I ftisir Heliport wellicht parkeergarage Onbekende episode uit Schiedams verleden Marnix van St. Aldegonde komt Spanjaarden weer verdrijven Les ééi een uit het boekje Geslaagden Techn. School SABENA BEËINDIGT HEUKOPTERDIENST Kapitein Benson breekt de macht der Indianen Sportdag besluit cursus jaar Chr. Techn. School Een flinke scheut humor vult de Bismarckzee SCHIEDAM Bossen zingen eeuwig nu in Oostenrijk Rol van de Nat. Reserve in het massa-spel KERKDIENSTEN tl Monopole-ma tinee VOLGEND JAAR: Luehlverbinding tussen R'dam en Bremen Eerste paal voor 102 woningen in Pendrecht In Monopole: Koeriersters Passage vertoont KUNSTGEBITTEN REPARATIES AANKOMEND CORRESPONDENT GEMEENTELIJKE MIDDELBARE HANDELSAVONDSCHOOL inschrijving v, nieuwe leerlingen: SEIZOENKRACHT Koop ZATERDAG 14 JULI 1962 S (Advertentie l.M.) gelegenheid om zeven jaar gevangenis» istraf te wreken. De Spanjolen onder lei ding van de stadhouder van Holland, Maximiliaan, graaf van Bosu werden uit Schiedam verdreven. Deze belangrijke episode krijgt nog ;eens kleur tijdens het massaspel „Twintig eeuwen Schiedam presenteren zich..." De Nationale Reserve in Schiedam neemt die dag twee gezichten aan, want twintig le den van dit korps zullen als gehate Lom barden fungeren en twintig anderen zul len als roemruchte Geuzen-bevrijders de stad intrekken. Bovendien komt Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde naar Schiedam waar hij in de woelige jaren van de bevrijding gouverneur is geweest. Deze edelman, lid van de Haad van State, was een groot geleerde, maar een sleeht soldaat. Hij verdedigde Schiedam voor de prin-s verklaarde. Het waren ook'dan ook later niet 20 kundig, maar de Schiedammers die een voorname rol btfPrins van Oranje rekende ten volle op de verovering van Den Brlel speelden en1 deze vriend omdat hij wist dat Marnix op un rehnnrtf*- het Dunt van de religie onbuigzaam was. SCHIEDAM, zaterdag Onder de be- icherming van stoere geuzen zal Marnix van St. Aldegonde Schiedam op 13 sep tember bU bet bezoek van koningin Ju liana nog eens bevrijden van hel Spaanse juk. Aan weinigen Is het bekend dat de dichter van ons volkslied ook een man van de wapenen Is geweest. Het is even- jeer aan weinigen bekeml dat Schiedam rich als.een der eerste steden in den lan de direct na de inval van de Geuzen daarna trokken zij naar hun geboorte stad. Vooral baljuw Salomon van der Hou- ven heeft met plezier de vloot van Lu- jney van der Mark verlaten. Salomon was voor 1972 baljuw in Schiedam. Hij geraakte in de kerker omdat hij geen j straffe maatregelen nam tegen de ketters in Schiedam. Salomon trok naar de vrije zee, met hem de Schiedamse scbeepskapi- tein.Jacob Autonissen en vele mindere! scheepsmakkers. In de eerste dagen van i april kreeg Salomon van der Houven de Advertentie LM.) In. Mono pole: ipEN vrij fantasietje, niet onaardig maar Cr ook niet overdadig goed verfilmd, rand Jules Vemes verhaal Het geheim zinnige eiland" gaat in goede kleur onder ie gelijknamige titel. Een stel Noord-Amerikaanse krijgsge vangenen weet te ontsnappen uit de ker kers van de Zuiderlingen tijdens de Vrij heidsooriog. In een weerballon landt de troep op een mysterieus eiland, waar zij niet alleen buiten-proportionele dieren aantreft, maar ook kapitein Nemo met zijn. verloren gewaande onderzeeboot Nautilus. Aan