n ORANJEVORSTEN OP BEZOEK (4) Schiedam trok een feestdos aan voor Kon. Wilhelmina De Buurtverenigingen sloofden aan erepoorten en straatversieringen Bad Groenoord: triest beeld van zomer 1962 v ^MURINE Klaverjascon cours trok zeer veel deelnemers De Schoolmelk gaat weer bij stromen vloeien Goed verzorgde vertoning van Hoofdstad-operette Bromfietser tegen auto Mooiste van t hele land5? SVV oefent tegen DHC Ongelukjes op de kermis Koeriersters Erepoorten Eerste paal-ritueel Unieke feestdos Burgerlijke stand OVER TWEE AVONDEN VERDEELD Bromfietser rijdt door na ongeval Co-op-prijs viel in Schiedam Anti-anti- raket-raket raketten Vorig jaar: 300.000 liter Jongen rijdt met carrier door ruit „DAS DREIMADERLHAUS" Man bewusteloos SCHIEDAM Koop bij onze adverteerden 1962 «re bij (verbod ils men lie par- edstrijd /oor de andere loor de id wist 1, Sinds weken dam-12 tr Son- *nt on- 'urende aan d*' oraakte 1 aZ tijd !e wed den, D» ffpENSDAG 15 AUG. 1962 (Van een onzer verslaggevers) Het was op vrijdag 18 september 1925 dat Koningin Wilhelmina, fa gezelschap van Prins Hendrik en de toen zestien -jaar oude Prinses Juliana een officieel bezoek aan Schiedam bracht De laatste maal d,t zo'n Koninklijk Bezoek aan onze stad plaats had. Precies 27 jaar later zal Juliana, maar dan als Koningin, terug komen voor een officieel bezoek. ÊveniJ* an bet iev»l is. werd ook in 1927 bijzonder veel werk gemaakt van dit Kuünklük Bezoek, maar de opzet was toen wel geheel anders dan nu. Zal bij het kenende bezoek de nadruk vallen op het groots opgezette plein spel. naast de -nkele ontmoetingen die de Vorstin zat hebben met verschillende groeperingen w de sUd. Daar is toen bijzonder veel werk van gemaakt, zoals hiükt uit het Hjrtanering«lbum dat naar aanleiding van het bezoek van Koningin 'Wiihelniin» li uitgegeven. Vooral over de buurt- en soortgelijke vereniging, die het leeuwen- deel van bet week op zich hebben genomen, wordt de loftrompet gestoken. de men when in drommen naar Schie dam, want de minuut-diensten schijnen nog niet voldoende het aantal bezoekers te kunnen vervoeren. En al die nlet- stadgenooten hebben zich nu gevoegd b|j de stadgenooten en staan in een dichte haag opgesteld langs den gehce len weg van Gusto tot het station". Dat was om kwart voor- zes, toen het koninklijke gezin uit Schiedam vertrok. Het was blijkbaar al schemerig gewor den, want even voor de Singel werd bereikt door de stoet open rijtuigen, werd de „imposante door 5400 gloei lampjes aangebrachte illuminatie ontsto ken, wat een kreet van verrassing en bewondering" ontlokte bij de omstan ders. 1675 1475 1873,—; Hei programma van het bezoek wm yjH eenvoudig gebonden. De koninkiy- ke trein arriveerde 's middags om 2.07 uur tan het station, waar burgemeester Gtyun zijn hoge gasten ontving. Nadat de erewacht van de Vrijwillige Land- itorm geïnspecteerd, reed het ge- lïbchap, onder het gelui van alle kerk- kiekten over de Singel, Emmapleln en Luge Kerkstraat naar het stadhuis, vur de koningin en de prinses bloe men werden aangeboden. In de raadzaal heeft burgemeester JUjsea de ontwikkeling van de stad ge- ichetst gedurende de regeringsperiode van de bezoekende vorstin. „Al hebben vij rocgelijke tijden doorgemaakt gaat onze gemeente nog steeds gebukt onder de wereldtcisterende economische eriris «n is het vooral de werkloosheid die nog in vele bedrijven heerst, waar door onze stad meer dan andere grote stéden getroffen wordt, een werkloos heid die van onze financien zulke grote offers geëist heeft en nog eist. toch valt er enige opleving te bespeuren". De burgemeester maakte vervolgens mel ding van enkele grote bedrijven, zoals de Werf Gusto en van de Wiltonhaven, met het zich daar bevindende 46.000 ton grote dok, „een der grootste dokken van het vasteland". Ook de werf „De Nieuwe Waterweg" en het bedrijf Schie- veem werden genoemd. Daarna heeft de koninklijke familie, ar taande op het hordes, een zanghulde in ontvangst genomen van ongeveer 800 zangera en zangeressen. Daarna volgde een défilé van circa 70 verenigingen. Om vier uur volgde een rijtoer door de feestelijk versierde stad, waarbij bloe roen werden aangeboden voor het St.