M. C. M. de Groot sticht te zestig jaar geleden een Alg. Coöperatieve Bakkerij Schiedam wederom winnaar van het politie-voetbal-toernooi Nu bedient de „Coöp DES" een kwart van Schiedam Twee bestuursleden var O. B. K. onderscheiden Jantje Brinkman volgt t spoor van zijn vader Uitbreiding NV Gilda in de Spaan sepolder l Begin was weifelend en moeilijk Deelname van zes korpsen Slechte weer verhinderde goed spel Kon. bezoek Julianapark Jongen steelt auto van arts SCHIEDAM 'n Nieuw gezicht op straat Scooter botste legen auto Honkbal in Zomer avond -comp et i tie C. J. van Bruggen en P. L. Verlinde MULO-EXAMENS Burgerlijke Stand Vele jaren lang muziek gediend Finse zeeman aangehouden Inbraak hij Koos de Kapper opgehelderd Afscheid als keeper Frankbeker voor Aad van Diest Wielerronde Jeugd Jolijt Aanrijding Struycken Co. zijn tevreden Koeriersters \JwefotUif THEATER 399.- WOENSDAG 4 JULI 1962 Apothekersnacfttdlenst; Apotheek A. Gou- ka, Hoogstraat 29. Bellen by ongev*!: GG en GD rum laan 80, teL 5 92 90 RK. Leeszaal e« Bibliotheek: Dam. ge opend: maandag tfl tot 21 uur; woens- dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don -1 derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot lij cn 19 tot 2' uur Filiaal Singel, open j maandag 14 lot 17.30 en 19 tot 20 uur;! woensdag 9 tot 20 uur. vrijdag 14 tol j 17.30 en 19 tot 20 uur i Stedelijk Museum: 19 tot U uur. 's zou-' dags 12—J? uur Opgravingen in! Egypte Grotp ."rnrt en Stars lu i BIOSCOPEN Passage. 2 cn 8.15 uur: „Heimelijke ver-' houding"- Monopole, 2. 7 en 9.15 uur: „Zes mannen en een danseres". l 1-jvbHifcN Musis Sacrum. 7.30 uur: Schicd. Muziek-1 vier zelf bed ïcnmgszakcn en drie toon- school Lecrim gen-uitvoering bankv.'inkels. Twee jaar geleden werd een1 Techn School. 8 uur: Huishoudschool, groot modem broodmagazijn geopend. Dit' Variété, jaar kreeg voor het eerst een vrouw zit ting m de bestuursraad van een organisa tie die zozeer het belang van de vrouw behartigt. Jeugd Jolijt. 7 uur: Frans Halsplem Spel- avond. Mevrouw L. H, Okkcrs-Stocl werd de eerste vrouwelijke commissaris in deze! mannen organisatie waarin steeds zoveel1 mogelijk richtingen vertegenwoordigd zijn SCHIEDAM» woensdag. Een organisatie die een kwart van de Schledamse geweest Werden de bestuursleden vroe-[ ger rechtstreeks gekozen, sinds een vier- bevolking beïnvloed, gaat dezer dagen het diamanten jubileum vieren: de Coöpe ratleve Verbruikersvereniging „Door Eendracht Sterker". Een opmerkelijke gebeur tenis, even opmerkelijk als het feil dat deze sterk op het volksbelang gerichte ver eniging niet, zoals wel eens ten onrechte wordt gedacht, nauw verweven is met de toen opkomende SDAP, maar dat het juist een vooruitstrevend en zeer sociaal voelend liberaal is geweest, die de stoot beeft gegeven lot de oprichting. Het was het gemeenteraadslid M. C. M. de Groot, die het mogelijk maakte dat op 28 augustus 1902 de Algemene Coöperatieve Bakkerij kon worden opgericht. Voorzitter werd M. C. M. de Groot, 'digd. Na een kwart eeuw was de omzet maar het vereiste minimum van twee-1 twintig keer groter geworden en bedroeg honderd leden was er niet, want slechts!het ledental tweeduizend, om een kwart 170 