In Harga wordt al gedacht aan de komende voetbalcompetitie Soldaten van Michiel de Ruyter keren zegevierend terug OPENING Training bij Hermes ter hand genomen I» Ouderwetse muziek zal in massaspel klinken TOTAL Bromfietser brak been Strenge straf voor diefstaf Expositie over stedebouw in Bouwcentrum WALETTE Burgerlijke Stand BOUCLÉ TAPIJT Auto ramde verkeerszuil SLAAP- en BADKAMER KLEEDJES PLATE - Grote Markt 19-21 Parkeerverbod op Rotterdamsedijk THEATER WALA Speciaalhuis: Oranjes+raat 17 Koeriersters EEN ASSiSTENT(E) WOENSDAG 18 JULI 1962 Apothekeranachtóienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongevat: GG vo GO Tuin- laan 80, teL 5 32 90. EK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 2J uui, woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag li tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 27.30 er. 19 tot 20 uur; woensdag 9 tot 20 uur- vrydae 14 tot 17.30 cn 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 en 17 uur; 'szon dags 12—17 uur: Opgtavir.£en in Egypte. Groep Mart er. Stars 10. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „En eeuwig zingen de Bossen". Monopole, 2 en 8 uur: „Het geheimzinnige eiland". SCHIEDAM, woensdag Bij een aan- rtiding in de Klaas Katerstraat brak gis termorgen omstreeks 1 uur de 19-jarige bromfietsberijder J, H. uit Vlaardtngen zijn rechterbeen. De GG en GD vervoer de hem naar de dr. Noletstichting, waar bü voor behandeling is opgenomen. Toen de jongeman de Klaas Kater straat inreed, reed juist de automobilist L. C. V. uit Rotterdam zijn auto achter uit De bromfietser zag dat te laat en probeerde, om een aanrijding te voor komen, links ie passeren. Deze manoeu vre mocht niet meer baten. Hij kwam met zijn rechterbeen knel te zitten tussen het linker-pedaal van zijn brom mer en de uitlaatpijp van de auto met bovengenoemd gevolg. Een opruiming*partij geweven SCHIEDAM. GEBOREN: Silvia, d. van A. in 't Hol en L Langenbach; Ma- ria J., d, van G. H. van Dalen en M. P. Versteeg; Coenraad T. M., z. van J. T. van Gent en M. J. C. T. van Vler ken; Willem, z, van T, C, Kars en A. M. L. van Keulen; Michael, z. van j. J. van Ingen en M. F. van der Linden; Lena, d. van P, Hóes en H. J. Grne- newolt. OVERLEDEN: j. G. Wolthuis, 69 jaar; P. J. M, Vrij en hoek, 82 jaar. SCHIEDAM, woensdag Op de bur gemeester Knappertlaan ramde gister middag omstreeks 5 uur de vrachtauto chauffeur P.W.K. uit Dé Lier met zijn wagen een verkeerszuiltje. De chauf feur moest voor een weifelende voetgan ger, de 01-jarige M. J. H., die wilde oversteken, uitwijken en kon daardoor niet meer voorkomen, dat hij het zuiltje raakte. Tegen de voetganger is proces verbaal opgemaakt, v«n iwir« kwaliteit, In e«n warm» grijr» tint. 130 cm. breed. UlUtakand geichllct voor huls- »n zitkamer. A gQ NU bijzonder voordelig, per meter voor «77 IS [o gel ijk. Een partij wollen machinaal met doorgewerkt» rug. Degelijke karpetten In warme Perzische dessins, NU ongelooflijk voordelig 165 x 120 (een Ideaal salonkarpet) 80 NU voor 99* tl Hermes~DVS-trainer BobJansse schotelt,zijn pupillen op het ogenblik nog slechts-lichte kost voor. Op de Joto de spelers en hun trainer in actie. schom- pduktie |j alleen perking [achten, bc iets I* effect [f. Het e tevo- Een raitantpsrtij was ba re ROTTERDAM, dinsdag. De haven arbeider A. M. (43) werd vanmorgen door de rechtbank veroordeeld tot een gevan genisstraf van één jaar en drie maanden met aftrek. Verdachte zou op 5 