l Branden aan de Kleiweg binnenkort verleden tijd op KINDEREN GAAN MET DE SG ELKE DAG NAAR „DE HOEK" KOERIERSTERS Oorlogsschip van Tromp zal het Stadhuisplein rondzeilen Stoet trekt ook langs het Zonnehuis Aan zee wordt van de vakantie genoten Turkse koopman licht R damse juwelier op In Rotterdam-Z. TWEE nieuwe vuilverbranders? SPROEI-INSTALLATIEOP VUILNISBELT SCHIEDAM pis t- IETS MINDER DEELNEMING Droogdok op Noordzee gezonken W HONGER Orgelconcert in Weer inbraken in kantine s van voetbalclubs ieref. kerk Dame vermist portemonnaie Inzameling Burgerlijke Stand DE JAGER li WOENSDAG 2S JULI 1962 ISSKgsSS? SCHIEDAM, woensdag Als aanvulling van het pteinspel „Twintig eeuwen Schiedam presenteren zichgeschreven door Nic van Loopik, dal op donderdag dertien september ter gelegenheid van het hezoek van Koningin Jtdinrta aan Schie dam zal worden opgevoerd, zal de mooiste optocht door Schiedam-Oost trekken die er in Schiedam ooit is gehouden. Het ziet er naar uit dat de stoei zo imponerend zal zijn, dat het een waardige tegenhanger is van dc piocnt.ischc defile's in het buitenland. Zo zal alleen al de vaart van de su blieme reconstructie van een authentiek zeventiende eemvs fregatschip met drie OP een warme dag, zoals gisteren, heeft de zee een grote aantrek kingskracht. De jeugd gaat dan ook met plezier in. het water, Apothekersnachtdienst: Apotheek J Rem brandt, Rembrandtslaan 5. Bellen bU ongeval: GG en GD Tuin- laan 80, tel 592 90. RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge- opend; maandag 10 tot 21 uux; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en'19 tot 21 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17.30 en 19 to', 20 uur; woensdag 9 tot 20 uur: vrijdag 14 tot 17 30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 en 17 uur; 'szoo dags 12—17 uur: Zomertentoonstellin- Jfcn. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Blue Ha- waU". Monopole, 2 en 8 uur: „Eddie kent geen -pardon". *uan een plezierige stranddag. Moe maar gelukkig zoeken de groe- pen het centrale punt bij de barak ken weer op. Vandaar uit vertrekt men naar de trein. deren op de meegebrachte bo terhammen aan, die zij zich opper best lieten smaken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Het is weer zo ver! De vakantiedagtochten naar Hoek van Holland zijn deze week weer begonnen. Honderden Schiedammertjes gaan aan liet strand een flinke dosis gezondheid op doen. Maar wat nog meer zegt: zij gaan op een bijzonder leuke en pret tige manier hun vrije tijd doorbrengen onder het wakend oog van een twintigtal leiders. Die hebben anders de handen wel vol om de drie honderd vakantiegangertjes, die deze week meegaan, in te houden. Zoals men weet, organiseert de Schiedamse Gemeenschap deze tochten in samenwerking met het Rotterdamse Comité Vakantie- vreugde aan Zee. Het is het tweede jaar, dat ook Schiedammertjes op deze manier hun vakantie mogen doorbrengen. De animo ligt, ia vergelijking '.ot vt leden jaar, ietsje lager. Waarschijnlijk het 't weer dat een domper op de b langstelling zet. In 1961 gaven zich o: streeks 1500 kinderen voor de dagtochten op. Dat zijn er nu 1200: nog wel een res pectabel aantal. Deze dagtochten duren vier weken. Elke dag vertrekt er een groep, die 's avonds wéér in Schiedam terugkeert. De deelnemertjes schrijven meestal voor een. hele week in. Deze week gaan er ongeveer 325 naar Hoek van Holland. Al *s morgens iets ui achten vertrekt de lieve jeugd met de speciale trein, die vanuit Rotterdam komt en waarin al prinsheerlijk de Rotterdamse vakantie gangertjes gezeten zijn. Het is dan, wan neer de trein in Schiedam stilstaat, een drukte van belang. Opgewonden babbelen de kinderen onder het naar binnen klim men. Stevig omklemmen de kleine hand jes de pakjes brood, de handdoeken met keurig het zwempakje er in gerold en nog andere nuttige strand-artikelen. En dan is het zover. De reis begint. Blijde kreten ontsnappen uit