rüiiöfr m 'Rang' voor laatste reis vertrokken OPTIEK „ARGUS" Pionierswerk op de .achtste zee'5 Sportdag Techn. School: te koud om te zwemmen SZC had er tegen Aegir in Eindhoven zin in (6-2) eurotax De „reddende hand zag uit n boot de waterkant HONKBAL: SVV glijdt, zelf niet spelend, terug 25 jaar Oranje Lijn Bij veldsporten veel animo Bureau Onderwijs sluit TAXI? vlaardingen schiedam 69 4 60 Burgerlijke Stand de MOL JANSEN De laatste kans voor Schiedam TIM C O (Jl" JftfMAN's) Sluiting openbare bibliotheek RESTANTEN ƒ5.00 ƒ0.95 f ƒ0,85 T1MCO Verloskundige ruej. Duinhoven onderscheiden Zomerexposities Sted. Museum Bromfietser gewond bij aanrijding Sloopschip voor Joegoslavië Het Doe-feest in de Plantage opruiming Plan voor een MINJON-afd. in Schiedam Geneeskundige onderscheiding voor dr. Storm Premiebouw toegestaan Motorrijder en fietser botsten opruiming 62 VRIJDAG 13 JULI 1962 (Van een onzer verslaerevers) SCHIEDAM, vrjjdag. De leerlingen van de Technische School troffen het gis- (Advertentte LM.) PANTALON De Broehenspecialist HOOGSTRAAT 86 - Telefoon b89 8! SCHIEDAM Het bureau Onderwijs, (Hoogstraat 200) zal van. 16 juli tot 13 augustus voor het publiek gesloten zijn. {Advertentie t.M.) teren niet ai te best met het weer. Bijna leek het er op, toer» de jongens vroeg uit de veren waren gekomen, dat de jaar lijkse schoolsportdag in duigen zou val len. Regengod PIuvlus goot 's morgens bakken water naar beneden. Maar geluk kig duurde dal niet de gehele dag, zodat de 700 leerlingen toch nog naar hartelust hebben kunnen sporten. Wel moest één programmapunt tot dr ferns van de deelnemers worden afge last. De organisatoren vonden het "niet verantwoord de zwemnummers te laten doorgaan. Niet dat het water te koud was. De temperatuur viel mee. Maar op de kant was het te koud! Aangezien de jon gens tussen de verschillende nummers een half uur zouden moeten wachten, lie pen zij grote kans wanneer er toch ge zwommen zou worden dat zij een flin ke verkoudheid onder de leden zouden kunnen krijgen. De leerlingen leefden zich echter toch wel uit. Op het DHS-tcrrein vonden de andere programma-onderdelen wel plaats. Zij het, dat iets later werd begonnen. Hiei en daar stond een klein plasje water op het veld. Een onoverkomelijk bezwaar was dat allerminst! Een ieder der leerlin gen heeft met plezier aan de schoolsport dag op deze laatste dag voor de vakantie deelgenomen. Met enthousiasme bekamptcn de diver se klassen elkaar. Daartoe hadden de leraren-organisatoren verschillende groe pen gemaakt. Een groep van eerste klas sen, één van tweede klassen en één com binatie van derde en vierde klassen. Op (Advertentie LM.) ASEMT OFFICIEEL Blersloot'37, Telaf. 01BS8-6450 Burg-'Knappe rtfaan 2 1 Télef.010-64500 (AdBertcntte LM.) Ware krachtsexplosies kwamen uit de armen van de sportieve leerlingen, die uit alle macht probeerden de bal zo ver mogelijk van zich af te smijten op het nummer baiwerpen. Ook de beenspieren bicven niet ongebruikt. Op bet nog enigs zins natte gras roffelden de voeten enige estafettenummers weg. Spanning was er ook bij het korfdoelen en het vei springen. De groepsopdracht werd door de leerlin gen met veel precisie uitgevoerd. Als eerste kwam bij de eerste klassen uit de bus IE. De eerste prys bij de tweede klassen ging naar 2W8 en bij de combinatie derde en vierde klassen naar 4AR. Het was de directeur van de school de beer J. Pulleman, die aan het eind van deze geslaagde dag de prijzen uit reikte. Maar daar aan ging nog een span nende voetbalwedstrijd tussen leraren ert leerlingen vooraf. De Leerlingen, die