vmwm JA UNIQUE 9 Koekoeksjongen, ongenode en heel lastige kostgangers AANmvm Sweater Overal zijn weer jonge vogels te zienvooral veel merels 3500 deelnemers aan de K. W .-maï s verwacht SPiCMIE HONKBAL: voor SVV weer een zware opgave! W Schooljeugd ziet hoe de „reddende hand55 werkt De Noordmolen verbergt zich achter steigers ONZE VOGELS IN JULI TAXI ding*- l EUROTAX 69 4 60 schiedam T entoonstelling druk bezocht Bevolking toch nog reislustig Zwemtoernooi van SZC hangt „in de kou" Geslaagd in het Gem. ziekenhuis Enthousiasme bij werkgroep èn de instructeur Jubilaris bij Hollandia Brigadiertjes in Maassluis VRIJDAG 6 JULI 1962 (Advertentie 1JH.) A U T O iM.O B J L B D R IJ F OFFICIEEL AGENT T\E laatste helft van juni en de eerste helft van deze maand is bij uitstek de Uperiode van de jonge vogels. Men behoeft er eigenlijk niet eens op uit te trek je» om jonge vogels te zien; deze zitten bij wijze tan spreken vlak voor onze deur. Hear dan ztfn bet meestal mussen, spreeuwen of merels. Vooral deze taatsten schij nen bijzonder r-eel succes gehad te hebben, want nagenoeg overal komt men merels tegen vergezeld van drie of vier spruiten, die ofschoon net zo groot als vader en moeder tot in den trevre om voedsel bedelen. Ik vermoed dat veet merels wel aan een tweede broedsel zulten beginnen evenals de mussen en spreeuwen. Dit Is ook het geval met de kool- en pimpelmezen, die hoienbroeders als zij zün, wederom in een nestkastje, boomspleet of holle paal (soms in de brievenbus) hun tweede broedsel zullen verzorgen. De koekoeKswijfjes hebben zich intus sen van hun taak gekweten en hun eie ren gelegd tn de nesten van kleine zang vogels. Zoals bekend parasiteert de koe koek op kleine zangers door hep de zorg 0"er slechts één jong in eik nest „toe te vertrouwen". Vooral graspiepers zij© dikwijls bet kind van de rekening en m mindere mate kwikstaartjes, paapjes, rood staartjes e.d. Als de jonge koekoek ter wereld is gekomen is zijn eerste werk eieren of fongen van de pleegouders uit het nest ti verwijderen en als dat een maal is gebeurd, doen de vogels in het geheel geen moeite om de schade Ie her stellen door eieren of jongen weer in het nest te brengen. "Wat zich niet in de nest- kom bevindt wordt door hen niet als hun kroost of toekomstig kroost erkend, zodat sen wat aanspoelsel hu» etere» depo neren. Op Texel waren toen op één plaats niet minder dan ticee en twintig legsels van plevieren verloren gegaan. (Advertentie 1JM.) BERICHT VAN FA. KROES Bij ons ingeschreven klanten, die wy gewoonlijk per brief bereiken, berich ten wij bij deze dat voor hen de voor keur-verkoop in bedden, meubelen enz. morgen begint U weet wat dit zeggen wil. KROES BROEBSVEST 64-66 TEL, 67920 Haringvangstberichten VLAARDINGEN, vrijdag De vangstbe- nichtcn van hedenmorgen lulden; VI 70- S k-, VI 78-10 k., V) T8-3 K., VI 114-10 k„ VI 172-15 k„ VI 190 thuisvarend: VI 187- 12 k. Marktprijzen: -vleetharing klem 163—186; vleetharing groot 93—110. (Advertentie IM.) TELEFOON Bijzondere dienst Baptisten-gemeente SCHIEDAM, vrijdag Zondag acht ju li zal in gebouw Irene een bijzondere dienst plaatsvinden van de Baptisten-ge meente. Als spreker zal optreden ds. R Reiling, terwijl medewerking zullen ver lenen Elly en Frannie Faassen (zang) en Wiebe Zeilstra (orgel). (Advertentie IM.) Zij, die gisteren