 Rustig Geen extra zitting van kabinet Nu kan hef nog! moderniseringsaciie Zevenvoudige moord 22e JAARGANG No. 147 Lange Haven 103, Schiedam. Telefoon 6 72 79—6 65 05 Postgironummer 393644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam ONAFHANKELIJK DAGBLAD UITGAVE N.V. DE NIEUWE PERS HOOFDREDACTEUR: MR H. W SANDBERG DIRECTIE: W VAN NORDEN, B. DE VRIES DINSDAG 26 JUNI 1961 Abonnement 62 ct per t of /8,~ per kwartaal Losse nummers 25 ct lEasaflsEsmirtBFiawtaasiiii^ija.n,ïïi3-sbs^tkhiTmEtasüiiUüiiBPniïiirjoisruiiinc!LiürEJEnnniUuGUtiU'!i^^iiiiwjiywiusin'i tiiiran/, «it.wm-liwU1!' ,,j|Ul« i t ^ard-araiEiiiwMi<ii!raiiipi!'i;ii. a ^raiii'Marii DE landingen van Indonesische para chutisten by Merauke zijn geschied ondanks het feit, dat de Nederlandse re gering Juist tevoren (eindelijk) duidelijk de grondslagen van het plan-Bunker had aanvaard. Aanvaardt de Indonesische re. gering dit plan niet meer7 Men zou het haast kunnen afleiden uit wat Soekarno laatstelijk heeft verklaard, nJ. dat Neder land eerst maar onomwonden moet mee delen, zich met de faestuursovcrdracht op westelijk Nieuw-Gufnea aan Indonesië te kunnen, verenigen. Het lijkt een terug keer naar de oude formule, die tot de im passe had geleld, waaruit het plan-Bunker een uitweg moest bieden. Op het ogenblik ziet de toestand er weer verward en. van Nederlands standpunt be keken, nogal donicer uit Over de grofheid van de Indonesische methode kan weinig meningsverschil bestaan, maar Soekarno en zyn kring hebben ook volstrekt geen behoefte om welwillend te doen, en de wereld is nu eenmaal te veel gewend om óch over conflicten op neventerreinen erg druk te maken. Te Djakarta schrikt men niet van de Nederlandse verontwaardiging. Men ver wacht er klaarblijkelijk wel veel van de nieuwe golf van verontrusting, welke de landingen hier moeten wekken. Nederland wil geen oorlog en poogt ook de schermutselingen tot een minimum te beperken. Wel, is er dan een betere psy chologische taktiek dan om de hoop op een vreedzame oplossing zoveel mogelijk te ondergraven? ZONDER twijfel is dit één van dc over wegingen, die achter de nieuwe lan dingen zit, want het militaire resultaat van vroegere infiltraties houdt nu niet be paald een aanmoediging in voor voortzet ting van acties van deze aard. Doch na tuurlijk is daar ook de hele oorlogspsy chose iü Indonesië die,er „toe noopt De; vervanging van Nasoetibn als chef-staf" door Jani kan gelden als een symptoom van het afglijden van het diplomatieke pad naar de toestand, waarbij de wapens het laatste woord hebhen. Het Nederlandse kabinet overweegt nu klaarblijkelijk een voorlegging van het conflict aan de Veiligheidsraad. De moei lijkheid is echter, dat Den Haag na zijn vele aarzelingen en het daardoor veroor. zaakte tijdverlies zeer voorzichtig moet manoeuvreren om de dingen niet eerder erger te maken dan beter. Dat Rusland elke voor Indonesië on gunstige beslissing kan (en zal) tegen houden, is heel duidelijk, maar ook de houding van de V.S. lijkt weinig hoop te bieden. Men houdt het in Washington, on danks alles, op de methode van onderhan deling. De aandacht mag er op worden geves tigd, dat Soekarno in zijn jongste ver klaring nu zeer duidelijk het recht op zelfbeschikking van de Papoea's heeft er kend. Dit positieve punt raag niet uit het oog worden verloren, zoals het trouwens de aandacht trekt, dat de president van Indonesië ook voor wat de onderhande lingen betreft, nog een flinke slag om de arm heeft gehouden. Het zal dan toch wel in die richting moeten blijven worden gezocht, hoe wei nig gunstig de omstandigheden er voor momenteel ook lijken. (Advertentie 1 M EN HAARDENSHOW VAN OUDSHOORN DAGELIJKS VAN 10 UUR 'S OCHTENDS TOT10 UUR'S AVONDS KAREL DOORMANSTR. 