on. Willem III passeerde op z'n jacht Schiedam in 1872 Oud bunkersciiip tot luxe plezierjacht omgebouwd Hoekse Gemeenschap in moeilijkheden Rotterdamse bus in Oostenrijk geslipt Of hij ook toegejuicht werd, staat niet vast! Van niets iets maken dat is geinig' Bromfietser tegen mast Auto over de kop ORANJE-VORSTEN OP BEZOEK (3) Geen mensen voor fancy-fa ir Inzittenden vanavond met trein naar huis Geslaagden voor hel Middenstandsdiploma Vrachtauto zat in groot gat j Automaten opengebroken VADER ZOCHT EEN WEEKENDSCHEEPJE! Bejaarde dame uit iram gevallen Verkeerszuil omver gereden Diefstal met behulp van valse sleutel Veelgeld VIER PASS A GIERS GEWOND Wandelgroep Chr. T.S. naar Veen endaal voor Jeugd Vierdaagse Filmvoorstelling voor bejaarden Zwaar gewond; Burgerlijke stand D sjokken ««•- Drie padvinders naar ziekenhuis Hoek van Holland bedwong Sparta Volksfeesten aan A. van Stolkweg SCHIEDAM ■lllllllllllllllill Koeriersters INSDAG 7 AUG. 1962 TN tegenstelling tot zijn voorgangers koning Willem I en koning Willem II lil In iU» toch langdurige regeringsperiode koning Willem III nooit officieel in Schiedam op bezoek geweest. Wel is dexe vorst op z[jn koninklijke jacht op de yilt» langs Schiedam gevaren en dat w«s voldoende reden voor een groot hul- -dlgtagshttoon op het Hoofd door het Schiedamse gemeentebestuur en de burgerij, mi gebeurde dan ip 1 april 1872. toen tUdens de viering van het 300-jarig bestaan fin Nederlands onafhankelijkheid, koning Willem III in Brlelte de eerste steen ndg leggen voor hét zeemanshuis de ..Zeenimf. Het merkwaardige feit doet zich ftfit, dat het helemaal niet zeker is. dat koning Willem III by die gelegenheid 'Mk inderdaad is gehuldigd aan het Schledamse Hoofd. Want de gemeente-archi- fiito, drs. P. Th. J. Knyer, die al deze gegevens over koninklijke bezoeken aan gthledam nlt de archieven heeft opgedoken, tekent daarbij aan, dat de gegevens dkaar tegenspreken. Want volgens een verslag in de Nieuwe Schiedamsche Courant van een „oogretulge", zou het koninklijke jacht wel Schiedam hebben aangedaan, iuar er wm niemand om hem te begroeten Een van de bronnen waaruit de gege- rens2ijn geput, is de Schiedamsche Cou rant. waarin op 3 april 1872 een uit- prerig verslag is opgenomen over de 'eestvieringen op 1 april in Schiedam, Daarin stond oon. het volgende ver meld! „Daar ZM. omstreeks tien, ure deze 'itad langs de Maas, met het stoomjacht i De Leeuw" zoude passeren en aan het iïioofd door het gemeentebestuur, leden Pyait den Raad, den Luit. kolonel-kom- Fjnaadant van de Schutterij en verdere 'officieren, enz. zoude worden gesalueerd, 'droomde reeds vroegtijdig een ontzag gelijke menschenmassa daarnaar toe en 'ook ik Cde verslaggever) begaf mij op Iweg, doch in een geheel andere stem ming als des ochtends, daar het weer geheel omgeslagen was en er uit een dicht bezette lucht een gestadige regen tviel, die het aanzien had als of hij er «zijn genoegen in zou vinden om den. ge- 4 beelea dag den baas te blijven spelen, en niet de talrijke voorbereide maatrege len en plannen den draak te steken. I Trots hem echter groeide de menigte I- onophoudelijk aan en bood hem man- f haftig weerstand; en toen dan ook on- "der het kanongebulder, onder toezicht van de scherpschutters