Schiedamse kunstmarkt trok veel kijkers, weinig kopers Rotterdam liep uit voor indrukwekkend corso Naar schatting meer dan een half miljoen kijkers Y erkeer sr egelingen Rotterdamsedijk Op hel Museum-„pleintje 7 Schilder Hein de Koster als marktkoopman Duivensport Groot vuurwerk besluit de Vakantie-feesten HONKBAL DHS blijft aan top ook na verlies bij Feijenoord Ned. records sneuvelen in Leipzig Enkele wegen afgesloten Finales van de Jeugd- tennis wedstrij den Fortuna c leed zware nederlaag De Postduif P.V. ..Union Boekelten Zes poules voor 4e klas libre Eert vreemde bierdrinker Een rijbaan afgesloten GOEDE STIMULANS VOOR TOEKOMST VFC naar Leiden SCHIEDAM Dr. F. Quispel Koeriersters XA AM)A© so ABC. 1962 Apothekersnachtd lenst: Apotheek 't Gou den Hert St Liduinastraat 58, Bellen hij ongeval: GG en GD Tulnlaan 80, tel. 59290. RK Leestaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur. woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur, woensdag 9 tot 20 uur, vrijdag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 en 17 uur. "s zon dags 12—17 uur: „Het menselijk ge zicht van Europa" en „Constant: Nieuw Babyion". BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur: „Die Fledermaus". Monopol e, 2 en 8.00 uur: „Misdaad na schooltijd". DIVERSEN Juliana park: 2—6 en 8—11 uur Dierenkïjk (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zondag. Als voorwed strijd van de oefenwedstrijd SWFortu na speelde een c-team. van beide vereni gingen tegen elkaar. SW c won met 4—0. ONDANKS de feestelijke aan blik van deze praalwagen van de gezamenlijke veilingen Berkél, Rotterdam en omstreken en de Zuidhollandse eilandenkón er bij de chauffeur van de tractor geen glimlach af. Advertentie LM.i SCHIEDAM, maandag. Zaterdag is er voor bet eerst een „Kunstmarkt" gehou den in Schiedam en wel op hel pleintje voor het Stedelijk Museum. Dit dau In navolfing van een soortgelijke markt die ook bi R'dam onlangs is gehouden, onder zeer veel belangstelling, doch met weinig financiële gevolgen voor de schilders. ïn alle haast zijn er op het museum-pleintje marktkramen opgeslagen, die bemand werden door de deelnemende schilders. Hoewel bü de Ingang al duiddük was aangekondigd dat de toegang vrij was, „en er niet gebeten zou worden" bleef het haastige, zaterdagmiddag-publiek van de Hoogstraat In de meeste gevallen toch SCHIEDAM, maandag De SCV „De Postduif' nam met 443 duiven deel aan de navlucht uit Gorinchem, een afstand van 37 km, Gelost werd om 9 uur; eerste duif binnen, 9.31.53 uur; laatste prijsdulf fl.34.21 uur. Uitslag: W. van Deurzen 1 8 14: H, Brok- Itng 2 52 88; A. Boes 3 a 16 31 65 100 102; A. Brókling 4 55 82: N. Jn 't Hol Sz Co. 6 10 20 75 80; L. Toutijn 7 15 27 30 68: M. Kouwen- berg 9 42 57 104 109; L. v. d. Mcy 11 40 89 J. v. d. Waard 12 98; A. Smits 13 87; A. Vis 18 21 44 43; T. Jansen IT 67 95; A. Karreman IS 28 S3 97; H. Cmma 22 70; G. Vermeer 23 37 54 B6 92 101; G. Meyer 24 5B 82; A. Klepke 25; W. Verhaeren 28 30 35 74 86; K Blondé 28 38 53 79; E van Smlrren 32 36 85 103; A. V. d. Grijp 33 47 107 108; C. Her-wig 34 61; W. V. d. Kant Sz S pari a 36 43 71 90 93 DB: L. v. d» Tuyn 41 99; P. Eykenbroek 45 64 72 83 84 111; J, Knoops 46: C V. d. Grijp 49 60 68 73 78; C. du Chanter 50; A. V. Gogh 61: C. Ver haeren 59: N. van Ark 78: L. Borranl Sc Co 77 93: J, Lips 81 110: D. Zeeman 94 306; J. Koffljberg 105: A, Hersbach (dip.). De P.V. Union nam deel aan twee wed vluchten dit weekend. Zaterdag werd deel genomen aan de vlucht uit Orleans, een af- «tand van 483 km- Gelost om 7 uur: eerste duif binnen 13.21.02 uur; laatste prijsdulf; H-28 59 uur. Uitslag: 1 3 8 17 22 24 25 30 W. Kerkhoff; 2 40 W. v. d. Hoeven: 4 7 Veltman; 5 16 26 A. Heercn; 6 13 e. Sebrechts: 9 Joh. Brand; 10 37 J. BaUijns; 11 33 J. Wentelen 12 CL L. Zantboer; 14 M. Noordijk; 15 27 31 W. Bal