K Werf Gusto viert dit jaar haar honderdste verjaardag Wielerronde wordt 18de in successie Tennis tijdens de vakantiefeesten Schijnwerpers op de Schiedamse Sport Bedrijf verhuisde pas in 1905 naar Schiedam Zomeravond competitie is nu afgelopen Verdere automatisering op schepeii nodig Koninklijk zilver voor A. J. Vink um! Benoeming bij de GG en GD opruiming enh« S fff Scheepsbouw in Schiedam Prof. Glasbergen houdt lezing Plannen voor internationaal rennersveld opruiming Collecte vooi' tbc-patiënten De Snelvliegers opgeheven: geld voor Zonnehuis Aanrijding Schiedammers m Vierdaagse - Vechtpartij Wedvlucht van De Vrijheid Gedroste zeelui in Tripolis gepakt SCHIEDAM 0JULI196Ï IjIAANDAG 30 JULI 1962 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Twee scheepswerven, het zyn ook de •oatste.telt Schiedam ouder dan een eeuw. Op 7 januari 1954 bestond „fflton-Eijenoord honderd jaar. Het leest werd luisterrijk gevierd, jïoewel dit bedrijf een grote en imponerende plaats in Schiedam in neemt, is het nog geen geen vijftig jaar geleden, dat de Holland Ame- jjks Lijn, middels een lening van vijf miljoen gulden, het mogelijk jnaskte, dat Wilton zich in Schiedam vestigde. Op vrijdag 14 september vleit Gusto het honderdjarig bestaan. Het is geen concurrent van de grootste scheepswerf, want Gusto is er in geslaagd uit te blinken in iet vervaardigen van speciale vaartuigen als Powerboten, tinbagger- jnolens, hopperzuigers, drijvende boorkreanpontons op hoge stalen poten, draagvleugelboten. Ook dit bedrijf vestigde zich eerst laat in Schiedam, Pvr»/7liC7/3 kerveer gekocht. Zeven Jaar later werd bet terrein op de grens van het huidige Het was in de tijd dat de brandersm- dustrie de klappen kreeg en dat de toe- ïumst er zwart uit zag voor Schiedam. 1¥el had Schiedam de ruimte en de ha vens, maar Schiedam gaf de Menveha- 'vens aan Rotterdam en de scheepswerven moesten hun activiteit nog tonen. Vlak «a de eeuwwisseling begon de expansie. De scheepswerf Gusto Was in 1905 de toste die zich in Schiedam vestigde. Het iwas Augustinus F. Smulders die op 23-ja- |jige leeftijd het bedrijf in het begin van 362 m 's Hertogenbosch stichtte. Gusto xs begonnen als bedrijf voor het maken van stoommachines. Het personeel omvatte de heer A. F, Smulders, maar Jij kon toch zoveel activiteit ontplooien (jat reeds na een jaar de bouw van een fabriek aan de Zuid-Willemsvaart kon ivorden aanbesteed en bmnen drie jaar kwam er een scheepstimmerwerf bij. Al spoedig had Smulders veel personeel, en locomotieven of stoomboten werden ver vaardigd. In 1870 kon de Utrechtse IJzer- petenj worden aangekocht A. F. Smul-. Jws reisde op en neer tussen Utrecht en Den Bosch. Later werd hot Brabantse bedrijf naar Utrecht verplaatst. Binnen een kwart eeuw leverde Smul ders machinerieën over de gehele wereld en het zou de fabricage van de bagger molen, het gereedschap dat het Water weggebied groot maakte, zijn die Smul len de faam gaf. Het Panamakanaal is jefraven met de baggermolens van Smul ders en het zijn deze machines met hun pijpemmers geweest die letterlijk, ber- feo hebben verzet. Niet alleen dat Smulders bouwde voor Feit landen, maar daarnaast groeide het ledrljf zo goed dat in 1883 Gnsto begon set een nieuwe tak van industrie, de ïnsto-Staalbouw In Amsterdam. TJiter- ird werd de naam Gnsto nog niet ge mikt, het filiaal te Amsterdam was spe- laal bestemd voor grote werken In de oofdstod als het bouwen van bruggen d. Smulders kocht een ketelfabrlek in uik, maar de eerste scheepswerf kwam 1884. Toen werd De Industrie In Slik- (Advertentie 1M.) Begin nu niet met te zeggen, dat ]b voor een goeie gulden nooit een' behoorlijke baddoek kunt kopen. Wane dit zijn geen goedkope baddoeken, neen, dit zijn bad doeken met normale verkoop prijzen van twee.gulden tot een rijksdaalder, die U nu ku»iit kopen voor nog géén Wn gulden twintig. Duizenden baddoeken, stuk voor stuk eerste keus, In tien tallen kleuren en dessins. 2000 stuks Q-&Q Serie l is tochi komt? ot rijp- e geur, 'ekker! Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van*deze bad doeken. Twee grote maten In dubbelgeluste badstof voor bad kamer, wastafel éfl zwembad, B door elkaar Voor Bq *r' Gtin tel. of schrift, best. Rotterdam en Schiedam gekocht. Familiebedrijf De werf Smulders werd een familie bedrijf, de zoons kregen leidinggevende fimctles behalve Plet Smulders die zijn villa by zijn steenfabriek in Venlo Gusto doopte. Gus naar de naam vart zijn vader en To naar zijn moeder, maar vader Augustinus Franciscus vond dit idee zo goed dat hij de naam voor zyn bedrijf wereldfaam gaf. Het bedrijf te Schiedam werd groot onder de leiding van de heren Henri en Frans Smulders; vooral de gro te hefkranen en de tinbaggermolens maakten indruk. Van recente datum is de aflevering van het booreiland „Seashell" «tyt zelfs lan dingsplaats biedt voor een helicopter. Een grote klap kreeg het bedidjf In de crisis- Jaren toen de bonderden werknemers bul ten dc poort liepen. De nazaten van de Jeugdige smld-oprlchter hebben nu nog dc leiding In dit voor de buitenstaander zo besloten bedrijf met de aparte werk zaamheden. op scheepsbouwkundig ge bied. Toch is de honderdjarige niet meer een autonome industrie. In de oorlogsja ren werd de basis gelegd voor een ruime samenwerking met andere Industrieën. Men besefte dat research noodzakelijk voor moderne werkzaamheden, maar deze kostbare research kan slechts goed gedaan worden als de mogelijkheden wor den geboden. Daarom is Smulders-Gusto Het Schiedam van de twintigste eeuw is de stad van de scheeps bouw, om enkele werven te noe men: Wilton-FeUenoord. Nieuwe Waterweg, De Jong, Gusto, De Hoop. Het zijn geen oude Schie dam se industrieën ook al hebben Schiedamse schepen vanaf de der tiende eeuw veel welvaart gebracht voor de stad. In de Gouden Eeuw hebben Schiedamse koopvaarders en oorlogsschepen goede bijdragen geleverd tot de verwezenlijking van de Nederlandse staat. Dat is op imponerende wijze to zien in hot pleinspel dat op 13 sep tember zal worden opgevoerd, In de negentiende eeuw kwam de Schiedamse scheepsbouw langzaam -tot bloei. De eerste werf, De Nij verheid, werd in 1835 opgericht. Vreugdevol zong men toen: „Een jaartje of wat en weg is het leed. Hoezee, dan brengen de schepen op deze werf tezaam gesteld u vreugde in zeeroem en in geld". En voor die werf dichtte men als steun voor de kwijnende drankindUfltile: „Moed maar branderijen onze vlag brengt granen aan, 't zal nu beter gaan Nu werken tienduizend man op de Schiedamse scheepswerven. Wat zij presteren zal op unieks wijze getoond worden in het plcinspcl „Twintig eeuwen Schiedam presen teren zich.dat op donderdag 13 september op het nieuwe parkeer- pleln Broersveat zal worden opge voerd. Over het begin van die huidige induBtrie schreven wtf bijgaand ar tikel naar aanleiding van het hon derdjarig bestaan van Gusto'dat op vrijdag 14 september zal worden gevierd. Apothekersnachtdienst: Apotheek Nietiw- land, Wibautplem 17. Bellen bU ongeval: GG cn GD Tum- laan 80. teL 5 92 90 RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 _l um, woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uui. don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 19 tot t? en 19 tot 21 uur Filiaal Singel. oper, maandag 14 tot 17.30 er. 19 to; 20 uur; woensdag 9 tot 20 uur vrydas 14 tot 17 30 en 19 tot 20 uur Stedelijk Maaeum; 10 en 17 uur; 'szon dags 12—17 uur: Zomcrteotoonstellin- Sen" BIOSCOPEN' Passage, 2 en 8.15 uur. „Zoetwatermatro- zen". Monopole, 2 en 8 uur: „Vrijgevochten", (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag Profes sor dr. W. Glasbergen, hoofd van het In stituut voor Froto- en Prehistorie te Am sterdam, zal op zaterdagmiddag 13 augus tus in de Maranathakcrk aan de dr. Wiar- di-Beekmanslngel te Vlaardingen een le zing houden over de betekenis van de opgravingen in Vlaardingen. Voor deze lezing met excursie zal grote belangstel ling bestaan bij de amateur-archeologen, leden van de Archeologische Werkgroep West-Nederiand. Het is namelijk