dit popelln» No-iron overhemd met In geweven dessin voor 12.75 kochten, betaalden geen gulden te veel. Want dit overhemd tilt de betere series is het geld dubbel en dwars waard. Maar morgen verkopen wij dit Zondagse hemd van 12.75 tegen een prijs, waarvoor U het iedere dag kunt dragen... voor nog géén zes gulden. alleen het koekoeksjong de liefde en toe- ijding erft. Moeilijk weikje Zelf hebben wij enkele malen beproefd (vanwege hel filmen) om de uitgeworpen eitjes van een graspieper weer bij ee» pasge boren koekoek in het nestje te lep ge». Het beestje kon nauwelijks zien, maar zodra h{j voelde dat hy niet alleen in het nestje lag, begon hy andermaal met behulp van vleugelstompjes en poot jes de vijf eitjes stuk voor stuk uit het nest te werken. Binnen een k toer tier was het fcanoei geklaard en het was duidelijk te zien dat het beestje bek af icas. Maar dat verhinderde hem toch niet om dezelf de krachttoer ook voor de derde maal uit te voeren. DE pleegouders moeten de hele dag hard ploeteren om holle bolle Gijs, die na enkele weken vele malen groter is dan zij zelf, in het leven te houden. Ais de koekoek na ongeveer drie weken het nest verlaat en op de wieken gaat, moet hij nog geruime tijd gevoerd wor den. De moeilijkheid Is dikwijls hoe de vogels een worm of een rups in de oranje gekleurde grot van hun pleegkind moeten krijgen, want als hij ergens op een draad of op een paal om voedsel zit tc schreeu wen, kunnen zij er met de beste wil met bij. Dan springen zij na enige aarzeling eenvoudigweg op de rug van de koekoek en aJs dat nog niet voldoende is boven op zijn kop en presenteren voorover ge bogen het voedseL Een niet bepaald be nijdenswaardige positie dus waarin de arme pleegouders verkeren. Geen wonder dat zij, als de koekoek tenslotte zichzelf kan bedruipen, totaal uitgeput zijn. Weide en strand De jonge weidevogels, die vrijuiel on middellijk na de geboorte het nest ver laten, zjjn nu al even groot als hun ou ders en mei de dag maken zij meer vor deringen zowel op het gebied van vlieg kunst als bij het voedsel zoeken. Om streeks half juli verlate» zij met hun ouders de weiden en gaan via slikken en schorre» langzaam maar zeker naar het zuiden. De familieband wordt losser en tegen het najaar zijn de jonge steltlopers geheel zelfstandig. Dit is tevens het geval met jonge eenden, futen, meerkoeten en waterhoentjes, ofschoon deze ueeïal in Ons land verblijven. Op het strand en in de duinen is even eens heel wat jong leven waar te nemen. Zo ontmoetten wij begin juli in de broed- kolomes van kapmeeuwen, zilvermeeuwen stormmeeuwen. visdiefjes en grote sterns broedresultaten m velerlei stadia. Som mige meeuwen en sterns zaten nog trouw de eieren te bebroeden, terwijl andere soortgenoten al tamelijk grote jongen hadden. De grote sterns hebben meestal slechts twee eieren, de vipdiefjes en de meeuwen maximaal drie. Overproduktie Maar natuurlijk is geen regel zonder uitzonderingen, want enkele weken ge leden vond ik op de Beer van Rozenburg een kapmeeuwenlegsel van niet minder dan vyf eieren. In eerste instantie denk je dan aan de productie van twee wijfjes, doch daar de legsels onderling zeer veel in kleur verschillen en dit vijftal precies eender was van kleur, bronsgroen met donkerbruine stippen en streepjes, mocht ik wel aannemen, dat dit uitzonderlijk grote legsel toch van één wijfje afkom stig was. 