SCHIEDAM Receptie van gouden SZC vriendschapsfeest werd een Voorzitter J. v. d. Touw sloeg Schiedam naar eerste plaats MEUBELSHOWROOM ZEISSj IKON Slechte opkomst bij zeilwedstrijden U,Eü Gouden medaille van KNZB Baanbrekers voor de zwemsport Schiedam wint partij van St. de eerste Hooger Honkbal in Schiedam Duivensport W. van Ravens jubileert AGENDA Adverteer regelmatig DEGRADA TIE- TOERNOOI TENAX DOK-kindermiddag Uitslagen Zomer- 'flteeds^^ogcr en'sOGA. Van avondcompetitie Schiedam-DSS 17-6 P.V. „Union" S.C.V. „De Postduif Aromatenfabriek Esso krijgt meer capaciteit Schiedam 2-USC 8-14 Neptunus-DHS 4-2 NVV-bijeenkomst Program Zomer avond-voetbal L. Ligthart onderscheiden Veteranen-voetbal JEUGD JOLIJT deze week F ilmvoorstelling .Reddende Hand' Vangst viel tegen UITNODIGING ELKE DAG GEOPEND vaart cs TEL: G9738 EINDEXAMINANDI GEVRAAGD Koeriersters |6Ss MAANDAG 2 JULI 1962 fctar- ljean ■Tong fAdvertentte LM.) SCHIEDAM, maandag;. In een bU- xonder stemmige sfeer heeft de Schle- damse Zwem CJub zaterdagmidd&«c de receptie ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan gehouden In de foyer van Musis Sacrum. Het is een waar vriend schapsfeest geworden waarbij vooral vele end-leden elfeaar weer eens hebben ont moet. De pioniers A. Oranje en N. K. Bonvet, oprichters, Boer en WUcherg en andere functionarissen uit het verleden hebben deze receptie bijgewoond. Aan de wand hingen vele foto's uit het recente en verre verleden en daar hebben de vele bezoekers dan ook geanimeerd naar ge keken waar by het een sport was tot herkennen van vroegere cracks te ko men. Diverse afgevaardigden hebben naast hun gelukwensen geschenken aan geboden, evenals tal van afgevaardigden van zusterverenigingen en organisaties. Initiatieven Voor de KNZB sprak fondsbestuurder W. Goose die er aan herinnerde dat SZC steeds baanbrekend -werk heeft verricht. Daardoor is het zwemmen by de bevol king een liefhebberij geworden. Spreker herinnerde eraan dat bij de oprichting van het gemeentcbad in 1911 aan de West- frankelandsedijk ongetwijfeld de gedach ten zyn uitgegaan naar de oprichting van een zwemciub. Dankzij de initiatieven (Advertentie i Af NU „f 239,- SCHIEDAM, maandag. Evenals vorig jaar organiseert de chr. gymnastiekver, DOK ook ditmaal weer een kindermid- dag op het voormalige vootbaltrainings- veld in het Volkspark. Daar zullen zater dagmiddag vanaf half twee ruim driehon derdvijftig kinderen spelletjes doen, wed- strijden houden, oefeningen uitvoeren, zaklopen, koekhappen e.d. Het betreft bier meisjes en jongens van vijf tot tien jaar die vooraf een marsje maken vanuit de Warande bij de Schoolstraat. (Advertentie t M Nu koopt U zemen, Import- zemen voor een beduidend la gere prijs dan U ooit ervoor betaalde. Een ongekende aanbieding van flinke, grote zemen, zachte soe- peie zemen, die normaal voor 4.50 verkocht worden. En die zelfde traangelooide zemer» koopt U morgen voor nog géén drie gulden Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze grote traangelooide zemen, zachte soepele zemen, M fFO voor /y j l*>! kon SZC groeien en bloeien, zodat er nu meer dan vijfhonderd leden zyn. Duizen den hebben echter dankzij het voorbeeld van SZC de zwemkunst geleerd. De heer Goose stelde dat de SZC mede het initiatief nam tot de bouw van het Sportfondsenbad en Bad Groenoord. Ook de leden van SZC hebben steeds mee_ werkt. Enkele hebben