mei uit een woning aan de Joost Blankenplaats een groot aantal sieraden hebben ontvreemd. Hij ontkende ter zitting echter alle schuld Hoewel zijn vingerafdruk op een meu bel in dc woning was aangetroffen en in zijn kleding een glassplinter werd geven- den, waarvan de officier van Justitie aan nam dat dit afkomstig was van de bij do inbraak verbroken ruit. Dc officier had twee jaar met aftrek geëist. - (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. De stilte heerst momenteel -In Sportpark 2Wg». Toch: ii het een stilte, die de dynamiek aankondigt. Voor de .voorbijganger is er nict| vMl te z'en, de trainingsvelden zijn leeg, er Li weinig verkeer op de paden en ook de voetbalvelden worden vrijwel niet gebruikt. De terreinen zijn dan ook de „rust periode" ingegaan en in het algemeen denken de voetbal liefhebbers nu lonter aan Tskanties. Toch gaan de gedachten alweer uit naar de komende competitie. a "1 T-\ de witte bollen. Ook hier is weer een Aan Vein U16SL uh-zun kap toegepast, maar het geheel I XO.KX wordt afgedekt door een metalen plaat. I z zodat kwajongens hopelijk niet meer K66K tOC tot bcschadlSüiS van de dampen zullen In 4 l»uka bfoftnidsiilns 90 x 50 NU voor Binnenweg 7 3 Beijerlandselaan 72 [de pa- [igeleid Ik twe^ pprocei samen- Doelman »Aad van Diesfc stond dins dagavond aande rand van een voet balveld van Hermes-DVS. Het was te kenend voor een situatie. De bekende eo sympathieke aanvoerder-goalie van de'blatiwwitten zal niet meer actief op de grasmat draven. Hü is na de diverse tegenslagen, vooral zijn laatste been breuk, uit het actieve sportleven ge gaan, maar zijn ervaring zal hij als functionaris van Hermes-DVS ten bate van zijn club blijven aanwenden. Daar om keek hij met veel belangstelling naar de verrichtingen van een grote groep amateurs die onder leiding van de nieuwe hulptrainer Das een partijtje speelden. Er waren wat nieuwe gezich ten bij: Bob Jansse maakt het de scmi-profs nog niet zwaar, met wat gymnastiek, conditie-oefeningen, enkele oefeningen met de medlcinbal en de normale bal, was het voor de top van UDVSgedaan. Om acht uur konden ze de. kleedkamers neds opzoeken. De groep werd' ge torend door enkele nieuwelingen, maar voor. het overige'i waren' de oude ge trouwen als Kuipers, Slgmond, Rijke, Kemper, Ejjkenbroek, Van der Poel, Maglelse cr, en ook Groenewegen, die op de Iransferlijst Is geplaatst Het is een teken dai HDVS onder nieuwe lei ding en met hemieuwe animo aan de opbouw van de club Is begonnen. 'Dat is ook op ander gebied te zien, want niet alleen dat de functionarissen en aanhang in groten getale aanwezig waren; ook waren enkele getrouwen op de terreinen aan het werk om bet ma teriaal een goede beurt te geven. "De luidsprekers lagen daarvoor op de een zame betonnen tribunes. Bij de fietsen stalling zijn nieuwe' lampen geplaatst van een ander formaat dan de beken- lam ea rustige jjpings- bi zee iUng. j|maar ifdt dat |in het «nnta« ig' zich Se- cel- tok an- m- iet* ponder pscopu fprepa- n E jonge honkballers van SVV krijgen o.l.v. de ervaren Toon Goetpelufc meer vaardigheid in de kneepjes van de honk- babephniete. honkbalsector. SVV is tot de hoogste regionen van de KNHB doorgedrongen, belangrijk is dat er goede reserves ko men voor continuering van de goede resultaten. Daarom oefenden dinsdag avond vele jongeren in het slaan met de honkbalknuppel, in het vangen van de harde bal en in het zo mogelijk curve werpen van het kleine leer. Een