en het spelen 4 der vaderlandsche liederen door de mu- t' nek der schutterij het Koninklijk jacht -passeerde, klonk uit duizenden monden £de heiigroet'aan Neerlands koning. Jam sroer dat het ongunstige weer Z,M. be- S, belette rich op het dek der boot te ver- toonen". Niemand aanwezig? Hur in de Nieuwe Schiedamsche Cou rant verscheen op 17 september 1924 een verslat over dit „bezoek" van koning Willem III aan Schiedam. Dat was pre cies een jaar voor en naar aanleiding van het bezoek dat koningin IVilbel- mlna op 18 september 1925 aan Schie dam zou blengen. Dit verslag Is ook van een ooggetuige, maar geeft een totaal ander beeld van het gebeuren. „In den zomer (wat dus 1 april moet Ü- zijn) van 1872 zou de ..Zeenimf te Briel- gf Ie door den Koning worden onthuld. ZooaL gewoonlijk reed de koninklijke 7 trein Schiedam vliegensvlug voorbij; te ijj Rotterdam aan de Boompjes lag de „Valk" (moet zijn: „De Leeuw"), het koninklijk jacht op stoom, om ZM. naar Dm Briel te brengen. In den voormid dag kwam de „Valk", met de vlag in top. aanvaren; bij Schiedam zette de boot koers naar het Hoofd en stopte, ZM. met hoogst deszelfs gevolg ver reheen op het dek om de begroeting van Schiedams burgerij te ontvangen, doch daar was niemand aanwezig dan de havenmeester DIT fiasco verspreidde zich spoedig door de gehele stad. Na den mid dag, by 's Komngs terugkomst, zou men trachten goed te maken, wat door ver regaande onachtzaamheid was misdre ven. 's Middags trok geheel Schiedam raar het Hoofd: de Burgemeester, het Dagelijks Bestuur, de hoofden van alle burgerlijke corporaties, vele notabelen en tenslotte ook de muziek der stede lijke schutterij. Laag verdrong men zich daar in ge spannen verwachting; nu en dan speelde de muziek ter afwisseling een vroolijke mars, maar de „Valk" liet zich niet zien. Genegeerd De avond begon langzamerhand te vallen; daar ontwaarde men een licht, weldra meer lichten: de „Valk" was !h aantocht. Goris, dc kapelmeester, zwaai, de zijn stok. Tsjieng! tsjieng! cn daar begon het met vol orkest. Alles juichte «i riep hoera, zwaaide met hoeden, pet ten en zakdoeken. De achtbare^ ma gistraat trad naar voren, stelde zich in voor het Middenstandsdiploma „Alge mene Handelskennis" slaagden in juli: de ««nies: C. E. Brand. M. Brussé-Roos, S. Bijl, J. Crone- C. N. M. van Dorp, W. Fille- fces, B. Lange-Hocfnagels, I. B. P. Hoo- «mk. Y. de Hoop. M. Huihoven, M. A- 3VL Leijzer, J. Th. D. van de Kieboom, R. Klein, J. G, M van de Knaap, M, van Noord t, P. Plate, K. P. Koot, A. Prins, C. H- Sabee-Stok. Th. M. P. Schuiten, G. C, Schutte, M Simons, H. Ulsamer, P. A. verboon, H- M. de "Vette, L. Voerman. A. •L van Weert, A. C- L- H. Wijzenbroek- Boer en I. Zeiessen. Be heren: E. Baanvmger, H. Bek, L. van Bennekom, A, Buckers, P. Cambeen. «•Chr. Crama, G. J. Dingenouts. M. G. M. Bwgenouts, B. van de Drift, A F. M. van Dorp, w. J. h.' Geveke, D. K- van Ham, J- 't Hoen. B. van der Hoeven, F. Hommel, j W. F. de Hoop, Th. w. A. Janse. P- J. Tb. de Jong, W. Kester, C. C- Korsten, A- W. de Ligt, G. J. Meijster, H. Oomen. J- G Ruseier, A. Santing, J. Schouten, Slinger. M- Slotboom. J. R. van Tessel, Th. a. Tilman, G. I. Toppen. P- L. Toren vliet. J, Tromp, T A. Voorbach. J. B. yerboort, J. Verheüvel, M- Versluis, M. J- de