schuchtere Schiedammers sloten zich eeuw later meer dan vierduizend leden te -W V I ül.lUiï TOi *i«- - - tal jaren is er een structuurwijziging. Het1 Knappertlaan vond ledental is te groot voor rechtstreekse ver-"**,v' nvt>r kiezmgen, nu wordt een ledenraad geko zen en deze raad kiest de commissarissen. SCHIEDAM, woensdag Op de Burg gistermiddag Mn. De maecenas „MCM" heeft toen de negenduizend gulden beschikbaar gesteld voor de aankoop van de bakkerij van J Goemans aan de Kethelstraat. Daar zetelt de coöperatie nu nog. maar inmiddels Is de vereniging uitgegroeid tot een verbruikersverenlglng met veie fili alen» met een millloencnomiet en met bedragen met een omzet van twee en een half miljoen gulden. Nu Is het ledental de 6100 gepasseerd en de omzet bedraagt vjjf miljoen met een jaarlijks dividend van anderhalve ton. Uiteraard heeft een dergelijke organi satie vele hoogtepunten m zestig jaar zesduizend leden In Schiedam. Het ideaalvan vooruitgang. Winkels werden ge uit het fin de siècle is verwezeniykt maar zo groot is die coöperatie gewor den dat de strijd van de pioniers schfer iets onbegrijpelijks wordt. Wantoestanden De arbeiders in de fabrieken, wilden de coöperatie om wantoestanden te kunnen bestrijden. Het duurde echter jaren voor dat de gedachte gestalte kon krijgen om dat de arbeiders de middelen misten. Dankzij de medewerking van de heer Da Groot kon op donderdag 19 juni 1902 een vergadering worden gehouden in het Volkshuis aan de Lange Haven waar op initiatief van het Algemeen Nederlands Werkliedenverbond zeventien verenigin gen bijeen kwamen. De groeperingen van velerlei gezindten besloten in principe tot een coöperatie te komen. Maar de SDAP richtte een Arbeiderscooperntie op omdat men de gelden voor de party wilde be stemmen. Deze Arbeiderscoöperatie had geen lang bestaan. De heren M. C. M. de Groot, J. Steg- man, C, L. Moerman, A. Dlrks en 3. L Hllkshuysen vormden het voorlopige co mité dat de coöperatieve bakkerij zou creëren. Men berekende dat er minstens 200 a 250 leden zouden moeten zijn om te slagen, doch toen er niet meer dan 170 aanmeldingen kwamen begon men toch maar. Op 21 juli sprak de heer F. Mol uit Den Haag een propagandistisch woord over het wezen van de coöperatie. Op 28 augustus 1902 werd de vereniging in Patrimonium in de Tninlaan opgericht. Reeds op maandag 22 september werd' met bakken begonnen. De eerste personeelsleden. P. de Rui ter. L, de Groot en H. van der Kamp voelden zich als uitverkorenen omdat zij een goed loon, acht procent vun. de winst, kortere arbeidstijd, geen zondagsdienst e.d. genoten. Snelle groei Binnen twee jaar moest de bakkerij worden uitgebreid. Op 22 december kon de eerste winkel, in de Kethelstraat, worden geopend. Dat noodzaakte tot een structuurwijziging en op 26 oktober 1908 kreeg de vereniging de naam Coöp. Bak kerij en Verbruikersveren iging „Door Eendracht Sterker". Jaarlijks nam het ledental toe, jaar lijks stegen de omzetten. Reeds in 1902 waren er 402 leden en zes jaar later werd het duizendste lid ingeschreven, ieder jaar kon tenminste zeven procent divi dend worden uitgekeerd. De omzet van ƒ32.614,- In het eerste jaar was In twee Jaar verdubbeld, in vfjf Jaar