de kindermondjes. En dat duurt de hele reis. Vanuit bet centrale punt in Hoek van Holland worden na de treinreis de toch ten en. apelen tfndernomen. Dat centrale pünt bestaat uit vijf overdekte barakken, waarin lange houten tafels en banken een plaatsje hebben gekregen. Want daar ook wordt gegeten. En hoe! Dat werden wij gewaar tijdens ons bezoek, dat wij giste ren aan de kinderen brachten. Als jonge wolven verslond de dartele jeugd de mee gebrachte boterhammetjes, terwijl de aan. geboden flesjes melk een geestdriftig ont haal kregen. Natuurlijk krijgt de jeugd honger op zo'n dag. Er wordt immers intensief gewandeld, gespeeld en zwammen. ROTTERDAM, dinsdag In het huis i land uitgeleverd. Daar kon men. hem van bewaring te Rotterdam zit de 35-ja- rige Turkse koopman L B„ die de laatste jaren door verscheidene landen heeft ge zworven. HU wordt ervan verdacht In oktober '59 de Rotterdamse juwelier A. D. voor twee briljanten ter waarde van ƒ29.000 te hebben opgelicht. Hij was in oktober '59 bU een kennis van de Rotterdamse juwelier met een naar later bleek vervalste aanbevelings brief aangekomen en had hem verteld, dat hij van plan was om briljanten te kopen in Nederland. De Rotterdamse ju welier werd erbij gehaald en deze ging met de Turk naar een groothandel te Am sterdam, waar laatstgenoemde de twee briljanten uitzocht. Hij betaalde er met een cheque op een Amerikaanse bank, die te Zurich inwisselbaar zou zijn. De cheque bleek zo vals dat de juwelier in Ziirich met de politie in aanraking kwam. Later deed hjj aangifte bij de Rotter damse politie; De Turk was verdwenen en Interpol werd ingeschakeld. In '61 werd hij^e Sak- burg opgepakten eerst naar Zwitser- EOTTERDAM, dinsdag. In een bocht van rijksweg 16 bij de Koninginneweg «s gisteravond laat 6e 27-jarlge lapper P. van Duyvenbode van de Provenierssingel met zjjn personenauto uit de bocht ge vlogen. De wagen sloeg over de kop. De echt genote van de bestuurder, die naast hem zat, de 23-jarige mevrouw Van Duyven- bode-Wijngaarden, liep een hoofdwond en vermoedelijk een hersenschudding op. Mpn vervoerde haar naar bet Dljkzigtzie- kenhuis. De auto werd zwaar beschadigd. niets ten laste leggen, waarop ,zijn uitle vering naar Nederland werd verzocht Op weg daarheen wist hy in Duitsland te ontvluchten, tot dat hij in juni te Baden- Baden werd aangehouden, doordat hij zich van een vervalste pas bediende, Op 10 juli werd hij aan Nederland uitgele verd. JJMOTDEN, dinsdag (ANP). Op de Noordzee, op: ongeveer vijftig mijl ten noord-noordwesten van Terschelling. Is een dravend droogdok, dat door de Por tugese zeesleepboot „Praia Grande" werd gesleept, vanmorgen omstreeks zeven uur gezonken. Het 3800 tons dok, dat van Horten ten zuiden van Oslo in Noorwegen naar Djed- dah aan de Rode Zee moest worden ge bracht in opdracht van N.V. Bureau Wijs muller te IJmuiden, raakte maandagmor gen lek, nadat men gedurende het afge lopen weekeinde veel slecht :weer in de noordelijke Noordzee had ondervonden. Op 19 juli was de-sleep uit Horten ge trokken. De runners aan boord van het do* heb- Tegen twaalven beginnen de maagjes te knorren en dan zUn de kleintjes blU, dat zU bU dc barak arriveren. Daar zwaait voor Schiedam de heer J. H. C. Deyl de scepter. Maar nog kunnen de kinderen dan nog niet beginnen en het ongeduld stUgt ten top. want er moeten nog enkele groepen binnen komen. Na tuurlijk wordt er tegelijkertijd gegeten. 