KREUGER RUIMT OP Ophaalbruggetjes te klein voor rondrit in hofauto f perfecte pasvorm Gezicht over Proveniersbrug AMERICAN Kon. bezoek op 13 september Handdrukken gaan teveel tijd kosten de MOL J ANSEN Ontvangsten beperkt Versieringen AGENDA Jongen valt uit boom Jongen gewond bij val met step Burgerlijke Stand Sportdag van de Chr. Techn. School VOOR DE KANTONRECHTER Broers steunden elkaar: één hunner vrijgesproken GEENE Meisje gewond bij aanrijding DAT ZEGT ALLES Ook nu weer speciale aanbieding in ELMI0R SHIRTS l0o/o 10.90 11.90 7.90 9.90 Zeeman na aanrijding overleden Hanke trainer van Xerxes TIMCO Scheidsrechters kregen les Wie heeft iets verloren? Kippenhok als vakantiehuis Huurders kregen kippeluis Groene Kruis Capelle: zesduizendste lid RESTANTEN ƒ5.00 1 0.95 ƒ0.95 TIMCO Een jaar geëist tegen Surinamer Slachtoffers van overvaren vlet nu geborgen JONGEMAN SCHIEDAM Koeriersters a. FITTERS-BUIZENLEGGERS b. GRONDWERKERS e. INSTRUMENTMAKERS EN LEERLING INSTRUMENTMAKERS DONDERDAG 12 JULI 1962 SCHIEDAM, donderdag. Het offi ciële bezoek dat Koningin Juliana aan Schiedam zal brengen, is vastgesteld op donderdag 13 september. Zo heeft bnr- gemeester mr. J. W. Peek kunnen mede delen. Dit ig dan ongeveer een week vroe ger dan verwacht werd, zodat de toch al krappe tyd van voorbereiding nog krap per is geworden. Het Comité Koninklijk Bezoek en andere met de organisatie van de feestelijkheden belaste instanties zul len daarom onder hoogspanning komen te werken. Daar echter het enthousiasme voor dit bezoek groot Is, kan op veler medewerking worden gerekend. Hef programma voor deze Schiedam- «e feestdag is in grote lijnen al vastge steld en bekend gemaakt. Burg. Peek heeft echter enkele aanvullingen en wij zigingen in de details kunnen bekend maken. De Koningin komt in een grote hofauto en zal daarmee ook de rondrit door de stad maken. Maar het gevolg daarvan is, dat de route van de rondrit gewijzigd is. (Advertentie LM.) Daar de auto niet over de Appelmarkt- brug en de Korte Havenbrug kan, zal de rit van de Aula, waar de ontvangst door het gemeentebestuur plaats heeft, naar de Broersvest niet over de westzijde, maar over de oostzijde van de Lange Haven worden geleid. Om dezelfde reden moest ook van een rit door het Sportpark Harga worden af gezien, Wel zal Kon. Juliana door het Pr. Beatrixpark en langs de kinderboer derij rijden, Op hel nieuwe sportterrein naast de noordelijke oprit naar de Sportparkbrug zal een korte gymnastlek-dernonstratle worden gegeven door rond 500 jengd- leden van alle Sehledamse gymnastiek verenigingen. Dit zal een korte herhaling worden van de demonstratie iUdens de Sportweek gegeven. Gezien het zeer krappe tïjdsschema zul len de officiële ontmoetingen in omvang beperkt moeten worden. Tijdens de ont vangst in de Aula zullen alleen de leden van de Gemeenteraad en de hoofden van gemeentelijke diensten, aan de vorstin worden voorgesteld. In Europoort, waar Kon. Juliana een eenvoudige lunch zal gebruiken, krijgen vijftig prominente Schiedammers, vertegenwoordigers van het bedrijfs- en zakenleven, van de cul turele en maatschappelijke stromingen, gelegenheid om de Koningin tijdens de lunch te ontmoeten. Pas aan het eind van het bezoek, wanneer Kon. Juliana na het bezoek aan Wilton Feijenoor din de grote werf-kantine om 4 uur de thee zal gebruiken zullen grotere groepen van de bevolking aanwezig kunnen zijn. Door