RONDE VAN DE TOEKOMST SUCCESVOL BEGONNEN Burg. Peek sloeg eerste paal voor bedrijf Sandvik Staal werden allen uitgereikt A.N.L.O.-NYY kreeg een afdeling in Schiedam bracht SVY nederlaag SZC-geschut stond tegen Baronie op scherp (12-0) maar DWS 2 degradeert t:È Prijswinnaars Jeugd jolijt Twee Schiedammers benoemd] tot ridder in orde O.N. HONKBAL Beter veldwerk van PSY fell AGENDA Eerste fabriek van Zweeds concern MOLJANSEN BILJARTEN Prijzen district Schiedam Tijdens een gezellige bijeenkomst Mej j. J. Overweel onderscheiden Cantïnedi ef stallen opgehelderd Geslaagd De SWS OV naar de Vierdaagse Wedvlucht van De Vrijheid Mulo-examens Nederland bleef voor Goddet onbekend Ds. G. van Duinen zeventig jaar Burgerlijke stand HANDBAL Wilton-heren 2 behouden Hoog tempo Windhonden Ervaring DE TOEKOMST IN CIJFERS Canadezen konden liet niet bijhouden DINSDAG 3 JULI 1962 ApolheKersnachtdtexnrt: Apotheek. A, Gou- ka. Hoogstraat 29. Belten bij ongeval: GG en GD. Tum- laan 80. teL 0 9290. KK Leemtaa.1 en Bibliotheek: Dam, ge- ^jend: maandag 30 tot 2i uur; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 34 tót 27 en tö tot 21 uur. Filiaal singel: open maandag 14 tot 1750 en 19 tot 20 uur; woensdag 9 tot 20 uur; vrijdag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur; 's zon dags 12—17 uur. Opgravingen Egypte. Groep Mart en Stars 10. FAOSCOPF.N Passage, 2 en £.'Ji uur: „Heimelijke ver houding". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Zes mannen cn een danseres". diversen Maas-boulevard, 7 uur; Jeuga Jolijt. Spelavond. SCHIEDAM, dinsdag. Over ander half jaar zal het nieuwe bedrijfspand van de Sandvik Staal N.V. er ongeveer uitzien als dew folo van de maquette aangeeft. Gistermiddag heeft burgemeester mr. J. W. Peek aan de 's-Gravelandseweg In het industrieterrein ten westen van de Schle de eerste paal geslagen voor de eerste fabriek In Nederland van dit bekende Zweedse staalconcern, dat tot dusver al leen een verkooporganisatie had fa ons land, gevestigd in het Rotterdamse Groothand els gebouw. Architect ir. Steef van Duin ontwierp dit 60 meter lange en 30 meter diepe pand, waarin de kantoren van de ver kooporganisatie, de tekenkamers en bedrijfsruimten ondergebracht zullen worden. Het slaan van de eerste paal ging bur gemeester Peek vlot af en als aandenken werd hem de heters-helm aangeboden. Daarna is het glas geheven op de voor spoedige bouw. (Advertentie IJtl.J SCHIEDAM, dinsdag Bü de evene menten van Jeugd Jofa't die In de week v*n 25 tot en met 30 juni zijn gehouden, hebben de volgende deelnemers een prüs gewonnen. Volksspelavond op 'i dr. Wibautplein 1, Eddy v, d. Mark, Heemskerkstraat 32 met 725 punten; 2. Peter v. Eyk Sav. Loh- manlaan 5G met 6G5 punten; 3. Jbhan Heyster, Sav. Lohmanlaan 110 met 030 punten; 4. Een onbekend meisje met 025 punten, deze moet zich melden op het Fabripleln voor haar medaille; 5. Harry Slavenburg, Troelstra laan 175 met 615 punten. Wagenrace op de Buys Ballotsingel: Jongens van 0 8 jaar: Piet Vraudeunt Ampèrestraat 49 8 jaar; Sjakie Huet Am pèrestraat 47c 8 jaar. Meisjes van 6S jaar: Eveline Oosterman Boerhavélaan 111 b 8 jaar; Ineke Matthysen St. Li- duinastraat 78 8 jaar;. Jongens van 911 jaar: Martin Schoenmakers Alb. Thijm- straat 4(3 b 9 jaar, Dickie Kriek Bilder- dijkstraat 10 b 9 jaar. Meisjes 11 jaar; Paula de Geus Lorentzlaan. 