ver; is 29 32 36 J. A. Pijpers: 10 34 Codr dlln 2o p, a, Stegt en Co.: 21 A. Kazen- oroot; 23 p. limer; 28 M. Wcber; 35 39 L. Lems, Zondag is gevlogen vanuit Roosendaal met jonge en oude duiven, afstand 43 km. Ge lost om 10 uur: eerste duif binnen 1031.52 uur: laatste prijsdulf 10 39.36 uur. uitstag; l 18 mevr. Breur; 2 4 14 47 J. wentelcr, 3 11 E. Sebrechts: 5 38 58 84 F. B. SI egt en Ca6 10 27 31 34 38 44 52 85 67 "3 78 A. Heeren; 7 J. van Kastoren: 8 21 79 F. Claes; 9 19 35 A. Broeders: 12 25 37 56 69 72 81 W Kerkhoff; 13 83 90 C. Zantboer; 15 16 17 22 23 28 50 70 C. Verboom: 20 42 57 63 <6 H. Ouwendiik: 24 W. v. d. Hoeven: 26 <8 H- Vosmeyer; 29 51 J. Bouman: 3ö B2 Joh Brand: 32 J, v. Son; 33 62 85 87 94 J, M. Snijders: 39 46 W. Balvers; 40 43 91 L. Lems; 45 60 Veltman; 49 55 v. Gogh en Co.:1 maar liever veilig achter het hek staan. Zo heel veel verkocht Is er dan ook niet. Het initiatief voor deze markt is uitge gaan van, de schilders Wim Heykoop en Hein de Koster, die voor hun idee de steu n krege n v an conservator Pierre J ans- sen, die, zoals bekend Is, een groot sttmu- lator is van de hedendaagse kunst. Het heeft echter nogal wat praten gekost om ook de vereiste vergunning los te krij gen van het gemeentebestuur, waarbij het feit dat velen juist met vakantie zijn. met een vlotte afdoening van zaken bracht. Ook hadden de kunstenaars graag de gunstig gelegen hoek van de Gemt Verboomstraat bij de Kocmarkfcbrug wil len hebben als plaats voor hun markt. Doch dc C.J.V. is hun een. slag voor ge- weest met hun Vakantie-festival. Daar-1 om is het toen. maar het Museumplein ge worden. Naast de beide imitatiefncmers, heb ben ook de volgende beeldende kunste naars bijgedragen aan de markt: Frans d, Heyden Theo Wiegman, Diet Wieg man. Jan Hovcucr, Nico van Welzenos,1 Joop Stigter, Betty Lindes, Leendert Stolk. Jack Tsang, Toon Breevoort. Maar ten Kemper, Cornells Schellenberg, Ciano Siewert, Paul van Gïnkel, Jan Berkelou, Dick Bos, Cees Bouw en de heer Baris. 'as vr{j veel belangstelling voor al die schilderijen, etsen en andere kunst- produkten van vaardige handen. Er wa ren echte kenners hü, maar ook vele maar matig geïnteresseerden, die alleen maar gekomen waren op het „nieuwtje". Veel is er niet verkocht, maar de loterij (met kunstwerken als prijzen) trok wel de belangstelling. Al moest tenslotte or ganisator Hein de Koster aan het eind, staande op een krukje, nog als een echte marktkoopman de laatste lootjes (die kennelijk ook hier te zwaar wogen) t»U opbod gaan verkopen, Hoe dan ook, het was een leuk initia tief, dat echt wel voor herhaling in aan merking komt. Maar mogelijk dat zo'n markt dan wat eerder voorbereid kan worden en zo een plaats kan krijgen in de vakantie-feesten. De Kunst in de Va kantie, nou ja. f)E belangstelling ooor de kunstwet' ken in de kramenvan de eerste Kunstmarkt die in Schiedam is ge houden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag Misschien was liet Rotterdams bloemen corso zaterdag vooral het feest voor de kinderen uit het Zuïderzïeken- huis, tegen wie de dokter gezegd had dat zij gezond genoeg waren om langs de kant van de weg de stoet te bekijken. Hun „oh's" en „ah's" wa ren tenminste niet van de lucht. Ook de overige vijf- a zeshonderd dui zend mensen langs het twintig kilometer lange parcours hebben geno ten van de aan hen voorbijtrekkende bloemenweelde. En dat alles on der een stralende zon. Geen druppel regen viel er, in tegen stelling tot vorig jaar toen het corso haast een waterballet leek. Secretaris G, Mos- tert dacht na afloop nog met schrik aan vrijdagnacht terug toen het plotseling begon te regenen. ,.lk zag in gedachten de zaak weer in het water vallen", zei hij. Om twee uur precies 'het Rotterdamse corso is vermaard om 2ijn stiptheid) vertrokken veertien praalwagens, 32 personenauto's en vijf scooters