ervaren man als -Toon Goetgeluk, riep „tijd nemen, tijd nemen" en „kom op, kom op" tegen de jeugdige knapen en onder dergelijke deskundige leiding gaan de roodgroene knapen, de honkbalpet fors op het hoofd, werken aan de ver volmaking van de juiste techniek. Ruyter zijn huzarenstukje op de Thames uithaalde, zodat de verblufte Engelsen vreesden dat hun Londen zou worden bedreigd, moest Dc Ruyter enkele ob stakels overwinnen, In de eerste plaats moest het fort Sheerness onschadelijk worden gemaakt. Dit fort lag als een on neembare vesting in de monding van de Thames en geheel Engeland voélde zich veilig achter dit fort.. De Schiedamse scheepskapitein Eland du Bois ging aan land met twee tnede- bevelvocrders en vele manschappen en het fort werd veroverd. Dat betekende dat De Ruyter de Medway opvoer, daarbij veel vernielde, het Engelse admiraals schip Royal Charles kon stelen maar dit Schiedamse aandeel in de strijd betekende ook dat de Tweede Engelse Oorlog op 31 Juli 1057 in Breda met gunstige voor waarden voor ons vaderland kon worden getekend. Uiteraard werd Eland du Bois dan ook feestelijk in zijn stad ontvangen. Harmonie maakt die zegetocht naar Schie dam nog eenmaal en op het parkeerplein staan de Schiedammers uit de zeventiendei eeuw in eti om hun toneelstadje om het overwinnende korps hartelijk te ontvan gen.: (Advertentie LM.) SCHIEDAM, woensdag B\j het tamboer- en p(jpercorps „Harmonie" in Schie dam gaan dezer dagen de gedachten naar één, van de grootste stunts uit de -ge schiedenis uan de Nederlandse zeevaart, de verovering van Chatham in 1667 door de grote admiraal Michïet de Ruyter. Het Schiedamse aandeel bij deze verbluffende inval op Engelse bodem was toen bijzonder groot. Daarom heeft Chatham een plaatsje gekregen in het massaspel Twintig eeuwen Schiedam- presenteren zich.»" dat bij het bezoek van de Koningin aan Schiedam op het parkeerplein Singelptant- soen zal worden opgevoerd. De leden van het tamboer- en pijper- nemers aan het massaspel, na afloop van corps zullen op authentieke wijze een van het spel, door Schiedam zullen houden, de overwinning terugkerend korps zee? Het aandeel van Harmonie in dit spel soldaten uitbeelden. Zij zullen daartoe herinnert aan de glorieperiode van Mi- gékleed zijn in de kostuums van het zee- chiel de Ruyter. Deze heeft na 1680 'de volk van Bestevaer,, zij zullen echter ook Staatse vloot gestalte gegeven, van een de muziek spelen uit die periode. ongeorganiseerd geheel maakte De Ruyter Daartoe heeft de heer H, Jongman van een homogeen ensemble. De discipline Harmonie de medewerking verkregen van eiste ook deze soldaten en zo ontstond in marineautoriteiten op dit gebied, zodat 1663 het korps mariniers. Het waren Harmonie nu de juiste muziek kan spelen. Schiedammers, dié al vroeg een zeer be- Deze scheepsmuziek zal ook gespeeld langrijk en beslissend aandeel in de worden, tijdens de optocht die de deel- strijd met Engeland leverden. Toen De mat»- Öiaeer- Alle niet ïn de opruiming geprijsde artikelen met 10% KORTING Cmet uitzondering van merkartikelen. SCHIEDAM, woensdag. In verband met de uitvoering van werkzaamheden aan de Rotterdamsedijk N.2, tussen de Singel en de Bocrhaavelaan, kan er vanaf vandaag zes uur tot morgenoch tend negen uur ter plaatse niet wor den geparkeerd. 2BOO m2 toonzalen welke doorlopend te bezichtigen zijn. Haringvangstberichten VLAARDINGEN. woensdag. De vangst- berichten van hedenmorgen luiden; VI. 78— 17 k: VI.'70 thuisvarend; VI. 89—7 k; VI. 172 —8 k; VI. 19010 k: VI. 197—17 k: VI. 198— 20 k. Marktprijzen: trawlharing klein 139—144. 