Vette. P. van der Vlerk, B. de Win ter, A. van de Laan, J. Zeiessen en J. de Zuiger. AVlle cursisten werden opgeleid door de ™Mdenstandsopleiding „Onverwagt. De P»ter, Meyers, Maas" te Schiedam. postuur, maar... de „Valk" bleef mid den op den stroom en voer full speed voorbij, zonder de minste notitie van de hulde der Schiedammers te nemen. Zoo hoog de geestdrift was, zoo diep was nu de teleurstelling. Onverrichter zake moesten alle autoriteiten aftrekken, onder dc schimpscheuten van een ver bitterde menigte". Dit „ooggetuigeverslag" luidt dus wel heel anders dan de lezing van de Schie damsche Courant van 1872. De notulen van de raad en van b. en w.. het ver slag van de gemeente, maken van dc tocht van Z.M. langs Schiedam en van de begroeting door het gemeentebestuur aan het Hoofd in het geheel geen mel ding. De edities van dc Schiedamsche Cou rant van ni 1 april 1872 bevatten geen nadere verslagen en evenmin ingezon den. stukken die een aanvulling of rec tificatie van het verslat van 1 april zouden kunnen geven. Onzuivere bron Toch Is het voorzichtig om uit het zwijgen van de Schiedamsche Courant en van de officiële stukken niet ter stond de conclusie te trekken dat het ooggetuig everslag in de Nieuwe Schie damsche Courant uit de lucht is gegre pen, ook al bevat het enkele aanwijs bare onjuistheden van overigens bij komstige aard. Het Is bekend dat de Schiedamsche Courant, stichting va» burgemeester P. van Dijk van Matbenes- se, een met grote reserve «e gebruiken bion is, wanneer zij berichten over de ze burgemeester vermeldt. Zo tekent drs. Knyer hierbij aan. Nu is in 1873 uitgegeven het „Ge denkboek der Feesten te Schiedam op 1 april 1872 en volgende dagen, bij ge legenheid der viering van den 300-ja- rigen gedenkdag van het Begin onzer Volks wording", door de feestcommis sie en bij H. A. M. Roelants gedrukt in dit boek worden vrij uitvoerige ver slagen gegeven over de feestviering en ook over het langsvaren van Koning Willem Hl op de Maas. Deze verslagen kloppen volkomen met het verslag in de Schiedamsche Courant. Zó veel zelfs, dat hele zinnen volkomen gelijkluidend zijn. Dit geeft het vermoeden dat het verslag in het Gedenkboek öf ontleend is aan het verslag uit de Schiedamsche Courant, óf de zelfde schrijver heeft gehad. Wat er op die eerste apnl 1872 aan het Hoofd tc Schiedam precies is ge beurd, is op grond van deze tegen strijdige berichtgeving moeibjk uit te maken. Zou wellicht het Koninklijk Huisarchief een verslag van de reis van koning Willem III bezitten? Dit stuk zou dan misschien het antwoord op deze vraag kunnen geven. SCHIEDAM, dinsdag. Gistermorgen j om 11.40 uur is een vrachtauto op de! Lange Haven voor pand 31 weggezakt, doordat er een gat in het wegdek was ontstaan. Het was een gat van 14} bij j 0.80 m en 0,60 m diep, zodat een kraan- j wagen er aan te pas is gekomen om I de wagen uit het gat te trekken. Het j verkeer op de Haven werd hierdoor 1 opgehouden. De stratenmakers hebben h-et gat opgevuld en weer bestraat. SCHIEDAM, dinsdag. De winke lierster mevrouw Van e. kwam aan- (Van. een onzer verslaegevers) gifte doen dat vannacht de sigaretten-1 automaat voor haar winkel in de Prof. T) OTTERDAM De scheeps- Kamerlingh Onneslaan met een scherp f< hnnri vprwplknmt or?