- Jacobs Gasthuis, het 3L-K. Weeshuis, het Weeshuls der Hervormden, het Ge reformeerd Rusthuis, het Si Li du ma Ge- jticht, het Gemeentelijk Ziekenhuis en de Huishoud- en Industrieschool. De rij toer werd besloten met een bezoek aan de Werf Gusto, waarna om 611 uur koninklijke trein weer het station ver liet In het Herinneringsalbum staan vele foto's van de erepoorten, die in de di verse straten waren opgericht Pracht- foto's, want onder de poorten die nu zo uiterst lelijk aandoen staat ïrpts het bestuur van het buurtcomité. Buikige mannen to zwarte pakken, met bolhoeden, soms zelfs hoge hoeden op, met hangsnorren cn horlogekettingen De vrouwen waren meer voor het werk op de achtergrond. Maar in het album komt een kostelijk fotootje voor van de dames die het Broersveld heb ben geboend. Een aantal manhaft* vrouwen ta vvU-^ de werkschotten, gewapend met grote zinken emmers, poseren zelfbewust voor de fotograaf. Er onder staat: Voor het planten werden de palen to het Broers veld geducht geschrobd. Het Broersveld kreeg dan ook de eerste prfjs to de wedstrijd die verbonden was aan de straatversier togen. De eerste prijs was een bedrag van f 200. De versiering wordt als volgt beschre ven: „Aan de Hoogstraatzijde is een poort aangebracht m den vorm. van een boog. aan dc Lange Kerkstraatzijde staat er een, eveneens boogvormig, maar geflankeerd met slanke torentjes. De dagversiering gemaakt van oranje kleurige drapeaus, aan lage masten en in het midden tegenover het Heerenpad staat een baldakyn in oranjekleur met een fonkelende kroon er op. De avond- versiering laat ons poorten, bogen en baldakijn zien in een overvloed van licht". De Lange Achterweg kwam zeer ori gineel voor de dag: .Fraaie eerepoorten, zuilen met marmerbeelden, een vijver met goudvisehjes, een mooi geheel!" De straat kreeg de tweede pnjs: f 109. Al die versieringen werden begonnen met een heel ritueel: „het planten van de eerste paal". Dat ging als volgt: .Jonge dames of kleinere meisjes, ln 't wit gekleed met oranje strikken en sjerpen droegen eerst de paal de straat rond, voorafgegaan door een muziek korps. Op de plaats aangekomen werd onder overweldigende belangstelling on der het zingen van de nationale liede ren en toespraken van Bestuursleden de Eerste Paal plechtig geplant. Bjf de meeste waren vanwege de Oranje- Vereenlglng een of meer afgevaardig den uit het bestuur aanwezig, die met een toepasselijk woord het betreffend bestuur complimenteerden met den aan vang hunner werkzaamheden". In het album worden de werkzaam heden en de offers beschreven: „Daar zijn buurtvereenigingen geweest, die ge durende den geheelen winter avond aan avond, de koude trotseerend, aan het werk 2ijn geweest in welwillend in bruikleen afgestane ruimten, om met vlijtige handen en zoo economisch mo gelijk, haar versiering te vervaardigen. Daar zijn vele van aardsche goederen misdeelde, oude lieden geweest, die trouw gedurende een jaar hun weke- bjksche penning hebben geofferd, waar het gold onze geliefde Koningin een feestehjken ontvangst te bereiden". Maar hel resultaat mocht er zUn: „In den avond van 18 September was Schie dam een tooverpaleis gelijk! Ouden van dagen zaten met oen stoel