In ruime stationkelder is plaats voor 1.300 fietsen ha Fanfa...'t smaakt fantastisch Ballet Russe met Irina Grjebina in Schiedam 10x10 bracht in Schiedam ruim f7000 op en n Met het oog op de toekomst Inrichting is practisch en overzichtelijk DIERENRIJK beelden in Julianapark Transformator lek gereden Griffier mr. O. W. Sipkes nam afscheid van kantongerecht SCHIEDAM Koeriersters Bouw moei verder Prima ingericht TIJDENS VAKANTIEFEESTEN Peter Post en v. Steenbergen in Wielerronde Grotendeels door de spaarkaarten Burgerlijke Stand Gereformeerden lenen kerk aan katholieken Hij blijft nog vijf jaar plv. kanton rechter Nach twaker als dievenvanger J 96! iOENSDAGl AU(J. 1962 woensdag. Op station Schiedam worden de ieinpassugiers achtergesteld btf de iels en, waarop zy naar het station te qjn gereden. Want terwijl de ussagicrs het voorlopig nog moe- ai doen met het restantjc van het ode gebouw (om daar de spoor- aartjes te kopen), hebben de fiet- ffl, voor de tijd dat hun eigenaren ossen de rails" zitten, prins-heer- k een onderkomen in de gloed- eiiiwe rijwielstalling onder het iationsgebouw, die enkele weken lijeden ia gebmik is genomen. )j»ze fietsenbergplaats vertoont het dfde kenmerk van het perron-ge- «mr: zij is enorm groot en het leeft de schijn, dat het er altijd |gg is. Dat komt echter door de Smtelykc werking in de architec- nr, want zo slecht bezocht zijn |h de perrons, noch de rijwiel- Éling. iDaannee eindigt wel de gelijkenis ius- él de lietsenkelder en de perrons, want tiwijl de laatste grotendeels van glas is introkken, zodat het 'daglicht er van i kanten in kan komen, is de rijwiel- ÈÜIlng een bunker-achtige betonnen abate, waar het zonlicht niet kan bin- wegsluipt. „En het tekort moeten wij dan uit eigen zak bijpassen," vertelt de heer Krommenhoek met een tikkeltje veront waardiging in z'n stem. Dat de rijwielstalling xo vroeg la ge bruik is genomen heeft overigens wel z'n reden. Want de damwand tussen het hoge en het lage deel van het Stationsplein moet doorgetrokken worden naar het oosten, over het klinkerpad heen dat tot voor kort de toegang was naar het oude stationsgebouw. Dit pad wordt dus opge broken en de passagiers moeten nu de grote trap beklimmen die toegang geeft tot bet hoge Stationsplein. Voor de «et sers b dat bezwaarlijk zodat de grote kelder in gebruik is gesteld, waarvan de toegang ls gelegen achter die trap. Door een heel lange gang (onder de nog aan te leggen Horvathweg door) komt men in de rijwielstalling. Het is echter bij één toegang gebleven, want de andere die er in de toekomst wel komen, zijn nog afgesloten, daar zij naar het terrein; leiden waar nog bouwd wordt. Ook de toekomstige trap naar de lokettenhal is nog buiten ge bruik. Daarom hebben de fietsende trein, reizigers voorlopig nog het ongemak, dat zij eerst de lange weg naar de stalling moeten afleggen, dan dezelfde weg terug moeten Jopen ,om dan de eveneens niet korte weg over 't bouwterrein af te leg gen, die nu nog naar de (cude) lokettenhal leidt. Een ongemak dat eerst opgeheven zal zijn, wanneer het nieuwe stationsge bouw voor gebruik gereed zal zijn. "Dertienhonderd fietsen en bromfietsen «n een plaats krijgen in die reusach- stalling. Dat is meer dan alle stal- Ègea bij-het station bij elkaar, zowel de Ifijéniyke stalling bij het oude sta- basgebouw als de particulieren stallin- min de omgeving. Maar van deze par- toliere stallingen zijn de meeste al ver- [fsnen, terwijl de laatste, aan de Sta- imstraat binnenkort ook opgeheven zal ritten, wegens de voortgaande afbraak m panden; in