vervlervou- opend en verbouwd, gestreefd wordt naar meer supermarkets. Nu zijn er een super markt, een textiel en een winkel in huis houdelijke artikelen, twee banketwinkels. Financieel sterk Van de eerste wankele pogingen, om zelfs een coöperatieve sigarenmaker^) te stichten onder leiding van het bestuurs lid Hllkhuyse», van een coöperatieve mandenmakerij en andere ondernemin gen, Is de Schledamse verbruikersverenl glng uitgegroeid tot de financieel krach tigste in het land. Met trots kan het ju bileum dan ook worden gevierd. Septem ber zal jubileum maand zijn voor de Co öperatie. Op zaterdagmiddag 1 september zal een receptie in restaurant Europoort worden gehouden, verder komt er een kindermiddag met Plpo de Clown In Ar cade. een teenagersbal in de Koopmans- SCHIEDAM, woensdag Voetbalelf tallen van de zes politiekorpsen uit Kat wijk, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Vlaardingen en Wassenaar hebben deel genomen aan het twee-jaarlijkse Politie- voor i voetbal-toernooi dat gisteren op de vel- 'n"bMchcnr.dc oversteekplaats voir voet-"ten «n Hermes-DVS In Sportpark ia pe- «nuuKs ecu wttijdinf plaats tossen de J"»"1"1,- De I"»1.!™? be*"ale a°<"' scoo'crbei ij.it r T- V. A. ui; Vbardingen Vlaardlnpca in 19,7 ter beschikking Tvas n de automobilist W "7, Z. uit Hoek van Ce" "e"1 1059 door Schiedam - gewonnen, wat de verplichting met zich meebracht het volgende toernooi te or ganiseren, Door omstandigheden wae dat in 1961 niet mogcljjk, zodat het een jaar later is geworden. Maar over twee jaar zal Schiedam dit toernooi weer dienen te organiseren, want het Schledamse poü- tie-korps won voor de tweede maal de beker. Oorspronkelijk zouden ook Amersfoort cn Monster hebben deelgenomen,* maar de korpsen daar konden geen volledig elftal op de been brengen. Gelukkig is toen Rotterdam bereid geweest Dm in te vallen. In een sportieve en genoeglijke sfeer is Holland, De automobilist was gestopt om enige voetgangers te laten oversteker». T v, A. had dat ie iaat in de gaten, toen hij kwam aanrijden, en hy bolste dan ook tegen de tot stilstand gekomen auto. De man liep vermoedelijk een kniefractuur op en Is door de GG en GD naar het al gemeen ziekenhuis in Vlaardingen ver voerd- SCHIEDAM, woensdag, in de Schie- ail uc avnii.--j damse honkbalzomcravondcompctitie heb. ben Schiedam en DHS de eerste puntenI,® *r»an» z' ®J' beurs, speciale shows voor de ouderenverzameld De wedstrijd SVV-VFC kon Iteams» n?.®?r Schiedam schoof ondanks cn meer feestelijkheden. 1 f"'~" f~" Aan het slot heeft commissaris K. Rijp- ma de prijzen uitgereikt. De heer Kijpma verheugd dat 2ijn korps de prijs ge ien heeft De commissaris noemde de kameraadschappelijke sfeer van dit toer nooi bepalend voor dergelijke ontmoetin gen waarbij men ook het verlies moet kunnen accepteren. Hij stelde het op hoge j prijs dat Rotterdam als goede invaller was opgetreden waarbij hij de wens uitsprak L^iLLcwcuu omuui UUUOIlftJ dat het een regelmatige deelnemer zou twee Vlijke 'spelm alle concurrenten weer er op dat het niet Voor invaliden en bejaarden SCHIEDAM, woensdag, Het Comité Koninklijk Bezoek verzocht ons het vol gende mede te willen delen. Er schijnt enig misverstand