's Middags wordt er weer gespeeld er als het goed weer is, gezwommen. Daar toe is mevr. Schaverbeke nog naast de andere twintig leiders/eters meegekomen. Zij houdt een wakend oogje op de kin deren als zij gaan zwemmen. Zij is lid van de Schiedamse Reddingsbrigade. Maar het zwemmen blijft toch onder su pervisie van de Rotterdamse Reddings brigade staan. Gevaar levert het zwem men niet op. Er is nog nooit een ongeluk gebeurd bij het zwemmen tijdens een va kantiedagtocht. En die worden in Rotter dam toch al vanaf 1925 gehouden. Aan de dagtochten kunnen deelnemen de leerlingen van de lagere scholen. Dus in de leeftijdsgroep van zes tot dertien jaar. En dat dit soort van vermaak een uitstekende vorm van vrije tijdsbesteding is, bleek gisteren wel weer overduidelijk. De goede organisatie heeft daar voor namelijk de hand in, maar ook niet ir. het minst de leiding, die de gehele dag de jeugd moet bezig houden. En dat wordt bijzonder goed gedaan! ben getracht met behulp van verplaats bare motorpompen het binnengedrongen water te verwijderen, maar dit had geen resultaat. Maandagavond sloeg het water over de ponton tussen de opstaande zij wanden van het dok door. De runners zijn tenslotte allen aan boord van de Portugese sleepboot geno men. De IJmuidense zeesleepboot „Titan" van N.V. Bureau Wijsmuller, die maan dagmorgen met extra zwaar pompmate- riaal ter assistentie was uitgevaren en die in de nacht van maandag op dinsdag ter plaatse was, heeft geen hulp meer kunnen bieden, daar het droogdok bij aankpmst van de „Titan" nog maar enkele meters boven water uitstak en slagzij maakte. masten en ra's met zeilen, met kanonnen, lantaarns en al wat er op en aan hoort met een lengte van twaalf meter en een hoogte van tien meter een verbluffende indruk maken, Speciaal ten gerieve van de chronische patiënten in het Zonnehuis in de Boerhaavelaan zal de optocht voor bij deze inrichting trekken. Na het plcinspel vertrekt de optocht tegen half een van de Swammerdamsingel richting Boerhaavelaan. Tijdens het spel gaan telkenmale diverse onderdelen van het parkeerplein Singel naar de richting Swammerdamsingel waar de stoet zich bij de Marconiweg opstelt Voorop Tijden dc ridders en hofdames uit het gevolg van Vrouwe Aleid van Henegouwen, de stich teres van Schiedam. Dan volgt de recon structie van het authentieke Kaninefaten- huis met eon twintigtal Kaninefatery dames en heren. Een Romeins officier te paard wordt gevolgd door twaalf legioen soldaten. De bevolking van een vijftiende-eeuws Schiedam met als groten Keizer Maxinai- liaan, Adriaan van Mathenesse, burge meester Pieter Veenlant, wat Kabeljau wen, rustige en nijvere poorters, een op roerige trommelslager van verrader Wit ten horst, vissers en lakenwevers wandelen mee. Dan volgen de burgers uit de zeven tiende eeuw met als groten het pas ge huwde echtpaar Jan \an Riebeeck, stich ter van Zuid-Afrika; de gezanten Cornelis Haga en Willem Nieuwpoort; kwaadaar dige Spanjolen en ruwe Geuzen. Er achter zeilt een authentiek oorlogs schip van Tromp uit 1653. Daar achter speelt de CJV-Harmonie lustig de muziek uit de tijd van üe roemrijke tocht naar Chatham toen de Schiedammer Eland du Beis in 1S67 de eerste was, die over de bekende ketting bij de Thames naar de Engelse vloot ging. Het gedistilleerd volgt het oude verleden van Schiedam. Bekende personages uit het begin van üe twintigste eeuw rijden in de toenmalige voertuigen. De bevrijding volgt. Dan beelden vrolijk versierde tilburies met een lustig musicerende boerenkapel 'de nieuwe tijd voor Schiedam uit. Met de annexatie van Kethel volgde de grootse uitbreiding .van Schiedam. Wat dit op industrieel terrein betekent zullen de Schiedamse bedrijven uitbeelden en het is verheugend dat deze bedrijven van deze optocht zulk een imponerende stoet gaan maken. Uiteraard wandelt in dit gedeelte 2o is er aan dc staart van de colonne o.a. eer. torenhoge maquette van een drijvend kraan-booreilar.d van Gusto, hoogte vier meter. Wilton toont maquettes van grote schepen, een scheepsmotor in "leer ran dergelijke bijdragen deze stoet een festijn maken, -haavelaan gaat de optocht .gel naar het parkeerplein. 