II FRIGIDAIREii NU VANAF f345.- M Parkeren voor Stadhuis is een moeilijk geval 70.000ste in ^1^25" SVV bleef slechts met 3-2 baas over VFC III ZONDER WEELDEBELASTING Op 't atelier maken Dick Bos en .Nico van Welzenes kunstdieren Voor decoratie van het vn Goede vakantie! KING CORN SANDWICH- BROOD Julianapark Vlaardingen Inbraken in tuinhuisje Bevolking nam weer toe Dertien ban den van auto's doorgesneden SCHIEDAM Koeriersiers :JüUi9«2 -terug v.d. MEER SCHOEP Voor de kantonrechter Indeling van het landelijk zaterdagvoetbal Twee scheidsrechters naar landelijke afd. GEENE Burgemeester uitstedig HENKES WHISKY Daders bereidden een maaltijd Wie heeft iets verloren 3.87 7.97 1.67 DONDERDAG 26 JULI 1962 ,;venis d» ''die hs« „Ik vin! er nog t> ook eni{ naai niet j, toekomit zo. Ik wil fHolland". •nog wd eler, Nu augusto itochmaü hier. Sc dolge- "acht 'in hufl iis ge- geheio ter bÜ _S aïO i rjicK BOS strijkt zijn kwast met liefde Uover eert bijna afgewerkte vis, waar van een groot oog verbaasd op de vloer het atelier kijkt. (Advertentie tMJ l^ïÏEEyprfi?^ i Blijft dagenlang mals. Niet wach ten. met zoeken. Neem King Corn Sandwichbrood mee Wtitêf Blanke.- Zuiverder. W.chl u voor namaak! VLAARDINGEN. donderdag De vangst- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Naast levende dieren komen tijdens de vakantieweek in het Julianapark ook kunstdieren. Zoals wij reeds eerder schreven, vervaardigen en ontwerpen twee Schiedamse kun stenaars deze decoratieve onder delen. Het zijn Nico van Welzenes en Dick Bos, die deze taak op zich hebben genomen. En zij werken al met man en macht om hun op dracht uit te voeren. Het is werkelijk: prettig, dat de Schie damse Gemeenschap deze taak aan Schie damse kunstenaars heeft over gelaten. Zo kunnen die op deze manier hun steentje aan de vakantieweek bijdragen. En naar ons gevoel doen «j dat naar behoren. Want ijverig waren de twee schilders be zig. toen wij gisteravond een bezoekje brachten aan het atelier van Dick Bos aan de Lange Haven. Aan. de zoldering hangen al een aantal kunstvissen, die een exotisch licht afwerpen.. Zij zijn namelijk bestreken met een fluoriderende verfsoort. Het zijn echter niet alleen, veel-kleurige vissen, die over niet al te lange tyd in de bomen van het Julianapark komen te han gen. Naast een zestal vissen, van een heel leuk model overigens, vervaardigen. Bos en Van Welzenes ook nog enige zeepaard- ET accuratesse legt Nico van Wel- zenes de laatste hand can oen zee paardje. Boven zijn hoofd hattgt aï een gereedgekomen vis. jes. De ranke kunstülertjes worden even eens hestreken met diverse vrolijke kleu ren. Tussen al deze dieren door zullen een aantal dobbers voor een aantrekkelijke afwisseling zorgen. Z(j hebben als taak de horizontale stand van de dieren te on derbreken door hun verticale HJncn. Maar ook andere dieren komen in de bomen te hangen. De twee kunstenaars vervaardigen namelijk eveneens kunst insecten. Daarvan is er echter nog geen gereed. Dat is overigens wel het geval met de vissen en de zeepaarden. Enkele vissen „zwemmen" al aan het plafond van Diek Bos' zolder. Aan het eind van hun creatieve werk zijn de beide mannen echter nog met, wanneer de dieren zijn afgewerkt. Ook de ingang van het Julianapark dient ge decoreerd te worden. Ook dat werk is over gelaten aan de belde kunstenaars, die dus hun handen wel vol hebben aan komende vakantieweek. Maar die dit ■werk toch wel met plezier doen. Apothekersnachtdienst: Apotheek Rem brandt, Rembrandtslaan 5. Bellen bU ongeval: GG «o GD Tuln- laan 80. teL 5 9290 KK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot LI uur; woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, don derdag 10 tot 17 uur; vrjdag 1» tot 17 en 19 tot 21 uur Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17-30 en )9 tot 20 uur; woensdag 9 tot 20 uui vrndae 14 tnt 17 30 en 19 tot 20 uur Stedelijk Museum: 10 en 17 uur. 