28d 10 jaar; Ada de Bruin Fultonstrant 15o 10 jaar; Jongens 1234 jaar: Jan Bosselaar Boer- havelaan 65b 14 jaar; Maas Heilbron Boerhavelaan 05a 14 jaar. Autopedwedstrijden in de West-Fran- kdandsestraat: Bertie v. d. Ruit Gort v Lindenlaan 26 8 jaar; Lexi Meerburg Mariastraat 61 b 6 jaar; Torany Roelofs Kortlandstraat 4 b 11 jaar; Caria v. d. Boogerd Huysmamtraat 46b 10 jaar; Cor Maltha Fabristraat 55 13 jaar; Hanneke Maltha Fabristraat 55 12 jaar. Rolschaatswedstryden op de Maasbou levard: Addy Wies Dr. Wibautplein 18 7 jaar; Leo Gilden Alex Numanstraat 14a 10 jaar; Ineke Mets Talmalaan 3110 jaar;; Leo Broekhuizen Hhoonsestraat 13 12 jaar. beker: 1. J. H. v, Duijl (Rembr.), 2. J. v. d. Velde (LEV>; Maïtharaket; 3. J v. Eijk (Sunl.), 2. J. v. d. Valk (Flard.); Rembr. libre; 1. J. Nieuwenhuizen (Vkgb),: 2. N. Brouwer (Flard.); Drie banden gro te tafel: I, C. Huggenberg (Rembr.), 2. J. H. v. Dufjl (Rembr.); drie banden klei ne tafel (Bliekend beker): 1. L. v. d, Lee (Oost), 2. E. Fortuyn (C.l. Bandstoten: 1. K. v. Dorp (HVO), 2. A. y- Rjjnderhoff (DKC), vierspeJkamp; 1. SCHIEDAM, dinsdag. Glimmend en; J. v. Duijl (Rembr.), 2. E. Hekman (Oos- haast uitdagend stonden gisteravond tarten); comp, D: Volksgebouw met G. v. café Thalia «en groot aantal prijzen op;Letten van Rossen. J. v. d. Zande, P. één der biljarla. Bet was een wir-war van {Mondt en A. v. d. Veer; comp. E; 1. LEV Honkende bekers, zullen en andere fraaie!met J. Poot, J. v. d. Have, M. v. Teylm- ere-tekenen. Eu menige biljarter in het gen en P. RoozendsaI, 2. DVS met B. Hee- café lonkte begerig naar deze prlfzen, diet ze, L. v, Gerven, B. v. Ringclesteyn en fa het totaal pak-weg zohi slordige ƒ800 J. Vermubrt; comp. F: 1. DKC met M. A. (Van een onzer verslaggevers) hebben gekost. En Inderdaad de prijzen stonden ook tc wachten op hun diverse toekomstige eigenaren, want het was de avond van de algemene distncts-prJjsuftreiklng van het district Schiedam van de Kon. Ned. Bil jart Bond. Die uitreiking vergde heel wat tijd, maar de voorzitter van het district de heer L. A. E. Hontelé gaf daar niet - om en luj had voor elke winnaar behalve yencr: Vrije Volkbeker: 1 Conliance mei - endelhk v* Rees, J. Helmich, C. Kentie en J. de Roo, 2 De Waal A; D. v. Aalst, A. v. Aalst, D. v. d. Windt en J. de Ligt. Bijl, W. Wit, M. Sparrcboom en M. Schwa- german. Comp. driebanden grote tafel: 1, Rem brandt met J. H. v. Duijl, G. H. Waida en G. A. Valkesteyrj; 2. E. N. met C, £g« gelmijer, A, Weeland en A. Bleksloot; Gordonzuil: t. Schiedam met P. Steren- borg, P, Leermakers, T, Breur en W. Ho- een ferme handdruk ook een vriendelijk woord over. Maar voordat hy daaraan toekwam, riep hij een ieder een vrien delijk welkom toe. Daarby vergat hy al lerminst de diverse meegekomen domes De uitslagen wanen: Vijfde klas libre; 2. J. Buddenberg (DGL), 2. H. Schra (Sluis); vierde klas libre: 2, L. v. Noord (Sunl.), 2. P. Speij broek (Flard.); derde klas libre: 1. J. v Dcrssen (OBK), 2. J, v. Tielen (Bellevue) tweede klas libre: 1. C, v. Duikeren (Sluis), 2. R. v. Reeven (LEVL eerste klas libre: 1. L. GroencveZd (Bellevue), 2. v. Gendt (Bellevue). Cadre 38/2: L J. v. Eijk (Sunl.), 2. J. H. v. Duijl (Rembrandt); P. v, d. Water- SCHIEDAM, dinsdag, Tijdens een speciaal daarvoor belegde bijeenkomst in het stadhuis heeft burgemeester mr. J. XV. Peek vanmorgen aan mej. J, Overweel de eremedaille fa bron* verbonden aan de orde van Oranje Nassau uitgereikt. Mej. Overweel, die in de Da Costa- straat 2 woont, is reeds meer dan veertig jaar in dienst van de gemeente Schie dam en zij heeft zich al die tijd beijverd om de dienstgebouwen schoon te houden. SCHIEDAM, dinsdag. De recente diefstalletjes Sn de kantines van de di verse voetbalclubs in sportpark Harga zijn opgehelderd. Zaterdag is een 17-jari» ge jongen naar het hoofdbureau gekomen omdat hü moeilijkheden thuis had. Om verdere moeilijkheden te voorkomen is hij op het bureau gebleven. Tijdens zijn verblijf kwam vast te staan, dat hij de verschillende inbraakjes heeft gepleegd. SCHIEDAM, maandag Aan de Ned. Economische