1 I I i i ili f| Over de Kaïiiiiefaten zal „een boekje worden open gedaan" Zeil vloot. 33 schepen komt naar Rotterdam Met bromfiets tegen loc W. A. Hoek legde al 55 jaar geleden basis voor fabriek Het begon in een branderij Ook gescheiden vroirwa kan AWW krijgen Geschiedenis begint met huisje op een terp ||1 #1 U a VOOR DE KANTONRECHTER Bioloog zag verkeersbeeld niet met de juiste ogen GEENE bij- Gymnasten actief bezoek van Koningin Burgerlijke Stand Dienstregeling Nederlandse Spoorwegen Wie heeft iets verloren Yat veroorzaakte ravage Wiel rolde tegen auto Kalf in de wei doodgestoken Water maakte vreemd geluid Wagentje schoot los; bejaarde man werd aangereden HOE Er gelden drie voorwaarden DAT Reistarieven voor congresbezoekers worden verlaagd SCHIEDAM Koeriersters :|§1 '&fg i-T II f-ï?\ ili'i Jl! jiggl u 1963 PONDERBAG19 JULI 1962 »ns ®B, Ander Inden j yOALS bekend krijgen enkele volkstuinders, die htirt tuintje aan het complex J j fj Vy/stuizen vaarwel moeten zeggen i.v.m. de bouw van de Benelux-tunnel, j I de beschikking over nieuwe tuintjes ten noorden van het Beatrix-park aan dc I Poldervaart. Neg dit jaar zal dit nieuwe complex in gebruik worden genomen. Op hel ogenblik wordt met mcr. en macht gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen. Diepe sleuven graven de noesie arbeiders in de grond ten dienste van j I de afwatering. Daarbij wordt van een forse bulldozer gebruik gemaakt (zie j I foto). Het terrein is reeds nagenoeg geëgaliseerd. Een ringweg zal in de toe- komst het geheel afbakenen. SCHIEDAM, donderdag Het pro blecm van de botsing op de Kethelse Karreweg op 25 maart kreeg de primeur van een herboren zittingszaal van het kantongerecht te Schiedam, Het zij direct gezegd, de zeegroene gobelins brenger» dc authentieke sfeer In de vroegere bal zaal van het m&Irehuis. De wit geschil derde wanden brengen het licht in de rechtszaal; dc nieuwe houten vloer Is fraai en van kwaliteit, maar de beeltenis van de Koningin is nu moeilijk te zien tegen de witte achterwand in de nieuwe zaal, de koperen balie is er ook niet meer, hoewel de ultramoderne bout-mct-staal- baüe wel fraai van vorm is evenals de nieuwe haarden. Jammer Is echter dat de sfeer wat aangetast Is doordat de banken voor de getuigen, de verdedigers en dc verslaggevers niet meer ingekapseld staan achter de houten wanden. Die wanden zijn weg evenals de te kleine banken voor het publiek, zodat de eerste bezoekers woensdag vrijelijk plaats namen op de drie bankjes voor de autoriteiten In de wat kaal geworden zaal, -Voor de Haagse bioloog J. K, was'deze' wijziging in het historische gebouw niet van belang. Hij vertelde dat hij niet be greep waarom hij terecht stond. Hij had „gewoon" gereden op 25 maart. Voor hem reden fietsende meisjes, daar achter de bromfiets met duopassagiere mevrouw G. B.-V. uit Delft. Hij had alleen maar langs deze groep willen rijden. De sub stituut-officier van justitie, mr. X L. F. van. Moorsel, kersvers terug van vakantie, maakte er geen problemen van. (Advertentie IM.) MODERNE SOLIDE KOFFERS Alle maten Alle prijzen Rotterdamsedyk 2C4 Telefoon f»>19 lö SCHIEDAM, donderdag. Leden van alle gymnastiekverenigingen in .Schiedam zullen mei een grootscheepse gezamen lijke demonstratie aan de ontvangst van de Koningin aan Schiedam op 13 septem ber medewerken. Daartoe zullen enkele honderden gymnasten van de clubs ANI MO, ARMA, DOK. Excelsior, Juliana, ODQ, Polyantha, THOR, op de gras strook bij het nieuwe korfbalterrein yan Schiedam, dat onlangs is gereed gekomen, hij de Sportpark brug aan de zijde van de oprit van Kethel naar de brug een massale ritmische vrije oefening opvoe ren als de Koningin in dc vroege middag