143* BEREIKBAAR MET TRAM i 1,2, 3 EN 9 EN BUS 30 EN 50 iMojraworKiOT a iiMtwaw imwimiit iu r. ;na (Van onze economische redactie) AiMSTERDAM, dinsdag Het „actie comité" voor de „Verenigde Staten van Europa", anders bekend als het „comité Monnet", heeft vandaag een verklaring Nlgegeven, waarin wordt aangedrongen °i> de snelle verwezenlijking van een «Partnership van getij kwaardlgcn" tussen Europa en de Verenigde Staten van Ame rika. Eet „comité Monnet" waarin vertegen woordigers van alle grote politieke par- %n van West-Europa zitting hebben, frggt in zijn verklaring ook aan op het «reven naar snelle successen bij de on derhandelingen over de Britse toetreding tot de Euromarkt en het zoeken van een *eg naar de politieke eenwording van Europa. Slechts als dat alles bereikt Is, aldus *®t comité Monnet, zal de Sow jet-Unie ^grijpen dat in het westen geen ver deeldheid kan worden, gezaaid, en daar- ®êe zullen de voorwaarden geschapen rijn voor een duurzame en vreedzame re- Sjmng van het conflict tussen oost en Op pagina 11 van dit blad van vandaag v uide.Jezer uitvoerige excerpten uit de ^«klaring van het comité Monnet aan. (Van onze correspondent) PARIJS, dinsdag. De haven van Oran staa* in brand. Tien tanks, dertig miljoen liter benzine, zijn in vlammen op gegaan, Het vuur lekte 300 meter hoog en de rook, door de wind landinwaarts gedreven, dekte de berg af waarLegen Oran aanleunt. Vanmorgen was de vunrwand tot 200 meter hoogte gereduceerd. Het leger hoopt de rest van de haven te redden, maar dat is verre van zeker, want het vuur nadert andere tanks. De brandweer is mach teloos na de ontreddering, die zich van de bevolking van Oran meester gemaakt heeft, zijn nog slechts veertig brandweerlieden in de stad over. De mailboten, die in de liaven lagen om passagiers op tc nemen die nas? Frankrijk willen repatriëren, moesten de haven verlaten om de vlammen te ont wijken. De wanhopige burgers van Oran. die op de kade byeen stonden toe te ky- ken, zagen versuft de boten voorbij stomen. die met luid loeiende sirenes hun onderling verkeer regelden. Hier en daar werd een scheldwoord naar de OAS geslingerd. Maar af en toe klonk ook bet fluitje in het bekende rit me: Algerië blijft Frans. Want Oran zit vol verdwaasden. Do speciale vakbond van Oran telt 50.000 leden. Het zijn alle maal handarbeiders, die praktisch op het niveau der Arabieren leven. Ze zijn bang, dat in een moslimse staat alle baantjes naar de Arabieren zullen gaan. In deze groep van arme blanken wor den de fanatiekste tegenstanders van het Algerijnse nationalisme, de verbhndsle racisten, de trouwste aanhangers van de OAS gevonden. Het is deze groep, die de onderhandelingen tussen de voorlopige regering en de OAS van Oran geblok keerd heeft. Op hen steunen de kolonels, die de strijd willen voortzetten tot de vol ledige vernietiging." - Deze namaak-Hitrers willen van Oran hun Berlijn maken. Het leger liet luid sprekers door de stad rijden om de be volking op ie wekken de OAS los le laten. Het heeft weinig zin. Het leger is niet in staat gebleken de OAS van Oran te vernietigen. De Franse bevolking kent stectats één uitweg: het vertrek, in Al giers is het rustig. Allen maken zich daar klaar-voor het referendum. (Van onze correspondent) BONN, dinsdag. De staking der 400.000 U'estdultse mijnwerkers In het Roergebied en rond Aken gaat morgen niet door. Onderhandelingen tussen de re gering, werkgevers en werknemers gis teren In Bonn eindigden met overeen stemming: de lonen en toeslagen worden algemeen met 8 procent verhoogd. De vakbonden hadden tien percent geëist. Niet de werkgevers, maar de bondsrepu bliek en dus de belastingbetalers zullen de loonsverhoging betalen. De regering, wie er kennelijk alles aan gelegen was voor de landdagverkiezingen, in Noordryo-Westfalen van 18 juli een staking te voorkomen, bleek bereid de zg. rationalisatie-toeslagen, die by wijze van subsidie nu reeds aan de kolenmdustrie worden gegeven, zodanig te verhogen, dat de ondernemers hieruit de loonsverho ging kunnen opvangen. Aangezien de loonsverhoging van acht percent per jaar 240 miljoen mark meer voor de industrie uitmaakte, kan men aannemen dat nu de