'szon dags 12—17 uur: Zomertcntoonstellin- gen' bioscopen Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Blue Ha waii". Monopole, 2 en. 8 uur: „De brave soldaat Schwejk." (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag De indeling van de landelijke afdelingen in het zater dagvoetbal van de KNVB heeft verras singen opgeleverd. De Schiedamse derde klasser HBSS komt dan ook in 3 A tegen nieuwe tegenstanders te staan. Zwaluwen uit Vlaardingen. is teruggekeerd bij HBSS, er is het bekende De Zwerver uit Kinderdijk, DOTO uit Fcmis, Excel sior M uit Maassluis, Die Haghe uit Den Haag, Jodan Boys uit Gouda, Nieuw Lek- kerland, RWH uit Ridderkerk en dan zelfs Woudrlchem uit het land van Altena in Noord-Brabant. Als oude bekenden dus Excelsior M en De Zwerver, maar voor het overige nu meer spreiding door de provincie en dat betekent ook dat de krachtsverhoudingen, moeilijk zijn te schatten. Overigens moet de technisch vaardige ploeg van HBSS toch wei tot de top kunnen doordringen vooral nu de strijd in de komende competitie belang rijker zal worden doordat ook het zater dagvoetbal een ruimere hoofdindeling krijgt. Het reserveteam van HBSS is ingedeeld in de reserve derde klas B bij CSVD 3, Excelsior P 2, Die Haghe 2, HBSS 2, De Lier 2, Monster 2, Quick Boys 3, Rijns- burgse Boys 2 en Zwaluwen 3, SCHIEDAM, donderdag Op de hoek Schiedaraseweg-dr. Sauerstraat gaf de automobilist A. E. G. F. uit Vlaardingen geen voorrang aan de motorrijder C. H. M, de V. uit Delft. Een aanrijding was het gevolg. De motorfiets werd zwaar be schadigd. De bestuurder ervan kreeg een wondje aan zijn pink. Tegen de auto mobilist werd procesverbaal opgemaakt. (Van een onzer verslaggevers) j SCHIEDAM, donderdag Voor het Schiedamse Stadhuis kan men parkeren, hoewel dat niet juist is. Het is een wat vreemde situatie, maar de substituut-offi cier van justitie by het kantongerecht te Schiedam nr. J. L. F. van Moorssel moest woensdag tot de conclusie komen dat hij er ook niets aan kan doen. De verbalisant A. A, van H. had uiteengezet wat er schortte in deze aangehouden zaak. De heer O. meende dat hü Z(jn auto er wel mocht zetten, omdat hfj bij het douane kantoor moest zijn. De verbalisant echter constateerde, dat de auto wel voor de trap van het stadhuis stond, waar men parkeren mag, maar dat de auto tevens drie meter van de hoek van de straat af staat, zodat het verkeer gehinderd wordt. „Als je komt aanrijden, schijnt de wit te P je tegemoet" zei verdachte O-, die daarbij suggereerde, dat men als het ware tot parkeren wordt uitgenodigd. „Het is helaas geen overtreding" zei de officier. „Je kunt de indruk krijgen dat je er mag (Advertentie l Al.) PANTALON De Broekenspeciaiist HOOGSTRAAT 36 - Liefdon 6 89 3] (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag De Schie damse scheidsrechters Bas Sabel en Rinus Vis zijn door de KNVB bevorderd van arbiter in de afdeling Rotterdam tot fluitist in de landelijke afdelingen. Rinus Vis is bij de s.v. fa.v. „Schiedam" ais voetballer, als jeugdleider en als hard werkend functionaris een verdienstelijk lid. Actoer ten lie I Aï MODERNE SOLIDE KOFFERS Alle maten Alle prijzen Rotterdamscdijk 264 Telefoon R.JÖlb berichten van hedenmorgen lulden: VI. 70 - 5 i parkeren en dan krijgt de auto de functie v'l VI. 19 4 Ynh 1Ii 7t.?: m' lï!Z i- van Gen huis." Hij vroeg dan ook vrij- hiring kim ai-ltV ÜK/SSot 97- ,S[*aak maar hij