<5 met voorwerp was opengebroken en dat de AV ft°nd verVVeiKQmt OM met geldlade was weggenomen. Er zatengrommen en biatien. liet cuer DiljKt vijftig guldens in. ('ongevoelig voor „hij is braaf" en Ook bij de kruidenierszaak van de' knoet" "Rpn lrnrt nf Ppfpr" ment heer S. aan de Parallelweg heeft men »iC0?St J!,ea Kort al Heter roept getracht de sigarettenautomaat open te j de hond evenwel tOt G6 ores. We breken, wat niet gelukt is. Wel -werd Idraaien ons om en staan oog in oog de automaat beschadigd. met de „Vrouwe Elisabeth", Friese tjalk. AAN boord krijgen we een ferme zee manshanddruk van Jim van den Oever, een man met kort geknipt haar die een SCHIEDAM, dinsdag. Toen de 73- morsig weekendoverhemd draagt over een spijkerbroek. Er zit een ongelooflijke vaart aehter deze jongen. jarige mevrouw M. C. S. uit Rotterdam gisteren uit de tram van lijn 4 stapte, bleef zij met haar kleding haken, waar door zij kwam te vallen en haar rech ter arm kwetste. De GG en GD heeft haar ter plaatse verbonden, waarop me vrouw S. haar weg kon vervolgen. SCHIEDAM, dinsdag. Vannacht om 2.50 uur is een verkeerszuil in de Burg, Knappertlaan bij de Warande omver gereden door een zeswielige trekker met oplegger, bestuurd door de Belg C. L. M. S. uit Kapelle. De chauffeur was tegen de hardstenen rand van de vlucht heuvel opgereden, waardoor hy de macht over het stuur verloor en de wagen het zuiltje om zwiepte, dat ver nield werd. SCHIEDAM, dinsdag. Gedurende het weekend hebben onbekenden zich, vermoedelijk met een valse sleutel, toe gang weten te verschaffen tot de win kel van de bakkerij Ulrich. Uit de kas sa wordt een bedrag van dertig gulden vermist. ROTTERDAM, maandag. In de af gelopen nacht trof de politie Voor een patatzaak aan de Rictdyk een man aan die uit verscheidene steekwonden bloed de. HU bleek de 38-jarige Spaanse ar-; beider C. Revtielta te zUn, die In het kamp voor Spaanse arbeiders aan de Waalhaven woont. uit een ouwe auto. De vloerbedekking komt van het kantoor. 2e hebben me voor gek verklaard," zegt bij, een lerme slok nemend uit het blikje bier, dat hij zo met de scherpe kant aan z'n mond zet, „maar ik wist van te voren dat het goed zou worden." r tORIGE week heejt in Lék- J kerkerk een, bijzondere tewa terlating plaats gehad van een bijzonder schipeen vijftig jaar oude Zeeuwse tjalkdie de Rot- J terdamse reder Bep van den Oe- J ver met zijn vriend Leen Post in 1 anderhalf jaar hebben, omge- bouwd tot het fraaie motorzeïl- j jacHt „Vrouwe Elisabeth". Het 3 tjalkje heeft tot in de tweede j tcereZdoorlop nog een beurtvaart j onderhouden tussen Rotterdam j en Zeeland. „Hier een boekje uit 2915 met bouw- voorschriften. Dat kost twee kwartjes. Daar staat alles in. We hebben geen en kele tekening gemaakt van het schip. Zo maar op het gevoel gewerkt En nou het t tAN bunkerschip tot luxe ple- Maar is 6en ik er al weer op uit geke- 1/ zierjachL J5e „Vrouwe EUsa- ken. Ik zou er nu best afstand van kun- J. nen doen." beth" m de gemeentehaven van Zou hij dat nu werkelijk menen? Lekkerkerk. EEN Friese tjalk, he?", beginnen we. „Nee, een Zeeuwse". Daar ga je dan, met je vermeende kennis Jim gaat verzitten: „Kijk, een Zeeuwse tjalk heeft een hogere kop; hij