de omgeving van het toe- Énstige Stationsplein. En bovendien is ièinelijk rekening gehouden met de te ^Wachten uitbreiding van Schiedam netde daaraan gepaard gaande toename ra ,de treiii-passagiers, -M „Deze stalling Is prima Ingericht," ver- 1de ons de heer jL, Krommenhoek, do rtraker van dc stalling-, die wij in het Sllte en mime kantoortje aantroffen, «waar hij een overzicht heeft over de We stalling, „Gelukkig zijn de ijzeren Ukcn uit de oude stalling, die veel be- !pren hadden, vervangen door houten 8 deze voldoen veel beter. Bovendien «ft men de heneden rekken laten ver- faken in kullen in de betonnen vloer, "Ut de boven rekken lager zijn komen vliggen. Daardoor kunnen de mensen tel makkelijker bovenop komen." Dat (rt verzinken in de vloer ook bezwaren tètft, werd deze dagen gedemonstreerd, ftnt in deze bouwvakantle z(jn enkele dringen verstopt geraakt waardoor re- Üoiwater In de ku'.len is gekomen en daar "grote plassen li blijven liggen. •Maar een groot voordeel is wel dat het &je van de bewaker zo gerieflijk aan t ingang van de stalling is geplaatst, 'at het niet meer kan voorkomen dat i de fietsen stalt en zonder te betalen Op IS augustus zal in het Fassage-the- ater voor de eersle maal In Nederland optreden het befaamde Ballet Rasse on der leiding van de bekende danseres cn choreografe Irina Grjebina, In bet kleur rijke en verfijnde programma worden de toeschouwers meegenomen op een reis door diverse streken van Rusland, en het nabije Oosten. Een veertigtal dansers en danseressen, zangers en muzikanten met meer dan 300 verschillende costuums tonen het sterke leven cn de kleurige folklore van Groot Rusland, Besarabië. Oekraïne, Kaukasië en Trans-Kaukasië, Magnifieke scènes van oosters exotisme, rasechte zigeuners en de beroemde kozakkendansen zorgen voor een onvergetelijk, schouwspel. Men ziet een dramatische sabeldans, waarin de artiesten het bewijs leveren van een. exceptionele virtuositeit Irina Grjebina bestuurt de oude Rus sische troika bij de finale. Een verblin dende wervelwind, in toom gehouden door de veelkleurige linten van de be spanning, vol originaliteit. f?BN kijkje in de nieuwe en grote Esfietsenstalling onder het in aan bouw zijnde .stationsgebouw, die plaats biedt aan 1300 fietsen en brom fietsen, De benedenrekken zijn ia holten in. de vloer geplaatst, zodat het publiek niet zo hoog hoeft ie reifceu om m de bovenrekker, te konen. ^SCHIEDAM, woensdag. De Actie x 10 heeft in Schiedam tot nog toe een bedrag van ruim 7.000 opgebracht. Dit »og niet het eindbedrag, want hoewel vele activiteiten in de actie voorbij; jWn, komen er nog steeds bedragen bin- *«n. Zoals bekend Is het geld bestemd iToor faet „erfgewassen-project" van de - DVÏB, dat aan de westkust van Afrika ^«tgevoerd wordt. a Het grootste deel van het bedrag is "Heengebracht via de spaarkaarten, wat Ook .de eigenlijke bedoeling was van de t n^- het offeren van een deer van «et zakgeld door de jeugd, zonder er iets ;Vcor terug te krijgen. Dit deel is bijzon der goed geslaagd, zo constateert roej. A. 