vermoe delijk de laatste maal dat dergelijke af gravingen op grote schaal te zien zijn. Daarom organiseert de AWWN in samen werking met de Schiedams-Vlaardingse werkgemeenschap „Hellnlum" deze ar cheologische dag in Vlaardingen. Enkele honderden bezoekerB worden verwacht. Het programma vermeldt als aankomst voor de gasten het tijdstip twee uur in de Maranathakerk waar de thee wordt ge bruikt Daarna houdt prof. dr. W. Glas bergen een voordracht van een uur over de betekenis van de vondsten van de nco- lltlsche culturen (steentijdperk) en de latere tijden in Vlaardingen. Tenslotte bezichtigen de ongeveer 125 bezoekers een expositie van de 'vondsten en daarna zal een bezoek worden gebracht aan twee werkputten die dan net zijn bloot gelegd zodat de gasten kersverse sporon van de oude bewoning kan worden getoond. toegetreden tot de Industriële Handels Combinatie. In deze IHC wordt de sa menwerking en concentratie steeds hech ter. Uiteraard zijn Conrad Stork Haar lem, Gueto Schiedam, De Klop Sltedrecht, J. en K. Smit Kinderdijk, L. Smit dc Zoon, Kinderdijk en Verschure Amsterdam nog zelfstandig maar het apparaat van de IHC-Holland Shipbuders and Engineers groeit naar een effectieve samensmelting. In september zal dan ook blijken dat de tijd voorbij is, precies een eeuw geleden, dat een doortastende smidscoon een we reldfirma kon oprichten. den. Barend Barendse, dc bekende com mentator, zal voor de microfoon een door lopend verslag van de strijd geven. We zijn van hem gewend dat dat sappig, boeiend en opwindend is. Het zal voor de toeschouwers een genoegen zijn te weten, dat zijn stem over het gehela parcours te horen zal zijn en met zoals vorig jaar, al leen ui de omgeving van de jury wagen. SCHIEDAM, maandag Zaterdag II augustus klinkt op het parcours rond de Plantage het jaarlijkse startschot voor dc wielerronde van Schiedam. Het zal de 18e ronde bi Successie worden. Aanvankelijk was het een sportgebeur tenis van plaatselijke betekenis. Zestien jaar lang streden tijdens de Vakantie week ln Schiedam goede en minder goe de amateur renners om de prjjzen en de meestal fraaie premies, die gedurende de cours werden uitgeloofd. Vorig jaar ver anderde In feite de hele opzet. Van een amateurronde werd het een Ronde voor beroepsrenners. Het directe gevolg was, dat een aanmerkelijk aantal van Nederlands' beste renners inschre ven. Ondanks het slechte weer bleek de publieke belangstelling voor dit ver nieuwde evenement bijzonder groot. De renners lieten zich van hun beste kant zien en er werd spectaculair gestreden. Als winnaar kwam vorig jaar de jonge, vurige renner Piet Rentmeester uit de bus. Voor het eerst kwam toen ook deze Ronde in de nationale pers. Het Comité Vakantiebesteding van de Schiedamse Gemeenschap en de Rennereclub „Schie dam" waren zich er bij de voorbereiding van de komende ronde van bewust, dat men de voorspoedige groei van dit ge beuren niet moest stuiten. Zodoende werd getracht er dit jaar een nog groot ser allure aan te geven. Er werden plan nen gemaakt te komen tot een Internatio naal rennersveld en het ziet er naar uit, dat deze opzet geheel zal slagen. Naast Nederlandse renners en zeker niet de eerste de beste zullen op 11 au gustus ook Belgische en Duitse renners aan de start verschijnen. Daar zullen naar alle waarschijnlijkheid renners van we reldnaam bij zijn. Met zekerheid kan nu reeds gezegd worden, dat Schiedam die middag Jan Jansen, de man die in de „Ronde van de Toekomst" zoveel verdiende lauweren verwierf, zal zien rijden. Ook Piet Rent meester zal weer van de partij zfjn, even als Coen Niesten, Piet Damen en Theo Sijthoff. Wat de buitenlanders betreft, kunnen wij nu reeds meedelen, dat de bekende Belgische renner Emiel Seve- reijns heeft ingeschreven. Om de Ronde bekendheid en fleur te geven zal zaterdagmorgen een aantrekke lijke reclamekaravaan door de stad rij- fAdvertentie LM.) Morgen beginnen Wij met de verkoop van de steeds meer verkochte Polyester Marqui sette. Prachtige ragfijne Terlenka marquisette, in 90 cm. breed. Uiterst solide, gemakkelijk te wassen,zódroog en nierstrijken, Marquisette, die normaal voor 3,25 goedkoop te noemen is, nu 90 cm breed (met kleine schoonheidsfoutjes) per meter voor bijna de halve prijs. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Terlenka Marquisette In 90 cm breed, per meter Oak In grotere b/tedteï (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Tijdens de vakantlefeeaten van de Schiedamse Ge meenschap zal er ook veel getennist wor den op de Schiedamse banen. Een bijzon derheid is dat de Nederlandse kampioen schappen voor tennislersren op het ten nispark Spierlngshoelc zullen worden ge houden van negen lot en met twaalf au gustus. De belangstelling van de ztfde van de tennlaleraren is groot. Er wordt een recordinschrtJving verwacht, zodat het Schiedamse publiek het allerbeste op het gebied van het tennis zal kunnen zien. Bij de inschrijvers bevinden zich reeds de kampioen van vorig jaar M. C. A. Buy- telaar, verder Th, Dekkers, G. J. de Smit, J, van der Torre. K. van der Torre, R- Kauling, M. C. Smit, A. Blom, A, T. van Leeuwen. Zoals bij de Vierstedenwed- strijden het geval Js zullen ook hier en kele dames aparte wedstrijden apelen in enkel- en dubbelspel- en mixeddubbel' spelwedstrijden aangezien zij als leer krachten niet meer in amateurwedstrij- den mogen uitkomen. Tevens zullen wed- SCHIEDAM, maandag Het tweede eizoea van de Schiedamse Zomeravond ^petitie is nu afgewerkt De finales gfcebten nog verrassingen doordat niet kampioen van de sterkste afdeling (A) ^nploen werd maar de kampioen van i. PPSC 2, werd totaal kampioen. Op de *eede plaats kwam GTB 3 uit afdeling In deze finalewedstrijden sloeg FPSC ■smet 4—1 GTB 3, SVDPW 2 (derde sils) sloeg met 52 Demos 2. |°ok da Algemene Bedrijfsvoetbal Com- petitie gaat nu aan de laatste restjes be ginnen. Op het programma staan: heden avond (maandag)HBSS-terreinen: SchetterIPC en DcwitroGRS, terrei nen Schietbaanstraat: RodaGZV en NIVA—ETBH; dinsdagavond: HBSS-ter reinen: WK—Helios en Bingham—Ve- gla; Volkspark: Hav BankPTT; woens dagavond: ETBH—Helios 2; donderdag avond terreinen Schietbaanatraat; Dewi- traNiva; vrijdag 3 augustus: terreinen Schietbaanstraat: Hoek—WK en GZV— Schetter; terrein HBSS: GRS—Helios 2. Buitenstaanders kunnen het bevreemdend vinden, dat er al twee weekeinds ach tereen niet gehonkbald is. De voetbal competitie toch duurde al te lang, daar door werd ook de honkbalcompetitie gehandicapt en het kan tijd wor den geacht om met alle sport even tc stoppen, omdat over dne weken de nieuwe competities alweer beginnen. Zo is het echter niet. In Amsterdam zijn de Europese honkbalkampioen- schappén gehouden en dan gaan de rechtgeaarde liefhebbers naar Amster dam. Er ifl dus niet gespeeld en ettelijke malen vertrokken Schiedamse legioenen naar 't Amsterdamse stadion. Het moet moet voor de stadgenoten verheugend zijn geweest te zien hoe Nederland wederom kampioen werd in een sterke eindsprint met daverende klappen, o.a. een homerun van dc in Schiedam wel bekende Spartaan Slmon Arrindell. Even verheugend is het te vermelden dat bij dit goed georganiseerde grootse internationale toernooi het hoofdbe stuurslid van dc KNHB. lid van de s.v. Sc h.v. „Schiedam" de heer A, A, Fis- ser zulk een centrale plaats in deze omvangrijke organisatie had. Het noemen van de s.v. h.v. „Schie dam" doet de aandacht vestigen op deze oudste amateurvoetbalclub in Schiedam. Het is een vereniging die steevast goede organisatoren aflevert. Het is bovendien ook een club die lof verdient voor de goede zelfwerkzaam heid en de initiatieven. Eén van die, initiatieven vraagt nu weer de aan- j dacht want het gaat er naar uitzien dat de club na het toevoegen van bet1 H.V. voor honkbalvercnifiing ook een toevoeging voor softbalclub voor de naam moet gaan dragen. De nog niet zo oude damessoftbalafdehng van de SV HV plukt dezer dagen -goede vruchten van het opbouwende werk De dames-slaglieden behalen goede overwinningen zodat de kampioen schappen