E2ZE2E9 m B. en w. vragen aanvullend krediet voor de kwekerij Herwig tekent contract Schijnwerpers op de Schiedamse Sport Chr. Techn. School breidt lessen uit >t Bodemonderzoek kon niet tijdig worden ingesteld kassen komen thans duurder TAXI Specificatie Toelichting EUROTAX 69 4 60 St. Willibrordus moet stuk grond afstaan DEJAGER Padvinders maken erehaag op Museumplein Burgerlijke Stand opruiming g.yfl Stadgenoot geslaagd vlaardingen schiedam I" '|R Autoverhuurbedrijf opende garage aan de Bokelweg Klachtenavonden ANMB vervallen Indeling van het zaterdagvoetbal thans bekend ARMA-leden op vakantie v. d. Arend's bekende opruiming Gas vloeide uit lantaarnpaal HAL zendt zijn schepen langs Scheveningse Boulevard Transatlantisch scheepvaartverkeer nam toe" opruiming 6ping»e 13° cm van I 11 962 «de P. het 'v'EIJUAC 20 JULI 1962 (Advertentie IM.) EUROTAX (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. In 1960 gaf de gemeenteraad een krediet van ƒ426.000 voor de aanleg van de nieuwe stadskwekerij aan de Oudedijk in de West-Abtspolder. Door verschillende oorzaken is dit Itrediet thans met 128.000 overschreden. B. en w. vragen de raad dan ook haar fiat voor het verlenen van een krediet van 128.000. Het col lege is zich er terdege van bewust, dat de kredietoverschrijding al eerder aan de raad had moeten worden voorgelegd. Maar dit heeft niet tijdig plaats kunnen hebben vanwege het personeelstekort bij de dienst gemeentewerken en de mutaties in de leiding bij deze dienst. De overschrijving kan als volgt worden gespecificeerd: a. Verhoging van kosten door aanbren gen van pcalfundcringen voor kassen ƒ28.500. Uitvoering van bovenbouw kas sen door aannemer i.p.v. specifieke kas senbouw ƒ14,000. CDit zijn onvoorziene hogere uitvoeringskosten). b. Aanbrengen centrale verwarming in de woning met leidingen ƒ6.500. Toe- gangsbrug ƒ3.500. (Dit is meerwerk). Pre miewoning ƒ10.000 (onvoorziene hogere uitvoeringskosten). c. Magazijnstellingen, stoffering en mcu- bilering ƒ8.000 (meerwerk). Voorraad benzine, en olietanks met pompje 2.300 (meerwerk). Overbrengen stalen loods 4.500 (meerwerk). d. Verhoging lonen en sociale lasten, extra werkzaamheden voorbereiding en toezicht enz. ƒ50.700 (onvoorziene hogere uitvoeringskosten). en w. geven als nadere toelichting op de specificatie; ad a. In verband met de verwachting, dat in 1960 reeds met de bouw van het gemeenteziekenhuis zou worden begon nen. waardoor de verplaatsing van de kwekerij op dat tijdstip zeer urgent werd geacht, kon vooral geen bodemonderzoek worden ingesteld. Aanvankelijk is bij de opstelling van de raming gerekend op zgn. standaardkassenbouw met fundering op staal zonder palen. Het daarna inge stelde bodemonderzoek wees uit, dat de aanwezige grondslag niet geschikt was voor het bouwen van een kassencomplex, zodat een kostbare paalfundcringscon- structie moest worden toegepast, hetgeen aan extra-kosten een bedrag vergde van ƒ28.500. TELEFOON (Van een. onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag Het clubhuis St. Willibrordus moet een stuk van zijn clubgebouw afstaan. Het gebouw, waarin thans het jeugdwerk plaats heeft, is na melijk tijdens de oorlog door de Duitsers i gedeeltelijk op Schiedams en Rotterdams, terrein gebouwd. Rotterdam eist nu rijn deel (waar het overigens recht op heeft) terug i.vjru de uitbreiding van dc Fry- Jijn, die zich bezag houdt met het ver voer van goederen op Engeland. Vóór september dient St. Willibrordus het terrein zonder opstallen te hebben terug gegeven, Men zal dus van