vooral door hun gro tere snelheid een licht overwicht aan de de verschillende onderdelen gaven de'dag legden, brachten hun leraren een ne- jongens elkaar geen duimbreed toe. derlaag van 2—0 toe. TELEFOON (Advertentie LM.) SCHIEDAM Geboren: Jozina G, d. v. B. J. Vermeulen on C. Dito; Francis-i cus J. z- v. B. van der Zee en G. van der Velden: Werner W. z. v. W, de Vries on S. A. Faasse; Margaretha d. v. B. Sleeu- wenhoek en J, C. de Jong; Hendrikus F. z. v. C. van Buren en H. P. Brounsl Willem J. z. v. H. van Overhagen en K. Kiedijk. (Advertentie LM.) LANGE KERKSTRAAT U, TEL. 1370 WASAUTOMATEN SCHIEDAM, vrijdag - „Schiedam" speelt zondag de laatste voetbalwedstrijd van het seizoen, met als inzet het behoud van het eerste klasserschap. In deze de gradatie-ronde heeft Schiedam met 43; gewonnen van Steeds Hooger, terwijl Steeds Hooger en ROGA 1—1 gelijk speel den Steeds Hooger is daardoor al gedegra deerd, terwijl ROGA en Schiedam nog eenmaal spelen (11 uur aan de Gordel- weg). ROGA moet winnen, maar Schie dam heeft genoeg aan een gelijk spel. Maar de Rotterdammers hebben zich mooi hersteld, zodat Schiedam ook het ene no dige puntje niet cadeau zal krijgen. LICHTGEWICHT COLBERTS 10-40% KORTING PANTALONS 10-15 REGENJASSEN 20 ALLE ANDERE ARTIKELEN 10 HERENMODEMAGAZIJN BROERSVEST 56 Apothekersnachtdiensl; Apotheek Gouka cn Co., Groenelaan 127 Bellen bij ongeval: GG <-n GD Tuin» laan 80, lel 5 92 90 RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 fjt Ll uui, woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 cn 19 tot 21 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17.30 er. I!) tot 20 uur; woensdag 9 tot 20 uur- vrijdag 14 toi 17 30 en 19 tot 20 uur Stedelijk Museum: 10 en 17 uur. 'szon dags 12—17 uur: Opgiavir.gen in Egypte. Groep Mart o.i Stars 10. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „En ecuwig zingen de bossen". Monopole. 2 en 8 uur: „De slag in de Bis- marekzee". DIVERSEN Irene, 8 uur: St. Bernardusschool. Af scheidsavond. Beatrix, 8 uur: Reisver. Schiezicht. Bij eenkomst. Jeugd Jolijt, 7 uur. Klaas Katerstraat. Autopedwedstrijd. HORREGAAS nylon (groen), per ra- S naturel, per m-4.35 METAAL groen J- blauw, per m'J2.39 aluminium, per m-' 439 VOGELGAAS 50 breed, per meter035 100 breed 1.75 Dakvilt, per meter 038 en L25 Asfaltpapier, per mtr 0351 Kippengaas en harmonicagaas in alle maten. f Vuamxju» JBCl ^Br Bmr IJZERHANDEL J F Brocmcd 52 Td. 67594 SCHIEDAM, vrijdag. De jaarlijkse v-akantiesluïtïng van de openbare biblio theek (centrale filialen en jeugdafdelin gen) zal vallen in de periode van 16 juli tot 6 augustus. Op maandag 6 augustus zal de bibliotheek weer normaal geopend zijn. SCHIEDAM, vrijdag Een van de hoogtepunten in de actie „Reddende hand aan de waterkant" is de boottocht ge weest die achttien kinderen en drie in structeurs van de Havendienst hebben ge maakt door de havens en vaarten. Dit was dan een verduidelijking van de les sen van de laatste weken, waarbij de jon gens het leven en de gevaren langs de waterkant eens vanuit een andere ge zichtshoek. konden zien, In de Rotterdamse haven zagen de jon gens tal van schepen ven vele nationali teiten. wat duidelijk op de fantasie van (Advertentie LAL) Verder alle bekende merken PRISMA - MIDO CERTIN A-ZENITH JUNGHANS - ZENTRA UNIVERSAL, elc hier is hei geschenk voor Uw leven! HÈT MERCEDES ANKER HORLOGEI 15-sleens Anker, anti- maonelisch, met en 2onder datum, reeds v.a. 33 75 Idem water- en shockprooi 0. v*a' 44.75 2 jaar venekard, schriftelijke garanhc I I WINKELCENTRUM-BINNENWEG45 TELEFOON 11.66.15 - ROTTERDAM