Draaien, laat je maar zwaaien op de Schiedamse kermis Nieuwe reddingvlet voor Hoekse strand Roofovervallers slaan voorbijgangers neer Woeste rit eindigde in grote stofwolk S.G. organiseert vs een Drumband-concours Grote order voor „SSM! GEZIN VAN HELDEN NAAR AMERIKA bom op Lijnbaan voor een gulden Drie personen mishandeld Harwich-boot maakte extra overtocht Politie achtervolgde wildeman Als laatsten buiten normale quota ptUGMAUC. Ï96S 4. |- «ui- ...met vele andere mogelijkheden Twee wedvluchten van De Vrijheirl •0i fe W.F.-hancLbal op toernooi OP ZATERDAG 22 Buiten-oefening van R.-K.-EHBO Automobilist viel meisje lastig Anders dan andere Lezing over Canada van ds. Van Oene Wie heeft iets verloren? Dieven stelen uit auto's op expeditiehoven - dank zij Walter Pastore-visum Tentoonstelling zeilschepen Torbay-race in maritiem museum Radio-uitzending over Rotterdam SCHIEDAM Koeriersters was van dien aard dat de wed* i daarna elk jaar zijn herhaald. Ook •r. Dit succes wordt toegeschrevec t streven om anders te zijn dan an* rn ook door de gelegenheid die een vordt geboden mee te doen: grote and-concours organiseerde. Het was van dien aard dat de wed- i daarna elk jaar zijn herhaald. Ook •r. Dit succes wordt toegeschreven t streven om anders te zijn dan an- ru ook door de gelegenheid die een vordt geboden mee te doen: grote J Srua 1 N. C l-Btem- I kaUj. M. "jpeni iQten- I&J-' 1-tver. SCHIEDAM, dinsdag Draalen. laat k naar draaien, fc de lens op de kermis, üe nu in Sebiedam op volle toeren loopt. En ali je nog niet duixellg bent van al 84 wilde draalen en zwieren in hoog fempo, la horizontale sowel ala in verti- tale buten, dan xijn cr nog tal van nw- fcHjkheden om Je het lichaam te laten ehaddfn en botsen, b.v. In de byna ge- iiUloos aangIQdende botsautootjes. Dan fan je nog gaan werpen met ballen, fckieten wet een echt geweer, je krach ten laten meten op de Kop van Jut. Voor «a adempauze kan men dan nog wat «dg gaan zitten bumper en. Om prijzen. 14 alles kan deze week op dc kermis. In zelfs In het geval dat je zelf niets «rilt doen. zorgt het gedrang van de znen- ïmmeuifte wel dat je geschud en g«- r Jchorcn wordt En doof getoeterd door j ,'n'Jfl het lawaai. Bat alles In bet teken van j4e vtolUkheld. Htt U weer kermis to de (lid, nog voor luttele dagen, dus daar noet grondig gebruik van gemaakt porden. nieuw-gekozen. terrein voldoet -wel fcan de voorwaarde dat de kermis nu een W-jafgerond geheel is, zonder open of lege r'hjleJckeo, die ongezellig aandoen. Maar 'X veel elteboogruimte heeft men niet rregen. En het Ja waai botst wel erg d tegen elkaar op, jl'Als een oase van (betrekkelijke) rust hbrMitigt dan nog op het terrein de poffertjes- jt in wafeltent. Voor velen een „verplichte" 5 fezoekplaafs en een hoogtepunt na het bedwan delen over het terrein. Dat ech- |yan 1jer niet een ieder vreemd genoeg, ge- jteld is "op de zoete lekkernij toont de Wo hiernaast van een ondankbaar Mjjpogefie.' .SCHIEDAM, dinsdag. De Schiedamse Btniging „De Vrijheid" nam deel aan twee dvcnv luchten. Met 316 duiven werd deel nomen aan de wedvlucht uit St. Denis, saaistand van 353 km. Gelost werd om 6.20 Hui": eerste duif binnen jo.53 uur: laatste (Wuif 11.52 Uur. Uitslag: 1 23 25 