Kon. W.illem I kwam de stad door verkeerde poort binnen Nieuwe loonpolitiek zou tot devaluatie kunnen leiden \Experimentele auto van G.M.\ WAT ZIJN VIERKANTE A UTOMOBIELMOTOREN? CHIEDAM .9Q Oranje-vorsten bezoeken Schiedam eens ...en werd zo niet officieel ontvangen! Maar één dag voorbereiding SER NOEMT DINGEN NIET BIJ DE NAAM Duivensport Dronken matroos werd uit Lange Haven gevist Koeriersiers pINSDAG 31JPU1962 opruiming Duitser trok auto embleem van taxi Burgerlijke stand duw Prof. dr. J. Pfit hoogleraar Ir Groningen Zeelui stelen glazen stolp P.V. „Union" SCV „De Postduif' Inbraken in sportkantines ADVERTEREN GEMEENTE SCHIEDAM TYPISTE GEMEENTE SCHIEDAM EEN SCHRIJVER A B- 1'-- Rven- izien een i ex- si (Van een onzer verslasgevers) NO Koningin Juliana op 13 september een officieel bezoe* aan de gemeente Scbiedam komt brengen en grote groepen van de bevolklns rich nu aan bet Rijveren rijn om alt koninklijk bezoek tot een sroot feest voor de stad te maken na is brt °°k *ardig: om eens na te gaan of Schiedam al niet eerder bezoek heeft »ehad van een regerend vorst. De ge meen te-archivaris, dis P. Th. J Kuyer heeft de oude stukken op doorgesnuffeld en daarbij is gebleken dat alle regerende vorsten bet Huls van Oranje een bezoek hebben gebracht aan Schiedam al varen het niet steeds zulke groots voorbereide bezoeken als die wU volgende maand jullen meemaken. Koning Willem vertoefde hier enkele uren op 29 juli 1814, toen jiij op door«is was naar Rotterdam, Maar Koning Willem EC kreeg het volle pond tijdens 'U* slatiebezoek op 31 juli 18,6. Daarentegen is het „bezoek" van Koning WiHem W beperkt gebleven tot het langsvaren op de Maas, toen hy op 1 april 1872 óp weg was naar Brielle om daar het 300-jarig bestaan van Nederlands onafhan kelijkheid te vieren. En het is zeirs aan twijfel onderhevig of dit langsvaren wel «n succes is geworden, want de nieuwsbronnen spreken zich tegen op dit punt. Het officiële bezoek dat Koningin WUheltnina op 18 september 1925 aan Schiedam bracht in gezelschap van Prins Hendrik en de jeugdfge Prinses Juliana zullen de oudste Schiedammers zich nog wei herinneren. Over deze vier Koninklijke bezoe- Ittn in het verleden willen wij, aan de hand van de door drs, Kuyer verstrekte Itgevens, enkele artikelen publiceren. (Advertentie M Moeten wij U nog ietj vertellen over onze bekende Franse Damast van 3.75 per meter? De meestverkochte, sfeervolle cvergordijnstof voor het ge zellige interieur? En juist omdat iedereen alles weet over deze prachtige Fran se Damastook de prijs van 3.75 pér meter, weet U wat het Zeggen wil, deze zelfde damast met zijdeglans, die soepel hangt, te kunnen kopen voor een prijs, die er niet om llegc.jvoor iets méér dan twee gulden per nieter. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze prachtige Franse damasten, 120 cm breed, in moderne kleur stellingen, In rijk dessjn, per meter voor Het bezoek dat Koning Willem I, de eerste constitutionele vorst In Neder land, aan Schiedam bracht, is eigenlijk een beetje een mislukking geworden. Dat Is waarschijnlijk wei te wijten aan de gebrekkige communicatiemiddelen van toen, maar ook aan het hof-protocol dat kennelijk in het begin van het konlng- schap nog veel losser was dan nu het ge val is. Want de Koning Is niet eens ont- I vangen toen hjj de stad binnenkwam! Wel stond het gemeente-bestuur In vol ornaat j