$erf Gusto bouwt zwaarste basculebrug van Nederland Bewegend deel in Van Brienoord brug ersm 40.000 kweek N ieuwlancl vijver uitgezet De zes delen worden van helling tewater gelaten Stormwind richtte ook in Schiedam schade aan karp HBSS kan dit jaar geen clnbcentrum bouwen Veertig jaar bij gasfabriek Yeertig jaar in Leersum vakantie doorgebracht Awe.. Reddingvlet voor Hoekse Laders T.O.E.G. houdt tennistoernooi ■?ièl km Twee maal drie delen Tewaterlating Te lang Wedvlucht van De Vrijheid GEEN BOUWVERGUNNING Burgerlijke stand Brand aan boord Panamees schip Bejaarde dame uit tram gevallen Prins-Alexander tocht Niet zwemmen in nieuwe maas Poging brandkast te kraken mislukte 9 10 11 14 15 16 17 SCHIEDAM 'n Nieuw gezicht op straat SOLEX Koeriersters Apothekersnachtdlensft Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41. Bellen bij ongeval: GG «o GD Tuin- laan 80. tel 5 92 90 RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 22 uur; woens dag 14 tot 17 GD 19 tot 23 uur: don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Sin gei. open maandag 34 tot 17.30 sa 19 to: 20 uur: woensdag 9 tot 20 uur- vrijdag 14 tot 17 30 en 19 tot 20 uur Stedelijk Museum: 10 en 17 uur; 'szon dags 12—17 uur: „Het menselijk ge zicht van Europa" en „Constant: Nieuw Babyion". BIOSCOPE* Passage: 2 en 8.15 uur: Mr. Vlubber, de vliegende schoolmeester. Monopole: 2 en 8 uur: „Gevcchtsklaar". (Van een outer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag- Juist aan de oever van de Nieuwe Maas, deze belangrijke levensader van Rotterdam, en dus vlak aan het water, ligt op het ogenblik geboren te worden een enorme basculebrug, die bet enige bewegende en daardoor belangrijkste deel zal worden van de gigantische Van Brienoord-brug. die in 1964 zal reiken van IJssel- m on de tot Kralingse Veer. Die geboorte heeft echter niet plaats in Botterdam, maar in Schiedam, n.I. bü de N.V. Werf Gusto v.h. fa. A, F. Smulders. Typerend is verder, dat deze brug by de werf op een helling wordt gebouwd en ook, in overeenstemming «net de Rotterdamse tradities, tewater zal worden {daten*. De kwestie is namelijk, dat deze brug, die de zwaarste baaculebrug van Nederland zsl z|jn, eenvoudig te zwaar is om anders dan over het water vervoerd te worden naar de plaats van bestemming. Ook al wordt hel gevaarte van totaal 5 2-idb ton In its delen vervoerd. De chef van de afdeling Montage van Werf Custo. de beer 3. M. van der Es. die de leiding heeft by de ..geboorte", komt er rond voor uit: „De bouw van deze brug nas niet zo moeilijk, maar over de problemen van vervoer en montage loop Ik me al drie maanden het hoofd te breken." Het vervoer van de eerste delen zal eerst begin november plaats hebben, zodat de sorgen van de heer Van der Es nog niet ten einde z|jn. brug voor de Van Brieneoordbrug, die bü Werf Gi«to wordt verwaardigd. Op de voorgrond het „gewichts-ge- deelte", midden de „kokerlipger" met het grote gat voor de assen en daar achter het eigenlijke brugdek. Voor de u/metingen Dergelijke men met de mannen die middenin aan het werk zijn. 'in zij-aanzicht, met de klep omhoog en neergelaten. SCHIEDAM, woensdag De storm van gisteren heeft ook in Schiedam nogal wat schade aangericht. Er z|jn uiteraard vele t.v.