De wapens worden al weer met ijver gewei Zes clubs in eerste klas afd. Rotterdam KNVB Zwendelaar stal f 105 Korfballers naar Engeland Meer gelezen in Schiedam Stichting bijzondere LOM-schooi .schiedam opruiming Cricket bij Her mes Toch service station aan Knottenbeltsingel Ir. Wafelbakker verlaat ENCK Belangstelling EXCLUSIEVE VEILING TE SCHIEDAM ARIËNS NAAR DE MAAN PERZISCHE-, SMYRNA-, CHINESE-, OOSTERSE EN ANDERE KARPETTEN. CHIQUE MEUBELEN ent. SCHIEDAM - HOOGSTRAAT ROTTERDAM - BINNENWEG AMSTERDAM - N1EUWENDMK KOELKASTEN TE HUUR' v.a. |,so .per week .met recht van koop. Éjééttlè&te Keusuit *30 .modellen Vraag offerte of bezoek onze showroom Beukelsdijk 21 Rotterdam Tel. 54945' vlaardingen Biersiöot .37filet. 01898-8450 k Burg. Knappe rilaan 2'-Telef. 010-64500 1962 fifljpAfi 27 JULI 1962 (Advertentie IJSI.) f Advertentie LM.) SCHIEDAM, vrjjdag. Een wel hee) brutale zwendelaar heeft gisteren me- vrouw A. P. v; H.-O. uit de Paulds Pot terstraat voor 105 gulden kunnen oplich ten. Dè man wendde voor een ambtenaar te zijn van het bureau bevolking. HU zoo uit hoofde van zijn beroep het aantal ge zinsleden moeten opnemen. De vrouw liet de man binnen en gaf hem een. stoel. Zij verdween daarna in een andere kamer om haar trouwboekje te halen. Toen zij weer terugkwam, hoor de zij de deur met een harde klap dicht slaan. De man was verdwenen. De vrouw ontdekte hierna dat haar geldkistje uit het dressoir, inhoudende 105 gulden, ver dwenen was. De man wa3 ongeveer 1.85 lang, hij bad donker achterover gekamd haar, hij droeg een donkere snor en een bril met een donker montuur. Hij reed op een brom fiets.' OFFICIEEL «WH» ASEMT DVS had op het cricket veld veertien man onder leiding van Bob Jansse in het veld, terwijl op het voorste bijveld dc amateurs onder leiding van de hulp trainer oefenden. Bob Jansse zet er het tempo in, enkelen oefenen met de me- dicinbal. De overigen voeren met vaart behendigheidsoefeningen met de bal uit, terwijl Bob Jansse zijn staccatocomman do's laat horen. Overigens gaat bij Her- mes-DVS nog niet de gehele aandacht naar het voetbal uit. SCHIEDAM, vrijdag. In de loods van de firma Van Gelder aan de Jan van Rie- beekweg brak gistermiddag tijdens de he vige regenval een brandje uit. Door lek kage was er kortsluiting ontstaan. Het personeel probeerde met emmers water het vuur te blussen, maar de brandv, ;r.: moest er, toch aan te pas komen om het brandje te doven. pmrw liAso' C 35 Sla B Sextra. ;2.15~ (jtócni Jjdem ebonen «/W In de crlcketkooi wordt intensief ge traind. Ook donderdagavond stonden de bats in de kleedkamers na afloop. Dat is ook wel nodig, want Hermes-DVS is vast van plan het verloren terrein als een der gerenommeerde clubs qua traditie te heroveren. Daar ziet het dan ook wel naar uit, hoewel stadgenoot Ex celsior '20 In de derby zondag een spaak in het wiel heeft gestoken. Dat HDVS desondanks het oog gericht houdt op een. promotie en een terugkeer naar de top, toont de aanpak bfj de blaiwwitten voor en tijdens dit seizoen. (Advertentie IA/1.) Lang niet iedereen vindt Nylon sokken prettig dragen en ook zijn er nog duizenden die aar» lange sokken de voorkeur geven. Voor hen hebben wij morgen een aanbieding lange wollen sokken. Geen gewone sokken, neen,, lange wollen sokken uit de series tot vier gulden toe. Wollen sokken die behaaglijk zitten aan de voeten van hen, die veel moeten lopen en staan, zijn morgen te kooff' Voor één prijs, per paar voor nog géén één gulden vijftig. (Van-een onzer verslaggevers) VLA ARD IN GEN", vrijdag. De bouw van een service-station door Esso Neder land N.V. aan de Anthony Knottehbelt- singel zal toch doorgaan, wanneer de raad zich verenigt met het desbetreffende (nieuwe) voorstel van b. en w, Esso heeft een nieuw plan ingediend, waarmee naar de mening van het college van b. en w. tegemoet wordt gekomen aan de estheti sche en verkeerstechnische bezwaren. PANTALON De Broekenspecialist BOOGSTBAAT 86 Telefoon 8 89») f A du er rentte l-Al.j (Van een on2er verslaggevers) VLAARDINGEN. vrijdag. Ir. C. J. Wafelbakker verlaat binnenkort de EJN.CJC. Hij heeft een betrekking aan vaard bij de ESSO, voor welke maat schappij hij wordt uitgezonden, naar Aru ba, naar een in ontwikkeling