bij de Kethelpoort te wachten om de j Vorst feestelijk In te halen en om hem de I gouden stadssleutcls aan t< bieden maar eilacle, de Koning kwam door een andere poort de stad binnen! Deze -wat pijnlijke vergissing mag toch niet geheel het stadsbestuur worden aan gerekend. Want de tijd van voorbereiding van de ontvangst was maar héél kort, niet meer dan één dag, en de gegevens waren te summier geweest. WANT eerst op 28 juli 1814 ontving het stadsbestuur de mededeling van de generaal-majoor en adjudant van de Koning, de heer R. Fagei, dat de Koning van plan was om de volgende dag, op reis van Den Haag naar Rotterdam, ook Schiedam aan te doen. Dus maar één dag van voorbereiding! Het toen nog Provi sionele Bestuur van Schiedam nam toen aan, dat de Koning over Kethel zou rij den, omdat volgens verkregen Inlichtin gen de brug over de Schie niet te passe ren zou zijn. In allerijl zijn toen nog de nodige fees telijke maatregelen genomen, nadat „aan de burgerij kennis was gegeven van het koninklijk bezoek". Voor zover de tijd dit nog toeliet werden erepoorten opgericht, de openbare gebouwen versierd, overal werd de vlag uitgestoken en het carillon zou bij aankomst worden bespeeld, ter wijl de kerkklokken zouden bim-bam- men. De schutterij werd onder de wapens ge roepen en opgesteld langs de weg die de Koning in de stad zou rijden; bovendien stond een detachement bij de Kethelpoort, één bij de Roterdamse Poort en één bij het huis van de „pre sident-burgemeester" de heer C. Hee reman, „alwaar enige ververschingen zullen worden geoffreerd" aan de bezoe kende vorst. Daarbij zouden de heer Vre derechter en de kerkeraden van de res- pactieve godsdienstige gezindheden te Schiedam aanwezig zijn. Stadssleuteh Maar terwijl men bU de Kethelpoort stond met het korps muzikanten en de sUdssIeutels op een kussen, kwam Koning Willem I de stad door een andere poort, waarschijnlijk de Vlaardlnger-poort, bin nenrijden om zo naar de woning van de president-burgemeester te komen. Daar is hU ontvangen door de beren Schleveen en Loopuyt, De geschiedenis vermeldt niets van schrik of consternatie bij een dergelijke verstoring van het léést-pro gramma, maar dat er menig zweetdrup peltje is gevallen dat mag wel aangeno men worden. ENFIN, tenslotte heeft het stadsbestuur toch zijn opwachting gemaakt bij Z.K.H. ten. huize van de President-Bur gemeester, „alwaar zich ook vervoegden de heer Vrederechter, de deputation van de onderscheiden kerkeraden, de officie ren der schutterij, de commissie „waame. mende de belangen der stokerijen" en di verse particulieren", die de wens te ken nen hadden gegeven ter audiëntie bij Z.K.H. te worden toegelaten. De Koning heeft nog de branderij van de heer Pieter Loopuyt bezocht, terwijl over de belangen der stad is gesproken. Na een verblijf van enkele uren en het nuttigen van enige verversingen vertrok de Koning weer naar Rotterdam. Zowel bij zijn vertrek als bij zijn aankomst heeft de burgerij de Koning op de levendigste wijze toegejuicht. Apothekersnachtdienst: Apotheek Nieuw- land, Wibautpleln 17. Bellen bjj ongeval: GG ur- GD Tuin- laan 50 lei 5 92 90 RK Leeszaal en Blbinnheeb Dam, ge opend: maandag KJ 't -1 uus woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uuj. don derdag 10 tot 17 uur. vr-.iiag H tot 17 en 19 tot 21 UU1 Filunl SingPi open maandag 14 tot 1730 c 19 20 uur. wdensdag 9 lot 