regering zal moeten proberen dit bedrag ergens uit de begro ting vrij te maken. Waar dit precies moet gebeuren weet in Bonn nog niemand, te meer aangezien reeds herhaaldelijk is verzekerd dat er geen ruimte meer in de begroting zit. Gisteren werd duidelijk in Bonn dat het voorkomen van de staking in regeringskringen op de eerste plaats kwam en dat men daarna dacht wel aan het touwtrekken te beginnen orn uit te maken waar het geld vandaan moet ko en. (Van onze correspondent) PARIJS, dinsdag - Gisteren is de nieuwe aanklacht tegen Salan getekend. Zal een nieuwe rechtbank hem thans ter dood durven veroordelen? Weinig juris ten geloven het, maar de beslissing is meer politiek dan juridisch. Salan heeft dezer dagen een brief ge schreven waarin hij zijn aanhangers aan raadt de wapens neer te leggen. De brief komt laat en toont geen berouw. Maar een. tweede feit deed zich gisteren voor. Generaal Ginestet, door de OAS neerge schoten in Oran, is gisteren in Parijs overleden. In een polemiek tegen de rechtse pers, die geschreven had: „het is ondenkbaar dat thans nog een gene raal gefusilleerd wordt", schrijft de „Po pulaire": „maar ze worden wel degelijk gefusilleerd door dc OAS." CAÏRO dinsdag {Kenter, DPAJ Vijf tig man van het Franse Vreemdelingen legioen zyn gisteren in het Suezkanaal gesprongen toen hun schip Port Said naderde. Volgens bet Egyptische pers bureau voor net Midden-Oosten z'yn vijf tien soldaten gearresteerd. Volgens dit bureau zijn mogelijk enkele militairen verdronken. De soldaten, tn noofdzaak Fransen. Duitsers en. Oostenrijkers waren met het schip de .Ferdinand Je Lessens", op weg naar Madagascar. Het hoofdkwartier van het Vreemdelingenlegioen te Sidi bel Abbes m Aigenë wordt op het ogenblik ontruimd. Het centrum zal nu in do buurt van Marseille worden gevestigd. Volgens de plannen van het Franse ministerie van defensie moet het Legioen dat thans 17.000 man tolt, do komende drie jaar tot de helft worden Ingekrompen, .J DORDTSESTRAATW. 25-27 S BEREIKBAAR MET TRAM g 9 EN BUS .49, 50 EN 52 (Van onze correspondent) LONDEN, dinsdag. Het overleg van Dean Rusk met Macmiilan en Lord Home geen tastbare resultaten opgele verd. De hoofdschotel van het gesprek is de toekomst van de NATO samenwer king geweest. De algemene verwachting dat wellicht een structuurwijziging van de NATO onder ogen zou worden gezien in verband met de nucleaire aspiraties van president de Gaulle, is echter niet bewaarheid. Van Amerikaanse zijde is er met druk op gewezen dat men niet voelt voor een Europese atoomstrijdmacht, doch de voorkeur geeft aan een multilaterale con trole van atoomwapens binnen de NATO, waarbij de Verenigde Staten betrokken blijven. Washington is dus bereid een grotere zeggenschap voor zijn NATO-partners toe te staan, doch het is met waarschijn lijk dat president de Gaulle in ruil voor deze concessie zijn plannen voor een eigen atoomstrijdmacht zou opgeven. Er is dus ook weinig uitzicht op een op lossing van het interne Britse conflict over het bezit van een onafhankelijke atoommacht, die weliswaar ingeval van oorlog zou worden gehanteerd in nauw overleg met de Verenigde Staten. De op positiepartijen zouden de Britse atoom strijdmacht geheel willen opheffen of integreren in een Europees nucleair af schrikmiddel Andere onderwerpen van bet Ameri kaans-Britse gesprek waren: Berlijn, de Euromarkt en .e ontwapening. China is slechts terloops ter sprake gekomen. Men was het erover eens, dat de dreigende concentratie der Chinese troepen langs de zuidkust waarschijnlijk het gevolg was van vrees voor een aanval van de Chinese nationalisten of een poging om de aan dacht van de bevolking van de econo mische moeilijkheden af te leiden. Men zag nog geen aanwijzing voor een grootscheeps offensief van communis tisch China tegen de kusteflanden of te gen Formosa. U vindt nu dus ïn Centrum en Zuid een show zoals alleen Neder lands grootste haardenzaak kan organiseren. Ook hier dus alle