avontuur is er dan uiteraard geen gebrek, vooral als op dat eiland ook twee bloedmooie vrouwen schipbreukelin gen worden aangetroffen. Romance en romantiek gaan dan hand in hünd Jammer voor de brave <en toch altijd nog wat griezelige) Nemo, dat hij het loodje onverdiend moet leg gen. Maar zo gaat het als je aan iets begint, waarvan je het einde niet weet. Cy En- field heeft het allemaal volgens de stel regels van les één uit 't boekje gedaan. En dat betekent: ga maar eens kijken, het Is wel leuk. (MONOPOLE, maandag, dinsdag en woensdag) Ncd. Herv. Gemeente: Grote Kerk: 10 uur ds. J. G. Jansen. 5 uur ds. A, Hoffman. Be- theikerk: 10 uur ds. J. J. Stam (Rotterdam), 1 uur ds J. van Noort (Vlaardlngen). Opstan- dingskerk: i0 uur ds. H. W. Hemmes. 7 uur ds. H. Talsma (Den Haag). Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. J- D. Sm 1de, 7 uur ds. M. J. C. Visser (Rotterdam). Ned. Herv. Gerei, Evang. Irene: 10 uur oerwaarde heer Van Hoeven (Benthuizen). 7 uur Opstaodlngskerk: ds. Talma (Den Haag). Evaixe. Lulli. Gemeente 10 uur ds. S. <3. v. d. Haagen. Ned. Prot Bond. 10.30 uur ds» Nv V. d» Zijp (Botterdam). Oud-Ka tb. Dam 25: 10 uur Hoog-Mis. Baptisten-gemeente. 7 uur ds. TL Relling. Leger des Heils, Lange Haven 27: 10 uur Heillgin^ssamenkomst, 7.30 uur Verlossings- Openiuehtsam on komst. Brig. K. Wleringa en samenkomsten. Gerrit Verboon straat: 6.45 uur majoor R. Reitsma. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: S-30 uur wachttorenstudie, onderwerp „Blijft beproe ven wat gij zijt". Woensdag 730 uur. theo cratische bedienlngsschool en dienstvergade- zing. Chr. Geref. Kerk. Kerkgebouw Warande hoek B. K.-laan: 9 en 5 uur ds. J» Keuning (Veenendaal). Herv» Ccm. Kcibel. De Rank: 8.30 uur ds. P. Kloosterman, Dorpskerk: jO uur ds. S. Bijl 18 uur geen dienst. Gerei, kerk: Oosterkerk: 1.15 uur ds. F. J. Jonkhof (Parijs) en 5 uur ds. F. S. Everaars. De Ark Kethel: 8 uur ds. C. A. Vreugdenitü (Den Haag-West) en 230 uur ds. J. Couvée. Kantine S. C. F.: 10.15 uur ds. C. A. vreug- denhil en 5 uur ds. J. Couvée. De Goede Ha ven; 10 uur H. J, Heynen (Vlaardingen) en 5 uur ds. H. J. Heynen. Burgerlijke stand Gehuwd B. B. Kooij, 25 jr. en K. J. M. van den Brink, 21 jr. C. J. Kerkum, 23 jr. en M. li. Hamerslag, 28 jr. J. B. J. Westdijk. 26 jr. en C. L. Hertog, 28 jr. C. Schnitger, 32 jr. en M. Tissingh, 34 Jr. C. E. Weber. 37 jr. en M. X C. Luljex, 20 jr. A. G. Neumann, 27 Ir. en D. J. van den Ende. 27 jr. G. Brok ken, 27 jr. en A. van Doorcn, 24 jr. W. D. H. van Veen. 34 jr. en J. M. G. Kerkhof. 37 jr. C. G. Jansen. 26 jr. en D. M. A. Hoogkamer, 23 jr. N". W. Heubel. 23 jr. en M. M. Claassen, 19 jr. P. Esuwijk, 23 jr. en G. Droge, 21 jr. J. de Wolf, 21 jr. en M. van den Heuvel, 20 Jr. H. van Dijk, 20 jr. en C. Pannekoek, 17 jr. H. Jochems. 23 jr. en A. E. W. Bertram. 19 g-ï-L. a. Ro.-nljn, 21 jr. en C. C. A. Preln, Ondertrouwd: A. C. Houtsma, 24 jr. «n M. L. Koevermans. 21 jr. H. J. L Janse. 28 jr. en A, H. M. Ham. 23 jr. A. B. Klepke. 21 jr, en M. J. de Boed, zi jr. A. M. J. W. Peeters. 26 jr. en H. M. A, Kemper. 25 jr. J. de Rid der. 22 jr. cn a. Krol. 18 jr. J. D. Smit, 23 Jr. en A. G. van Stijn, 18 jr. G. Stouthandel, 19. jr. en S. van Tiel. 17 jr. A. den 25 jr. en H. M. P. Westdijk, 25 jr. J de Vries, 24 jr. en G. Hoek, 20 jr. C. van Wagcningen, 25 jr. «1 J Brlel, 21 jr. H. J. Willemse. 