's Avonds wordt een herhaling van het pleinspel zonder oplocht gehouden. Dan volgt wel onder het licht van de schijn werpers op het nieuwe plein een grootse taptoe waaraan alle muziekkorpsen werken. SCHIEDAM, woensdag, Ben groot aantal voetbalclubs Is gisternacht de dupe geworden van een serie inbraken. Werd: verleden week ln drie kantines van voet balverenigingen ingebroken, thans dron gen de daders zes kantines, eveneens ge- legen In sportpark Har ga, binnen. Zij na men geld en snoepwaren mee en richtten grote schade aar». SCHIEDAM, woensdag Zaterdag 28 juli geeft Dirk Jansz. Zwart een orgelcon cert in de Gereformeerde Kerk aan de Wcstvest te Schiedam. Zijn programma vermeldt o.m. koraalvariaties van Swee- linck, Cornelis dc Wolf cn de concertge- ver alsmede orgelcomposities van Bach, Handel, Locillct en Guilmant. (Van een onzer verslaggevers) r lcn. Het klinkt wellicht paradoxaal maar regenwater is de uiteindelijke boosdoener T>nTT>EvRr*Alvr HincAacr Do die vla chemische reacties brand in do RUI lLxllAfVM, dinsaag. ue verwekt. De meest recente brand in En van die branden vindt hij: „Ik wéét dat het er vaak brandt. M;«nr de mensen moeten begrijpen dat Wé cr nu eenmaal weinig of niets aan kunnen doen. Aan die sproei-inrichtïng kunnen ze zien dat we ons in ieder geval met het probleem bezighouden." Van de kantine van Hermes-DVSwerd een draadglasruit vernield, waardoor men zich toegang tot het gebouwtje verschafte. Vermist worden een bedrag van 40.—, dozen sigaretten en sigaren ter waarde ?an 60.en een nylon heren regenjas. Ook van de kantine van de SV en HV „Schiedam" werd een ruit vernield. De daders doorzochten de buffetladen. Zij stalen drie flesjes limonade en een flesje chocomel. Een openslaand raam van de kantine van HBSS werd stuk geslagen om binnen te kunnen komen. De drinkglazen werden vernield, terwijl een grijze regenjas werd ontvreemd. Uit de kantine van SW wordt niets vermist. Wel is de ruit stuk geslagen. Bij' de handbalvereniging UVG 2ijn vier ruiten ingeslagen, terwijl bovendien een deurtje van het buffet is vernield. Ook de kantine van Ursus is doorzocht, nadat een ruit werd vernield. SCHIEDAM, woensdag, Mevr. J. M. van de W.—van de T. vermist haar porte monnaie inhoudende 15.—Zij vergat haar portemonnaie mee te nemen toen zij het warenhuis, verliet. SCHIEDAM, woensdag Het jubi leumcomité dokter P. v. d- Kuij te Kethel maakt bekend: De inzameling onder de Kethelse bevolking voor de jubilerende arts P. v. d. Kuy is bijna afgelopen. Aan hun die alsnog een steentje willen bij dragen en die dat niet hebben kunnen doen, omdat z|j tijdens de coöecté afwe zig waren, wordt verzocht hun gift afge dragen aan de heer J- Vlugman, Schïe- damseweg 29 of op girorekening 328623 van de Boerenleenbank te Kethel of op girorekening 2717 van de Spaarbank An no 1820 te Schiedam. SCHIEDAM, Geboreifc Johanna d- v. M. Barvoets en M. W. Swaneveld; Peter A. z- v, H, Bosscha en M, van der Zijden; Robert A. z. v. H. A. Visser en P. J. Zag- wijn; Norma F. d. v. J, J. Zorge én A. de Boer; Prederik z- v. F, van Dijk en J. H, Esbach: Frederik B. z. V. S. J. Ros- man en A. M. S. Koren; Johannes M. Th, z. v. J- M. Th, Kuiters en A van Bode- góm; Martinus J, H. z. v. H. Monster en M. J. L. van Krugten; Marja d. v. M. van Taarling en A. J. Wittekamp; CJasina J. M. d. v. J. Th. van der Klink en C. Schef- fers; Frederik H. z. v. F. H. Berends en M. Bezemer; Eerke z. v. P. J. van Wagtendonk en J. OverheuL Overleden: J. Saris. 83 jr. C. Bron, 51 jr. e, v. P. Post P. Abel, 85 jr. wed. van P. van Voorden. t tOORAL op regenachtige dagen V wil hetdoor broei, nog wel eens branden aan de Kleiweg. De Roteb hoopt nu een methode te hebben gevonden, om aan deze narigheid een einde te maken. ROTEB gaat een fors middel ge bruiken in de strijd tegen de vuil nisbelt-branden aan de Kleiweg. In de komende weken zullen 's avonds meters pijpleiding worden aange legd, bovenop de indrukwekkende hoeveelheid vuilnis die dit punt van Rotterdam markeert. Het bui zenstelsel is onderdeel van een sproeï-inrichting, die de toplaag van het vuil in de toekomst nat zal dienen te houden, om brand te voorkomen. Die branden zijn brandweer, buurtbe woners en ROTEB zelf al lange ttfd eer door in 