naderen. Bij de veldsportverenigmgen van Wilton- Fijenoord heerst enige droefheid, omdat het sportcomplex aan de Maaskant is aangetast vanwege het graven van het bouwdok in het restantje Sterrebos. Zo bedroefd zijn de voetbal- en hand balclub evenwel ook weer met want men heeft het goede vertrouwen dat de Gemeentelijke Sportraad Wilton Fijenoord uit de veldimpase zal helpen Wilton Filenoord als bedrijf heeft goe de contacten met de gemeente Schie dam, het bedrijf is immer bereid goed mee te werken aan het gemeenschaps leven van Schiedam, dat blijkt dezer dagen weer door dc omvangrijke me- dewerkeing die Wilton-Fijenoord geeft voor de ontvangst van HM. de Ko ningin. Daarom behoeft de toekomst er voor de sportslieden van WF niet somber uit te zien. 't Ie zelfs mogelijk dat de juiste samenwerking van WF cn gemeente Schiedam onze stad dichter by de begeerde sporthal zal brengen. Voor een van de KNVB-consuls is het verdwijnen van het voetbalveld van WF geen genoegen. Dat is voor Henk M. van Ltth het geval die nu tijdelijk geen taak meer heeft. Henk M. van Lith behoort met Chris van Dijk tot de oude garde in de voetbalwereld. Deze twee veteranen gaan week in week uit met consuls als H. van Veen, W, Bergijk en de ambtenaar van de Plantsoenendienst J, C. van Meurs 's morgens in alle vroegte, zaterdags en zondags, naar de sportterreinen om te zien in welke conditie ze zijn. Zij die nen daarbij diverse heren. Ze keuren de terreinen af om te voorkomen dat er schade wordt gebracht aan de kost bare velden, ze zorgen met hun terrein keuringen dat het raderwerk van de spoyt kan functioneren omdat men te weten komt dat de velden bespeelbaar zijn en ze waken met hun. deskundig heid over het welzijn van de sportsle- den die met op ongeschikte terreinen komen te spelen. Hoewel het voor een ieder een grote op- ottering moet zijn om steeds weer in zijn vrije tijd in het morgengrauwen door weer en wind op pad te gaan doen de consuls hun dienende werk graag. Daarom vindt Henk M. van Lith, die binnenkort veertig jaar in functie :s, het jammer dat hij eerst de keu ring over de terreinen van SVDPW kwijt raakte omdat DPW van de Paral lelweg verdreven werd. SVFW moest wijken voor de aanleg van de Rijksweg 20 en nu is H.M. van Lith zijn andere sportcomplex kwijt geraakt omdat ook daar de uitbreiding aan het recreatie gebied knabbelt. De namen van Henk M. van Lith en Chris van Dijk zijn ook verbonden aan het zomeravondvoetbal dat vroeger zulk een vaste plaats in het Schie damse sportleven had. Dan kwamen er vele zelfs betalende kijkers. Het zal de pioniers dan ook verheugen dat de zomeravondcompetitie van de SZAC goed op gang is gekomen, het tweede seizoen is achter de rug. zodat verwacht mag worden dat de uitbreiding tot de standaardteams gaat volgen. Uit een krant van 25 jaar geleden lazen we over dergelijk zomeravondvoetbal van KNVB-clubs: PW—WR 8—1; NFC— HVO 1—2; DR2—DVO 2—1: Zwart Wit- Huryfa 2—5; Blauw Zwart—FSV 2—1; Zwaluwen—Hercules 1—3; DVO—PW 10! Steeds Hooger—VRA 41. Het zijn vrijwel onbekende namen geworden, fu sie. naamsverandering, opheffing enz. hebben de meeste van deze clubs doen verdwijnen cf ze bestaan in een gewij zigde constellatie. strijden voor kandidaat-leraren worden georganiseerd. In Sportpark Spieringhoek zullen zes jongens van twaalf tot en met zestien jaar op vrijdagmiddag tien augustus oefen- matches spelen. Het zijn de jongens die ons land zullen vertegenwoordigen bij het internationale ballenjongenstoemooi in Keulen van 17 tot en met 20 augustus. Hieraan nemen zes landen deel en voor 20 augustus is o a. te Keulen de wedstrijd Duitsland—Nederland vastgesteld. Voor alle Schiedamse jongeren tot acht tien jaar worden in het kader van de vakantieweek van de Schiedamse Ge meenschap jeugdtenniswedstrijden geor ganiseerd op de tennisbanen van de heer Van Vliet aan de Stadhouderslaan. Op 15, 16 en 17 augustus worden deze wedstrij den met als inzet het jeugdkringkam- pioenschap van Schiedam de gehele dag gespeeld. Op zaterdagmorgen 