33 35 42 64 &A, Lfmborg; 2 15 47 55 56 63 76 82 J. Doc- 3 4 32 mevr. Van de Windt; 5 28 $0 75 p.Schalk: 5 10 35 43 44 90 W. de Winter; Ï26 Joh. Christen; 8 30 4o K. Muilwijk.; 0 W- r.Bueren: 11 92 P. Verlinde; 12 .13 21 74 Gebr J o. Windt; 14 58 71 J. v. Leeuwen Co: 16 4 Westcrbolt; 17 c. Verlinde: 18 20 37 87 P aura; 5] 62 W. Poort; 22 68 J. v. Alphen; *43 E. de potter; 27 35 80 L. J. Wijnen; 2? P5T-J. Schrumpf: 31 THaak: 34 79 M. Put- W5; 36 A. Pronk; 41 W. Vermeer; 45 A. JfUtona: 48 73 83 91 J. W. Blom; 49 J. Bak- «h 50 94 F. Doejaaren; 53 54 87 86 93 D. jerkaatk; 53 J. Bodegum; 59 H. Hagen; 65 77 I. v. Harmeien-, 70 W- v. d. Poel; 78 J. Ka- "ajjttod; 81 84 Jac. Duim el; 88 J. Zonneveld Co; 89 C. Higters. Ljto de oude duivenvlucht uit Southend ®*tiand) een srstand van 280 km. Is de 1St*!»-!. J. v. Harmeien; 2. \V. de Winter; Doejaaren; 4. 3. v. d. Ent; 5 10 P [nmvdeunt; 9 16 G. Barzilay; 7 8 M. Rink: *3 v" f .Steen; II 20 C. Verlinde: 32 J Co; 13 P- Vcrllnde: IS H. TJa- £3; J. Rost: is D. G. Luljten; 21 23 M, de «Iter; 22 a. Pronk; 24 W. v. Harmeien: Di- "hi* M. Putters. Bui-al® •-dc» bofvoe jn oen ■ker.k lier hrf l'bpifv fps? ApothckersnachtdieKSt: Apotheek A. Gou- ka. Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: GG en GD Tuinlaan 80. tel. 59290. BK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur, woens dag 14 tot' 17 en 19 tot 21 uur, don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 1? en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 1750 en 19 tot 20 uur. woensdag tot 20 uur, vrijdag 14 tot 17.3(1 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 30 en 17 uur. 20 r. dngs 12—17 uur: „Het menselijk ge zicht van Europa" cn „Constant: Nieuw Baby Ion". BIOSCOPEN passage: Geen voorstellingen. Monopole: 2 cn 8 uur: „Het Koninkrijk der Humor". DIVERSEN* Juliana-park: 2—6 cr. 8II uur Dterenkijk G. Verboonstraat; 8 uur CJV-Vakantie- festiva). Broersvest: 2 uur Kermis. Grote Kerk: 2 tot 4 uur Torenbeklimmen. Passage: 8 uur Hoofdstadoperette ..Das Dreimadlerhaus". Excelslor-kantine: 7.30 uur Klaverjascon- cours. SCHIEDAM, dinsdag Zondag 19 augustus neemt de handbalvereniging Wilton Feyenoord deel aan het interna tionaal handbal toernooi in Breda. De organiserende vereniging Is S, O. A. Met zeven teams zijn ome stadgenoten de grootste deelnemende vereniging. In to- laai nemen 102 teams aan dit .toernooi deel. welke verdeeld zijn over 24 poules Bulten de 22 Nederlandse verenigingen nemen ook drie Belgische, vier Duitse en een vereniging uit Denemarken deel. De dames van Wilton zijn ingedeeld in poule AA samen met Fortuna '54 uit Geleen, R. P. C. uit Eindhoven en de or ganiserende vereniging S. O, A. uit Breda. Het herenteam van Wilton, krijgt als tegenstanders K. A. V. D„ uit Dendermon- de (België), O.T, B. uit Wupperthaï (Duitsland) en Were Di uit Tilburg. Dames 2 zijn ingedeeld in Poule FF samen met EmBeE Breda. R.P.C. 2 Eindhoven en S. A. 2 Breda. Heren 2 Komt uit tegen Elite Debbeke (België), H.C. G. 2 Geldrop, Meeuwen 2. Rotter dam en "Vriendschap 2 uit Eindhoven. Dames junioren krijgen als tegenstan der Actief Tilburg,E-B.H.V. Breda, Oran je-Wit Helmond. Twee aspirantmeisjes- teams van Wilton zullen ook deelnemen aan