innen vorm Hercules krijgt moeilijke karweitjes op te knappen Een imponerend complex Spaarbank en vakantiereizen KERKDIENSTEN AGENDA Afscheiding van hoog en laag plein Leeslust in de maand juni Bonte show in Parijs Casino Wie heeft iets verloren een vakonderwijzeres Koeriersters Passage vertoont: WERKSTERS Rovers trekken door de Sierras KUNSTGEBITTEN REPARATIES JRTERDAG7JULI1962 (Advertentie t.M.) SCHIEDAM, zaterdag1. In de maand juni werd foy de Spaarbank anno 1820 Schiedam 1.246.7$6,88 Ingelegd en 1,303.954,19 terugebetaald. Een geringe ontsparing, waaraan vanzelfsprekend hei opnemen van gelden voer vakantiereizen e.d. niet vreemd fs. Het Is wel Interes sant te melden dat wij bjj deze spaarbank lot december 1957 moeten teruggaan om een maand te vinden, waarin eveneens de terugbetalingen de inlagen overtroffen. Het eerste halfjaar 1982 was als geheel zeer gunstig. Het inlegoverschot bedroeg 1.759.632,06. Het aantal inleggers steeg met 568 tot 50.95C. het tegoed van spaar ders tot 37.266J03.S1. Het inleggerstegoed en de reserves wa ren per 30 juni 1962 voor ƒ25.584.612,60 belegd in effecten, voor ƒ6.108.741,10 in: hypotheken en voor ƒ8,380.337,71 in le ningen aan Rijk, provincies, gemeente e.d. De kasmiddelen bedroegen per deze datum 1.406.868,18. Ned. Jferv. Gemeente, Grote Kerk: 10 uur dr. L. J, Cazemier, 5 uur ds. C. van der Steen. Eethelkerk. 10 uur. ds. H. W. Hemmes. 7 uur dr. L, J. cazemier. Opsta net j ngskerk 10 uur ds. A. D. Ktaassen, 7 uur ds. H. W. Hemmes. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. J. G. Jansen. 7 uur; ds. G. Spilt (Utrecht). Ned. Herv. Gcref. Evang. Irene: '10 uur ds. Batelaan (Den Haag). Vredeskerk: 7 uur. ds. Spilt (Utrecht). Evang. Luth. Gemeente. 10 uur. ds. S. G. v. d. Haagen. Oud-Kath. Kerk. Dam 2S: 10 uur H. Mis Baptisten-gemeente. Irene: 7 uur ds. R. Keiling (bfjzondere dienst). Leger des Heils. Lange Haven: 10 uur Hei- ligingssamenkomst en 7.30 uur "Verlossingssa menkomst. Gerrit Verboonstraat: 6.45 uur Openluchtsamenkomst. Alle samenkomsten o.l.v. de majoors Wieringa en Reitsma. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: woensdag 7.30 uur theocratische bedieningsschool en dienstvexgadering. Ned. Piot. Bond. 10.30 ur ds. J. G.. Jacobs (Den. Haag). Chr. Gerei, Kerk. Warande, hoek BK-laan: 950 uur Leesdienst, 230 uur ds. C.den Har- toge (Den Haag). Herv. Gem. Kethel: De Rank: B30 uur ds. X, E.; L. Brummelkamp. Dorpskerk: 10 uur ds. J. E. L. Brummel- (Zoeterswoude). Geref kerk. Oosterkerk: 10 uur ds. W. A, kamp en 7 uur Vicaris R. Hengstmangers Krijger, 5 uur ds. j. Couv§e. Kethel „De Ark": 930 uur ds. J. Verlare. 2.30 uur ds. W. A. Krijger. Kantine, Burg. Honnerlage Gretelaan:: 10 Uur ds. J. HIndriks, 5 uur ds. W. A. Krijger. De Goede Haven: 10 uur ds F. R. Everaars, 5 uur ds. J. Hindrikö. Jullana- kerk: 10 uur ds. J. Couvée, 5 uur ds. P. R. Everaars. Apolhekersnachtdlenst: Apotheek Couka en Co, Grocnelaan 127. Bellen b(j ongeval: GG en GD. Tuin- laan 80, lel. 5 92 90._ EK leeszaal en Bibliotheek: Dam. ge opend; maandag 10 tot 21 uur; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 I en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel: open maandag 14 tot 17.30 en 39 tot 20 uur; woensdag 9 tot 20 