'T^mey, secretaresse van de Actie in een zrükel in „Kern", het orgaan van de «wedamse Jeugdraad. Van de bijzondeie acties worden ge noemd een filmmiddag van de Geref. Jeugd Centrale, competitie-middagen van Jongensstad in Schledam-Zuid, een wan deltocht van dc N.W.B., Amerikaanse ver lotingen van de R.K. Instuif en een caba- ret-dansar.t en een sportavond van de C.J.V. Vooral de sluitingsavond was een groot succes. Daarnaast nog vele andere acties. Zo gaven enkele meisjes op de zolder thuis een toneelvoorstelling voor vriendjes en vriendinnetjes, wat f 10 opbracht. Een ander meisje kwam met 2,01 aandragen zijnde de opbrengst uit het „vloek-potje"; als bij haar thuis iemand vloekte moest deze drie centen in het potje storten! Maar ook moest het enthousiasme van de jeugd wel eens afgeremd worden. Zo van de jongens die op eigen houtje langs de deuren gingen om daar geld op te halen. Dat mag nu eenmaal niet en. dergelijke activiteiten werden gestopt. Maar het Actie-comité is dik tevreden met het. in Schiedam bereikte resultaat. 1 SCHIEDAM, woensdag. Voor de Wielerronde van Schiedam, die dit jaar (op 11 augustus) een internationaal ka rakter zal kragen, hebben nu ook inge schreven Rik van Steenbergen en Peter Post, De slanke crack uit Amstelveen met de kei-harde mentaliteit is meteen een van de favorieten in deze Schiedamse Ronde. „Peter de Grote", die de opvolger is van Gerrit Sehulte heeft zijn. grootste succes sen in het buitenland gevierd. Zo won bij dit jaar de Zesdaagse van Antwerpen en vlak daarop de Ronde van (Belgisch) Limburg en de laatste nog wel met een grote voorsprong. Op de buitenlandse winterbanen be hoort hij tot de allergrootsten, maar ir Nederland krijgt hij zo weinig kans zijn krachten te tonen, eenvoudig door het brek aan winterbanen in ons land. Maar nu krijgen de Schiedammers dan de ge legenheid hem aan het werk te zien in dc „eigen" wielerronde. GEBOREN: Johanna M. M. d. v. B. P. Over de Vest er. M. J. A. Wijnen; Silvia d. v. S. J. C. Nieberg en L. M. W. Bevers; SonaJd z. v. A. U. J. van Triet en A. van Rossum; Eric H. M. z. v. J. M. De la ilaije *11 C. M. M. C. Kleiuekourt; Roelof z. v. Z. van Hezel en A. J. den Ottolar.der; Theodorus J. z. v. T. J. Windhorst en C. Putter; Robert H. W. z. v. G. J. M. van Juijtcnen cn D. M. van Leeuwen; Barbara E. E. d. v. E. E. van Hoogdalen.en J. E. Poot; Miranda T. d. v. K. van der Most en H. van der Tas; Theodora M. J. d. v. T. G. Rieken en A. M. C. de Kaper; Maria W. d. v. F, Klepke en H. Doejaarcn; Catha- rina J. R. A. d. v. E. Steenbergen en "W.. H. van Giist; Jacob V. z. v. J, Romein en B. Thompson; Theodorus z. v. T. van Esch en J. M. P. Kerkhof, OVERLEDEN: H. J. Eikmans 60 j.; P. B. van Hees 48 j.; C. J. Ouwendyk. wed. Deij, 60 j.; J. G. Streevelaar, echtgenote De Groot 23 j.; H. Metzen 7 mnd. Met een bijzondere rechtzitting van het Kantongerecht ln Schiedam Is gistermiddag afscheid genomen van de griffier mr. O. W. Sipkes, die vandaag dc dienst heeft verlaten, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftUd. Achter de groene tafel ziet men rechts de scheidende griffier en links de kantonrechter mr. P. B. Cos. Apothekersnachtdienst: Apotheek Nieuw- land, Wibautplein 17. Bellen bu ongeval: GG eo GD Tuin- laan 80, teL 5 92 90. RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend; maandag 10 tot 21 um; woens dag 14 tot 17 en 19 tot "21 uur. don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag j* tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singeh open maandag 14 tot 17.30 ec J9 tot 20 uur; woensdag S tot 20 uur- .vrijdag 14 tot 17 30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 «m 17 uur: 's zon dags 1217 uur: „Het menselijk ge zicht van Europa" en „Constant; Nieuw Babylon". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Zoetwaterm atro- zen". Mono pole, 2 en 8 uur: „Vrijgevochten". SCHIEDAM woensdag De tentoon stelling „Dierenkiik" die op 9 augustus ln het Julianapark aan de Burg. Knappert- laan zal worden geopend, toont naast de levende dieren een unieke verzameling van Nederlandse dierplastleken. Z(j zul len zo ongedwongen mogelijk tegen de achtergrond van dit mooie park worden opgesteld. Geraffineerde belichting zorgt 's avonds voor een toverachtig effect. Maar wie in de middagzon een parkwandelin- getje maakt zal ook bekoord worden door de sierlijke plasticken temidden van groe ne bomen en struiken. De Schiedamse Gemeenschap is erin sa menwerking met de Nederlandse Kunst stichting in geslaagd do beschikking te krijgen over de volgende beeldhouwwer ken. Van A. P. Schalier is er „Taurus": van'mevr, "W. Hund .Poes"; van I. J. Pie- ters „Knielende Stier"; van P. A. M, Sle- gers „Zwijn"; van B. Guntenaar ..Leda en de Zwaan"; C. N. Visser .Barende Vo gels"; van C. D. van den Bergh „Haan"; van A. van den IJssel ..Amazone"; van P. Kingma „Haan" en „Kat"; van T. Lee- scr Meisje op ezel"; van. P. Killaars „Vechtende eenden"; van K. Pelgrom „Pad". SCHIEDAM, woensdag Een gloed nieuwe, reusachtige, elektrische transfor mator met afmetingen van 4 bU 3,8 b(j 3,2 meter, die op een tlenwfelige oplegger van het GEB in Rotterdam uaar Vlaar- dlngen werd vervoerd, waar de transfor mator aan dc Industrieweg zou" worden opgesteld, is gistermorgen om 10 uur op het Kocmarktpletn aangereden en be schadigd. Het zware transport hield op het Koe- marktpleïn even stil om het achterkomen- de verkeer in de gelegenheid to stellen de grote wagen te passeren. Maar een ach terop komende vrachtwagen, bestuurd door chauffeur K. L.' van D. reed er vlak tegenaan waardoor de ommantellng van de transformator, werd gescheurd. Uit het lek liep olie weg, die echter opgevangen kon worden in meegevoerde vaten. Na dit ongeval is de transformator, die in Aix les Bains is vervaardigd en die ongeveer 200.000 gulden kost weer naar het GEB in Rotterdam terug gebracht. Door dit alles werd het verkeer op het Koemarkt plein enigszins gestagneerd. SPIJKENISSE. dinsdag. De rooms- katholieke parochie in Spijkenisse zal ge durende enige tijd ter kerke gaan bij de gereformeerden in deze gemeente. In af wachting van de voltooiing van de nieu we r.k, kerk aan de Lisstraat verlenen de gereformeerden in hun kerk aan de Vre- denhofstraat tijdelijke gastvrijheid. fAdoertentielJf J en vrolijk Kfaar als een bran fn de zomer- zon is Fanta Mensen die Ja tegen het {evenzeggen/roeper» Ha! als frisse en vrolijke Fanta hun dorst komt lessen. Fanta. fantastisch, voor ledereenl Erfwnd botteUar v*n en „Coca-Col*"! Boltolo N.V. - Schlodtra - VO.venhog» SCHIEDAM, woensdag Tijdens een bijzondere rechtszitting heeft de griffier van het kantongerecht te Schiedam, mr. O. W. Sïpkes gistermiddag arscheid geno men. Mr. Sipkes gaat als griffier met pen sioen, maar hij biyft plv. kantonrechter tot zón i0e jaar. Tal van sprekers hebben in aanwezigheid van vele juristen, deur waarders, notarissen, leden van de pacht- kamer en substituut-officieren, die ln de loop der jaren bU dit kantongerecht heb ben „gestaan", van hun waardering voor de scheidende functionaris getuigen. Bloe men en geschenken vergezelden hun beste wensen. De kantonrechter mr, P. B. Cors 3prak bij de aanvang uitvoerig over de goede verhouding met mr. Sipkes. Hij meende dat kantonrechter en griffier samen een rekord hebben gevestigd. Hem is geen ge. val bekend waarin beide functionarissen zolang met elkaar hebben samengewerkt. Ook op een andere wijze heeft mr. Sip kes een record gevestigd: hij is nooit ziek geweest; alleen, is hij eens afwezig ge weest wegens een verstuikte enkeL Zijn tweeledige taak van hoofd van de griffie en secretaris bij de rechtszittingen