tevens uitgeblon ken, zij verwierven Nederlandse records, zy kwamen ook in vertegenwoordigende ploegen uit. Spreker stelde dat SZC een vereniging is zoals het fondsbestuur graag ziet, bij SZC is het namelijk ge lukt hechte vriendschap te kweken. De her Goose was verheugd dat het elementair zwemmen is ingevoerd bij SZC, zodat dankzij de medewerking van de heer F. A. Putto nu meer aandacht kan worden geschonken aan de opleiding. De heer Goose was verheugd over de me dewerking van SZC dat steeds officials beschikbaar stelt voor de wedstrijden. Voorzitter M. van der Meer heeft juist een dergelijke benoeming aanvaard. Geestig verwees de heer Goose naar het feit dat SZC zelfs eens een neder laag „had afgekocht" omdat men niet te fond-bestuurslid en nog steeds lid N. J. Bouwet rechtsin gesprek met j het oud-bestuurslid de heer J. C. Zij- derveld (midden) en links de hee* F. APutto, directeur vtin het Sport- fondsenbari. ver wilde reizen. Hij schonk uit waarde ring voor alle verrichtingen de gouden medaille van de KNZB. De heer Akkerman had voor de ZRO de zilveren legpenning overhandigd. De voorzitter van. de SBLO de heer A. de Jong stelde dat de zwemmers In Schie dam een wereldje op zichzelf vormen. Hij betreurde het dat ze bij de Sportweek in het programma hadden ontbroken. Gymnastiekleraar W. Kïjlstra schonk na mens tien Schiedamse uitgebreid en Ia- gere en technische scholen alsmede huis houdscholen twee poloballen. Hij hoopte dat het Schoolwedstrijdzwemmen in Schiedam kan worden uitgebreid. Na mens de leden schonk de heer P. van der Boom een poloklok. U bent op het gebied van spe ciale aanbiedingen van ons toch wel iets gewend. U wee: dat prijsverschillen tot op de helft van de normale geen zeidzaamh eden zijn— maar deze aarbieding vitrage stek toch alle voorgaande in de schaduw. Morgen koopt U filet, de meest solide vitrage, in een leuk de coratief dessin, normale prijs 3.25, nu per meter voor nog géén gulden. iijjpl Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze oer- sollde filet in geel, wit en ecru, 90 cm breed, per meter voor neen ue eerste goeoe iciap uitj CJ teams zei slechts een club In Geer» tel. of ïcbrlft. best W!Si W» HMwWMl ri iffiWMII Esperanto-agendo Merkredon. Ia 4an de julio klub- vespero. Kio estas via opinio pri tio? venu al kino v. Gink Ploegstraat 19 Estos la lasta kunveno de nia kino' antaü la ferio. SCHIEDAM, maandag. Derdeklasser Schiedam is ook In dit seizoen weer op de eerste plaats van haar li onkba laf deling gekomen. z|] het dat Schiedam de mooie plaats nog moet delen met Sparta 3 dat evenveel ver lies punten heeft. De jonge ploeg van DHS heeft de eerste nederlaag moeten slikken van het sterke Neptunus. „Good old" Joop van der Touw heeft I met uitstekende siagprestatles een forml- riabelc rentree gemaakt in het standaard- honkbalteam van „Schiedam". De honk slagen van Jo van der Touw leverden rles punten op en met deze winst op het zwakke DSS sloeg voorzitter Joop van der Touw zyn club naast leider Sparta 3, dat ditmaal verloor. Opeoingshitter Van der Kley door een fout op de honken gekomen kon op op offeringslagen van Korsjes en Van Galen en na een slag van Bussink scoren. Joop van der Touw plaatste voor Schiedam een honkslag en Jan van Naam en plaatste een homerun zodat Schiedam de stand op 2—1 bracht. De hoge bal van Piet van Ruiven werd in de tweede inning door tweedehonkman