uren een rondrit maakt van het parkeer- plein Singelplantsoen door Nieuwland en Schiedams groenordel. De Schiedamse gymnastiekverenigingen symboliseren met deze grote demonstratie de activi teiten van de Schiedamse sportbeweging en het goede, gebruik van Schiedams recreatiegebieden. (Advertentie t.M.i PANTALON De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 - Telefoon fi 89 81 Geboren: Paulina H- d. v. A. J. N. Wil- lemse en C. Machielsen; Fredcrikus M. z- v. J. G. P- van Leeuwen en H. M. van Tienen; Johanna M. H. d. v. J. Vermeulen en B. A. Visser, Monique d. v. C. Bree- derveld en M. J. Smeets: Christoffel J. z. V. c. Pelgrim en W. R. WÏUemstijn; Gijs- bert z. v. J, Hejjster en J. van Os. Overleden: J- A. M. Kooien, 80 jr.; C. M. van der WelL SO jr. wed. van F. van 4er ToL 4 i Hij stelde dat verdachte het verkeers beeld niet juist heeft gezien. Als een brommer langs wielrijders gaat op een te smalle weg moet men niet passeren. De 62-jarige mevrouw G. B.-V. vertelde, dat ze verschrikkelijk geschrokken was. Haar man had ƒ47,50 schade, hij had een heel eind verder langs de sloot gelegen, haar kousen waren kapot, haar mantel, ze kon het wel even laten zien, ze had bet alle maal bij zich („nee, nee, laat maar zitten," zei mr. P. B, Cos) en dflt had allemaal een schade van 293.95 teweeg gebracht .,Dan moet ik u zeggen dat dit te hoog is," zei de kantonrechter en hij zette uit een dat men direct tot honderd gulden schade kan eisen bij een dergelijke pro cedure, maar als het meer dan honderd gulden bedraagt dient men zich via advo caat of deurwaarder tot de civiele rechter te wenden. Toen mr. P. B. Cos uitgespro- ken was, bleek ook de civiele rechter niet actief te zullen worden, want de 67-jarige Hagenaar vertelde dat zijn verzekering de schade wel zal vergoeden. Daarop be gonnen verdachte en beledigde partij al vast mabr-aan het overleg. Dertig gulden boete of zes dagen hechtenis deelde mr. Cos nog mee. Stukken metaal zou de 57-jarige Rot terdammer op het wegdek van de Edison- straat hebben geworpen vanaf het pand 56. „We gebruiken geen metaal," zei mastiekwerker R. V. en daarmee was voor hem de kous af. „De politieagenten hebben het toch geconstateerd, wel drie maal, het is ook een ingedeukte emmer geweest,"' zei de officier. „Dat kan niet." meende verdachte. „We laten stukken dakbedekking zakken, een keertje is er een stukkie van het touw gevallen, er kwam niemand aan, is dat nou zo erg." De officier liet vele twijfels horen, mr. Van Moorsel beriep zich op de politie, „U vertelt nu een gans ander verhaal dan toen bij de politie, u wilde geen voor zorgen nemen." Veertig gulden boete of acht dagen hechtenis eiste mr. Van Moor sel. „Dan laat ik het mijn advocaat uit zoeken.** besliste V. „Nog iets te zeggen?" vroeg de kantonrechter. „Ik laat het mijn advocaat uitzoeken." „Dat moet u weten, ik meen dan wel..." „Dan Iaat ik het mijn advocaat uitzoeken." „Houdt uw mond." ,.ïk laat het mijn advocaat uïtzoe- ken." „Houdt uw mond," zei mr. Cos nog maals, maar verdachte kwam bij inter ruptie nog ettelijke malen op zijn zoe kende advocaat terug. Aan het slot van de zitting vonniste mr. Cos een Schiedammer die heel dwaas kniebuigingen maakte en een Hitlergroet bracht. Hij meende mogelijk een slim spel te spelen. Het had een averechts effect. Mr. Cos stuurt de man naar de psychiater, terwijl hij ook tien gulden boete heeft wegens openbare dronkenschap. VLAARD1NGEN, donderdag De Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas verzoekt belangheb benden in het district om eventueel be staande verlangens of bezwaren t.a.z. de op 27 mei 1962 ingegane dienstrege- vóór 25 juli ter kennis te brengen van het secretariaat