de strakke lyn van bel tijd schema zal de ontmoeting in het Jullana- park van Kon. Juliana met de bejaarden en invaliden ook maar twintig minuien knnen duren en dus in hoofdzaak beperkt moeten bl U ven tot een rondwan deling met een enkel gesprekje. Trouwens, tydens de ontmoetingen zal de Koningin niemand de hand komen drukken. Niet dat Kon. Juliana dat niet zon willen, maar uitge rekend Is dat een begroeting op die wijze, met de gesprekken die daaruit zullen voortvloeien te veel tijd gaan kosten en het schema Sn de war zullen brengen. Wat de versiering van de stad betreft, daarvoor heeft de schilder Dick Bos een ontwerp gemaakt, terwijl de Plantsoenen dienst voor de uitvoering zal 2orgen. Vaststaat dat de gehele Broersvest iot aan de Proven ie rsbrug versierd zal worden, waaraan de winkeliers krachtig mede werken. Ook is het de bedoeling dat de vier Schiedamse molens versierd zullen worden en op die dag zullen draaien. Uiteraard zullen voor de ontvangsten ook de Aula, Europoort en het Julianapark „aangekleed" worden, maar van verdere verslering van de stad is* nog niets be kend. Het grote probleem blijft: wat te doen als het regent? De ontvangsten zullen dan door kunnen gaan, ook die in het Juliana park, daar er In elk geval een grote tent in de buurt van het park wordt opgesla gen. Maar voor de openlucht demonstra ties wordt het moeilijker. Naar een ult- wijk-mogeiykheid wordt geïocht. Apothekersnachtdienst: Apotheek Gouka en Co., Groen elaan 127 Bellen bfj ongeval: GG or, GD. Tuin- laan 80, tel 5 92 90. RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, opend: maandag 10 tot -1 uur; woens dag 14 tot 27 en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel; open maandag 14 tot 17,30 er. 19 tot 20 uur; woensdag 9 tot 20 uur* vrijdag 14 tot 1730 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 en 17 uur; 'szon- dags 1217 uur; Opgravingen m Egypte. Groep Mart e.i Stars 10. BIOSCOPEN Passage, 2 en 815 uur; „Hercules verovert Atlantis". Monopole, 2 en 8 uur: „Terug over de Rijn". DIVERSEN Irene, 8 uur: Comemusschooi B. Ouder avond. Irene, 8 uur: Willem BrouwerschooL Af scheidsavond. Volksgebouw, 8 uur: KL de Vriesschool. Ouderavond. Zwartewaalsestraat, 7 uur: Jeugd Jolijt. Wagenrace, SCHIEDAM, donderdag, Gisteren om 12 uur is de 14-jarige Arie L. B. uit de Copemicusstraat "Uit een in de Tuin» laan staande boora gevallen. De G. G. en G. D. bracht de jongen ter observatie naar het Gemeenteziekenhuis. SCHIEDAM, donderdag De 5-jarige van der Mos uit de van Heemskerkstraat is gistermorgen om 8.20 uur in de Mgr. Nolenslaan met zijn autoped komen te vallen. In het Gemeenteziekenhuis, waar. heen de G. G. en G. D. de jongen vervoer de, werd een hersenschudding geconsta teerd. GEBOREN; Catharina E„ A, M., d.v. C. G. Veringmeier en J. M. Geurta; Leonar- dus J. »z. v. J. C. L. van Vondelen en P. J, L. KIoos; Johannes F. W., z. v. M. Schou- te en A. A. Dróge; Elsje M. S.. d. v. A. van. de Graaf en S. H. Versteeve; Johan nes, z. v. L. Leliveld en C. van Maztfk; 2* v- *L H. J. van Ewijk en M. E. Smit. OVERLEDEN: J, van Oostende, 68 jaar; M. van Walsum, 55 jaar; j. j. Hoebert, 75 jaar, echtg. van H, Jager. (Advertentie LM.) PANTALON? Oe Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 - Telefoon 68981 SCHIEDAM, donderdag. In de kan tine van de Chr, Technische School aan de Nieuwe Damlaan zullen vanavond de diploma's worden