■m Nixons „Zes crisissen" boek vol zelfbeklag De bosrietzanger is gesteld op een proper gehouden nest Schiedam en DHS komen na de rustperiode tot overwinningen Voormalige vice-president van V.S. toont zich een slechte verliezer Nog meer Spanjaarden naar R5dam De zwaluwen leden honger, daar de kou de insecten weghield Honkbal in Schiedam ONZE VOGELS IN AUGUSTUS Oupons Klassificeerder bij val van 4 meter gewond Kantine-dief gepakt TEVEEL OP ZIJPADEN Geld Inzicht Dader van vier inbraken gepakt SCHIEDAM LEERLING- VERKOOPSTER MAANDAG 6 AUG. 1962 NU toe al weer augustus schrijven kunnen wij met zekerheid zeggen, dat het met de zang en het broeden der vogels definitief oriaan is. AUeen sommige hout- dtritje» zitten voor de zoveelste keer op eieren, maar daar kunnen wij geen rekening houden, want zij broeden soms teel tot in november. jSaar in de toetste week: wan juli hoorde je nog van alles. Zowel de tjiftjaf als de motvogel in het bos als de merel in de ttiin en de rietzanpers en karekieten aan de waterkant tieten zich toen nop vaak horen. Dat hoeft ons eigenlijk niet te bevreem den omdat genoemde vogels, behalve dan de roerets, vanwege het koude voorjaar later arriveerden en als gevolg daarvan later met broeden begonnen. Zelfs zagen wij ja deze laatste juliweek. nog verscheidene nesten, sommige met btfna vliegvlugge jongen, maar anders zelfs nog met eieren. (Advertentie I M jdooi was b.t>. het nestje met pro te jon- een van de bosrietzanger tussen enkele rietstengels geklemd. Leuk was het om te den hoe de oude uopets, hun pootjes om ten minutieus dun stengeltje pektemd, hun jongen ats het ware van boven aj wet insefcten volpropten, waarvan het in het moerasbosje wemelde. Vooral mug gen van allerlei soort maken het de be- zeefeer uitermate lastig e« ik ben meer malen Ihuïs gekomen met ik weet niet hoeveel bulten op mijn hoofd en ik ver zeker tt dat de eerste dogen het haar kammen een bijzonder pijnlijke geschie denis was. Ik geloof dat dc kleinste mug jes het gemeenst staken. Gelukkig hadden de vogels en de aan hankelijk kale jongen daar niet de minste binder van. Als de jonge bosriet zangers een paar maal gevoerd waren, zie je het jcbeuren, dat de oude vogels met direct wegvliegen. Zij wachtten nl. op een wit pakketje dat aan de achtersteven van dc jongen te voorschijn komt en brengen dit met de snavel buiten het nest of en dit is geen zeldzaamheid zij eten het heel gemoedelijk op. Maar hoe wy het ook bekijken, het nest blijft proper en daar (aat het ora. Ei als steun Bij diezelfde gelegenheid vonden wij bovendien het nest van een. zanglijster met twee jongen plus een ei, Gezien het feut dat de jongen al tamelijk groot wa ren, moesten wij wel vaststellen, dat het ei niet bevrucht was. Maar niettemin beeft het dienst gedaan, want als er zo weinig jongen in het nest liggen hebben zij weinig steun aan elkander en daar was het ei nu weer erg geschikt voor. Houtduivennesten lagen er in het moe rasbos nog vele en zoals men weet, heeft de houtduif en trouwens alle duiven met meer dan twee eieren in het nest. Maar evenals de vorige maand een kapmeeuw vijf eieren had, terwijl het maximum eigenlijk vier js. ontdekten wij nu weer een uitzondering bij de duiven en wel een nest met drie eieren. OOK de koekoeken waren nog lang actief. In de laatste datum dat wij ze horen roepen, gemiddeld de 21ste juli, dit maal boorden wij hem nog tamelijk enthousiast op 29 juli, bij welke gelegen heid wij telkens twee exemplaren zagen, die gedurende lange tijd voor ons uit vlogen Als we te dicht bij kwamen, vlo gen zij weer op, landden een honderd meter verder weer, vlogen daarna weer cp. enz, Zodoende hadden 2(j ons een heel eind vergezeld. Erg leuk. Behalve deze kuifdragers