-antecnes omgewaaid en- dakpannen los geraakt. Verder zija er veel takken van bomen gerukt, terwijl op het par keerterrein aan de Mgr. Nolenslaan en In de St. Lldulnastraat bomen zijn omge waaid. Op de door regen gladde straten zijn slippartij# voorgevallen, maar ern stige ongeva ><n gebeurden niet. In het pand BoerhaveLaan 128b. waar van de bewoners met vakantie zijn, 2Ün SCHIEDAM, woensdag Gisteren heeft de Hengelsportverenlgfng Schiedam 40.000 hele kleine karpers uitgezet in de vijver in Nleuwland b(| de Dr. Schaepmansingel, een geschenk van de Organisatie voor de Binnenvisserij. Het zijn „spiegel-kar- pertjes" van. 6 a 8 weken oud, 4 cm lang en wegende Iets meer dan één gram per stok. De Hengelsport vereniging had bij de OBV als kweekvis een-zorr.erige karpers besteld, doch deze bleken niet leverbaar te zijn. Omdat de Hengelsportver. Schie dam het zo aardig doet en 2ich zoveel werk geeft om de visstand in de Schie- dumse viswateren op peil te houden, heeft de OBV *.oen die 40000 kweekvissen uit getatie zitten, een goede voeding voor de jonge visjes. Over twee zomers 2al deze vjs dan weer uitgezet kunnen worden in de andere viswaters in Kethel. Waar de SchLedamse hengelaars de dan vol groeide vis weer uit kan vissen. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND, dinsdag. Op de kwekerij te Valkenswaard gezonden, net strand in Hoek van Holland zo! za- In tank wagentjes onder zuurstofdruk zijn de visjes aangevoerd en in de ge noemde vijver gelaten, daar deze vol ve- ROTTERDAM, dinsdag. Het jaar lijkse nationale jeugdtoernooi van T.O.E.G. Hülegersberg zal dit jaar over dag op het Nenijto-tennisparkworden gehouden van donderdag 9-tofc en met zondag 12 augustus. Er is in het gehele land grote belang stelling voor deze tenniswedstrijden. Ook uit het buitenland (Ierland en Duitsland) zijn' Inschrijvingen binnen gekomen. De halve eindstrijden en de finales zullen zaterdagmiddag en zondag worden gespeeld. Het tennispark is voor toe schouwers vrij toegankelijk. Maar eerst leto over die brug. Op het werfterreln hebben we haar zien liggen. Voor ons leken-oog leek zy x-eel meer op een casco vau een x-an die vele heel vreemde vaartuigen, die geregeld bjj de Werf Gusto worden vervaardigd, dan op een bewegend brugdek. Maar «lat 's ge woon een kwestie van afmetingen. Wat daar lag was een stalen gevaarte bi de bekende bruinige „sclieepsbouxv-kleur" van 83 meter lang en 16.5 meter breed en tot aebt meter boven het terrein «p- rötend. Een beetje lastig om daar een be wegend brugdek in te zien. Eii dat is nog maar de helft van de brug. die uit uree zulke delen, volkomen gelijk, maar «nafhankeHJk van elkaar bexveegbaar, zal bestaan. In zijn kantoor waar een grote teken tafel een dominerende plaats inneemt, heeft dc heer Van der Es ons het hoe en waarom proberen duidelijk te maken. De brug den xvorct in twee delen gemaakt, omdat zij anders te groot en te zwaar wordt voor vervoer en montage. Elke helft bestaat dan weer uit drie delen. Het achterste' sluk. met een gewicht van 256 ton, waar later 400 ton beton als balast fn gegoten zal worden. Hel middenstuk is de kokerligger, waar de as doorheen zal lopen, waarop de brug zal scharnieren. Dit stik -weegt zelf 290 ton; er komen vier asjes door heen van elk maar drie meter lang, doch met een middellijn van pak-weg <5én meter, de asjes zijn n.L conisch en niet overal ev endik. Het derde deel nu is het eigenlijke brugdek van vijftig meter lengte. De staalcon structie alleen al weegt. 