Spol en flitsende humor tot [besluit van SG-uitvoeringen Schiedam we Ruit ingeschopt komen die zelf maken Krachtpatser Hercules komt zijn woede koelen Haags Studenten Cabaret [Voor dankbaar publiek Duitse show in „Fledermaus" Lokkend Hert van Bellow SG-Klaverjas - CRICKET concours W ieken voor Noordmolen Wie heeft iets verloren in Blijdorp Aanrijding in de Maastunnel ZO KAN HET DUS OOK MONOPOLE-THEATER: De misdaad begint hier al in de schoolbanken In Passage Opstelling voor SVV-Fortuna Ds. A. Ie Coq naar Schiedam CORSOWAGENS OPBOUWEN Bloemetjes binnen zetten in de veilinghallen Free Foresters in Schiedam Monopole vertoont Burgerlijke stand KERKDIENSTEN Artsen op zondag „LONGWAY" Zebrageboren Man ernstig gewond Arn. Gelderman naar Nieuw R'dams Toneel C. Baas lands kampioen 50 cc motoren KUNSTGEBITTEN REPARATIES a. ADMINISTRATIEVE KRACHT b, AANK. CORRESPONDENT Koeriersters KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS aTEKPAG 18 AUG. 1962 EDAM, zaterdag Het optreden fcpt naar9 Studenten Cabaret met het I Safe projramm» «MM Buid en fc*e- I win «Ki waardig slot van de serie PSj-eltveertoten die ta het kader van I j Vakantie-feesten in Schiedam is gege- f, Wel moest dit In de (kleinere; van 8 Ir™?* Sacrum gebeuren, doch deze was I ftk*£eel «net de Schiedam- I mars die gekomen waren voor vrolijke I S.n»inr op Intelligent Jeil. En f St Mlt k,k™ke"^ Wel w« Khius Ferdinandusse, de leider r «n btt g««Isc*»»P en de 5ChlrlJver v*n d® irtifea de spil waar alles oen heen draal- UrSir hU heeft vaardige bijstand ge- t flL^, vjn de andere leden Els Hoog (als vrouwj. Hans Gelderblom, Henry I T, Ruiter Daan Fcrdinandusse en zo nu tn dan w'lfs van pianist Hans Punt (die l de tflelodleëu gecomponeerd heeft) en n technicus Koos Alsem. van dit cabaret-groepje is al genoeg- 'r „am bekend, dat het drijft op een spitse i felst en op tal van dwaze invallen, die F op d.to wijze worden uitgebeeld. Rinus L Ferdiandusse zorgt dan meest als spreker t vwr die tekst en de anderen nemen het t over in dweze scènes. Van het „duistere* F bezin met het zigeunermeisje „door nie- l mand bemint" tot het „water uit de - Zeeuwse gaten'* toe blijft het optreden op f eenzelfde hoge niveau staan. Tal van on- denverpen worden met zachte of bijtende i spot behandeld, vele heilige huisjes om- i; getrapt en geliefde onderwerpen op de f' hak genomen. De damesweekbladen met de populaire i doktersverhalen werden op meesterlijke wijze te kijk gezet, maar evenzo ook Si- 1 man Vestdijk („Er wordt een omnibus van zijn werken uitgegeven, maar het is niet te zeggen van hoeveel")- Op de moord 1 op Floris de Vijfde door de edelen wordt n geheel nieuw geschiedkundig licht ge. worpen en de toestanden bij de bruiloften even uit de doeken gedaan. De grote hob by van deze tijd „het draaien aan de vo lume-regelaar van de draagbare radio's" wordt even besproken en aangetoond hoe dwaas vaak de tekst is van. "Wat wij noe men onze nationale liederen, nu en van vorige geslachten. Dp reeameteksten kregen een geheel nieuwe uitleg en tenslotte werd de trots van ons waterbouwkundige land, de uit voering van de