28 jr. en H. Woensdregt, 20 jr. Gebaren: Yvonne B. M. d.. V. G. A. M. Kern pers en B.M. T. Geurden Sytske J. d. v. J. Jongebreur en S, H. Dekker Overleden: J. H. Esbeukman, 75 jr. Apothekersnachtdlenst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen by ongeval: GG on GD. Tuin» laan 80, teL 5 92 90. RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 31 uui; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur: don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag .14 tot 1' en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel; open maandag 14 tot 17.30 en 39 tot 20 uur; woensdag 9 tot 20 uur: vrijdag 14 tot 17.3Q en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 en 17 uuf. 'szon dags 12—17 uur: Opgravingen in Egypte. Groep Mart ca Stars 10. bioscopen Passage, 2, 415, 7 en 9.15 uur: „En eeuwig zingen.de Bossen". Monopole, zaterdag 2, 7 en 9.15 uur en zondag 7 en 9.15 uur: „De slag in de Bismarckzee"; zondag 2 en 4.15 uur: „In de macht der Indianen". Vindt U het geen aanwinst als U nu molton-dekens kunt kopen in een maat, breder en langer dan de normale maat? Maandagmorgen om 9 uur begi nt de verkoop van een grote exportpartij moltondekens, met kleine schoonheidsfoutjes, die echter niets afdoen aan de kwaliteiten dentaat125x180cm. Zware moltondekens, export prijs 3.50, koopt U morgen voor nog géén twee gulden. molton dekens Maandagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze. moltondekens, 125 X 180 cm, (door het transport ietsje vuil) voor, Géén tel. of schrift, best. Artsen op zondag SCHIEDAM, zaterdag In spoedgeval len zijn gedurende dit weekeinde de vol gende artsen te raadplegen; D. Houthuy- sen Jr., Swammerdamsipgel 43, tel 63516; W. T. P. Nijenhuis, Burg. Knappertlaan 154, tel. 69880; P. J. W. Beukers, Burg. Knappertlaan 76, tel. 68004. Geopend is apotheek Evers, Bange Ha ven 81, die ook gedurende de komende week de nachtdienst zal gaan waarne men. In deze jaren moet de intellectueel Mar nix de felle gedichten tegen de onder drukker en speciaal tegen Alva hebben gemaakt. In Marnix zullen vele Schie dammers de bekende tonelist Koos de Groot, lid van „Geron" herkennen. SCHIEDAM, zaterdag Aan de Technische School te Schiedam verwierven de volgende leerlingen het diploma Machinebankwerkers: J. A. van A3phen, M. van Alphen (verklaring), F. L. Beiboer, R, N. Briegoos, W. van Hengel. K. van de Hoek, (verklaring), t. C. Knook, J. Kok. W. Kok, M. van Leeuwaarden, I. D. Matrijs. R. A.j Munnlk. J. M. Ouwerkerk, B. Vervoort, B. Wezenaar. D. M. Witter. L. de Brnber.W. Ab- couwer. J. H. Ballijns, W. Bravcnboer. J. S. Bijsterveld, G. Donks. H. C. Elshof. J. J. Fontijne, A. Herben, J. j. de Kok, L. P. Noordzij, W. L. Felkman, A. L. dé Raat. R. v. d. valk. P. A. J. van Vliet, J. Vogelezang, B. C,-Weeda, P. C. Wesenaar, W. Zeeman, A. Knikmun. M. van Berk el. G. F. Bisschop, R. H. L. Buist. K, Butter, K. B. van Harre- wljen. Chr. van Kapel, A. L.. van Leeuwen, R. van Loenen. C. L. Loog, W. C. Meijers, P. Muntz, J. W. Oranje, H. J. W. Pronk, E. G. v. d. Roer, G. C. Schuurmans. L. L. J. v. d. Water, A. Zigp, Th. Zwanenburg, J„ O. Oers. Diploma 52. verklaring 2. geen diploma 7. Timmerlieden. A. M, Coenradie, J. W, Heij. blom. J. G. Kramp, W. Kruijs, A. G. Peters, M. de