ontmoeten wij nu reeds een behoorlijk aantal noor delingen in de polder en vooral op bag- gerterreinen en bij moerassen vinden wij tal van steltlopers. Groen pootruners, zwarte ruiters, bosruiters, witgatjes, oeverlopers, bontbekpleviertjes, water snippen en zelfs zagen wij de eerste trek- eenden al: wintertalingen. Dc najaarstrek van al deze vogels be gint reeds in, de loop van juli en bereikt eind deze maand zyn hoogtepunt. Dit is al een aanwijzing, dat de vogels nu reeds rekening gaan houden met de komende winter. Wat onze broedvagels betreft, be halve de gierzwaluwen vertrekken deze maand o.a. koekoek, wielewaal en ooievaar. Ooievaars-roffel OVER ooievaars gesproken. Het is een machtig gezicht het nest van deze fraaie, forse vogels met bijna vliegvaar- dige jongen, ergens boven op een schoor steen of op een dak van een hoog gebouw gade te slaan. Vooral ook omdat het aan tal ooievaars in ons land met het jaar af neemt. Volgens betrouwbare tellingen be droeg het aantal bewoonde nesten in I960 nog slechts achtenveertig stuks. Uren lang hebben wij onlangs in Oudewater moeten wachten aleer de oude dieren op het nest kwamen om te voeren. Tenslotte landde een oude vogei nog onverwacht op het nest en braakte een substantie uit op de bodem daarvan, het resultaat van enkele uren jacht op muizen, ratten, mollen, insekten, vissen en wellicht ook wel jonge vogels. De ouden bewaren het voed sel m do krop en dat wordt zodoende al aardig voor-verteerd. In recordtijd is de hele voorraad door de jongen verslonden. Daarna vertrekt de vogel naar een nabij gelegen dak, werpt dc kop achterover en kleppert met de prachtige rode snavel een vér klinkende roffel Inmiddels is op 24 juli de jacht op milde eenden weer open gesteld, hetpeea tril zeggen, dat ieder die in het bezit is van een jachtvergunning vanaf die datum op genoemde eenden mag jagen. Voorlopig Honger-zomer Ik heb het vermoeden dat de zwaluwen geen best seizoen achter de rug hebben. Vanwege het doorgaans te koude weer waren er weinig insekten in de tucht en dacr moeten alle zwaluwsoorten het voor honderd prceent van hebben. Het zal dik- tcyls hongerlijden geweest zijn en ik vrees, dat er niet veel jongen tot was dom zijn gekomen. Met de gierzwaluwen, die evenals de nachtzwaluw eigenlijk geen zwaluwen zijn, was het al niet veel beter gesteld, hoewel het aantal dat tegen de micmd door de lucht pleegt te snellen groter is dan ik dacht. Daar zyn namelijk de jongen ook al by e» dat moet ook teel tentrepe de training, want eer de maand augustus een week oud is, zijn alle gier zwaluwen als op commando ineens ver dwenen, al weer op weg naar de binnen landen van Afrika. Tot ziens begin roei van het volgend jaar. Met uitzondering van kieviten zien wij thans geen weidevogels meer in de pol der; allemaal al vertrokken naar de win terkwartieren. Ja, en wat de kieviten be treft, we mogen wel aannemen, dat de kieviten die hier gebroed hebben, wél rijn,vertrokken en dat hun broeders uit het noorden en oosten nu hun plaatsen hebben ingenomen. Uiteraard alleen als voedselgebied. Totdat het gaat vriezen zullen, wjj kieviten ontmoeten in de pol der en daardoor ia er zo lang nog leven In de brouwerij. (Advertentie I M Inging Wemeedijk (niait Energiehil) Woensdag 6 augustus -2 uur Kindervoorstelling Toneelgroep Arena Twee emmertjes water halen I Toegang 60 ct. Kassav.a.1 uu^geopend De bosrietzanger voert, al hangend, zyn jongen is alleen de jacht op wilde eenden toe- geslaan, terwijl voor andere soorten een den een latere datum is vastgesteld. Helaas valt de opening van de jacht op de wilde eenden orijtcel samen roet het begin van de rui by deze vogels. Er zyn exemplaren die alle vleugelpennen iege lijk verliezen en daardoor