Vijfde Wiltondok onder het werk door 40 meter verlengd Geschikt gemaakt voor tankers van 36.000 ton Besteller A. v. d. Broek 50 jaar op Postkantoor DeMerwede bouwt voor Duitsers Agent schiet zeeman in zijn rechterarm Nieuwe sector tussen oude helften; lim ?t Gaat er "Spaans toe bij Wilton-Fijenoord SCHIEDAM 9 10 11 14 15 16 17 T. L. de Jager 25 jaar bij Sociale Zaken Burgerlijke Stand Katterug Nieuwe outillage W. van Est 40 jaar bij Belastingen OPRUIMINGSPRIJZEN KREUGER ROTTERDAM (Kralingen) Vrachtauto verliest balen hooi Diefstallen ZAKKENSTOPPERIJ AAN USSELDIJK GEHEEL IN AS ZATERDAG LAATSTE DAG VAN ONZE BEKENDE OPRUIMING v. d. AREND - Hoogstraat 91 Oordeel Gekro: „Nog niet waar we zijn willen55 Visserijmuseum ontving 1000ste bezoeker Vlam in de pan F ortuna-atleten kwamen uit in Den Haag Vechtpartij na automatenkraak Schoot drie keer HALF MILJOEN CURSISTEN NTI FACTURISTE Koeriersters A CHROOM SLAAPKAMER WANDT0ILET ƒ308, 75, DONDERDAG 2 AUG. 1962 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. De Werf Wilton Fyenoord heeft er weer een dok bij gekregen, dat groot genoeg ls om tankers tot 36.000 ton op te nemen of passa giersschepen met afmetingen gelijk aan de „Statendam" van de Holland-Amerika- lijn. Kortom, groot genoeg om minstens negentig procent van de momenteel varende schepen op te nemen. Het is het oude dok 5, dat aanzienlek is verlengd door er een nieuwe sectie aan toe te voegen. Daarmee is de capaciteit van de werf belang rijk verbeterd, al zinkt dit „geopereerde" dok, wat de afmetingen betreft, in het niet by bet 130.000 tons dok nummer 8, dat nu aan de Maaskant wordt gegraven. De werkzaamheden nan het dok hebben anderhalf jaar geduurd, maar het dok Is slechts gedurende drie maanden buiten bedrijf geweest, zodat het grootste deel van het werk Is uitgevoerd, terwijl het dok nog in bedrijf was. Nu is het gevaarte naar de definitieve plaats gebracht, nadat de Wilton-haven ter plaatse tot op de gewenste diepte is uitgebaggerd. Zo lezen wij In „Wllton-Füenoord nieuws". Het bouwen van de nieuwe sectie (door de afd. Nieuwbouw van W.F. in het bouwdok), waarmee de sectie is verlengd heeft geen grote moeilijkheden opgele verd, maar het losmaken van de twee bestaande delen, waaruit het oorspron kelijke dok bestond en het aanbrengen van de nieuwe sectie tussen de bestaande (Advertentie t M.) PROGRAMMA VAKANTIEFEEST 1962 SCHIEDAM AUG. donderdag Jnlïanapark, B.K. Laan 20 00 uur Feestelijke opening van DIERENRIJK een unieke expositie van dieren en dierenbeelden in feërieke verlichting Tot 9 september elke dag open van 14-18 en 20-23 u Toegang ƒ025 AUG, vrydag Grote Kerk 2000 uur VOCAAL CONCERT door de Koninklijke ko. ren: Orpheus, Rotte's Mannenkoor en De Ha- ghesangers oïv. Jos Vranken. Aan het orgel: Jan Schmitz Toegang 0.50 AUG. zaterdag parcours Plantage 14 u INTERN. PROF. WIELERRONDE met o.a Rik van. Steen bergen. Peter Post, Jan Jansen, Piet Rentmeester Toegang 3 50 Maarin voorverkoop bij V.V.V slechts 1 AUG. dinsdag Passage Theater 2000 U. Hoofdstad. Operette brengt DAS DREIMAD ERLHAUS Muziek Franz Schubert Toegangsprijzen: ƒ2.— en ƒ3.— AUG. woensdag Passage Theater 2000 u Een sprankelende' avond met Rndl Carrel en Johnny Kraaykamp TWEE SHOWS - EEN GELDJ! o a The Mounties en Mieke Telkamp Toegangsprijzen: ƒ2—en ƒ3.