Hogeschool te Rotterdam slaagde voor het doctoraal-examen eco nomie onze oud-stadgenoot de heer J. G. van der Beek. (Advertentie I-M.J (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Twee voor aanstaande figuren uit bet Schledamse industriële en sociale leven zijn gisteren benoemd tot ridder ln de orde van Oran je Nassau. Op zijn zeventigste verjaardag is benoemd de directeur van de N.V. Distilleerderij Weduwe A. v. d. Eelaart. de heer A. M. Sundermaan tot ridder in de orde van Oranje Nassau. De heer Sunder, man trad op één Januari 2930 als direc teur fa dienst van het bedrijf. Het was gistermorgen burgemeester mr. J. W. Peek, die ten kantore van het bedrijf de benoeming bekend maakte. Tevens sprak hij de gehuldigde vriende lijk toe. Waarbij hij ook wees op de vele verdiensten van de heer Sunderman, die hij ook buiten het bedrijf heeft. Zo is hij immer een stimulerende figuur in de jeugdbeweging met name de pad vinderij geweest. Eveneens kreeg hij be kendheid door zijn werk bij de Spaarbank 1820, dc vereniging tot bestrijding van t.b,c. Maar hij had nog meer andere nevenfuncties, In 1950 werd hij door de Schledamse Gemeenschap onderscheiden, in het bestuur waarvan hij eveneens zit ting heeft. Benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau is ook de heer L. L. J. M. Melchera, directeur van de Distilleerderij en Likeurstokerij P. Melchers „De OIU SCHIEDAM, dinsdag De Schledamse Wandelsport tn Ontspanningsver. (SWS OV) neemt dit jaar met tien lopers deel aan de Nijmeegse Vierdaagse. On der hen zijn enkele ervaren lopers zoals mej. A, Bos, die voor de 17e maal deel neemt, de heer K. Krah (12 maal), mevr. P. M. Campen (10 maal); ook onder de overigen zyn er die al meermalen, heb ben. meegedaan. De algehele verzorging berust dit jaar bij de heer A. Kooy, die deze tocht al dertien maai uitliep. Voor de „Gladiolen-intocht"' op de laat ste dag. 27 juli trekt de SWS OV per bus naar Nijmegen. Deze vertrekt *s mor gens om 7 uur van het postkantoor; er zijn nog enkele plaatsen vry. Belang stellenden kunnen zich daarvoor melden by de heer W. v. Steenhoven, Burg van Haarenlaan 1536, teL 6UO0. font". Burgemeester mr. X. W. Peek maakte de benoeming tijden» een gezelII- ge samenkomst ten kantore van het be-; drijf bekend. Aan zijn gelukwensen kop-, pelde li Ij een hartelijke toespraak, waarin j hü de vele verdiensten van de jubilaris releveerde. De heer Melchers kwam 50 jaar geleden bij het bedrijf en vervult er nu sinds 46 jaar de functie van directeur. Vanaf 2930 is hij lid van de gera. dienst voor sociale zaken. Voorts maakt hij deel uit van het college van regenten van het Hofje van' Belois en tevens is hü regent van het St. i Jacobs Gasthuis. Tot 1944 had hij zitting! in het bestuur van het RJC. Weeshuis. 1 SCHIEDAM, dinsdag De P.V. .De] Vrijheid' 'nam met 244 duiven deel aan de wedvlucht uit Corbelt, afstand 394 km. Gelost werd om 8 uur; eerste duif binnen 14.12 uur; laatste prijaduit 24,55 uur. Uitslag; 1, J. Doe] aar en; 2, 5. I* Wij - nen; 3, 40. C. Verlinde; 4. 15, 31. W. de Winter; 6, 10, 11, 12, 22, 43. P. Verlinde;1 7» 14, 17, 35, 30. Th. Willems; 8. W. v- Harmelen; 9. W, Poort; 13, 16, 18, 25, 20, 37. 46, 47. G. Barzilay; 19, 38- W. Ver meer; 20. M. de Ruiter; 21, 27, H. j. v. d- Steen; 22, A. Houtsma; 23, 34. Haxmelen en Vol; 28, 52, 54. J„ v. Leeuwen en Schrumpf; 29, 30, 50- D. Bakker; 32, 48, 49. K. Muilwijk; 33. C. Lems; 30, 41. 44. i D. Schalk; 45. W. v. Bueren; 51- A. Lim- borg; 53. Joh. Bakker. SCHIEDAM, dinsdag. Tijdens een bijeenkomst van de N.V.V.