Jeugd schildert aan als werkelijke kunstenaars üssmm iven Graham Greene houdt op met schr m Schiedam nog steeds koploper na een 6-4 zege op Rooswijk Jeugd Jolijt besloten met 'n DOE-feest „EEN DIKKE PUNT ER ACHTER Geen kerkelijke invloed op zijn besluit Overvloedig regenwater belaagde ook Schiedam Kampioenen bekend in de zomeravondcompetitie VOETBAL Schiedam blijft nog net in de eerste klasse Schiedam Blikken met waterverf Uitslag Kwasten Mi HONKBAL Ook DHS kwam nu tot winst Disci plin tm Inbraakje „Spaarnekerk" bij P. Smit te water 'Stad R'dam' zet zieke zeeman af Koeriersters MAANDAG 16 JULI 1962 (Advertentie l.M.l (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Met een bijzonder leuk opgezet DOE-feest is zaterdagmiddag weer een einde gekomen aan het Jeugd Jolijt van dit jaar. Daartoe waren een zeventig-tal kinderen naar het Planta ge podium getrokken. Want voor het podium vond een tekenwedstrijd plaats, tijdens welke de lieve jeugd naar hartelust zijn artisticiteit heeft kunnen botvieren. Hét enthousiasme waarmee de diverse kleuren met kwasten op het witte papier werden gesmeerd was groot. En niet min der groot waren de prestaties! Het was de voorzitter van de Schie- damse Gemeenschap, de heer F. A. de Wolff, die aan het eind van de middag een vriendelijk woordje sprak en de prij zen^ uitreikte. Hij noemde de tekenwed strijd een prachtige vorm van jougdre- crcatie. Het aantal deelnemers had hij graag groter gezien. Voorts bracht hij dank aan de organisatoren en aan de deelnemers. Hij besloot zijn toespraakje met de wens: „Ik hoop, dat de organisa-: toran. van Jeugd Jolijt en de S.G. nog tot in lengte van dagen zo prettig mogen sa menwerken"- Hierna ging hij over tot het uitreiken van de prijzen. De eerste prijzen beston den uit medailles en voorts waren er mouwemblemen en knotsen, waaraan de kinderen verheerlijkt likten. De groep die de eerste prijs behaalde bestond uit: Bennie, van de Broek, Jan Petit, Jan Ras, Jan Rusman, Erik Lun- stroot, Hans Vrijdag, Cobi Duyfhuizen en. Toos Hermans. De individuele, prijzen gingen naar: 1 Wïm Goudappel, 2. Henk Krijger en 3 Hannie Maltha (eervolle vermelding). Bij de kinderen, beneden de tien jaar kregen een eervolle vermelding Gabriël Wilmo en Jan Rietveld. TUfET plezier wierpen de kinderen-' a zich op hun taak: hei vervaardi- i gen van een tekening. Op de ruimte A-oor het podium stonden gezelligcn in halve kring geschaard negen kramen en daaraan nam de Jeugd jongens en meisjes van acht tot en met twaalf jaar plaats. Op de houten bla den stonden een groot aantal met water- verf gevulde blikken, terwijl een hoe veelheid kwasten cn penselen evenmin ontbrak. Vertier ontving elk deeJhemertje een omvangrijk foliovel, waarop geschil derd moest worden. Natuurlijk gingen de kinderen niet zo maar klakkeloos te werk. Door de micro- Joon gaf de heer Luuk Scholten, teken leraar, de nodige aanwijzingen. Hij stelde verschillende groepen samen, die een groepstekening moesten maken. De groe pen konden kiezen uit drie onderwerpen. Een Indianendorp, Hans en Grietje ol een vaas met kleurige bloemen. Wanneer een groep eenmaal een onderwerp had ge kozen, diende elk lid van de groep een bepaald onderdeel van het geheel uit te beelden. De diverse werkjes van een groepje, werden uitgeknipt cn opgeplakt, zodat er een 'groot groepswerk ontstond. Wij kochten van een var» de meesc bekende Rubberfabrieken een enorme partij 100% rubber bad matten, voor een 'ohvoor- stel baar lage prijs. Denkt