verstrekte de politieman Sü, trawlharing klein 110-155. trawlharmg teven3 de raad deze kwestie „ter bestem- p-oot 95—09. makreel 30—50. de plaatse onder het oog te brengen om dat het gevaarlijk is voor het verkeer." Mr, P, B. Cos sloot zich by de vrijspraak aan maar ook de kantonrechter gaf de raad „het niet meer te doen". VijX-eu-twintig gulden kostte de brom fiets. „Is dat niet veel voor zo'n voertuig?" vroeg de officier maar verdachte's moe der merkte het bedekte sarcasme niet op. Zij antwoordde voor haar 22-jarige zoon J. O.: „het heeft me 5B reparatie gekost, ik heb nog gezegd: „Kijk hem goed na". Hij wilde hem even proberen op zondag middag". Dq officier vond een dergelijk zondagsritje meer dan bar, voor het rij den met een bromfiets over de Groene- laan op zondag 24 juni 's middags om kwart voor twee zonder de juiste inrich ting voor de afgewerkte gassen van het voertuig komt op een boete van twintig gulden of vier dagen hechtenis te staan. Tevens wordt het vehikel vernietigd. Twintig gulden betaalt ook de 45-jarige Schiedammer G. F- A. C. V. die op 21 juni 's morgens om vijf voor half acht op een bromfiets zonder remlnrlchting reed. „Ik heb hem opgeruimd, het was de laat ste maand dat ik er op reed" vertelde verdachte als verontschuldiging maar mr. Van Moorssel stelde: „Het had uw laatste maand wol eens kunnen zün. dan had het voertuig u opgeruimd." Barbara P, H. is ettelijke malen niet naar school geweest. ,,Zij zegt dat ze steeds niet goed ia* zei haar moeder deze week ter veron*v*'iuldiging voor het kan tongerecht te Schiedam. „Ach kom, u houdt geen toezicht, het is verschrikkelijk i u bent recordhoudster op dit gebied" zei een verontwaardigde officier. „Ik ben niet 1 goed geregeld" antwoordde de moeder, i In 1959 vijf gulden wegens schoolverzuim, daarna twintig gulden boete, het jaar daarop veertig gulden boete, vorig jaar 'ƒ75 boete. De officier meende dat er een eind aan moet komen. Kinderen dienen naar school gezonden te worden." Daarom eis ik voorwaardelijke hechtenis en wat mij betreft gaat u dan bij herhaling de gevangenis m." Het werd dan ook drie dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Bovendien vijftig gulden boete. Buschaffeur T. heeft zijn verdediger mr. Steenbergen woensdag niet veel horen zeggen oor het kantongerecht te Schie dam. Du ns ook niet nodig want de of ficier concludeerde dat niet duidelijk is of er een strafbaar feit is gepleegd. De heer T. was met zijn RET-bus van de halte bij de Stompe Molen in de Lange Kerkstraat naar de richting van de Broersvest gereden. Hij vertelde dat hij niet gezien had dat naast of achter hem iemand reed. Toen hij de claxon hoorde was hij gestopt maar toen was de botsing er ai. Getuige W. M. vertelde dat de bus ging rijden op het moment dat hij zou passeren. Hij kon niet meer uitwijken waardoor de botsing ontstond. Ieder gaf zijn visie en daarop „desisteerden de he- ren juristen", het kon de een, het kon de nfi i dlt lejt bekend werd« wedden de ander het kon wei niemands Klokken geluid en werden op alle open- zyn. bare gebouwen de vlaggen gehesen. In te- genwoordigheid van het college van bur gemeester en wethouders werd de ge boorte-akte gepasseerd, waarna burge meester mr. J. Heusdens aan de gelukkige vader, die assistent-bedrijfsleider bij Ver- oline is, namens het gemeentebestuur een «Paarbaakboekje aanbood. Natuurlijk ont brak bij dit festijn de beschuit met muis- leg niet VLAARDINGEN, woensdag (A.N.P.) Vanmorgen werd Jolanda Verhel] ke als "O.ooOste inwoonster van Vlaardingen in geschreven. Het Is het eerste kind van Jan Verheyke en Cornelia Hendrlka van oer Windt, wonende in de Zcemansstraat 