te zyn wie bjj het be zoek van koningin Juliana een plaats in het Julianapark kunnen krijgen. Dat zul len dan zfjn in de eerste plaats alle In validen, ongeacht de IceftU<L Degenen die geen invalidewagcntje hebben, zullen worden gehaald en weer thuisgebracht. Voorts alle ouden van dagen die niet of bjjna niet meer kunnen lopen. Het CA.B, heeft reeds de voile mede werking toegezegd. In het Julianapark zullen stoelen worden gezet. Er worden nu reeds maatregelen getroffen om dit evenement bij minder goed weer toch te kunnen laten doorgaan. Degenen die in aanmerking willen ko men voor een plaats worden verzocht om zich zo spoedig mogelijk op te geven, met vermelding van naam en adres, of gebruik gemaakt van een invalidewagentje en of men gehaald en. gebracht moet worden, bij de volgetde adressen: J. H. F. v. d. Brugge, Vondellaan 52 b; G. Bosman, Lan ge Haven 132 en mevr. M, A. C. Taverne van Campen, Warande 123. SCHIEDAM, woensdag Bij de Mulo examens zijn geslaagd voor diploma A de dames M- Anker, A. den Boer*. M. 3. Grjjzenhout*, J. T. Beekenkamp-, B. H. Berkhout, H. B. L de Bruin, J- de Graaf-, en H. van der Schalk, uit Schiedam, M. van Leeuwen, M. van der Burgh en J. C. de Ruyter uit Vlaardingen. en de heren J. Jansen, S. K. Heersma, N. Dielemans en A. Gosens uit Schiedam, E. T. de Bree* uit Rotterdam en J. Drop. W. Scheltens. A. van Noort, H. Sloots', M. Verkiel, G. A. Verschoor* en E. Z. Wassink uit Vlaar dingen. Geslaagd voor diploma B is mej. 0. W. Groos* uit Vlaardingen en de he ren p. de Peuter* uit Vlaardingen, A. Wiersma uit Hoek van Holland. Met sterretje achter de naam ook midden stands-diplom». kracht vergen cn de collega's dan het werk van hun sportmakkers op zich moe ten nemen. Hierna kreeg aanvoerder Fransen de Iw SSpj«fwa°SmBlj om poliücteï™ ,e laten !S DH^DR? lègciicrfe DhI mS cn Utrecht noE theoretic klein overwicht: 21. Wel won Schiedam naar verwachting van DHS. maar het krachtsverschil was niet groot: 76. Hedenavond wordt gespeeld VFC— Schiedam, morgenavond DHS—SW en voor vrijdagavond staat de wedstrijd DHS VFC op het Schiedam-terrein op het programma. Geboren: rj,artha J. d v. J- J. H. Paarde- SCHIEDAM, woensdag Twee leden van het bestuur van het Schledamse Har monie-orkest „Oefening Baart Kunst" hebben een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Het rijn de penningmeeter C. J. van Brugge, die reeds 47 jaar lid is van O.B.K. en de secretaris, de heer P, L Verlinde, die ook al ruim veertig Jaar In het orkest meeloopt. Burgemeester mr. X. w. Peek heeft hen beiden gisteravond persoonlek de ere-me dailies in zilver ver bonden aan de Orde van Oranje Nassau opgespeld tijdens een repetitie van het or kest die heel voorzichtig als ren „test avond" was aangekondigd, om de dames in de gelegenheid t* stellen ook aanwe zig te zijn, zonder dat de beide onder- schelden bestuursleden konden vermoe den wat hun boven het hoofd hing. „O.B.K, heeft nu al meer dan zestig jaar fleur en klank gebracht »n het stede- delijke leven door het optreden, in het openbaar bij zich voordoende gelegenhe den", constateerde burgemeester Peek, die verder vaststelde dat een stad niet alleen kan bloeien bij goede economische