het clublokaal een deel moeten afbreken. Maar het clubhuis krijgt compensatie van de gemeente Schjedam in de vorm van 180 m2 grond, waarop nieuwe houten opstallen zullen komen. Het ligt in de bedoeling een nieuw complex van nogeveer f. 70.000 te bouwen. Binnenkort zal de vergunning voor de bouw tot f. 10,000 afkomen. Dan kan worden begonnen met het optrek ken van de tijdelijke voorzieningen. Het jaar daarop zal het complex worden af gemaakt. De architect is de heer Nefkes uit Rotterdam, f Adoertentle (JU.) LET OP UW INKOPEN Wij gaan met VAKANTIE vanaf 28 JULt.m. 4 AUGUSTUS Broersveld 108 SCHIEDAM, vrijdag Padvinders en gidsen van alle groepen van de NPV, NPG, KGB, Kath. Verk. enz. zullen een erehaag vormen op het museumplein als H.M. Koningin Juliana bij het bezoek aan Schiedam de aula van het Stede lijk Musetim verlaat. Bij de intocht in Schiedam gaat de Koningin en haar ge volg over de Rotterdamsedijk rechtstreeks naar het Stedelijk Museum op de Hoog straat ZS zal het gebouw in gaan via de gebruikelijke ingang waarna zü door de grote zaal loopt die speciaal ter gelegen heid van het Koninklijke bezoek wordt higericht. In de aula van hét Stedelijk Museum zal de Koningin o.a. kennis ma ken met de 37 leden van de gemeente raad van Schiedam. Daarbij zal de bur gemeester mr. J. W- Peek de Vorstin officieel verwelkomen. Het gezelschap verlaat dan tegen half twaalf het mu seum over het museumplein. Dan staat de erehaag van welpen, verkenners, gid sen, voortrekkers, kabouters e.d. rond de uitgang opgesteld. H.M. de Koningin heeft steeds grote belangstelling voor het werk van de padvinderij. (Advertentie i.M.J PANTALON? De Broekenspecialist hoogstraat 86 - Teiefooo 68981 SCHIEDAM, Geboren: Johannes P, Z-V. J, Broere en J. Verwaal; Willem z v. H. E. de Jonge en C. Koning; Tonny J-, z.v. 3?. J. Bastian en T. Ouwerling; Marcel, z.v. J, D. Kloppers en N. Semen; Sophie, d.v. M. Valk en E, Heyne; Ge rard us A. M„ z-v. S. E Heijdra en K. A. M. van Mik By de raming was, er voorts op ge rekend. dat de kassen zouden worden ge bouwd door een specifieke kassenbouwer. Alhoewel diverse pogingen daartoe zijn aangewend, Is het niet gelukt het werk door een kassenbouwer te doen uitvoeren, aangezien de groep van kassenbouwers In de kossengebleden. ruimschoots emplooi j vindt en zodoende geen Interesse voorj werk buiten deze gebieden heeft. Het ge- volg hiervan was. dat de bovenbouw van de kassen moest worden overgedragen aart de aannemer van de bouw, hetgeen met zich bracht, dat de kosten, die waren vast gesteld aan de hand van gegevens, ver kregen bü informaties In andere gemeen ten, h(f de Landbouw Hogeschool te Wa peningen en bU bloemkwekers ln Aals meer met circa J 14.600 werden over schreden. Bovendien was de dienst ge meentewerken genoodzaakt voor deze bo venbouw extra detailtekeningen te ver vaardigen. ad b. In de vergadering van 23 maart 1960 werd de wenselijkheid uitgesproken de woning op de centrale verwarmings- installatie van de kassen aan te sluiten. Bij do uitvoering van deze installatie zijn afstands aanvoer- en retourleiding, cireulatiepomp en de in de woning benodigde radiatoren aangebracht. Do kosten hiervan bedroegen ƒ6.500. Ten einde bezoekers en leveranciers van het terrein van de kwekerij te weren, is het noodzakelijk, dat over de vijver een houten toegangsbrug voor de woning! wordt aangelegd. De kosten hiervan zijnj 'geraamd op ƒ3.500. i Volgens de in 1959 geldende normen was abusievelijk gerekend op een rijks-1 premie van 10.000. Naderhand is ge- bleken, dat