Regt, H. H. A. Roodenrijs, A. L, Scheffers, A. Stolk. Diploma 9 geen diploma 3, Meubel-, modelmakers, scheepsbesehloters, G, van Diest. E. J. van Duuren, F. K. Mo lendijk. W. J. Mulder, N. C. Peek, F. P. A. v. d. Poel, A. M. Sate, F. J. Sens. C. A. Spruijt. Diploma 9 geen diploma 4. Schilders. W. Boer, W. Brauckmann, F. van Dijk, J. J. A. Feelders, D. Hamakers, A. C. H, M, Henderickx, A. W. Holleman, C. v. d. Krult, H. H. Ruseier, F. B. Scheffers, H. A. v. Starre, A. Tintel, H. M. Trie], A. Valk, G. j. Vermeulen. J.' J. Vis, Diploma 18. geen diploma 1. - Automonteurs. J. W. Bos, A. G. J. W, Eikmans, P. Hortc. C. F. v. d. Hoek, C. M. van Kleeff. C. de Klerk, G. J. Krabbendam. H. Kreft. B. J. Prang, H. de Ruiter, HL Schou ten, G, C. B. Smit. F. Vos, L. Zandstra, J. Kooij. Diploma IS. geen diploma 5. Fijnmetaalbewerkers. J. van Bellen. A. v. a. Belt, A. Th. A. van Berkef, J. H. J. Boere, H. Capollo, G, B. Govaart, H. Hazewinkel, F. W. Heistek, C. J. Hoogendoom, C. v. d. Keemel. J. de Kok, J. J. Kuijper, N. E. Lemson, S. H. M. Penders, L, Pronk, C. de Ronde, J. J. Schafthuizen. NY H. van Steen- 'ven, H. J. van Tilborg, A. G. Verveen, B. J. d. Waard. Diploma 21. Elektriciens. R. A. Aukcs. D. J. den. Boer. K. Bras. G. A. van Bruchem, F. J. Drieuscn (verklaring), C. T. P. Hildebrii.k. H. van Jevercn. J. van Jevcron. J. Kersse.-i. P. W. Kriek. F. H. Decoders, D. van Leeuwen, (ver klaring), K. Leewis (xerkJ.-iring), A. vnn Rui- ven. J. Tettela.-.r. W. C. 7.wiers. G. S. Bos dijk, J. Th. M. Gunneweg. K. Heljstek, Th. J. Jansson, G. J. van Keulen. W. Kiela. J. J. van Klaveren. A. Xorteïand, G. H. Krabben dam. J. C. Krabbendam, C. M. Koppenhagen, H. Th, Middeldorp, J. J. Nobel, J. de Raaij, M, H. Schinkel, J. van Smirren, H. Steen bergen. M. A. M. StofTels. J. C. Vermeulen, M. van Wassenaar, D. C. Schenk. Diploma 34. geen diploma 4, verklaring 3. Erediploma: G. C. Schuurmans machine bankwerker, Th. Zwanenburg, machinebank werker. A. Korteland, elektricien, J. v. Smir- ren elektricien. Prijs Kamer van Koophandel: 30. J, den Boer» elektricien. Maandagmorgen is het een -spe ciale dag voor onze „Doe, het zelf" klanten,, want dan begint de verkoop yan een grote partij kunstleer met textielrug. De meest bekende soorten (nor male prijs 7.9S), waarvan'"" de naam in verband met de vast gestelde verkoopsprijs niet ge noemd mag wórden. Voor meubel bekleding, wand en tafel bedekking, autobekle ding, koffers, tassen en tientallen andere mogelijkheden, is dlt- Ieerdoek ideaal. Maandagmorgen otn 9 Uur begint de verkoop van dit prachtige"kunstleder, met lin nen rug, in moderne kleuren als rood, geel, grijs, zwart enz. en ■ook wit voor tafelbedekking, nu door elkaar voor één prijs, per meter voor nog géén rijks daalder.',.-1 Géén telof schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrydag. D« Sabena zal met ingang van het be gin der win terdienstregeling eind september al haar helikop terdiensten beëindigen. Dit besluit, dat ook het definitieve einde van de helikopterdïenst op Rotterdam betekent, is na een langdurig be raad in Brussel genomen. Eén van de konsckwentïcs ervan is, dat de Heliport in het hart van Rotterdam vrij zal komen. Reeds enige tüd heeft Gemeentewerken Rotterdam een plan in studie, om op het ter rein, waar nu de Heliport is ge vestigd, een zeer grote