uitgereikt aan de ge slaagde leerlingen. Morgen volgt de ge bruikelijke sportdag van de school. Van 9 tot 11 uur zijn er zwemwedstrijden in Bad Groenoord en van 1 tot 4 uur zijn er veldspelen op het HBSS-terrcin in Harga. Advertentie LM.) MODERNE SOLIDE KOFFERS Alle maten Alle prijzen Jlotterdamsedijk 264 Telefoon 6 9919 SCHIEDAM, donderdag Licht ge wond werd gistermorgen omstreeks 10 uur het 3la jaar oud meisje Adnana Gou ka uit de Kortlandstraat. Zij stak plotse ling van achter een elektriciteitscel de Westfr&nkelandsedijk over en werd daar bij door de bromfietser J. H. M. H. aan gereden, die haar niet meer kon ontwij den. De GG en GD bracht het meisje haar het Gemeenteziekenhuis, waar de opgelopen snjjwond boven haar oog werd gehecht. Zij kon later weer naar huls terug. (Van een onzer verslaggevers.) SCHIEDAM, donderdag Ware broe dertrouw kan een mooi motief voor een gedicht zijn, maar het kon evenzeer tot misverstanden leiden die de geesteskin deren Adriaan en Olivier van journalist Huizlnga concurrentie zouden aandoen. Neem het geval van de Vlaardingse AdrL. en Hendrik. Toen ze woensdagmor- voor de kantonrechter stonden ge raakte zelfs de magistraat in de naams- erwarring verstrikt. Was het nou Adri aan of was het Hendrik die voorop gere den had toen de broers op brommers bet Mendelssohnplein naderden op 28 januari, „Dus Hendrik reed voorop?" stelde de kantonrechter mr. P. B. Cos. „Nee, Adri aan," „We reden samen, achter elkaar, en mijn broer is nooit in overtreding" zei Adriaan. „Houd je mond, je komt hier niet om als advocaat voor Hendrik op te treden" meende mr. Cos en daar zat dan ook weer een flinke dasis waarheid In. Het liet de vier HBS-ers nogmaals lachen zodat dit zeldzame publiek in de Schie damse noodzittmgszaal geen ongenoeglijk uurtje beleefde. „Jij reed dus voorop..." meende mr. Cos. „Nééén Adriaan" klonk het weer. „O, dus jy en daarna kreeg de 22-jarige A. J. F. de gelegenheid om te vertellen, dat hij al voorbij ging'tcen do auto stil stond- „Omdat het mijn broer was bleef ik staan on toen ik me als getuige op gat kreeg ik nog een bekeuring van die.agent ook" zei Adriaan. „En ik reed twee me ter achter hem, ik keek nog om het hoekie. Als ik niemand zie kan ik geen voorrang geven ook" suggereerde Hendrik logisch. „Mag ik even een opmerking ma ken, edelachtbare, die agent heeft de schade opgenomen, dat is vijftig gulden, dat kan toch niet als we zo hard gereden zouden hebben?" .Met die schade hebben we niets te maken, jij reed dus voorop?" „Nééééhhhh, Adriaan", „Met te grote snelheid gere den en gezien de geringe remcapaciteit van bromfietsers had dat tot gevolg dat de laatste brommer tegen de auto aan reed, ik eis tegen beide heren twintig gulden boete of vier dagen hechtenis" meende de officier. De broer Adriaan zei niets, ook de achttienjarige H. J. F. had zich kennelijk al verzoend biet het lot. „Ik spreek Hendrik vrij en Adriaan krijgt twintig gulden boete" besloot mr. Cos tot slot en tevreden knikten de gezworen broeders. „Krijg ik nog een girootje thuis?" vroeg Adriaan heel vriendelijk. Die trekhaak was pas aan de aulo be vestigd. Dat wist de 35-jarige gasfitter I. V. In wezen nauwelijks. Bovendien was er een zwaar personeelstekort en dan was het toch eigenlijk een auto waar je twee man als toezicht voor moet hebben. Ten minste zo stelde de Schiedammer I. V. het, maar de kantonrechter meent dat het