-bestnurders- bond en de beirokken onderwijzers fa hei Volksgebouw, is gisteravond opgericht Voor het MULO-A examen slaagden de afgelopen week: W. Abbink, R. Blokland, T. Dullaord, A. Rraayeveld, J. Licht, W. Nab, A, Stigter, A. Gosens, A. v, d. Schalk, N. Dielemans, W. Zandbergen, J. Heeroma, A. Scheli, D, v. d. Windt, T. Berkhout, I, de Bruyn, L, de Jong en. M. Schonk, allen leerlingen van de Willem de Zwijgerschool voor ULO I. Verder slaagden voor diploma A de'hoogbal van Van Meeteren na evn itorte dames: slag van Kolmeyer maar toen werd Van M, J, Smit, N. M. Element, 'A, Vis-;der Velde ingesloten (0—1). PSV ant- ser en W. F. J. Goos uit Vlaardingen; A. I woord de goed. Kesten plaatste een honk- C. Stigter uit Schiedam alsmede de heren slag, Terzano sloeg Kersten binnen, Mul- J, W. van Donkelaar, A. M, Scholten en Ier kwam op velderskeus m het het vler- R. van Zomeren uit Schiedam, en G. L. kant en de homerun van Richardson gaf Goos, A. J. de Bloeme, J. Vink endaarna hem en Muller de vrije loop. Het SCHIEDAM, dinadag Beter veld werk van PSV heeft de Efadhovenaren tn de Overgangsklasse boven stadgenoot SVV gehouden, fa Eindhoven verloor SVV met 10—3. Foute aangooien gaven de Phiiipsmeitó«n de gelegenheid de gra- elpaden te betreden. In VeJsen verza melde SVV 2 voor de derde klas het eerste punt tegen. RoosMïjk 2, het werd 2—2. i Gerard Gommel begon met een ope-j mngsslag, hij kon ook scoren na vier-l wyd voor Van der Velde, een binnen- Werpcrsreaultaten: Hans de Lange lx 3-slag, lx 4-wijd en vier honkslagen te- Wout van Meeteren 2x 3-slag, 2x 4- :n een honkslag tegen (beiden Muller, PSV; 8x 3-slag; Bx 4-wijd en twee honkslagen tegen. 1 een Schledamse afdeling van de Algeme ne Nederlandse Leerkrachten Organisatie (A.N.L.O.), die zich zal aansluiten bij bet N.V.V. Deze A.N.L.O. is m het leven geroepen om ouderwijzere, die aangesloten zyn by het Nederlandse Onderwjjzersverbond, de gelegenheid te geven om zich ook onder de vanen van het NW te scharen, waar toe eerst kortgeleden de mogelijkheid is geopend. Op de bijeenkomst is gesproken door de heer Gagesteyn uit Vlaardingen, hoofdbestuurder vaa de A.N.L.O., die de wordingsgeschiedenis en het doel van de ze organisatie toelichtte, en door de heer A. M, van de Wel, voorzitter van het NW Schiedam, die deze materie van de kant van de vakhond belichtte. Er is ook een voorlopig bestuur samen gesteld, bestaande uit de heren. W. Ver- hart, Rotterdamsedijk 2c, als voorzitter en P. C. Tijsen, Rembrandtlaan 91b, se cretaris-penningmeester. Hun eerste taak zal zijn het propageren van de A.N.LO. en het werven van leden. ROTTERDAM, dinsdag. Negen da gen. eerder dan vorig jaar kwam gis teren het 13.000ste schip in Rotterdam aan. Het was de Duitse „Gtittinger", die met stukgoed uit New York kwam en ligplaats koos bij Thomsen aan pier 6 Waalhaven. Cargadoor is Wambersie. (Van een onzer verslaggevers) BORDEAUX, dinsdag, Jacques Goddet was gistermorgen naar de Quai Louis 18e gekomen om de start van de Ronde van de Toekomst mee te maken. Praktisch alle ploegleiders en alle ren ners heeft hij de hand gedrukt, maar de Nederlandera bleven onbekend voor dc directeur van de Ronde van Frank rijk. Sjefke Jansen wilde zijn ploeg met laten wachten op de daarvoor be stemde banken. Zijn renners hadden een klein stukje schaduw ergens achter af gevonden. Jansen is zuinig op zijn mensen en zelfs tussen negen en tien uur in de morgen achtte hij een uur wachten m de brandende zon schadelijk voor de conditie. Het idee van Jansen is juist gebleken. Het complete veld heeft tijdens de strijd nog hitte genoeg gevoeld, zoveel zelfs, dat de uitzonder lijke warmte als enig punt van beteke nis was opgenomen in het medisch bul letin van de eerste dag. De Nederlandse ploeg nam ook nog :in een ander opzicht een uitzonderings positie in. Het rood, wit en blauw was tijdens de presentatie van