Vink gemist, Piet de Bruin bracht hem naar drie en Jo van der Touw sloeg bei den thuis terwijl hy ook nog kon scoren door een slag van Jo Tettelaar (5—1), In de vierde inning bracht DSS de stand op 53. Jan van Naamen via vier-wijd scoor de op een. verre slag van Dijksman. In de vijfde inning sloeg Tettelaar Van der Touw en Van Naamen naar de vijfhoek. Piet de Bruin met een tweehonkslag, Cees Abresch met vier-wijd en Jo van der Touw vier-wijd scoorden in de zesde inning op een ferme klap van Van Naa men. Albert Dyksman vier-wyd. Wout van der Have honkslag, Piet van Ruiven honkslag en Cees Abresch met vier-wijd scoorden vier punten op het slotvuurwerk van Jo van der Touw. DSS voegde in de achtste inning nog drie punten toe. Jo Tettelaar op een fout in de achtste De P.V. „Union" nam zaterdag met 70 duiven deel aan. de wedvlucht uit Cobeil, afstand 400 km. Eerste duif binnen 14.05.45 uur; laatste prijsduif 14.46.41 uur. Uitslag: 1 2 3 4 6 7 11 12 22 W. Kerkhoff (dipl.); 5 14 16 17 18 C. L. Zantboer; 8 C. Verboom: 9 H. Brokling; 10 19 A. Heeren; 13 L. Letns; 15 20 W, Balvers; 21 Kamp en Co. j De S.C.V. „De Postduif" nam met 250 duiven deel aan de wedvlucht uit Chimay, afstand 196 km. Gelost 7.30 uur; eerste duif binnen 11.05.45 uur; laatste prijsduif 12.13.37 uur. Uitslag; C. van Tricht Co 1; A. Smits 2 3 30; A. Bröklïng 4 41; F. Koppenhagen 5 6; L. Borrani Co 7 38 55 60; H. v. d. Kant Breur 8 12 27 36 (dipL); H. Blonde 9 54 56; A. Karrematt 10 20 23; W. v. d. Kant Spar Ia 12 14 51 59; N. in 't Hol Co. 13 46; K. Crama 15; H. Breuker 16 31 47; Th Jansen 17 44 53; C. v. d. Grijp 28 32 33; A. v. d. Grijp 19 52; J. v. d. Waard 21; W. v. Deurzen 22 29 37 5 8 62; A. Klepke 24 63; H. Vermeer 25; A. Vis 26; L. Tou- tijn 28 42 57; W. Verhaeren 34 49; H. v. Dijk 35; A. Boes 39 40 81; H. Brokling 43; I. v.d. Tuytt 45; P. v.d. Stap 43; D. Zeeman 50. ROTTERDAM, zaterdag Als gevolg van een recente beslissing over de door Esso Nederland NT.V. te bouwen aromaten fabriek te Rotterdam, zal de capaciteit van deze installatie belangrijk worden vergroot. Technologische ontwikkelingen die zich sedert vorig jaar hebben voorgedaan, heb ben ertoe bijgedragen dat de capaciteit van de aromatenfabriek van de \n decern ber 1961 gepubliceerde 220 000 tons, op meer dan 250.000 ton per jaar zal worden gebracht Tegelijkertijd heeft men het ontwerp van de fabriek zodanig verbe terd dat men buitengewoon zuivere pro- dukten kan aanbieden, hetgeen speciaal voor de chemische industrie van groot be lang is De fabriek wordt gebouwd als integraal onderdeel van de Esso raffinaderij Rot terdam in het Botlekgebied. De predukten die zullen worden vervaardigd zijn ben zeen,' tolueen en xyleen. Nieuw ontwik kelde procedé's hebben net Esso mogelijk gemaakt deze produkten uit aardolie te bereiden. In overeenstemming met eerder be kendgemaakte plannen zal de Rotterdam se aromatenfabriek begin 1964 gereed komen. De bouwkosten van de fabriek worden geschat op 60 miljoen gulden. Inning kon scoren na klappen van Kem pen en Dijksman. In de laatste inning sloeg een DSS'er' de bal naar het verre veld waar Henk Kempen het leer heel verrassend ving en zo snel teruggooide naar twee en drie dat nog twee honk lopers werden uitgeschakeld zodat DSS in een enkele ruk van de grasmat werd geveegd. Werpersresultaten: Jan van Naamen (Schiedam) 8 x S-slag, 3 x 4-wijd en vijf honkslagen