uur; vrijdag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur; 's zon dags 1217 uur: Opgravingen in Egypte. Groep Mart en Stars 10. BIOSCOPEN PASSAGE, 2, 445, 7 en 9.15 uur: „Hercu les verovert Atlantis". Monopole, 2, 7. en 9.15 uur (zondag 7 en 9.15 uur): „De Saint in actie", zondag matinees: „De rovers van de Sierrjs". DIVERSEN G roenoord, SZC. Waterpolotoemooi. Tivoii; 8 uur; Soc. Nieuwland. Dansen. In Monopoles SCHIEDAM, vrijdag. In de afgelopen maand juni zijn er uit de Gem. Openbar*? Leeszaal en Bibliotheek aanzienlijk meer boeken uitgeleend dan in de maand juni van vorig jaar. n.l. 26.534 tegen 22.724 boeken. Mogelijk is het zachte winter weer dat we vorige maand genoten uaai van invloed op geweest. Ook het aantal boekenleners was aanmerkelijk hoger: j 5.745 tegen 5,363 vorig jaar. Vooral de centrale bibliotheek heeft de- j'ze extra-leeslust bem erkt, want daar werd I in juni 11.185 boeken, uitgeleend tegen 8262 vorig jaar. Maar op alle filialen waa het drukker, met als enige uitzondering het filiaal aan het Dr. Wibautplein, waar de belangstelling bijna 10 procent daalde. Opmerkelijk is Dok dat het vooral studie werken waren, die de verhoogde belang stelling trókken. Nieuwe order voor A. de Jong -j VLAARDI^GEN'/ zaterdagT De 1 scheepswerf A. de Jong N.V. te Vlaar- dingen en Schiedam, waar op 22 juni laatstleden aan Shell Nederland N.V. de overdracht plaatsvond van het motor- - tankschip „Shell 42", heeft van deze maatschappij wederom een opdracht ontvangen, namelijk het bouwen, van een motortankschip van 1450 m3 laad- capaciteit. De afmetingen van dit schip, dat even- eens bestemd is voor de bïnnentank- vaart, zijn: lengte over alles 78 m. breed te 8.73 m en holte 2,70 rn. De voortstuwing zal geschieden door een Bolnesmotor in v-vorm, type 10 K.V.L. van 600 pk bij 475 ormv./min. j SCHIEDAM, zaterdag. De bouw van hel nieuwe stationsgebouw Is nu al zover gevorderd, dal men de verschillende on derdelen kan herkennen. Van het zes eta- ges hoge kantoor Is het silhouet al vast gelegd; bij de lage lokettenhal Is men bezig het vreemdgevormde dak aan te brengen; dc tunnels van liet station naar het stationsplein ztyn gelegd en de af- schcldingswand tussen het hoger en het lager gelegen stationsplein Is al in grond vorm gereed. Daarom plaatsen wc hier maar eens een tekening, die aangeeft hoe in de zeer nabije toekomst het stations complex met het stationsplein er uit uil gaan zien. Op het bovenstaande overzicht ziet men rechts-beneden het lags deel van het sta tionsplein dat dan door de vrij hoge wand is gescheiden van het hooggelegen sta tionsplein, dat eigenlijk niet meer is: dan de nog aan te leggen Horvathweg met twee parkeerterreinen ter weerszijden van het station, In deze damwand zijn dan twee openingen; links ziet men, met' een «ier-luïfeitje de voetgangerstunnel die dus loopt van het lage plein rechtstreeks naar de lokettenhal. Rechts daarvan geeft een vrij brede trap verbinding tussen het lage en het hoge deel van het Stationsplein, in feite dus toegang tot de Horvathweg. Er komen overigens drie trappen. Maar ach ter de .brede trap ligt de afrit naar de lietserstunnel. die dan weer leidt naar de; ondergrondse rijwielbewaarplaats, die on der het stationsgebouw komt te liggen. Een