SCHIEDAM, vrijdag Spanning is Cl" volop voor alle Schiedamse honkbalploe- fen. Overigens zal SW In bet komende weekeinde wat uft de kopgroep van de Overgansklasse wegvallen omdat de con- curenten in bet inhaalprogramma uit achterstallige wedstrijden winst gaan be halen. SVV. dat niet speelt heeft reeds een tot twee wedstrijden meer gespeeld dan de anderen, in 3A gaan Sparta 3 en Schiedam nek aan nek naast elkaar. Het moet voor Schiedam mogelijk zijn om op bet eigen terrein zondagmiddag van het wispelturige Rooswijk 2 te win nen. In het Rayon Rotterdam zijn de papie ren van DHS helaas wat gedaald. Het zag er eerst naar uit dat DHS binnen twee jaar van het prilste begin ineens naar de landelijke competitie zou stuiven maar DHS heeft al tweemaal gefaald. Hu komt Feijcnoord 2 zaterdag naar het terrein aan de Schiedamseweg en gezien het feit dat Feijenoord enkele malen met grote cijfers won lijkt het er op dat de Rotter dammers de stadgenoten met de derde nederlaag enige illusies gaan ontnemen. DRZ heeft zaterdag winstkansen bij het bezoek aan BHC. Schiedam 3 kan zater dag thuis wionen van HOV. In Rotterdam krijgt het reserveteam van Schiedam het zondagmorgen heel moeilijk bij de reserves van Neptunus. Winst is twijfelachtig. DHS 2 ontvangt met winstkansen The Hawks. SW 3 kan thuis zegevieren over Leonidas. De uit wedstrijd voor DRZ tegen Neptunus 3 zal de roodwitte Schiedammers eveneens vee] problemen opleveren. (Advertentte 1JH.1 OVERHEMDEN v.a. ANKLETS v.a. ZELFBINDERS v.a. HERENMODEMAGAZIJN BROERSVEST 56 het jonge publiek werkte. Aan de voet van de Euromast werd het scheepje ge schut m de sluis en verder konden de jongens bij de tocht naarj. Delft het open draaien van een brug van het water af meemaken. ,.Maak er een journaal van", had de havenmeester, de heer H. Groenhof de kinderen als taak opgelegd. Daarop 2ijn een paar van de jongens plichtsgetrouw aan het pennen gegaan, terwijl anderen er hun gemaak van namen en het op een mondeling commentaar hielden op alles wat zij op en langs het water zagen. Een van de ijverigen die ondanks het gezang en gelach m het bootje bleef voortpennen, was de elf-jarige Herman Schouwenburg. Hij was het ook die in zijn verslag vermeldde dat hij „veel ge vaarlijke spelletjes van kinderen langs de waterkant" had opgemerkt. Dat is dan alvast een winstpunt in de actie. Overigens is er ook op andere scholen dan de Willem Brouwerschool (waar de actie \an uit gaat) veel gesproken over de reddende hand. Zo is er een teken wedstrijd, waarbij de twaalf-jarige Ma rijke Gram van de Kon. Wilhelminaschool winnares werd. Door haar kleurige strandtekening werd zij de enige vrou welijke passagier bij de boottocht- SCHIEDAM, vrijdag. Vandaag her denkt mej.jvi. van Duinhoven het feit dat zij veertig jaar geleden haar particuliere praktijk als verloskundige begon. Zij woont nu aan de Wiilemskade 37. Voor dit bijzondere jubileum is haar een ko ninklijke onderscheiding toegekend, de eremedaille ir> goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau, Op een speciaal daarvoor belegde bijeenkomst op het stadhuis heeft burgemeester J. W. Peek haar het eremetaal uitgereikt. SCHIEDAM, vrijdag. De voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap, de beer F. A. de Wolff zal op vrijdagavond 20 juli om 8.15 uur de jaarlijkse zomertentoon- stellingen in het Sted. Museum op fees telijke wyze openen. De exposities omvatten „Het menselijke gezicht van Europa", een gedicht in foto's van de Europese mens, het „politieke ge zicht" van Europa in tekeningen van* Oplang en het project „Nieuw Babylon" voor