de ploegen, de enige vlag die ondersteboven werd ge hesen en op zijn kop bleef hangen. Sjefke Jansen („bet is toch wel wat bijzonders ols je m een vreemd land het Wilhelmus voor je hoort spelen") mopperde er een beetje over. Jan Jans sen had een bijzonder agressief com mentaar: „Ze zullen ons fa de komende dagen zo vaak opmerken, dat ze op de duur wel leren hoe de vlag hoort te hangen". Als U met Vacantia In Spanje of kalle bent en U ziet deze hand werk Marokkaanse manden daar voor veel geld liggen... of als U zoals zo velen doodgewoon met vacantia gaat... kamperen- weekendhuisje of een dag naar het strand.,. Dan denkt U aan deze aanbie ding, aan de dag.waarop U de meest handige en sterke bood schapmand'die ooit te koop Is geweest, kocht voor een be lachelijke prijs. Morgen koopt U ook ZcJrt boodschapmand, een hoog mo del mee stevige hengsels in leuke decoraties voor nog géén daal der. Woensdagmorgen om 9 tsar be gint de verkoop van deze grote Marokkaanse manden, In een hoog model, voor Gitn ttl. of ichrift, tut. SCHIEDAM, dinsdag - Ds. G. van Duinen, thans emeritus-predikant van. de Gereformeerde Kerken en woonachtig in Den Haag zal woensdag 4 juli zeventig jaar oud worden. Ds. van Duinen, die in Groningen is geboren en Zoetermeer als eerste standplaats had. is van. 1924 tot 1927 predikant in Schiedam geweest. Daarna was hij ongeveer achttien jaar leger-predikant in Ned. Indië. Van 2946 tot april vorig jaar was hij predikant te Was«enaar-Zuid. SCHIEDAM GEBOREN: Jacquelfa» T.C. d.v. A. J, J. van. Tienen en J. C. Heinsbroek; Bemhard z.v. C. de Bruin en C. von Beers; Machelfaa C, d.v, J. M. Spits en P, Verwaal; Paul A., 2.v. F. van Rhijn en M. Poort; Petrus J. W., z.v, V. G. van der Toorn en A. Quak; Cornells, N. W. M., z.v. C. J. van Adrichem en M. A. G. Ham. OVERLEDEN: C J.. Offerman, 21 jr.; S. van Noortwijk, 70 jr. wed. van H. W. Könemann; T. H. C. Versteegh, 58 jry M. J. de Wolff, 0 weken. D. Vogelaar uit Vlaardingen. Geslaagd voer diploma B de dames: E van Wyk, J. Stijnen en H. C, van Breen uit Vlaardingen, en. de heren: C. P. C. den Boer, S. Groen, C. P. van Hoek en R. D. Veldman uit Schiedam, als mede R, F. Becque, uit Hoek van Holland. Met hebben ook Middenstandsdiplo ma, (Van ten onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. In het water van Bad Gr oenoord <16.2 graden) hebben gisteravond de spelers van SZC het toch nog gepresteerd waterpolo te spelen. Aangetreden moest worden tegen het zwakke Baronie en SZC leefde zich geheel en al ait tegen deze ploeg. Waar schijnlijk om zich warm te draaien, maak ten onze stadgenoten er een. waar scbul- terafestyn van. Het eindsignaal van deze eenzijdige wedstrijd kwam dan ook met ia—o: Baronie kon zelden tot een goede aan val komen, zodat de Schiedamse keeper slechts een stuk of drie, vier ballen te verwerken kreeg. Eerlijkheidshalve dient toegevoegd, dat de Baronie-ploeg over geen enkele wisselspeler beschikte. Hoe-| wel dat natuurrijk de zeer grote neder laag niet verklaart. De gastheren hadden aanvankelijk nogal wat moeite om tot scoren te ko men, maar toen Kolmeyer eenmaal 1—0 liet noteren kiegen de Schiedamse spe lers de smaak te pakken. Het maken van doelpunten ging hen zo gemakkelijk af, dat het op een soort „lopende handwerk" ging lijken. In de eerste speelperiode werd het nog 3—0 door Kolmeyer en Van de Boom. Van S—0 liep het team uit naar 12—0. De doelpunten kwamen van de handen van Van de Boom, De Bruin en Magito. Door deze fraaie overwinning blijft SZC hoge ogen gooien Jn de competitie. Het staat thans één punt achter op zijn gevaarlyke concurrent VZC (Vlaardin gen). Maar de Vlaardtngers moeten nog naar Schiedam komen en de SZC-ers zijn dan zeker niet kansloos. Het