590 ton. en daar komt dan het wegdek van Amerikaans hardhout dan nog bij. Is deze brugklap hij de as acht meter „dik", het „dunste deel" bij de top meet toch nog altijd vrer meter. Dit beweegbare deel. dat op het noor delijkste deel vlak bij de Kralingse oever komt te liggen in de verder geheel vaste van Brienoordbrug, komt op ongeveer twintig meter hoogte boven het water te liggen. Het brugdek zal 33 meter breed ajn en zes rijbanen bevatten (in het mid den gescheiden, ook nodig wegens het on afhankelijk van elkaar bexveegbaar zijn van de helften met een speling van slechts 4 cm!). Met aan de zijden twee „trottoirs". Zo zei de heer Van der Es het tenminste, maar bij nadere beschou wing bleken het twee vier meter brede stroken te zijn "voor het langzame ver keer. Want voetgangers en fietsers worden op de brug niet toegelaten. Voor de laatsten jj de oprit ook te steil. Dit Is dan In het kort een beschrijving [au de brug zelf. Maar nu de montage en het vervoer, waar de heer Van der Es rich zoveel 2orgen over maakt. Voor dat vervoer heeft h|j ai grote getekende sche ma's gemaakt, en er zijn al vier drijvende bokken voor besteld. De zwaarste en rterktste, die er in Rotterdam (en dus ta Nederland!) te vinden zyn: de „Slm- son", die tot 250 ton kan tillen, evenals de „Heracles", de „Kolnssus", die bet tot 164 ton brengt en de kleine „Condor" vin ïoo ton. De achter- en middenstukken gaan kort na elkaar tewater. Die zware stukken staan, dan op sleëen op de hélling en zullen door twee van de bokken de hei- li dng afgetrokken worden. Komen de delen half boven water, dan wordt er een schuit j' wöer gevaren. Verder gaat het stuk de helling af cn dan komt er een tweede .schuit onder. Elk van de vier delen op 1wee schuiten, In optocht gaat het dan naar het Van Brienoord. Daar beginnen de moeilijk heden pas goed, want nu moeten de delen „te land gelaten" worden. Doch dan op 18 meter hoogte boven het water! Want zo hoog reiken de betonnen kolommen waarop de brug komt te liggen. De achterste balastdelen van de brug moeten eerst ingeschoven worden, waarbij Wederom gebruik gemaakt zal worden van sleëen. Dan moeten de middendelen geplaatst worden op de lagers. Een heel precies werkje; de assen nauwkeurig in eikaars verlengde moeten liggen, daar anders de twee helften aan de top wel eens met elkaar in botsing zouden kun nen komen. Daarom wordt de askoker hol gelaten zodat men een optische „meet lijn" krijgt. Dan worden de twee delen aan elkaar geklonken. In een volgende fase worden dan d« derde stukken, de eigenlijke brugdekken ingelegd. Hier zullen alle vier bokken aan te pas moeten komen, wegens het enorme geivicht van de stokken. Ook deze stukken komen op twee schuiten te liggen. Een bezwaar Is echter dat elk stuk 56 meter lang is en dwars op de schuiten liggen. Dat terwijl de Maasbrug maar 50 meter breed is. Het transport zal b|j de Maasbrug op het water negentig graden moeten wenden, waarna de schui ten dwars op de stroom door de brug getrokken zal worden. Deze delen zullen dan weer 18 tot 25 meter boven water getild moeten worden voor de bevestl- ging. Met enige trots wist de heer Van der Es nog vertellen, dat in het- beweging- nechaniek een oud patent van Werf Gusto verwerkt is, Want aan het eind van de tandbaan, waarlangs de brug motorisch omhoog geduwd wordt is een los stuk in een schelpvorm geplaatst Een veelvuldig beproéfd middel om de bruggen b|j het laten dalen zeer voorzichtig „neer te leggen". SCHIEDAM, woensdag De P.V.. -De Vrijheid" nam met 662 duiven broed .62 deel aan een wedvlucht vit Tergnler, afstand 264 km. die wegens het slechte -weer eens maan dag werden losgelaten. Getost werd om 6.30 uur; eerste duif binnen 8.45.00 uur; laatste prljsdUlf 10.15.00 uur. Uitslng: 1, 41. 