van de Kamer, postbus 17 te Vlaardingen. Het ligt in de bedoe ling binnengekomen reacties voor te leg gen aan de Spoorwegraad in verband met de behandeling van de volgende dienstregeling. ROTTERDAM, woensdag. Bü de spoorwegovergang op de Oud-Pemlsser- weg bU de Vondelingenweg is- gister avond de 18-jarige havenarbeider W. J. Haverkamp uit de Eline Verestraat met zijn bromfiets tegen een lokomotlef van de N.S. gebotst. Hij viel naast de spoorbaan en liep daarbij een schedelbasisfractuur, een ge broken pols, een gebroken arm en een diepe vleeswond 'aan een der benen op. In ernstige toestand werd hij in het Dijkzigtziekenhuis opgenomen. De heer Haverkamp was gestopt bij de overgang om een treinstel met tank wagens, dat van Hoogvliet naar Rotter dam reed, te laten passeren. Vlak. nadat de laatste wagon voorbij was, reed hij verder en had daarbij geen erg in de lokomotlef die ..op de andere baan in de richting Hoogvliet reed. Apothekersnachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen b|j ongeval: GG en GD. Tuin- laan 80, tel. 5 92 90. RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uu»; woens dag 14 tot 17 én 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel: open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur; woensdag 9 tot 20 uur: vrijdag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 en 17 uur; 'szon- dags 12—17 uur: Opgravingen in Egypte. Groep Mart en Stars 10. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „En eeuwig zingen de Bossen". Monopole, 2 en 8 uur: „Operatie Kajak"- Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam lussen 9.00 uur en 12-30 uur en tussen 2 uur en 6 uur: grijze wieldop; wieldop van Volkswagen;, grijze kinderwagen: V* kg pak zware tabak met vloei; ring met sleutels: militaire jas. Te bevragen bij vinders: herenhalsdoek, H. Prins Smelik, Dr. Wibautplein 3; bruin kinderschoentje, v- Deurscn, Lange Nieuwstraat 149/16; wit babyschoentje. Mevr. de Klerk, lepenlaan 66 te KetheL; blauw jack, H. Patserik. Singel 54; kin- derveïtje, Geneeskundige Dienst .Tuin- laait; plastic regenjas, Schrauwers, Broersveld 1C5 2 paar kindersokjes en 2 zakdoekjes, C. Ruts, Kelhelstraat 3a: wit te zomerhandschoen. L. Hagens, Lange Achterweg 9c; 2 wollen dekens, Mr, Ding ier, ParalleLweg 208b; grijze stofjas, de Vries, v. Marumstraat 17c; groene trui J. Benen, Veenlanlstraat 8; wit babyschoen tje J. Keuzenkamp, Bilderdijkstraat 34a: gekleurde sjaal, v. Veen, Hoogstraat 48; witte vulpen, K. Zwanenburg, Klaas Ka terstraat 14: 2 rozenkranzen, H- v. Veen, Nw. Maasstraat 64a; contactsleuteltje, A. Oosters. Havendijk 202b; kinderbril, van Eek Nw. Maasstraat 86; mlng met sleu tels, J. W. Nooteböom. Schiedamseweg 24 te Kethel; lipssleutel, mevr. Loch, van Maanenstraat 93; staaf brons koper, Poli tie Rotterdam, papieren zak met fruit, Chr. Klein. Laan 1: stalen duimstok, de Reght, Dirk van Wassen aarstraat 19a; groene autostep. de Licht, patat kraam van 't Hoffplein: blauw-würte, autostep Bruinsel, Brugmanstraat 29; houtenkar retje, v. Rij, Vissersiraat 9: klein bruin hondje, v.d. Elzen, W. Frankenlandsestr. 138b; gewonde postduif geringd. Verkade, Broekkade 7 Kethel; portemonnee met inhoud, de Beer. Rotterdamsedijk, 236a: beige portemonnee met inhoud, J. Brand- sema, Zalmstraat 11: Boodschappentas met lijfgoed, v- Tilborg, W. Brouwerstr. 