onjuist is als men achteruit rijdende In de Boterstraat op 8 februari zo'n trek haak in een andere auto boort. „Och, we hadden een spoed karwei en ik zit niet vast op die wagen' voegde V. aan het ver. weer toe, „Er moet een bijrijder bfj zijn" besliste de balie, 25,of vijf dagen" deelde de officier mee. „Ja, maar Ik word ook door mijn zaak bestraft, ik krijg mijn premie van wei dertig of veertig al niet. Zo wordt mijn gezin op twee plaatsen bestraft." „Twintig gulden boete of vier dagen hechtenis", zei mr. Cos. Bord model II heeft een belangrijke functie op de Hoogstraat in Vlaardingen. Op 23 februari 's avonds om tien u zes reed de 62-jange Vlaardinger G- langs dat bord. „Daar sta ik al twee jaar voor en ik heb er niet doorgereden" zei de heer G. met overtuiging maar de offi cier wilde deze stelligheid aantasten. „Ik reed bij de hoek toen hielden ze me aan, jk wist niet waarvoor, ik zou zaterdags naar het bureau gaan maar toen kreeg ik het verkeerde briefje, ze hebben het daarna ingetrokken, het zou geen bekeu ring zijn, maar toen ging bet toch weer door*' zei G. Hij liet ook mooie situatie tekeningen zien. „Ik heb zo'n solexbrom- mertje, dat moet je helemaal opnieuw aantrappen, daarom stond ik gek te kij ken, Ik wilde me dan ook beklagen." Mr. Cos besloot om op 25 juli de verbalisant overte horen over Solex en bord n. (Advertentie LM.) De kwaliteiten van 17.90 en 19.75 De kwaliteit matting van 19.75 Tevens een serie 2de keus Leuke sportieve sportshirts BROERSVEST 6 Op niet afgeprijsde artikelen NU NU NU NU TEL. 6 82 06 ROTTERDAM, woensdag. De 36- jarige Engelse motordrijver James Steele, opvarende van het mA „Cumberland", werd vannacht, toen hij op de Wolphaerts- bocht plotseling overstak, aangereden door een personenauto. Met ernstige hoofdwonden werd hij in het Dijkzigt- ziekenhuis opgenomen alwaar hij van morgen is overleden. (Advertentie IM.) LICHTGEWICHT COLBERTS 10-40% KORTING PANTALONS 10-15 REGENJASSEN 20 ALLE ANDERE ARTIKELEN 10 HERENMODEMAGAZIJN BROERSVEST 56 SCHIEDAM, woensdag. De voetbal teams van HBSS en SFC hebben dinsdag avond op de Bosboek ten gerieve van de Schiedamse scheidsrechters tegen elkaar gespeeld. SFC scoorde tweemaal zodat de blauwzwarten met 2—0 wonnen maar dat is ditmaal niet van belang. Zes Schie damse scheidsrechters, nJ. Blom, Korye, A. Aandewiel, Benmngshof, Lansbergen en A H. van der Sande hebben om het kwartier leiding gegeven in deze match. Deze arbiters komen uit diverse klassen. Langs de kant zat de heer A. van der Kuyl voorzitter van de scheidsrechters- commissie van de afdeling Rotterdam van de KNVB die de fungerende scheidsrech ters bij hun arbeid toeriep wat ze wel en wat ze niet goed deden. 2e moesten dich ter bij de bal zijn, meer naar de zijlijn komen, scherper toezien enz. Deze open bare les werd daardoor voor de mensen op en buiten het veld een goede scho ling. Te bevragen aan hot Hoofdbureau van Politie Schiedam tussen S.00—12.30 uur en 2.006.00 uur: damesvest; 2 overhemden; lederen damestas; kinderportemonnee m. inhoud; ketting met slot; autowiel; plas tic bal. Te bevragen bij de vinders: damespols horloge, De Haay, Jan Steenstraat 27; herenpolshorloge, Krabbendam. Veen- lantstraat 18 b; bedelarmbandje, Den Broeder, De Wildestraat 34; rode auto- step, Hulscher, Gordonstraat 4üa; gele autostep, Den Broeder, De Wildestraat 34; groene vulpen, Van Dijk, Ph. v. Bour- gondiëstraat 