de eerste we ken niet In- staat zijn om te vliegen. Nu weet ik wel dat een weidelijk jager met op deze hulpeloze dieren zal schie ten. Dat is trouwens verboden (de rogels moeten in de lucht zyn), maar bovendien zijn er ten gevolge van het koude voor jaar nog tamelijk veel jonge eenden, die het onmogelijk nog zonder de hulp van hun moeder kunnen stellen. Als deze nu bij toeval net t-oor de loop van eert jacht geweer verschynt, betekent dat in vele gevallen teuens de dood van een aantal jonge dieren. En dat is het bezwaar dat de jacht zo vroeg wordt open gesteld. A. de Jong Dinsdagmorgen begint de ver- Koop van een grote partij fabriekscoupons decoratie- stof, 120 cm breed. Duizenden coupons van de mooiste cretonne, Rouleau- druk en handdrukstoffen, in moderne en klassieke dessins. Coupons van 1 tot 5 meter, uit series van vier tot zer gulden, koopt U nu per meter voor nog géén een gulden dertig. laörie Kspar"' -etonne roul©al iiidruK van 1 4 20 cm bre Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze duizenden coupons decoratie- stof en cretonne, In coupons v 1 tot 5 meter, per meter voor =,111 LUUpUN) Tdl Gtên tel. of rchn/e.'bcit. Apothe kersnacht dienst: Apotheek Jansen, Swammerdamsmgel 41. Bellen bfl ongeval: GG i.a GD Tum- Iaan 80. teL 5 92 90 RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 Ut -I uui, woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 urn. don derdag 10 tot 17 uur; trfjdag 14 tot 1' en 10 tot 21 uur Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17 39 en 39 tol 20 uur: woensdag 0 tot 20 uur- vrijdag 14 lot 17 30 en 19 tot 20 uur Stedelijk Museum: 10 jn 17 uur. 'szon dags 12—17 uur: „Het menselijk ge zicht van Europa" en „Constant: Nieuw Babylon". BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur: Mr. Viubber, de vliegende schoolmeester. Monopole; 2 en 8,uur: „Gevechtsklaar", Duivenvlucht van „De Postduif" SCHIEDAM, maandag - De SCV .De Postduif' nam met 301 duiven deel aan de wedvlucht uit Tergnier, afstand 254 kilometer. Gelost zaterdagmorgen 9.10 u.; eerste duif binnen 12.38.41 uur; laatste PrijsdUif 12.55.26 uur. Uitslag: I. v. d. £mjn 1 16 50 58 60; C. Verhaeren 2; L. Borrani 3 69; W. v. d. Kant en Sparla 4 38 40; M. Kouwenberg 5; van Tricht en Co. 6 62 66 (diploma); C. v. d. GrüP 7 39 68 74; L. Toutijn 8 43 54; H. Brokling 24 72; A. Riedijk 10 15 28 59 64; Th. Jansen 11 49; f. Eykenbroek 12 29 31 37 48; A Smits 13 45 51 75; *J. Lips 14 32; H. Cram a 17;C. duChatenier 18 71; J. Verhaal 20 76; A. Brokling 21 25 35 57 73; A Boes 22 26; W. Verhearen 23 44; J. Ko£- hlberg 27 30 63; A. v. Gogh 33- 52 61; A Klepke 34; H. Blonde 36 70; J. de Waard H. van Dyk 46; N. in 't Hol 41; C. boogje 47; c. Herwig 53; H. Venneer 55; G. Meijer 65. SCHIEDAM, maandag Na de ver plichte rust van twee weken zijn zowel Schiedam als DHS de hervatte honkbal- competitie weer begonnen met overwin ningen, zodat zfj hun kansen op het kam pioenschap versterkt hebben. Schiedam 1 haalde in Den Haag een krappe 3—2 over winning, maar DHS heeft, spelende In het Rayon Rotterdam het toch niet zwak ke Sparta 4 met niet minder dan 16—1 het onderspit doen delven, VUCSchiedam 23 In de tweede Inning werd de score door Schiedam geopend, toen J. V. d. Kooy een homerun maakte. Daarbij bleef het echter, tot de vierde Inning. Zowel J. v. d. Kooy als J. v, d. Touw plaatsten 2-bonkslagen, maar zij werden uitgevan- gen voor zij de thuisplaat konden he reiken. In de vijfde inning kwam er meer te kening in het spel. W. v. d. Hagen kwam met een stootslag op het eerste honk, stal het tweede honk en kwam op een korte slag van Dijkman op het derde. Toen kon hij van het slechte aangooien van de catcher profiteren om de thuisplaat te bereiken. Maar