2b; knip portemonnee met sleutel, A. v. Gelderen."Goeman Borgesiusiaan 36: be- delketting, Waltman, v. Beverenstraat 12a; dameshorloge. Huivenaar, Westvest 76g: dameshorloge, P. Dielemans, Zwarte- waalsestraat 31; doublé dameshorloge, C. Ras, Rotterdamsedijk 273b; herenhorloge, de Rouw, Lange Nieuwstraat 163: Twist- ketting, Knotsenburg, J. C. van Markem- straat 50; geldstuk. Hamakers, Hogenban- weg 75b; gouden dames broche, Vroeg, B. K. Laan 34. (Van een onze verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Met een stoomvrachtwagen van vijf ton Is het be gonnen- In 1907 Introduceerde de con structeur-uitvinder ir. IV. A. Hoek een byzonder type stoom-sleperswagcn. Daar mee legde hij nu 55 jaar geleden, op 15 augustus, de grondslag voor een wereld- bedrijf. W- A- Hoek was toen 32 jaar, maar gedurende tientallen jaren heeft hij in en met zijn Schiedamse machine fabriek nog vele verbeteringen of nieuwe constructies bedacht. Op tachtigjarige leeftijd construeerde hij nog een speciaal automaatje. Op 1 oktober 1907 vestigde het bedrijf zichin een voormalige branderij aan de Buitenhavenweg in Schiedam. Series stoomwagens, zeïls stoombrandspuiten werden gemaakt maar tegenwoordig heeft Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek toch de grote bekendheid door het leveren van gassen als zuurstof, waterstof e.d. Vrijwel zonder enige ruchtbaarheid heeft het be drijf dit jaar' een gouden jubileum ge vierd- Toen oprichter A. Hoek in 1912 meer financieèle armslag wilde hebben, beeft hij het besluit genomen het bedrijf om te zetten in een naamloze vennoot schap. Dat gebeurde op 9 februari 1912. In een halve eeuw heeft Hoek's circa 150 millioen kubieke meter zuurstof af geleverd. De bekende wagens met de sta len gasflessen rijden door het gehele land. Filialen werden gevestigd in Amsterdam (1913), Utrecht (1919), Groningen (1921), Hengelo (1928), Dieren (1939), Rotterdam (1951)Groningen (1956) Den Haag (1957). In de dertiger jaren werd de fabricage van acetyleen-dissousgas wenselijk, 1933 kwam een fabriek in Overschie bedrijf, een jaar later volgde de bouw van een tweede fabriek in Dieren. Vijf jaar geleden werd ook een fabriek in Eindhoven gebouwd. In 1921 heeft Hoek's het financieel zwakke „Oxygenium", overgenomen. Dit bedrijf aan de Buiten havenweg dateert uit 1899, hier wordt waterstofgas vervaardigd via compres soren en electrolyse. Van de vestiging in de oude branderij aan de Buitenhavenweg trok Hoek in 1910 naar een woonhuis naast de voor malige remise van de paardentram aan de Hoofdstraat 28. De ratten uit de re mise wandelden welig over het terrein van Hoek aan „het Hoofd". In die tijd werd het eerste luchtzuurslofapparaat ge bouwd "bij Hoek en wel voor rekening van Wilton's Machinefabriek en Scheeps werf, De expansie kreeg toen een grote omvang en reeds in 1913 werd het nood zakelijk eèn „buitenfabrick" (in Amster dam) te bouwen. Voor de onderzeeërs van de Nederland se marine vervaardigde Hoek speciale scheepscompressoren en voor de kolen mijnen in Nederland en België 120 pers- SCHIEDAM, donderdag Toen gister middag omstreeks half één de chauffeur B. L. F. v. D, met een vrachtauto uit het Groeneweegje kwam rijden, raakte hij met een achterspatbord een daar neerge zet houten vat van de firma Bals. Het vat zwiepte met kracht tegen een daarstaande fiets, een carrier en een vuilnisbak. Het voorwiel van de fiets werd verbogen, de carrier werd geheel vernield en het vuil nisvat totaal ingedeukt. SCHIEDAM, donderdag Op de Rot terdamsedijk raakte gisteravond om streeks half zeven het reservewiel van een vrachtwagen, bestuurd door de chauffeur R. A. E. los. Het wiel rolde over de rij baan en kwam tegen de personenauto van de heer L, P. v. d. B. tot stilstand. Hetlin- kervoorspatbord van de auto werd ver nield. SCHIEDAM, donderdag - De heer G. 2. deed gistermorgen aangifte by de poli. tie, dat hij zijn kalf dood in de wei aan de Vlaardingseweg in Kethel had aangetrof fen. Het dier bleek door messteken om het leven gebracht te zijn. De