bekende merken zoals Davo, Hoenson, Beckers, Jaarsma noemt U maar op. Onze adviseurs (specialisten) geven U gratis ert vrijblijvend advies voor de oplossing van al Uw stookproblemen. Een bezoek £an deze show kost niets en verplicht tot niets. DEN HAAG, dinsdag. Het college au rijksbemiddelaars en de partijen be trokken bij de bouw-cao hebben in prin cipe overeenstemming bereikt over een twee jaren durend looncontract In de bouwnijverheid. Na mondeling overleg Is gebleken dat het college met terug werkende kracht tof 1 maart, de datum waarop de nieuwe cao van kracht woTdt, een loonsverhoging van tien cent per tiur heeft goedgekeurd. Op 1 juni 1963 kunnen de uurlonen dan nogmaals met vtff cent per uur worden verhoogd. Met ingang van 1 maart 1962 zal ook de vijfde gemeenteklasse worden afge schaft. Een jaar later kunnen er dienst- tijdentoeslagen, diplomatoeslagen en voorliedenregelingen worden ingevoerd. De cao bevat verder nog verbeteringen ten aanzien van de prestatiebeloning. In de nieuwe cao wordt ook een clau sule opgenomen, die het mogelijk maakt dat gedurende de winter drie maanden op zaterdag wordt gewerkt. Deze moge lijkheid is in de cao gebracht omdat het veelal niet mogelijk bleek in de winter maanden in vijf dagen tot een 45-urige werkweek te komen vanwege het dag licht Wanneer er echter op de bouw werken lichtinstallaties aanwezig zijn, kan er normaal vijf dagen gewerkt wor den en blijft de zaterdag een vrije dag. BOCHLJM, dinsdag (DPA) Tegen de Nederlander AL. U„ die in de Duitse plaats Bcchum terecht staaf op beschuldiging vwa handel in meisjes, is gisteren zeven jaar geëist- Tegen zijn vrouw werd wegens mede plichtigheid vier jaar geëist en tegen één der danseressen uit een groep van het echtpaar, de Duitse Marita S-, een maand wegens poging tot abortus. BUENOS AIRES, dinsdag (AP), Uit Argentinië wordt een golf van antï-semitisme gemeld, als reactie op de terechtstelling van de nazi-beul Adolf Eichmann, die jarenlang in Argentinië onderge doken is geweest. Leiders van de Joodse gemeenschap in Buenos Aires hebben in een telegram aan president Guido hun ongerustheid uitge sproken over anti-Jood se terreur. De pre sident heeft laten weten, dat hij zal toe zien op strikte naleving van alle wetten om een einde le maken aan de uit spattingen. Volgens de Joodse leiders in Argentinië is de pro-nazi-organisatie „Tacuara" („Knuppel") verantwoordelijk voor de actie. In het telegram aan president Guido werd geklaagd, dat de mensen, die voor de wandaden verantwoordelijk zijn, niet zijn gearresteerd. „Joodse winkels, restaurants en syna- goges zijn bestookt met machinegeweren en een Joodse studente is 'ontvoerd en mishandeld", aldus het telegram. De studente, de negentienjarige Gra- ciella Narcïsa Sirota, werd vorige week donderdag ontvoerd. In haar huid werd een hakenkruis gekerfd. Bovendien werd haar lichaam op verscheidene plaatsen gebrandmerkt met sigarettepeukjes. Het meisje heeft tegenover de politie ver klaard, dat één ran de drie mannen, die haar heeft gemarteld, tegen haar heeft gezegd: „Dit is onze wraak, jullie Joden ,zyn verantwoordelijk voor de dood van Eichmann". (Van onze correspondent) BONN, dinsdag. De Verenig de Staten, Engeland en Frankrijk hebben gisteravond in Moskou ge lijkluidende nota's aangeboden, waarbij de Russen worden uitge nodigd deel te nemen aan een con ferentie die moet dienen om de spanningen aan de muur door Ber lijn en de belemmeringen van het vrije verkeer in die stad op te heffen. Een tijdstip noch plaats wordt genoemd. Men denkt aan geallieerde zUde niet aan een conferentie op hoog niveau, maar aan een gesprek van de plaatselflke vertegen woordigers van de vier regeringen Berlijn. De westelijke nota is oen antwoord op een protest van de Sowjet-Unie van 7 juni bij de drie regeringen, naar aan leiding van de schietpartijen aan de Ber- lijnse sectorengrens. Moskou achtte het optreden van het westen provocerend en dreigde tegenmaatregelen