U eens in... duizenden zuiver rubber ovale badmatten voor badkamers, douchecel, en voor de wastafel, 50 x 82 cm, normale prijs 6.5D koopt morgen voor goed één gulden* Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop vart deze dui zenden grote ovale bad matten, in de kleuren jm -+M rood, grijs en Jm *4 blauw, voor Géén t«f. of schrift, best. Met. plezier namen de kinderen de kwasten ter hand. Spoedig kwamen op *t witte papier charmante „kunstwerkjes" tot stand. Bloemen in diverse kleuren, paarden, wigwams. Hanzen cn Grietjes, pannekoekhuisjes enz. Verschenen als bij toverslag. Onderwijl liepeil Luuk Schol ten en enige leerlingen van de bekende kunstklasse rond om waar nodig aanwij zingen te geven. Die werden trouwens dankbaar aanvaard. Maar het papier was ntet hei enige wat er aan het eind van deze middag gekleurd opstond. Dat waren ook de deelnemertjcs zelf. Af cn toe kwam wel eens «en likje verf op een rokje, een broekje of een blouse terecht, terwijl de handjes cn de gezichtjes van de tleelnemerljes er op het laatst ook niet meer aJ te schoon uitzagen. Maar dat gaf niet. Want niets Immers kon deze prettige middag vergallen! (Advertentie l.M J I SCHIEDAM, maandag, In de Aleida- straat stonden vannacht twee bromfietsen in brand. De brandweer rokte uit om met een nevelspuit het vuor te doven. De oor- Izaak van het ontstaan van de brand is onbekend. De brommers stonden voor de woningen V J van de heer P. K. die 's avonds met zijn H zoon A. K. op de brommers was tbuis- gekomen. Enige tijd later kwam een agent van politie waarschuwen, dat de brom- k.-.;. fietsen in brand waren geraakt Nu koopt U zemen, import- zemen voor een beduidend la gere prijs dan U ooit ervoor betaalde. Een ongekende aanbieding van flinke, grote zemen, zachte soe pele zemen, die normaal voor 3.95 verkocht worden. En die zelfde traangelooide zemen, koop: U morgen voor nog géén twee gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze grote traangelooide JyJA zemen, zachte soepele zemen, Mf voor (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag, Onder veel spanning heeft het honkbalteam van Schiedam zich aan de kop van de derde klas ln de landelijke competitie kunnen handhaven. Ook DHS is weer *»p de goede weg in dc eerste klasse van het Rayon Rotterdam, het Rotterdamse Feijenoord werd met 7—6 geslagen. Teleurstellend ■was de nederlaag van Schiedam 3. dat daardoor dc eerste plaats aan HOV moest overdragen, Schiedam-Rooswijk 6-4 Met goed veldwerk en uitstekende wer- persprestati.es bleven Schiedam en Roos- wijk in de eerste twee innings puntloos naast elkaar, Schiedam greep devoor sprong in de derde inning. Piet van Rui- ven kwam door een Jout van de korte stop op de honken, via eer. opofferingsslag van Jan van der Kooy die fout werd ver werkt. glipte Van Ruiven naar het derde honk. Met opofferingsslagen van Joop Teltelaar en Henk Kempen konden Van der Kooy en Van Ruiven scoren. Eerst in de zesde inning kwam Rooswijk naast Schiedam toen De Wit en werper Klesser honkslagen plaatster.. Dokter plaatste vervolgens con goede honkslag maar Harry van der Vaart kon op fraaie wijze De Wit bij het derde honk stoppen. Een korte tik van Engelsman bracht Kles ser over de plaat. Een slag van Doorenbos werd door Kempen gemist waardoor Klesser de stand op 22 bracht. In de gelijkmakende slagbeurt plaatste Harry van der Vaart een honkslag en op fraaie stootslagen van Fiet. de Bruin en Wout van der Have kwam Schiedam op 3—2. Prompt plaatste Rooswijk