andere trap geeft verbinding van de stalling naar de lokettenhal. OP het zeer brede scherm, dat regis seur Andre Hunebelle nodig heeft voor de Duits-Amerikaanse produktie „CASINO DE PARIS", bewoont charmeur Vittorio de Sica een onwaarschijnlijk Luxueuze villa in Cannes. Daar, en in een van de beroemde nachtclubs van Parijs, speelt zich de geschiedenis af, die er ove rigens in deze film helemaal niet toe doet. Het is de heren, die de film de wereld in stuurden, veeleer begonnen om de shows en om de chansons, en die zijn in' hun soort zeer charmant Catharina Valenté is het middelpunt van de affaire, voor noemde Vittorio wervelt er als een kunst- ,sateliet bekoorlijk omheen, en de voor treffelijke Gilbert Becaud blijkt als, zan- jger en acteur grote kwaliteiten mee te brengen. De film heeft vaart, is gekleurd in de tinten waarin een spektakel als dit het goed doet en de liedjes .zijn aardig van ritme en melodie. De teksten zijn even onbenullig als het verhaaltje, maar van ons mag dat, in zo'n film. (MONOPOLES) Groen als fommerrjjk; fover fe de. fles vól vrolijke frisheid. /Fanta is koel en klaar. Fanta ontlokt een. levensblij HAI aan dorstige lippen. Fanta, fantas-, tisch, voor iedereen! \v, v In Monopole, .Geschubd" dab In het midden van dp tekening het hoge kantoorgebouw van de N.S. met links daarvan de lokettenhal met het sierlijke ..gescubde" dak. Van deze hal komt men gelijkvloers In de voetgangerstunnel, aan dc linkerkant van het perrons-complex. Diue tunnel Is jid dlenst-tunnel, maar zal dus in de toekomst de grote toegang wor den tot de perrons; de huidige toegangs- tunnel wordt dan dlensttunnel. De grote glazen wand van de perrons zal dus uit steken boven het loketten-gebouw, zoals de tekening ook aangeeft. Voor het station dan de heel brede Hor vathweg in twee gescheiden rijbanen, met de twee boven gelegen parkeerterreinen. Ook van deze weg af heeft men uiteraard toegang tot het lokettengebouw. Midden in de weg heeft de tekenaar maar .vast een grote vluchtheuvel gesitueerd, met twee abri's voor een tramhalte en geheel rechts nog een stukje tram. Het is echter Erkend botte laar van Fanta" nog niet vastgesteld of de tramlijn inder daad over de Horvathweg zal lópen. Als dat er inderdaad van komt dan zal de. tramlijn een grote lus rijden door Schie dam, n.l. van. Rotterdamsedijk, Broers- vest, over de Proveniersbrug, de Burg. van Haarenlaan, over de Brandersbrug over de Schie naar de Horvathweg en zo terug naar Rotterdam. De bussen zullen hun standplaats en eindpunt vinden op hel lage deel van het Stationsplein, dat dan aanmerkelijk groter zal worden dan het huidige. Immers, het plein zal dan lopen tot aan de afscheiding van hoog met laag, welke wand nu nog achter een met gaas afgeschoten werk terrein ligt. De rijweg van het plein laag naar hoog komt (niet zichtbaar op de te kening) geheel rechts achter de aangege ven bebouwing. GEMEENTE SCHIEDAM Bij het openbaar onderwijs in de gemeente Schiedam wordt gevraagd in de nuttige handwerken yoor plm. 26 lesuren per week.; Sollicitaties in te dienen bij burgemeester en wet houders van Schiedam, binnen 30 dagen na bét ver schijnen van dit blad p.a. Hoogstraat 200, Schiedam. Personeel gevraagd Radio en Gevraagd halfwas glazen wasser, Simons, Willem Brouwerstraat 31. televisie Koopt u elke week een grammofoonplaat voor ƒ3.75. Wij leveren, voor het zelfde geld een Philips bandrecor der. Ga praten en kijken bij De Jager, Broersveld 108, Speciale showroom 134. Diversen Laat UW spiraal vermaken tot modern opklap, of kantelbed. Prima afwerking, als nieuw teritg. Het goed. koopste adres. DDK, Groe nendal IA (Broersveldpad) telefoon 670 28 (na 18 uur telefoon. 