te nemen. In Westberlynse kringen verluidde gis teravond, dat men niet de indruk had dat de Bussen de uitnodiging voor een confe rentie zullen aannemen, aangezien zij er een inbreuk in zien op de rechten van de regering van Oost-Duitsland om maat regelen te nemen die de veiligheid van de DDR betreffen. Belangwekkend is overigens in dit ver band de vaststelling, dat de laatste tijd herhaaldelijk Russische troepen er op toezien dat de Oostduuse Volkspolïtie met zijn schietpartijen niet te ver gaat Dui delijk is, dat de Russen geenszins een verscherping van de toestand ra Berlijn willen, In deze wens ligt ook een verkla ring voor het feit dat men thans op Oost- berlijns gebied doende is honderd meter van de oude muur verwijderd een twee de muur te bouwen, waarachter de Volks polïtie zich verschanst Mochten vluchte lingen er in slagen de nieuwe muur te passeren, dan kan men hen, voor zij via. de oude muur West-Berlijn bereiken, tot staan brengen zónder dat kogels West- berlijns gebied bereiken. Tot nu toe was het zo, dat de Westberlijnse politie begon terug te schieten indien oostelijke kogels hun gebied bereikten. De interessante politieke achtergrond daarvan is, dat de DDR onmiddellijk na 13 angnstus vorig jaar heeft geëist, dat een strook van i'onderd meter langs de muur op Westberlyns gebied zou worden vrijgehouden. Het westen wees dit al en hierdoor ontstonden bil vluchtpogingen de gevaarlijke schietpartijen. Onder druk van de Russen zelf, hebhen nu blijkbaar de Oostduftsera deze vrije strook van hon- metcr op hun eigen gebied verlegd. /N Herentals, de woonplaats van de Belgische wielercrack Rik x Looy, zaten op de tribune bij de finish j mevrouw Van Looy en haar zoontje met spanning een etappe-ovenainving van hun man en vader in de Tour de France af te wachten. De Fransman Darrigade zou echter als eerste over de streep gaan en daarmee de gele trui veroveren (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG, dinsdag Het beroep in cassatie, dat de Rotterdamse kappersbe diende G. L. L. had Ingesteld tegen zijn veroordeling tot vijftien jaar gevangenis straf met aftrek en ter beschikkingstel ling van de regering wegens moord op het achtjarige jongetje Marcel Nivard is vandaag door de Hoge Raad verworpen. Marcel Nivard werd met een sjaal ge worgd en daarna in het water geworpen. De raadsman van L-, mr. Ph. van derVen uit Den Haag, had om vernietiging van het arrest gevraagd daar volgens hem de ten lastelegging verkeerd was opgesteld. (Van ontc sociale redactie) AMSTERDAM, dinsdag - Het College van Ryksbemiddelaars en de minister van Verkeer en Waterstaat hebhen hun goed keuring gehecht aan het nieuwe regle ment dienstvoor waar den. dat de arbeids voorwaarden bü de Nederlandse Spoor wegen regelt. Het nieuwe RDV betekent voor het ge hele spoorwegpersoneel een loonsverho ging van vijf procent en een herwaar dering van functies. De looptijd is verlengd tot 1 januari 1964. Overeengekomen was een geldig heidsduur van 1 april 1962 tot 1 apnl 1963. De overeengekomen wijziging van de gemeenteklasse-aftrek zal pas op 1 april 1963 ingaan. Tevoren had het College van Rijksbe middelaars een verklaring van de direc tie van de NS ontvangen, waarin werd meegedeeld, dat de loonkosten als ge volg van het nieuwe RDV op zichzelf met zullen worden gebruikt als kostenfactor bij de vaststelling van prijzen en tarieven. Bij de Nederlandse Bond van Vervoers- personeel verklaarde men het resultaat op zichzelf niet slecht te vinden, maar men was bepaald ontevreden over het feit, dat het College van Rijksbemidde laars verder van het oorspronkelijke ak koord is afgeweken dan de Stichting van de Arbeid. De stichting had de looptijd met een half jaar willen verlengen, maar het college heelt hier nog eens drie maanden bijgedaan. Bovendien was de stichting akkoord gegaan met de ver mindering van de gexneenteklasseaftrek per 1 april van dit jaar. Over een en ander zal men nog con tact opnemen met het college. 