Deltawerken nu eens van andere zijde bekeken. Alleen de politiek bleek er zorgvuldig buiten gehouden te 2ijn. Maar alles werd op een zo smakelijke geestige wijze opgediend dat het opgeto gen publiek van de ene lachbui in de an der viel en met een daverend applaus dankte. SCHIEDAM, zaterdag Wij hebben ii. deze kolommen helaas maar al te vaak melding moeten maken van baldadige streken van de jeugd, waardoor schade was ontstaan. Daarom vonden wy het leuk om nu ook eens Iets te vermelden van jongens die wëï de verantwoorde lijkheid van hnn daden, begrijpen en die hun best doen om fouten te herstellen. Een goede streek dus ditmaal. Het gaat om voetballende jongens, die de speelplaats van de Katholieke kleuter school aan de Westveld als wedstrijdter rein gebruikten. „Niets daarvan", ver klaarde brigadier De Kwant van de Jeugd-brigade die zijn pappenheimers kent. Maar de jongens trokken een zielig gezicht „We hebben, hier ook. nergens een plaats rvaar we kunnen sjotten.Daar kon de brigadier begrip voor opbrengen. „En als jullie nu een ruit van de school intrappen?" „Dan betalen we die natuur lijk", was de vlot gegeven belofte. De bri gadier is eens gaan praten met de hoofd leidster van de school en na enig wik ken en wegen werd de toestemming gege. ven. Voetballen maar. Doch toen de zuster cp 'n morgen op school kwam, lag er een. ruit aan scher ven. „Die apen nou", zal wel haar eerste gedachte zijn geweest. In de brievenbus HOE dierenliefde tol misdaad leidt'der verdenking van Inbraak gearres- eert e«i wilde Duitse film, waar-, teerd wordt. Het jundigt met diezelfde tn voor een koortsachtig bewegende ca mera omzettend veel gebeurt. MISDAAD NA SCHOOLTIJD Is een beslist niet overtuigende, maar even beslist niet ver velende film van Alfred Vohrer, vol vage Jeugdproblematiek, inbraken, luid ruchtige pret en zelfs romantiek. Het begint met een jongen die op aan- iponng van zijn leraar een ketting hond tracht te bevrijden en daarbij on- Jobaiut Strauss' operette „Die Fleder- hUBs" Is weer eens verfilmd, ditmaal door Geza von Cziffra. Medewerking ?frl renden o.m. Peter Alexander, deon- «niytbare Marika Rókk en de even Kandvastige Hans Moser. Het is zo'n Ijpisch Duitse showfllm geworden, in Eltrascope op het doek verschijnend. Er is druk gebruik gemaakt van gro te, fraai-gemonteerde scènes, waarbij zedanst wordt door de balletten van de Weense Staats- en Volksopera en uiter aard een overioed van muziek ten ge- hoge wordt gebracht door het orkest wn Kurt Edelhagen. met als hoogte- Punt het fameuze bal van prins Orlof- Jky. Daartussen door kan men dan nog de Weense humor aantreffen, waarbij dan Hans Moser de gelegenheid krijgt bjn capaciteiten te tonen. Deze vrolijke tn ook wel gezellige vakantiefilm draait <ian in PASSAGE. ZWARTE AREND moet naar Fort Bellow gelokt worden omdat hij ren maniakale Indiaan is die Oregon onveilig maakt. Het lokaas, zo denkt ile nieuw benoemde commandant van het fort, zal een mooi meisje, „Klein Eert", zijn, dat eens door Zwarte Arend werd gekidnapt om zijn bruid te wor den, maar dat bij een overval op eer» kamp in banden viel van de Ameri