18 augustus beginnen vanaf negen uur de finales. De inschrijving sluit op 9 augustus. Inschrijf- kaarten zijn bU alle tennisparken ver krijgbaar, maar de Schiedamse Jeugd doet er goed aan reeds nu inlichtingen in te winnen bij de parken en de functiona rissen. De KNLTB heeft dit toernooi officieel erkend, de jeugd tot veertien jaar wordt by elkaar ingedeeld en m de andere groep spelen de ouderen van veertien tot achttien jaar. Het inschrijfgeld bedraagt 0,75 per persoon en vijftig cent per per soon voor het dubbelspel. Vermoedelijk zal voor de verliezers in de eerste ronden tevens een Iroosttoemooi worden uitge schreven. Aanmeldingen kunnen ook ge schieden bij N, Spithoven, Francois Ha- verscbmidtlaan 47, telefoon 6 8001. SCHIEDAM, maandag Van zes tot tien augustus zal de afdeling Schiedam van de Vereniging tot Behartiging van TBC-patiënten in Nederland een lijst collecte houden in Schiedam. Bovendien houdt deze veertigjarige vereniging op zaterdag 11 augustus een straatcollecte. Deze landelijke vereniging, die veertig duizend leden telt, verzorgt de hulp aan oud TBC-patifenten, omdat nog steeds blijkt dat het heel moeilijk is voor de genezen slachtoffers van de TBC weer op gemakkelijke wijze m de maatschappij terug tc komen. De vereniging bemiddelt dan ook bij consultatie- en arbeidsbu reaus, helpt met extra voeding en werk kleding, tracht plaatsing te verkrijgen by werkgevers. Deze arbeid kost vele duizenden guldens. De secretaresse me vrouw H. Verluide, Marconistraat 69, te lefoon 63595 geeft gaarne alle gewenste inlichtingen. Voor de komende collectes wordt de medewerking van vele collectrices en collectanten gevraagd. Gaarne aanmelden bij de secretaresse en by de heer P. Luycx, Vlaardingerdijk 89 en mevrouw C. Eorsboom, Da Costastraat 10 b. SCHIEDAM, maandag Omdat ln de duivenwedstrijd-sport het accent steeds meer op de zaterdag komt te liggen, heb ben de leden van de duiven vereniging De Snelvliegers, aangesloten bü de bond voor zaterdagvliegers, besloten tot liqui datie van de vereniging. De meeste leden gaan nu over naar de postduivenvereni ging Union. Zoals de statuten van de vereniging be paalden dient bij liquidatie het aanwezige geld bestemd te worden voor een lief dadig doeL Daarom hebben de bestuurs leden, in de personen van de heren G. Rietveld, J. van Rossum en J. 't Hoen 175 overgedragen aan het Zonnehuis aan de Boerhaavelaan. Het was de direc trice A. L. Smitt, die 't geld in ontvangst nam. Het is bestemd voor de ontspan ningspot van het Zonnehuis, Met de gel den uit deze pot worden de ontspannings avonden cn dc boottochten voor de pa- tienten betaald. De vereniging De Snel vliegers werd in 1948 opgericht. Esperanto-agendo □um tiu-cl semajno okazos la S.A.T kongreso en Vieno. Montru vian intereson kaj sendu salutkarton al nia kdlno v. Gink, kiu ceestos tie. SCHIEDAM, maandag. Doordat hU de doorgang niet vrf| liet voor de auto bestuurd door de heer T. K. L., Is de scooter-bestuurder J. N, van de B, nlt Kcthel zaterdagavond om 10 uur op de Schicdamscweg aangereden. Mej. H. M. L. G. uit Schiedam, die achter op de scooter zat kreeg verwon dingen aan de benen, maar kan na in de Dr. Noletstichtlng verbonden te zijn weer naar huls, Haringvaugstbei'ichten VLAARDINGEN, maandag De vangst- berichten van hedenmorgen lulden: VI. 70 2 k; VI. 78 3 k; VI. 7fl 25 k; VI. 88 8 k; VI. 114 12 k; VI. 172 fl k; VJ. 176 30 k. Marktprijzen: trawlharing klein 05110; trawlhanng groot 9802; makreel 30.30; vleetharing klein 100— 110: vleetharing klein zout 80—93; vleetha ring groot 9307. SCHIEDAM, maandag. V(jf leden van de Schiedamse politie hebben onder leiding van brigadier W. EDtgesteha 'dee!