voor de deur met een blik van tevredenheid en vol doening to hun versierde en verlichte straat, waaraan ook zi| hun of baar bijdrage geofferd hadden. Met een blik van tevredenheid en voldoening wan delden de besturen bun straat op en neer, om ra et verdienden trots te genie ten van het werk, van hun werk, dat voor dei en onvergeteiyhen dag ge wrocht was". theo- UiesseD per nstruc- 3 rueu* Opel Fort eleloon if kan- rijs. i meu- e Rur Wertf' Mm het meest aantrekkelijke van het bezoek moet toch gelegen hebben la de feestdos, die Schiedam voor die rtlefenheld had aangetrokken. Het Her- lauertngsalbum schrijft eruUvoerlg over. ;la bewoordingen die waarschijnlijk niet geheel vrfl zUn van overdrijving- Het «bat er aldus: „Alles bijeen genomen [hebben we waarlijk niet te veel gezegd, to we beweerden, dat er misschien geen tod in ons land I* geweest, die voor ;«n Koninklijk Bezoek zich zozeer heeft Ingespannen als Schiedam"- En verder: -Handelsreizigers, die overal in den lan de komen, hebben aan diverse cliënten te Schiedam onomwonden verklaard, dat te nog In geen enkele plaats in ons knd een straatversiering hebben ont- paet, zoals de Schiedamse burgerij die ««eft aangebracht en ten toon gespreid". -En inderdaad. Het beste bewijs," zo gaat het verder, „dat men de Schiedam se versiering een weinig voorkomende bezienswaardigheid vond. moge hierin gelegen zijn, dat drommen vreemdelin gen onze stad hebben bezocht. Niet al leen op den 18den September, maar ook Op den Zaterdag en Zondag daaraan volgende. De trams en autobussen van Hoiterdam, die een zéér drukken dienst .onderhielden op de drie dagen, bleken pij benadenng niet by machte het ge weldig aantal Rotterdammers te vervoe- "o, dat Schiedam kwam bezien. Wan neer men te Rotterdam kwam, was het gosprek van den dag, of men de Scfaie- pmsche versiering reeds gezien had". „tfenéulienden vreemdelingen zUn in oen loop van den namiddag met spoor, tram of autobus in de stad ge- «men, ongerekend de tot gezelschaps- «tog, gemetamorfoseerde vracht-auto's. auto's uit Rotterdam, Delft. Den tjte* rjjden onafgebroken de stad in. ;UP den Rotterdamschen dfo'k Iuoptn jk op Geboren-, Ma na J. d.v. T. L. C. van Beek rt~-J- Kazcnbroot: Diana d.v. J. T- van der C. M. Capello; BIsart z.v. E. Vulk A'. Wessllng; Johanna M. A. d.v. A. G j Croot w J. r. de Boer; Catharine M. d.v. in- van der Linden en C. M. Verschuren: rgtogy P. d.v. J, Reunch en C. A- Zwep; Sïr ilS* M- Moerer ca A. M. Nieuwenhui- •w A ?a'ms. 2.V. a Stolk en W, Beijerting; I t? M. M. d.v. J. C. Sturkenboom en ri,r' i Van der Velden; Richard H. z.v. J- itejöa en D. c. M. Troost; Jacky C. z.v. cn D. C.M. Troost: Robert z.v: W. en J c. van den Broek; Mana H. d.v 5" A de Kaper en C. A. van Diest: Monique w-van der Lugt en J. C. Jansen; Jaap ïïJ' Biemstra en E. RJemstra; Cornelia w-A- Brussé en C. M. Kortland: Peter B - W.F. F<e ns tra en A. W. Bosman; David P- vaa Zon en W. I. Hadstake; Manna 'kik.r'i S v^senna en M. Lanser. g-Ove:ieden: a. m J. Hoek, 85 jr. wed. van c- O. Veenendaal, 83 jr; J. Wü- hZ®51'1 ir; J. H. TuyL 78 jr; M_ van Iwaar- grv5" Jr. echtgen. van D- Harms; E. van so jr. echtgen. p. de Wiiligeo: H. T. 60 jr.;C. Vertinde, 70 jr. erfitgen. W 5? a. L Kooiman, 73 Jr. echtgen. S'AjKok; M. J. Kaptetjn, 78 Jr. wed. •- C- Blak. (Advertentie UH.l loot uw ogen spreken'l Tegen de »*ond staan the ogen dof en moe. Werken btj «lacht licht en T.V.