met drie muziekkorpsen van de Veilinggebou wen aan de Veilingweg voor hun tocht, die pas om kwart voor zeven in het Feijenoordsfadlon zou eindigen. Onder weg werd weliswaar een paar maal ge rust maar ondanks dat was het een ver. moeiende aangeLegcnbeid. OCF/JLDER Hein de Koster in een 'tegen deze achtergrond) haast klas siek aandoende houding al was het clan ook dat hij lootjes moest verko pen. OP de Parkkade hield de stoel siU voor Bellevue waar burgemeester en rac- rouw Van \VaIsirni mei een aantal ge nodigden waren 4amengekomen om het corso ie bekijken. Zoals te doen gebrui kelijk kreeg mevrouw Van Walsnm een I boeket aangeboden evenals mejuffrouw Zeeleniberg, de wethoudster van flnan- fclën. Het laatste boeket was voor de echtgenote van de voorzitter van de Stlch- ting Rotterdams Bloemencorso, mevrouw j Pouderoyen, Na dit korte oponthoud maakten wagens de overtocht naar Zuid. Het beeld waa hier al niet andera dan op de andere never: overal dikke ruen toeschouwers, die dc mooiste wagens met een open doekje beloonden. In de grote kantine van het Feije- noord station klonken omstreeks 7 u. de laatste akkoorden van deze vierender tigste Rotterdamse btoemensymfonie. Alle deelnemers, bloeroenarrangeura en organisatoren waren, hier samenge komen voor de officiële prijsuitrei king. Voorzitter W. C. Poudiroyen heette ie dereen «ielkom, t« het bijzonder wethou der en men rouw Schüthuis die de pry'zen zou overhandigen. Dit bloemencorso, vol gens insiders tot nu toe het beste, bleek van de goede tuil van een enorm groot aantal mensen afhankelijk te zijn geweest. Een bijzonder dankwoord richt te de heer Pouderoyen tot de Rot terdamse politie zonder wie dit al- Err i (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag In totaal hebben 36 biljarters ingeschreven voor het districtskampioenschap vierde kl; libre van het district Schiedam van de KNBB. De deelnemers zijn verdeeld in zes poules van zes spelers, die voorwed strijden spelen bij DKC te Schiedam. De Kroon te Vlaardingen, De Karseboom, De Sluis en P. v. d. Water, alle te Schiedam, en, tenslotte, groep 6 bij Mes te Vlaar dingen, Alle voorwedstrijden worden in de maand oktober gespeeld. De acht best geplaatsten uit deze voorwedstrijden (naar rangschikking en moyenne) klas seren zich voor de finale, waarvan plaats en data nog niet zijn vastgesteld. 53 G6 J. Flipse; 54 61 93 M. Wcber; 50 K. v. Eooplk Ir: 64 74 92 B. Rokers: 68 88 M. Noordijk (dipl.): 76 77 86 Th de Raay; 80 Th. Stiber; 89 Wönsteker. v t -| I leven te beëindigen. Er waren er zóveel Vïlllrrmlf^n nOVPO dat meermalen twee of zelfs drie door J J i DU v LXi elkaar werden afgeschoten. Verder en- -r T"i 1 1 - kele fraaie grondstukken, watervallen van V UJlmlIlO'PrnliK helder vuur, of een even vurige zee- AAAA1 cit^A VAJ.I Jv leeuw, die vier ballen op de neus balan- meerde. Er waren ook drie-traps vuur- SCHIEDAM, maandag Op hoog ni- i pijlen, die prompt door het publiek met veaa is met begeleiding van vele dave- „Wostoks" werden aangeduid! rende slagen het Vakantiefeest van dej Er was ook ditmaal wat vurige recla- Schledainse Gemeenschap zaterdag inme, n.L voor Schiedams grootste verze- veeMdeurfge lichten uiteen gespat. Dat keringbank, terwijl tot slot de lichtende was met het traditionele grote stot-vuur-opwekking verscheen „Doe mee met de werk dat weer op de Vlaardingerdük bu SG w0?dt donateur". Te hopen voor de speelweide is gehouden. Een vuur- deze organisatie dat het resultaat zal boe- werk dat, naar liet ons toescheen, groot-'^en. »r was dan in dc laatste jaren. Van dc Dit vuur-' en knalwerk werd nog op- Slooiingen van de Vlaardingerdijk, die geluisterd door drie muziek-korpsen, St. als natuurlijke tribune konden dienst Ambrosius, Crescendo en de Harmonie. 