tegen. Bussink (DSS): 9x3- slag, 8 x 4-wijd en elf honkslagen tegen. Hoewel Schiedam 2 met 3—1 de voor sprong nam Ju de eerste inning was het U5C dat met drie punten In de derde In ning dc aanval inzette. Toch kwam Schie dam 2 nog naast USC toen Tenwolde op vier-wijd via een slag van Schol kon scoren. In de vijfde inning diende USC een verpletterende slag toe. Eerst bjj de vijf tiende slagman kon Schiedam de derde nul noteren. Toen waren negen lopers de thuisplaat gepasseerd op vier honkslagen, driemaal vier-wijd en enkele veldfouten. Zanthe van USC maakt er in de volgende slagbeurt 414 van. Bart van der Toom en Roosloot werden door Schol naar huis getikt, Jan Reynlersse stuwde Schol naar vier en Wim van. der Touw liet Reyniers- se nog scoren (B14). Wepersresultaten: Van Peer (USC) 8 x 3-sIag, 6 x 4-wijd en elf honkslagen tegen. Jan Reyniersse (Schiedam) 8 x 3-slag, 4 x 4-wijd en zeven honkslagen tegen. The Hawks 2Schiedam 3 ging de score op regelmatige wijze omhoog. In de zesde inning was het 1211 voor Schie dam, het werd 1313 in de volgende in ning cn in de laatste slagbeurt werd het 1713 voor Schiedam, maar ook The Hawks scoorden. Jan Bos en Henny Bek blonken met tweemaal tweehorJcsIagen uit. Werpersresultaten: Jan Bos (Schiedam 3) 11 x 3-slag, 2 x 4-wijd en tien honk slagen tegen. Oldenburger (The Hawks 2) 3 x 3-slag, 10 x 4-wijd en tien honkslagen tegen. In een van belde kanten prachtig ge speelde wedstrijd heeft DHS de eerste ne derlaag geleden. Neptnnns bleef met 4—2 de baas over de Schiedamse koploper. In deze wedstrijd hebben belde werper» een grote rol gespeeld. De eerste inning ging zonder punten voorbij. In de tweede evenwel begon Nep- tunus te scoren, wat mogelijk gemaakt werd door enige foutjes van de kant van DHS. Het werd 20, wat 40 werd toen de derde honkman van DHS een bal door liet schieten. Door het uitstekende veld werk aan beide kanten bleef de stand 4—0 voor Neptunus tot aan de achtste inning. De geel-zwarten konden maar geen vat krijgen op de curve-ballen van Neptunus- werper A. Eenderink. De spanning keerde terug toen in de achtste inning eerst C. de Jong en daarna P. Tettelaar de thuisplaat konden pas seren, maar verder liet Neptunus het niet komen. Werpersresultaten: A. Lenderink (Nep tunus) 8 x 3-slag, 1 x 4-wijd, vijf honk slagen tegen, zes fouten. J. Verbeet (DHS) 12 x 3-slag. 2 x 4-wijd, 5 honkslagen te gen, 4 fouten. SVtifEDAM, zaterdag. In de Schie damse Zomeravond Competitie zyn tot nog toe de volgende wedstrijden ver speeld: Afd. A: Excelsior—Martini 23; Schie dam—Demos 1—3; HDVSSVV 1—1; SW—Excelsior 6—1; HDVS—Schiedam 54; Martini tDemos 0—3; Excelsior HDVS 3-4; DEMOS—SW 1—1; Schie damMartinit 60. Afd. B: GTB—Excelsior 3—2; Ursus BSS 1—2; PPSC—DEMOS 11—0; Excel- sior—Ursus 1—5; DemosGTB 1—6; HB5S—PPSC 1—5; UrsusDemos 4—1; HBSS—Excelsior 9—1; PPSC—GTB 2—1. Afd. C: GSS—PPSC 3—3; SVDPW— Schiedam 52; UrsusSVDPW 23; Schiedam—PPSC 0—7; SVDPW—PPSC 7—3; GSS—Ursus 9-0. Afd. D: HBSS—GTB 2-3; SFC— SVDPW 14; SVDPW—HBSS 1—1; SW —GTB 0—2; SFC—GTB 3—3; SW—HBSS 5—1. SCHIEDAM, maandag. Deze week is het programma voor de elftallen in de Schiedamse Zomeravond Competitie als volgt: afdeling A: maandagavond De mos 2—Excelsior *20/4; woensdag: SW 5 Schiedam 3; vrijdag: Martinit 2—Her mes DVS5; afdeling B; maandagavond: Excelsior '20/5—Demos 3; dinsdagavond; GTB 2—HBSS 3; vrijdag: Ursus 2—PPSC 