-kijken makon ze ga- spannen. Wind, stof an fel licht 'ir riteren Uwogen. MURINEgeeft Uw OGEN hun glans terug. MURINE «rerkt onmiddelliik - twee druppels m elk oog an U voelt spanning en vermoeidheid verdwijnen. U voelt Uw ogen - en Uzelf - verfrist en gekalmeerd. Veilige, zachte* MURINE - voor U en het hete go- in plastic zaWlesies. die met lekker kunnen. Voor werk of T V* film of felle zon, voor altijd «i overal SEEFT DE OEEN HUN GUNS TERUG! imp Ktfifiemer Handet-Maauchappij N V„ A'dam SCHIEDAM, woensdag, Het iclaver- Jas-concours heeft zich een vaste plaate weten te veroveren op het programma jvan de Schiedamse Vakantiefeesten en gisteravond is dan ook voor de vyfde maal zo'n concours gehouden in de kan ttoe van Met**!bulEenfabriek Excelsior, waarbj) de organlnatie wederom to de beproefde handen was gelegd van het bestuur,van de Schiedamse Bedrjjfjt-Kla verjas-competitie. Er ia dan ook ge speeld volgens de reglementen van deze S.BJK.C. De belangstelling voor dit evenement was zó groot, dat er zelfs twee avon den gespeeld zal moeten worden. Kwa- SCHIEDAM, woensdag Op het rij wielpad van de Rotterdamse Dijk ts mej. M. C. L. de K. aangereden door een bromfietser, die na het ongeval doorreed. Mej. K. kreeg verwondingen aan heup en knie en is naar een ziekenhuis gebracht. Op het rijwielpad van de Burg. Knappertlaan botste maandagavond de 15-jarige wielrijder uit Vlaardingen tegen de 18-jarige varensgezel E, V. D., even eens uit Vlaardingen. De bromfietser v. D. liep een hersenschudding en een oor- wond op en kon na behandeling in het gemeenteziekenhuis naar huis terugkeren. De fietser bleef ongedeerd. SCHIEDAM, woensdag Na de oefen wedstrijd zondag tegen Zwolse Boys, die met 30 werd gewonnen, gaat S.V.V. als voorbereiding op de nieuwe competitie een nieuwe formatie proberen m een oefenwedstrijd tegen_ D.H.C., die van avond om 630 uur in Delft wordt ge speeld. De opstelling van S.V.V. zal dan ver moedelijk zijn: Doel v. d. Reyden; achter Hekman en Ris; midden Daniels, Van Kampen en Van Leeuwen; voor Hubert. Osterholt» Waasdorp en ElUgens. SCHIEDAM, woensdag Vorige maand is door Co-op Nederland, via de plaatse lijke coöperaties op grote schaal door ge heel Nederland, een gekleurde Co-op va kantiekrant verspreid, waarin was opge nomen een aantrekkelijke prijsvraag. Voor de juiste oplossing waren er vele prijzen o.a. 25 koelkasten en 500 troostprijzen. Ruim 70.00 oplossingen kwamen binnen, zodat het lot moest beslissen. Als één der eersten kwam uit de bus de fam. Meyer, Warande 2b, lid van Co-op „DES" te Schiedam. Een deze dagen is ten huize van de fam. Meyer, door een vertegenwoordiger van Co-op Nederland en de heer J. Oostlan- der, bestuurslid van Co-op „DES" de koelkast overhandigd. Onnodig te zeg gen, dat dit buitenkansje gretig werd ge accepteerd. men er gisteravond tachtig koppels aan bod, de rest van de deelnemers ontmoet elkaar op donderdag a.s. Opmerkelijk is dat ook de dames goed vertegenwoor digd waren en zij weten hun mannetje aan de kaarttafel wel te staan, zo ts gebleken. Namens de Schiedamse Gemeenschap werd het concours geopend door de heer M. M. A. de Jonge, die er op wees dat deze tot traditie geworden klaver- jas-concoursen steeds kunnen rekenen op een grote belangstelling. Hij hoopt daarom maar dat de samenwerking ook in de toekomst voortgezet zal kunnen worden. Als blijk van waardering voor het vele verzette werk, bood hij de voorzitter van de SBKC, de heer Jac. de Boer, een kistje sigaren aan. Daarop trok de heer De Jonge de eerste kaart, welke harten bleek te zfin. Zo kon de sportieve stryd achter de kaarttafels beginnen, waarbij men twee maal tweeduizend punten te spelen kreeg. Met als inzet vele tientallen prijzen. Dat er „scherp" gespeeld is, bleek na afloop, want de koppels hadden elkaar niet veel toegegeven. Wy vermelden hieronder de eerste tien prijswinnende koppels: 1. Koppel Schaap 4441 pnt2. De Ja gerBos 4396; 3. Engelmeij er—Van Oost 4335; 