22, 75. 82, 87, 111 L. J. Wijnen: 2.26, ,3, 121, 136. W. de Winter; 3, 5, 3, 19, 29, 110, mevr. v, d. Windt; 4, 6. 56, 97. Joh. Christen: 7, 107, 166. P. Morra: 6. 18. 54. 98. 101. J. yan Leeuwen en Co; 10, tl, 13, 22. 93, 94, 126. 128, J. DoeJarren; 12. 46, 112. W. Vermeer; 14,104. 124, 133. K. Muilwijk: 15, 34, 60. AP£oti)C 18. 38. 52. J. 2!ormeveld; 17 M. I' 135. 537. 158. M. Sunrt; 23. 31. 125. 152, C, Lems; 24. 43, 150, F. Doej.lren: 25. 66. 68, 116, J. Duim el; 27 A. Houtsma; 29. 79, Is3- d. Tuyn: 30, 33. 115. W. Poort; 32, 55, 86, 105. 149, G, Barzüay: 35, 39, 49, 148. Gebr.yd. Windt; 36, 53, J. v. d. Ent; 37, 44. 62. 64, 77, 05, 103. D. Vcrkaaik; 40. 99. 106, J. Schramm, 42 81, 131, E. de Patter; 45, 59, 85. 120, 129; A.' van lintborg; 47 D. Luyten cn Co; 48. 83. B5, 88. 108, 119, 157; 164. D. v. d. Schalk; 50 151, H. Hagen: 51. 57. 131. jeS M. Putters; 58, 76, 100. D. Bakker; 59. 57. 74. XW. H. v. d. Steen;, 61 J. Westerholt; 63, 80, 39. DJ. J43, J. H. Blom; 65. 130. P. Pols; 70, F. lijzen- broek: 78. 122. J,. van Rost; 84, 146, J. van. Alfhen: 91. 138, C. Vertinde; 92. A. Verhaal; 102 J. Rommerskiercen; 109. 123.155, 161. 165. C. Middendorp: 1« J. W. Blom: 134, 158, C. van Rijswijk; 129. 144, D. v. d. Moer; 140M. de Ruiter; 141 W. v. d. Poeh"2- W. van Buerer.; 147, 156. C. Rlgters; 162 Joh. Bakker. SCHIEDAM, woensdag Door de plan.: nen van de voetbalvereniging HBSS om een eigen accomodate to bouwen is een streep getrokken. De vergunning voor de bouw zal namelijk dit jaar niet meer ver leend worden, daar aan de woningbouw de voorrang is verleend. Aangezien HBSS echter in ieder geval naar de nieuive terreinen gaat verhuizen, zullen de tegen woordig In gebruik zijnde kleedkamers wet de kantine mee gaan x-erhuizen. Ook de kantinebehcerdcr, de heer II. Coster gaat mee. De bedoeling van de gemeente is daar bij dat deze kleedkamers uitgebreid wor den.Mogelijk dat deze „verbouwing" er toe zai leiden dat ook enkele noodzakelij ke douches gemaakt xvorden. De ver plaatsing houdt voorts in dat er voor een paar weken een noodoplossing moet worden gevonden, omdat er bij de com plexen don niets zal zijn om zich te ver kleden. Het bestuur van HBSS heeft ook de financiën weer eens onder dé lóep ge nomen en er zijn contacten opgenomen met de Gereformeerde Kerk en de Her vormde gemeente. De laatste heeft, om te beginnen 100 in het bouwfonds gestort, Geboren: Benrica M. d. v. M. J. vnn Dijk en M. H. Swagemakers; Miehaè'I J. z. v. J. 3. M. de Groot en H. B. Bek: Maria T. d, v. M. Zaragoza Botella en M. C. Sanz Ten-ado; Thea H. d. v, T. Mastenbroek en M. van Bruggen; Jeannette d. v, j. Punt en M. Bui tenhuls; Karei C. z. v. s. Beumer en M. IJzerman: Eveline G. d.,v. C. C. P. Schoof C. J. Kloosterman; Yvonne d. v. J. Ploeg A. M. C. Bollen; Ronald z. v. J. W. Tai ling en A. Kreuger: Yvonne J. d. v. J. Bakker en J. Borgström; Adrianus J. z. v. P. J. Blan