kaanse cavaleristen. Wel, Zwarte Arend ®°et het uiteraard afleggen tegen een flinke luitenant, die de man van „Klein Hert" zal worden, niet dan nadat de hondse commandant van het fort en diens vrouw het leven erbij inschoten. Het verhaal is goed recht toe recht aan gehouden, met weinig "verrassingen. HET LOKAAS VAN BELLOW draait in MO NOPOLE, op zondagmiddag. SCHIEDAM, zaterdag De opstelling dw elftallen voor de oefenwedstrijden tus sen Sw en Fortuna VI, welke zondag middag 2 uur aan de bosrand wordt ge speeld is als volgt; SVV; doel: v. d- Heijden; achter: Dal- Wtyer en Ris; midden; Daniels, v. Kamr ten, v. Leeuwen; voor: Hubert, Osterholt, Aflart, v. Meeleren en Waasdorp. FORTUNA: doet' Hooijmans, achten Hsksteen en Brüleman; midden: ïtobbe- ffiont, Jansen en Asserman: voor. Tamasa, d. Berg, Bonman. Vèrweel *n Herwig* jongen, tot een flinke gevangenisstraf veroordeeld wegens doodslag op man, die hij niet heeft gepleegd. Die waarheid wordt dan nog wel tijdig ont dekt, maar de knaap zal nog een tijdje moeten, zitten voor een. reeks van dief stallen, die bij mat een paar kornuitjes eerst uit verbitteringen, en later gewoon uit beroepsijver heeft ondernomen. De lafheid van de leraar, die hem In de steek het, het onbegrip van zijn militaristische, ba Moltke en officieren eer zwerende vader, worden als argu menten voor zijn ontsporing gehanteerd Dat. is allemaal nogal onwaarachtig, want de knaap is gewoon een lef-goo- ser, die graag een flinke indruk maakt' op zijn vriendjes en vriendinnetjes en de misdaad, die eerst als een soort sport werd bedreven, ontaardt spoedig in een' doodernstig bedrijf* Een braaf meisje (ja, het is Heidi Bruhl). dat jammer genoeg haar intrek heeft genomen bij een louche heler en zijn vriendin, doet nog een beroep op Christian Wolff's betere ik, maar het is allemaal tevergeefs. Dat ik ontwaakt par na de terechtzitting, in de gevan genis, waar dokter Peter van Eyck de jongen, eindelijk tot praten Weet te bren gen en Heidi Brühl verschijnt om hem haar trouwe, wachtende liefde te betui gen. (MONOPOLE, maandag tra. woens dag). (Advertentie IM.) BLÏJDORP zat echter een brief van de volgende in- noud: Beste zuster Ausbertu, Tot onze spyt hebben tcy gisteren auond met voetballen een ruit inpt-l schopt. Morgenavond, zullen wij dit zelf komen maken dus u hoeft zich I geen zorgen te maken. Het matenail wordt geleverd door de firma xxx. De voetballers P.S. Als ii het goed vindt 2ulïen uiy ook de nodige kosten vergoeden. Dan betalen wij toel can de werksters van xxx. Daaronder dan zes kinderlijke handte keningen en één kruisje. Zeker was een van de voetbalhelden nog met aan een handtekening toe. En keurig dat die ruit door de jongens zelf is ingezet: Apothekersnachtdienst: Apotheek 't Gou den Hert, St. Liduinastraat 58. Bellen h|j ongeval; GG en GD Tumlaan 80, teL 59290. RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend; maandag 10 tot2l uur. woens dag 34 tot 17 en 19 tot 21 uur, don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur, woensdag 9 tot 20 uur, vrijdag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 Uur. Stedelijk