zich weer naast Schiedam doordat een slag van Dok. ter verkeerd beoordeeld werd waardoor Klesser naar de vijfhoek kon komen. In de gelijkmakende inning greep Schiedam de volle winst. Jan van der Kooy met vier-wijd, een opofferingsslag van Jan van Naamen, een fraaie tweehonkslag van Jo Tettelaar en een slag1 van Harry van der Vaart bezorgden Schiedam twee pun. ten. Inmiddels waren twee man naar de banken verwezen maar Kempen op vier- wijd kon wegens onachtzaamheid van do fielders scoren. In de negende, inning kwam Roswijk fel in het verzet. De Wil met een honkslag kwam verder op een honkslag van Klesser. Dokter en Heems- kerk"offerden zich op waarna Maaij De Wit liet scoren. Jan van Naamen maakte aan de onzekerheid een einde doordat hij Engelsman op drieslag uitschakelde. Werpersresultaten: Klesser (Rooswijk) II x 3-slag, 7 x 4-wijd en vijf honkslagen; Van Naamen (Schiedam) 9 x 3-slag, 4x4. wijden acht honkslagen tegen. DHS-Feijenoord 2 7-6 In het Bayon Rotterdam heeft DHS zich na twee nederlagen hersteld. Jaap Verbeet en Berty Korpel waren de uit blinkers 'bij de geelzwarten. In de derde inning scoorde Feijenoord een punt. De vierde inning bracht de gelijkmaker maar Feijenoord nam vlot weer een voorsprong. In de vijfde inning kon DHS de winst veroveren. Drie DHS'ers kwamen over de thuisplaat. Wel bracht Feijenoord de stand op 4—3 maar De Jong en Korpel scoorden voor de Schiedammers. Toen Feijenoord-jeugd- internationaal Verschoor een homerun sloeg waren de honken niet bezet zodat de stand 75 werd. Werper Verbeet hield de tegenstanders verder bp afstand hoewel de Rotterdammers nogxeenmaal scoorden. Werpersresultaten: Goedhart (Feijen oord) 12 x 3-slag, 2 x 4-wjJd en tien honk slagen tegen; Verbeet (DHS) 14 x 3-slag, 3 x 4-wijd en acht honkslagen tegen. Schiedam 3-HOV 6-8 Deze tweede nederlaag voor Schiedam 3 betekent tevens de aantasting van het mogelijke kampioenschap omdat HOV nu op de eerste plaats is gekomen. In de eer inning kwam Schiedam via Jan Bos. Henny Bek. D« Hoedt, Naterop en een slag van Schol op 30. In de derde in ning werd het 3—2, Schiedam maakte er 52 van, het werd 64 door Cor War merdam op ópofferingsslagen maar HOV sloeg in de vijfde inning zijn slag. Ben- ningshof, Kriek, Luchtmeijer met vier- wijd en de slagen van Nap en Van Wijn gaarden bultten de inzinking van pitcher Bos uit. Het bleef daarna 68. Werpersresultaten: Jan Bos en Adrie Schol (beiden Schiedam) 8 x 3-slag, 8x4- wijd en 11 honkslagen tegen; Benningshof <HOV) 3 x 3-slag, 5 x 4-wijd en geen honkslagen tegen. (Van onze Londense correspondent) DE lezers en bewonderaars van Graham Greene zullen teleurge steld zijn te vernemen, dat de schrijver besloten heeft zijn litteraire produktie volledig stop te zetten. Greene verklaarde vorige week op een informele lunch met een groepje buiten landse correspondenten, dat hij er „een dikke punt achter had gezet." Hij hield overigens een slag om de arm. Hij zou zrjn besluit na enkele jaren altijd weer kunnen herzien. Hoewel de betrekkingen tussen het episcopaat en Greene niet erg innig zijn op een vraag of hg zfc'n manuscrip ten aan de kerkelijke authoriteiten placht voor te leggen, was zijn antwoord ..Good heavens, no! gaf h|j toe, dal de kerk voor hem bepaald van prak tisch nut was geweest bij z|jn werk. Bij zijn bezoeken aan exotische landen was hij steeds door introducties van katholieke geestelijken in contact geko men met interessante vertegenwoordi gers van de bevolking. Boze tongen