is breder dan een Friese. Een Friese tjalk is langer en smaller" „Vader zocht een weekendscheepje, vertelde hij verder, „In Giessendam zag hij op een keer een oud bunkerschip. Dét moet hem worden, 2ei hij. Hij heelt hem gekocht en naar Lekkerkerk laten slepen. Samen met zijn vriend Leen Post zijn ze toen aan het verbouwen geslagen. De hele opbouw is er afgebrand. Anderhalf jaar hebben ze er over gedaan." En daar ligt het nu, in de Gemeente haven van Lekkerkerk, het Zeeuwse i tjalkjacht „Vrouwe Elisabeth". „We zijn de hoofdmotor aan het proberen," vertelt Jfm met stijgend enthousiasme, „een 108 pk dieseL We hebben een omkeerbare schroef. De bladen kunnen we in vaan stand zetten, dan hebben we geen last van het water. En honderdzestig vierkante meter zelL" Een rondwandeling over het schip; prachtige slaapplaatsen, mooi glimmend, glad hout, glas-in-loodwerk, reliëf op de panelen. Lekkere banken, een ijskast, een radio-ontvanginstallatie. Kortom een compleet luxe plezierjacht van een rijke reder, een kleine Qnassis. „Wat heeft dat nou gekost?" Dat kun je aan Jim rustig vragen. Hij is nog niet op de leeftijd, waarop men prijzen tot een deel van zijn privé-leven rekent, dat men niet aan buitenstaander*: meedeelt. "PRECIES weet ik het met. maar ik j In ernstige toestand is de man op-:35' denk dertig a veertig mille," „Maar genomen in het SL Franciscus-gasthuis. Op aanwijzing van getuigen is niet ver van de plaats waar het slachtoffer lag, door de politie de vermoedelijke dader aangehouden, de 26-jarlge Spanjaard V. F. E., die ook in het kamp aan de Waal haven woont. Met de opbouw van „Dierenrijk", het tuinfeest in het Jultcma-pnrk, is een begin gemaakt. Op de Rotonde in het park is dit consuwptie- tentje verrezenhet «.o-trum- van V de la/enis tijdens het evenement. Apolhekersnichtdlenst: Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41. Bellen bij ongeval: GG >.r. GD Tuin- laan 80, teL 5 92 90 RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge- i opend: maandag 10 tot ^1 uui, woens- dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag tot 1? en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17.30 er. 1,9 tot 20 uur, woensdag 9 tot 20 uur- vrijdac 14 tot 17 30 en 19 tot 20 uur Stedelijk Museutn: 10 er. 17 uur, 'szon (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND, maandag waarom heeft uw vader dan niet een I gloednieuw schip laten bouwen?" „Daar vindt hij niks an. Hij kan niet stilzitten, hij moet iets te doen hebben en dan kan het hem niet zo veel schelen wat het kost." Jim's vader, de heer B, C. A. van den Oever, is directeur van de N.V. Holland Cleaning en van de N.V. Holland Maat schappij tot uitvoering van scheepstrans- porlen en bergingswerk en de aan- en verkoop van schepen te Rotterdam. In afwachting van zijn reeds enige ma lm. aangekondigde komst op de „Vrouwe Elisnbeth" zien we hem in gedachten uil zijn limousine stappen: lichtgewicht kos- j DAin„rbn (num. prijzend can de sirzpen. Een hard KU f ILKUAM, maandag. werkende en onder verantwoording ge-1Twintig Rotterdammers, inzitten- öiifct gaande reder, wens gezicht de toe- ien vnn Gon touringcar welke pïs- sttfnd op de scheepsvrachimarkt iccer-fen van een tounngcar, weiKe gis spiegelt. Kortom