1MK1IIE iPMItl OP DONDERDAG 19 JULI 1962 VAM ONS Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9.00—12.30 uur en 2.000.00 uur: wit babyschoentje. Te bevragen by de vinders; shirt van gymnastiekvereniging, Knol, Lorentzlaan 53c; jongensregenjas, Corvijn, Olmenlaan 2, Kethel; plastic damesregenjas, Poels, Mgr. Nolenslaan 810; plastic zak met sok jes, Grönefeld, Singel 99c; wit kinder- sccoentje (R), Kuik, Aleidastraat 12la; beige regenjas, Oosterbeer, Emmastraat 7; rozenkrans, v. d. "Windt, Parkweg 164; aktentas met inhoud, Lelieveld, Van Ol- denbaraeveltstraat 193; kinderportemon-' nee met inhoud. Wies, IJsselmondesestr, 17; gasaansteker, v. d. Heuvel, B.K. Laan 26la; bril in étui, De Vaal, Abbenbroekse- straat 7a; contactsleuteltje met plaatje, Poels, Mgr. Nolenslaan 810; geldsbedrag, Bergkamp, Prof. Treublaan 32; medaille van wandelmars, Bijl, Schiedamseweg 66, Kethel; damespolshorloge, Wensveen, Stationsstraat 40b (na 18 uur); bedelarm- tondje, Elzinga, Cort v. d. Lindenlaan 3; damespolshorloge, Harmens, Burg. van ■heatenlaan 1342; schipperskees, dieren- St. Anna Zusterstraat 47; parkiet, Domenie, KJaaswaalscsiraat 7b, Schie- tijdens de opruiming TOTAL SERVICE-STATION TE SCHIEDAM Doorsmeerstatioa dagelijks tot 6 uur geopend. beha's, gaines, step-ins, corsetten Beleefd aanbeuetend: Wij hopen dat oak U tot onze tevreden cliënten gnat behoren. ROTTERDAM SCHIEDAM Ketelaarsstraat S Bokelweg 2-» (bij de Baan) (hoek Strickiedeweg) Telefoon 133450 Telefoon 62050 Verhuur van uitsluitend Volkswagens, zowel luxe, busje» als open- en gesloten bestelwagens. korting HOOGSTR. 2a SCHIEDAM TEL G880B De BLUE DIAMONDS met vele topschlagers in,„ DAAR DROOMT ELK MEISJE VAN In kleuren. 14 jaar VriJcL, zat.: 2, 7, 9.15 uur. Zondag 7, 9.15 uur^ VICTOR MATURE DE LAATSTE DER SIOUX Cinemascope in kleuren. J.4 jaar Zondag-matinee's 2 en 4.15 uur. EDDIE CONSTAN'i'lNE in een avontuur van genadeloos geweld». EDDIE KENT GEEN PARDON! Maand„ dinsd., woensd,, 2 en 8 uur.' HEINZ RÜHMANN DE BRAVE SOLDAAT SCHWEJK DnniterNöi, 9 ,n S im» ■- -ïaBr. Binnenkort nltverkoehL Nu profiteren van schitterende 210 liter koelkast van de Pontiac fabrieken. Zonder vooruitbetaling direct uw eigendom, ƒ2.85 per week, dus goedkoper dan huren. Ga naar De Jager, Broers, veld 108. Speciale showroom op 134. r 9 3PECIAALHUIS Radio en televisie HERMAN JANSEN N.V. Distillateur, Zijlstraat 6, Schiedam vraagt voor de afdeling boekhouding we. gens uitbreiding Koopt u elke week een gL-ammofoonplaat voor ƒ3.75. Wij leveren voor het zelfde geld een Philips bandrecor der. Ga praten en kijken bij De Jager, Broersveld 108, Speciale showroom 134. KICK WILSTRA Fotografie in hèt bezit van ülb^diploma, dipL 5-jarige handelsavondschool of praktische ervaring. Zaterdags vrij. Sollicitaties, schriftelijk of mondeling, aan vorenge- noemd adres, afdeling boekhouding. Rolfilms vergeten? De auto. maat staal voor u klaar. Alle soorten films Foto K. van Vuur en, Hoogstraat 106. Diversen Prijs per deel 60 ct Bestel bü uw be zorger. boekhande laar of kiosk Vakantie. Onze jeugdbiblio theek is elke dag geopend. Bazcn's Bibliotheek, Broers, reld 88. Voor pasfoto'» oaar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tel y 5 67 90, In één dag fmM. perbatW BROERSVELD I06fl34

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1