politie Stélt een onderzoek in. luchtmijnlocomdtieven. In de eerste we reldoorlog werd te Tandjong-Priok een zuurstoffabriek gebouwd, in 1921 kwam een fabriek in Soerabaja, in 1938 in Ban doeng en enkele jaren terug was er een fabriek in aanbouw in Medan- In 1916 kreeg het bedrijf de grote vestiging aan de Havenstraat, dertig jaar geleden werd het terrein eigendom van de firma. Het personeelsbeleid in dit bedrijf is gunstig gezien o-a. het feit dat bij Hoek's de eer ste Schiedamse Ondernemingsraad (op 9 juli 1955) werd geïnstalleerd. SCHIEDAM, donderdag Een vreemd geluid hoorden vannacht de bewoners van pand 123 aan de Nieuwe Haven. Men haal de de politie erbü, en toen bleek, dat de waterleiding vlak voor de watermeter was defect geraakt. Het water spoot daardoor met kracht tegen de meter aan, waardoor trillingen in de hele leiding werden ver oorzaakt, die in het pand waarneembaar waren. Gerustgesteld konden de bewo ners weer gaan slapen. ROTTERDAM, woensdag Gistermid dag Is de 65-jarige C. J. H. van der Hou wen, die op de Oostkousdyk woont, op het trottoir in de DJrk Hoffstraat aan gereden door een aanhangwagentje van een passerende personenauto, waarvan de koppeling was losgeschoten. Met kwetsuren aan het rechter onder been werd hij naar het Dijkzigtzieken huis vervoerd. In de Rotisserie op de top van de Euro mast worden aquarellen van de Rot terdamse kunstenaar Jan Burgerhout geëxposeerd. (Van onze juridische medewerkster) CM3N geheel nieuw element in de nieuwe AWW wordt het „weduwen'-pensioen dat wordt toegekend aan de gescheiden vrouw, wan neer de man van wie ze ge scheiden is, komt te over lijden. Hierbij zijn echter en kele voorwaar den gestéld. Deze voorwaarden zijn a. de gescheiden vrouw mag na de echtscheiding niet hertrouwd zijn; b. de vrouw zou volgens de regels van de nieuwe wet voor een definitief pensioen in aanmerking moeten zijn gekomen, als de man zou zijn overleden op de dag waarop de echtscheiding van kracht werd; c. zij moet op het moment van het overlijden van de man, net als iedere andere weduwe, voldoen aan de voorwaarden die de wet stelt. VOOR. haar moeten de voorwaar den dus tweemaal in vervulling zijn gegaan: zowel op de dag van ontbinding van het huwelijk als op de dag van overlijden van de man. Een voorbeeldEen huwelijk wordt door echtscheiding ontbonden als de vrouw 30 is. Er ztfn geen kinderen. De man overlijdt als de vrouw 45 is. Deze vrouw komt niet voor uitke ring in aanmerking omdat zij, als de man overleden zou zijn op de dag waarop het huwelijk ontbonden werd ook niet voor een definitief pensioen in aanmerking zou zijn gekomen, hoogstens voor een overgangsuitke ring. Ze was toen immers een vrouw onder de 40, zonder kinderen. Ander voorbeeld: Een huwelijk wordt door echtscheiding ontbonden als de vrouw 41 is. Er zijn geen kinderen. De man sterft als dö vrouw 55 is. De vrouw ia niet her trouwd. Deze vrouw krijgt wel AWW. Zy zou deze immers ook gekregen hebben, indien de man zou zijn over leden op de dag waarop het hu welijk ontbonden werd. Ze was toen immers bo ven de 40. huwelijk van een vrouw met drie kinde ren wordt door echtscheiding ontbonden, als de vrouw 35 is. De man overlijdt als de vrouw 46 is. De vrouw is niet hertrouwd. Deze vrouw krijgt AWW, omdat ze kin deren heeft en ze bok AWW ge- kregen zou hebben als de man zou zijn overleden op de dag waar- 1 op het huwelijk onthouden werd. Gescheiden vrouwen met kinderen. wier man reeds overleden is, moeten •wel het volgende bedenker. Onder de 1 tegenwoordige wet hebben de kinde- ren van een gescheiden moeder. wier vader overleden is, in een aan- tal gevallen recht op wezenpensioen. 