dit toernooi. Zondag 26 augustus gaat Wilton Feijn- oor drr.et drie elftallen naar Amsterdam op bezoek bij de vereniging ..Vriend schap". Vorig jaar was deze vereniging bij de Schiedammers als gast en het te genbezoek zal voor dc Amsterdamse elf tallen wel een stimulans worden om nu de volle winst m Amsterdam te houden. Sen dames- en twee herentcams nemen op deze dag aan de wedstrijden deel. Esperauto-agendo Merkredon, ia 15an de augusto. Klub- vespero ne okazos pro Ia ferio. Korajn salutojn de la danaj geamikoj. SCHIEDAM, dinsdag. De sectie Mu ziek van de Schiedamse Gemeenschap organiseert op zaterdag 22 september in de Plantage bij het Podium een drum- ban dconcours. „Het feit dat zo*n drum- bandconcours voor de vierde maal in Schiedam wordt georganiseerd is een be wijs dat dit, aanvankelijk ter gelegenheid van een jubileum gehouden festijn, een jaarlijks terugkerend evenement op zich zelf is geworden. Dit stemt tot grote vreugde en. dank baarheid. Vreugde over het slagen van de poging om in Schiedam weer een nieuwe traditie te scheppen. Dankbaar heid voor de medewerking van velen aan dit concours, die daardoor tonen een po sitieve bijdrage te willen leveren aan do culturele levensverheffing". Aldus schrijft burgemeester rar. J. W. Peek in zijn voor woord in het programmaboekje. SCHIEDAM, dinsdag De Kath. Nat Bond voor E.H.B.O. St. Chrxstoforus, afd. Schiedam organiseert op dinsdagavond 21 augustus een grote EHBO-buitenoefenïng op het terrein van de fa. Swarttouw aan de Nwe. Waterwegstraat te Schiedam. De medewerking is gevraagd van de zuster verenigingen. dc? afd. in Kethel, Rotter dam en Overschie alsmede van het Ned. Roode Kruis afd. Schiedam. ROTTERDAM, maandag (ANP). Het Amerikaanse leger In Duitsland, heeft, zo deelt de directie mede, we derom met de Scheepvaart- en Steen kolen Maatschappij een contract afge sloten voor de leverantie van ruim 620.000 ton bitumineuze kolen cn an traciet voor een geldswaarde van ruim 52 miljoen gulden, over de periode sep tember 1962 tot augustus 1963- Dit nieuwe contract is een aanslui ting op het lopende contract, dat deze maand afloopt cn waartegen ca. 1 mil joen ton is geleverd over een periode van 15 maanden. De brandstoffen zijn bestemd voor de leger-installaties in Zuid-Duitstand. De aanvoer zal plaatsvinden via de haven van Rotterdam, waar de zeeschepen zul len worden gelost in Rijnlichters en ten dele ook in wagons voor het verdere transport naar de verschillende eindbe stemmingen in Zuid-Duitsland. Het Rijn transport zal worden verricht door de Nederlandse Rijnvaart Vereniging Rotterdam. Het is het Vendel Schiedam van Oranje Garde geweest, dat voor de maal, nu vier jaar geleden een drumband-concours succes strijden nu wee aan het streven deren en ook door ieder wordt geboden en kleine bands, lamboeis, trompetters en fluitisten. Enkele technische bijzonderheden. Er worden geen verplichte werken gesteld, maar wei moei elke deelnemende vereni ging één lopend en één staand werk uit voeren: bij het laatste is het brengen van „show" toegestaan. Gespeeld wordt in de superieure afdeling en de le, 2de en 3de afdeling. De tombour-maitrc zal apart worden beoordeeld. Voor juniorkorpsen worden extra-prijzen ter