657 89). Ledikanten, hutledikanten, kampeerbed- den enz. Kom eens praten Voor pasfoto's naai K. van Vuuren. Hoogstraat 106. tel. ■>67 20 In één dag gereea Kolfilms vergeten? De auto- maal staat voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vuuren. Hoogstraat 106 In het Gemeente Ziekenhuis ie Schiedam H kunnen worden geplaatst Bericht van inzet Notarissen P. C. Kooyman Sc J. C. in 't.Hout te Rotter dam en P. Schaberg te Schiedam delen mede, dat 1. Het pand te Schiedam aan de Lekstraat 11 en. 13, doorlopend: naar de Hoofdstraat 99-101 (waar van bedrijfsruimte aan de Hoofdstraat aan open vaarwater en de bedrijfs ruimte aan de Lekstraat (vrij van huur) 'is inge zet op ƒ130.000.—; 2. De panden te Rotterdam aan de van Brakelstraat 25 abcd en 29, zyn inge zet op ƒ48.000.—. Def, afslag op woensdag 11 juli 1962 om 14 uur in" de Koopmansbeurs te Rotter dam... Inlichtingen ten kantore van Notarissen P. C. Kooyman - C.in 't Hout,Mathe- nesserweg 332. Rotterdam, tel. 55228 en 34148. Te Scoop aangeboden Bjj showroom Coja wasma chine met wringer en tijd klok ƒ155. Centrifuge ƒ110. LangzaamwassérsMiele sys teem/ 195. De nieuwste was-, spoel-, drobgeombinatie met 4 motoren, elektrisch ver warmd en 2 pompen voor ƒ495. Showroom Coja, Lange Haven 126. tel. 6 33 41. Eventueel voor enige"een per dag; Salaris: 23 jaar en ouder 1.90 bru- to per uur. Sollicitaties té richten aan of; aanmelden bij de' adjunct-dirèctrice. RUSSEN de rommel van hetbouïo- terrein is links al de afrit naar de rijwiel tuimel zichtbaar. De witte streep geheel links is de betonnen wand tus sen het hoge en het lage Stationsplein. De glooiing naar rechts duidt de vrij monumentale trap aan van het lage plein naar de Horvathweg. Monopole-matineei j V. V De boekjes "met da (Avonturen van Kapitein Rob kosten nog steeds slechte 75 efc-jp.' decA Bestel by da bezorger Permanent wave SCHIEDAM, zaterdag. In spoedge vallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: J. van Buren, Buys Ballotsingel 72—76, tel- 69661 'G, in 't Veld, W. de Zwügerlaan 23, tel 68599; G. Pet, Tuinlaan 38, tel 66898. - Geopend is apotheek Gouka en Co..' Groenelaan 127, die ook gedurende de ko- ^nde week da nachtdienst zal gaan (lélcne permanent met toe stel. het beste water is, compleet ƒ5-—;. stroomloos f7.50 Op vertoon van deze advertentie f 1.— korting! Dames- en herenkapsalon „Héléne", Rembrandtlaan 22, telefoon 6 7170. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Tel. 6 80 21 Schiedaïn DE doden zijn niet op de vingers van twee handen te tellen .bij „De rovers van de Sierras", deze week in MONO POLE. Het onrecht, dat .de bewoners van i California omstreeks 1850 zwaar terneer j zou hebben gedrukt, wordt daarin döor I moordende en rovende troepen cowboys

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1