Schiedam-in-miniatuur als centrum voor pleinsnel iergaarde Blijdorp met jonge dieren verrijkt T-Ford speelt hoofdrol in film over „vlubber" Zondige' prinses die toch écht niets heeft misdaan Groei oesters vertraagd Zonnebloem begint weer de cursussen Duivelsspel van Tonv Schiedam telt 81.000 irivv. Twee Saniskraanvogeltjes Na zeilrace ook oorlogsbodems naar Rotterdam KERKDIENSTEN IN PASSAGE Kustvaarder zat in moeilijklieden Zomeraanbiedingen in DEKENS VERWATENS Opstelling Xerxes PRACHT PANTOFFELS - IMPORT RIETSTAP - Rroersvest 12 Wie heeft iets verloren? Artsen op zondag KUNSTGEBÜTTEN- REPARATiES IN MONOP OLE Afgemeten dramatiek bij geveehts-landingen Koeriersters Monopole vertoont meesterlijk! ZATERDAG 4 AUG. 1962 (A dvertentie IM.) DEN" HAAG, vrydag. Na afloop van de zgn. „Tall Ships race" van .Torbay naar Hoek van Holland aal Rotterdam niet al leen worden bezocht door de zeilschepen, die aan deze zeezeilwcdstrijd hebben deelgenomen, doch ook door een aantal oorlogsbodems' van verschillende natio naliteit. ROTTERDAM, vrijdag. In DiergaardeBlUdorp zijn twee Saniskraanvo geltjes uit het ei gekomen. Saruskraanvogels horen thuis In India en zijn de grootste van alle kraan vogels. Beide ouderdieren broe den afwisselend en voede ren de jonge vogels, die de eerste maanden, bij ge zonde groei, ongeveer een centimeter per dag groei en. Dit is reeds fiet vijf de achtereenvolgende jaar dat dit ouderpaar met wis selend succes kuikens heeft grootgebracht. Op de weide van de Wapiti-hertcn werd een WapitLkalf geboren. Wapi- ti-herten zijn afkomstig van Noord-Amerika. Op het buitenterras van de leeuwen kan men een enorme manen-leeuw zien. spelen met z'n welpen. Vroeger werd de leeuw niet bij z'n leeuwin en kinderen toegelaten. Deze leeuw gaat goed met zijn kinderen om. Verder werden nog ge boren 1 Sumatraanso tij ger on 3 woestijnlynxen. De laatstcn zijn echter nog in de kraamkamers. Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk.: 10 ds. W. A. Zeydner (Rotterdam) en. 5 u, mej. E. A. Bos. Bethelkerk: 10 u. ds. A. Hoffman en 7 u. ds. W. S. Bakker (Rotterdam). Op- stana'ingskerk: 10 u.ds. C. v.d. Steen en 7 u. ds. A. Hoffman. Vredeskerk: 9 en 10.45 u. prof. dr. W. C. van Ünnik (Utrecht) en 7 u. ds. C. v.d. Steen, Ned. Herv, Geref. Evang. Gebouw Irene:; 10 u. ds. G. Veldjesgraaf (Utrecht). Grote Kerk; 5 u. mej. E. A. Bos. Evans. Lutherse Gein. 10 u. mej. ds. E. A. Bos. Ned. prot. Bonü.: Wcstvest 92: 10,30 u. ds. L. R. J. Ort (Alblasserdam). Oud-Kath. Kerk Dam. 23: 10 uur H. Mis. Baptisten-gemeente. Gebouw Irene: 7 uur ds. R. Reilirg. Leger des Heils. Lange Haven 27: 10 uur Heiligiugssamenkomst en 7.30 uur Vertos- si tiRtsamcnkomst. Gerrit Verboonstraat: 6.45 u. Oponïuchtssmcnkcmst. Alle samenkomsten o.l.v. brig. K. WIeringa cu ma), R. Beltsma. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 6.30 uur wachttorenstudie; onderwerp ..Christelijk ge drag in een verdeeld huisgezin". Woensdag 7.30 uur theocratische bedieningsschooi en dienstvers 'ering. Herv. gem. Kethel. De Rank: 8.30 uur ds. D, Noordmans Vlaardingcn). Dorpskerk: 10 uur ds. Noordmans en 7 uur ds. S. Bijl (Krimpen a. d. IJsse!) Jeugddienst. ROTTERDAM, zaterdag (ANP)Do 1G0 ton metende Nederlandse kustvaar der „Zwaluw" heeft vanochtend sleep- boolhulp gevraagd, omdat zich een mo torstoring had voorgedaan, Het vaartuig, dat zich op 12 mijl ten noordwesten van het Oostfriese eiland „Norderney" bevond, kreeg hulp van de. reddingsboten „Theodor Heuss" en „Nor- demey", terwijl'de Nederlandse sleep boot „Holland" en de Duitse sleepboot „Wotan" ook assisistentie aanboden. De „Zwaluw" is eigendom van