0 DE BILT VERWACHT: tot woensdagavond: f 3 Wisselend bewolkt en plaatselijk §g g enkele buien. Matige tot krachtige ft g noordwestelijke wind. Aanhoudend i 1 koel, 5 (Van onze correspondent) NEW YORK, dinsdag. De Neder landse permanente vertegenwoordiger bij de VN, mr Schurmann. heeft gisteren op instructie van de regering een brief over de jongste Indonesische luchtlanding aan secretaris-generaal Oe Thant overhan digd. Hij lichtte de brief mondeling toe. De Nederlandse brief zal als document van de Veiligheidsraad worden gepubli ceerd. Nederland verklaart in de „nieuwe daad van agressie" van Indonesië een be wijs van onwil te zien om het gesprak met Nederland te hervatten. Ass. Press meldt dat de Nederlands» ambassadeur in Washington, dr Van Royen, vandaag een onderhoud zal heb ben met de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken voor het Verre Oosten, Averell Harriman. Volgens een mededeling van de ambassade zuilen de jongste ontwikkelingen in Nieuw-Guinea worden besproken. Uit Hollandia bericht AP dat het Ne derlandse gouveraement heeft besloten, niet tot evacuatie van vrouwen en kin deren uit Merauke over te gaan. De Ne derlandse strijdkrachten hebben de nodi ge maatregelen voor de bevellgfng van het stadje genomen. Het is er rustig en de maatschappij Kroonduif vliegt nog normaal op de stad. Het voorlichtings kantoor van het oguvemement heeft meegedeeld dat berichten volgens welke bij de luchtlanding nabij Merauke ook jeeps en stukken artillerie zouden zijn ge dropt, van elke grond zijn ontbloot Drie politieke partijen en het lid Deda van de Nieuw-Guinearaad hebben in een telegram aan minister-president De Quay gevraagd de belofte van het zelfbeschik kingsrecht na te komen. „Beslissing tot overdracht aan Indone sië buiten de wil van het volk. zal grote teleurstelling en verslagenheid teweeg bregen, welke kunnen leiden tot onte vredenheid en een chaotische toestand," aldus het telegram. De drie partijen die tot verzending van het telegram het Ini tiatief hebben genomen zijn de Partei Papua Merdeka, de Democratische .Volks partij en Kue. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG, dinsdag Zoals gisteren werd verwacht, Is minister-president prof. De Quay gisteravond vervroegd In Den Haag teruggekeerd van een korte vakan tie in zijn buitenhuis In Beers (N-B). Er is voor vandaag geen extra-kabinetsver gadering belegd, maar wel overleggen iu de loop van de tuiddag een aantal minis ters tijdens een bijeenkomst in het kabi net van prof. De Quay aan het Plein 1813. Men wil met elkaar de toestand rond Nieuw-Guinea onder ogen zien, al 2tillen er vandaag geen besluiten kunnen wor den genomen. Vanavond omstreeks elf uur Nederlandse tijd ral de Nederlandse ambassadeur te Washington, dr. J. EL van Roijen, een ais zeer belangrijk tege moet geziene bespreking voeren met de Amerikaanse onderminister voor het Verre Oosten, Harriman, Als de tele grammen van dr. Van Roijen binnen zijn, zal de situatie mogelijk iets duidelijker zijn. (Aduertentie LM.) Nog 1 week geldt de SOLA Inruil van oud, vuskten of be schadigd tafelgerei tegen de nieuw ste en mooiste Sola-modcllen en........U krij'gt een KORTING VAN ZO'/, Geldig tot 30 juni 1962. U kunt kiezen uit 7 sierlijke modellen (ook Désirce en Paolal) by alle Sob. leveranciers. ROTTERDAM dinsdag (ANP) De zakjes Sof tenon-tabletten, die dit week einde in Rotterdam op straat rijn gevon den, waren ran oen vrachtauto van de gemeente re inlying gevallen. Dit is bij onderzoek vast komen te staan. De vrachtauto vervoerde een voor raad tabletten van een magazijn nan de Joubertstraat naar de Bnelsestraat waar ze vernietigd zouden worden. MEXICO, dinsdag (AFP) Een Mexi caanse boer heeft zijn vrouw en haar zes kinderen uit een eerder huwelijk met een mes vermoord. De man. is voortvluchtig. Men neemt aan, dat hij naar de Verenig de Staten is uitgeweken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1