in de stiehtingskostcn van de woning geen subsidie kon worden ver-' leend, ad c. Ten onrechte waren in de raming van kosten geen bedragen, opgenomen voor stoffering en meubilering van het kantoor, meubilering van het schaftlokaal en stellingen voor het magazijn. De kosten hiervan zijn geraamd op 8.000. Voorts is het noodzakelijk, op het ter rein een buffer-voorraad van benzine en dieselolie te hebben, aangezien de kwe kerij zeer excentrisch is gelegen. Hiertoe zullen in de grond één. 2000 liter-benzine tank en één 2000 liter-gasolietanx ge plaatst worden, benevens een benzine pompje op het terrein. De kosten hiervan bedragen ƒ2.300. Op het terrein van de oude kwekerij Bevindt- zich een stalen loods, welke na overbrenging naar de nieuwe kwekerij als stalling voor wagens en tractoren dienst zal doen. De kosten voor het over brengen en het maken van de benodigde funderingen bedragen 4.500. ad d. In het krediet van ƒ426.000 was aan lonen begrepen een bedrag van 225.000. De totale loonstijging van IS tussen de jaren 1959 en 1962 geeft op het geraamde Bedrag een verhoging van rond ƒ33.600. De Dienst van Gemeentewerken werd bovendien nog belast met een extra uitgaaf van ƒ17.100 als gevolg van mu taties, verhoging van salarissen, extra ver dichte werkzaamheden bij de voorberei ding van en het toezicht op het werk, en kosten van administratie. i Advertentie I Al j ln deze opruiming brengen wij onze hete voorraad step-ins van 12-75 in de verkoop voor nog géén vijf gulden. Geen gewone step-ins, reen, het bekende X-model met ge kruist voorpand... voor een beter figuur en een maximum aan bewegingsvrijheid. Deze ideale step-Jn met breed elastisch tailfeband, waarin ba leintjes rijn verwerkt om het omkrullen te voorkomen, corri geert Uw figuur op meesterlijke wijze. Step-ins, geheel gemaakt van Nylon ajour-elastiek.twee-zljdig rekbaar, koopt U morgen voor een prijs, die U geen tweede keer kont verwachten. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze bijzon dere aanbieding step-ins, in de maten S (38-40) M (40-42) L (42-44) /3 in wie, vani2j75- voor Géén tel. of schrift, bt\t» SCHIEDAM, vrijdag Na een aan de zeevaartschool in Scheveningen gehouden examen is aan de heer L. v. d. Sanden, Heemskerckstraat 78. een acte van be kwaamheid voor Nijverheidsonderwijs N 6 uitgereikt. Deze acte geeft hem be- (Advertentie IM.) ömSIEEL V Ged.: Brersloot 37- - Te lef. 01898-6450 Burg. Knappèrtlaan 2 - Telef, 010-64509. (Van «en onzer verslaggevers) Voor de tweede maal zal in Schiedam (op 11 augustus) een wielerronde wor den georganiseerd. De bekende Barend Barendse is commentator. Het wed strijdterrein is het bekende parcours, Tuin laan-Lange Nieuws traat en reeds hebben 35 renners ingeschreven, waar onder Piet Rentmeester die vorig jaar winnaar werd. Er kan dan ook gejuicht worden, omdat de profronde dus de in trede heeft gedaan in Schiedam, Toch kunnen we niet louter vreugdegeluiden doen horen. De Schiedamse wielerron de is ons inziens te zeer gebonden aan compromissen. Gebleken is dat de Schiedammers zeer gesteld zijn op wielerwedstrijden. Dat bewijzen alle evenementen. Steeds is overal veel publiek te zien. Zelfs bij minder belangrijke Jeugd Jolijt-activi- teiten krijgt het werk van de renners club Schiedam altijd ruime belangstel ling. Men kan dan ook menen dat het wielrennen een erkende plaats in Schie dam heeft ingenomen. Dat is toch niet geheel zo. De wielerronde kan slechts georganiseerd worden bij de gratie van de heer Krot uit Amsterdam. Deze verleent uiteraard slechts