20 uui rpdae 14 tol 1730 en 19 tot 20 uur Stedelijk Museum: 10 m 17 uur. "szon dags 12—17 uur: „Het menselijk ge zicht van Europa" cn „Constant: Nieuw Babyion". BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur; „Zoctwatermatro- zen". Monopoie, 2 en 8 uur: „Vrijgevochten". SCHIEDAM, dinsdag. De Duitser H E. G., die onder invloed van sterke drank verkeerde, begon gisteravond 2onder enige aanleiding of oorzaak van een op de Broersvest stilstaande taxi het auto-embleem los te trekken. De chauffeur van de taxi zag het gebeu ren en heeft de Duitser in de kraag gegrepen en aan de politie overgele verd. GEBOREN: Maria H. H., d. v. W. van Vossem on M, L. E. Keesmekers; Maria E, K., d. v. J. Foppen en M. Y. de Bolster; Marcellino J, M., z. v. F. J. G. Rieken en J. F. van der Linden; Allan, z. v. J. H, M, Simons en T. Verlinde: Josette, d. v. J. K. van Dam en C. J. van Schjjndel. OVERLEDEN; E de Kuijer, wed. van W. P. Serrarens, 88 3.; J. W, F. Schuur man s, echtg. v, J. C. A. Schoof, 63 j. DE Sociaal-Economische Raad heeft, met zijn langverbeide advies over de loonpolitiek, een bijzonder harde plons veroorzaakt in de vijver van het Nederlandse sociale overleg. De raad heeft namelijk het huidige loonbestel afgewezen, en een nieuw systeem ontworpen, waarin de zeg genschap van de overheid is teruggedrongen. In regeringskringen heerst daarover ergernis, zo niet verbolgenheid. De twee neutrale („liberale") werkgevers bon den die. schHnbare paradox, een flink stuk overheidsinvloed willen behouden, z^n in een minderheidspositie gedrongen. Het NW heeft 7,i\n jarenlang verdedigde standpunt, dat de over heid een duidelijke zeggenschap over de lonen be hoort te hebben (geleide loonpolitiek) gewijzigd. Het volt te verwachten, dat bet huidige stelsel zal moe- ton worden opgegeven, want het kan niet bestaan zonder de instemming van het bedrijfsleven; en die Is, blijkens het SER-rapport, niet langer aan wezig. Wat is er eigenlijk aan de hand? Vooral dit: het bedrijfsleven is geïrriteerd door de huidige gang van zaken. Het kabinet-De Quay had bij zdn optreden de indruk gewekt, dat de loonvor ming vrijer zou worden. Dat ig niet gebeurd. Iedere collectieve arbeidsovereenkomst moet, zoals sinds 1945, goedgekeurd worden door rtjksbemiddelaars. De bedrijfstakken zbn bovendien gebonden aan de voorwaarde, dat de loonsverhogingen die zij voor stellen moeten worden gedekt door een stijging van de produktie per man, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe investeringen, grotere efficiency, e.d. Alleen dan wordt de loonsverhoging toegestaan. Deze voor waarde bestond vroeger niet in zo strikte zin. Boven dien is het gewoonte geworden en dat was onder vroegere kabinetten ook niet het geval dat da regering telkens nieuwe voorschriften geeft voor de lonen. Dit alles heeft veel ergernis gegeven. NU is het begrijpelijk, dat het bedrijfsleven genoeg heeft van deze strikte richtlijnen. Het is even eens begiypelijk dat de SER niet alleen de stren ge eis. dat loonstijging moet worden gedekt, heeft verworpen; deze eis is namelijk lastig. Ook Is het psychologisch verklaarbaar dat men de overheids invloed drastisch heeft willen verminderen. Het voor stel is, om de Stichting van de Arbeid, een particu liere instelling, het toezicht op de lanen te geven en verder voor-* - mu-vo op de matiging der vak- ho" -• ..interne coördinatie". Wont