zullen ongetwijfeld be weren, dat h|j een wenk van de rooms- katholieke kerk heeft gekregen, dat het nu maar eens uit moet zijn. Greene is herhaalde malen over de katholieke schreef gegaan en hij heeft zich in een aantal boeken nogal onorthodox over zijn kerk en haar geestelijkheid uitgela ten. Uit Greene's opmerkingen over de kerk bleek echter overduidelijk, dat er van kerkelijke invloed op z|jn besluit om de pen neer te leggen geen sprake kan zijn geweest. Op de vraag hoe het kwam, dat er geen enkel boek van hem ooit op de index is geplaatst, antwoord de h|j zeer openhartig dat het niet veel heeft gescheeld. Jaren na de verschijning van ,.The Power ana the Glory" bereikte hem via de aartsbisschop van Westminster het verzoek van de Heilige Stoel om de ze roman duchtig te herzien. Een van de argumenten was, dat het boek een paradoxaal karakter had en over abnor male omstandigheden ging. Greene vond geen van beide bezwaren erg steekhou dend en schreef een brief naar het Va- ticaan, waarin hij er op wees, dat de kerkelijke autoriteiten met hun verzoek om revisie hg hem aan het verkeerde adres waren. Zij zouden zich dienen te wenden tot zijn uitgevers, die het uit- gaverecht hadden gekocht. Hij sloot bij zijn brief een lijstje in van ,b|jna twintig uitgevers overal ter wereld, zelfs van achter het Ijzeren gordijn. Sindsdien heeft men hem nooit meer een strobreed in de weggelegd. Alleen op een paar Franse seminaries Is „The Power and the Glory" verboden lectuur. Greene wekte de indruk, dat hn, hoewel hij een gelovig katholiek is, zien niet al te veel zorgen maakt over het effect van z|jn boeken op het prestige van de kerk. „Het is natuurlijk onzin om te me nen, dat een paar zinnen van mij de kerk enig kwaad kunnen doen, vooral als je bedenkt wat voor gedrag van sommige pausen de kerk heeft over- leefd, Ydlgcns Green beslaat er geen ka tholieke litteratuur. „De litteratuur houdt zich met de wens bezig in zij» gevallen staat en niet met meer ver heven zaken." Greene xoüde ntet zo ver gaan als Mauriac, die beweerd heeft, dat de duivel zich, van de kunstenaar pleegt te bedienen. Hij twijfelde tlogal onorthodox aan het bestaan van de duivel. „Al zou je hem soms metten ite herkenennen, bijvoorbeeld in Hitier." REENE was gewend, als h|j S schreef, om een vrg rigoureuze I discipline in acht te nemen. Hij ging dan onmiddellijk na het ont bijt aan het werk en stelde zich meestal een bepaalde taak, bijv. 500 woorden, voordat 2iö een drankje nam. „Dan liad ik iets om naar toe te wer ken." Hij placht enorm aan zgn proza te schaven. Niemand kan zijn handschrift lezen, dus om een manuscript getikt te krijgen dicteerde hij het ln een band recorder. Ten gevolge van de vele ver beteringen was het nodig om een boek soms driemaal te laten overtikken voor dat het persklaar was. Zijn romans en de mensen In zijn boeken groeiden terwijl hij schreef. Hij maakte hoogstens eer, vr|j vage schets op een blaadje met de volgorde van optreden van zijn romanfiguren. „Het belangrijkste is dat z|j iets nieuws gaan doen. Als er ook voor mijzelf geen ver rassingen in mijn boeken waren opge doken, zou ik er veel eerder mee zijn opgehouden. Daarom houd ik ook niet van novellen, zij bieden te weinig ruimte voor verrassende ontwikkelingen." Greene vond het schrijven van toneel stukken vooral zo lonend, omdat dit hem dwong soms geruime tijd de repetities te volgen. „Een zeer aangename bezig heid, je doet niet veel, maar je hebt het toch druk". Voor het