4. koppel De Roo 4329; 5. Van Ger- venBonefaas 4284; 6. koppel Bischop 4274; 7. LemmerBrokhng 4259; 8. De GraafKersen 4234; 9. Kazenbrood Rokje 4192 en 10. MeerburgGordijn 4187 punten. SCHIEDAM, woensdag Bij een bot sing sn de scootertent van de kermis werd de 4-jarige Marga G. aan het hoofd gewond. Een EHBO-lid verleende eerste hulp. De wond werd gehecht in de dr. Noletstichting. De 9-jarige Jan v. d. S. kreeg een wond aan het achterhoofd bij het uitglij den op de roetsjbaan. Hij werd ter plaat se verbonden. HET is mogelyk dat de wisselvallig heden van ons klimaat mij in een staat van versuffing hebben gebracht, maar er staan soms dingen In de krant die Ik niet begrijp, en nu bedoel ik niet de beursberichten. Dc zou kunnen kiezen uit tal van voorbeelden (als ik ze me nog herinnerde}, maar ik zal uitspraak deze week to een gesprek met maar liefst veertien Amerikaanse hoofdredacteuren „Ik schep niet op", zei de heer Chroe- sjtsjew, „maar..." Hier stop ik even om u mede te delen dat ik het tot zover begrijp, De heer Chroesjtsjew schepte niet op. Dat had hg er ovengena heus niet brj hoeven te zeggen. Vroeger dachten we hier nog wei eens dat het Russische staatshoofd een pochhans was, maar van dat misverstand zjjn we geloof lk wel allemaal genezen, al zou ik wel een stuk geruster door het leven gaan als dat kinderlijke geloof met van me was afgenomen. „Maar...," vervolgde de heer Chroe sjtsjew tegen de veertien hoofdredac teuren, „wjj hebben een raket die niet vernietigd kan worden door welke anti raket-raket ook en lk weet waar ik over praat, want wjj hebben ook anti raket-raketten." Ik weet niet wat die veertien hoofdredacteuren na deze zin gedaan hebben misschien was het allemaal gesneden koek voor hen maar ik sloot na lezing de ogen en dacht geruime tijd aan niets. Medede lingen als die van de Russische pre mier hebben altgd dat effect op mg. Nr een poosje opende lk de ogen weer en las alles nog eens rustig over. MIJN moeilijkheden begmnen en ein digen (voorlopig) bij het begrip anti-raket-raket. De heer Chroesjtsjew verklaarde te weten waar hg over sprak, dus de fout ligt bij mg, dat is duldeiyk. Laten we de zaak nog eens op ons gemak beschouwen (niet zo dringen daar achteraan!). Goed, we hebben een raket, d.w.z. de Russen hebben een raket, wg niet. Deze raket vliegt door de lucht. Zie hem vliegen. Het is geen anti-raket, het is ook geen pro raket, het is gewoon een raket, een raket-raket zou ik byna. willen zeggen, maar ik vrees dat dat de zaak alleen nog maar duisterder maakt. Op dit vredig door de hemel voort- suizende voorwerp sturen we nu een voorwerp met eenzelfde uiterigk af, met de bedoeling eerstgenoemde voor zijn raketten, maar de tweede raket heeft de opdracht de eerste raket stuk te maken. Hg is dus anti de eerste raket, maar zelf ook een raket, en w» noemen dit beestje dus een anti-raket raket. Xs het dan niet eenvoudiger hem een anti-raket te noemen? Nee, want daaruit bigkt niet waartégen h# anti is. Hj is tegen raketten. Hy is een anti-raket-raket. Retteketet. Dc begrip het eigenlijk best, merk ik. Ik stel voor om de heer Bruins Slot een Anti-Revo lutie-Re volution air te noemen, Maar we zgn er nog niet, o jee nee. Want op de raket waar de heer Chroesjtsjew niet over opschepte tegen veertien hoofdredacteuren, heeft ds boven beschreven anti-raket-raket geen uitwerking (zoals de heer Bruins Slot eigenlijk ook geen uitwerking heeft op de heer Chroesjtsjew). Deze raket i* op zijn beurt anti anti-raket-raketten en ik ben bang dat we er niet onder uitkomen om hem een an tl-onti-rak et- raket te noemen. Maar als men nu een raket uitvindt (wat men ongetwijfeld zal doen; zo kennen we onze