tegendeel is eerder waar! Bovendien zou het team het 50-jarig bestaan van de vereniging met een kampioenschap willen vieren en daarvoor wordt hard gestreden. werd 41 in de volgende inning toen Kersten aan Hilbnnk de scoringskans gaf. PSV verhoogde geleidelijk de score, Richardson kon naar het tweede honk glippen in de derde mnmg, een. slag van White naar het verre veld werd door de Schiedamse rechtevelder gemist en Ri chardson kwam naar de vijfhoek. Ook m de volgende inning draafde een Eind- hovenaar met succes over de kussens toen Hilbrink een fout van de werper benutte en Kersten» de juiste honkslag plaatste. "White zond Richardson naar de eindhalte in de vijfde inning en Toppen- berg vier-wijd volgde op een foute aan- gooi. Pech had SVV toen Van der Velde en Van Meeleren in de aanval verdwenen en Nico Kolmeyer daarna een homerun over het lege vierkant sloeg, (B—2). Een korte opofferingsslag van White liet Ri chardson scoren en een foute aangooi van de catcher bracht Toppenberg naar de mound. SVV kon wel treffers plaat sen maar geen punten verzamelen, toen Van Meeteren in de laatste slagbeurt vier-wijd kreeg volgde Nico Kolmeyer met een slag. Rob van der Gaag's honk slag bracht Van Meeteren naar de voor- laatste boekplaats en tenslotte 3loeg Koos de Haas Van Meeteren over de laatste 27,5 meter. Nico Kolmeyer stond daarby startklaar op het derde honk. Leen de Gids schoof op vier-wijd naar het twee de honk maar Toon Goetgeluk werd uit gemaakt. (Van e«n onzer verslaggevers) BOKDEAUX, dinsdag. Jan Janssen weet wat winnen is. Maar de zege van gisteren, in de eerste etappe van de ronde van de toekomst, was voor hem de mooiste uit een reeks van tachtig coursen en zeven klassiekers. Daarom moest de 22-jarige coureur toch even een traan wegvegen, nadat hij door de microfoon vader, moeder en zijn meisje Cora had begroet. SCHIEDAM, dinsdag Voor de hand- De laatste had er deze avond trouwens j balcompetitle waren zondag de laatste wel bijzonder veel zin in. fa de tweede,wedstrijden, die nog nodig waren om de speelperiode plaatste hij nog twee keer degradanten aan te wUzen. Heren 2 van een treffer (5—0). Deze stand iverd nog ("Wilton Feyenoord en ook heren 2 van verhoogd door Ruys en De Brum (7—0).'DWS verkeerden beiden nog in gevaar. In dc volgende periode liep SZC nog meer uit. Weer was het Van de Boom. die De Wiltonploeg speelde op het UVG- raak schoot en dat deed eveneens Kol-(terrein tegen HVZ uit Rotterdam. Wilton meyer. Maar dit was SZC nog met vol-,startte goed en had bij de rust al een doende. De koude moest vergeten worden [3—2 voorsprong. In de tweede helft pro- en daarom werd snel, soms zeer snel, ge- beerde HVZ haar aanvallen wat meer m deze klas 2 moeten degraderen, zal zwommen Het resultaat daarvan kwam lover de buitenspelers te laten lopen wat, DWS 2 samen met Rotterdam het vol» Qck in de laatste speelperiode tot uitdruk-ook wel succes had. De Rotterdammers gend seizoen naar de afdelmgs 3a klas king. 'liepen in. tot 9—6. Wilton nam echterlverhuizen. van de wijziging in de voorhoeed vaij de Rotterdammers vroeg genoeg aan dacht en zo bleef toch de volle -winst 127 m Schiedam. DWS 2 speelde m Gouda tegen Vires et Celeritas 2. In een aardig gespeelde wedstryd moesten onze stadgenoten toen de volle winst in Gouda laten. Met 11—8 dolven zij het onderspit Wilton 2 is nu op 8 punten gekomen en DWS 2 bleef op 7 staan. Aangezien er De overwinning in de sprint op de Ita liaan Zanin, de Fransman Gougaut, de Spanjaard Mommene Campo, en de Ier: Crlnnion was voor hem geen grotere op gave dan een zege in welke willekeurige ronde ook. Het ging hem zo gemakkelijk, af. Hij was niet nerveus toen hij bij het ingaan van de laatste ronde op de baan