beschikking ge steld. Een jury van drie deskundigen beoor deelt de prestaties op zes rubrieken: tem po, techniek, klank, algemene indruk, rit miek en marsvaardigheid. Er zal per af deling gewerkt worden, te beginnen (om 1 uur) met de laagste afdeling. Binnen twee uur kan een ieder de uitslag weten. Inschrijving voor dit concours is mogelijk tot uiterlijk 8 september bij de Schie damse Gemeenschap. ROTTERDAM, maandag In de omge ving van de Smeetlandsedijk werd don derdagavond een meisje lastig gevallen door een automobilist Dit zou gezien zijn door twee jongelui. Willen deze jongelui en het meisje zich in verbinding stellen met de zedenpolitie, telefoon 114000, toe stel 106. De zedenpolitie is gevestigd aan het hoofdbureau van politie Haagseveer. ^TEER rustip werd zaterdagmiddag} Zr Op de Lijnbaan gedemonstreerd J door een aantal Ban-de-bommers. De J demonstranten, die leuzen meevoerden J als .Rotterdam geen Hiroshima" en „Stop kemproeven, waar ook ter toe- reld", probeerden de aandacht van het 2 loinkelend publiek te trekken terwijl zij kleine pamfletten ronddeelden. 1 Ttoee geduldige agenten keken toe, f maar hoefden niet op te treden. Van J enige wanordelijkheid was geen spra- ke. (Van ome correspondent! HOEK VAN HOLLAND, maandag. Alle bewoners van beide kampeerter reinen lo Hoek van Holland waren za terdagmiddag samengestroomd rond bun recreatiegebouw, Daar werd. In aanwe zigheid van de Rotterdamse wethouder voor sport en recreatie, de heer K. Lange- rak, de Hoekse wijkraad, de kampeer- commissie en vele anderen, de nieuwe reddlngsvlet overgedragen aan de ge meente Botterdam. EEN LAURENS PRODUCT 25INEENPAK £0 stuks SO cent ■SCHIEDAM, dinsdag Op vrijdag 17 «IMim as, w, w. j van 0ene in het inbouw van de Geref. Kerk Cvrijge- t®*" aan de Westvest 30 een lezing |"4aen pver Canada, waarbij diapositie- ,'®ria>nd zujien worden. Aanvang 8 v,j t 7. Oene is oud-predikant van o-Loosdrecht en Schiedam. Tien jaar Tw !a vertr&k hij naar Canada als pre- ■to.u-: Vaïl de Canadian Ref. Church te Ds. v. Oené vertrekt woens- *2 augustus weer naar Canada. aan het hoofdbureau van Po- j'» .Schiedam tussen 0,00—1220 uur en iUïr; Blauw« etui met inhoud; akte- 7 inhoud; i flesje nagellak; wieldop ring met sleutels; suede jasje. ihKeï?®gen de vinders: FortcL met üt ini. Oranjestr. D5; bruine portem. H°men* VlaardingerdUk 219; Wn- gggpmet Inh. Verkerk Mariastr. 5b; zwar- Ijj^hesportem. met Inh. v. d. Zo uw en, Nw. JPh wlt P'astle hondje. V. Noor- i?5f. Meldoornjaan 14; witte plastic bal, ffihJWcstpolderstr. J7; Plastic krui- iP' Nw- Damlaan 645; mondorgel, Öaiiff2.n',Nw H®vcn 33 b; staftfzaklantaam, iBhaSÜ18 r* Karnperfoeile!nan 14: honden- 3SSC met ketting, de Vries. Den Bom- ajT"; 32: wieldop (Simca), Meuldljk, Rün- gr,„.?6«, ring met sleutels. J. Hitman. Nw. rinS rnet sleutels, Volwerk, t^Maanejistr. 84; wollen dame&vest, Hen- l?.go1 118twarte handschoenen, Rott. dijk 226; nljlon da meshand.- e^.(r.) H. Rolling. Brugmanstr. 23; haar-, K25 «wne. Den Bommelsestr. 