104 te Vlaardingen. Zodra dit feit bekend werd, werden de j De burgemeester zal vanaf 26 juli tot 20 augustus uitstedig züu. Wethouder H. Sabel xal als loco-burgemeester optreden- 'Advertentie I.Af.) WIgleven-product Geen tijdelijke aanbiedingen Gééncadeaux Geen bonnen, das 100% kwalitatief eersteklas WASMIDDEL (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag Slechts de oefenmeesters-elftalsamenstellers zullen voldoende belangstelling voor het duel SVV—VFC hebben gehad. Toch waren woensdagavond zeer velen naar het ter rein aan de Westfrankelandseiljjk geko men. Ze zagen evenwel geen boeiend dnel. Het werd meer een partijtje, waar bij beide teams de krachten hebben be proefd. VFC was nauwelijks de mindere van het Schiedamse team, waarin overi gens niet louter kandidaten voor het standaard team waren opgesteld. VFC speelde een pittige partij en het doorzettingsvermogen van de Vlaardin- gers had tot gevolg dat een 3—0 achter stand bij de rust werd weggewerkt tot 31 door Smits, tegen het einde tot 3—2 door Harry van Rees en de bezoekers kwamen nog dicht bij de gelijkmaker ook. Nu zij gezegd dat de uitstekende linkshalf Van Leeuwen na rust was uit gevallen en dat SW verder met tien man de wedstrijd uitspeelde. Bij SVV fungeerde Rademaker van GTB, die ook lid is van SW, als doel man. Hij deed het uitstekend. Gijsen van SFC was oorspronkelijk als doelman ge noemd. In de achterhoede stonden Dal- meijor rechts en Kees van der Windt links met Arend van. Kampen als spil. Van Leeuwen ter enerzijde en Kostense aan dc andere kant vormden de halflinie. Linksbuiten liep Elligers, de middenvoor van Wassenaar die als ruwe diamant hard kon koppen en schieten, maar de fijne afwerking mist. Jan Rab was ditmaal linksbinnen, maar de middenvoor. Melis van Enka, die niets opvallends verrichtte, was rechtsbinnen en good old Joepie Slavenburg draafde enerverend als rechtsbuiten. Ditmaal was ook Kaak de man.die hard werkte, maar die toch zelden langs spil Ed van Beuke- Jum van VFC kon komen. Bij VFC werden ook enkele spelers „geprobeerd". Spil Piet van der Burg cn rechtsback Van der Zwan ontbraken. In het doel verrichtte Nico Meier goed werk, de verdediging werd gevormd door Ed Klauwens en J. van der Hoek. Midden liepen Henk van der Mark en de elasti sche K. van der Zwan, In de voorhoede stonden rechtsbuiten Isaac Smits (ex- Fort una), Bannet van Hollandia, midden voor Hartog, linksbinnen Van Asselt (ADO) en linksbuiten Van Rees. Tot goede combinaties kwamen de teams zelden, vooral bij SVV zocht men het in het goede veldwerk maar de ver dedigmgen konden toch gewoonlijk zon der veel moeite de ballen retourneren. Na tien minuten gaf Kaak SW de voor sprong uit een goede doorloopbal. Uit eon voorzet van rechtbuiten Slavenburg sprong linksbuiten Elligers tot aan de doelmond, maar doelman Meier greep' kranig in. Uit een combinatie van Kraak en Slavenburg scoorde Elligers het twee de doelpunt. Wim Elligers bracht de stand zells op 30. Verder kwam SVV niet. ook al schoten Elligers en Kaak ook na rust nog naar het Vlaardmgse doel. Uit een voorzet van links kopte Smits in vlak na rust en het volhouden van VFC werd beloond toen Rademaker vlak voor tijd een schot van Harry van Rees verkeerd beoordeelde (3—2). (Actuertentie IM.) (Advertentie IJW.J ZIE *3 WERELDS MEEST GEKOCHTE KOELKAST BIJ DE SPECIALE FRfGIDAIRE DEALERS FRIGIDAIRE PlETERSEN, Nw. Binnenweg 71-77. Rotterdam, tel. 35290 Filiaal: Broersvest 74-76, Schiedam, tel. 69404 - 61459 FIRMA DE LANGE, Rotterdam: Oude Binnenweg 146-148, tel. 124067; Beijerlandselaan 31, tel. 195691; Jonker Fransstraat 106, tel. 123251; Coolhaven 230, Techn. Dienst, tel, 