in deze zelfde inning scoorde ook VUC het eerste tegenpunt Het was de Hagenaar Hoogland, die op een stootslag op het eerste honk kwam, de tweede en derde stal en zo binnen kwam, Stand 12. J. van Namen, bracht de stand op 13 door in de zesde inning binnen te komen. Door een fout van de tegenstanders kwam hij op het tweede honk en hij profiteerde van het slechte aangooien om de thuis plaat te bereiken. Maar in de zevende inning haaide v. d. Kooy van VUC nog op, waarbij hij profiteerde van een veld- fout van de Schiedammers. In de resterende innings werd niet meer gescoord. Er werden veel ballen gevan gen, o.a. een verre tik van J. v. d. Hagen die in het buitenveld kwam. Werpersresultaten: VUC 14x3 slag; 0x4 wijd en 4 honkslagen tegen. J. v. Namen (Schiedam) 18x3 slag; 1x4 wijd en 5 honkslagen tegen. Verder won Schiedam 2 met 0—8 van USC en verloor Schiedam 3 met 19—10 van Libanon. DHS—Sparta 4 DHS heeft na twee weken rust de vorm niet verloren. Nu moest Sparta 4 het on derspit delven met liefst 16L De over winning kwam al in de eerste Inning tot stand, toen DHS een 9—0 voorsprong nam. Sparta kon geen vat krijgen op het goe de werpen van Piet Tettelaar, zodat deze de DHS-verdediging gesloten hield. Toen Esperanto-agendo Merkredon, la 8sn de aü gusto Xorajn salutojn el Hamburgo. Ni ankorau ne kunvenos, car Qi gojas pri la libera tempo. Sparta een andere werper op de plaat zette kon deze de score wat beter m be dwang houden. Toch scoorde DHS nog zeven punten, waartegen Sparta slechts écn maal. in de laatste inning. De beste slagman was Henk de Jong. Merkwaardig was dat beide achtervan gers vervangen moesten worden, door blessures van de hand. Werpersresultaten: P. Tettelaar (DHS): 9x3 slag; 1x4 wyd; 1 honkslag tegen en 2 fouten. Stefania en De Roodt (Sparta) 7x3 slag; 8x4 wijd; 11 honkslagen tegen cn 3 fouten. SCHIEDAM, maandag. Aan boord van de Engelse tanker „Vibex", die bij tankercleamng N.V. te Schiedam ligt, heeft zondagavond om acht uur een ern stig bednjfs-ongeva! plaats gehad, waarbij dc 39-jarige klassificeerder A. M. Govcrde uit Rotterdam zwaar gewond raakie Toen het slachtoffer dc 8-meter diepe voordieptank afdaalde is hy halverwege by het afstappen van een bordes Uitge gleden cn met het hoofd voorover van ongeveer 4 meter hoogte neergestort Met een ambulance is hij naar het gemeente ziekenhuis gebracht, waar bleek dat hij een schedelbasis-fractuur heeft en een ge broken dijbeen Zijn toestand is zeer ern stig SCHIEDAM, maandag Het grote aantal kantine-diefstallen m Schiedam van de laatste tüd is tot een oplossing gebracht. Want bij eon. inbraak met over val, in Pijnaeker gepleegd door een bende jongens, werd ook de 18-jarige Schiedam, mer B. van de S. gepakt, die later beken de inbraken te hebben gepleegd in zes kantine's van Schiedamse sportverenigin gen. te weten Hermes/DVS, TJrsus, Suc ces, SVV, Schiedam en HBSS. De jongen is opgesloten in het Rotterdams politie bureau Politiemotor over de kop geslagen SCHIEDAM, maandag. Op de Nieu we Haven ter hoogte van de Kippebrug is zaterdag een motorfiets met zyspan van de Schiedamse politie, bestuurd door hoofdagent Th. K. met adjudant J. M in de zyspan over de kop geslagen. Vlak voor de motorfiets stak een 3-jarig kind met een stepje de rijweg over waarop hoofdagent K. krachtig remde, en het stuur naar links gooide. Daardoor dook de motorfiets voorover en sloeg over de kop Beide politiemannen werden licht gewond en de motor beschadigd Maar het kind werd niet geraakt. SCHIEDAM, maandag. De winkelier N.J.C.A. uit de Gr oenelaan deed aangifte dat van de sigaretten-automaat die voor de winkel hangt het geldbakje was af getrokken. Een bedrag van ƒ12 50 wordt vermist. Brandje SCHIEDAM, maandag. Zaterdagmor