een samenleving van Constant Nieu- wenhuys. Tijdens de opening zal de documentaire van dr. Jan Hulsker over de grote Euro peaan Erasmus worden getoond, terwijl de kunstenaar Nieuwenhuys zelf elektronisch een toelichting zal geven op zijn project. SCHIEDAM, vrydag. Bij een aan rijding liep gistermorgen omstreeks acht uur de bromfietser C. J. M. v. d. B. een gcheurwond in zijn rechterscheenbeen op. Hij was op de Broersvest tegen een ach teruitrijdende auto, bestuurd door de automobilist C. E. J. de G., opgereden. De G.G. en G.D. vervoerde het slachtoffer naar öLe dr. Noletstichting, maar later kon de man weer naar huis. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Als een „spookschip" Is gistermiddag uit de Waal haven het bjjna 17.000 Ion metende pas sagiersschip „Rang" aan zijn laatste reis begonnen. Het schip is begin mei door de sleepslopcrij N.V. Holland te Hendrik Idoj Ambacht aangekocht en thans door\-er- kocht naar Joegoslavische slopers. Toen heette het nog „Rangitata". Het schip werd omgedoopt tot „Rang". Sinds 17 juni heeft het in de Waalhaven gelegen. Er waren aan boord slechts 19 bemanningsleden en. vier passagiers toon het onder commando van kapitein W. J 1 B. van Gruisen van het scheepstransport- bedrijf N.V. Rechvijs uit Baam, voor zyn laatste reis vertrok» Voor Redwjjs is dp; „Rang" het grootste schip, dat zij ooit op: eigen kracht heeft uitgebracht. Men denkt over de reis ongeveer tien dagen te doen Bemanningsleden en passagiers, waarbij enkele echtgenoten van opvarenden, zijn: maandag aan boord gekomen toen in de' namiddag definitief opdracht voor de reis' werd verkregen. De directie heeft er vooi dit speciale geval zijn goedkeuring aan gehecht, dat enige dames de reis mee maken. De „Rang" vaart door het Britse Kanaal en via de Goif van Biscaye langs Gibral tar door de Middellandse Zee naar Split waar het schip onder de slopershamei komt. De opvarenden maken de reis terue per trein vanaf Zagreb Tot begin mei van dit jaar heeft de: „Rangitata" onafgebroken sinds 1934 de verbinding onderhouden tussen Engeland en Nieuw Zeeland via het Panamakanaal, r de New Sealand Shipping Cy. Ltd. te Londen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag Het eerste he- ren-waterpoloteam van de SZC Is deze competitie wel strijdlustig. De ploeg pro beert juist nu het kampioenschap te be halen om het 50-jarig bestaan van de ver eniging luister hij te zetten. En woens dagavond zyn de spelers weer een stapje dichter bü de realisatie van dit gestelde doel gekomen. Met niet minder dan 62 werd in Eindhoven Aegir In efgen huis verslagen. Het is voor de Schiedammers echt niet van een leien dakje gegaan. Er is uit al le macht gespeeld en niet alleen aanval lend. Hard ook heeft de verdediging ge werkt om de niet altijd van gevaar ont blote aanvallen %'an de Eindbovanaren onschadelijk te maken. En liet de verde diging soms een steek vallen dan ston- den de keepers Sabel of Lepolder altijd nog paraat. De eerste speelperiode gaf een even- j wichtige strijd te zien en werd dan ook afgesloten met een 11 stand- Kolmeijer bracht het Schiedamse doelpunt op zijn naam. In de volgende speeltijd drukte j SZC door. Kolmeijer kwam toen nog twee j keer aan een doelpunt. Maar ook Aegir wjst de SZC-keeper nog te verschalken,! zij het dan via een stralworp. I Tn de derde speelperiode bracht SZC zijn „geheime wapen" in het water. Magï- to moest toen plaats maken voor Zijlstra. Hij bracht binnen een halve minuut de stand op 42. Dezelfde speler zorgde ver volgens nog voor 52 en 62. In de laatste speeltijd kwam geen der'ploegen