parkeer garage te gaan bouwen met een dak-heJihaven. Reeds een half jaar geleden is dit plan voor het eerst ter tafel gebracht Dat ge beurde, toen de Belgische luchtvaartmaat schappij begon met een onderzoek naar dc oorzaken van de sterk verminderde rentabiliteit van haar iielik op temet. De conclusie van dit maandenlange onder zoek. is. dat er geen grotereen minder van het weer afhankelijke hefechroef- vliegtuigen beschikbaar zijn ter vervan ging van de thans in gebruik zijnde Si korsky S-58 machines, die niet economisch- bewogen, heeft reeds verscheidene malen zijn grote bekwaamheid in het minder luidruchtige, maar humoristische en zelfs licht-ernstige genre bewezen. Dat doet hij ook in ,J>e: slag in de Bl marckzee" een film, die naar 1 Amerikaanse titel (The wakiest ship in the army) in Nederland oorspronkelijk onder het motto: Het gekste schip van de landmarkt.pircHÏeasde, De slag jn dé Bismarckzee is een DE kleurenfilm ,,In de macht der Indianen" (7th CavalryJ speelt in het Amerika van de achttiende ee toen de kolonisten nog oorlog voerden met de grote Indianenstammen. Het verhaal gaat over de kapitein Tom Benson, die met toestemming van zijn commandant, Generaal Custer, zijn bruid uit Fort Supply heeft gehaaid. Bij zijn, terugkomst in Fort Lincoln vindt hij dit nagenoeg verlaten. Custer heeft kort daarvoor een grote nederlaag geleden te- SCHIEDAM, zaterdag -- Ook de leer lingen van de Chr. Technische School hebben voorlopig afscheid genomen van de school. Tijdens een sfeervolle bijeen komst In de kantine zijn aan 67 geslaag den diploma's uitgereikt. De twee beste leerlingen H. L. Lobbé en H. W. Sluyle ontvingen boekwerken, door de heren H. van der Waal, directeur en P. J. Stam, tweede voorzitter van de schoolvereni ging aangeboden. Vrijdag is voor aLle scholieren een ge animeerde sportdag gehouden, 's Morgens waren 128 jongens in Bad Groenoord. Prijswinnaars bij het zwemmen werden de eerste klassers Eibers, "Winterswijk. Broekhuysen, de tweede klassers Punt, Boele, Aalbcrs. de derdeklasser Van Pelt voor de onderdelen Schoolslag, rugslag en vrije slag. Op de velden van HBSS zijn in Harga 's middags veldsporten gehouden. Bij de eerste klas werd voor het bardlopen Van der Boor winnaar, voor korfbaldoelen Kroonen, voor balwerpen Toussaint, tweede klas hardlopen Korporaal, zuiver schieten Zandwijk, balwerpen De LJgt. derde klas hardlopen Lobbé, korfbaldoe len Homburg, balwerpen Van der Kooy- Bij het voetballen won de derde klas met 32 van de tweede klas. Tenslotte heb ben de leerlingen het team van de lera ren met 5—0 verslagen. De geslaagden zijn: metaalbewerking D. Bakker, J, Bakker, W. P. Blok, A. van Bochove, W. N. Bos, W. Doesburg, J. van Eijk, M. Immerzeel, S. Kool, B. N. de Kruif, N. tt de'Kruif, F. Lemson, J. J. Lissenberg, H. J. Lobbe, L. J. H. Mee- der, A. Osscweyer, H. C. Spijksman, A, L. Penning, W. A. Rademaker, M. de Reu ver, G. Scheepmaker, J. van der Tempel, H. van Veelen, A. Verwey, A. van der Vlies, F. M. van derVlugt, A. Winkel, Q. Zeelenberg, allen Schiedam; H. Baas, J. van der Brugge, M. Doelman, S. Elzinga, L. J. Grinhuls, S. de Ligt, M. Moerman, R. M- Bellaard, W, G. van der Schee, F. Vogelaar, allen Vlaardingen; T. N. Otto, Rotterdam;- M, van der Hoek, C. H. Kley- wegt, J. Pols, H. Spaans, allen