't Is alleen wel de vraag of alle vijf eieren ook zullen uitkomen. SOMMIGE strandvogels, met mme strandpleviertjes, bontbekpleviertji dioerpstems en op sommige plaatsen ooit grote sterns, hebben op de laatste dag van met veel van hoog water te lijden gehad, zelfs zodanig dat tal van eieren door de vloed finaal zijn weggespoeld. Dat gevaar is steeds aanwezig als deze vogels zo maar op het vlakke strand tus- Enkele tientallen stormmeeuwtjes, die in dezelfde omgeving broedden, hadden het ietwat beter bekeken en hun nesten op nauwelijks tafelhoge stuifduintjes ge maakt, die evenwel juist hoog genoeg waren om geen hinder van de hoge vloed te hebben. Voor wat de pleviertjes be treft was het een gelukkige omstandig heid dat deze catastrofe nog betrekkelijk vroeg in de broedtijd plaats vond, zodat het vermoeden gewettigd is, dat de meeste van hen opnieuw tot broeden zul len komen. Voor het bouwen van een nest hebben zij niet veel tijd nodig, want zij leggen hun drie of uier fraai gespikkelde eitjes eenvoudig in het mulle zand met als enig herkenningsteken een stukje aangespoeld hout, een steeneen paar schelpjes of een enkel halmpje. Eenvoudiger kan het niet. Overigens sta je er versteld van hoe de diertjes hun eieren in zo'n zandwoestijn terug kunne» vinden. Nog moeilijker wordt het om de jongen te ontdekken. Deze zij» nauwelijks uier centimeter lang en hebben aanvankelijk dezelfde kleur als het zand. Als de pleviertjes jongen hebben ver raden zij zich altijd. Zij doen bij onze na dering erg hulpbehoevend en dwarrelen met slepende vleugels voor ons uit. Dit simuleren heeft alleen tot doel om ons uit de buurt van de jongen te lokken en als wij ver genoeg van hun kroost verwijderd zijn, is opeens de vleugellam heid verdwenen cn vliegen zij pijlsnel naar de jongen terug. Ook de elegante kluut houdt er deze fopmetftode op na, zelfs in nog sterker mate. Tenslotte nog iets over de zanguogeLs in het bos. In de loop van deze maand zal de intensiviteit van de zang sterk af nemen en tegen het einde dezer maand behoort de vogelzang, behoudens enkele uitzonderingen, helaas weer tot het ver leden. A. DE JONG Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze No- iron (niet strijken) overhemden in wie, maten 36 t/m 43 4". Gkd. Biersloot 37 - Te lef. 01898-6453 Burg. Knapperilaan 2'-Telef. 010-64500 J aarver gaderin g Aqua-Fauna SCHIEDAM, vrijdag. De Aquarium- en terxariumvereniging „Aqua Fauna" houdt op maandag 9 juli in gebouw Irene de jaarvergadering, aanvang 8 uur. Op de agenda staat een bestuursverkie zing. Daarna zal er gediscussieerd kun nen worden. Op 15 september wordt de Bondsdag gehouden, georganiseerd door de Rotter damse Aqua-Vero. De opening heeft plaats in de Rmèrahal.Maar na een rond rit door de stad komt men bij Wilton- Feijenoord, waar een „lapkous-maaltijd" wordt gebruikt Na nog een rondvaart door de havens wordt weer by Wilton een lezing gehouden door de heer Van der Nicuwenbuizen. Eenvoudig nest SCHIEDAM, vrijdag Het aantal ïn-.len via Westvest en Lange Haven naar schryvingen voor de K.W, Mars bedroeg de Grote Markt trekken. Na défilé trekt donderdagavond reeds ruim 2500 deelne- de stoet via Parkweg, Burg. van Haaxen- mers. Het aantal groepen ruim 100, ter- laan en Nieuwe Damlaan de stad uit De