finan ciële „steun" omdat hij winst ziet in het Schiedamse strijdgewoel. Het zou daar om juister zijn als Schiedamse bedrijven dit belangrijke sportgebeuren meer zelf standigheid zouden willen geven. Vorig jaar toonden de bedrijven uit het „ge distilleerd", „belangstelling", zoals dat heet. Het zag er naar uit dat de Schie damse bedrijven enkele duizenden gul dens beschikbaar zouden stellen. Dit voor het bedrijfsleven geringe bedrag was nodig om de renners te kunnen contracteren. Het zou de oplossing voor de toekomst gebleken zijn. Helaas, de bedrijven krabbelden op het laatst terug en daardoor moet de ren nersclub Schiedam nu wel doen wat de heer Krot voorschrijft. Deze contrac teert de renners. De rennersclub organi seert en het verlies of de winst zijn voor de heer Krot. Mooi, laat die ipan dat doen als hij het wil, zou men kun nen zeggen, maar zo is het niet. De wie lerronde van Schiedam kan met" gerin ge steun van het bedrijfsleven uit groeien tot een gigantisch evenement, dat de belangstelling voor Schiedam, voor de sport en uiteraard ook voor het bedrijfsleven zou dienen. Het VW* werk in Schiedam is er mee gediend als duizenden naar Schiedam komen en die kans is er als dc wielerronde goed ge organiseerd wordt. Dat kan dan weer gebeuren als de rennersclub Schiedam de handen zou vrij krijgen. Met wedstrijden op het parcours Vlaar- dingerdijk-Nieuwe Damlaan-P. J. Troel- stralaan-Burg. Honnerlage Gretelaan zou Schiedam over een unieke ronde gaan beschikken. Het bezwaar tegen dit parcours is dat het niet geheel kan worden afgezet voor het publiek, zodat dan geen entree kan worden geheven. Hierin echter 2iet de rennersclub nu juist een voordeel. Als het publiek gra tis zou mogen, komen, zullen duizenden uit Schiedam en de verre omtrek acte de pxésence geven. Dat is dus een enorme mogelijkheid voor dc bedrijven om reclame te maken. De rennersclub is ervan overtuigd, dat er zoveel en thousiaste toeschouwers zullen komen, omdat dit parcours zo uniek is. Het is mooi overzichtelijk. Het heeft prachtige niveauverschillen, zodat in de klim en (Advertentie JJÜ-) (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Nadat woensdagavond volledige overeen stemming was bereikt tussen dc besturen van Fortuna en SVV over de transfer van J, Her wig, zoals we gisteren reeds hebben gemeld, tekende deze uit Papemdrecht af komstige speler donderdagavond de overeenkomst mei Fortuna. Dat gebeurde in een gerenommeerde Rotterdamse gelegenheid ten over staan van de heer C. Stadhouders, voorzitter van de commissie be taald voetbal van Fortuna (zie fo to). Vanuit de rijen van de amateurs kwam Herwig enkele seizoenen te rug bij SW. Hoewel in Papen drecht rechtsbuiten spelende, ont popte hij zich als een zeer bruik- -- - - bare linksbuiten van de Sehiedam- voegdheid tot het geven van onderwijs ju V(V>rlmmendp wvallpn aan lagere nijverheidsscholen voor Rijn- mers, me in voorkomende gevauen en binnenvaart in de binnenvaartkunde. 'ook op andere plaatsen m tie voor hoede heeft gespeeld, onder meer als middenvoor. Zijn waarde voor SW spreekt nog te meer, wanneer men bedenkt, dat hij zowel in het afgelopen sei zoen als in '60/"61 topscorer van SVV 1 was. In het kader van de algehele reorganisatie bij SW kreeg Herwïg geen nieuw contract aangeboden. Herwig woont nog steeds in Pa pendrecht en werkt in Alblasser- dam. Deze serieuze speler hoopt nog enkele seizoenen zijn waarde voor Fortuna te bewijzen. Fortuna is met nog een aantal spelers in onderhandeling, zowel uit de semi prof- als uit de