50; herenpols- F v. d. Pas, c. Beindersstr. SP. ROTTERDAM, maandag Vrijdag avond cji vrijdagnacht zijn drie personen op drie verschillende tijdstippen te Rot terdam door drie mannen mishandeld. De aanvaller hadden kennelijk het plan hun slachtoffers te beroven. Öm half twaalf vrijdagavond werd de 32-jarige huisschilder H. W. Kroon uit de Loofdakstraat in het Zwaanshals bij de Snellemanstraat onverhoeds van achteren door drie mannen aangevallen en neerge slagen. Hij geraakte even buiten bewust zijn en toen hij weer bijkwam waren de aanvallers verdwenen. Hij is daarop naar huis gestrompeld, doch moest later near het Dijkzigtziekenhuis "worden vervoerd. Hij had verwondingen aan het hoofd op gelopen en vermoedelijk een hersenschud ding. Ruim drie uur later sloegen drie mannen in de Generaal Van der Heijden, straat een 28-jarige vorkheftruckrijderte. ROTTERDAM, maandag In het weekend zijn in nachtelijke uren ver schillende diefstallen uit geparkeerde auto's gepleegd. De dieven bleken het speciaal te hebben gemunt op auto's die geparkeerd staan op expeditiehoven. De' autobezitters denken hun auto op een verborgen plaatsje veilig te hebben ge parkeerd, maar het blijkt dat dieven ook het verborgene van die plaatsjes op prijs weten te stellen. De politie raadt daaróm autobezitters aan om hun wagens liever ps de gewone straten in het volle licht te parkeren. gen de grond. Deze liep hierbij een pijn lijk rechterbovenbeen op, terwijl hem een tand uit de mond geslagen werd en er drie kwamen los te zitten. Om half vier die nacht herhaalde zich de geschiedenis in de Generaal Van der Heijdenstraat. Nu' was een 23-jarige opkoper het slachtoffer. De drie mannen schopten en sloegen hem, Waardoor hij een neusbloeding kreeg en een pijnlijke rechterzij opliep. In alle drie de gevallen slaagden de aanvallers er niet in hun slachtoffers te beroven. De misdadigers zijn nog nietgepakt.i HOEK VAN HOLLAND, maandag Zaterdafmorgen arriveerden twee inter nationale treinen bijna twee uur te laat in Hoek van Holland, Het waren de Noord West Express en de Austria Express. Het gevolg was dat ongeveer 309 passagiers de dagboct naar Engeland misten. De nacht boot tfas eveneens geheel volgeboekt De Stoomvaart Maatschappij Zeeland ver leende evenwel ie grootst mogelijke ser vice. Ora ongeveer half zes kwam zaterdag avond de dagboot Koningin Emmahinnen. Na de debarkatie werden de 300 laat komers aan boord genomen en buiten het dieostrooster om maakte het schip voor deze passagiers een extra reis naar Har wich. ROTTERDAM, maandag Na een korte achtervolging waarbij politieman nen de snelheid van hun dienstauto tot 129 km. moesten opvoeren, hebben zü vannacht in de Boezembocht een auto mobilist onder drankinvloed aangehou den. Het .was de 25-Jarige autohandelaar A. de J. uit Berkel. In de Kraliögse Plaslaan bij de Korte Kade was de politiemannen het vreem de rijden van de automobilist reeds op gevallen. Zij koerden met de wagen, waarop de automobilist hen plotseling met gedoofde lichten voorbij reed en de snelheid van..zijn wagen hoog opvoerde.' De politiewagen gin ger met hoge snel heid achteraan en zag toch de afstand steeds ffoter worden. Het ging van de Kralings Piaslaan over de Boezemlaan. waar de achtervolgde ovcr .de weg zig zagde eh de vluchtheuvels aan de ver keerde tijde passeerde. Bij de Boezem- bocht zigen de politiemannen een grote stofwolk en daarin ontdekten de ach tervolgd; auto. die gedeeltelijk in het gras stoid tussen de weg en het rijwiel pad De bumper van de wagen had een boom ^schampt. 