geleerden wel), die er toch in slaagt de anti-anti raket-raket op een gevoelige plek te treffen? Dat zou dan een anti-anti-anti- raket-raket zgn, er is niets aan te doen. (De arme heer Bruins Slot is al in geen velden of wegen meer te beken nen.) Wat is de heer Chroesjtsjew nu van plan met zgn anti-anti-raket-raket? Ook hierover gaf hg gelukkig uitsluit- sel aan de veertien hoofdredacteuren. „We kunnen er een vlieg in de ruimta mee treffen," zo sprak hg. Ik kan dat niet anders dan een uitstekend idee vinden. Ik heb het ook altgd lastige krengen gevonden. Ze kriebelen en ze brengen vieze ziektes over. Het ia eea beetje een paardemiddel, maar d» Russen pakken zulke dingen nu een maal groots aan. En opgeruimd staat netjes. SCHIEDAM, woensdag Vanavond wordt op het terrein van Hermes-DVS om 830 uur de plaatselijke wedstrijd H-DVS 2—Excelsior '20 gespeeld. Apothekersnachtdienst: Apotheek A. Gou- ka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: GG en GD Tüinlaan 80, tel. 59290- RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur. woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 cn 19 tot 21 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur. woensdag 9 tot 20 uur, vrijdag 14 tot 17.20 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 en 17 uur, 's zon dags 1217 uur: „Het menselijk ge zicht van Europa" en „Constant: Nieuw Babyion". BIOSCOPEN PassageGeen voorstellingen. Monopole: 2 en 8 uur: „Het Koninkrijk der Humor". DIVERSEN Juliana park: 2—6 en 811 uur DierenkÜk G. Verboonstraat; 8 uur CJV-Vak an tie- festival. Broers vest: 2 uur Kermis. Grote Kerk: 2 tot 4 uur Torenbeklimmen. Passage: 8 uur Cabaret met Rudi Carrell en Johnny Kraai kamp. ZOMER 1962! Een triest beeld van het Bad Groenoord, anders ln deze vakantie dagen een gezocht centrum van zomerse activiteiten, maar nu verlaten onder de to de wind zwiepende bomen. Dit betegelde pad leidt van het Bad naar de bushalte aan de Schiedamse weg, speciaal aangelegd om de grasgazons te beschermen tegen de vele bezoekers. Nu groeit het gras welig tussen de tegels! En in de gazons staan de late veldbloempjes, onbedreigd door de kinderen. „Een bar slecht seizoen', verklaart de heer Helsma, de bedrijfsleider van h^t Bad. Er zijn tot nog toe 112.000 bezoekers geweest wat maar een schyntje is verge leken bij de 300.000 die in het topjaar 1958 in het Bad zich kwamen amuseren Nu is het seizoen nog wel niet afgelopen, maar de vakanties lopen ten einde en waf in die tijd is gemist kan nooit meer wor den. ingehaald. Het zit er wel in dat het dit jaar het slechtste seizoen wordt van de vijf, die het Bad nu in bedrijf is. Na een verloren weekend was t maan dag en ook gisteren nog wel even gezellig druk in het Bad, maar met veranderlijk weer is daar geen peil op te trekken. Maar de beplanting op het terrein en vooral de speelweiden liggen er nu aan lokkelijk bij, heerlijk om er te liggen. Doch dat is een schrale troost voor de heer Helsma, die liever badgasten dan groen gras Ziet. SCHIEDAM, woensdag De 13-jange Z. d. M. reed maandag met een motor- carrier door de ruit van een café aan het Briers veld. De jongen wa3 zonder medeweten van de eigenaar van de carrier, de fruitkoop man J. B. met het voertuig gaan rijden, verloor de macht over het stuur en botste tegen de spiegelruit van het kafé. De «dia de bedraagt 225 gulden. SCHIEDAM, woensdag. De serie avondvoorstellingen die in het kader van de Schiedamse Vakantiefeesten in het Passage-theater worden gegeven, ls gisteravond geopend door de Hoofdstad- operette met de opvoering van de ope rette „Das Drelmaderlhaus" op de mu ziek van Franz Schubert. Het publiek dat de zaal geheel vnlde, toonde zich