7' Dat wezenpensioen komt te verval- len. In plaats daarvan komt nu het weduwenpensioen van de moeder. - Dat betekent, dat de moeder er in een aantal gevallen niet zo heel veel op vooruit gaat. Er op achteruit gaan kan ze niet, omdat het geza- menljjk wezenpensioen van alle kin- deren nooit meer mag bedragen dan het weduwenpensioen. tember niet meer een gesloten boek te zijn. Dat wil niet zeggen dat de duizenden stadgenoten die dag alles te weten zullen kamen omtrent deze stam van de Germanen, maar wel is het zo, dat een unieke uitbeelding zal worden geboden. Voor de oudste bewoners van Schiedams grondgebied is dan ook in het massaspel Twintig eeuwen Schigdam presenteren zichgeschreven door Nic. van Loopffe dat onder regie van de bekende acteur Pieter Lutz op donderdag 13 september bij het bezoek van de Koningin aan Schiedam zal worden opgevoerd, een belangrijke plaats ingeruimd. Misschien zal het teleurstellend zijn voor de velen daf het oude verhaal uit de geschiedenisboekjes onjuist zal blijken te zyn. De Germanen leefden namelijk niet in diercnvellen. Zij waren geen ruwe gasten. Zij leefden als een nijver volkje in ons land, de Bataven langs de stromen en de Kaninefaten in de kuststreek. De recente opgravingen hebben tot verba zing van de deskundigen getoond dat de Kaninefaten als een niet onbemiddeld boerenvolkje op Schiedams grondgebied hebben gewoond. Dit waterland was dus tweeduizend jaar geleden niet onbewoon baar zoals men altijd heeft gemeend. De kersverse wetenschap omtrent de DUde bewoners zal een bijdrage leveren tot het massaspel Bovendien zal voor het eerst in ons land getoond kunnen worden in welke huizen de Kaninefaten hébben gewoond. Wel zijn over deze materie schetstekeningen en maquettes van ge ringe omvang gemaakt maar de eerste grote reconstructie komt op donderdag 13 september tot stand. Daartoe zullen de Kaninefaten op het parkeerpleïn op het voormalige Singelplantsoen een huis van boomstammen bouwen. Nu is het uiteraard niet doenlijk om een dergelijk gebouw in enkele minuten overeind te 2etten. De Germanen duwden hun gepunte boomstammen in de grond. De Schiedamse nazaten, dat zijn amateur archeologen en leerlingen van de Christe lijke Technische school, zullen de stam men op een zo gemakkelijk mogelijke wijze zeer snel in een terp gaan plaatsen. Daartoe is een deel van het huis mis schien al vervaardigd. belangstellenden zullen op IS sep tember zien hoe de Kaninefaten (mannen, vrouwen en kinderen) naar liet land kwamen. Zij plaatsen hun stammen in de bodem, zij vlochtten de takken voor het vervaardigen van daken en wanden. In het gevolg van dit wat ordeloze gezin is het vee aanwezig. De Romeinse geschied schrijver Tacitus heeft wel geschreven, dat de volken uit deze gebieden in bces- het bont hun gewaden hadden verfraaid. Daarom wordt dc presentatie van deze eigentijdse Kaninefaten een unieke con- frontatie met een onbekend en ook mis kend jydualc uit de geschiedenis. De gegevens die de archeologen in dc laatste jaren uit Schiedams bodem hebben verkregen stellen amateur-archeologen als de bekwame correspondent van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodem onderzoek Chris de Roo en zijn assistent Sjef Hendericx in staat om in samen- werking met een groep leerlingen van de Christelijke Technische School onder lei ding van hun leraar-timmeren de heer D. Bouterse een getrouwe reconstructie te maken van een Kaninefaats huis. De Houthandel W, S. van de Wetering stelt heel welwillend al de benodigde boom stammen, schors e.d. beschikbaar.Op 13 september wandelen de Kaninefaten naar de terp (een gecamoufleerde vrachtauto van Van de "Wetering) op het parkeer- plein, daar beelden zij „het leven van tweeduizend