— AUG. donderdag Pas.'age Theater 2000 U BATXET RUSSE irina Grjeblna en haar groep brengen de wilde muziek, zang en. dans van Oost-Europa Toegangsprijzen: ƒ2— en ƒ3 AUG. vrijdag Mus»» Sacrum 2000 u. HET HAAGS STUDENTEN cabaret in een feest van de lach: Met huid cn Hagenaar ol.v Rinus Ferdinandusse Toegangsprijs 150 Kaartverkoop en plaatsbespreken: VVV. Plantage, Schiedam, tel, 6 60 00 SCHIEDAM, donderdag Gisteren heeft de heer T. L. de Jager het feit herdacht dat hij vijfentwintig jaar in dienst is by de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken te Schiedam. Was hli aanvankelijk belast met de controle op de werkJozen-zorg, thans is de heer De Ja ger als controleur in de buitendienst werkzaam by de afdeling belast met de zorg voor de oorlogsslachtoffers. In de kring van het personeel van de dienst is de heer De Jager gehuldigd door de directeur van Sociale Zaken, mr. G. J. Roelofsen, die zijn verdiensten heeft belicht. Tevens werd hem de gebruike lijke enveloppe met inhoud overhandigd. Ook het personeel heeft deze gewaardeer de collega met een geschenk "bedacht. f Aduerfentie i M.) PANTALON De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 leiefooD 68981 GEBOREN: Robert z.V. A. J. Witberg en A. de Vrijer; Sjaak z.v. G. Scheffers en W. C. van den Berg; Lucietme d.v. A. L. Verburgh en G. J- den Breems; Jenny K. d.v. K. J. Soltveït en F. H. op ten Berg. delen heeft de afd. Reparatie wel voor problemen gesteld. Er is nog aan gedacht het dok op een andere werf in een ge graven dok op te nemen, maar hiervoor zou het nodig zijn geweest alle uitsteken de delen en ook de voormalige ketting- kluizen, waarmede vroeger het dok aan zware ankerkettingen gemeerd heeft ge legen en die zich nog steeds onder water aan de ponton bevinden, te verwijderen. Dat zou allemaal te duur komen. Daarom hebben de mannen van Wilton maar zelf het karwei aangepakt, waar voor plotseling een makkelijke oplossing werd gevonden. Het bleek namelijk dat nadat alle 500 zware moerbouten (dia meter 70 mm!) utt de onderwaterverbin- dlng van de beide dokgedeelten verwij derd waren en nadat het dok door het verplaatsen van dc belde dokkranen enigszins met een katterug getrimd was, het inwendige van de ponton ter plaatse van de verbinding volkomen droog bleef, doordat de pakking tussen belde dokdelen door het trimmen volkomen dichtgekne pen werd. Deze ontdekking heeft men toen twee maal toegepast, bü de verbinding van de nieuwe sectie met de twee oude dokdelen. Het is makkelijk geschreven, maar uiter aard veel moeilijker uit te voeren. Door deze vergroting is de lengte van het dok van 155,81 meter gebracht op 195,44 meter, dus veertig meter langer. De grootste breedte bleef 40,14 meter en aan de binnenkant 30,65 meter; de zijkasten steken twaalf meter boven de dokvloer uit Het eigen gewicht kwam van 8.700 ton op 9.900 ton; de waterplaatsing werd 34.400 ton en het hefvermogen nam van 21.200 ton toe tot 24.500 ton. Dit vergrote hefvermogen is vooral van belang voor het uit het water lichten van passagiersschepen, die in verhouding tot (lege) tankschepen veel zwaarder zijn. Zo wegen tankers van 36.000 ton, die volgens de afmetingen maar net in het dok kun nen, slechts 17.000 ton. Naast het vergroten van het dok, Is het ook verbeterd en opnieuw geoutilleerd. Zo bestaat de pompinstallatte nu uit negen pompen met elk een capaciteit van 2.000 ton per uur. Vroeger waren er maar vier pompen van 1.800 ton elk. Er ls voorts een heel nieuw bedienings huis gekomen voor de doktnachinLst