gen om 11.15 uur is er op het terrein van de oud-ijzerhandel van. Gelder aan dc Raam door onbekende oorzaak 'n brand je ontstaan in een hoop oude rommel, waaronder ook oude fietsbanden. De brandweer onder leiding van de heer Ti- tulaer heeft roet een neveïstraal het vuur geblust. Wanneer de bouwuafc-arbeiders van- daag van hun vakantie terug zyn op het werk, kunnen zy aan de slag by de Willem de Zwijgerschool I voor waar, zoals deze foto toont, de gym nastiekzalen in aanbouw zijn. (Van onze correspondent) NEW YORK Ongeveer vijftig Amerikaanse journalis ten reisden in liet najaar 1960 met de twee kandidaten voor het presidentschap mee door het land, voor de overgrote meerderheid vertegenwoordi gers van kranten die in hun po litieke hoofdartikelen voor de kandidatuur van vice-president Nixon waren uitgekomen. Niet temin verrieden de verslagen die zij tijdens die tournee schre ven in toenemende mate een uitgesproken sympathie voor Kennedy. Theodore H. White, die ze» ervaringen van. deze reizen vastlegde in zijn boeiend boek „The Making of the President" (Hoe de President ge maakt wordt), wyt dit aan de hou ding die Nixon en zyn naaste mede werkers tegenover de pers aannamen Hy beschrijft die als arrogant, ge tuigend van wantrouwen en zelfs van zekere minachting. Bij de aanvang van de verkiezingscampagne stond, naar hij vertelt, zeker de helft der journalisten aan de zijde van Nixon; tegen het einde had hy vrijwel allen tegen zich Ingenomen. Terwijl deze zelfde journalisten tegenover Kenne dy in den beginne een afwachtende houding aannamen, gingen zjj aan het einde bijna allen, ongeacht tot welke party zjj behoorden, naar huis met een gevoel van persoonlijke vriendschap, genegenheid en bewon dering. ÏN zyn onlangs verschenen boek ,Slx Crises" probeert de ex-vice- presldent Richard M. Nixon zich ui bet hoofdstuk dat hy aan de presidentsverkiezingen wijdt (zyn „zesde crisis"), zich van de op hem geworpen blaam vry te spreken, maar hy mist daarby dc kern waar om het gaat. „Ik verwerp", schrnft hij, „ten enenmale de theorie die sinds de verkiezingscampagne door sommigen wordt gehuldigd dat de pets me beter behandeld zou hebben wanneer ik meer werk van haar ge maakt had of wanneer ik hen meer had laten onthalen, zoals Kennedy, met grotëre fondsen tot ztfn beschik king, in staat was te doen..," m plaats van ruiterlijk toe te geven dat h(f de charme van Kennedy's per soonlijkheid mist, insinueert hy dat zjjn tegenstander de pers voor zich heeft gewonnen door haar meer fa ciliteiten te bieden en beter te ont halen dan zijn eigen middelen hem toelieten te doen. Dat zijn campag ne dik gesteund werd door de ver mogende Republikeinen die zijn kan didatuur bevorderden, vermeldt hij niet. Er treedt een zelfde jaloezie aan de dag tegenover Nelson Rocke feller die hem een tijdlang de weg probeerde te versperren door zich ook kandidaat te stellen voor het presidentschap. In dat verband meent hij zijn lezers zelfs te moeien waarschuwen voor het gevaar dat er nog eens een tijd zou kunnen aan breken waarin alleen maar de ryken naar hoge ambten zouden kunnen dingen. Geld speelt blijkbaar een grote rol in zijn leven. Hg slaat zich althans op de borst dat hy, sinds by als privé-burger leeft, kans heeft ge zien door zijn inkomen Uit znn advo- catenpraktyk. ztfr. politieke beschou wingen die wekelijks in een groot aantal bladen tegelijk verschijnen, en door zyn boek, meer te verdienen dan zijn salaris als vice-president bedroeg. (35.000 dollar.) .Willem Ruys" vertrok voor eerste cruise ROTTERDAM, maandag (ANP) Het vlaggeschlp van de Koninklijke Katter- damsche Lloyd, de „Willem Ruys". dat dinsdagmorgen in de Rotterdamse haven terugkeerde van zijn zeventiende reis om