Museum: 30 en 17 uur, *s zon dags 1217 uur: „Het menselijk ge-] zicht van Europa" Cu „Conslant: Nieuw Babyion". BIOSCOPEN' Passage: 2 en 8.15 uur: „Die Fledermaus". Monopole: Zaterdag 2, 7 en 9.15 uur en zondag 7 en 9.15 uur: „De Wraak van Hercules". Skindag 2 en 4.15 uur. „Het lokaas van Fort Bellow. DIVERSEN Julianapark: 2en 811 uur Dierenkijk G. Ver boo «straat; 8 uur CJV-Vakantie- festival. JBroersvest: 2 luie Kermis. Grote Kerk: 2 tot 4 uur Torenbeklirnmen. Vlaardlngerdljk: 9 uur, Vuurwerk, SCHIEDAM, zaterdag Ds. A. Ie Coq uit Beeria heeft het beroep, door de Her vormde Gemeente Schiedam op hem uit gebracht, aangenomen. Het is nog niet vastgesteld wanneer ds. Ie Coq In Schr dam bevestigd zal worden en zijn w zal kunnen aanvangen, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag }>An- jersoehoe!!", klinkt van de top van "Wilton-Fijenoords fantasie schip bedrijvige handen reiken onmiddellijk grote dozen met de gevraagde bloemsoort aan. Ook op andere plaatsen kruipen behoed zame bloemschïkkers over praal- wagens-in-aanbouw. Plaats van deze corso-voorbereidingen: de tuinbouwveilinghallen aan de Vei lingwegTijd: vrijdagavond. De heer P. Rietveld, chef afdeling garage van Wilton, doet dit jaar voor de derde maal aan het Rotterdamse Bloe mencorso mee. Htj heeft althans de lei ding. Met getallen komt hij wat moeilijk over de brug, maar als de artistieke man, Frits Vogel uit Vlaardmgen, erbij komt gaat het beter. Zij kennen elkaar goed. doen dit werk dan ook al drie jaar Dat betekent zes corso's, ieder jaar Rotterdam en Schiedam. SCHIEDAM, zaterdag Ook de twee de speelavond van het Klaverjasconcours dat als onderdeel van de Vakantiefeesten in de kantine van de Metaalbutzenf&brlek Excelsior is gehouden, heeft een zeer geanimeerd verloop gehad. Wederom wa ren alle tafels bezet en Is er sportlef ge streden om de eer en de prijzen. De voorzitter van de organiserende Schiedamse Bedrijfs-Klaverjaseompetitie, de heer J de Boer, heeft de wedstrijden geopend en als troefkaart klaveren ge draaid. De vijftien best-geplaatste koppels waren: 1, Koppel de Roo 4481 pnt; 2. koppel Van Gerven 4438 pnt; 3, Levering-Offer man 4322 pnt; 4, Scblaiman-Woord 4285 pnt; 5. de Bruin-Van der Kuil 4225 pnt; 6. de Breker-de Held 4191 pnt; 7. koppel Van Unen 4163 pnt; 8, Eike- lenboam-Jeup 4185 pnt; 9- koepel de Reu ver 4141 pnt; 10. Bonefufls-GrrptveM 4141 pnt; 11. Hoogstad-Schalker 4131 pnt; 12. koppel Van Sehendelen 4128 pnt: 33. Zwaan-de Ridder 4128 pnl; 14. Van Leeu wen-van Eyk 4125 pnt; 15. Degeling- Sprong 4120 pnt. SCHIJEDAM, zaterdag Maandag a,s. wordt om 1-15 uur op het Hermes-veld een internationale cricket-wedstrijd ge speeld, namelijk: van het Nederlandse Bondselftal tegen de Free Foresters. Hier bij zal men ook de Schiedammers Gerrit Meyer (Hermes-DVS) en Koos Gouka (Excelsior) aan het werk kunnen zien. Nu Schiedam sedert de verhuizing van Hermes naar het Sportpark Harga een veld met internationale afmetingen rijk is, heeft de KNCB besloten, om een van de wedstrijden die het sterke Engelse tou- ringteam van de Free Foresters in Neder land speelt, in Schiedam