en de dokmeester met vanzelfsprekend een nieuwe bedieningsinrichting. Vanuit dit centrale punt kunnen alle pompen en afsluiters bediend worden en de water stand in elk der 36 compartimenten van liet dok afzonderlijk gecontroleerd. In de zijkastcn zijn moderne toiletten met douche-kamers aangebracht voor officie ren en bemanning van de ingedokte schepen, terwijl voor het dekpersoneel nieuwe verblijven z(jn aangebracht. Alle compartimenten kunnen elektrisch ver warmd worden en er is een luldspreken telefooninslallatie. De heer W. van Est, hoofd-assistent bij Rijksbelastingen is gisteren op het kan toor van de sectie aan de Grote Markt gehuldigd voor het feit dat hij veertig jaar werkzaam is bij de belastingsdienst. In 1322 is hij zü'n carrière in Herkenbosch begonnen, maar sinds 1026 werkt de heer Van Est i» Schiedam. De hoofd-inspecteur De Vries uit Rot terdam heeft de jubilaris gehuldigd en hem de gebruikelijke dikke enveloppe overhandigd. Verder is op dc bijeen komst gesproken door de heren Vermeu len namens het N1VA, Van Hartingsveldt namens de NCBO. Groenenberg namens: het gezamenlijke personeel en ook door de haafd-verijicateur, de heer Kruisman, de vorige chef van de heer Van Est. (Advertentie LM.} VOOR DEZE LAATSTE WEEK ELMIOR SHIRTS van 17.90 op 10 90 NU 9,90 ELMIOR SHIRTS, 2de keus NU 6.90 SPORTSIURTS van 9.90 NU 8.90 ROBSON PYJAMA'S van 17 90 op 1190 NU 10.90 De herenmodezaak van Schiedam BROERSVEST 6 TEL 682 06 (Advertentie IM.) ■■4 KRAUNGEN «k3# Op 3 augustus openen wij ccu bijkantoor tc Gerdesiaweg 9, telefoon. (010) - 13 22 95 NEDERLANDSCHE H ANDEL-M AATSCH APPIJ, N.V. Alle bankzaken: over bet hele land, over de hele wereld! (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag Op het post kantoor te Schiedam is gisteren een bij zonder jubileum herdacht: de heer A. van den Broek, besteller le klas, was vyftlg jaar in dienst van de posterijen. Nu is bü als zestienjarige telegram-besteller in dienst gekomen op het postkantoor dat toen nog lag aan Wat thans de Gernt Ver- boonstraat heet, zodat by zijn &5e verjaar dag al gerulmentyd geleden gevierd heeft, „Als een man die niet stil kan zitten, is hij ook daarna in dienst gebleven en zal dat blijven tot zijn 67e jaar, tot Kerst mis dit jaar. Daarmee is hij niet alleen gebaat, maar ook de dienst, die met zo'n groot tekort aan personeel zit", is tijdens de huldiging opgemerkt door de heer SCHIEDAM, donderdag. Van een door chauffeur J, F. uit Pijnacker be stuurde vrachtwagen zyn om vier uur gistermiddag op de Kerkweg in Kethel twintig pakken hooi afgevallen en in de sloot terecht gekomen. Tegen de chauf feur is proces-verbaal opgemaakt voor het onvoldoende vast zetten van de la ding, SCHIEDAM, donderdag. De heer J. H. G. deed aangifte dat van zijn op de Singel neergezette bromfiets de telescoop- veer van het achterwiel is gestolen. De heer W, J. T. L. vermist zijn bromfiets, die hij niet afgesloten in de Boterstraai had neer gezet. Van de heer A. A. L. van de E. is een fiets gestolen, die niet op slot aan de Broersvest stond. Kuiper, hoofd van het postkantoor. Deze schetste de jubilaris als „een man die de kunst verstaat sfeer te scheppen tydens het werk", die kameraadschappelijk om kan gaan met collega's. Hij is dan ook de leidende figuur van de PTT-reisvereni- ging, die de in dit verband alles zeggende naam draagt van „Brock's vrienden". Wegens bijzondere dienstprestatics