wijl bijna 300 individuele wandelaars zich opgaven. Daar de groepen over het alge meen een minium aantal deelnemers op hebben gegeven en nog vele groepen en individuele wandelaars zich aan de start binnenkomst van de wandelaars is voor de 8 en 12 km. deelnemers via Parkweg, Noordvest en Westvest Voor de 18 en 25 km. wandelaars via Nieuwe Damlaan en Westvest. Vele broedende slormmeeuw brengen en weer binnenhalen. in zullen, laten schrijven is het te ver-j zlekkorpsen zullen de deelnemers weg- wachten dat de 3500 dit jaar weer gepas seerd zal worden. De startbureaux zullen voor de groe pen in de Blauwehuisschool gevestigd zijn terwijl de indivïduelen zich in de Planta ge dienen te melden. De taptoe die ten slotte in de Plantage gegeven zal worden zal om 0 uur beginnen. Het Tamboerkorps van het Regiment van. Heutz met drie compagnieën maken des morgens een rondwandeling door de stad. Parkeerplaats Broersvest, vertrek 10.30 uur, de route is Singel, F.K.O. Laan, Boer- havelaan, Snelliussingel, Van Swinden- singel, Marconiweg, Korte Singelstraat, Broersvest, Koemarkt, Gerrit Verbaon- straat, Oranjestraat, Nieuwe Haven, Nieu we Damlaan. Mrg. Nolenslaan, Parkweg, Spinhuispad, Vijgensteeg, Grote Markt, Lange Kerkstraat naar parkeerplaats Broersvest. De wandelaars van de K. W. Mars zui- Advertentie LM.) PANTALON? De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 - Telefoon 6 8! VLAARDINGEN, vrijdag De reizen de tentoonstelling van de Vereniging Ne derlands Fabrikaat, die onder de titel ..Nederland maakt het" van 30 mei tot en met 28 juni in de tentoonstellingszaal „De Visbank" was opgesteld, is geëindigd Vastgesteld kan worden, dat de tentoon stelling een succes is geweest. Gedurende de periode, dat de tentoon stelling geopend was, werd door de aan de tentoonstelling verbonden leerkracht 70 uur les gegeven, te weten: aan 3.075 leerlingen van het gewoon lager onder wijs, terwijl bovendien nog 149 volwasse- m de tentoonstelling hebben bezocht. Welstandscommissie behandelde 106 ingediende plannen (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. vrijdag 3n het tweede kwartaal 1962 heeft de welstands commissie in totaal 108 plannen behan- Advertentie IM.f Apothekersnachtdienst: Apotheek A- Gou- ka, Hoogstraat 29. Bellen by ongeval: GG en GD, Tum- laan 88, tel. 5 92 90. RK Leeszaal en Bibliotheek: Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel; open maandag 14 tot 17AO en 19 tot 20 uur; woensdag 9 tot 20 uur; vrijdag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum; 10 tot 17 uur; 'szon dags 12—17 uur; Opgravingen ir Egypte. Groep Mart en Stars 10. BIOSCOPEN 2 en 8.15 uur: „Hercules ver overt Atlantis". Monopole, 2. 7 en 9.15 uur: „De Saint DIVERSEN Wijkcentrum. 8 uur: Comité samenwer kende gerepatrieerden. Bijeenkomst. Techn. School, 8 uur: Huishoudschool. Variété. Marijke, 8 uur: De Poorters. Klaver- ja3Concours. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag. In de eer ste helft van 1962 werden aan ingezete nen 1833 paspoorten en 1119 toeristen- kaarten verstrekt; 403 paspoorten wer den verlengd. In de overeenkomstige periode van 1961 waren deze aantallen resp. 181L 1036 en 426. Reym kan winkels en woningen bouwen (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag. De rijks goedkeuring is verleend voor de bouw van drie winkels en drie bovenwoningen aan de Kuiperstraat/hoek Fransenstaat, ten behoeve van de firma J. Reym Zn. deld, waarvan 55 al dan niet met enige j te Waddinxveen. Gisteravond besloot de opmerking voor akkoord getekend, 29 af- raad tot erfpachtsuitgifte van de beno- gewezen en 22 aangehouden werden. digde grond. Amerikaans# Imisort .SuntancT SCHIEDAM ROTTERDAM AMSTERDAM Burgerlijke Stand GEBOREN: Johannes, z. v. F. M. Brab bel en M, A. Bcijer; Elizabeth, d. v. A. Hoogendijk en E. Poldervaart; Frank, z, v. J. Slootmaker en A. Vermeulen; Trijn tje A, d. v. J. Bos en T. A. Heuff; Mary W„ d. v. L. J, J. Vaarting en M. W. Fre- hng, OVERLEDEN: G. Baas, 66 jr; L. Groot- hoff, 72 jr. (Advertentie t OdJ SCHIEDAM, vrydag, Een tap du el voor de overgangsklasse zal zondagmid dag in Sportpark Harga worden gehou den. Schiedams sterkste honkbalteam SW is tegen de verwachting uit de kop groep gestoten door PSV, nu komt leider ADO zondag naar SW en een tweede nederlaag zou voor SW betekenen dat (Advertentie t M.) Iedere dag warden er nieuwe overgordIjnstaffen ontworpen, maar dubbele velours is toch niet te vervangen en heefc door al de Jaren heen toch haar eigen luxe karakter behouden. Maar de normale prijs, 11.75 per meter, was voor menigeen hec struJkelbfok om deze vurig gewenste overgordijnstof te kunnen kopen, Maar morgen koopt U dezelfde dubbele velours, in een keur van moderne kleuren, 120 cm breed, niet voor 11.75, maar per meter voor nog géén zeven gulden. Gétn ttl. of tchrift. beu. SCHIEDAM, vrijdag De bestuurs leden van de jubilerende Scliiedamse Zweraclub hebben deze dagen uel bijzon-1 der reel belangstelling voor het weerbe richt en met veel recht foeteren zij nog harder dan anderen op het koude weer. Want morgenmiddag organiseert de gou den SZC immers de jubileum-zwemwed strijden in het open Bad Groenoord, En het is nog steeds echt geen weer om in een open bad te gaan zwemmen. Wie had dit ook yenvacht voor juli! De wedstrijden worden gehouden onder de reglementen van de KN.Z.B. en zijn dus met af te gelasten. Pas wanneer het water kouder is dan 15 graden Celsius, zullen de wedstrijden niet door kunnen gaan. Zodra het water echter 15.1 graad is zal er gezwommen worden. „Het weer is al een tikje beter geworden", 'vond: erg optimistisch secretaris A. Sluyters. Volgens plan zullen de wedstrijden za- terdag om 3 uur beginnen. Er zijn polo- wedstrijden voor heren vastgesteld tus sen ploegen van R.Z.C.. De Barendrecht- se S.Z., de Pinguins en S.Z.C. zelf. Er is een dames-polowedstrijd tussen Pinguins en S.Z.C. en de veteranen van RK.C. en. S.Z.C., sterren uit de strijd van rond 1930, zullen in het koude water komen. Hopen nu maar dat niet alleen het water maar ook de lucht wal memer wil worden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dub bele en enkele gord ijnve (ours, in moderne kleu ren, 120 breed, per me- Géért tet. of tchrift. heit. SCHIEDAM, vrydag. In het Gemeen te Ziekenhuis zijn. geslaagd voor het exa men aantekening kraamverpleging de zusters: D. E. Ravensbergen, C. C, v. d. Struyf, E. L. Otte. G. v. Tooren, M. V. de Baas, W. Vink en P. v. d. Kraats en voor het examen aantekening kinderverpleging slaagden de zusters: F. M. Philips, D. N. Post, G. W. "Verwey en H. üknit. SCHIEDAM, vrijdag Ruim vijftien honderd leerlingen van de zesde klassen van