meer tot scoren. De SZC-dames verloren zaterdagavond met 50 van De Waterlelie eri heren-2: verloor met 42 van Zwemlust. SCHIEDAM, vrijdag. Voor het „Doe- feest" dat morgenmiddag als afsluiting van het Jeugd Jolijt in de Plantage wordt gehouden, kunnen zich nog veel meer liefhebbers opgeven, want het aantal aan meldingen via de scholen is niet zo groot als de organisatoren gehoopt hadden. Aan melding kan morgenochtend nog geschie den van 11 tot 1 uur aan de Plantage. Het feest zelf begint om 2 uur en omvat een tekenwedstrijd in groepsverband. •Voor papier, verf, enz. wordt gezorgd en' Ide leider van het Doe-feest, de heer Luc Scholten, zal wel vertellen hoe het alle- l maal moet gaan. (Advertentie 1AJJ Morgenvroeg begint de oprui ming van een collectie van de mooiste vïsïtetassen, die U alleen In de meest !uxe speciaal zaken kunt vinden. Een hele fabrlekscollecrle met de rijkste beugels, exclusieve modellen, die meer dan het dubbele waard zijn, tassen uit de nieuwste collecties, te veel om op te noemen- Want wat denkt U van deze strakgelljnde en geplooide mo dellen, grote ruime tassen uit de voorjaarscollectie 1962, normale prijs 9JSr nu voor nog géén_ vier gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de opruiming In onze grote afdeling visltetassen en koopt U deze bijzonder elegante tassen, in de kleuren wit, lido, polar, zwart enz. voor i*l. of tehnff. k«i. (Advertentie LM.) SPAARBANK VLAARDINGEN. vrijdag By de Spaarbank Vlaardingen werd in juni 188.011.29 meer terugbetaald dan inge legd. IAdvertentie t Ook voor u leidt een juist geadviseerde bril tot succes WIJGAND ORANJESTRAAT 9 Telefoon 6 64 31 Elke Rotterdamse huismoeder met jongens weet het uit onder vinding Jongensshirts moeten sterk en solide zijn, want als de Jeugd gaat ravotten, denken ze beslist niet aan Moeders por- temonnale. Profiteervan deze Opruimings aanbieding en laat ze dan d'r gang maar gaan. jongensshirts, leuke vlotte zomer- en yacantieshirts, ge maakt van een pracht kwaliteit bedrukte krlmpvrije stof, koopt U nu voor minder dan de halve prijs. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze prima wasbare jongensshirts, in diverse dessins en kleurcombinaties... shirts voorde leeftijd van 3 tot 16 jaar, waar U nooit genoeg van kunt hebben, doorelkaarvoor één prijs, voor u nooit genoeg Geen teL af schrift, bat. 55% ROTTERDAM, donderdag. Op 18 juli zal he( 25 jaar geleden zijn, dat de Oranjelijn {maatschappij zeetransport) N.V. werd opgericht. Hoewel dit jubileum aanleiding zou mogen rijn tot enfge fees telijkheid, heeft de directie gemeend gezien de minder gunstige gang van za ken in de internationale scheepvaart het vUfde lustrum slechts to besloten kring met de eigen medewerkers te vie ren. Hiertoe is vandaag aan boord van het vlaggeschip .Prinses Margriet" een ju bileum-bijeenkomst gehouden, waarin do directeur, de heer A. Veder, een over zicht heeft gegeven van de ontwikkeling van het Oranje-Lijn-concem, waartoe te vens hehoren de stuwadoorsmaatschappij „Rotterdam Terminal", het N.V. Trans atlantisch scheepvaartbedrijf Anthony Veder en de firma Anthony Veder en Co Kort na de oprichting m 1937 kocht de maatschappij in Noorwegen twee schepen waarmee experimentele reizen naar do Grote meren werden ondernomen. In 1933 werd onder de naam Oranje Lijn een ge regelde dienst op dit traject geopend. Het begin was moeilijk, zo zei de heer Veder, en aanvankelijk kon niet worden bevroed dat het vervoer naar dit nieuwa vaargebied eens een grote vlucht zou nemen en dat de Oranje Lijn er zich later mot trots op zou kunnen beroemen