een man die het moeïIUfe i teren bij het Oostenrijkse dorpje heeft en die zo nu en dan aan de zorgenEben is verongelukt, zullen vati- (Van een onzer verslaggevers) i hem thuis. Onderzocht moet thans worden onttrekt door zelf een scheepje te bouwen, I of de Hoekse Gemeenschap aansprakelijk !te *7!en houwen natuurlijk. I is voor de schade die de exploitant heeft-Haar komt bij. zegt Jim. we staan op, i geleden. trekken de das omhoog en staan tegen- no. over een forse man, die bepaald anders «jchao de hoor c v vdH» ^f(iis dan wc hadden gedacht. Neen, je kunt avond in de Maasstad terugkomen- Zij maken de reis met de Austria express daar het niet mogeljjk is gebleven de bus tijdig te herstei len, De wagen is bij Ebcn, 100 kilometer dags 1217 uur; „Het menselijk go-£r js ecu zeer verwarde organisatie ont- staan met betrekking tot de fancy-fair, die deze week zou worden gehouden en die de Hoekse gemeenschap in ernstige moeilijkheden heeft gebracht. De fair zou worden georganiseerd door de Rotter dammer A. van de Hatert, die zou zorgen voor de tent, Interieur en prijzen; de stichting Hoekse Gemeenschap zou de „standwerkers" leveren. Zaterdagmiddag stond de tent er kant en klaar ingericht, maar de Hoekse Gemeenschap bleek niet In staat geweest voor de mensen te zor gen. Wij vernamen over deze kwestie hot volgende: nadat de Hoekse Gemeenschap dit voorjaar de heer Van de Hatert had benaderd en een afspraak met hem had gemaakt, besloot men later de fancy-fair toch geen doorgang te laten vinden. Ver zuimd werd echter de exploitant hiervan op de hoogte te stellen. De vraag is nu of er een officiële afspraak is gemaakt met eer» contract. De exploitant meent van wel, maar de Hoekse Gemeenschap is daar niet zeker van. De secretaris is met vakantie en alle bescheiden liggen bij j inosiuum van vercuetoe sim in een jujiwh- icht van Europa" en „Constant: Nieuw Babyion". BIOSCOPEN Passage; 2 en 8.15 uur: Mr. VLubber» de vliegende schoolmeester, hlonopole: 2 en 8 uur: „Gevechtsklaar". SCHIEDAM, dinsdag. Een wandel groep van de Chr. Technische School te Schiedam, bestaande uit zeventien jon gens o I.v. den heer C. P. C, den Boer is vanmorgen per bus naar Veenendaal ver trokken, waar deelgenomen wordt aan de Jeugd-Vierdaagse. Gelopen zal worden op de 15 km. De jongens worden voor die tijd on dergebracht m de Jcugd-herberg „Eiken- kamp" in Eist bij Utrecht, waar de jon gens naast de wandelman» ook bezig ge houden worden met sport en spel ui de ochtenduren en *s avonds met amuse mentsprogramma's, als filmvoorstellingen, zang, enz. Vnjdag vertrekken de ouders van dc deelnemers per bus naar Veenen daal (met grote bossen bloemen uiter aard) on*, de jongens „in te halen' en tevens weer naar huis te brengen- SCHIEDAM, dinsdag. In het kader van de Vakantie-feesten wordt de Sehïe- damsc bejaarden een gratis film-voor- ROTTERDAM, maandag Om half - - - drie In de nacht van zaterdag op zondag stelling aangeboden in het Passage-tl.e-1 0p Kralingseweg bij pand 374 een ater van 9.30 tot 12 uur. De leden van de bewusteloze man naast zijn brommer in Alg. Bond. van Bejaarden kunnen op - - - vertoon van de contributiekaart de toe gangsbewijzen voor deze voorstelling ko men afhalen in het Blauwe Huis aan de Lang Nieuwstraat