de aart toJijit ei by, net als de regering. dat de lonen niet te veel mogen stijgen. Looninflatie moet worden voorkomen. Alleen, de regering moet daar, veel meer dan thans, bulten blijven, Dit is, zoals gezegd, een begrijpelijke reactie op de strikte politiek van het kabinet-De Quay. De medaille heeft echter een keerzijde. Ook de loonpolitiek van deze regering was namelijk zeer begrijpelijk, en dat schijnt men in de kringen van de SER niet te hebben beseft. De regering wenst stabiele prijzen, en die opgave wordt zeer bemoei lijkt als het loonpeil sterker stijgt dan de produktie per man. Want in dat geval nemen de arbeidskos ten toe. Een prjjsbeheersing kan niet voorkomen, dat stijgende arbeidskosten op den duur op de con sument worden afgewenteld. Voorwaarde voor een effectieve prijspolitiek is dus, dat de lonen binnen de grenzen van de produktiviteit blijven. Daarin is de regeling, ondanks haar ingrijperigheid, niet ge slaagd. De „aanwnzlngen" en de „nadere aanwijzingen" van de staatssecretaris van sociale zaken hebben niet kunnen verhinderen, dat het loonniveau in 1951 met een procent of vtff méér as gestegen dan de produktie per man, die door de arbeidstijdverkorting slecht3 traag toenam. Dat verklaart veel van de stringente politiek van de regering! HET zwakke punt van het SER-ad vies ia nu, dat deze dingen niet bij de naam worden genoemd. De raad heeft gedaan of zijn neus bloedde. HU zegt: laat de loonvorming maar over aan de Stich ting van Je Arbeid, die kan de bedrijfstakken beier In het gelid houden dan de overheid. De Stichting zal ook het produlrtivltcitscriterium niet zo stringent mogen hanteren. Maar het SER-advie» zegt cr niet bÜ. dat het de regering in het afgelopen jaar niri is gelukt, diezelfde. Stichting van looninflatie fe weer- houden! Dat maakt de uitspraak „de Stichting kan het beter" niet bepaald geloofwaardiger. En zulks temeer met, omdat dit SER-advies het produktiviteitscnterium verwerpt. Toch heeft dat de verdienste, de looninflatie in principe uit te bannen! Laat men het los, dan wordt de ka prijsspiraal groter. Maar er is meer. Een deel van de SER (en dat is ook een deel van de Stichting) namelijk de werk gevers die in CSWV en VNW zijn georganiseerd, durven de verantwoordelijkheid niet aan. Zg worden daarvoor berispt door dr. Hessel van het NW (in de E-SB van 18 juli). Maar het standpunt van deze bonden mag dan niet erg flink zijn zij willen de rijksbemiddelaars grotere bevoegdheden laten houden eerlijk is het wel. Men kan deze werk geversbonden verwijten, dat zij jarenlang in theorie om vrijheid hebben gevraagd, en cr in de praktijk telkens voor terug zijn gedeinsd. Maar zrj hebben de verdienste, de kracht van de Stichting van de Arbeid althans niet te overschatten. Kan de Stich ting het aan? OF net SER-advlea al of niet goed is, hangt af van de vraag, of de Stichting van de Arbeid kans ziet, looninflatie te voorkomen. Het is ge makkelijk daarover een sceptisch betoog op te zetten al zijn er in de loop van de jaren vijftig ook heel goede resultaten van het overleg geboekt. Toch iig- op de loon- gen de arbeidskosten in de industrie thans ongeveer 25 pet. hoger dan tien jaar geleden. Daarbij moet" men wel bedenken, dat In deze jaren formeel de macht berustte bij de idjksbemiddelaars, dus bü de overheid. De werkgevers en werknemersbonden in de Stich ting konden