omstandigheden, maar dat daarvoor ook een bloeiend cultureel leven nodig is. En daartoe hebben beide heren gedurende zeer lange jaren belangrijk bijgedragen Bovendien hebben beide heren ook het muziekleven gediend in groter, overkoe pelend verband. Voor wat zij voor het muzikale leven in Schiedam hebben gedaan bracht bur gemeester Peek hen dank en hoopte dat de verleende onderscheiding een stimu lans mocht zijn om op deze weg voort te aan. Het orkest speelde bij de plechtigheid van het opspelden van het eremetaal het Wilhelmus, waarna OH.K.-voor- zitter A. de Bruyn namens zijn twee on derscheiden bestuursleden maar ook na- Bnrgemeester Peek wenst de heer P. L, Vertinde oelufc met de hem ver leende onderscheiding terwijl de heer 1 van Brugge fmiddentoekijkt, de on- 1 derscheiding op de borst. Op de och- 1 tergrond leden van het orkest van OJ3.K. SCHIEDAM, woensdag Vannacht heeft de politie op het Broersveld de on der invloed van. sterke drank verkerende Finse zeeman K. E. P. aangehouden, die daar op een bromfiets rondreed. Toen men hem wilde aanhouden, wierp de zeeman de brommer weg en wilde een café in vluchten. De politie kreeg hem echter toch te pakken en bracht hem over naar het hoofdbureau van politie. SCHIEDAM, woensdag De politie heeft snel de inbraak bij Koos. de Kapper tot een oplossing kunnen brengen, In Zeist is namelijk slapend op een bank aangetroffen de 21-jarige Schiedammer M, de G., die al inbraken in Rotterdam, Amsterdam, Schiedam en Den Haag op zijn naam heeft staan. De man heeft in Schiedam al eerder in de Lïndenhof inge broken- Hij ontkent echter ten stelligste, dat hii ook verantwoordelijk is voor het by Koos de Kapper gestichte brandje. kansen maar Schiedam won zonder moei te met 21 van Katwyk. Utrecht en Was senaar eindigden met gelijk puntentotaal op de derde plaats, hier besliste een beter doelgemiddelde voor Utrecht. Op de vijf de plaats eindigden gelijk Rotterdam en Katwijk en ook hier bracht het betere doelgemiddelde Rotterdam de hogere plaats. De wedstrijden trokken ook enige be langstelling van niet-politiemannen maar veel goed voetbal hebben de kijkers niet gezien, daartoe waren de weersomsian- 2 Vlaardingen 6 p; 3. Utrecht, 5 p: 4. kam en J L A. Lip; Elizabeth N. M, d.v. digheden, vooral legen het slot, van te. Wassenaar 5 p; 5. Rotterdam 3 p; 6. Kat- G M Schuurman en L Bostelaar; Marga- fnuikende invloed. 'wijk 3 punten. Uitslagen: Rotterdam— retha J. M. d.v. H. J. Windhorst en M. C.lWassenaar 1—1; Schiedam—Vlaardingen de Groot; Geertrude d.v. L. Kusters en T j t J—Utrecht Katwijk 30; Schiedam Koppeschaar: Jacob H. z.v. L. van de z.v J. A- Jaspers en B. M. F. Bal; Mar-1 Wassenaar1—1; Utrecht—Rotterdam 1—0 Grijp en T. Laferte; Eduard J. z.v. W. v.tinus J. M. z.v, J, M, M, van Vliet en E.KatwijkVlaardingen 00; Sehiedam- Contmissorfs K. Rijpma (links) kon na het politie-voetbal-toernooi de be ker aan de aanvoerder Fransen aan rijn eigen korps-ei/tal overhandigen. SCHIEDAM, woensdag Tijdens de alle aanvoerders hun prijzen met een har telijk woord ontvingen. Een functional van de Wassenaarse politie was de tolk van alle gasten toen hij zijn dank uitsprak voor de perfecte or ganisatie. Dc eindstand is: 1. Schiedam 8 punten, Rosmalen en N. Doesburg; Hanneke d.v.jW. van der Heijden; Bastiaan z.v, C- Os- C. van Noordennen en A. van Noorden--sewaarde en R. M. van Bochove. nen; Anne M, d.v. P, van der Marei en Overleden: J. W. M, van Dijk 66 jr; B. E. C. Pegels: Jaap J. z.v. J. Hofstra en H.van der Hoek 91 jr wed. van W. Ruijlof; Kloosterhuis; Maria C, A, d.v, A. A. T. M. S. Herstel 87 jr wed- van J. D. van Bouwens en i, L. Kerkhof; René F. C.'Roon; W. A. Stahüe. 