33 a; huissleutel, Van Gie- zen, Villastraat 42; zonnebril m étui, Ve- ringmeijer, Schaperlaan 71; ring met sleu tels, Wiese, Prof. Keesomstraat 8 b; ring met sleutels, Van Willegen, Abbenbroek- sestraat 17 a; groen-grijze vulpen. Vissers, Anth. Muijsstraat 45 b; bos sleutels, woon schip Gabri, t.g. pand van Dovo, Wester kade; ring met sleutels Lainme, Lange Singelstraat 24; injectiespuit, winkel van Albert Hein, Oranjestraat; schroeven draaier, Slavenburg, Troelstralaan 175; thermometer, Schrumpf, Wattstraat 60 a; verchroomde wieldop van auto, Van Pinxteren, Raam 20 a; portemonnee, Bok- kers, Lange Nieuwstraat 103; lederen ak- tentas met inhoud, Goorbergh, Rijnstraat 27; schoudertas met inhoud, Van Wille gen, Abbenbroeksestraat 17 a; zwarte da mesportemonnee met inhoud, Bel, Park weg 78; jas en sjaal, De Boer, Potgieter- straat 33, (na 18 uur); nylon jack, Van Dokkum, P.K.O, Laan 133 a; ceintuur, Ooms, Hoogstraat 146 a; plastic regenjas, WiUems, Lange Nieuwstraat 65; dames handschoen, Vollebregt, Nieuwe Damlaan 716; handdoek, Poot-v. d. Sluis, Parallel weg 150 a; een paar dameshandschoenen. Omnk, Dirk van Wassenaarstraat 15 (na 17 uur); wit kinderschoentje (r.), Hodes, Tuinlaan 20 a; trainingsjack, De Vries, Meidoornlaan 26, Kethel; kinderschoentje en sokje (r.). Van Eijk, Kethelstraat 31; boodschappenmandje, Personeel PTT, Tuinlaan. ROTTERDAM, woensdag. De politie te Roekan je heeft proces-verbaal opge maakt tegen een inwoner, die zijn kïp- penschuur als vakantiehuisje had ver huurd aan een tweetal gezinnen uit Rot terdam. Hij had het hok verdeeld in twee aparte ruimten. De huurders van het kip penhok kregen na korte tijd kippeluis. Ook tegen hen heeft de politie proces verbaal opgemaakt CAPELLE a.d. IJSSEL. Het Groene Kruis te Capelle a.d. IJssel heeft dezer dagen het zesduizendste lid ingeschreven. De kruisvereniging is al meer dan 60 jaar in Capelle gevestigd. Het aantal wijkver pleegsters zal van twee tot drie worden uitgebreid. ROTTERDAM, woensdag. Xerxes heeft een nieuwe trainer. Het is George Hanke, die het afgelopen seizoen bij Sparta in dienst was. Vanavond zal hij voor de eerste maal by Xerxes op het trainersbankje zitten tydens de wedstrijd tegen het Nederlands militair elftal in Alpben aan de Rijn. Hanke volgt Jan Bens op die na moeilijkheden door het Xerxes-bestunr is ontslagen. Jl/f ET de afwerking van de Proveniersbrug is men momenteel druk bezig. Voor d. J de noordelijke afrit naar Nieuwland is hef zandlichaam grotendeels gestort, zodat men al lopend van Nieuwland op de Broersvest kan komen. Verrassend is wel het gezicht dat men over de brug heeft in noordelijke richting: vele oude en heel lelijke- industriële pandjes langs de Noordvest, met daartussen in statig het hoge nieuwe gebouw van de IMKO en geheel rechts nog wat Nieuwlandse flatgebouwen tn aanbouw. Advertentie LM.) OVERHEMDEN v.a. ANKLETS v.a. ZELFBINDERS v.a. H ERENMODEMAGAZIJN BROERSVEST 56 ROTTERDAM, woensdag. Na een dienstverband van 46 jaar zal mejuffrouw J. A. P. Breemer wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd af scheid nemen als onderwijzeres van de Tollensschool in de Erasinusstraat. De af scheidsbijeenkomst wordt' vrijdagavond in de feestzaal aan de Hanunerstraat gehou den. ROTTERDAM, woensdag. Gisteren stond voor de Rotterdamse rechtbank te recht de 31-jarige Surinaamse bestuurs- assistent van de Bond voor