van Bordeaux een historische plek op het gebied van Nederlandse etappe-over winningen van een derde naar de vier de positie werd gedrukt. Hij had zoveel meer reserves en een zo veel groter ar senaal aan sprintkwaliteiten dan zijn con currenten, dat hij tot de laatste bocht kon wachten. Maar tóen was er ook niemand meer die zijn wiel kon houden. Het was een grootse triomf, even duidelijk en in drukwekkend «13 de macht die de hele Nederlandse ploeg op deze eerste heeft gedemonstreerd. Vier Nederlander» bü de eerste tien. Van Kreunfafien waa zesde, N(|dam ze- •ende en Hugens tiende, plus de eerste overwinning ln het landenklassement. Ploegleider Sjefke Jansen was niet de enige die de eerste Nederlander iu de gele trui van de ronde van de toekomst omhelsde. Ook de renners gingen fa hun laaiend enthousiasme verder dan alleen maar een handdruk. Het ts geen moeilijke dag geweest voor coureur» met iets meer dan middelmatige capaciteiten. Natuurlijk waren er man nen, vooral Canadezen die het hDge tem-1 po van bijna 42 km per uur op dit vlakke parcours niet konden bijhouden, maar voor b.v. Jan Janssen is de zaterdag veel minder prettig geweest want zijn verloof de was jarig. Maar hij had zich zelf be loofd dat Jhy alles zou geven om. al was het dan twee dagen later, Cora toch een verjaardagsgeschenk te kunnen aanbie-i den. Em, bovendien was er dan nog die belofte aan Sjefke Jansen. De avond voor de start waren de renners allemaal bij el kaar geweest Hun ploegleider heeft her toen niet overdonderd met een verschrik kelijke toespraak want dat ligt hem hele maal niet, maar de Limburger heeft ge woon gevraagd aan de jongens, om de ogen open, te houden en voor in de strijd te gaan. Daarop hebben de renners hun woord gegeven en die belofte zij'n ze alle maal volledig nagekomen. Behalve bij de eerste dwaze vlucht van de Portugees Mario da Silva, die onmid dellijk na het begin al voor het peloton uitvloog, hebben steed3 een of meer Ne derlandse rijders in de verschillende kop- groepjes gezeten. Jan Janssen en Lex van Kreuningen hadden de gelukkige intuïtie, om met de goede vlucht mee te gaan, maar daarvoor waren ook Kees de Jongb en Jan Hugens ai op pad geweest. De Lange, roodblonde Utrechter Van Kreuningen heeft geen topprüs gekregen voor zijn goede Initiatief. Op enkele kilo meters voor de eindstreep waa de voor sprong van de kopgroep van elf bijna weggewerkt door de voorhoede van het grote peloton. Van Kreuningen dacht toen; alles komt toch bjj elkaar en hij liet zich terugzakken. Jan Janssen had een ander standpunt. Die dacht namelijk: „Als ik nu met maak dat ik weg kom, zit ik over misschien een kilometer weer tussen dezelfde honderd rijders, waarvan ik juist ben weggegaan". Terwijl Van Kreuningen dus even inhield, zette Jan Janssen alle kracht op de pedalen. Het voorbeeld van Van Kreuningen werd door vijf mannen, nj, de Brit Chls- mann, de Zwitser Jaisli, de Fm Hautala- thi, de Zweed Petterson en de Portugees Pacheco gevolgd. De durf van Jan Jans sen werd slechts opgebracht door de vier renners die later in de eindsprint door hem zijn verslagen. Alles bij elkaar echter was de voor sprong die bijna twee minuten had be dragen, weggesmolten tot een handvol seconden. In die laatste en enige klim van minder dan twintig kilometer van Bordeaux konden de vluchtelingen, die minimale marge vasthouden. Het peloton echter zag de renners die vooruit joegen voortdurend. Het leek een meute wind honden die bij de rennen achter de imi tatie haas aanjoeg, ln een bocht was het kleine groepje soms even onzichtbaar, op de rechte stukken was de prooi, om zo te zeggen, binnen handbereik. Eén man echter verdient bewondering voor de manier waarop hij de jagers van