dus hun grieven laden op een derde partij: de rljksbemiddelaars, die als zondebok fun geerde. Onder het voorgestelde systeem kan dat met meer. Dan moeten de bonden zelf de lonen bin nen de perken houden. De kans op ruzie wordt dan groter en ruzie leidt. bQ een gespannen arbeids markt, tot een loonstijging, die gemakkelijk de pro duktiviteit kan overtreffen. In weerwil van dit scepticisme, dat ook bij mij aanwezig is, geloof ik, dat men het SER-advies toch wel zal moeten volgen (al lijken zekere wijzigingen in het voorgestelde systeem geboden waarop ik binnenkort zal terugkomen). De reden is allereerst, dat men geen loonpolitiek kan bedrijven tegen de wensen van de overgrote meerderheid van Het ge organiseerde bedrijfsleven in. Nu de SER zich een maal in deze richting heeft uitgesproken, zal men die kant op moeten. Een tweede reden is, dat sommigen zich misschien wat te zware zorgen maken over de looninflatie. Het voornaamste argument daartegen is, dat deze onze concurrentiepositie met het buitenland verzwakt en daarmee de export bedreigt. Als dat gebeurt wordt de groei van onze economie geremd en ontstaat eti gegeven onze bevolkingsaanwas, werkloosheid. DAT zijn inderdaad ernstige dreigingen. Maar zij kunnen worden verholpen door devaluatie van de gulden. Daartoe behoudt de regering altijd de macht. Dit is een pijnlijke ingreep vooral pijnlijk voor de vergeten groepen die echter nodig kan worden om de groei in onze economie te houden indien de lonen te sterk zouden stijgen. Maar het is tevens een veiligheidsklep. Wij henben deze uit weg nodig, omdat wg met zo'n sterk groeiende be volking zijn behept. Dit laatste is uiteindelijk de reden, waarom wij ons vrij strikte beperkingen ter zake van de lonen moeten opleggen. Dat staat niet In het SER-rapport, maar het Is niettemin de fun damentele grondslag van de loonpolitiek. Andere landen hebben het, wat dit betreft, makkelijker en zij hebben dan ook een lossere loonvorming. De loonpolitiek zal du» wel de kant opmoeten, die do SER aangeeft, mot alle risico's van dien. Over de technische wijzigingen, die In bet voorgestelde systeem zouden kunnen Worden aangebracht, spreek Ik nu niet; zü komen er op neer. dat de overheid toch nog een Iets sterkere positie behoudt dan haar Is toebedacht. Ik heb «Heen willen wMzen op de risico's dte men reemt, at* men de Stichting do loonpeil1" tick in handen geeft. Men moet weten wat men doet, en inzien dat devaluatie van de gulden nodig kan worden. Tenzij de SER kans zou zien, de bevolkings groei eens wat in te perken. Dat is echter een onderwerp, waar de raad liever het zwijgen toe doet. SCHIEDAM, dinsdag. Twee opva renden van de Engelse tanker „Auhca", die bij Tankercleanmg N.V. ligt, de 2e officier D. G. en de leerling-stuurman G. P. D., zijn door de politie aangehou den. Zij liepen op de Westfrankelandse- dijk bij de Werf De-Jong, maar toen een politiewagen naderde, vluchtten zij het bos la. De officier bleek een gla zen stolp van een benzinepomp onder zijn jas verborgen te hebben. „Gevon den," verklaarde hij. Maar deze stolp bleek te passen op de resten van het glaswerk van de benzinepomp van de Gulf aan de Admiraal de Ruyterstraat. De zeelieden, die overigens volkomen nuchter warcri, bleven volhouden de glazen stolp gevonden te hebben. Zij zijn m het hoofdbureau van politic op gesloten. VLAARDX3MGEN, dinsdag De