ama teursector. Zeer binnenkort mag daarvan wel resultaat worden ver wacht. Apothekersnachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen by ongeval: GG en GD Tain- Is an 80. tel, 5 92 90. RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 2] uur; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag L4 tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singpl. open maandag 14 tot 17.30 er. IP tot 20 uur; woensdag 9 tot 20 uur: vrijdag 14 tot 17 30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 en 17 uur; 'szon dags 1217 uur: Zomertentoonstellin- gen. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uur: „Blue Hawaii". Monopol e, 2, 7 en 9.15 uur: „Daar droomt ieder meisje van". Museum, 8.15 uur: toonstelling. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Regelmatig kan de Chr. Techn. School te Schiedam tot uitbreiding overgaan. Met ingang ■an de nieuwe cursus kunnen er voor bereidende theoretische lessen worden gegeven. Dezo* VTO-l'essen zijn Van groot he- lang, omdat het de leerlingen van de technische scholen de mogelijkheid biedt na het verlaten van de school (gedi plomeerd), toegelaten te worden tot het uitgebreid technisch onderwijs en het middelbaar technisch onderwijs. Te velen menen dat het technisch on derwijs lets is voor minder begaafde leerlingen, maar ook via dit onderwijs kunnen de leerlingen de hoogste posten in de maatschappij bereiken. Sinds en kele jaren gaan leerlingen van de CTS in Schiedam al na hun studie aan de .school in de Nieuwe Damlaan naar UTS, VMTO, e.d., zy kregen daartoe bijlessen, maar nu heeft de inspecteur van 'het nijverheidsonderwijs goedge keurd, dat de meest begaafde leerlin gen in het derde leerjaar zes lestijden praktijklessen minder mogen volgen en daarentegen, lessen kunnen ontvangen de theorie. Zoveel mogelijk wordt de praktijk wel ingehaald, maar de theorielessen geeft de knapen de gelegenheid zich voor te bereiden voor pursussen aan hogere technische school, machinisten- school, luchtvaartschool, enzovoorts. Met ingang van september zal daarom aan een groepje kandidaten 's maandags les worden gegeven in rekenen en Ne derlandse taal, woensdags in natuur kunde en werktuigkunde en. donderdags algebra en meetkunde. dalingen enorme achtervolgingen zul len worden ondernomen. De beste ren ners uit binnen- en buitenland zouden worden aangetrokken. De verkoop van programmabladen en andere activiteiten zouden voldoende gelden opleveren, zo als ook bij de Acht van Chaam geble ken is. Daar komen jaarlijks tiendui zenden om kapitalen uit te geven. Het valt te betreuren dat Schiedam een dergelijk hoogtepunt moet missen lou ter omdat het Schiedamse bedrijfsleven niet tot een eerste proefneming is over gegaan. Inmiddels is het bestuur van de rennersclub Schiedam alweer met de voorbereiding voor de organisatie be gonnen, maar de functionarissen hopen nog voldoende steun van de fabrieken e.d. te verkrijgen, omdat het aldoude parcours aan de Tutnlaan zich minder goed leent voor de felle jachten die nu eenmaal een duizendkoppige menigte in verrukking kunnen brengen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Tijdens een gezellige receptie is gistermiddag aan de Bokelweg in het Industriegebied (Spaansepolder) te Schiedam de garage van de AVO-Autoverhuuronderneming opengesteld. Vele cliënten kwamen de directeur van de firma, de heer C. van hlourik, hun gelukwensen aanbieden. Ook vielen hem een groot aantal bloem stukken ten deel. De verhuurinrichting is in 1959 opge richt. Met vier auto's begon de