is de heer Van den Broek al twee maal be loond, terwijl hem verder in 19G0 een Koninklijke Onderscheiding ten deel vieL Tijdens de huldiging gistermorgen heeft de heer Kuiper de jubilaris de oorkonde van de PTT overhandigd alsook het ge bruikelijke cadeau onder couvert. Uit het jubileum-fonds werd hem namens het personeel eveneens een geschenk over handigd. (Van een onzer verslaggevers) CAPELLE AAN DEN IJSSEL. Op de grens van Capelle aan den IJssel en Rotterdam ls tegen het middaguur een bijzonder felle brand ontstaan In de zak- benstoppcry van de firma C. v. d. Berg aan de IJsseldÜk. Het pand waarin dit bedrijf gevestigd was, is eigendom van de firma Blokland, die het in huur had gegeven. De brand weren van Capelle en van Rotterdam be streden het vuur met twaalf stralen, maar konden niet voorkomen, dat het gehele gebouw verloren ging. Apothekersnachtdicnst: Apotheek Nieuw- land, Wibautplein 17. Bellen bij ongeval: GG en GD Tuin- iaan 80. teL 5 92 90. RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 31 uui, woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 utn. don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Fjlxaa! Singel. opeD maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur; woensdag 9 tot 20 uur* vrijdag 14 tot 17 30 en 19 tot 20 uur Stedelijk Museum: 10 en 17 uur; 'szon dags 12-37 uur: „Het menselijk ge zicht van Europa" en „Constant: Nieuw Babyion". ,Zoetwatermatro- Onder de mantel (Van ccn onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag Stad korte tyd „gaat het er Spaans toe" op de Werf van Wilton FUcnoord. Dat namelijk het geval sinds er Spaanse arbeiders zijn ko men werken. Het zijn lassers, branders, hakkers, bankwerkers en draaiers, die nu opgevangen worden en aangepast aan de werkwijze op de werf. Het heeft wel enige voorzieningen geelst, omdat de nieuwe werknemers alleen Spaans spre ken en de lessen dus Ln het Spaans ge geven. moeten worden. Maar voor hen blijft enige elementaire kennis van het Nederlands onmisbaar. Daarvoor heeft het bedrijf zich verze kerd van de hulp van twee studenten die Spaanse letteren studeren, terwijl verder een raadgevend bureau is inge schakeld. Zekerheidshalve zijn de veilig heidsvoorschriften in het Spaans vertaald, terwijj borden met Nederlandse technische benamingen de Spanjaarden onze moei lijke taal moeten bijbrengen. Aldus lezen wij in het „Wilton-Fijenoord nieuws". Nu is kortgeleden in een loods bij de Machinefabriek een „introductie-cen trum" ingericht, met het doel dat daar nieuwe werknemers kennis kunnen ne men van de vele aspecten van het be drijf, zowel op het sociale terrein (werk- klassificatie, tarifiëring, medische aange legenheden, veiligheid, enz.) als in de (Advertentie IM.) in camel-a's, óók 8 mm; belichtingsmeters; dia-artikelen; verder alle soorten foto-artikelen; prismakijkers; loepen; kompassen enz. Zie onze etalage. De fn oarïbouiö zijnde wielerbaan in het Sportpark Harga heeft ook vakantie ge kregen.' Dat is nodig voor de baan om rustig in te klinken. Maar in deze periode heeft de baan tnat de begroeiing betreft zich ai aardig weten aan te passen aan de rustieke omgeving in het park, zoals deze foto toont. technische sfeer, waarvoor door de be drijfsleiding ter zake deskundige instruc teurs beschikbaar zijn gesteld. Dit Introductie-centrum kon meteen aan de slag gaan en stond direct voor een grote taak bij de opleiding van deze