vangslbe- richten van heden luiden: VI 70 8 k: V178 10 k; VI. 89 5 k; VI. 114 5 k; VJ. 172 do k. met nog 30 netten. VJ. 197 2 k. Marktprijzen: trawJhanng". klein 96—129; vlectharing. klein 105130; vleetharing groot, 93—95. De P.V. „Union" nam met 418 duiven ,deel aan de wedvlucht voor jonge duiven Wanuit St, Ghislain, afstand 170 km. Ge lost werd om 8.30 uur, eerste duif binnen •11.06,22 uur; laatste pnjsduif 11.31.28 uur. Uitslag: L, Lems 1 2 13 34 44 60 62 65 68 72 33 104; J. A. Pijpers 3 7 3 16 20 24 54 56 77 85 89 91 95 96 99 102; W. v. d. Hoeven 5 24 64 88 105; W. Balvers 6 8 14 17 29 58 .63 71; Mevr. Breur 10 41 53 61: W. Kerk- ■Wf 11 39 52 82 92 93 101; J. "Wcnteler 12 [28; C, Verboom 15 46 73 75; C. L. Zantboer 21 33 66; H. Ouwendijk 22 79; Joh. Brand ?25 57 69; A. Heeren 26 30 37 84 87 90 101; Sebrechts 32 40; M. Noordijk 35 55; H. J. Gogh-Kosten 36 78; P Ilmer 67; P. B. ;Slegt-de Graaf 38 40 70 74; H. Vosmeijer i ;43 88; G. v. Nierop 45 81; J. M. Snijders j 50; K. v. Loopik jr. 48 76 98; A. Broe ders 51 59; J, Flipse 80; F. Kamp cn Co. 103. j De SCV „De Postduif" nam met 389 j fuiven deel aan de wedvlucht uit Chi- teay, afstand 196 km. Gelost werd om 7 1 £ur; eerste duif binnen 9.44.23 uur; laatste Prijsduif 10.03.42 uur. Uitslag; H. Blonde 1 30 31 41 68 72 82 93; F Eijkenbroek 2 50 54 59; A. J. Brokling 3 51 73 83; H. Vermeer Co. 4; A. Boes 15 16 42; A. Ried ijk 6 69 90 95; C. v. d. Grijp 7 18 19 24 27 80 81 88; J. Lips 8 29 32 76; L Toutijn 9 60; A. Smits 10 22 47 53 P 67 71 79; I. v. d. Tuyn 11 26 49 74 89; f- v, Smirren 12 55; J. Verhaal 13 15 56 37 75 84 87; G. Meijer 14 (diploma); C. Xoogje 17 21; JF, Koppenhagen 20 40 43; gjC. Verhaeren 23; H. Brokling 25; L, v, d. «eij 28 34 39; C, du Chatenier 33; N. in 't Hol Co 35 38; W. v. Deurzen 36—58; C. Paardenkoper 37; C Herwig 44 92 A. Kar. «man 45 63; H. v. Dijk 46; A. v. Gogb 48 ■J: H. Crama 52 65; A. Brcuns 62; C. v. Jneht Co. 64: W. v. d. Kant Sparla 66; J. Rats 70; W. Verhaeren 77; M, Kou-" Tvenbecg- 78; L. Borrani 35; W. Poelman J. v, d. Waard 94; C. Bolkenbaas 96; Koffijberg 97 08. SCHIEDAM, dinsdag. Vijf leden van J Schiedamse wandelsport vereniging ^Europoort" die met succes de Vier- yaapse hebben meegelopen zijn door de •néere leden van de vereniging feestelijk .ui gehaald". In september zullen 15 £pers van Europoort deelnemet aan de Airborne mars. Van een medewerker pj specificaties en be schrijvingen van auto- mobielmotoren kan men tegenwoordig veelvuldig de uitdrukking „vierkante motor" tegenkomen. Een term die, en dat zal elke leek reeds begrepen héb ben, niets te maken heeft met de buiten-afmetingen het motorhZoh, doch die een meer technische achtergrond heeft. Toch is het ook voor de automobilist belangrijk te weten wat men onder een vierkante motor verstaat en waarom men tot een derge lijke bouwwijze gekomen is. Zoals bekend, wordt de cilinderinhoud van een auto motor bepaald door het aan tal cilinders en door de bo xing en slag van elk van deze cilinders. Ook zal het bekend z$n, dat de boring gelijk ls aan de diameter van de cilinder, terwfll met de slag de afstand wordt aangeduid, die de zuiger tussen het bovenste en hei onderste dode punt aflegt Zfln de boring en de slag dus bekend, dan ïs het nog maar een klein kunstje om de Ci linderinhoud van één cilin der uit te rekenen en deze uitkomst te vermenigvuldi gen met het aantal