heer Van Mourik in de Ketelaarstraat in Rotter dam zijn bedrijf, dat al snel uitgroeide. Momenteel beschikt hij over 35 auto's. Dat zijn luxe-wagens, bestelwagens en busjes. Toen het bedrijf uit zijn jasje dreigde te groeien, besloot de eigenaar ce zaak uit te breiden. De uitbreiding kreeg dus gistermiddag gestalte door de opening van het nieuwe pand aan de Bokelweg. Het pand heeft een oppervlakte van 400 vierkante me ter. Lichte witte en gele kleuren en door vele ramen vallend licht zorgen voor een heldere ruimte, waarin zeven man per soneel onder leiding van de beheerder G. van Beilen komen te werken. In de garage zullen voornamelijk de eigen wagens worden gerepareerd. Maar indien er nog tijd en ruimte over is, kunnen ook particulieren worden gehol pen.. Opening zomerten- Morgen is het de dag van de „doe-het-zelvers" want dan be- •'glnt in onze afdeling gereed schappen, beneden, de verkoop van electrische soldeerbou ten, met handige pistoolhand greep. Onmisbaar in iedere gereed- schapklst, een efgen soldeerbout voor alle voorkomende soldeer- karweitjes. (lekke ketels, pannen, draad/es in radio's enz. solderen). En als bijzonderheid... direct na gebruik, kunt U de bout weer op bergen, door het hand vat op de stift te draalen. Electrische soldeerbouten, gis teren voor 5.75, nog nauwelijks te koop, morgen voor nog géén drie gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze elec trische soldeerbouten, 220 Volt - 60 Watt, met 140 cm lange snoer, nu voor Géén tel. of tchrift. best. SCHIEDAM, vrijdag In verband met de vakanties zijn de klachtenavonden op vrijdag 20 juli, 27 juli, 3 augustus en 10 augustus vervallen. Voor dringende ge vallen kan telefonisch een afspraak ge maakt worden. Het telefoonnummer over dag is 67006 en 's avonds 63248. (Advertentie lJU.) (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag AI vlug heeft het bondsbestuur de indeling bekend ge maakt van de voetbalteams in de zater dagafdeling van de afdeling Rotterdam van de KNVB. Verrassingen komen daar bij niet voor, PFSC verblijft weer in de eerste klasse met de bekende tegenstan ders en evenals vorige jaren zal ook nu weer de Schiedamse club sterk favoriet z)jn vooral ook omdat PP weer verster kingen heeft gekregen. In de tweede klas B verblijven GSS en GTB bij elkaar met ditmaal als tegen standers de bekenden DOS *32, Egelantier Boys, GOZ, Hellevoetsluis, The Red Stars, RSM, Stellendam en SC Zuiderpark. Ook hier geen verrassingen, zodat de beide Schiedamse clubs weer tot de sterken kunnen gaan behoren. In de reserveklassen zijn ingedeeld: res. Ie klasse B: PPSC 2; res. Ie klasse C: GTB 2, PPSC 3; res. 2e klasse A: HBSS 3; is. 2e klasse D: PPSC 4. SCHIEDAM, vrijdag De kinderen m de Schiedamse Arbeiders Gym nastiekvereniging ARMA hebben het ty- dens hun vakantie ln het kamphuis De Schuur te Leersum opperbest naar hun zin. Wel schrijft men ons vanuit Leersnm, dat men daar zo af en toe ook wel met regen heeft te kampen, fllaar de stem ming is goed. Als het regent wordt de tijd gedood met het houden van binnenspelen, waarbij de kinderen zich uitstekend vermaken. Na tuurlijk wordt er, wanneer het weer het toelaat, veel gewandeld in de bossen en op de hei. Voorts worden talrijke spelen bedreven. Ook is een bezoek gebracht aan Ouwehand's Dierenpark. Vanavond zal er door de jeugd afscheid van deze prettige vakantie worden genomen door het op voeren van een bonte avond. En ais alles mee zit komt de groep morgenochtend omstreeks half elf weer in Schiedam aan. Samen met De Watervrienden (zwemver.) heeft de ARMA deze vakantieweek geor ganiseerd. In totaal zijn 51 kinderen, zes leiders en een zuster meegegaan. is weer begonnen Nu kan iedereen een prismakijker kopen I 30 korting op de normale verkoopprijs Verder speciale aanbiedingen in: Kleinbeeld, 6x6 en 8 mm camera's, 8 mm en dia projectoren, projectieschermen, Ioupen, leesglazen, barometers enz. Zie de etalage HOOGSTRAAT 91 - TEL, 6 88 14 SCHIEDAM, vrijdag Bij het achter uitsteken van zijn vrachtauto ramde gis termiddag om half 5 op de Lange Haven de chauffeur J, C. W, S. uit Rotterdam een gaslantaarnpaaL De paal knapte af en rijkelijk kon hei gas naar buiten vloeien. ROTTERDAM, donderdag De „grote drie" van de Holland Amerika Lijn, de „Rotterdam", de „Nieuw-Am sterdam" en de „Statendam", zullen elk in de feumende drie woken uit Rotterdam vertrekken voor het maken van een vijfdaagse cruise naar Scandinavië. Het vaarschema van deze drie schepen laat ruimte voor het volgen van een koers die hen dicht langs de Schevening se Boulevard zal voeren. Zowel voor de badgasten te Schevenin gen als voor de passagiers zal deze „vloot- schouw", waarbij op bijzondere wijze groeten tussen schip en pier zullen wor den uitgewisseld, een speciale attraktie zijn. Bij het passeren van de pier zal van elk schip, indien de weersomstandigheden dit toelaten, een ballon worden opgelaten met een brief De vinder van deze bnef krijgt een zeereis. De Nieuw-Am ster dam" zal op 23 juli omstreeks 20 00 uur in het zicht van Scheveningen komen. Het s.s. „Rotterdam" vaart op 30 juli langs Scheveningen en zal reeds omstreeks 19 08 uur waar te nemen zijn. De „Statendam" passeert op 6 augustus de Boulevard, eveneens te ongeveer 19.00 uur. ROTTERDAM, woensdag. Meer passagiers dan vorig jaar maken op het» ogenblik de reis van de Verenigde Staten naar Europa v.v. per schip. In de eerste vijf maanden van 1962 vervoerden de ge zamenlijke transatlantische rederijen na melijk 240.000 passagiers (retourrelzen). Dat is ca. drie procent meer dan in de zelfde periode van 1961. zo deelde van middag mr. H. N. Dutilh, één der direc teuren van de Holland-Amérika- Lijn, mede. De HAD. heeft in deze ontwikkeling een gelijk aandeel gehad. In de laatste jaren liep het transatlantische passa giersvervoer per schip steeds tets terug. Men is nu met minder afvaarten het dieptepunt kennelijk gepasseerd- Maar de toename -bij ,de scheepvaart blijft percentueel nog ten achter bij dé totale stijging lp het transatlantische SCHIEDAM, vrijdag De uitslag van de loterij van de St. Franclscusgroep luidt: hoofdprijs no. 4800; 2e prijs 9089; 3e prijs 9152; overige prijzen: 7193, 1949, 8516, 8606, 4711, 3833, 5860, 5001, 9862, 9979, 1550, 1897. Deze prijzen zijn af te halen op het loterij-adres. (Advertentie LM.) Zij, die al eerder tijdens een Opruiming meubelstof bij ons kochten, weten uit ondervin ding, dat prijsverschillen tot op de helft van de normale prijs geen zeldzaamheid zijn. Morgen begint de Opruimings verkoop van zuiver wollen épinglé, normale prijs 10.95 per meter. Zuiver wollen épinglé in klas sieke en moderne fantasie-des sins, koopt U morgen per meter voor nog géén vijf gulden. breed Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze zuiver wollen épinglé in de kleuren blauw, geel, groen, Ula, rood enz. a per meter Géén te?, of schrift, best. Mannen van de Gemeentelijke Technische (verkeer (per vliegtuig en schio), die op Bedryven hebben de schade hersteld. ruim negen procent wordt geschat I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1