dë re derij N.V. Wijnne en Barends te Delfzijl. VERSE KE. zaterdag (ANP) De koude voorzomer heeft de groei van de «esters vertraagd. Met het oog op de ge wenste kwaliteit werd besloten de mini- festatie ter gelegenheid van de opening van het oesler- en mosselseizoen te hou den nj> 14 september. Dit in tegenstelling mot een eerder ge noemde datum: 31 augustus. Na rijp be raad besloot het comité „Zeeland presen teert" met algemene stemmen de geplan de oester- en mosselrifc op het eiland Tholen te houden en de overige feestelijk heden, o.u, de vlootschouw, te Yerseke. (Advertentie LM.) i-persoons reeds vanaf 14.95 Do Amerikaanse rederij Marchess!nl U* tueelncs (New York) zal met Ingang van september baar diensten uitbreiden niet zs> A-dienst van liet Verre Oosten via het Parui- makanaal naar Rotterdam. De schepen zul len. uitgaan:! Jadcu voor New York. PhUa- delpliia, BaJUmore, Yokohama, Kobe, Manil la, Hongkong- eu eventueel andere havens Naar en van de havens in het verre oosten wordt non-conference gevaren. De dienst zal worden onderhouden door 13.CO0 tons- schepen met een dlenstsnelhcld van 18 mijl per uur. Agent voor Nederland is de firma llizdlg en rieters. Volledige Woning-Inrichting (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Het elftal van Xerxes, dat morgenmiddag op eigen veld tegen SHS speelt, is als volgt sa mengesteld: Vermeer; Wuyts, Hendriks, Zaal: Van Toledo, Damen; Engelman, ICriesch,, Snoeck, Van der Heide, Wolf- fers. HOOGSTRAAT 184-1S6 SCHIEDAM Waar tot voor kort nog het wandelpark van Wilton Fijenoord was aan de Maas kant, ligt nu deze enorme bouwput. Hier xoordt namelijk het nieuwe Dok 8 ge bouwd, dat plaats moet gaan bieden aan tankers tot 130.000 ton. Het wordt dan ook een „putje" wél. Men is nu nog pas aan het bepin van het graafwerkmaar hoe ver men al gevorderd is kan men sien wanneer men de diepte van de put vergelijkt met de schutting daarachter, die ruim twee meter hoog is. De bogen links zijn. de buizen van. de bronbemaling die aansluiten op de putten rond de bouwput. DE SENSATIE in onze vatcanfïe-verkoop geboorteoverschot was echter 76; er werden 127 kinderen geboren en er stierven 51 personen. Er werden in de maand juni 76 hu welijken gesloten, waarvan 46 tusse» Schiedammers. Slechts 14 jonge eclv- paren konden een eigen woning be- trekken. Er is in juni ook druk ver huisd in de stad, namelijk door 16G gezinnen, waarvan echter een derde deel uit echtparen zonder kinderen bestond en maar door 8 gezinnen met vijf of meerkinderen. Het begint met vals spelen en het ein digt met de ontmaskering van een super schurk en uiteindelyk huwelijksgeluk voor een jonge avonturier. Daartussen door beweegt „DUIVELSSPEL" zich in milieus van dansende saloon-girls, schiet grage kolonisten en op lynching beluste menigten. Tony Curtis is de jonge zwerver, die kans ziet steeds in de meest verdachte situaties te geraken, maar ook dank zij de steun van 2ijn gekke makker Arthur Kennedy weet hij steeds weer de dans te ontspringen. Colleen Miller is vrij sexy in de rol van het meisje, dat de jougen nogal trouw blijft, de anders witharige Peter van Eyck is thans een zeer door trapte rover-moordenaar met een bruin kuifje. „Duivelsspel" is in Technicolor. (MONOPOLE-matinees). ROTTERDAMSEDIJK In verband met de uitvoering van werkzaamheden aan dej Rotterdamsedijk (noordzijde) tussen de Singel cn de Boer- ha velaan kan er vanaf maandag, 6 augustus a.s. tot .en. met 15 oktober a.s. of zoveel langer of korter als de werkzaam, heden zullen duren, ter plaatse niet worden geparkeerd. Schiedam, 2 augustus 1962. NORMALE VERKOOP 9.95 - 10.95 nu 