cilin ders van de motor, om de totale cilinderinhoud te kun nen vaststellen. Vroeger was het in de mo toren-bouw algemeen ge hntikelljk de motor zoda nig op te zetten dat de sla* belangrijk groter was dac de boring, Dergelijke zgn lange-slag motoren voldeden goed en worden ook nu nog met succes door tal van fa brikanten toegepast. Er is de laatste jaren echter een tendens waarneembar/ naar de korte-slag-motoren, waai', bij de verhouding tussen boring en slag dus kleiner is. in sommige gevallen sijn beide afmetingen gelpk, men Spreekt daarby van een vierkante motor, terwijl enkele fabrikanten er selfs toe overgingen de boring groter te kiezen dan de slag> waardoor een zgn. over- vierkante motor ontstaat. XJATUURLIJK vond een l\ dergelijke Ingrijpende constructie-ve rande rin g niet zonder reden plaats. Het streven van de motor constructeurs is er ni. op gericht, per liter cilinder inhoud een zo groot moge lijke prestatie van de motoi te kunnen verwezenlijken en er is één mogelijkheid om dit doel te bereiken, nl, het verhogin van het toerental van de motor. Op zichzelt levert dat bg de huidige stand van de techniek nog maar weinig moeilijkheden op maar het schept wel be paalde conseauentfes, Eén daarvan ia, dat da verho- Voorbeeld van een lange- slagmotor. ging van het toerental ook een toeneming van de zui gersnelheid met zich mee brengt. De zuiger beweegi zich op en neer en staat in het onderste en bovenste dode punt telkens een on deelbaar onderdeel van een seconde stil, om vervolgens weer in versnelde bewe ging te geraken, totdat pre cies het midden van de af te leggen weg de slag Is bereikt. Daar is de zuiger snelheid het grootst en daar na neemt deze weer tot nul af in een van de dode pun ten. Omdat de zuigersnel heid dus steeds wisselt, re kent men in de motortech niek niet met de absolute, doch met de gemiddelde ziii gersnelheid. De gemiddelde zuigersnel held nu neemt toe naarmate ook het motortoerental gro ter wordt. Om praktische redenen ia het niet mogelijk gebleken het toerental van de motor dat dus omwil le van de grotere motor- prestatie zo hoog mogelijk moet zgn tot in het on eindige op te voeren. Men ïs hier aan zekere grenzen gebonden. Komt men daar boven dan betekent dat een belangrijke toeneming van de slijtage en dat is natuur lijk een factor die tot elke prgs moet worden verme den. DOOR nu de boring van de cilinder te vergroten en de slag naar verhou ding tc verkleinen, wordt dus bereikt dat de slagleng te by geiyk blijvende cilin derinhoud kleiner wordt. En dat betekent dus dat de weg die de zuiger af te leggen heeft eveneens wordt be perkt zodat ook de gemid delde zuigersnelheid kleiner wordt. Op deze wijze kan dus uit een bepaalde cilin derinhoud bij een lager toe rental een hoger en bij een hoger toerental een re latief zeer groot vermogen worden opgewekt. Daarnaast verkrijgt men btf de bouwwijze met korte slag nog het voordeel grote re kleppen te kunnen toe passen omdat er meer ruim te beschikbaar is en dat Im pliceert weer een betere ci- lindervulling en een laag brandstofverbruik. Het mes snydt hier dus aan twee kanten. Ener zijds wordt door toepas sing van de korteslag- motor dus de mogelijkheid geopend om een co groot mogelijk vermogen uit een gegeven cilinderinhoud te verkrijgen en anderzijds is ook de b cdrgfszuinigheid er mee gediend. Het is dan ook voor de hand