ker en M. M. van de Brug; Ronald z. v. W. K. A,van den Bos en G. P. van Arkelen; CaUiattnus J. z. v. W. Dorst en J. x*an Apel doorn; Ronnie z- v. P. van der Tto'n en K. Koens; Eduardus A. J. z. V. H, W. M. Rulg- rok en A. J. Bek; Arie z. v. H. Sla en A. G. E. Sark: Jolanda d. v. D. de Vries en C- van de Gruiter; Margo d. v. M, van Harmeien en A. van den Berg; Marco P. z. v. P. J. Rij- singe en E. A. van Dljk; Elisabeth W. d. v. J. W. van Doom «n H. van Mourlk; Jacomi- maar het ligt in dc bedoeling dat meer zal volgen. Er zijn nog meerdere con tacten gelegd om de nodige gelden voor het Bouxvfonds te verzamelen. Intussen zit het lid, de heer K. J, Simon niét stil, maar is bezig het nodige materiaal te ver zamelen. Overigens is het saldo van het Bouw fonds f 7.630,03. Tijdens de vakantie zal de C.J.V. een stand voor verposing aan de Gerrit Verboonstraat exploiteren, waarvan een deel van de opbrengst be stemd is voor het Bouwfonds. ROTTERDAM, dinsdag Vanmorgen Is brand uitgebroken aan boord van bet 7355 bj.t. metende Panamese vrachtschip „Theomana" eigendom van de rederij Ffadoza Cla Nav SA In Panama CRy dat gemeerd ligt bij de firma Helnrich Hanno «n Co in de Maashaven. Het schip kwam Zondag in de Maasstad aan met een lading van 5700 ton vismeel uit Peru, welke waarschijnlijk al enkele dagen geleden is gaan broeien. Toen maandag de luiken werden geopend kwam namelijk rook uit ruim 2. Het los sen xverd daarom uitgesteld. Vanmorgen sloegen opeens vlammen omhoog. De Rot terdamse brandweer heeft nu het tussen dek nat gemaakt en enkele mannen zijn in het ruim gegaan om de diepliggende vuurhaard te bedwingen. aa J. d. v. B. Penning en J. J. Richter*, stichting vervoerd. ROTTERDAM, dinsdag. op het kooLas-terrein bij het Qverraaasveld aan de Stadionlaan is gistermiddag de ze venjarige Robertus Haagen uit de Hen- gelstraat met zijn autoped onder het achterste gedeelte van een personen auto geraakt. Hü raakte met een voet bekneld en vieL Met hoofdwonden, schaafwonden en vermoedelijk een her senschudding is hy naar de St Clara- terdagmiddag eert nieuwe reddingvlet in gebruik worden genomen. Deze vlet, met een 10 pk motor, vormt de bekroning van de activiteiten van de kampeer dersver ent- ging „Poort van Europa", Twee jaar lang is er op allerlei manieren geld bijeen ge bracht om het strand nabij de kampeer terreinen een betere beveiliging te geven. Het benodigde bedrag is weliswaar nog niet helemaal bijeen, maar de reddingvlet Is toch al aangekocht. Zaterdagmiddag om half drie zal het bestuur van de „Poort van Europa" dc boot overdragen aan de Rotterdamse wet houder voor Sport en Recreatie, de heer R. Langerak. Deze zal haar meteen weer doorgeven aan de Rotterdamse Reddings brigade, die ook ditgedeelte van 'het strand zal gaan beveiligen. SCHIEDAM, dinsdag. Toen de 73- jarige mevrouw M. C- S. uit Rotterdam gisteren uit de tram van lijn 4 stapte, bleef zij met haar kleding haken, waar door zij kwam te vallen cn haar rech ter arm kwetste. De GG en GD heeft haar ter plaatse verbonden, waarop me vrouw S. haar weg kon vervolgen. CAPELLE A. D. 1JSSEL. dinsdag. - Op zaterdag J8 augustus xyordt door de wandelsportvereniging Prins Alexander in Capélle a. d. IJssel de traditionele Prins-Alexander tocht georganiseerd. Voor deze wandeltocht hebben zich vele groepen waaronder een detachement van