3*98 en 4.98 Zie nu vooral de etalages! bij SLECHTS 10 DAGEN SCHIEDAM, zaterdag Het bevol kingsaantal van Schiedam zal nu wel de 8L00O hebben overschreden, want volgens de Bevolkingsstatistiek was het aantal op 30 juni j,l. 80.993. Er kwamen dus maar zeven tekort. In de maand juni groeide de bevol king aan met slechts 34 personen, want er was weer een negatief vestigings overschot Er vertrokken in die maand 291 personen uit Schiedam en er kwa men maar 249 mensen van buiten voor in de plaats; een verlies van 42. Het BEK ENDMAKING Art. 20 Wcderopbouwwct Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken be kend, dat heden gedurende een week ter Gemeente-Secre tarie (afd. Algemene Zaken) ter inzage is nedergelegd een verzoek var) H van der Kraan's Bouwbedrijf alhier om vergunning voor de bouw van 7 woningen en 2 garages aan de Meeuwcnsingel, in het verlengde van de bestaande bebouwing, welke bouw zal afwijken van het plan tot ge deeltelijke herziening van het uitbreidingsplan in hoofd zaak. vastgesteld bij raadsbesluit van 24 februari 1961, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid- Holland bij hun besluit van 24 juli 1961. Eventuele bezwaren tegen dit plan kunnen bij hun College worden ingediend gedurende genoemde termijn yan een week. Schiedam, 3 augustus 1962 Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris. De Burgemeester, M. J. BLOK H. SABEL, w_B. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen. 9.00—12.30 uur en 2.00—6.00 uur: een paar kaplaar zen; plastic babymandje; schepnet. Tc bevragen bij de vinders: piastic bal, P. v. d. Sluis, Parallelweg 140: speel- goedbeer, Peters. Vlaardingerdijk 207a; zak met gereedschap, Prein, Oosterstraat 85; bruine portemonnaie met inhoud, Immerzeel. Büderdijkstraat 20a; wit kin dertasje, Ottens. Donker Curtiusstraat 63; damesbril, B, Roeters, Parallelweg 200; herenbril, Kantoor Amsterdamscbe Bank, G.'Verboomstraat; zonnebril, Post kantoor. Mgr. Nolenslaan 416; 2 dames blouses, PluSjmers. Maasdijk 128b; zwarte regenpijpen, Deutz, De Pintostraat 19, Rotterdam, Schiebroek; rood netje met kledingstukken, Van Dongen, Van Ma- rumstrnat 8; kinderkaplaarsje, Mellegers. Van Oldenbamevëltstraat 57. SCHIEDAM, zaterdag. - In spoed gevallen zjjn gedurende'dit weekend de volgende artsen te raadplegen: J, Mok- kenstorm, Van Ruysdaellaan 52b, tel 64098; W. H. F. Meijer; Swammerdnm- singeï 43, tel. 6969G: W. A. de Ridder, Stadhouderslaan 46. tel. 67590, Geopend is apotheek Jansen, Swam- merdamsingel 41, dit- ook gedurende de voiger.de week de nachtdienst waarneemt. Hariügvanjiftbfiricbteu VLAARDINGEN. zaterdag De vangst- berichten van hedenmorgen luiden: VL 70 20 k.. VL 78 5 k. VL 79 8 h., VL U4 5 k. Mark1pnj7.cn: trawlharing klein no. trawl- harlng groot 81 vleetharing «Jein 100—1M. vlecthanng groot 83 ROTTERDAM, vrytlag. in de Bur gemeester Josselin de Jongelaan bij de Burgemecsler Wynaendtslaan Is gister avond ora vijf over half negen de ver snellingsbak van een autobus van de RET van lijn 33 met zo'n kracht uit elkaar gesprongen, dat een stuk ervan door de ruit op de slaaprtage van pand 8 aan de Burgemeester Wynaendtslaan vloog. Ook werd de straat beschadigd cn kwam cr een oticspoor op de weg. Ge lukkig liep niemand verwondingen op. De Roteb heelt zand gestrooid. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 TeL 680 21 - Schiedam Hclène permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet ƒ5.