10 meter verder een geparkeerde auto aangereden en daarna een licltmast gekraakt De bestuurder had eei bloedneus en wat schrammen opgelopen. Hij werd in het politiebureau, Boezemiingel opgesloten. Zijn rijbewijs werd iigevorderd. ROTTERDAM, maandag. Te midden van alle rommelige drukte, die nu een maal de afvaart van een groot zeeschip kenmerkt, bevond zich zaterdag aan boord van het s,s. „Waterman" van de rederU Trans-Oceaan, het gezin*Van Hel den uit Vlaardlngen. Vader, moeder en zeven kinderen. Zy vormden het laatste i'an de 7172 gezinnen, die dan* zij een bijzondere Amerikaanse'wet Walter Pastore wet In de gelegenheid werden gesteld bui ten de normale quota om een verblijfs- visum voor de VS te krijgen. Vele uit Indonesië gerepatrieerde gezinnen konden er gebruik van maken. Amerika werd dank zij deze wet 17.805 burgers rijker. Op 3 juli werd gestopt met het verder uitreiken van Walter Paslora visa maar juist voor die datum had de oud-marine man W. van Helden voor zich en zijn gezin het laatste exemplaar in de wacht gesleept Hem wacht een huis in Milford en een baan in Bellingham, twee plaats jes in de staat Massachusetts. De wereld raad der kerken bemiddelde bij het po gen te emigreren en in Milford zal de vrouwelijke dominee van de First Baptist Church, miss Palmer, het gezin voorlopig onder haar hoede nemen. De heer Van Helden keerde in 1959 terug uit Boeraba- ja waar hij bij de Koninklijke Marine diende. Een jaar later kwam hij in dienst bij de Shell en hoewel het hem dus niet tegen zat was de drang te emigreren 't kleine Nederland weer te verlaten toch te groot „Amerika" biedt meer kan- sen 'voor mijn kinderen," zo meent vader Van Helden. De tijd zal leren of bij gelijk heeft. De zeven km deren zelf m aakten zich er zaterdag niet al te druk om. Voorlopig was voor hen het-avontuur van de zee reis en het sluiten van vriendschap met de tientallen medepassagiers van hun leeftijd veel interessanter. ROTTERDAM, maandag (ANP) fn verband met de door de Britse „Sail Tralning-Assoeifttion" georganiseerde vierde internationale zeilwedstrijd voor zeilende schoolschepen en jachten <Tor- bay—Dieppe—Rotterdam met Rotterdam als verzamelplaats) zal van 15 angustus tot eind .september in bet maritiem museum „Prins Hendrik" een tentoonstel ling worden gehouden van foto's van zei lende schoolschepen. Op de expositie zijn foto's te zien van dc houten korvet „Üranla" (in 1887 ge bouwd voQr de Koninklijke Marine) tot aan de splinternieuwe en van de modern ste snufjes voorziene Duitse „Gorch Fock" (II). Er zijn voorts foto's van de machtige viermastbarken, die in de pers van de jaren 20 en 30 zo vaak besproken werden, van de fraaie schoolschepen van de Deutsche Schulschlffverein uit het be gin van deze eeuw, van de witte barken, fregatten en schoeners uit de Scandinavi sche landen, van de pompeuze Italiaanse Amerigo Vespucci" en andere. ROTTERDAM, maandag Vkr.daag is het 16.000ste schip van dit jaar de Rot terdamse haven binnengelopen. Het is het Finse schip „Eekèro", groot 2285 bjvt, geladen met stukgoed en afkomstig uit Hamina. Het schip heeft ligplaats gekozen