zijnde raf finaderij. Per 15 augustus is' ir. "Wafelbakker in verband met zijn aanstaand vertrek uit Vlaardingon eervol ontslag verleend als lid, brandmeester, van. de Vlaardingse vrijwillige brandweer. Hij was bijna ne gen jaar aan het korps verbonden. Voor hen, die een fuxueuse onderjurk kunnen waarderen Is dit een heel bijzondere aan bieding. Wint morgen beginnen wij met de verkoop van een partij 100% Nylon onderjurken, uit de series van 7 tot 8 gulden, nu voor minder dart de halve prijs. Nylon onderjurken, van zware, dlchtgeweven echte Nylon met aan de onderkant liefst 20 erri brede kant. Geheel kanten bustevorm. ook langs de achterzijde, met prima pasvorm door de apart ingezette cups... een droom van een on derjurk voor nog géén drie en een halve gulden. T JET was gisteren weer helemaal lCl mis in Schiedam. Voor de 'tweede keer in een korte spanne tijds kwam, een zware regenbui bakken water over de stad -uitgie ten. En wederom richtte het hemel water overal overlast aan. Eén van de puntendie hieraan, het meest te lijden had, was de Mariastrnat en omgeving. Op verschillende plaatsen liepen liters water de hui zen binnen. Op de hoek Fabristraat- Mariastraat moest de eigenaar -wan een yssalcm met emmers het water uit zijn pakhuis en woonhuis ver wijderen (zie foto). Apothekersnachtdienst: Apotheek Rem brandt, Rembrandtslaan 5. i Bellen bij ongeval: GG un GD Tuin- laan 80. teL 5 92 90. EK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot £3 uui; woens dag 14 tot 17, en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 27 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17-30 en 19 tol 20 uur; woensdag 9 tot 20 uur: vrijdag 14 tot 17 30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 en 17 uur; 'szon j da ga 12—17 uur: Zomertentoonstellin- gen. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Zoetwatermatro zen". Monopole, 2, 7 cn 9.15 uur: „Parachutisten vallen aan". •Plastic regenjassen kunt U In ons klimaat geen dag missen, en een kans om voor nog géén drie gulden een jas van 5.90 te kopen laat U toch niet voor bijgaan. Morgen begint de Opruimings verkoop van dames- en heren regenjassen van ccn prima kwa liteit plastic, met geheel gelaste naden, patent knoopsluiting en twee zakken, alles verstevigd afgewerkt. Ideaal om mee te nemen met Uw vacantle, winddlcht, waterdicht en geen plaats innemend. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze lange wollen sokken, met nylon ver sterkt, in een 4Êj9ja enorm kleur- assortiment, Jm per paar voor Géén te!, of schrift, 8«t. SCHIEDAM, vrijdag, Opgewekt zijn vanmorgen 19 leden, voornamelijk sterke jeugdspelers, van dc korfbalclub Schie dam naar Engeland vertrokken. Om half tien verlieten zfj de stad om eerst dinsd3g 7 augustus ierug te keren. Schiedam gaat oude vriendschapsban den versterken. De leden zullen geduren de 11 dagen te gast zijn bij de B.A.C. Lon don Burrough Wandsworth-korfbalciub Vandaag namen de Schiedammers de boot naar Harwich. In Engeland zijn er gezel lige ontvangsten. Bovendien speelt het Schiedamse twaalftal twee wedstrijden tegen B.A.C. Deze vereniging heeft speciaal ter ge legenheid van de komst van Schiedam een tournooi uitgeschreven, waaraan ook Schiedam zal deelnemen. De Schiedammers zullen tijdens deze vakantietrip Londen bekijken en voorts staat er een bustocht naar het zuiden van Engeland op het programma. De deelne mers krijgen onderdak bij Engelse gezin nen, zoals de gasten uit Wandsworth vo rige jaren hier in Schiedam kregen, VLAARDINGEN, vrijdag. Dc vangstbe- richten van hedenmorgen luiden: VI7035 k VI 78—10 k; VI 705 k; VI- 114—55 k, me' nog 40 netten; VI 172—50 k; VI 1&0—5 k; VI 197 geen vangst. Marktprijzen.' vleetha ring klein 131154. vleetharing groot 94—03 trawlbsring klein 155—163. Individuele scholing bij SVV, conditie- training daarentegen bij Hermes-DVS. Bij beide Schiedamse semi-profclubs stonden de belangstellenden langs de lijnen te kijken naar de verrichtingen van de mogelijke favorieten. Hermes- OtfDER de bekwame leiding van trainer Hans Croon springen stopper Arend van Kampen en Alfred Dalmeijer in de juiste houding naar de bal in de kopgalg. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze echte Nylon onderjurken Ir» de maten 40 c/m 48 en de ^0Êt Jt kleuren wit, geel ^JÊFwm Vr en lila, voor MwO Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dames- jasson in de maten 40 t/m 52 in de kleuren geel, bleu, wit cn marine. De herenjassen 48 c/n 58 in dc kleur d.grijs. j. door elkaar voor één prijs, M 7 \S VOO rjhWjA Op zaterdag 28 juli, des n.m. 2 uur, zullen door de Beëdigd Makelaar a.H. Zellenrath in Gebouw „Irene", Nieuwe Haven 155 te Schiedam t.o.v- Dw. P„ C. van Duyn, publiek worden verkocht, o.a. wegens opgelegde belastingen cn wegens liquidatie, een grote party nog ongebruikte Opnieuw heeft Prof. Dr. Ariëns de wereld stof tot spreken gegeven. Het is n.I. gebleken, dat de Rus sische maansatelliet, die foto's heeft genomen van de achterzijde der maan, was voorzien van een brandstof, die was samengesteld uit de edelste olie soorten van Ariëns oliebronnen in het Sterrebos. Experts van deze oliebronnenmaatschappij hebben gedurende jaren dag en nacht gewerkt om de juiste samenstelling te vinden voor deze raketfotovlucht. De waarnemingen aan de achterzijde van de maan zijn dan ook een grandioos suecces geworden, mede ie danken aan onze Prof. Dr. Ariëns. In ruil voor deze dienst zal Prof. Dr. Ariëns als eerste midden stander de maan mogen betreden om daar waar nemingen te verrichten verbandhoudende met zijn oliebronnen en schoeahandei. Het mag dan ook wel aangenomen worden, dat Prof. Dr. Ariëns als eerste een schoenfiliaal zal openen t.z.t. aan dc zee van Moskou op de maan. Dat hij daar succes mee zal hebben staat reeds bij voorbaat vast, want ook daar zal zeker behoefte bestaan aan een goede schoen tegen billijke prijs. Hoelang de maanmensen daar nog op moeten wach ten is nog niet te overzien, wel staat vast dat ieder mens op deze wereld zich kan voorzien van deze lekker zittende pasvormschoen. De verkoop op de Broersvest 54 is reeds in volle gang. De kinderen krijgen ter gelegenheid van dit leest een grote ARIËNS - SATELLIET - RAKETOLIEBALLON cadeau. Géén tel, of schrift, fccJt. Géén tof. of schriftbot, Hierbij zijn: zeldzaam mooie salons,, in diverse stijlen; salon- bijzetmeubelen, commodes, dames schrijfbureau, boekenkast (naar apart ontwerp) wandmeubel, kristal, porselein, serviesgoed. Grote en kleine tapijten, lopers. Bij kleedjes, kussens enz, BEZICHTIGING: des morgens vóór de veiling, van 10—12 uur. y Tijdens de Veiling wordt alles getoond (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. In de maand juni dit jaar is meer gelezen dan in de zelfde maand verleden jaar. In de afge lopen maand leende de Openbare Lees zaal en Bibliotheek 13.212 boeken uit te gen 12.789 in dezefde maand van het vo rig jaar. Het aantal houders van leeskaartcn steeg eveneens en wel van 5.359 tot 5.742. Ook het boekenbezit werd groter. Het steeg van 62.686 tot 63.112. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag Hel col lege van b. eq w. van Vlaardingen heeft de raad voorgesteld medewerking tc. ver lenen aan de tot standkomhng van een bijzondere LOM-school voor Vlaardingen, Schiedam en omstreken. Het bestuur van. de Stichting voor chris- teliik buitengewoon lager onderwijs voor Schiedam en Vlaardingen, gevestigd te Schiedam, wenst in Vlaardingen ten be hoeve van een op te richten school voor anderen met leer- en opvoedingsmoei lijkheden een. gebouw te stichten. Het schoolbestuur heeft daartoe de raad ver zocht om de daarvoor noodzakelijke me dewerking te verlenen. ,De te stichten school is volgens verkla- 'htg van het schoolbestuur bedoeld voor leerlingen van de protestants-christelijke scholen te Vlaardingen en Schiedam en omstreken. Het totaal aantal leerlingen dezer scholen bedraagt ruim 7000, zodat uitgaande van het voor dit soort onder lijs aangehouden belangstellingspercen- h««e van I op ten. minste 70 leerlingen voor de onderhavige school kan worden gerekend. Uit bedoelde verklaring van •*et schoolbestuur blijkt dat de op te rich ten school dbor ten minste het bij de wet vereiste aantal van 44 leerlingen zal wor den bezocht Het te stichten gebouw moet volgens ^Jgave van het schoolbestuur ruimte bie den aan ten minste. 46 leerlingen en zal 4 klasselokalen bevatten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1