heeft mr. Sipkes op voortreffelijke wijze verzorgd. Het verheugde mr. Cors dat dit geen volledig afscheid was maar dat mr. Sipkes behouden blijft als plaatsvervan gend kantonrechter. Namens kantonge recht, paebtkamer e.a. schonk hij een vul pen. De officier van Justitie mr. Van der Hoeven sprak woorden van waardering namens het Rotterdamse O.M. en namens alle substituut-officieren die vroeger bij het kantongerecht te Schiedam hebben gestaan en die nu over het gehele land verspreid werken. Voor de pachtkarner sprak de heer J. van Berkel en. voor de advocaattuur voerde mr. F. Bordewijkhet woord. Deze betreurde het dat mr. Sipkes ccn man van grote wetskennis, nog zo weinig had gepubliceerd en hij hoopte dat hierin nu verandering zou komen. Verder is nog het woord gevoerd door notaris P. Schaberg en door deurwaarder P. C. van Duin. Daarna kreeg het woord de heer L. Bijl die met ingang van heden als secretaris hoofd van de griffie is geworden. Het is nog mogelijk dat voor Schiedam een jti- rist tot griffier wordt benoemd. Voor de rechtbank-verslaggevers voerde de nestor de heer D. Krebbers op geestige wijze het woord; hij schonk een boek. Mr. Sipkes heeft alle sprekers uitvoerig dank gezegd. Hij behandelde daarbij de door hem zo gewenste vrijheid voor dc rechter. Ten slotte werd een zeer geanimeerde receptie «rn de kamer van de kantonrech ter gehouden. ROTTERDAM, dinsdag Aan de ach terzijde van baar woning in de Nieuwen- hoorostraat is gistermiddag de 4fi-jarige mevrouw M. V. M. Vlnk-Hureman van het balkon 'gevallen. Zij viel van 6 meter hoogte in de tuin. Zij klaagde over pijn in de rug. Men ver voerde haar naar de St. Clarastichting. SCHIEDAM, woensdag Op zijn ron de zag dc bewaker van de E.S3.. de heer P. Kollenbacb vanmorgen,om 4.15 uur in de Si Liduinastraat een man staan, dio bij «adering van de bewaker snel weg liep. Op de plaats waar hij bad gestaan, liet hfj een dekzeil achter, zoals die .wor den gebruikt voor bromfietsen of 'voor motorfietsen. De heer Kellenbaeh zette een achtervolging in tot aan de Kon. Wil- helminahaven in Viaardingen toe, waar de man door een Vlaardingse politie agent kon worden aangehouden. Het bleek de in Viaardingen woonachtige Hongaar G. T. te zijn, die ontkende iets van het dekzeil af te weten. Hij is in het Schie damse politie-bureau opgesloten. ROTTERDAM, dinsdag In het rol- trappenhuis-noord van de Maastunnel gisteravond de 29-jarige mevrouw EL. Kroon-van Kessel uit Aalst, toen zij met de roltrap omhoog ging, gevallen. Zij heeft hierbij vermoedelijk een hersen schudding opgelopen. Men vervoerde haar naar het Dijkzigtziekenhuls. BROERSvtLD10&*134 >0 Radio en televisie Koopt u elke week een grammofoonplaat voor 3.75. Wij leveren voor bet zelfde geld een Philips bandrecor der. Ga praten en kijken bij De Jager, Broersveld 108, Speciale showroom 134. Fotografie Rolfllma vergeten? De auto. maat staat voor u klaar. Alio soorten films Foto K; van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's oaar K, van Vuuren Hoogstraat 106. tel 6 67 20. Ln. één dag gereed. THEATER H00GSTR. 2a SCHIEDAM TEL. 68808 Boeiende intriges rond een schijndode vrouw DEBRA PAGET in DE ZONDARES VAN ASSYRIË Vrijd., zat.: 2, 7, 9.15 uur; zondag 7, 9.15.uur. .14 jr. TONY CLRTIS PETER VAN EYCK DUIVELSSPEL Zondag-matinees 2 en 4 uur. 14 jr. JEFF CHANDLER - JULIE ADAMS GEVECHTSKLAAR Technicolor Maand., dinsd., woensd.: 2 en 8 uur. 14 jc. JANE WYMAN BOCK HUDSON OMSTREDEN HUWELIJK Donderdag 2 en 8 uur- Technicolor 14 jaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1