65 jr. SCHIEDAM, woensdag, Jantje Brink man heeft al veel geleerd van zijn vader Msnus Brinkman, die in deze omgeving een zeer bekend wielrenner Is, Maandag avond won Jantje namelijk de eerste prijs in de derde wielerronde van Jeugd Joljjt die ditmaal in Nieuwland bfj de Van Tienhovenstraat is gehouden. De functio narissen van de rennersclub „Schiedam" hebben niet strak vastgehouden aan het schema dat ze reeds In de andere wijken hebben nitgevoerd. Ze meenden dat de kleinste jongens geen gelegenheid hadden gekregen om aan bod te komen en daar om werden twee wedstrijden, voor de kleine en voor de grote jongens gehou den» Deze races hadden veel succes, er waren veel kijkers en het aantal deel nemers nadert de vijftig jongens. Overigens begonnen de wedstrijden dit maal met om zeven uur omdat er enige pech ontstond. De geluidsinstallatie fun geerde eerst niet goed, toen werd de jury. wagen verreden en het geheel zou worden aangesloten op de eiektrieiteitsaansluiting van «en der bewoners in deze buurt. De stoppen sloegen toen weer door cn na enige werkzaamheden was er dan tenslot- te de nodige elektriciteit. Inmiddels was het te laat geworden om de ploegentijdrit te houden. De kleine knapen reden daarna vijf ronden over 3.5 kilometer en de jonge Brinkman d i zes minuten over dit par cours. De owrigen kwamen in deze volg orde achter hem over de eindstreep: 2 Smits. 3. Schot, 4. Dikkenboer. 5. Verhoe ven, 6. Meerburg, 7. KIoos, 8. Van Tienen, 9. Broerc. 10. Dirks. De wielerliefhebbers zullen vele beken de namen tussen deze prijswinnaars ont dekken en dat is ook zo, want vele fa milieleden van bekende wielrenners ne men aan deze wedstrijden deel. Ook ko men telkens dezelfde namen tussen de prijswinnaars terug en dat betekent dat de jongens van wijk naar wijk trekken om weer mee te kunnen doen. Dit onder deel van Jeugd Jolijt is dus wel een pro paganda voor de wjelersj-vt. Zo bevonden Duyvenbode en de kleine Vap Dun zich voor de derde maal in een kopgroep. Nu kwam Duyvenbode als eer ste van een groep van drie over de eind streep, tweede werd Van der Stelt en als derde klasseerde zich Van Dun met zijn racefiets. Ver daarachter was een groep van drie in de volgorde 4. Hersbach, 5. Smit, 6. Henny Lepolder en verspreid kwamen nog 7. Ron en 8. Baars voor no tering in. aanmerking. De overigen had den te veel achterstand. De 25 ronden werden in 25 minuten gereden. De prijs uitreiking geschiedt maandag in de Zwar* tewaalsestraat. grote beker en de eerste prijs, waarna j ledenvergadering van Hennes Ï>VS heeft J-- 'voorzitter A- Stouthandel de Arnold Frankbeker uitgereikt aan doelman Aad van Diest voor z^jn verdienstelijk werk voor de vereniging. Tevens kreeg Aad van Diest een geschenk omdat