Zeevarenden, T. A. IL, die ervan wordt verdacht zijn gewezen 19-jarige vriendin C. G. met een bierglas zwaar lichamelijk letsel te heb ben toegebracht. Het meisje kreeg ver wondingen aan het gelaat. De Surinamer ontkende ter zitting het hem ten laste gelegde pertinent. De Surinamer bevond zich op 12 mei samen met een vriend uit Curacao in een café aan de Calandstraat, waar enige tyd later zijn vroegere vriendin, bij wie hy een kind had, met een hem onbekende man verscheen. Verdachte en mej. G. leefden de laatste tyd op bijzonder ge spannen voet met elkaar, omdat zij nieu we toenaderingspogingen deed, die hij niet wenste. De Surinamer bleef, voor hij het café verliet, enige tijd staan bij het tafel tje van mej. G., die tijdens zijn aanwezig heid door een bierglas in het gelaat werd getroffen. Getuigenverklaringen spreken elkaar op verschillende punten enigszins tegen, maar wijzen de Surinamer wel als de dader aan. Hij zelf zegt zich van geen kwaad bewust te zijn en geeft een andere lezing van het gebeurde. Die komt erop neer dat hij zich bedreigd voelde door de aanwezigheid van de hem onbekende man en zich tegen deze bedreiging wilde verweren. In een reflexbeweging zou hij het bierglas uit de hand van de man heb ben geslagen en op die manier zou mej. G. getroffen zijn. De officier van justitie echter sprak als zijn overtuiging uit dat de Surinamer mej. G. opzettelijk heeft willen verwon den. Hij eiste een gevangenisstraf van een jaar met aftrek. Do rechtbank zal op 25 juli uitspraak doen. ROTTERDAM, donderdag Uit de rivier ter hoogte van de Steenplaat werd gistermorgen het stoffelijke overschot op gehaald van de 46-jarige kapitein H. v. d. Veer uit Bolnes, die op woensdag 4 juli verdronken, toen de motorvlet „Jan" waarop hy zich met 4 andere opvaren den bevond werd overvaren. De licha men van de beide verdronkenen zijn nu jeborgen. WffcTOM-HJE.NOORp M voor c'ivene administratieve werkzaamheden, ULO- of gelijkwaardige opleiding. Leeftijd ca. 16 tol 18 jaar. Enige kantaorervorïng strekt tot aanbeveling, Sollicitaties te richten aan bovengenoemde maat schappij: Postbus 22, Schiedam. Voor het maken van een afspraak voer een persoonlijk onderhoud kunt U zich ook telefonisch met ons in verbinding stellen, tel, 69200 (toestel 3072), Te koop aangeboden By showroom Coja wasma chine met wrmger en tijd klok ƒ155 Centrifuge ƒ110. Langzaamwassers Miele sys teem f 195 De nieuwste was-, spoel-, droogcomblnatie mef 4 motoren, elektrisch ver warmd en 2 pompen voor 495. Showroom Coja, Lange Haven 126, tel 63341. Nu schoolboeken bestellen Bazen's boekhandel, Broers- veld 88 Personeel gevraagd Fotografie RoLfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar, Alle soorten films Foto K van Vuuren. Hoogstraat 103. Bij de Technische Bedrijven der gemeente Schiedam worden, gevraagd: (gas en water). Vakbekwaamheid vereist. Het bezit van Gawaïo-dipïoma's strekt tot aanbeveling. Gunstige arbeidsvoorwaarden, zoals; nieuwe loonregeling regeling verdienstebeloning in voorbe reiding huurcompensatïe vanaf 23 jaar vakantietoeslag 4% premie-spaarregeling m gunstige vakantieregeling 45-urige werkweek gratis werkkleding vrije zaterdag. Sollicitaties te zenden aan de Directeur van boven genoemde bedrijven, Dwarsstraat 42 te Schiedam. Gevraagd wasser. Brouwerstraat 31. glazen- Willem Broersvest 57, tel. 6 62 47

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1