jaar terug uit" maar voor het zover is hebben dc- amateur-archeo logen en de timmerlieden-scholieren nog heel wat arbeid verricht in. de beschik baar gestelde werkplaatsen van Van de renuellerc gehuld zouden zijn maar eérsfj Wetering en. de CTS en gezamenlijk heb- onlangs hebben de wetenschapsmensen I ben zij de tekeningen van de recente op- ontdekt, dat Tacitus bedoelde dat zij met I gravingen dan al meermalen bestudeerd. JjE werkzaamheden, aan de. nieuwe gashouder aan de Dwarsstraat in de Gorzen gaan' onverminderd voort. De houder wordt gebouwd door de firma De Vries Robbé uit Dordrecht. Uit die stad ook worden de materialen pasklaar aangevoerd en behoeven in Schiedam dan ook alleen maar ge monteerd te worden. De werklieden op de hoge verrijdbare stelling (zie foto) i zijn momenteel bezig de hoge stalen constructie-balken te monteren, waar langs de stalen vlaten komen te zitten ROTTERDAM, woensdag. Op zater dag 11 augustus zal ZJCJEL prins FhJUp van Engeland, In diens functie van be schermheer van „The sail training asso ciation", aan boord van het dan voor Torbay in Zuld-Engeland liggende ko ninklijke jacht hms. „Britannia" het startschot lossen voor de grote zeezeil- wcdsMjd van Torbay naar Hoek van Holland. Aan deze tweejaarlijkse, door de S.T.A. te organiseren internationale wedstrijden mag uitsluitend worden deelgenomen door de zeilende schoolschepen en door zeilvaar+uigen, die geheel zijn bemand met leerlingen van zeevaartscholen en soortgelijke opleidingen. Hoewel in deze tijd de grote vierkant getuigde school schepen met uitsterven bedreigd worden en er steeds minder van deze opleidings schepen in de vaart zyn, is het totaal aantal deelnemers aan de dit jaar te hou den wedstrijd tcch groter dan ooit het geval Is geweest. Op 11 augustus zullen namelijk schepen door de start gaan om na afloop van deze wedstrijd te Rotterdam binnen et lopen. Tot deze deelnemers behoren o.a. de vierkant getuigde Noorse „Sorlan. det" en de Duitse „Gorch Fock", alsmede zes meer dan 5Q-tön metende Britse, Franse, Italiaanse, Noorse en. Nederland se schoeners. Verwacht wordt, dat de zeilvloot in de loop van vrijdag 17 augustus te Rotter dam zal aankomen, waar de jachten lig plaats zullen krijgen in de Veerhaven- terwiji de grote schepen zullen afmeren aan de Parkkade. Aan deze kade Is ook plaats gereserveerd voor enkele van de buitenlandse oorlogsbodems, die Rotter dam in die dagen ter gelegenheid van deze zeilwedstrijd zullen bezoeken. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om de ongetwijfeld grote scha ren van belangstellenden gelegenheid te bieden de aan de Parkkade gemeerd liggende schepen gedurende hun vier daags verblijf te Rotterdam te bezichti gen. ROTTERDAM, woensdag, Deelne mers aan belangrijke congressen, die In Rotterdam worden gehouden, zullen in den vervolge goedkoop kunnen rilden op de gemeentelijke tram- en autobus- ljlnen. en w. hebben besloten voor der gelijke gevallen speciale abonnements kaarten te yerstrekken tegen, de prijs van 46 oent 'per dag. Op deze manier en de gasten zich gemakkelijker nen bewegen en de reductie zal een aansporing kunnen zyn ooi meer van Bü showroom Co Ja wasma chine met wringer en tijd klok fl55. Centrifuge ƒ110. Langzaam wassers Maele sys teem 195 De nieuwste was- spoel-, droogcombinatie me{ 4 motoren, elektrisch ver warmd en 2 pompen voor 495. Showroom Coja, Lange Kavcn 126. tei 633 41 Fotografie Rolflloas vergeten? De auto maat staat voor u klna^- Alle soorten films. Foto K van Vu uren. Hoogstraat 106. Diversen Vakantie. Onze jeugdüblio. theek is elke dag geopend. Bazen's Bibliotheek, Broer*, vald 83. ï'j.] S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1