te doen plaats vinden. Ook de steeds stijgende belang stelling voor de cricket-afdelingen van Hermes en Excelsior zal hier piet vreemd aan zijn. Want deze wedstrijd zal van gro te propagandistische waarde zijn. Van daar dat er geen entree geheven zal wor den. HERCULES, die de laatste jaren vaak model stond voor de film, is weer prosent in De wraak van Hercules (La vendetta di Ercole). Het is een rol prent op breed doek en in vele kleu ren, waarbij men de aanwezigen niets onthouden wil, dat het eenvoudige kijk genot zou kunnen bevredigen. Hercules vervult met alleen zijn Gro te Werken, hjj knapt ook grootmoedig kleine karweitjes op voor landgenoten. Hy tilt een enorme balk op die vijf Het is dan eindelijk zover: üe Noordmolen zal zijn wieken krijgen! Al geruime tijd geleden is een begin gemaakt met het restaureren tic» dese molen, maar toen de wiek-balken geplaatst moesten worden, bleken de aanwezige balken gescheurd te zijn, zodat oernacht moest toerden op de levering uan nieume. Dat heeft het werk sterk opgehouden. Wel is in de tussentijd de molentrans afgewerkt, die men oj> de foto voltooid kan zien. Met daarboven de eerste balk. Tijdens het koninklijk bezoek uo(pende maand kan dan deze oude molen weer tn volle pracht staan. volwassen mannen met omhoog kunnen krijgen en rukt spelenderwijs een woud reus uit de grond. Hercules velt de woeste beer en redt de schone Aleinoe aldus het leven. Wat zijn Alcmoe's eer ste woorden, als zij uit haar flauwte bij- komt? „U hebt mij het leven gered!' Dit ter illustratie van wat dc liefhebber van dit amusant soort spektakelfilms te wachten staat. En dat hij daarbij ook in zijn woede, omdat men hem met gif wil ombrengen, en passant nog een hele stad van een boze koning tot splinters slaat, sluit hier wel aardig op aan, evenals wat intriges, zowel de politiek als de liefde betreffende. Een spektakelstuk dus van Frans-Italiaanse origine. (MONOPOLE, vrijdag t.m. zondag). Geboren; Maria J. C., ei M J. Boon en R. Meitien «n E. Verhaar: Jacob, z. v. J. de Goede en M. de Heer; Erik, z. v. H. G. Sasz en J. C. Muilwijk. Ondertrouwd; C. AdmiraaL IB jr. en W, G. J. Kooij, 19 Jr.; W. Bek. 20 jr. en M. Jasisson, IB jr.; J. P. J. Brouwer, 22 jr. en Y. J. Trompper, IS jr.: K. van Cent. 24 jr, en K- Hoogerwerf, 22 jr.: IV. J. Gouweleeuw, 24 jr. en E. van 'IHof. 23 jr.; J. Horaan, 26 jr. en E. M. Arendse, 25 jr.; P. E. Langeveld. 27 jr. en M. P. Kelüermans. 28 jr.; M. de Lége, 25 jr. en S. Hyikema, 26 jr.; P. C. J. Swinkels, 38 jr. en J, M. Vredebregt. 35 jr.; L. A. H. de Waal. 27 jr. en P. M. A. Rensman, 27 jr. Gehuwd: p. J. B. KJ ei ss, 35 jr. en C. A. W. van Beugen; J. B. Westerveld. 37 jr. en G. E ijsberg, 40 jr.; J. van Geloven. 23 jr. eti C. M. H. J. Mouwen* 21 jr.; J. M. Meijvogei, 24 jr. en J. J. de Snaljer, 21 jr.; N. Breed- veld, 23 jr. er. W. H. Lagewaard, 23 jr.; P. Vijfvin kei. 25 jr. «n E. Dijkman, 18 jr.; H. J. Suttorp, 25 jr. en H. P. van Dhk, 23 jr.: F. van Brederode, 26 jr. en W. Speijer, 19 jr. Overleden: H. de Graaf. 7a jr; W. de Jong. 50 jr.; H. Groenewcg, 78 jr.; J. Koning. 75 jr.: M. A. van Nuijssenborgh, 67 jr.; T. Mebyogcl. 