Maassluis; K. P. A. Kelderman, Maasland; F. Hooge- raad, Delft; afgewezen zeven. Voor Timmeren slaagden; J. Aleman, a. van der Berg, D, F. van Bocbove, G. van der Hoek, J. Hoogland, R. Kiela, A. Lissenberg, G. Meeder, A. Numan, W. E. Preier, H. Schouwenburg, H. W. Sluyte, A. M. Stigtex, J. Verkade, G, van Vessen, G. van der "Windt, allen Schiedam; R. van Keulen, R. Koevoet, P. van Dorp, A, Pellikaan en J. Keizer, allen Vlaardin- ROTTERDAM, vrijdag. Op de Gor- delweg is gistermiddag de 29-jaxige ser veerster A. H. Geelhoed uit dé Tocht- straat, toen zij als passagierd In een personenauto meereed, uit de wagen ge vallen, vermoedelijk doordat zij per on geluk op de dcurhandel drukte. Met een diepe wond aan het achterhoofd en waarschijnlijk een hersenschudding werd zij naar het Bergwegziekenbufs ver voerd. gen de Indianen bij Little Big Hom. De weinige overlevenden van het regiment kijken kapitein Benson er 'scheef op aan, omdat hij de dans ontsprongen is. Zijn positie wordt erg onaangenaam. Dan komt er een order van de Presi dent der Verenigde Staten om de geval lenen van Little Big Horn te gaan begra ven, en de dode officieren te kisten en mee terug te brengen. Benson verzoekt de opdracht te mogen uitvoeren, en rijdt in geforceerde marsen naar Little Big Horn met zijn troepje, dat hem niet wel-, gezind is. Soms moet Benson met- de vuist zijn gezag bevestigen, een andere maal redt zijn sergeant hem ternauwer nood van een moordaanslag uit zijn eigen gelederen. Zü arriveren op het slagveld, maar als 2ij de dode officieren op hun wagen laden, worden zij door een enorme macht Sioux omsingeld. De Indianen la ten weten dat Custer voor hen een „me dicijn" is. en blijven de mannen van Benu son belegeren. Plotseling verschijnt er een onbereden paard op het slagveld. Het lijkt sprekend op het dier waarmee Custer is gesneu veld en de Indianen denken Custers geest te zien rijden. Benson neemt het paard bij de teugel en rijdt met zijn kleine ka ravaan dwars door de linies van de Sioux die eerbiedig opzij gaan voor de „geest van Custer", Ongehinderd bereikt het detachement van Benson Fort Lincoln. De opdracht is op verbluffende wijze uitgevoerd, cn het geheel wordt besloten met een huwelijk. (MONOPOLE, zondag-matinee) Granaat gevonden ROTTERDAM, vrijdag. Bij graaf werkzaamheden ten behoeve van de bouw van de Brienenoordbrug te Rotterdam werd gisteren een granaat van 80 cm lengte gevonden. De politie heeft het pro. jectiel in beslag genomen. genoeg zijn in een tijd, waarin ook de sterke daling van het aantal transatlan tische passagiers direct van invloed is op de belangstelling voor de aan- en afvoer- verblndingen, zoals men in Brussel het Sabena-helikopternet beschouwt De Sabena streeft er naar, met Turbüie- vliegtuigen een lijndienst BrusselZes tienhoven te openen, die aansluiting zal geven op haar belangrijkste transatlan tische verbindingen. Vliegtuigen zullen de helikopters dus waarschijnlijk reeds dit jaar gaan vervangen, indien althans de benodigde toeslemmingen worden verr kregen. Het bericht van het beëindigen van de helikopterverbin. dingmet Brussel kwam in Rotterdam niet onverwacht. Lu ehfchavenmecster A. W. F. v. d. Hoek» die zowel op Zestien- hoven als op de Heli port de leiding heeft, vertelde ons van morgen, dat Rotter dam de ontwikkeling nauwkeurig heeft ge volgd. Hij