de RAF, gestationeerd in West-Duits- land, Jaten inschrijven. De start vindt plaats des middags om 3 uur vanaf de o.l. school „De Schenkel" aan de Kanaalweg in Capelle-Schenkel. ROTTERDAM, dinsdag. In een loods van de KNSM aan. de Lékkade Is gistermiddag de 72-jarige C, E. van Veenhuizen uit de Voorthuizenstraat aangereden door een achteruitrijdende vorkheftruck. Hij brak het rechter on derbeen. De man is in het Havenzieken huis opgenomen. ROTTERDAM, -woensdag Burge meester Van lvalsmn doet, blijkens een door het bureau Voorlichting van de gemeente verstrekt communiqué, een beroep op de burgerij niet te zwemmen ln de Nietwe Maas. Het water is dus danig verontreinigd, dat zwemmers zeer ernstige risico's lopen. In het com - munlqne wordt eraan herinnerd, dat het zwembad aan de Maaskade enige tfid geleden reeds gesloten is en dat de algemene poUtleverordendng het zwem men elders In de Nieuwe Maas ver biedt twee ruiten stuk geslagen. Een buurman waarschuwde de politie, die via het bal kon binnen, kwam en de ramen afsloot De brandweer kjvam eraan te pas om yan een Woning aan de Rotterdamsedijk, waarx-an de bewoners eveneens met va kantie waren, het opengeslagen raam op de bovenverdieping vast te zetten. In de Willem Bromverstraat heeft de brandweer de losgeraakte zinken dakgoot van feest zaal Eureka weggehaald- In de woning van de heep J. M. aan de Lorentzlaan werd een grote ruit vernield door een door de lucht vliegend stuk hardboard. SCHIEDAM, woensdag In het bedrijf van de N.V. Sneep aan de Bakkerstraat 11 is ingebroken. De daders zijn over de drie meter hoge muur geklommen en door een schuifdeur binnen gekomen. Uit een berg plaats boven het kantoor werd een kleine nbrandkast weggehaald en door de gang naar de werkplaats versleept Met een snïjapparaat, dat uit de werkplaats werd. gehaald, heeft men nog getracht de branókastdeur open te maken. Er is een sleuf gebrand over de deur, maar de brandkast ging niet open. In de brandkast zittende papieren werden geblakerd door ae hitte. In het kahtoor werden de bureaus en kasten doorsnuffeld. Uit een doosje ver dween een bedrag van dertig gulden en verder zijn er gestolen dozen, sigaretten, twee aanstekers en twee ballpoints. Uit de werkplaats werd een meetlint mee genomen. ROTTERDAM, woensdag De heer E. K. T. Walda, le commies bij het Gem. Energiebedrijf, gasfabriek. „Keilehaven", heeft zijn 40-jarig ambtsjubileum ge vierd. Hij is onderscheiden met de orde van Oranje Nassau in goud. De jubilaris ontving vele cadeaus. o.m. een dia-pro jector en een veldkijker. Onder grote belangstelling van directie en personeel is hij toegesproken door de adj. directeur ir. J. J. Flameling. de voorzitter van de jubileumvereniging P. M. Kleinjan en. vele anderen. (Advertentie IM.) PROGRAMMA VAKANTIEFEEST IS SCHIEDAM ;'';'aug.-G donderdag 'JuIIanapark, BJK. Laan 2e.Wuur r- Feestelijke opening van DIERENKIJK VV". een unieke:*expositie van dieren en.rdierenbeelden in feërieke verlichting. Tot 9 september elke dag open van 14-18 en 20-23 u. Toegang 0J25 r; AUG. vrijdag Grote Kerk 20.00 uur VOCAAL CONCERT door; de Koninkliike/ko ren: Orpheus, Rotte's Mannenkoor en De Ha- ghesangers oJ.v. Jos. Vrank en. Aan het orgel: Jan Sehxnitz. Toegang ƒ0.50 AUG. zaterdag Parcours PJanlage 14: U. INTERN. PROF. WIELERRONDE raet o.a Rik van' Steen bergen, Peter Post, Jan Jansen, Piet Rentmeester Toegang 1.50 Maarin voorverkoop hij VVV. slechts L— AUG. dinsdag Passage Theater 20.00.u. Hflofdstad Operette brengt V. DAS DREEttADEttLHACS Muziek Franz Schubert Toegangsprijzen; ƒ2.