het peloton is ontlopen. Nee, dat is niet Jan Janssen, maar de kleine Italiaan Ma rio Zanin, met ziju 22 jaren toch al op één na de oudste renner uit dc Italiaanse ploeg. Zanin gaf alles wat hij had. hij remde in geen enkele bocht en hield niet in op de verschrikkelijke keien langs de havenloodsen, zelfs de ijzersterke boom lange Ier Peter Crfanion kon hem niet bijhouden en ook Janssen kon niet helpen dat er een gat van vijftig meter ontstond. Honderd meter zelfs nam Zanin. Gougaut en Mommene Campo waren blij dat zij niet door Janssen en Crfanion ook nog uit de wielen werden gefietst Maria Zanin heeft het met gered. Op het glimmende asfalt in de laatste straat voor het stadion werd hy achterhaald. Zijn ijver was groter geweest dan zijn er varing, Maar ploegleider Elio Rimedio heeft zijn renner niet zwaar gevallen de mislukte dappere poging. Bij de keuze van de Italiaanse ploeg was ook aan de jongeren bewust een streepje gegeven boven de meer ervaren coureurs, om een nieuwe generatie gele genheid te geven te wennen aan grote wedstrijden. Mario Zanin heeft zijn eerste les gehad. Op de baan van Bordeaux kwam hij weer als eerste binnen. Gou gaut verdrong hem van da kop. Met een laatste inspanning kon de Italiaan nog terugkomen maar aan zijn wiel zoog hij Janssen mee die wel ervaring heeft fa eindsprints. De snelle Nootdorper kon zijn beide armen al meters voor de streep op het rode cement jubelend omhoog gooien. Vóór Janssen zijn sprint winnend had voltooid, was de tweede groep de baan al opgestoven, een ploegje van dertien man waarin het oranje als kleur domineerde. Van Kreuningen was de sterkste en in zijn „slipstream" werd Henk Nijdam mee getrokken naar de zevende plaats. Jan Hugens voltooide het Nederlandse succes als tiende, ook met een achterstand van 42 seconden op Jan Janssen. De uitslag van de eerste etappe luldtt 3, Jan. Janssen (Ned.). 3 uur 32 min. 50 sec. (met bonificatie 3 31.50), 2 anin (It.) z.t, 4. Gougaut (Fr.) z.t„ 4. Mcraene (Sp.)r z.t., 8, Crinnion (Gb.)r z.t,, 6. Van Kreuningen (Ned.) 3.33.36, 7. Nijdam (Ned.), 8. Bazlre (Fr.), 8, PalUler (Fr.). 10 Hugens (Ned.). 24 Leo Knop* (Ned.) 335.11, 38 Ml el Verstaete (Ned.), z,t„ 4J. Ral Gysel (Ned.). z.ti, 68 Xees de Jongh (Ned.) 2.t. Als laatste kwam binnen de Ca nadees Nolet, op de 124e plaats met een tijd an 4.7.23. De Luxemburger Edmoad Joacobs, die fa het begin van de etappe door een manke ment aan zijn flets achter raakte, liep bij zyn pogingen om alleen bij de grote groep te ko men een zonnesteek op en.moest ln bet zieken huis worden opgenomen. Zt)n toestand is niet ernstig. Het ploegenklassement van de eerste etappe luidt: 1. Nederland (Janssen, Van Kreuningen en. Nijdam) 10.29.02. 2. Frankrijk 10,39.58. t, Spanje 10.4O.o2, 4. Italië 0.40.43, 6. Groot- Brittanniê 10.4332. (Van een onzer verslaggevers) BORDEAUX, dinsdag. De eerste dag van de ronde heeft al drie uitval lers gevraagd, twee Canadezen, en. cén Luxemburger. Van de Canadese ploeg, die als eerste in Frankrijk was aange komen, zijn Sergio Clouser rnt Toronto eu Gaston Belanger uit Quebec ver dwenen, Belanger heeft het hoge begm- tempo slechts 15 kilometer vol kunnen houden en Clauser was na precies een uur <43 km) de tweede man die aan. de verkeerde kant uit het peloton ver dween. Voor Edmond Jacobs lagen de zaken anders. Hij was de eerste pech vogel uit de ronde. Ai na 12 kilometer was hij de enjge die aan een onschul dige valpartij materia alpeeh overhield. Voor de schade was hersteld, had het peloton al meer dan een minuut voor sprong en dat kon hij helemaal allee» want de terugvallende Canadezen waren hem alleen maar tot last niet 1 meer goed znaken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1