75 jr-, wed. van H. de Vreugd; M. E. H- Hebers. 67 jr. Te bevragen aan het hoofdbureau van po litie te Schiedam tussen 9—1230 uur en 2—6 uur: portefeuille met inh-; damesvest; ring met sleutels; autoped. Te bevragen bü de vinders; portemonnee met inhoud. A. B. Schuurtnans, Parkweg 124; fietstas met inhoud. P. Cam pen, Waran de 37 a; portemonnee met inhoud, Stük. J Oudegeeststraat 37 c: grijze meisjesmantel inh. handschoenen. C. BUI. P. de Hooghstraat 17 a; 1 paar kousen. Van Katwijk, Kon. Wilhelmlnaflat; kinderschoentje. Korte Sm- eetstraat, hoek Singel; kiQderschoentje. A. Hendriks. Boerhavelaan 2c; meisiesregen- mantel, D. v. d. Hoeven, Archimedesstraat 48 a; herenregenjas De Jong, woonschip Helena. WUlemskade; muntbiljet, B. van Otterloo, J. van Leime pst raat 6 b: ring met sleutels. De Heifer, DoeJehofJe 19; reserve wiel, Fa. Groenewegen. Kw. Mathenesscr- rtxaat tf, llerv. Gemeente: Grote Kerk: 10 Hoffman en 5 uur ds. K. M. Vogel nis). Bethelkerk: 10 uur mej. ds. E tl 7 uur ds. A, Hoffman. Opstandings uur ds. D. J. Spaling cn 7 uur ds j. Steen. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur dr J>. Pienter (Heinoj en 7 uur ds. D. J Spaling. N«d. Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene. t( uur eerw. heer G. v. cl Kamp <Den HaagJ en 4 uur ds D. Bouw (Ede). Evans- Luth. Gem. 10 uur ds. J. Scholtcn (Mep pel). Hcd. I*rot, Bond: Westvest 92, 1030 uur ds L. v. Os (N.PB. Maassluis). Oud Kath. Kerk: Dam 28, 10 uur H, Mis Baptisten-gemeente: Gebouw Irene, 7 u ds Ro. Reiiing. Leger des lleiis: Lange Haven. 27, 10 uur Heiligingssamenkomst en. 730 uur Verlos- singssa men komstGerrit Verboonscraat: 6 45 uur Openluchtsamenkomst. Allen, samenkom sten staan, o.l.v. brig. K. Wiennga cn. maj. R. Reitsma. Chr. geref. kerk. Kerkgebouw Warande, hoek B K.-laan: 9 en 5 uur ds. J, H, Veiema (Apeldoorn), Herv. gemeente Kethel. De Rankt 859 uur ds. 3. E. L. Brumraelkamp en 7 uur ds. P. H> Quartel. Jeugddienst; Dorpskerk: 10 uur i' J. E. L. Brummelkamp. 7 uur geen dienst. Gerer. kerk. oosterkerk: 10 uur ds. W. p _i. Pouwels (Nunspeet) en 5 uur ds. A. G. Baayen (Zuidland); De Ark Kethel: 930 uur ds. J. Nawljn en 230 uur kand. J. F. ter Hard (Woerden): Kantine S.CP.: 10 uur ds. A. G. Baayen en 5 uur ds. 2. v. d. Meulen (Kockengun); De Goede Haven; 10 uur ds. J. v. d. Meulen en 3 uur ds. 3. Nawljn; Ju- lianakerk: 10 uur kand. J. F. ter Hard 5 uur ds. W. P. H. Pauwels. SCHIEDAM, zaterdag In spoedgevallen zijn dit weekend de volgende artsen te raad plegen: J. van Buren, -Buys BaUotsingel 12, tel. 69661: A. Q. C. Klomp. Jul van Stolberg straat 3, tel. 69952: G. Pet. Tuinlaan 33, tel. 66898. Geopend <s apotheek T Gouden Hert, St.