opgetogen met deze aantrekkelijke op voering. die zoals we gewend zijn van do Hoofdstad-operette, uitstekend ver zorgd en aangekleed was. De over-be- kende, makkelijk In het gehoor liggende melodieën van Schubert hebben de lief hebbers van de romantische lichte mu ze zeer kunnen verrukken. De componist is zelf een hoofdrol toe bedeeld in het verhaal en Hans Taube een aannemelijke waardige vertol king <al was hij aanvankelijk ook niet erg bij slem) van de schuchtere Schu bert, die met het onsterfelijke „Dein ist mein ganzes Herz" zijn liefde ver klaart aan de aangebeden Hannerl. maar haar tenslotte verliest aan zijn vriend Franz Schober, die het lied voor hem in de plaats zingt. Dat is het resultaat van tal van verwikkelingen en mis verstanden, zoals die alleen maar In een operette kunnen voorkomen, maar die het nu eenmaal uitstekend doen. De in de liefde winnende Franz werd uitstekend gespeeld en nog beter ge zongen door jeune premier Jan Hender- ion, die geknipt is voor deze charmeurs- rol. Maar de charmante en guitige Lizzi Schoffraann, die over een glasheldere sopraan beschikt, gaf hem uitstekend partij. De onvermijdehjke komische rollen in het spel werden vertolkt door Harold Horsten, die veel succes oogstte met zijn idiote detective en door Herman Valsner als de bullebassende vader van de „drei MaderZ", die met veel effecten de lachers op zijn hand kreeg, maar toch ook met rijn vrouw (Marga Graf) voor een alleraardigste en zelfs heel na tuurlijke scène zorgde. Cora van. Doesburg en Lous Renge- link hoefden alleen charmant te zijn (en dat lukte heel goed) als de twee zusters van Hannerl, die in het huwe lijksbootje stappen met twee nogal stij ve minnaars. De canailleuze Ruth Roden mag niet onvermeld blijven als de ja loerse Grisi, die de ene liefde verstoort en. de andere tot stand brengt. Verder een uitgebreide cast van spelers en zan gers. Ha ri tigva iigst b e rich ten De vangstberlchten van hedenmorgen lui den: VI. 70 23 k. VI. 78 thuisvarend. VI. 78 45 k. nog 45 netten. VI. 89 nog 5 netten, VL 172 30 k. nog 30 netten, VI. 197 55 k. nog 40 netten. Marktprijzen: trawlharing klein 100—109. groot 48—71. flteurhutof 63, makreel 34. SCHIEDAM, woensdag Nu de grote zomervakantie weer ten einde loopt, vra gen de diverse „schoolse" onderwerpen weer de aandacht van de ouders. Daaron der valt dan ook de schoolmelkvoonde- nlngen, In IMS is in Schiedam begonnen met de verdeling van melk op de acbolcn. Het waren toen acht scholen die toen aan deze instelling deelnamen en er werd toen 2000 liter melk gedronken, die toen nog „op dr bon'' was. In het afgelopen jaar is er b|Jna 300.000 liter melk op 56 Schiedamse scholen. Een aanmerkelijke stijging van de hoe-: veelheid melk dus en deze neemt nog steeds toe, In het afgelopen, jaar hebben de gereformeerde scholen voor het eerst meegedaan, slechts enkele prot-chr- scho len houden zich nog afzijdig. In al die Jaren heeft de beer A. Lede- boer de administratie van de school melk- voorziening verzorgd, maar' na zestien Jaar zal hg op 1 september zfin functie neerleggen om met pensioen te gaan. Tot; zijn opvolger is met ingang van 15 augus tus tot administrateur benoemd de heer J. C. W. Stevens. Volgende week kunnen de kinderen op maandag 20 augustus weer de m eikkaar- ten of het field mee naar school brengen, om dan in de week van 27 tot 31 augus tus weer voor het eerst melk verstrekt te krijgen. Ook de kleuters, die al twee jaar melk hebben gedronken op de kleuter scholen, zullen nu op de „grote" school bediend worden. ROTTERDAM, dmsdag Aan de Mo lenvliet bij de Pythagorasweg is gister avond de 67-jarige P. J. van Driel, die aan de Vonder woont, tegen een passerende