't oog. Over twee jaar zal de belt geen dienst meer doen, omdat dan dc nieuwe vuilverbrander ln Rotterdam-Zuid gereed zal ziin. En er zijn zelfs plannen In voorbereiding om op de rechter Maas oever nóg een nieuwe vuilverbrander te gaan bouwen, al Is dat nog verre toe komstmuziek. Maar de ROTEB wil toch iets gaan doen aan het euvel van de Kleiwegse belt- branden, al is het dan nog „maar" voor twee jaar nodig. Vandaar de kostbare aanschaf van een sproei-inriehting, die tot taak zal hebben broei in de toplaag van het vuil te voorkomen. Want broei in het vuil is nog steeds een grote boosdoener. De grootste. Met vuur spelende kinderen willen op de belt ook wel eens een brandje veroorzaken, maar zij zijn het niet in de eerste plaats. En ook niet de tussen het vuil huizende stukjes glas, die hier op warme dagen de zonnestralen heten te verleiden tot het begin van een brand. Nee, het zü'n de afvalstoffen van che mische fabrieken. Die hebben de nare ge woonte om op de belt met andere afval stoffen scheikundige verbindingen aan te gaan. Fabrieken als Chefaro en de Gekro weten dat en hebben dan ook in het ver leden van de ROTEB de Instructie ge had met hun brandverivekkers een ander plaatsje uit te zoeken. Zo wordt een afvalproduct als „Meek aarde" bijvoorbeeld begraven. Maar toch blijven de belt produkten bereiken die er bepaald niet thuishoren. Met de her komst wordt namelijk niet altijd een even eerlijk spel gespeeld. Een technisch hoofd ambtenaar zegt daarvan: „Ze kunnen wel van alles zeggen, als ze met dat vuil aan komen. Dan hoor je „we komen van Jan sen, of van Pietersen" en weten wij veel wie Jansen of Pietersen zijn. En dan Is het soms van een chemische fabriek, en een dag later heb je broei in de belt." Een dag later als er regen is geval- belt verwekt. De meest recente brand in de reeks was die van zondag 15 juli. De vuilnishoop brandde die dag van de vroege morgen tot een uur of drie in de middag. Buurtbewoners zien dan ook met onge duld uit naar de dag. dat de Kleiweg belt plaats gaat maken voor het hier geplande nieuwe sportveldencomplex van de voetbalver. Nerxes. Want de plek is niet alleen verzamelplaats van vuil nis maar ook van muggen. Moeders in j omringende straten moeten ervaren dat hun baby's lelijke infectiebeten oplopen. Van ROTEB-zijde verzekert men ons dat het zo'n vaart niet loopt, maar de mensen in de buurt denken er anders over. „De mensen moeten niet overdrijven", verzekert echter ir. C. Koonen, adjunct directeur van de ROTEB, „die muggen vind je elders ook. Nietwaar, ratten vind je ook wel ln de buurt van dc belt, maar ook elders in de stad. En neem nou de krekels, die komen in het hele Noorde lijke stadsdeel voor, maar juist niet op de stortplaats.'" Een oorlogsfilm spannender dan de grootste actie film! PARACHUTISTEN VALLEN AAN Vrijd., zat.: 2. 7. 9.15 uur; zondag 7, 9.15 uur. 14 jr. Te koop aangeboden /O Radio en televisie Binnenkort uitverkocht. Nu profiteren van schitterende 210 liter koelkast van de Pontiac fabrieken. Zonder vooruitbetaling direct uw eigendom, ƒ2.85 per week, dus goedkoper dan buren. Ga naar De Jager. Broers- veld ID8. Speciale showroom op 134 Fotografie Koopt u elke week een grammofoonplaat voor 3.75. Wij leveren voor het zelfde geld een Philips bandrecor der. Ga praten en kijken bij De Jager, Broersveld 108, Speciale showroom 134. Actie in moordend tempo:! Schrikbewind der Comanches Zondag-matinees 2 cd 4 uur. 14 jr. SAL MINEO in de ontroerende en boeiende film VRIJGEVOCHTEN Maand., dinsd., woensd.: 2 en 8 uur. 14 jr. Let op uw inkopen Wij gaan met vakantie vanaf 28 juli t.m. 4 augustus BROERSVELD 108 JEAN GAB IN - NADJA TILLER Onder de mantel van de nacht Donderdag 2 en 8 uur. is jr. Rolfiltns vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. foor pasfoto's aaai ft van Vuuren, Hoogstraat 106. tel 6 67 20. In één dag gereed. BROER5VELCMOÖH375

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1