dc wereld, is zaterdag begonnen aan een ijftlendaagse cruise, die via Southamp ton naar de Middellandse Zee voert. Het is voor de eerste maal, dat de „Wil lem Ruys" een dergelijke vakantietrip maakt. Na terugkomst staan er nog twee op Ket programma. Voor de beide laatste reizen hebben vooral veel Britse passa giers geboekt De ligperiode in Rotterdam is voor het passagiersschip te kort geweest om in dok te kunnen gaan; dat zal later gebeuren. prilXON in gesprek met Chroesjtsjew tijdens zijn bezoek ats vice- president aan de Sowjet-Unie. HET spreekt van zelf, dat er grote inner ljjke kracht cn wijs heid voor nodig zjjn tegensla gen to verwerken. Kennedy won het ran Nixon met slechts enkele honderdduizenden stemmen. Doch juist doordat Nixon zozeer op het nippertje verloor, schijnt hy zich door de geschiedenis bedrogen te voelen. Hij is verstandig genoeg om te begrij pen dat het geen zin heeft tegen de loop der geschiedenis te vechten. Maar men krijgt bij het lezen van zijn boek de indruk dat hy. nadenken de over wat hij de zes beslissende momenten in zyn leven noemt, zich zozeer overgeeft aan zelfvoldoening over de vu f maal dat hy een cnsls overwon, dat hy de oorzaken van zijn nederlaag in de laatste en beslis sende der zes crisissen niet meer kan verwerken. Hij kan niet toegeven, dat in de be faamde televisie-debatten met Ken nedy zijn tegenstander een overtui gender indruk maakte maar zoekt de schuld van zyn falen bij de TV-came- ra'a die een te scherp licht wierpen op zijn vermoeid uiterlijk. Hg loopt over van zelfbeklag. Er is geen crisis in zjjn leven, of hfl wijdt uit over de grote innerlijke spanningen die ze bezorgt, over de lange nachten doorgebracht aan de conferentietafel, over de vermoeienissen van de vela reizen en spreekbeurten, over de te leurstellingen die hjj vrouw en kin deren moet berokkenen wanneer een voorgenomen vakantie niet kan door gaan... Men leert Nixon in de „öïx Crises" kennen als een uiterst eerzuchtig. zelfingenomen en egocentrisch mens. Men kan hem zeker niet de lof ont houden voor de moed die h$ aan de dag legde toen hy te Lima en Cara cas (zyn „vierde crisis") een woe dend gepeupel tegenover zich vond. Of men echter aan zijn ontmoeting met Chroesjtsjew (zyn „vyfde crisis") tijdens het zogenaamde „keukendebat" op de Amerikaanse tentoonstelling te Moskou een zo grote politieke betekenis moet toekennen, als htj zelf doet, mag ernstig betwij feld worden. NDANKS alle 2elflof blijkt hij by- O zonder gevoelig voor de kritiek op hem uitgebracht naar aan leiding van de door hem aan hangig gemaakte Hiss-affaire (zijn „eerste crisis") en de beschul diging over geheime fondsen te heb ben beschikt tijdens zyn campagne voor vice-president in 1952 (zyn „tw'eede crisis"). De „derde crisis" is die van Eisenhowers hartaanval (september 1955), die hij beschrijft in een verhaal dat niot aterk is door het wel wat grote aantal getuigen dat hy meent te moeten aanbrengen om te bewijzen hoe voorzichtig hjj de voetangels van die periode ontweek. De sterkste twijfel aan zijn oprecht heid wekt echter 2ijn beschuldiging (in de zesde en laatste Crisis over de verkiezingscampagne) dat Kennedy tegen beter weten in Eisenhower had verweten niet scherp genoeg tegen Castro te z^jn opgetreden. De CIA (de Amerikaanse geheime in lichtingendienst) had hem immers (sehrqft Nixon.) ingelicht dat vrywil- hger3 heimelijk voor een invasie in Cuba werden getraind. Alleen DuUes het toenmalige hoofd van deze dienst beeft intussen na het ver schenen van Nixons boek pertinent ontkend dat Kennedy hiervan op de hoogte was gebracht. Het boek werpt ook een merkwaardig licht op de verhouding tussen Eisen hower en zyn vice-president. Nixon is vol lof over hem als