veertig scholen (zes hebben verstek laten gaan) In Schiedam hebben giste ren in gebouw Irene langs de weg van de film kennis gemaakt met de actie ,De reddende hand aan de waterkant", die op de Willem Brouwerschool In Schiedam-Zufd wordt gevoerd en op de ze wijze naar buiten Is gedragen. De vijftien jongens van de werkgroep van de Brouwerschool hebben met be hulp van borden als échte „sandwich- men" propaganda gemaakt voor de actie en één van hen mocht gisteren de propa- ganda-bijeenkomsten inleiden. Prachtig vinden deze jongens de actie, zijn er wild enthousiast over en zijn zelfs be reid om buiten schooltijd er hun op ac tie gerichte schoolwerk voor te maken, 'n Veelzeggend feit. "Wie ook steeds enthousiaster wordt voor de actie, dat is de heer Van Dam van de Havendienst, die de smaak beet heeft gekregen. Hy is ook trots op de vele medewerking die hij krijgt van de mannen ..aan de waterkant", die direct de waarde en betekenis van de acties aanvoelen. Zo hebben de jongens zonder meer toegang tot de „Prinses Beatrix", de boot op de Harwich-lijn die zij van onder tot boven hebben mogen bekijken Het was ook de heer Van Dam die met de reddmgs-medaille op de borst (voor het redden van een kind) de schooljeugd heeft gewezen op de bete kenis van de actie. Hoe de „reddende hand" verlengd kan worden met de hulpmiddelen die door dc Havendienst worden verstrekt: de reddingshank, de boei, de werpdreg en het roeibootje Maar vooral hoe belangrijk het is dat deze reddingsmiddelen altijd in goede orde zijn en zich op de vaste plaatsen bevinden. .Als jullie die reddingsbaak kapot maken en er verdrinkt iemand om dat hij met meer gered kan worden, dan zijn julhc de schuldige aan de dood". Daarna zyn twee films getoond, be schikbaar gesteld door de Kon. Ned. Bond voor de Redden van Drenkelingen, waar een op de jeugd afgestemde toe lichting bij werd gegeven. Een ging over de opleiding van de leden van de Red dingsbrigades en over het materiaal dat ter beschikking komt van de .mensen aan de waterkant, met de reddende hand". De ander belichtte het mooie en onmisbare werk van de Reddingsbrigades aan zee. Tenslotte werd nog een jeugd- speelfilm vertoond. „En vertel nu aan je kameraadjes wat je hier gezien en gehoord hebt", was het vermaan. SCHIEDAM, vrydag Gisteren her dacht de heer W. A Plomp, wonende Klaas Katerstraat 26 de dag waarop hij vóór 25 jaar m dienst trad bij de N.V. Branderij Sc Gistfabriek Hollandia H, waar hij in de loop der jaren de functie van molenaar bereikte. De huldiging vond plaats in de kring van personeelsleden. Na zeer hartelijke en waarderende toespraken, werden door de directie en de gezamenlijke medewer kers geschenken onder couvert overhan digd. alsmede namens de Maatschappij voor Nijverheid en Handel een zilveren legpenning uitgereikt. De echtgenote van de jubilaris ontving bloemen. Hierna volgde nog een kort gezellig samenzijn MAASSLUIS, vrydag. Zevenen dertig verkeersbriga diertjes, die een jaar in Maassluis dienst hebben gedaan, droe gen hun werk over aan vijftig andere meisjes en jongens. Men kwam daarvoor donderdagmiddag in de kantine van L. Smit en Co. byeen. Voor het afscheid van de vertrekken- den bestond ook van het onderwijs, van de politie en de Ver. Veilig Verkeer be langstelling. De jongens en meisjes wer den toegesproken door de