-La duin ast raat 53, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt, ROTTERDAM, vrijdag Voor Grevy- zebravader Seago en zebramoeder Tine was het gisteren een heuglijke dag, want zij kregen cr een dochter bft. Dat gebeurde om ongeveer vier uur in de middag, midden op het terras en hon derden Blijdorpbezoekers waren er ge tuige van. Het is voor de eerste keer dat in de diergaarde een Grevy-zebrajong ter we reld komt dat levensvatbaarheid heeft. Enkele jaren geleden werd er ook een sehraatje geboren maar dat overleed kort na de bevalling. De nieuwe inwoonster heet hongway, een naam vol symbolic, want hij heeft be trekking op de lange draagtijd van de Grcvy-zebra's die 401 dagen duurt. De soortnaam h.ee/t een langere geschiede nis. Deze zebra is namelijk genoemd naar Frangois Paul Jules Grevy, derde president (1879—1887) van de Franse republiek, die een exemplaar van dit dier ten geschenke kreeg van de toen malige keizer van Ethiopië. Voor het schip zijn nodig; JS.OOO anjers, waarvan er 5000 stuk voor stuk in orden vastgeprikt; duizenden rhodadendron- blaadies die ook afzonderlijk worden be vestigd. Terwijl wij staan te praten komt een tractor aanrijden. „Weg met die trac tor!" roept iemand, die uitlegt dat uit laatgassen de dood voor de anjers zijn. Hel Wilton-schip heeft bij de opschik vijftien man aan boord. Allemaal per soneel van het bedrijf die dit voor hun genoegen doen. „Ach. voor de reclame hoeven wij het niet te doen. Het Is meer voor het personeel, voor de band onder ling, begrijpt u," zegt de heer Rietveld. Het schip is overigens niet nieuw. By de Licbtstoet op 5 mei In Schiedam beeft het al dienst gedaan, tóen bekleed met JG.000 hyacinthen. Resultaat: eerste prjjs plus ereprijs cn de wisselbeker. Van deze prijzen grossier (ook vorig jaar eerste prijs in Rotterdam) met zijn enorme wagen naar de hal van de per sonenwagens is wel een overgang. Hier geen grote groepen kijkers, maar wel nijvere achikkers die na elke geplaatste bloem van een afstand het effect bekij ken. De sfeer lijkt op die van de avond voor Sinterklaas bij het surprises maken. In deze ruimte bevindt zich ook de orgamsatorcntafel. Secretaris G. Mostert van de Stichting Rotter dams Bloemencorso houdt hier de activiteiten ra het oog. Tussen be sprekingen en telefonades door ver telt hij: „Dit jaar doen we het heel anders. Géén vrachtwagens en bestel auto's meer, ook geen rijen van de zelfde auto's. Het heeft moeite ge kost om dat erdoor te krijgen maar het is gelukt. Neem nou vorig jaar, toen hadden we zeven precies een dere auto's achter elkaar. Daar raak je op uitgekeken, nietwaar?" Het volgende ogenblik staat hij weer aan de telefoon. „Wat zegt u? Nu nog in schrijven? U heeft al een bloemist? Ogen blik." Hij draalt snel naar een ander comltélld en hijgt even later In de hoorn: „Goed, u mag nog meedoen. Op één voor waarde. Als wij vinden dat de auto niet genoeg versierd is, keuren we hem af. Ja, brengt u de wagen over een uur maar," De bloemist-versierder mompelt: „Van nacht kan ik mijn bed wel afschrijven." ROTTERDAM, vrijdag Toen van» nacht te I uur het verkeer door de Maas tunnel voor beide richtingen door de oostbuis werd geleid passeerde de 27-ja- rige verwarmingsmonteur J- H. Sap van de Kortekade met zijn motorfiets een voor hem rijdende bus. Juist op dat ogenblik kwam er uit de andere richting een per sonenauto, waar de motorrijder tegen "bot ste. Hij viel en gleed nog 15 meter door. Met een. schedelbas is fractuur en een ge broken rechterbeen moest hij naar het