56595; Hoogvliet: Winkelcentrum Binnenban „ELECTRO-THERM" N.V., Schiedamsevest 46, Rotterdam, tel. 138200 „WILMETA" N.V.. Showroom Lijnbaan 37. tel. J21738 en Goudsesmgel 35-37, Rotterdam, tel. 110502 RADIO-BLANKEN, Rembrandtlaan, tel. 65734, WINKELCENTRUM, Mgr. Nolenslaan, Schiedam, tel. 62511 IDAIRE- EEH PRO PU KT VAN GENERAL MOTORS SCHIEDAM, donderdag Na ccn s>erie Inbraken in kantines van voetbalclubs In sportpark Harga, zjjn nu twee eigenaren van huisjes van liet volkstuincomplex bet slachtoffer geworden van inbraken. Inbrekers vernielden een ruitje van het tuinhuisje van de heer J. Z. Zij zijn ver volgens naar binnen gedrongen en ont dekten onder het vloerkleed een luikje.' Uit het zich daaronder bevindend kel dertje namen zij een rad» transistor ter waarde van 125 gulden weg. Van de deur van het tuinhuisje van dc heer «F. B, werd het slot geforceerd. Het bleek dat de daders daar aardappelen hadden geschild en gekookt. Ook werden een leeg spinazieblik cn een blik waarin baring m tomatensaus had gezeten, aan getroffen. Voorts hebben de daders zich tegoed gedaan aan chocolaatjes. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9 en 12.30 uur en 2 en 6 uur: jongensvest; rubberlaarsje (Imker); een paar dameshandschoenen; kmderjasje: landkaart in etui; aklentas met inhoud; Berini motortje; wieldop van auto; plastic bal. Te bevragen, bij de vinders: zadeldek van bromfiets. Bergkamp, Prof. Treub- laan 32; hondenhalsband met riep. Ug- trop, Laurens Costerstraat 20b; bood schappenmand, v. d. Knaap, Geervlietse- straat 3; groene kinderportemonnaie met inhoud, Monster, Poortugaalsestraat 11b: aktentas met inhoud, Meijer, Oosterstraat 94; aktentas met inhoud. Vail Noort, Ju- lianalaan 112; portemonnaie met inhoud, postkantoor, Mgr. Nolenslaan 416; porte monnaie met inhoud, Kriek, Van Ruys- daellaan 15; speelgoedauto, Aleman, Mgr. Nolenslaan 466; blauwe autostep, Kloot wijk, Overschiesestraat 29; ring met sleu tels, Schel, Prof. Aalberselaan 104; schep je. Korbijn, Van Hogendorpstraat 43; groen-grijze autostep, De Kok, Roëllstraat 12; autostep, Verhoef, Colijnstraat 22, na 30 juli thuis; crèmc-rode autostep. Lagen dijk, Potgieterstraat 17b: rode autostep, Bensman, Van Leeuwenhoeckstraat ,31; sleutels in etui, Brókling, Galileistraat 37b; Iipssleutel, Van *t Hoff, W. Frankc- iandsestroat 100; Detssleuteltje, Maan, St. LIduinastraat 4a; lipssleutel, Adriaan- sen. Singel 101; kinderbnl, Brum-Lief, Alb. Thijmsfraat 22; vulpen, Moolhuijzon. Bilderdijkstraat I6n; damesbrfl, Speerens, Ph. van Bourgondiëstraat 23a; jongens truitje, Prins, Vlaardingerdijk 201; kin- derblazertje, Swarts, Parkweg 46; 'ga bardine regenjas, Landsbergen, Polder weg 86, Kethcl; kunstlederen jasje, Broks, Galileistraat 26; beige regenjas, sjaal cn handschoenen, Sprangers, FJC.O.-Laan 187b; dameshandschoen (rechter), Boon, Huijsmansstraat 65b; wit kinderschoentje (linker), Klompers, Cort v. d. Linden laan 68: herenondergoed, Heinsbroek, Abben- broeksestraat 2D; een paar heren hand schoenen, Ponsioen, Vijfsluizenflat 338; een paar regenpijpen, Clements, Hogen- banweg 27d; een paar glacé herenhand schoenen, Minderhout. Aleidastraat 2; armband, Elsbof, Plein Eendracht 17b; gouden damesring, Hopman, Pascalstraat 7b; zilveren bedeltje. Brussaard, Henri Polakstraat 116; geldsbedrag, Van Leeu wen, Archim ed esstraat 22b; geldsbedrag, Kreuger, Dam 37; klein zwart hondje en boxer, Dierenasyl, St. Anna Zusterstraat 47; licht-bruine hazewindhond, Rogier. Rotlerdamsedijk 75; zwarte hond, Dieren asyl, St Anna Zusterstraat 47; kanarie vogel, Van Luick, Klaas Katerstraat 64. (Van een onzer verslaggevers) SCIHEDAM, donderdag