— en ƒ3.— AUG-. woensdag Passage Theater 20.00 u. Een sprankelende avond met Rudl Carrcl en Johnny Kraa|jkamp twee shows - ÉÊN GELD.'! o.a. The Mouhties en Mieke Telkamp Toegangsprijzen: V ƒ2.— en ƒ3.— N AUG. donderdag Passage Theater 20.00 u. BALLET RUSSE Irina Grjebina en haar groep brengen de wilde muziek, zang en dans van Oost-Europa Toegangsprijzen: ƒ2.— en ƒ3.— AUG. vrijdag Musis Sacrum 20.00 U. HET HAAGS STUDENTEN CABARET in een feest van de lach: Met huid en Hagenaar of.v. RirmsFerdinandusse Toegangsprijs ƒ1.50: Kaartverkoop en plaatsbespreken: h V V.V_ Plantage, Schiedam, tel. 6 60 00 LEERSUM, xvoensdag. De heer en mevrouw Maarland en me}- van Veen uit Schiedam brengen dit jaar voor het 40ste achtereenvolgende jaar hun vakantie ln Leersum door. De heer Maarland Is oud- ambtenaar van de dienst van gemeente- xverken te Schiedam. Zij vinden Leersum zo aantrekkelijk om er,hun vakantie door te brengen,'dat zij er ieder jaar weer terugkomen. Tot voor kort verbleven zij steeds in pension Groenoord aan de Rijksstraatweg, doch de laatste jaren hebben zij hotel Vogele- sang als hun verblijfplaats uitgekozen. Elk jaar komen zij 4 weken. Ook de Leersum door. Het was voor het bestuur van de VVV Leersum aanleiding de fami lie, te complimenteren. De heer ,en me vrouw Maarland kregen van de voorzit ter, de heer Hoogenboom, een fraaie as bak met inscriptie aangeboden en .mej. Van Veen kreeg een servetring, met In scriptie. schoonzuster, mej. Van Veenr alle drie afkomstig -uit Schiedam, brengen dit jaar voor de veertigste keer hun vakantie in Leersum door. De Leersumse V.V.V. heeft hen gehuldigd. V".1.n.r. de heer Maarland, Kerstdagen brengen zij regelmatig inmevr. Maarland, en mej.^Van Veen. BROERSVELD1DÖ ELVIS PRESLEY DE MESTIES CinemaScope in kleuren Vrijdag en. zaterdag 2, 7, 9.15 uur; zondag 7.9.15 uur 14 jaar-- DE GEBROKEN PIJL Zondag-matinees 2 en 4.15 uur j -■ 14 jaar CHARLIE CHAPLIN - LAUREL HARDY e.v.a. in HET KONINKRIJK DER HUMOR Maandag, dinsdag en. woensdag 2 en 8 uur Alle leeftijden FERNANDEL in zijn nieuwste komedie FERNANDEL als MODEKONING Donderdag 2 en. 8 uur 18 jaar „Kijk, daar gaat do niijwt Solt* to ci« prachtffl» kla urrncombi/U U» l Solex no «Jangei» Andere Nieuwer! DE LUXE 399.- met vclulomaütch» fcoppt-tinn, [Haal vandaag nog d* nlauw* kleursrlaldar of rrtaafc vrijblijïMd B(m proefrit bij: j Afd. Motoren: ST. LtDUINASTRAAT 52 Telefoon 6 4313 Sxvammerdamsingel .25, tel. 66548 Betaling desgewenst in ^verleg. Te koop aangeboden Koelkast cadeau? Bijna, als u bedenkt dat u iedere week /2.5D aan. restjes weggooit Dan kunt u beter voor 2.88 per week zonder vooruitbe taling en direct in eigendom een. fantastische koelkast ko pen. Natuurlijk bij De Jager, t vertrouwde adres. Broers- veid 208, showroom 134. Koapt u elke week een grammofoonplaat voor ƒ3.75- Wij leveren voor bet zelfde geld een Philips bandrecor der. Ga praten en kfiken bij De Jager, Broersveld 108. Speciale showroom 134. Fotografie Kotfllms vergeten Oe auto^ maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, teL 6 67 20. In één dag gereed.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1