aan de Merwehaven. Verleden jaar kwam het 18.000ste schip op 26 augustus binnen. Het was toen de ,Xeiderkerk**« Deze prachtige vlet is het resultaat van een actie, welke dit seizoen op de kam peerterreinen is gevoerd door de'kam- peerdersvereniging „Poort van. Europa". Deze vereniging was van mening dat bet strand ter hoogte van de kampeerterrei nen onvoldoende was beveiligd en besloot daar iets aan te doen. Dat „iets" resul teerde In het bijeenbrengen van een be drag van 5000 dat nodig .was voor een nieuwe reddingsvlet met 10 pk motor. De voorzitter van de „Poort van Euro pa" vertelde zaterdagmiddag voor een aandachtig gehoor iets over bet plan. Vele evenementen zijn in de loop van dit seizoen georganiseerd, om het benodigde bedrag bijeen te brengen. Feestavonden, voetbalwedstrijden, een fancy fair en niet te vergeten de glazen-actie. Bijna vijf* duizend bierglazen zijn aan de man ge bracht Met recht was de vereniging dan ook zaterdagmiddag in feeststemming. Met een motor-escorte werd. wethouder R. Langerak met zijn echtgenote in de Hoek verwelkomd. De wethouder had bewon dering voor de snelle groei, die „De Poort van Europa" heeft ondergaan. Het begon drie jaar geleden met een filmclub die alras uitgroeide tot een kampeerdersver- eniging met meer dan driehonderd leden. De activiteiten waren niet van de lucht. Eerst werd éen belangrijk bedrag ge schonken aan het Roode Kruis, daarna kwam de actie voor de reddingsvlet Hieraan heeft men zwaar moeten tillen, aldus de wethouder, maar men heeft zich gelukkig niet vèrtild. De nieuwe vlet werd gedoopt door me vrouw Langerak. De naam van het scheepje hoe kan het anders is „Poort van Europa". De wethouder nam de vlet namens de gemeente Rotterdam in ontvangst Hij droeg haar daarna direct weer over aan de Voorzitter van de Rot terdamse Reddings Brigade, de heer C. van Gelderen. Beide heren spraken de wens uit dat de vlet voornamelijk een preventieve werking zal hebben en niet al te vaak zal moeten worden ingezet ROTTERDAM, maandag Vorige week hebben twee medewerkers van het bu reau Mtlnchen van de Voice of America opnamen gemaakt voor een half uur Uit zending over Rotterdam. Dit programma zal deel uitmaken van een serie van dertien uitzendin°pn met als: onderwerp „The changing face of Europa" en zal in-de loop van november worden .Uitge zonden. Dc heren Hal Banks en 'Erwln Hoenle zijn van maandagavond tot za terdagmiddag in Rotterdam geweest. Zij hebben eer. aantal gesprekken vastge legd met Rotterdammers, die zich op verschillend terrein bewegen. ROTTERDAM, maandag Zaterdag middag verloor de 19-jarige Duitse ma troos H. H. j. Timpen uit Gelenkirchen in het gangboord fan bet Rijnschip „Gruy- ter" het evenwicht Hij viel van 2V» m. hoogte op de buikdenning van een ruim van het schip. Hij klaagde over pijn in de liesstreek. Men heeft hem ter observatie in het Havenziekenhuis opgenomen. Te koop aangebeden BjJ showroom Co Ja wasma chine mei wrmgej en tijd klok rl55 Centrifuge M10. Langzaamwassers Miele sys teem 195 De nieuwste was- spoel-, droogcomblnatie me£S 4 motoren, elektrisch ver- warmd en 2 pompen voor, ƒ495 Showroom Coja. Lange Haven 128,; teL'':6 38 7

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1