naast de Noorse Fjell Line belangrijk pio nierswerk te hebben verricht en de Ne- SCHIEDAM, vrijdag. AVRO's jeugd- omroep „Mïnjon" heeft plannen om ook in Schiedam een afdeling te stichten. Of juister: her-opterichten, want jaren ge leden werden reeds In Schiedam Mlnjon- programma's samengesteld. Er zijn nn reeds vijf leden, maar er zullen ongeveer twintig nodig zijn om ecti afdeling te vor- Jongelui tussen de 16 en 22 jaar die er iets voor voelen, kunnen zich opgeven bij de heer J. Daalmeyer, Burg. Van Haaren- iaan 1590, Er is behoefte aan tekstschrij vers, regisseurs, omroepers of omroep- 3ters, hoorspelers, reporters, technici en musici. Later zal er een auditie worden gehouden, ter beoordeling van de reflec tanten. De heer Daalmeyer stelde meteen in het vooruitzicht dat Minjon-Schiedatn zelf een reportage zou kunnen verzorgen van het koninklijke bezoek aan Schiedam op 13 september. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag, Dr. C. J. Storm, directeur gemeentelijke genees kundige dienst, behaalde dezer dagen aan het Nederlands Instituut voor Praeven- tieve Geneeskunde te Leiden het certifi caat van de vervolgcursus „Algemene ge zondheidszorg en preventieve geneeskun de" na het indienen van een scriptie met als titel Curatief geneeskundige en im- munis«tiebcieid". deriandse vlag op de .Achtste zee" ge bracht te hebben. In zijn overzicht over de bewogen ge schiedenis van het bedrijf memoreerde de heer Veder onder meer de verkoop in 1958 van het aandelenpakket der Oranje Lijn van de KPM en de daarop volgende overneming door de HAL van de KPM van 50 pet. van het aandelenpakket der der Oranje Lijn, Dit is ook voor de Oran je Lijn een goed besluit geweest, daar de eens dreigende concurrentie van de HAL op dc Grote meren voor eens en voor goed werd afgewend. Immers met deze overeenkomst heeft de HAL het Grote-merengebied aan de Oranje Lijn als enige lijn onder Neder landse vlag overgelaten, waarmee in de beste verstandhouding een logische ge- biedsverdeling tot stand werd gebracht (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrydag. De mi nister van volkshuisvesting en bouwnij verheid heelt toestemming verleend voor de bouw van 72 premiewoningen aan de Thomas a Kempisstraat (Hoogkamer) door de N.V. Bouw- en Aannemings maatschappij v/h G. Zoon en Co. Ie Rot terdam. VLAARDINGEN, vrijdag Mej. A. KL Hidma, hoofd internaat van het algemeen ziekenhuis, zal op 16 juli 12% jaar daar werkzaam zijn. MAASSLUIS, donderdag Op de Koningin Wilhelmïnalaan te Maassluis kwamen de 25-jarige C. M. v. d. M. per motorfiets en de negenjarige Piet Mulder, die op de fiets was (beiden uit Maassluis) met elkaar in botsing. De motorrijder liep daarbij kneuzin gen op aan een van zyn handen, waar voor hij in het ziekenhuis te Vlaardin gen moest worden behandeld. Met een flink beschadigde fiets kwam de jeug dige wielrijder er ai. (Advertentie i M Die zal niet de enige matras zijn die U in deze Opruiming worde aangeboden. Maar dit is wel de enige 1-per- soons binnenveermatras, uit de serie van 59.— die U Ir deze Opruiming kunt kopen voor nog géén veertig gulden. Binnenveermatrassen met fraaie damast overtrokken, afgedekt met gestepte crine en watten- laag en onder vol ledige garantie, koopt U morgen méér dan twintig gulden goedkoper dan normaal. Zaterdagmorgen om 9 uur be- gintde verkoop van deze binnen veer matrassen, 80x190 cm, Onderschuifbedden, met ex tra versterkingen op het net werk, het lakwerk iets be schadigd, van^TS?- voor Géén tei. of schrift, bat. Étmi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1