was zeer verheugd, dat de Sa bena overweegt Zestienhoven in haar luchtnet op te nemen. De heer v. d. Hoek was er van overtuigd, dat het Rotter damse plan, om op de huidige Heliport een grote parkeergarage te bouwen, kans van slagen heeft Hij juichte het toe,, dat dit plan voorziet in een daklandingsge- legenheid voor helikopters, omdat er, haar zijn mening, in de zeer nabije toe komst reeds een zeer nuttig gebruik kan worden gemaakt van hefschroölvlieg- tuigen in de periferie van de Maasstad. ROTTERDAM, vrijdag. Rotterdam krijgt in de loop van volgend jaar. waar schijnlijk een directe luchtverbinding met Bremen. De Engelse maatschappij Chan nel Air Bridge heeft vergunningen aan gevraagd voor een dagelijkse lijndienst Southend-Zestienhoven-Bremen. De ver wachting is, dat deze vergunningen zullen worden verleend. De dienst zal worden gevlogen met toestellen van het type Car- vair, de voor het vervoer van auto's en hun inzittenden omgebouwde DC-4. ROTTERDAM, vrijdag. Vanmiddag slaat mr. H. Bavinck, wethouder van Openbare Werken, de eerste paal voor de bouw van 102 woningen, 31 garages en een winkel. Het complex zal worden gebouwd op de hock van Sllnge en de Kerkwerveslngel in Pendrecht. De woningen bevatten vier of drie kamers. Zij worden uitgevoerd in een blok met zes woonlagen aan de Slinge er. een blok met drie aan de Kerkwer- vesingel. De blokken zullen worden ver bonden door een centraal hoofdtrappen 7 huis, van waaruit de voor: elke woning aanwezige bergplaats bereikbaar is. Het object wordt eigendom van de N.V. Levensverzekering maatschappij „De Nederlanden van 1845", Het ont werp is van ir. St. van Duin. De bouw zal worden uitgevoerd door de N.V. bouw- en aannemingsbedrijf JY SY van Hennik. TNE Amerikaanse acleur Jack Lemnion, logsfiim, die wel veel opgewekter wordt LJ dl. ,ich aanvankelijk in tl, klucht- verleld dan biJ dit n „odukten gc. sfeer van het lachen-gieren-bruUen beert - - - bniikehjk is- Met een flinke scheut hu mor en een tikkeltje ernst heeft de regis seur Richard Murphy de juiste toon we ten te treffen. Leramon blijkt als kapi tein van een zeilboot, die in 1943 in de buurt van Nieuw-Guinea rondvaart met geheime opdracht om bet Japanse over wicht ter zee te breken, beslist geen lach wekkende brekebeen. HU voërfc zijn mis sie nauwgezet en dapper uit en aan het slot klinkt vanachter de spannende en zeker niet slecht in de rij gezette beelden, de stem van een commentator die mee deelt, dat generaal Mac Arthur indertijd heel tevreden was over de manier, waar op een vernietigende opératie tegen de Japanse vloot werd voorbereid. vrijdag tot en (MONOPOLE, met zondag) Personeel gevraagd Gevraagd halfwas glazen wasser. Simons, Willem Brouwerstraat 31. Radio en televisie Koopt u elke week een grammofoonplaat voor 3.75. Wij leveren voor het zelfde geld een Fhilips bandrecor der. Ga praten en kijken bjj De Jager, Broersveld 108, Speciale showroom 134. wig zingen de bossen" ls eigenlijk niet.Noors. De triologie van de schrijver Trygve Gulbranssen speelt zich wei In bet ruige noorden af. De Duitse regisseur Paul May, oa. bekend van de verfilming van de trilogie „08/15", heeft zich hier op de film geworpen. De rol prent, die voor Noors door moet gaan, is volledig in Oostenrijk opgenomen. Hjj heeft zich het hele verhaal door bediend van mooie