staatshoofd en oorlogsheld. Maar hij laat de goed verstaander weten dat hy zich op momenten van persoonlijke moeilijk heden menigmaal min of meer in de steek gelaten voelde door zyn baas die hy een veel gecompliceerder mens noemt dan menigeen pleegt aan te nemen. Het heeft hem vooral dwars gezeten dat Eisenhower hem in 1955 zolang in twijfel heeft gelaten of hy hem in 1956 bu de Herver kiezingen wel opnieuw als vice- president naast zich wilde zien. „Dc doorleefde," schrijft Nixon in dit ver band „opnieuw een periode van kwel lende onzekerheid, hetgeen mentaal, fvsiek en emotioneel hoge eisen aan mij stelde..." fiaringvaugstb «richten VLAARDINOEN. maandag. Binnen van de haringvisserij VI, 114 16 k.; VI. HO 300 k VI. 131 300 k. VI 70 30 thuisvarend, VI. 78 3. VI. 79 7, VL 39 3, VI. 172 3. Marktprijs •leelhanng klein ƒ9098, viectharing groot ƒ81—E2, trawlhanng klein 117128, tratvl- hanng groot 70—75, makreel 39.50. ROTTERDAM, zaterdag (ANP). Ge slaagd voor examen M.O. tekenen akte A: H, van Viegea (Vlaardingen). y> IX CRISES" in een boek dat zijn. belangrijkheid voomameiyk ontleent aan het scherpe in zicht dat het werpt op de per soonlijkheid van de schrijver. Hy tracht voor zich zelf en anderen lering te trekken uit de innerlijke crises die leder ambitieus mens moet doormaken en neemt daar by vaak en hoogdravend-fllosofisch standpunt in. Maar de magneet van het hoge open bare ambt blijft hem nog steeds aan trekken. Rceas zit hij midden in de verkiezingsstrijd voor het gouver neurschap van de staat California en mets wijst er tot nu toe op, dat de ervaring der voorafgaande jaren hem voldoende hebben geleerd de moei lijkheden die hij daarbjj op zjjn weg vindt anders te zien dan als pogin gen om hem te onthouden wat hem toekomt. ROTTERDAM, zaterdag De ge meente gaat voor het GEB en de RET nog 150 Spaanse arbeidskrachten wer ven. Dit blijkt uit een voorstel aan de gemeenteraad, waarin een aanvullend krediet van 1,945.000,wordt ge raagd voor uitbreiding en verbetering an het verzorgingstehuis „Waalhaven", raarla de buitenlandse arbeiders ge huisvest zyn. Deze voormalige kazerne bij de Waal haven biedt thans onderdak aan 202 Spanjaarden, die by Rotterdamse bouw vakpatroons werken en aan 150 Span jaarden, die m gemeentedienst zijn. Voorts zijn er nog 48 ondergebracht m houten barakken op het terrein aan de Waalhaven. De huisvesting van sommigen draagt nog een provisorisch karakter. De komst van een nieuwe groep Spanjaarden, maakt uitbreiding en verbetering nood zakelijk. De bouw van enkele paviljoens zal de capaciteit van het verzorgings centrum aanzienlijk vergroten. Er zuilen 650 mensen in totaal kunnen worden ondergebracht Gedacht wordt aan veer tig eenheden, elk bestemd voor acht ïan. MAASSLUIS, maandag Woensdag jL werd ingebroken in vier bedrijven aan de Industrieweg te Maassluis, De dader is vrijdag gearresteerd. Bij het onderzoek viel de verdenking op de twintigjarige B. v.d. S. uit Schiedam, Hij heeft een volle dige bekentenis afgelegd. MAASSLUIS, maandag De maand juli mag voor de Nutsspaarbank te Maas. sluis niet zo gunstig geweest zijn als da vorige maanden, er werd tóch vooruit gang geboekt en wei van 31.215,33. In gelegd werd in 6559 posten 11254.125,75 terugbetaald m 3487 posten 1,222.910,41. 119 nieuwe spaarrekeningen werden geopend, In spaarbusjes werd gespaard met 326 ledigingen 10.297,53, Verschuldigd was aan 719 deelnemers van de zilvervloot ƒ287.000,Verschuldigd per 1 august ui aan 18.674 inleggers ƒ16.6 Dames- en Herenmodes Gevraagd per l september een voor vlotte werkkracht zeer goede vooruitzichten Aanmelden vóór 10 aug. KLEDINGHUIS „REMBRANDT" Rembrandtlaan 63 Schiedam TeL 6 98 77

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1