personenauto gereden. Hij viel op straat en liep daarbij hoofdwonden en vermoe delijk een hersenschudding op. De man is naar het Zuiderziekenhuis gebracht. ROTTERDAM, dinsdag Op de krui sing Pendrechtsewcg—- Kerkwervesbigel— Oldegaarde zjjti gisteren twee personen auto's tegen elkaar gebotst. Twee inzit tenden van de ene auto rijn hlerbg ge wond geraakt. Het zijn de 62-jarige H. C. Verweel van de Zuidhoek, die hoofdwonden had opge lopen en klaagde over pijn in de rug en de 65-jarige melkcontroleur D. Bosma uit Kollum (Fr.) De heer Bosma die ook ver wondingen aan het hoofd had, was buiten kennis. Beiden zijn naar het Zuiderzie kenhuis gebracht. De auto's zijn zwaar beschadigd. Veemarkt Rotterdam Weekaanvoer 4415 dieren, aanvoer heden 3481 dieren, waarvan 400 vette koelen, 1083 gebrulksvee, 5TO vette kalveren, 340 gras- kalveren, 59 paarden, 51 veulens. 439 schapen of lammeren, 53 bokken of geiten. De prijzen waren als volgt; Vette koeien per kg 2.90—3.25, 2.60-2.75, 2.40-255; Velt* kalveren per kg 2.40—2,69, 2.10—2.40. 2.00— 2.10; Graskalveren per stuk 370, 280. 200; Nuchtere kalveren per stuk 180. 160, 130; Slachtpaarden per kg 2.65, 21», 2J0; Veu lens per stuk 500. 425. 325: Schapen per stuk HO, S3. 83; Lammeren per stuk 100. 90. 73; Kalf- en melkkoeien per stuk 1200. 1100, 800: Varekocien. per «tuk 820, 720, 500; Vaarzen per stuk 875. VOO, £75; Pinken per etuk 550, 475. 400. Overzicht: Vette koelen aanvoer groter, handel zeer traag, prijzen lagen Vette kal veren, aanvoer groter, handel willig, prbze» stijver. Graskalveren aanvoer even ruimer, handel slepend, prijzen iets minder. Nuchtere kalveren gelijk vorige week, handel goed. prijzen vast. S Jachtpaard en gewoon, handel wat levendiger, ruim prijshoudend. Veulens aanvoer flink, handel willig, prijzen wat ho ger. Schapen en lammeren aanvoer Iets gro ter, handel kalm, prijzen als vorig week. Kalf- en melkkoeien aanvoer tamelijk, han del stil, wat gedrukt in prijs. Varekoeien aanvoer ruimer, handel flauw, prijzen terug lopend. Vaarzen en pinken aanvoer ieta meer, handel zeer traag, prijzen lager. THEATER HOOGSTR. 2a SCHIEDAM TEL, 68808 Ongekende spanning Ongekende avonturen!! DE WRAAK VAN HERCULES Vrijdag en zaterdag 2, 7, 9.15 uur; zondag 7, 915 uur BROERSVELD 106*134 Eastmancolor en To talscope 14 jaar. Het LOKAAS van FORT BELLOW Zondag-matinees 2 en 4.15 uur. CmemaScope in kleuren14 jaar HEIDI BRÜHL - PETER VAN EYCK MISDAAD NA SCHOOLTIJD Maandag, dinsdag, woensdag 2 en 8 uur 18 jaar PETER ALEXANDER WALTRAÜT HAAS in een film met duizend verrassingen IM WEISSEN RöSSL Donderdag 2 en 8 uur 24 jaar ONTTREKKING OVERWEG OÜDEDLTK IN SPOORWEG SCHIEDAM—DELFT AAN HET OPENBAAR VERKEER Ter openbare kennis wordt gebracht, dat ter Ge meentesecretarie van Schiedam (Aid. Algemene Za ken) van heden gedurende een week ter visie is ge legd een ontwerp-besluit iot het onttrekken van de overweg Oudedyk bij km 78.519 in. de spoorweg Schiedam—Delft aaa het openbaar verkeer. Belanghebbenden kunnen tegen dit voornemen, gedurende de termijn van de ter-visie-legging schrif telijk bezwaren indienen bij de Gemeenteraad. Schiedam. 13 augustus 1962 Burgemeester en Wethouders van Schiedam, De Secretaris De Burgemeester, H. SNOEP, LS. H. SABEL, w.B. Radio en televisie Koopt u elke week een grammofoonplaat voor ƒ3.75. Wij leveren voor het zelfde geld een Philips, bandrecor der. Ga praten en kijken by De Jager, Broersveld 108, Speciale showroom 134. Fotografie Rolfllms vergeten De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K van Vcuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 108, teL 65720. In één dag gereed.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1