hij af scheid neemt als actief voetballer. Dat wil niet zeggen dat Aad van Diest HDVS ontrouw wordt want nu zijn been weer is hersteld gaat de sympathieke oud aanvoerder van het eerste elftal als be stuurslid zijn capaciteiten wijden aan de club. De heer Van Diest werd gekozen in de vacature Rien Goumare, Jan Stahlie werd tot tweede secretaris gekozen. Twee leden die 25 jaar lid zijn van HDVS, n.L ds. Jan Spijker en mr. Gerrit M. Hovingh, die veertig jaar lid zijn, kregen speldjes van verdienste. SCHIEDAM, woensdag Om 3.15 uur vannacht deed de Schiedamse arts W.A. de R. van de Stadhouderslaan aangifte van diefstal van ziin personenauto. Al omstreeks 4 uur kreeg de politie melding uit Rotterdam dat de 17-jarige Schiedam mer J. H. v. d. S, was aangehouden, die daar in de auto van de dokter rondreed. De jongen is naar het hoofdbureau van politie »n Schiedam overgebracht. SCHIEDAM, woensdag Op de hoek Commiezenlaan-Overschieseweg vond gis termiddag een aanrijding plaats tussen de scootcrberyöer J. V. uit Rotterdam cn de Voorburgse automobilist P. W. Het onge val gebeurde op het moment dat de scoo- terberijder links af sloeg. Deze kreeg en kele schaafwonden en een gekneusde schouder. De GG en GD vervoerde hem voor nader onderzoek naar het gemeente ziekenhuis. Rotterdam 20; Wassenaar—Vlaardingen 11; Katwijk—Wassenaar 31; Schiedam -Utrecht II0; VlaardingenUtrecht 10; KatwijkRotterdam 02; Vlaardin gen—Rotterdam 10; Schiedam—Katwijk 21; Utrecht—Wassenaar 0—1. ROTTERDAM, dinsdag. (ANP). Het bestuur van Struycken en Co. (handel in staal en gereedschappen) te Rotterdam is vol vertrouwen ten aanzien van de ver dere ontwikkeling in het lopende boek jaar. De directeur, de heer M. A. E. Men- des de Leon, zei gisteren in de eerste openbare jaarvergadering van het bedrijf het gesloten karakter werd in maart opgeheven met een emissie van 400.000 gulden, die het geplaatste kapitaal op één miljoen gulden bracht dat de omzetten in het eerste half jaar gemiddeld op het niveau van 1961 lagen. De resultaten heb ben lichte neiging tot achteruitgang als gevolg van de zeer scherpe concurrentie, die enige prïjseoncessies tot gevolg heb ben gehad. Maar hij vond het een goed teken, dat de fabrikanten in verschillende sectoren niet verder willen en kunnen - gaan met hun concurrentiestrijd. Het dividend werd vastgesteld op 20 procent voor de oude aandelen. De nieuwe geëmitteerde stukken werden pas met in- Igang van 1 januari winstgerechtigd. Fotografie mens heel O.B.K, de burgemeester dank j caramel- en lolf eefabrlek In dc Spaan- bracht voor de verleende onderscheiding. sepolder gaat uitbreiden. Morgen zal de Jk hoop dat dit de jeugd zal stimule- j jongste zoon van directeur L. J. Gillet, de ren." Daarna heeft de heer De Bruyn ook?heer j,0ek Gillet, mede-directeur, de eer de dames Van Brugge en Verlinde in de s;e pftai siaan voor een gebouw van 80 bij ROTTERDAM, dinsdag De N.V. Gil- te Rotterdam, die de hei-werkzaamheden heeft opgecnagen aan de iuma gebr. C M. en M, A. Nederveen eveneens te Rot terdam. 