—; stroomloos ƒ7.50 Op vertoon van deze advertentie f 1.korting! Dames- cn herer.kapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22, telefoon 67170. Fotografie „GEVECHTSKLAAR" (Away all boats) beschrijft het wel en (vele) wee van een landlngsboten-moederschi**-, de „Be linda" en haar aanvankelijk ongetrainde, maar spoedig gevechtsklare bemanning. Jeff Chandler speelt de keiharde, maar niet onmenselijke commandant Hawks, die zich beeft voorgenomen van de „Be linda" het beste Schip In zijn klasse te maken. Even raadselachtig en onduidelijk als; deze figuur blijft het grootste deel van het verwarde (of onoordeelkundig gecou peerde) scenario, dat allerlei spanningen en conflicten suggereert,, die voor ons nogal onbegrijpelijk zijn gebleven- Climax in de film is de herhaalde aanval der Ja panse zelfmoordviiogers. ,Dc „Belinda" wordt getroffen, de kapitein zwaar ge wond, maar dank zij de voortretfehjke spirit en het improvisatievermogen van zjjn officieren cn manschappen kan het slagzij makende schip bebouder. dc rede bereiken. Het valt wat moeilijk tc geloven in de onware dramatiek en de zorgvuldig uit gemeten persoonlijke he'.dpndaden van „Gevechtskloar", Met werkelijke oorlogs sfeer heeft deze iflm vrijwel niets te ma ken. Niettemin is cr spanning en actie ge noeg om de uren in de bioscoop onge merkt door te komen. In Vista Vision en Technicolor. (MONOPOLE, maandag. Hollywood bedacht ons met „een hel dendicht van de Stille Oceaan", dat prat gaat op de grootst mogelijke authentici teit en blijkbaar met steun en Instemming van de Amerikaanse marine gelanceerd Is, Kolfilms vergelen? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vuuren. Hoogstraat 108. Voor pasfoto's oaax K. van Vuuren Hoogstraat 106. teL 6 67 20. Ie. één dag gereed. JLr Radio en /i uil-A £^■3 televisie Koopt u elke week een grammofoonplaat voor 3.75.. Wij leveren voor het zelfde geld een Philips bandrecor der. Ga praten en kjjken bij De Jager, Broersveld 108, Speciale showroom 134. By showroom Coja wasma chine met wrmgei en tijd klok 155 Centrifuge ƒ110 Langzaamwassers Miele sys. teem ƒ195 De nieuwste was- spoel- 'droogcombinatie met 4 motoren, elektrisch ver warmd en 2 pompen voor ƒ495. Showroom Coja, Lange Haven 126, td. 6 33 41. Ebi? stoere, sporllava verschijning met turbo-fla« koafdn motor en stafan frame In aantrekkelijke kleu rencombinaties. Prijzen vanaf f G45.- LJ inclusief alle accessoires. KSjjiS^ Kom eens kijken ff en proefrijden bij: li Shavë-dealcr van Philishave, Remington, Braun. Slijpen, repareren, *s morgens ge bracht. 's middags Üaar. Slij perij. staalwarenhandcl Gé Kieyheeg, Nicuwstraat 43. te lefoon G 17 19. Zeker niet als de farao, stervend na gif- toedicning, nog even snel decreteert dat zij hem levend in de graftombe moet vol gen. En het onrechtvaardige is, dat ze het helemaal niet gedaan heeft! Nee, een zon dares zouden" we haar beslist niet willen noemen. Dat vinden de Egyptische goden ook niet. want aan het eind van deze Italiaans-Franse coproduktie, rijden Shila en haar dokter zeer vergenoegd de woes tijn in. Zoals een toeschouwer opmerkte ..nieuwe avonturen tegerooot". (MONO- POLE, t/m zondag). i Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern" opklap, of- kantelbed Prima afwerking, als nieuw terug. Het goed. koopste adres,. DUK, Grce. nendal 1 A (Rroersveldpad) telefoon 6 7028(na 18 uur telefoon 6 67 89)Ledikanten, hutledikanten, kampeerbed- - den enz. Kom eens praten.-Li Afd. Motoren; ST. LU)UINA STRAAT Telefoon 6 4313 Swammerdamsingrel 25, tel. 6 6548 Betaling desgewenst in averlcg. Het Sportfondsenbad „Schie dam" vraagt badjuffrouw, meisje of jongen, eventueel in opleiding tot instructrice- (teur). Aanmelden dinsdag avond 19.3020 uur o£ na lel. afspraak 6 96 00.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1