In de maand mei is dc Schiedamse bevolking weer toe genomen. De groei bedroeg 59 personen. De bevolking telt thans 80.D58 zielen. De groei werd veroorzaakt door een geboor teoverschot van 102 en een vertrekover- schot van 43 personen. In deze maand werden, in Schiedam 70 huwelijken voltrokken. Van 43 daarvan waren zowel de man als de vrouw Schie dammers, Van. zeven was de man Schie dammer en kwam de vrouw van elders en van twintig was de vrouw Schiedamse kwam de man van elders. Na hun huwelijk wonen vijftien echt paren in een eigen woning. Dertien, paren wonen bij ouders in en vyf paren zijn in onderhuur gaan wonen. Van twintig echt paren wonen de man en de vrouw elk afzonderlijk. Zeventien paren zijn naar elders verhuisd. GEBOREN; Jeannette, dochter van H, v. d. Linde en H. v. d. Well; Ronny n. van Z. Latuny en G. B. Stoks; Ge- rardus A,, zoon van J, A. v. d. Pluijm en C. van Kampen; Francisca, C. M., dochter van w. F. de Vette en J. L. P. van Raaij. OVERLEDEN: W. Pul, 73 jaar. SCHIEDAM, donderdag Een staaltje van vandalisme van dc bovenste plank beeft vannacht op het Broers veld plaats- i gehad. Daar werden met een scherp voor- i werp van drie auto's alle vier banden doorgesneden. Van een vierde wagen werd „slecht*" één band doorgesneden. De auto's zijn het eigendom van A. K., de Engelsman G. G. en G.G. op 't E. De eigen aar van de vierde auto is nog onbe kend. De in de banden aangebrachte scheuren, meten een lengte van ongeveer 20 cm. OP het ogenblik schenkt de zomer ons iets beter weer. En dan trekt vooral de jeugd ras naar Bad Groenoard om een verfrissende duik te nemen. Vooral 'eergisteren deden velen dat. Het bezoek aan het bad steeg zelfs tot ongeveer 4000. Gisteren was het weer iets slechter Een wolkenkleed lag over Schic dam gespreid en dat icas merkbaar aan liet bezoekcijfer. Dat beliep omstreeks 2560, A PERFECT BLEND OF THE FINEST SCOTCH AND DUTCH WHISKY MALTS 2966 amerrkaanse Lovable beha's met 3/4 cups, charmant mo del, fraai geborduurd, met of zonder schouderbandjes te dragen. Normaal véél en véél duurder, alléén tijdens de opruiming 3.47 780 luxe gaines van 'n prachtige kwaliteit elastiek, rekbaar satijnen voorpand met fraai nylonkant, j zoals U alleen bij veel duur dere gaines ziet.Deze chique gaine alléén tijdens de op- ruiming' ©.97 550 gaines - 'criss-cross' model van bij'2ondermoole tufe'filas- tiek, stevig elastisch en toch soepel, normaal véél en véél duurder, alléén tijdens de opruiming 6.97 met stay-up band 8.97 960 voorgevormde beha's opvallend goede coupe, bro derie-cups. elastieken tussen- zetsel. verstelbare schouder bandjes en sluiting, normaal véél en véél duurder, alléén tijdens de opruiming 480 «laitische panties nylon voorpand en dubbel kruisje. Heerlijk soepel en toch bijzonder steungevend, deze elegante panty, normaal véél en véél duurder, alléén tijdens de opruiming 3C00 jarretel-gordels stevige kwaliteit, met 4 ver stelbare jarretels, alléén tij dens de opruiming groie partij step-ins (met kleine foutjes) nu ongelooflijk goedkoop! Serie I Serie l( Serie Jlf 2-zijdige rek extra panties met grote maten afneembare jarretels 1.97 4.97 3.97 SCHIEDAM; Oranjestraat 17 VLAARDINGEN: Ged. Biersloot Fotografie RotfUms vergeten? De auto. maat staat voor u klaar. Alle soorten films Foto K, van Vuuren, Hoogstraat 106. Te koop aangeboden BU showroom Co ja wasma chine met wringer en tijd klok ƒ155 Centrifuge ƒ110. Langzaamwassers Miele sys teem 195 De nieuwste was- spoel-, droogccmbinatle mei 4 motoren, elektrisch ver warmd en 2 pompen voor 495. Showroom Coja, Lange Haven 126. teL 633 4L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1