12 meter, dat uit «cn kelder parterre en twee verdiepingen zal bestaan. huldiging betrokken, door 't bloemen aart te bieden. Namens de sectie Muziek van de Schle damse Gemeenschap heeft de voorzitter, De N.V, Gilda was een der eerste fa de heer S. Landsbergen het woord ge-brieken m de Spaansepolder Vijf jaar voerd en heide onderscheidenen geprezen geleden begon het bedrijf hier de produk- voor het vele werk dat zij hebben ver richt, ook voor de Gemeenschap en de sectie. Deze onderschïeding geldt ook in zekere mate voor het hele Schiedamse muziekleven", vond de heer Landsbergen die nog opmerkte dat een herziening van het gemeentelijke subsidiebeleid aan de muziekgezelschappen, óók een heel wel kom geschenk zou zijn, zeker voor pen ningmeester Van Brugge. tie en in die vijf jaar is deze met 40 toegenomen. Bovendien, opent de EEG nieuwe mogelijkheden De ruimte is thans te klein en magazyn-ruimte moest o.a. in Vlaardingen worden gehuurd. De werk zaamheden worden uitgevoerd o-l.v. ar chitectenbureau Maaskant, Van Domme len, Kroos en ir. Senf te Rotterdam, welk bureau eveneens de fabriek heeft ontwor pen. Aannemer is de firma L, de Koning Met deze eerste uitbreiding is een be drag van ruim een half miljoen gulden gemoeid, waarin nog niet begrepen de kosten verbonden aan grond-aankoop, in. stallatie, verlichting etc. De nieuwe kelder zal worden gebruikt voor de opslag vandrop. Drop is na melijk <le laatste jaren een gewild artikel geworden m Nedeiland en de omzet hiervan neemt steeds toe- De opslag ge durende de zomermanden schept echter moeilijkheden bü grote hitte en daarom heeft men de kelder voor deze opslag gekozen. Volgend jaar september hoopt Gilda het veertigjarig bestaan Ie vieren. In het be-j gin van het jaar hoopt men gereed te zijn mei de uitbreiding, 1 Rolf Jims vergeten? De auto maat staat voer u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106, Voor pasfoto's eaar K van Vuuren. Hoogstraat 106. tel 567 20 In één dag gereea Personeel Gevr halfwas glazenwas ser. Simons, Willem Brou werstraat 31. Radio en televisie Koopt u eiice week een grammofoonplaat voor 18 '5 Wij leveren voor net zelfae geJd een Philips bandrecor der. Ga praten en Kijken bi De Jager Broersveld J08 •speciaJ showroom: 134. Binnenkort uitverkocht. Nu profiteren van schitterende 210 liter koelkast van de Pontiac fabrieken. Zonder vooruitbetaling direct eigendom, ƒ2.85 per weeft, dus goedkoper dan huren. Ga naar De Jager, Broers veld 108. Speciale showroom op 134. BROERSVELD I0& ft,GoQd zeg, de nlBtiwQ Solex In die prachtige kleureticombtnailel* HOOBSTR. 2a SCHIEDAM TEL 6S803 Spannend - Geestig - VerrassendI DE SAINT IN ACTIE 14 jaar Vrijdag en zaterdag 2, 7, 9.15 uur; zondag 7. 9.15 uur RICHARD CONTÉ in ROVERS VAN DE SIERRA'S 14 jaar Zondag-matinees 2 en 4.15 uur CATERINA VALENTE - VITTORIO DE SICA CASINO DE PARIS 14 jaar met de beroemde BLUEBELL-GIRLS (Eastmancolor) Maandag, dinsdag en woensdag 2 en 8 uur CHARLES AZNAVOUR in een grootse film TERUG OVER DE RIJN 18 jaar Donderdag 12 juli, 2 en 3 uur Jonger Anders DELUXS met voIotomaHöchs koppeling. Haal vandaag nog de nieuwe kleuronfoldor bijl of maak vrijblijvend een proefrit bijl Afd. Motoren: ST. LÏDUINASTH. 5» Telefoon 64313 Swaznmerd omsingel 25 Telefoon 66548 Betaling desgewenst in tmn-leg. Jj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1