2; afdeling C; woensdagavond: Schiedam 4—GSS 2 en PPSC 3—'Ursus 3; afdeling D: dinsdagavond SW 6—SFC 3, vrijdag: SVDPW 3—GTB 3. Voor de Algemene Bedrijfsvoetbal Competitie zijn de volgende wedstrijden vastgesteld; maandagavond terreinen HBSS BinghamGPS en LPC—SCF, ter reinen Schietbaanstraat Mafaboys—Hav Bank en VeglaEnka; dinsdagavond: HBSS-terrein en WKGZV en Hoek Roda, terreinen Schietbaanstraat GRS— ETBH en Dewitro—PTT; Volkspark: SchefferHelios; woensdagavond: Schiet baanstraat Internaat—NIVA; donderdag avond: Schietbaanstraat: MafaboysPTT en Vegla—GPS; vrijdagavond: Schiet baanstraat Heek—SCF en Hav Bank Enka, HBSS-terrein GES-Dewitro. SCHIEDAM, maandag. Het waa gis teren veertig jaar geleden dat onze stad genoot de heer W. van Ravens in dienst trad van het ArbeltiH) ar eau. Dat was in 1922 nog een gemeentelijk bureau, dat eerst in 1940 tot een Gewestelijke Arbeids bureau werd. Aan dit bureau heeft de heer Van Ravens thans de functie van „bijzondere bemiddelaar voor minder validen". Bovendien heeft de heer Van Ravens tal van functies in de Gereformeerde Kerk, is penningmeester van de AJL kiesvereni ging en al sinds 1930 bestuurslid van de Ned. Chr. Bond van Overheidspersoneel in het C.N.V. Tijdens de oorlog heeft de heer Van Ravens een rol gespeeld in het verzet. Het jubileum zal door de heer Van Ravens, die nu 63 jaar is, in de huiselijke kring aan de Vondellaan 23 A, worden gevierd. Maar donderdagmiddag zal hy op het kantoor in Vlaardingen worden ge huldigd. SCHIEDAM, maandag. Schiedam heeft de eerste goede klap uitgedeeld In Schiedam, deze drie teams zal slechts een club in de eerste klasse van de afdeling Rotterdam van de KNVB blijven en hiervan heeft ROGA met het beste doel gemiddelde de beste kans. Nu echter greep Schiedam alvast twee punten op het sterke Steeds Hooger (43). Het was Jan Osephius die met twee prachtige doelpunten in de eind fase Ie weerstand van Steeds Hooger aan flarden schoot. De zenuwen speelden beide partijen, parten. Eerst bij een slechte uittrap van de Rotterdamse doelman schoot Osephius raak. Twaalf minuten later had linksbui ten Van der Mout de gelijkmaker inge schoten. Toch kwam Schiedam met ge rechtvaardigde hoop naar de kleedkamers want tien minuten voor rust kopte Van Gent scherp in. In de tweede minuut na rust sloeg de Rotterdamse linksbuiten evenwel goed toe, het werd 22 en elf minuten later sloeg de schrik in de Schiedamse harten want de doortastende Rotterdammers kwamen via hun middenvoor J. Ontstend, op 23. Toen zette Schiedam de aanval energiek in en het was Jan Osephius die in de 35 minuut een vrije trap inschoot om nog geen minuut later een vreugde gejuich teweeg te brengen by de talrijke Schiedamse toeschouwers in Sportpark Harga. Steeds Hooger kwam met meer in het offensief (43). Apothekersnachi*Uen*t: Apotheek A. OvJ» j kff. Hoogstraat 29. ~,.L Bellen bij ongeval: GG en GD, Tutu- f laan 80, teL 8 92 90. T itK Leeszaal en Bibliotheek: Dam, ge» I opend: maandag 10 tot 21 uttrt wMnh£3 dag 14 tot 17 en 19 tot 21 nut; don-f derdag 10 tet 17 uur: vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel: open maandag 14 tot 1730 en 19 tot 20 uur; woensdag 9 tot 20 uur; vrijdag 14 tot 1730 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum; 19 tot 17 uur; 's zon dags 12—17 uur. Opgravingen Egypte. Groep Mart en Stars 10. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Heimelijke ver- j houding". f Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Zee mannen en een danseres". DIVERSEN Jeugd Jolijt: 7 uur: Van Tienhovenstraat i "Wielerronde. 7 uur: Parallelweg. Wa- j genraces. SCHIEDAM, maandag. Op het ter- I rein in Kethel zullen de veteranen van j DHS vanavond een voetbalwedstrijd spe- i len tegen het elftal van de Schiedam» j scheidsrechters. SCHIEDAM, maandag. In het kader j van Jeugd Jolijt hebben deze week de j volgende evenementen plaats: maandag: Van Tienhovenstraat 7 uur wielerronde en Parallelweg 7 uur wagenraces. Dins dag: Maasboulevard 7 uur Spelavond. Woensdag: Frans Halsplein 7 uur Spel avond. Donderdag: Fabrieplein 7 uur wa- i genraces. Vrijdag: Strijensestraat 7 uur au toped wedstrijd en. Zaterdag: Hogenban- weg 7 uur rolschaatswedstrijd. SCHIEDAM, maandag. Vandaag viert de heer L. Ligthart zijn veertigjarig jnbl- leum by het Vaste Goederen Bureau P. SCHIEDAM, maandag Vanavond zal DuponL Op een speciaal daarvoor belegde in het Volks gebouw om 8 uur een samen- bijeenkomst heeft burgemeester, mr. J. komst worden gehouden door de Bestuur-J W. Peek de jubilaris, die aan de Bnrge- dersfond van het N.V.V., zulks ter ken- j meester Knappertlaan 246 woont, de ere- nistr.aking met de onderwijzers die lid medaille In goud, verbonden aan de Orde zijn geworden van het N.V.V. 1 van Oranje Nassau, uitgereikt. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag. Gisteren hielden de W5V „De Brommeer" DWSV (Delft) onderlinge wedstrijden op de Vlieten. Het koude weer was waar schijnlijk de oorzaak van de slechte op komst van de wedstrydzeïlers. Vele be kenden onder hen gaven er de voorkeur aan om naar het starten en finishen te, kijken. Er meldden zich maar achtttien deel nemers aan, verdeeld over 5 klassen. Vandaar, dat het karakter van de strijd ontbrak. Het werd een slappe vertoning. Alleen de Valken gaven wat afwisseling te zien. Om half elf klonk het algemeen start- signaal en startten vijf Valken, 3 O-jollen, zegge en schrijve twee Finjollen, die op i het nippertje aan de start verschenen, cn SCHIEDAM, zaterdag. In het kader j 4 16m2'ers. van de actie „De reddende hand aan de Wil men deze wedstrijden, buiten Com- waterkant" van de Willem Brouwerscliool de Havendienst, zullen op donderdag juli In gebouw Irene fliiris worden vertoond voor de leerlingen van de Schie damse scholen. Met medewerking van de Ned. My. tot het Redden van Drenke lingen zullen voor de actie toepasselijke films worden vertoond en wel op 9, 11, 1330 en 3 uur. Op maandag 9 Juli wordt dan een pro- pagandarit door de stad gemaakt, waar bij de leerlingen van de werkgroep van', de W. Brouwerschool pamfletten zulIen zejH dat een Delftse aangelegenheid was. verspreiden. |Deze prijs werd gewonnen door L. Ver-, De werkgroep heeft een bezoek ge- i meuien met zijn zoon als fokkenist. Hy bracht aan een paar binnenvaartschepen, eindigde met een grote voorsprong. petitie-verband, handhaven, dan moeten de deelnemers zich onder elkaar toch duchtig opwarmen, want zij moeten be denken, dat er heel wat mensen aan hel werk zijn om de wedstrijden een goec* verloop te doen. hebben. Zij moeten bedenken, dat al deze wer kers ook zeilers zijn en voor het plezier van de wedstrijdzeilers altijd hun zeildag voor ben opofferen! Om 2 uur werd de Van Dyks-prys ver waar zij zeer gastvrij zijn ontvangen, waterkant gehouden