Dijkzigtziekenhuis worden gebracht, even als zijn duo-passagier de 24-jarige mon teur D, R, Hofman uit de Zwarte Paar denstraat, die een hersenschudding en een wond boven liet linkeroog had opgelopen, ROTTERDAM, vrijdag Nieuw Rot terdams Toneel beeft de 24-jarige acteur Arnold Gelderman geëngageerd. Gelder- raan begint zjjn werk In Rotterdam met ingang van het nieuwe seizoen. Tot nog toe werkte hij vooral in bet buitenland, voornamelijk in Frankrijk, waar hij de toneelprijs van de Cour» Simon won en rollen speelde voor enke le films en voor de televisie. In eigen land werkte hij enige tijd geleden mee aan een televisseuitzending van .Anthony en An na". MAASSLUIS, zaterdag De Maas- sluizer C. Baas behaalde te Zandvoart het kampioenschap van Nederland voor 50 cc. motoren. Na overwinningen Jn Rockanje, Tilburg en Etlen behaald® de renner 27 punten. Zijn broer A. Baan werd zesde in het algemeen klassement met 21 punten. /N de hallen van de Tuinbouw veiling was het gisteravond een drukte van belangDaar werden namelijk de praalwagens voor het bloetnencorso oppetuigd. Op de foto het fantasie-schip van Wilton op de (bloemen)kelling. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 TeL 6 8021 Schiedam ROMI Margarinefabrieken Koningin tVilhelmlnahaven NJB. I" TE VLAARDINGEN, hebben de volgende plaatsingsmoge lijkheden: voor de afdeling Boekhouding; vereisten: m.ulo.- en praktijkdiploma boekhouden; leeftijd 19 tot 24 jaar; de werkzaamheden zyn gevarieerd en in. goede mate zelfstandig, zodat van een aantrekkelijke functie gesproken kan worden; vereisten: bij voorkeui middelbare schoolopleiding en in het bezit van het dipL Engelse handelscorrespondentie; commerciële gerichtheid gewenst; leeftijd 18 tot 25 jaar. Mondelinge of schriftelijke sollicitaties te richten aan bovenstaand adres. Shave-dealer Van Phil ishave. Remington, Bra on. Slijpen, repareren, '9 morgens ge bracht, 's middags klaar. Slij perij, sta al warenhandel Gé Kleyheeg, ÏBieuwstraat 43, te lefoon 61719, Btf showroom Coja wasma chine met wringej en tya. klok 1155 Centrifuge 1110 Langzaam wassers Mieie sys teem 195 De nieuwste was- spoel- droogcombinatie mei 4 motoren, elektrisch ver warmd en 2 pompen voor 495 Showroom Coja, Lange Haven 126, tel 633 4L Personeel gevraagd Scheffers Apparatenbouw, J. var Riebeeckweg 15, Schie dam. Afgestudeerde U&'eis meldt u voor onze bedrijfs- schooL Direct vol loon en de garantie, dat je een all-round vakman wordt Fotografie Rolfilms vergeten T üe auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, teL In één dag gereed. Permanent wave Ilélène permanent met toe stel, bet beste wat er is. compleet 5.stroomloos 7 50 Op vertoon van deze advertentie f 1.— korting! Dames- en heren kapsalon. „Hélène", Rembrandtlaan 22, telefoon 67170. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modem opklap, of kanteibed. Prima afwerking, als tueuw terug. Het goed. koopste adres. DUK, Groe nendal I A (Broersveldpad), telefoon 67028 (na 18 uur telefoon 66789), Ledikanten, hutledikanten, kampeerbed, den enz. Kom eens praten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1