- gen0men aan de Nijmeegse Vierdaagse en deze met Bncces beëindigd. De meest ervaren loper was recberohenr HL den Uyl, die voor de zesde maal mee liep. Speciale vermelding verdienen de twee Schiedamse „cracks", C. Th. Middendorp en W. van Noortwïjk, die al voor de 19® maal deze Vierdaagse hebben volbracht. SCHIEDAM, maandag. Naar aanlei ding van een gevecht op het Koemarkt- plein by de brng, is zaterdagnacht tegen de 21-jarige Schiedamse matroos A. A. J. K. proces-ver baal opgemaakt. De matroos had na een korte woor denwisseling de Schiedammer C. M. van T. een stomp ia de maag gegeven, waar door Van T. kwam te vallen. Daam» heeft K. zijn tegenstander nög een schop in het gezicht gegeven, waardoor bij deze laatste zes tanden )os kwamen te zitten. Duitser fietste in de Passage rond SCHIEDAM, maandag. Omstreek* twee üur in de nacht van zaterdag op zondag, merkte een agent dat in de Pas sage een man op een damesfiets rond reed. Het was de 18-jarige Duitse sche peling G. C„ die stevig onder de Invloed van sterke drank verkeerde maar nog kon vertellen dat hij de fiets in de buurt van de Passage had weggenomen. Bromfietser reed door 11a ongeluk SCHIEDAM, maandag. Toen de win kelier A. D. uit Maassluis zondagavond om 7 uur op het rijwielpad van de Burg. Knappert laan op zijn bromfiets een flet ser wilde voorbij rijden, werd hij links weer gepasseerd door een andere brom fiets. De heer D, werd zenuwachtig en ver loor de macht over het stuur, zodat hij kwam te vallen. Hij kreeg verwondin gen aan hand en knie, maar zijn zesjarig dochtertje dat op de duo zat, liep bij de val behalve wat schaafwonden ook een lichte hersenschudding op en is voor onderzoek naar de Dr. Noletstich tlng gebracht. Vader en dochter konden na verbonden te zijn weer naar huis. De voorbijrijdende bromfietser is na het on geluk rustig doorgereden. Van Ommeren bij tewaterlating Waardrecht: VUSSINGEN, maandag. Op de Werf van de N.V. Koninklijke Maatschappij „De Schelde" te VXlssingen heeft mevr, H. M. Kochlus Balbus, echtgenote van een der directeuren van de rederfj „Phi lips van Ommeren" te Rotterdam, zater dagmiddag het motorvrachtschip „Waar drecht" gedoopt en te waler gelaten, Het schip is in aanbouw voor rekening van Philips van Ommeren N.V en is het eerste van drie schepen voor deze rederij, die „De Schelde" zat bouwen. Het heeft een draagvermogen van 14.800 ton. Direct na de tewaterlating werd de kiel gelegd voor het tweede schip van deze serie met bouwnummer 310. De „Waardrecht" is genoemd naar een SCHIEDAM, maandag De Schiedam se postduivenvereniging De Vrijheid nam deel aan een wedvlucht vanuit Ghislain over een -afstand van 170 km. Het waren 7öl duiven (jongbroed). De uitslag was: 1 20 28 J. Schrumpf; 2 36 86 H. J. v. d Steen: 3 5 57 69 J. Zonneveld en Co4 30 39 70 108 146 Adr. Pronk; 6 118 126 Gebr. v. d. Windt; 7 L. J. Vis: 8 W. Poort: 3 132 134 D. Luyten cn Co.; 10 14 123 Joh. Christen; 11 99 1B3 J. H. M. Blom; 12 37 58 75 104 G. Barzi- laij: 13 24 71 72 73 92 122 155 160 J. Doejaaren: 15 68 165 J, Rost; 16 107 124 J. RommerskJr- chen; 17 18 43 51 77 88 08 A. v. Limhorgh; 19 28 89 158 C. Vertinde; 21 55 139 162 160 W. de Winter: 22 76 103 150 173 W. Vermeer; 23 33 45 140 Joh. Bakker; 25 35 65 84 97 115 K. MuU- wlik; 27 113 128 175 C. Lems; 29 03 AVer haal: 31 42 47 68 130 180 184 L. J. W(jnen; 32 BI 95 C. v. d. Moer; 34 J. van Alphen; 38 4B 87 93 110 114 125 D. Verkaaik: 40 60 mevr. v. d. Windt: 41 127 C. Middendorp: 44 W. van Harmelcn; 46 67 120 128 J. W. Blom: 49 D. C. Bakker: 50 3. Kazcnbraot: 54 61 85 121 133 168 J. van Leeuwen cn Co.: 56 80 90 06 131 144 151 159 163 171 M. Stuart; 50 185 Jac. Duimel; 62 64 147 148 A. v. d. Tuijn: 63 119 342 M. de Potter; 74 180 F. Doejaaren; 79 F. GrandJa: 82 137 155 170 W. v. Bueren: 33 M. Rink; 100 102 157 A. P. dc Rauw: 106 F. W(jzenbroek: 111 154 P. Haak: 112 182 J. v. Haimelen: 117 P. Morra; 133 C. RIgter; 141 143 161 166 P. Pols 153 169 181; D. Q. Schalk: 174 H. Hagen: 376 177 C. v. Rijswijk; 178 J. Westerholt. (Vau een onzer veralaggevers) VLAARDINGEN, maandag. De ere medaille, verbonden aan de Orde vau Oranje-Nass&u, k* zilver, is uitgereikt aan de heer Johannes Anthonlns Vink (61), Thorbeckentraat 13. Veertig Jaar geleden trad hij in dienst van de ENCK. De hul diging van fle Jubilaris vond plaats in de lunch kam er van bet EN C K-gebouw. De