moeten worden," „Zo'n actie zou in alle steden langs de was het commentaar van één van de gchjppen. De prijsuitreiking vond plaats in het Jachthuis van raej. A. van jDijk. Uitslagen: Valken: l.o J. Vermeulen, Porthos; 2, M. Benjert, Eland; 3. O. Post, San Pedro; 4, J. van Aperen, Zenith; 5. A- van Lit, Superior. O-Jollen: I. C. Groot, Triton; 2, W. van Dijk, Salthas; 3. E. Brottenberg, Orca, Finjollen: I, W. Kok, Barbl 33; 2, H. Kok, Rama. 16 mZ klasse: i. B. LJsseling, Aegir; 2. A, van Velzen, Phoenix 4; 3. B, Hoeve naar, Argo; 4. H. Bergman, Methusalern. Van Dijks-prijs: 1. L. Vermeulen, d'Ar- ;gnan; 2. H. Brouwer, Twirke; 3, J. Delsman, Dodaars; 4. H. Bezemer, Lydias, Haringvangstberichten VLAARDINGEN, maandag - De vangst- berichten van hedenmorgen luiden: VI 70 15 k.; Vl 79 10 k.; VI 85 6 k.; VI114 17 k.; Vl 172 12 kg,; VI 190 10 k.: Vl 197 20 k.; VI, 159 17 k. Martkprijzen: vleetharing klein 129j 165; vleetharing groot 8890; trawlliaring klein 113140; trawlharing groot 9092; makreel 3B90. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, maandag. Twaalf leden van de H.V. „V.DL." trokken er zaterdag morgen weer op uit. De vangt viel tegen omdat 4140 gram vis werd gevangen tegen 5765 gram de vorige week. Uitslag: 1. N. C. Buitendijk 760 gr; 2. A. v. d. Heuvel 680 gr; 3. P. M. Deelen 395 gr; 4. P. de Groot 350 gr; 5. M. van Zanten 310 gr; 6. P. Roozenfoom 305 gr; 7. B. v. Onseien 250 gr; 8. G. Bergwertf 230 gr; 9. C. de Groot 225 gr; 10. A. J. Vermaas gr; 11. mevr. Van Zanten 210 grj 12. C. d. Boog er» met 206 gram vi». Gaarne nodigen wij u uit tot een bezoek aan on2e aan de STRICKLEDEWEG 105-107, Spaanse Polder, Schiedam, die door aankoop van het pand ernaast in grootte verdubbeld is. Wij kunnen u nu tweemaal zoveel BANKSTELLEN, EETHOEKJES, SLAAPKAMERS en SLAAPBANK STELLEN als voorheen laten zien, waardoor u een UNIEKE GELEGENHEID krijgt om alles over meu belen te weten te komen. Voortaan zijn wij niet alleen ZATERDAGS, maar U kent onze service: Als u ons belt halen wij u zonder verplichting per auto af. Vanzelfsprekend handhaven wfl onze speciale KIJKDAG op ZATERDAG van 26 uur met SEMI-ZELFBEDIENING. De kortste weg naar: MEUBEL SHOWROOM A. GO VAART CO. STRICKLEDEWEG 105 KIJKDAG ZATERDAG van 2-6 uur. NERGENS SLAAGT U BETER! STRICKLEDEWEG 105—107 - Telefoon 6 27 59 HOOGSTRAAT 158 Telefoon 6 97 88. Jongens en meisjes die binnenkort hun Mid delbaar Onderwijs- of MULO diploma hopen te behalen, kunnen nu reeds solliciteren. De afdeling Personeelszaken kan u alle gewenste Inlichtingen ver strekken. Maakt u eerst even telefonisch een afspraak (01898 - 2941 toestel 19) of rkht uw sollicitatiebrieven tot koninklijke hollandSa Fabrieken van Melkprodukten en Voedingsmiddelen N,V. Hoofdkantoor te Ylaardingen - Oosthavenkade 42. DE SCOOTER BIJ UITSTEK Constructief en kwalitatief een topprestatie zonder weerga Ac Vraag vrijblijvend nadere inlichtingen en gratia proefrit! St.Llduinastr.52, U2j~S' Tel. 6 4313. uSwammerdamstngel 25, TeL 6 65 48, Te keep aangeboden Binnenkort uitverkocht. Nu profiteren van schitterende 210 liter koelkast van de Fontiac fabrieken. Zonder vooruitbetaling direct uw eigendom, ƒ235 per week, dus goedkoper dan huren. Pe Jager, Broers, veld 106, Speciale showroom op 134. Personeel gevraagd Gcvt. half WE» Simons, Wiltem Brou- werfitraat WU

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1