heer Wükes, bestuurder van de WV en de korpschef van politie, inspecteur J. de Jongh. Laatstgenoemde reikt de diploma's uit. Drie jaar bestaat het instituut te Maas sluis, dat onmiskenbaar is geworden bil het steeds toenemende verkeer in de stad. Een toeneming die er toe heeft geleid, dat het aantal brigadiertjes gebracht moet worden van 37 op 50. Zij werden opgeleid door- de politiemannen. Haaksma en RoeL Ook hen, evenals het personeel van de icholen, werd dank gebracht de roodgroene rol voor dit seizoen is uit gespeeld. Nu hebben de stadgenoten heel wat in hun mars, ze zullen ongetwijfeld terug willen naar de top van de over gangsklasse zodat enerverend honkbal met een kleine winstkans voor SW mag worden verwacht. In de derde klasse ontvangt SW 2 za terdag leider Sparta 3. Nu de reserves het eerste winstpunt hebben behaald krijgen de sterke Rotterdammers het niet gemak kelijk maar het ziet er niet naar uit dat SW 2 zal winnen. In dezelfde klasse speelt Schiedam dat de tweede plaats moet verdedigen tegen het opdringende Wassenaar, Thuisclub Wassenaar staat op de derde plaato. verlies zou betekenen dat er nog twee koplopers Schiedam en Sparta 3 overblijven, zodat gevreesd moet worden dat Schiedam het geweld van Wassenaar niet zal kunnen weerstaan. Voor het Rayon Rotterdam moet eerste klasser DHS zich zaterdagmiddag in Rot terdam gaan revancheren voor de eerste nederlaag van vorige week. Dat zal by RFC 2 heel moeilijk gaan want de reser ves van RFC zijn heel sterk maar moge lijk dat DHS meer geestdrift opbrengt. Zondag om twaalf uur ontvangt Schie dam 2 het sterke Sparta 4, de stadgenoten zijn niet kansloos. Om tien uur speelt Schiedam 3 in Harga met de beste papie ren tegen Nado Vooruitgang. SW 3 moet in Harga BHC 2 kunnen %veerstaan. Voor DRZ behoeft het bezoek aan RFC 3 geen moeilijkheden op te leveren. Zij die een open oog hebben voor alles wat op het gebied van boodschaptassen wordt aange boden, hoeven wij niets over deze Pergatex tassen van 12.75 re vertellen. Pergatex, een geheel nieuw materiaal dat niet alleen opval lend veel op leer lijkt, maar het wat sterkte betreft, evenaart. Onverwoestbaar sterk, geheel afwasbaar, waterdicht. Morgen verkopen wij een partij van deze grote practische mo derne tassen met voorzak, voor zien van trekslulting voor nog géén zes gulden. .-v"?: O Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij Pergatex tassen, met don kerbruin afge- gezet, voor^ Geen tel. af tchrift. bctt LANGE tijd werkt men al aan de Noordmolen om hem weer iets van zijn kleur terug te geven. En de werkzaamheden verkeren al ïn een ver-gevorderd sta- diuin. De kap zit er al enige tijd op, maar de wieken laten nog op zich wachten. i Het kruiswerk van de wieken had men al, maar het bleek niet meer aan de ge- i stelde eisen te voldoen. Deshdlve zijn er andere wieken in bestellingdie elk ogenblik uit Groningen aan kunnen komen. I Hard gewerkt wordt er nu ook aan het omtoopwerk. Daarvoor heeft men (zo- als de foto toont) de molen in de steigers gezet. Die worden thans tevens benut om het voegwerk tussen de stenen te vernieuwen. Het zal dus niet al te lang meer i duren voordat de Noordmolen weer met al zyn luister in hel Schiedamse stads- beeld zal pryken en in zyn oude glorie zal zijn hersteld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1