liggend waarom deze constructie- steeds meer ingang vindt SCHIEDAM, dlnsda*. De Engelse matroos D. Md. is gisteravond om elf uur bij de Koemarkt In de Lange Haven gevallen, waar hij door de 19-jarige "VV. L. Hosman weer uitgehaald is. Geen van beiden hadden nadelige gevolgen van het koude bad. De matroos, opvarende van de tanker „Aulica" die bij de Tankercleanmg N.V. ligt, verkeerde onder de invloed van sterke drank. Lopende op de Koemarkt langs de havenkant is hij over zijn eigen benen gestruikeld en Sn het water ge vallen. De zeeman kon niet zwemmen maar bleef wonderlijk genoeg boven drijven. General Motors bouwde op een gewijzigd chassis van de Chevrolet Corvette de experimen tele „Shark". Nieuw is aan deze wagen onder meer r koplampen die in de gril! kunnen worden weggedraaid een achteruitkijkspiegel met peri scoop een reflecterend plastic dak en hoek lampen dïe in de bochten automatisch worden ingeschakeld. Door het lawaai werd de heer Hosman, hofmeester bij de Kon. Marine, die w pyjama in de huiskamer van. zgn woning aan de overkant van dc haven zat, ge alarmeerd en zonder meer is hij in nacht kleding de haven in gedoken. De heei Hosman is een uitstekend zwemmer die al eens eerder iemand gered heeft. Met de nekgreep werd de, midden in de ha ven drijvende drenkeling, naar de wal gebracht, waar een politieman al een reddinghaak bij de hand had om redder cn geredde via de ladder bij de Koe- marktbrug op het droge te brengen. De ontnuchterde zeeman is daarop door de politie naar zijn schip gebracht. SCHIEDAM, dinsdag. Wederom is dit weekeind bij twee sportkantines in gebroken. Van de kantine op het hoofd terrein van SW aan de Willem de Zwijgerlaan. werd een bovenlicht inge drukt; uit het gebouw werd een radio toestel meegenomen. In de kantine van Excelsior in het sportpark Thurlede is men binnengekomen door een ruit van de keuken in te drukken. In de keu ken werd nogal wat schade aangericht en een kastdeur werd uit de scharnie ren gehaald. Diverse consumptie-artike len, ter waarde van twintig gulden, worden vermist, als ook een polshor loge. Te koop aangeboden Bij showroom Coja wasma chine met wringer en tijd klok f155 Centrifuge fUO Langzaamwassers Miele sys teem/ 105 De nieuwste was- spoel- droogeomblnatle mei 4 motoren, elektrisch ver warmd en 2 pompen voor ƒ495 Showroom Coja, Lange Haven 126. tel 63343 JUIST NU Op de afdeling Bevolking c.a. der gemeen tesecretarie wordt gevraagd een Bezit van het diploma typen is gewenst Beloning is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. Inlichtingen te verkrijgen bij de chef van de afd. Personeelszaken der gemeentesecretarie, Nieuw- straat 26 (telefoon 6 96 51). Sollicitaties tot 13 augustus a.s. in te zenden aan burgemeester en wethouders. Bij het bureau Huisvesting van boven staande eemeente kan worden geplaatst Jaarwedde, inclusief compensatie voor premiên A.O.W., ƒ4219.78 in minimum en 5.537.66 in maximum, te bereiken na zes dienstjaren, benevens 2%% huureompen- satie en 4% vakantietoeslag per jaar. Kinderbijslag volgens rijksregeling. Aanstelling boven het minimum is niet uitgesloten. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, dienen binnen 10 dagen na verschijning dezer advertentie te worden ingezonden aan de afdeling Personeels zaken der gemeentesecretarie, Nieuwstraat 26 te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1