heer Vink trad op 27 juli 1922 bij de Eerste Nederlandse Coöperatieve Kunstmestfabrick in dienst. De heer Vink was eigenlijk ijzerwerker van beroep, doch hij kon indertijd als zodanig geen werkkring vinden en begon daarom als opzakker van kunstmest. Op 1 maart 1927 werd hij echter in zijn oorspronkelijk be roep aangesteld en met ingang van 1 januari 1950 wegens zijn capaciteiten en vakkennis bevorderd tot voorman. Van de oprichting af (1948) is de heer Vink penningmeester van het sdciaal fonds van de onderneming. Steeds heeft hij zich als een ijverige werkkracht doen kennen gedurende de 40 jaar, dat hij onafgebroken by de ENCK in dienst is. Met een vlotte, passende toespraak reik te loco-burgemeester H. K, van Minnen het ere-metaal uit aan de jubilaris. Na mens het bedrijf huldigde drs. Valkier hem onder aanbieding van de gebruike lijke geschenken, waaronder de draagme- daille. De heren J. Mosterd en A Bles heuvel huldigden de jubilerende voorman namens de collega's en vrienden. De heer T. Zwanenburg sprak namens het sociaal fonds. Ook zij boden geschenken, aan en betrokken de echtgenote van de heer Vink eveneens in do hulde. ROTTERDAM, maandag. Het col lege van b. en w. heeft de heer K. Sraae), chef administratie van de Ge meentelijke Geneeskundige en Gezond heidsdienst, met ingang van 1 augustus 1962 benoemd tot administratief adjunct directeur van deze dienst. De heer Smael kwam op 1 februari 1929 als aankomend klerk bij de dienst, doorliep alle rangen en werd 1 januari 1952 tot zijn huidige rang bevorderd. klein Frans plantsje met 500 inwonert aan de Belgisch-Franse grens. Na de tewaterlating was in het Sehelde- kwartier een bijeenkomst, waarop de rre sident-directeur van „De Schelde", de beer J, W. Hupkes vertelde, dat het niet gemakkelijk was geweest werk voor de werf te krijgen. Het schip werd gebouwd volgens het standaardontwerp. De Schel de heeft reeds vijftien schepen voor di verse maatschappijen over de gehele we reld overeenkomstig dit ontwerp gele- verd. Deze serie is de grootste die ooit in vredesjaren op een werf in de westelij ke wereld is gebouwd. Door seriebouw is een belangrijke be sparing op de bouwkosten mogelijk ge worden, wat b\j de tegenwoordige zeer slechte situatie op de vrachtenmarkt zo wel voor reder als werf van groot belang is. De heer Hupkes deelde mede, dat men van de vloot van Van Ommeren, die om streeks 300.000 bruto xegisterton groot is, ongeveer 25 percent heeft gebouwd. Daar onder bevindt zich de 32,000 tons tanker „Barendrecht", de grootste motortanker onder Nederlandse vlag. De heer Van Ommeren bepleitte met kracht een verdere automatisering van de werkzaamheden aan boord van schepen, een automatisering die noddg is voor de reders en scheepsbouwers om straks met minder mensen het werk te kunnen doen, De „Waardrecht" krijgt 39 bemanning sle den. In de toekomst zal wellicht de be manning moeten worden teruggebracht tot 25. MAASSLUIS, maandag. Zaterdag zijn te Schiphol op verzoek van de politie In Maassluis by hun aankomst per KXM- vliegtuig door de Koninklijke Marechaus see aangehouden H. B. F. van A„ 19 jaar ond, uit Den Haag en W. D. 20 jaar oud, uit Botterdam. Zij waren als handlanger en matroos aan boord van de Nederlandse sleepboot Barendszee. In de nacht van 7 op 8 juli, terwijl de sleepboot in La Veletta op het eiland Malta in de Middellandse Zee lag. zijn beiden in een langszij van de sleep boot liggende sloep van boord gedrost. Beiden hadden toen wachtdienst Met de sloep voeren de twee deserteurs naar Tripolis in Libië, waar de Neder landse consul hen. nadat zij wegens het ontbreken van geldige relspapieren wa ren gearresteerd, heelt geholpen aan pas sage per KLM naar Nederland. Beide mannen zullen aan de officier van Justitie te Rotterdam worden voorge leid. OPRUIMING Japonnen, deux-plèces,» blouses, rokken enz. enz, 10-25-50% LAGER ÏN PRIJS W. V. d. BURG L. Kerkstraat 19 Schiedam - TeL 6 6135 wi"* f érs/O*1 aiNSftfe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1