schrijven van filmscripts voelde h|j weinig. „Je hebt te weinig invloed op het eindprodukt." Stukken schrijven voor de televisie acht te Wj verloren tijd, omdat z8 meestal maar eenmaal worden vertoond. Greene vond het beste boek, dat hij zelf had geschreven „The Power and the Glory Volgens hem is de beste levende schrijver in Engeland Evelyn Waugh. „Z|jn heldere stgl doet me den ken aan het water van de Middellandse GRAHAM GREENE nogal onorthodox Zee, daar: kan je de kiezels meters diep op de bodem zien liggen.".:. Het beste boek, dat de laatste dertig jaar in Engeland was verschenen, vond Greene „The Rack" van A. E. Ellis. Alleen daarvoor zou hij Ellis, die ver-, der niet veel geschreven heeft de Nobel- prijs willen geven. Voor deze onderscheiding kwam overi gens volgens hem de dichter Robert Graves het meest in aanmerking. „Veel beter dan EUot," Malraux zon ook een goede keuze z|jn, „maar de Fransen heb ben er voorlopig wel genoeg gehad."; Greene zei ook een groot bewonde raar van Henry James te zijn, maar h|j had hem ln jaren niet gelezen. „Ik; tracht zijn invloed te vermijden." DB boeken van Greene worden veel achter het ijzeren gordijn, gelezen. Al zrjn romans zgn in het Poois vertaald en- een heel stel ft» het Russisch. De Russen betalen hem redelijke royalties, maar. hij mag de roebels alleen in Rusland besteden. „Ik ben een kapitalist in Rus - land." 0'- De Chinezen doen het anders, zy heb-, ben een boek van Greene, „The Quiel American", uitgegeven In een grote op laag, waarna hij bericht kreeg, dat - hjj '25 (250 gulden) kon komen halen, in Shanghai. De ergste piraten op litterair gebied zijn volgens Greene de Grieken en de Turken. Hg had een Griekse ver* taling van Lawrence gezien, waar de uit gever angstvallig vermeden had om zijn naam in af te drukken, zodat hg niet kon r worden aangesproken voor da auteurs rechten. SCHIEDAM, maandag B|j de Schie damse Zomeravond Competitie zijn de kampioenen nu bekend. In afdeling' A eindigde Demos 2 op de eerste plaats, in afdeling B, PPSC 2, in afdeling C. SVDPW 2 en In D: GTB 3. Deze clubs gaan nu spelen om het kampioenschap van Schie dam, De wedstrijden worden op neutraal ter rein gespeeld maar aangezien er al diver se velden zijn „stilgelegd, wegens restau ratie", worden de eerste wedstrijden op een veld van SW in Sportpark Harga gespeeld. Maandagavond speelt het team van Demos tegen PPSC, woensdagavond speelt het team van SVDPW tegen het elftal van GTB. I Volgens programma staat dan een ver- liezerswecstrijd «n de strijd tussen de winnaars van genoemde -wedstrijden voor zaterdag 21 juli genoteerd. Het programma van de Algemene Be drijfsvoetbal Competitie is nog vrij om vangrijk. Voor deze week zijn de volgen de wedstrijden vastgesteld: maandag avond BBSS-terreinen NIVA—PTT d en Mafsboys—-Vegla; terreinen Schietbaan straat GZVSCF; dinsdagavond HBSS— terreinen Enka—PTT en GPS—Hav Bank; terreinen Schietbaantraat WK—IPC en HoekScheffer; Volkspark: Internaat— Dewitro; woensdagavond Schietbaanstraat Bingham—Vegla; donderdagavond terrei nen Schietbaan straat DewitroHelios 2 en Internaat—ETBH; vrijdagavond ter rein Schietbaanstraat: Scheffer—SCF en EnkaGPS; HBSS-terreim Hoek—Helios. Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. De wolk breuk, die zich ln de late uren van de zaterdagavond boven Schiedam ontlaadde, heeft voor de nodige schade en conster natie gezorgd. Vele kelders kwamen blank te staan en ook lekkages werden te kust en te keur gemeld. Rioleringen raakten defect en in sommige straten vie len er gaten In het wegdek. De getroffen punten lagen voor het merendeel rond de Burgemeester Knappertlaan geconcen treerd. Alle gemalen werkten op volle toeren om het Constant vallende regen' water weg te werken. Mannen van Gemeentewerken repa reerden in de donkere nacht rioleringen aan de Lange Nieuwstraat en de Fabri- straat. Water liep er ook in de woningen aan de Nieuwe Maasstraat, maar door de schuiven van dc sluis te openen, koa het overtollige water een uitweg in de haven vinden. Kelders van woningen aan de Fabri- straat, Marl astraat, v. d. Elststraat, Aleida- straat en Burgem. Knappertlaan kwamen blank te staan. De brandweer had handen te kort om het overtollige water overal weg te pompen. Op sommige plaatsen stond het water wel meer dan een meter hoog in de kelders. Op zes plaatsen in de stad ontstonden gaten in het wegdek. Dat was op de Bur gemeester Knappertlaan, JuLianalaan, Bosboomlaan en de Broersvest. Deze plaatsen werden door de dienst gemeente werken met hekken gemarkeerd. Ook zondag hebben de mannen van ge meentewerken en de brandweer lange uren gewerkt om de schade te herstellen. Schiedam blijft eersteklasser. Het heeft vele supporters zondagmorgen zeven mi nuten van benauwdheid gekost, maar tegenstander ROGA heeft aan de Gordel- weg dat ene beslissende doelpunt niet kunnen scoren, zodat het 1I gelijk spel juist voldoende was voor Schiedam met een punt meer dan ROGA en twee punten voor Steeds Hooger in deze slo pende slotwedstrijden voor de drie voor- laalsten uit de eerste klasse van de afde ling Rotterdam van de KNVB te eindigen. Wat de Schiedammers al niet meer durf den hopen, omdat de degradatie onlangs al een feit was, is dan nu toch gebeurd via een beslissingsronde: Schiedam is op het nippertje de dans ontsprongen. De oudste Schiedamse amateurclub met een pracht staat van dienst bl|jft in de top van de afdeling Rotterdam en de twee concurrenten ROGA en Steeds Hooger degraderen wel. Geheel onverwacht is de eerste klasse nt' hevige regenval in de nacht van Lszaterdag op zondag heeft de be woners van de Burg. Knappertlaan {tussen Sportfondsenbad en Juliana- la dn) veel last veroorzaakt. De kelders liepen vol en dc brandweer moest er aan te pas komen om met twee pom pen de kelders van het water te ont doen. Ook de riolering verzakte en Taakte defect. De mannen van Ge meentewerken hebben gisteren nieuwe pijpen in de straat moeten leggen (zie foto). Apothekersnachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen b|j ongeval: GG «n GD Tura- laan 80, teL 5 92 90. RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uuï; woens- dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur: don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel; open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur; woensdag 9 tot 20 uur: vrijdag 14 tox 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 en 17 uur; 'szon- dags 1217 uur: Opgravingen in Egypte. Groep Mart ca Stars 10, BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur: „En eeuwig zingen v de Bossen". Monopole, 2 en 8 uur; „Het geheimzinnige "eiland". Esperanto-agendo Merkredon, la 18 an de julio. Pro la libera tempo ni ne kunvenos. Ni dzeras al vi ciuj bonan. veteron kaj amuzan voja- goa. van de afdeling Rotterdam nu weer vol gelopen met Schiedamse clubs. DRZ de gradeerde vanuit de vierde klas KNVB naar de eerste klas van de afdeling, uit de tweede klas promoveerden zelfs twee Schiedamse