natuuropnamen en een gevecht met een beer, waaromheen een liefdes geschiedenis geweven Is. De geschiedenis speelt zich af in een strijd om de eer van een arm geworden adellijk geslacht, von Gall, en een rijk geworden boerengeslacht, Bjömdal. De gestalte van de ruige Dag Bjömdal, door Gert Fröpe, is prachtig getekend» De oude man wil het verlies van zijn vurige zoon Tore niet inzien; Deze laatste is in een prestige-strijd in een afgrond gestort, De andere zoon, door zijn vader vergeten, vindt de ware, maar door zijn vader aanvankelijk niét erkende liefde. Liefhebbers van zowel een prachtige-na tuurfilm als van een goed verhaal kunnen terecht by PASSAGE. Fotografie Voor pasfoto's tiaar K» van Vuuren, Hoogstraat 106. tel 567 20 In één dag gereea Etolflims vergetenDe auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films, Foto K. van Vuuren. Hoogstraat JG6 Permanent wave Hélène permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet 5.stroomloos ƒ7 50 Op vertoon van deze advertentie f L— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22, telefoon 6 73 70 Te koop aangeboden Nu schoolboeken nestellen j Bazen's boekhandel, Broers veld 88. B|j showroom Coja. wasma chine met wringer en tijd klok ƒ155, Centrifuge 110. Langzaamwassers Miele sys teem 195 De nieuwste was-, spoel-, droogcombinatie; met 4 motoren, elektrisch ver warmd en 2 pompen voor 495. Showroom Coja, Lange Haven 126. tel. 6 33 41. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap, of kantelbed. .Prima'afwerking, als nieuw terug. Het goed. koopste adres. DUK, Groe nendal 1 A (Broersveldpad), telefoon 6 7028 Cna 18 uur telefoon 66789). Ledikanten, hutledikanten, kampeerbed- den enz. Kom eens praten Speciaal voor spoedgevallen Roiterdamsedyk 265 TeL 6 80 21 - Schiedam DE SCOOTER BIJ UITSTEK it Constructief en kwalitatief een topprestatie zonder weerga ic Vraag vrijblijvend nadere Inlichtingen en gratis proefrit Swaramerdamslngel 25, Tel, 6 65 48- nlLTON-FiJENOORD N.V. vraagt voor de afdeling correspondentie ter opleiding voor technische cor respondentie in de moderne talen. Gezocht wordt een persoon in de leeftijd van 20—26 jaar met 5-jarige H3.S., M.UI.O. of hieraan gelijk waardige opleiding. Enige ervaring strekt tot aanbe veling. Eigenhandig (niet met ballpoint) geschrei ven sollicitaties te adresseren Postbus 22 Schiedam. met 3-en 5-jarige cursus te Schiedam dinsdag 17 en woensdag 18 juli 1962. 's avonds van 1 tot 8 uur, in het Schoolgebouw St. Liduinastraat 35 Toelating: tot alle klassen naar genoten vooropiei ding; bezitters vaii het mulo-diploma kun nen in de vierde klas geplaatst worden Er wordt les gegeven in. Nederlandse Boekhouden Duitse nandeïstaal Handelskennis Engelse i Bedrijfsleer Hsndelsrekenen Rechts- cn Wetskennis De studie wordt afgesloten met een eind examen, waarbij 'n KB K-S D ÏPLOMA wordt uitgereikt, Ook aan het einde van .de derde klas kan een diplomaworden behaald, dat teveris vrijstelling geeft van het Mlddenstamds- examen - 3 SUISSES Voor onze, speciaalzaak in SCHIEDAM (Hoogstraat 89) zoeken wij een Zij, die hiervoor interesse hebben, kunnen zich persoonlijk opgeven in de winkel of schriftelijk solliciteren bij - 3 SUISSES Afd. Pers.Zaken, Ringbaan Oost 8, TiIburg bij ónze adverteerders

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1