Spaanse werkkrachten. Het wordt echter met ambitie gedaan en een van de in leiders constateerde optimistisch: Zij zijn nog maar korte tijd hier, maar het is opmerkelijk hoe snel zy en ook wij ons weten aan te passen. Alleen die lange Spaanse namen dwingen ons wel om dikwijls het lijstje te raadplegen, Jansen en Pietersen heus niet. Maar het went wel." OVERSCHIE, woensdag Een groep van dertig inwoners van Overschie heeft gisteren een bezoek gebracht aan het Gekro-bedrljf De excursie was georgani seerd door de Overschiese wijkraad, die van mening was dat de wljkgenoten eens met eigen neus over de geur ln en rond om het bedrijf moeten oordelen. De manier waarop de stank wordt be streden, maakte op de groep grote indruk. „We zijn nog niet waar we wezen wil len," gaf ir. A. Brouwer toe, maar aan de hand van talloze voorbeelden bewees hij dat er steeds meer resultaat wordt ge boekt. Vorige week viel in de opgaande lijn echter een korte depressie te consta teren, toen de watertoevoer uitviel en een ongekend groot aantal klachten de fabriek bereikte. Met name bezorgt ook het mond- en klauwzeer de fabriek op het ogenblik veel werk, zodat enkele maanden lang continu moet worden gewerkt. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag Het Mu seum voor de Nederlandse Zeevisserij heeft de 1000ste bezoeker binnen zyn poorten gehad. HM was de zestien-jarige Hans Dijkman uit Nijmegen, die dinsdag met zijn vriendje. Piet Wijnhoff uit Vlaardingen, het museum met een be zoekje vereerde. Namens het stichtings bestuur bood wethouder H. K. van Min nen Hans een boekwerk aan getiteld .Brood uit water" van de schrijver Fe- nand van den Oever (pseudoniem voor Jaap Kolkman). Als troostprijs ontving Piet Wijnhoff het boek „Walvisvaarders op avontuur" van de Vlaardingse auteur A. Bijl Mzn. Passage, 2 en 8.15 uur: zen". Monopole, 2 en 3 uur: van de nacht" SCHIEDAM, donderdag. Toen mevr. S. gistermiddag de woning aan de RöeU- straat verliet, heeft zij op het brandende gasstel een pan met vet laten staan. De vlam sloeg in de pan en er ontstond een. hevige rookontwikkeling. Een voorbijgan ger is via het achterbalkon in de keuken kunnen komen, waar hij de pan van het vuur nam. De gewaarschuwde brandweer hoefde geen dienst te doen. BIOSCOPEN HARDlNXVELD—GIESSENDAM. Woensdag. Bü de N.V. scheepswerf en machinefabriek de Merwede wordt de laatste hand gelegd aan twee Rljnvracht- schepen voor het Duitse Klöckner-con- ccm. Deze schepen meten 1356 ton en wor den voortgestuwd door een 1000 pk Deutz motor. Op de werf is inmiddels een be gin gemaakt met de bouw van een motor- tankschip voor de rederij Zwaans van den Heuvel te Dordrecht Spoedig zal ook de eerste vlaksectie worden gelegd voor het grote kanaaleiland, dat wordt ge bouwd in opdracht van Rijkswaterstaat Het zal worden gebruikt bij de aanleg van de nieuwe havenmond in Umuiden. VLAARDINGEN, donderdag Tijden» de in Den Haag gehouden regionale atle tiekwedstrijden, waaraan enkele leden van de Vlaardingse Atletiekvereniging Fortuna deelnamen, liep Hennie Smit de 1500 m. Op de laatste 200 m. wist hij zich van de vijfde plaats op te werken naar de eerste plaats, die hij wist te behouden. In de tijd van 4 min. 17.2 sec. kwam hy door de finish. Joke Struys werd by da mes D. tweede. Haar tijd was 14 sec. Bij het verspringen werd zij vierde met een sprong van. 4.52 m. Peter Spek liep bü de jongens C. 600 m. Peter die een slechte start had wist na een felle eindsprint als tweede te eindigen, zijn tijd wa* 2 min, 34.2 sec. Zijn broertje Louis Spek werd zesde in de tijd van 2 min. 45 sec. Op de 1500 m jongens A kwamen de beste lopers van. Nederland uit Dick v. d. Meer werd zevende. Zyn tyd was 4 min. 30 sec. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, By een vechtparty tussen de politie en twee automatenkrakers in de Ha melstraat, heeft een agent de 26- jarige varensgezel R. R. gisternacht in de arm geschoten. De gewonde, één der twee mannen, is in het Bergwegziekenhuis behandeld en werd daarna overgegeven aan de politie. R. maakte deel uit van een groepje van drie varensgezellen, dat nauwelijks een kwartier daarvóór een sigarettenautomaat in het Zwaanshals gedeeltelijk geleegd had. De jongemannen, R-, H. C. R. (24) en een 17-jarige vnend waren er met dertien pakjes sigaretten en vijf pakjes shag van door gegaan. De politie heeft deze buit kunnen achterhalen. Een getuige belde in het Zwaanshals de politie en gaf het signalement van de drie door. Radiowagens werden gewaarschuwd en tien minuten daarna zagen inzittenden van deze wagens aan de overkant van de Rotte, op de hoek van de Fabriekstraat, drie mannen staan, in wie zij de dader» meenden te herkennen. Het drietal nam echter snel de vlucht, maar in de Hamelstraat kreeg een agent twee van hen te pakken. Er ontstond een hevige vechtparty. Toen de agent het met zijn wapenstok niet meer aan kon, schoot hij ter waarschuwing drie maai in de lucht. Toen dat niet hielp, mikte hü op één van de broers, die bü in de arm trof. De jongste van het drietal, die er afzon derlijk van door was gegaan, kon van morgen in zyn woning worden aange houden. ROTTERDAM, woensdag Het Neder lands Talen Instituut, gevestigd In Botter dame heeft dezer dagen de v(jfhonderd- duizendste cursist ingeschreven sinds de bevrijding in 1945. Het Nederlands Talen Instituut is in de de oorlog ontstaan op initiatief van enkele Rotterdamse onderduikers, die schrifte lijk de Engelse taal wilden onderwijzen. Gevraagd per 1 oktober of eerder goed kunnende typen en rekenen. Liefst met Mulo-diploma of gelijkwaar dige opleiding. Aantrekkelijke werkkring. Brieven, met vermelding van genoten schoolopleiding, vroegere werkkringen enz, te richten aan JOHS. DE KUYPER ZOON Tastbus 62. Schiedam. Fotografie Kolfilms vergeten? De auto. maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K, van Vu uren, Hoogstraat 106 Te koop aangeboden BÜ showroom Coja wasma chine met wringer en tijd- klok ƒ155 Centrifuge 110 Langzaamwassers Miele sys. teem 105 De nieuwste was- spoel-, droogcomblnatie met 4 motoren, elektrisch ver warmd en 2 pompen voor 495 Showroom Coja, Lange Haven 126, teL 63341. Uw zaaK tussen de en de Van A tot Z wordt elk dagblad door duizenden, tienduizenden gelezen. Het nieuwa De speciale rubrieken. En de advertenties! Vele huiBvjrouwen en ook vaders lezen de advertenties zelfs het éérst. Die hebben immers zoveel te vertellen I Laat Uw artikel. Uw naam er niet ontbreken. U bereikt velen tegen verhoudingsgewijs zo geringe kosten,- in een sfeer van vertrouwen en nieuws,,gierigheid"! Waar treft U hel beter? bestaande uit: 2-persoons ledi kant met gezondheidsspiraal, 2 stoelen, 1 tafel, 1 nachtkastje Leverbaar in de kleuren blauw ,geel, ivoor en lila. Rotterdamsedijk 431—437 Tel. 69676—49970

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1