clubs namelijk Wilton F|je- noord en Schiedamse Boys. Dan moet SVDPW dat in de eindrace faalde ook i: de eerste klas blijven, daarnaast werd Ursus op het nippertje en slechts dankzij enerverende beslissingswedstrijden voor de eerste klas behouden en nu heeft dan ook Schiedam het schier onmogelijke be reikt. De zenuwen waren dan ook bijzonder gespannen toen Schiedam en ROGA zon dagmorgen aan de Gordelweg op een moeilijk bespeelbaar terrein voor de voetbalwedstrijd van dit seizoen het veld op kwamen. Schiedam had aan een gelijk spel genoeg, ROGA moest winnen. De vele toeschouwers zagen hoe ROGA'de winst wilde forceren. In de eerste tien minuten draafden de Rotterdammers heel fel naar het Schiedamse doel. Schiedam echter was sterker, de Schie dammers sloegen ROGA terug en daarna heeft Schiedam gedurende lange tijd de gedachte gehad dat de kostbare winst en het behoud van de eerste klas wel ver zekerd zouden zijn. Uit series aanvallen echter kon Schiedam niet doelpunten om dat de doelman van ROGA de moeilijkste ballen hield. Hij schopte eenmaal zelfs het leer van de lijn af. Toch trof Nico Huet ln de 43e minuut eindelijk doel. Op prach tige wijze deponeerde hij het leer met een diagonaal schot tegen de touwen. De blijdschap was groot bij de Schiedammers maar in de 83e minuut viel een brok ÜS in de Schiedamse lichamen. Linksbuiten Diepbrink van ROGA loste een hoog schot en de Schiedamse doelman liet het gladde leer over zijn handen in het doel vallen: 1—1. Even verkeerde geheel Schiedam ii een mistroostige stemming. Zou dit ge- vaarlijke maar toch niet sterke ROGA onze stadgenoten, dan toch naar de tweede klas schieten? Gedurende enkele minuten wankelde Schiedam maar in de laatste drie minuten hervond Schiedam zich weer en met aanvallen op het doel van ROGA bewees Schiedam zijn betekenis volle kracht. SCHIEDAM, maandag. ln de slagers winkel van de heer J. B. te B. aan de Rotterdamsedijk is zondag ingebroken. De buit van de dader bedroeg twee rolletjes elk inhoudende vijftig stuivers. Vermoedelijk zat de winkeldeur, toen het gezin was uitgegaan, niet op slot. De daders hebben de lade van de kassa kun nen forceren en het geld daar uit weg genomen. Voorts hebben z|j rondgeneusd in het .dressoir in de huiskamer. Daar is, echter niets weggenomen. ROTTERDAM, vrijdag Op dinsdag 24 juli om 10.15 uur, wordt bij de ma-; chinefabriek en scheepswerf van P. Smit jr. N.V. het motorvrachtschip „Spaar- nekerk" te water gelaten. Dit schip wordt gebouwd in opdracht van de N.V. Vereenigde Nederlandsche Scheepvaart maatschappij te Den Haag. ROTTERDAM, zaterdag De Neder landse vrachtvaarder „Stad Rotterdam" van de Halcyon-lijn, dinsdag Uit dé Rot terdamse haven vertrokken met bestem ming Catania, is iets van zijn route afge weken om in Brest een zieke Spaanse ma troos de 22-jarige Torres Ruiz uit Almeria, aan wal te zetten. De Spanjaard had een acute blindedarmontsteking, Hij is in het ziekenhuis van Brest opgenomen. Te koop aangeboden Binnenkort uitverkocht. Nu profiteren van schitterende 210 liter koelkast van de Pontiac fabrieken. Zonder vooruitbetaling direct uw eigendom, ƒ2,85 per week, dus goedkoper dan huren. Ga oaar De Jager, Broers- veld 108, Speciale showroom op 134 Personeel Gevraagd halfwas glazen wasser. Simons, Willem Brouwerstraat 31. OPRUIMING japonnen; deux-pièces, 4 blouses, rokken enz. enz. 10-25-so LAGER IN PBUS W. v. d. BURG L. Kerkstraat 19 Schiedam - TeL 66185,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1