en wel op donderdag morgen van 9.30 tot 12 uur of van 2.30 tot 4 uur- SCHIEDAM. Geboren: Nicolaas z- v. K- Kooij en I. W. Vermeer; Christina G. P. d. v. A. J. van Osch en B. L- J. van der Heiden; Eric F. A. z. v. F. C. van der Linden en J. P. M. WiUemse; Dirk C- z. v. I. Kuijper en J. M. Pals; Eric J, z. v. J. Kostense en F. Assenberg. Overleden: C. Dolman 55 jr-: E. w- dc Nijs e. van Doom 65 jr.; A. P- J. Greve enige overlevende van een groep van ne- 78 jr.; A- Ten Thjje 72 jr. 'Sen. de berm van de weg aangetroffen. Het was de negentienjarige tuinder F. Boender, die op de "s Gravenweg te Ca- pelle aan den IJssel woont. Hij is vermoe delijk met zijn brommer in de berm van de weg geraakt en daarna tegen een licht mast gereden. De man liep daarbij een schedelbosisfractuur op en is in het Dijk- zigtziekenhuis opgenomen, ROTTERDAM, maandag De heer Nuvelstijn, die in Overschie is geboren, thans Ieraar aan een Frans college, is door de Franse regering onderscheiden met het Legioen van Eer voor zijn ver diensten als verzetsstrijder. Hy heeft drie en een half jaar in een concentratiekamp doorgebracht en is de al bevreemding gewekt, temeer daar het juist op dit wel zeer ongelegen moment gebeurt. De overige bestuursleden zullen deze week vergaderen. Het wordt by vele aangesloten verenigingen niet onmogelijk geacht, dat dit het einde betekent van de stichting Hoekse Gemeenschap. De heer G. v. d. Velde deelde ons des gevraagd mede, dat de aanleiding tot zijn aftreden gelegen is in de grote hoe veelheid werk, die hem op het laatste ogenblik is opgedragen. Hij verwacht, dat binnenkort een bespreking zal worden gehouden, waarin hij het bestuur nader za] inlichten over de moeilijkheden. Dat het voortbestaan van de Hoekse Gemeen, schap afhankelijk zou zijn van zijn aan blijven als voorzitter, noemde de heer Van der Velde „dwaas". IT is t Nijverheid t oer-ondememer. Een echte. nen, alle wijze raadgevingen in dc wind 1 heeft geslagen en gekomen is waar hyj wilde komen. Hij is als matroos begonnen, Op 26-ja- - rige leeftijd was hij kapitem. Voor zich 2elf begonnen, wat stuntwerk uitgehaald in de sleepvaart en ziedaar Bep van den Oever, directeur van twee grote onder nemingen. „U heeft het schip dus zelf gemaakt?" .Jazeker, samen met een vriend." Het duurt even voor hij op z'n praatstoel zit, maar als dat eenmaal zover is, hoef je niets meer te vragen. „Ik vind het geinig om van niets iets te maken. Ziet u die deuren daar? Die ko men uit een ouwe tanker en die ramen vermoedelijk geweten worden aan de XT OOR de uier- V de maal rn successie zijn maandag de deelnemers aan de strandzes- daagse, de wan deling van Hoek van Holland naar Den Hel der, van start gegaan. Twee honderd vijftig waren het er dit jaar onder toie Nel van Geest MiC 's-Graven- zande en de achttienjarige Gre Lanser uit Schiedam. ROTTERDAM, maandag, Op rijks weg 16 zijn zaterdagmiddag twee per sonenauto's met 'elkaar in botsing ge komen. De bestuurder van de inhalende auto verloor de macht over het stuur, waardoor de auto over de kop sloeg. Drie padvinders uit Kwintsheul, die in dc auto zaten, liepen verwondingen op.. Het waren de elfjarige Klaas Ramhorst' duiker bovenarmfractuur), de evenoude Albert Mulder <boofdwond) en de- twaalfjarige Jan Esbach (zware her- senschudding). Zij zijn naar een zieken huis gebracht. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND, maandag Een Sparta-elftal bestaande uit zescon- tractspelers onder wie aankoop Ter Horst van Leeuwarden, vier jeugdspelers en een amateur heeft zaterdagavond met 0—0 ge lijkgespeeld tegen de vierde klasser Hoek van Holland. Het was een uitstekende wedstrijd, waarin Sparta het vaak zwaar te verduren had. De opbrengst van de wedstrijd, ruim ƒ400,— kwam ten goede aan het Prinses, Beatrixfonds. Een bestuurslid van dit fonds bood de spelers en de scheidsrech ter, de heer A J1 van Geest uit Delft, na afloop een tros druiven aan. Haringvaugstbcrichten j VLAARDINGEN. tie vangstberichten ivan hedenmorgen Julden: V) 70 10 VI. 78 5, VL 79 17 nog 40 netten, VI. 89 23, VI. 172 15. Marktprijs: trawlharing klein 90—100, trawlharing groot 65—68. toestand van het wegdek ter plaatse dat door zware regenval ondermijnd was. Het reisgezelschap dat uit 34 personen be stond keerde met een bus van de N.V. Groen eve ld terug van een tocht door Oostenrijk. Een passagiere, de 19-jarige Elisabeth Driedijk uit Deifzyl werd bij het ongeluk ernstig gewond. Zij is met een schedei- basisfractuur opgenomen in het zieken huis van het plaatsje St, Jobann Drie anderen, die snij won den hadden opgelo pen, moesten in dit ziekenhuis worden, behandeld. Zjj zullen vanavond met de overige 3D passagiers m Nederland aan komen. De bus, die tn een greppel naast de weg terecht is gekomen, schijnt met ern stig beschadigd te zijn. Waarschijnlijk zal het voertuig op eigen kracht naar Nederland kunnen komen ROTTERDAM, maandag Het meest geslaagde onderdeel van de volksfeesten, die de volkstuinvereniging Streven Naar Verbetering zaterdag op de terreinen aan de Abraham van Stolkweg organiseerde, was Dinkystad. Enkele volkstuinders hadden een stad opgebouwd, die geheel aan Donald Duck was gewijd, 's Avonds was het terrein feeëriek verlicht, 's Morgens waren er een bloemencorso en kinderspelen voor de kleinsten, *s middags muziek voor de gro teren. 's Avonds verzorgde het gezelschap Broekhuizen een show voor volwassenen. ROTTERDAM, maandag. Een aantal vrUe Rotterdamse biljartverenigingen heeft een commissie gesticht tot uitvoe ring van het „Rotterdam Rechter Maas oever Biljart Toernooi", De commissie stelt zich ten doel de verstandhouding en vriendschap onder de vrije biljartverenigingen, gevestigd op de Rechter Maasoever, te bevorderen. Daartoe heeft de commissie het bo vengenoemde toernooi georganiseerd, dat in de komende winter zal worden gehou den, Deelneming is voorlopig alleen mo gelijk op uitnodiging. De inzet is de Ka bouter- wisselbokaal. De heren Stedehouder (EVA) en Braacx (EVA zijn tot resp voorzitter en secretaris van de commissie gekozen. Personeel gevraagd Gevraagd magazijnbediende, tussen 15 en 16 jaar. Dage lijks aanmelden Blok's Wijn handel, Westerkade 2, Schie dam. Te hoop Bij showroom Co ja wasma chine me; wringer en tijd klok t 255 Centrifuge 110. Langzaamwassers Maele sys teem 195 De nieuwste was- spoel- droogcombinatle m'ef 4 motoren, elektrisch ver warmd en 2 pompen voor 495 Showroom Coja. Lange Haven 126. teL 8334L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1