4«n. hebben dutandtn dit sl.t-wk van 'vel* lasts'® *5rPs "og op het duistere feesten esdeeedttsen. Jn het schijn- veld een mars-demoristralie heeft gehou- «1 fan het machtige Bengaalse vunr.den. waaibt, vooral het lichtje in de stal hen men iie„ dat de dijk „wit" sag van,van de kapelmeester da aandacht kreeg. SCHIEDAM, maandag. DHS heeft .spanning, toch kwam met een 32 ne- twee wedstrijden gespeeld, doch daaruit Jderlaag slechts twee punten kunnen vergaren. Werpersrresultaten: DHS (J. Verbeet) Het sterke Fjjenoorrd bleef met 3—2 de [6 x 3-slag; 1x4 wijd en 3 honkslagen te- Schiedammers de baas, maar van VFC gen. Feijenoord (R. Boom); 3x3 slag; werd met liefst 29—6 gewonnen. Daar 8x4 wijd en 9 honkslagen tegen. ook Libanon een wedstrrijd verloor, staan- DHS en Libanon met evenveel ver- Iiespunlen bovenaan de Itfst. Feijenoord was zondag de eerste tegen stander. In een spannende en prachtige wedstrijd wan deze sterke ploeg met 32. De Rotterdammers namen in de tweede mmng de leiding met 10 en in de der de Inning kwamen zij zelfs tot 30 door goede stoolslagen. DHS wist telkens wel de honken vol te krijgen, maar door het fantastische vangen van de Feijenoorders, kon er geen punten uit gehaald worden. DHS scoorde pas In de zesde innmg. Dat was toen Henk de Jong een drie- honk-slag plaatste waarop Korpel kon binnenlopen. Het tweede tegenpunt werd de 7e inning gemaakt door Ab Bons. In de laatste mntng kreeg DHS drie honken vol, maar wist daarvan niet te profiteren, zodat het einde onder grote mensen. _.y> kegio waren de raketten die omhoog gruisden om in de lucht hun prachtige pyurige bloem in vele kleuren te ont- sjplooien. Of om met een harde klap het Zo heeft tot besluit de Schiedamse Ge meenschap nog vele duizenden stadge noten op de laatste avond van de feesten bijeen kunnen brengen voor een traditio neel, maar altijd weer inslaand vuur werk. SCHIEDAM, maandag. In een winkel aan de St. Liduinastraat had men zater dag een vreemde klant. De uit Rabbat afkomstige Mohammed Ben M. Hij bestelde drie flesjes bier, die hij on der protest van de winkelchef ter plaat se leeg dronk. Daarna verklaarde hij geen geld bij zich te hebben, maar zou later de „vertering" betalen. Als borg het hij een tas papieren achter. Mohammed kwam echter niet meer terug en de tas is naar het hoofdbureau van politie ge bracht. SCHIEDAM, maandag. De bromfiets rijder E. van D. viel zondag toen hij tegen een vlieger opreed, die door een 20-jarige jongen m de bocht van de Celsiusstraat werd opgelaten. De heer Van D. werd niet gewond. In de tweede wedstrijd tegen "VTC, bo den de Vlaardingers maar weinig tegen stand en moesten liefst 35 honkslagen in casseren. De overwinning was dan ook verdiend door DHS, waarvan de beste slagmensen waren: H. de Jong, P. Tette- laar en B. Soudyn. Werpersresultaten: DHS (P. Tettleaar): 11 x 3 slag; 4x4 wijd en 5 honkslagen togen, VFC (K. Breek) 4x3 slag; 8x4 wijd en 15 honkslagen tegen. t rÓóR de grote praalwagen van Wilton Fijenoord uit, reed zaterdagmiddag een sierlijke dol fijn met zeekoning Neptunus op zijn rug. les onmogelijk tot stand had kun nen komen. Bij deze woorden sloot wethouder Schilthuis.zich gaarne aan. Hij hoopte dat het corso vol gend jaar een even fraaie aanblik zal bieden als dit jaar. Uitslag bloemencorso: Praalwagens: 1ste pry5 en ereprijs; Dok- en werfmij Wilton Feijenoord; Fersonenwageaa zon- [der reclame: 1ste prijs: L. J. Ambtman; Personenwagens met reclame: 1ste prijs en ereprijs: Centr. Westlandse Snijbloe menveiling; lste prijs: Pietersen Co en J. P. Roozen; Groepen wagens: lste prijs: Automobielbedrijf Excelsior; Stichting: 3 ste pnjs: M. Groenenboom en A. J. F. Schell; Verenigingen: 3ste prijs: Rotter- iamse Bond van Volhstuinders; Veilingen: lste ei) 2de prijs: Gezamenlijke Veilingen Berkel, Rotterdam en omstreken en Zuid- hollandse eilanden. De bloemistenprijs werd toegekend aan de heer Veerdonk Jr. LEIPZIG, maandag. Opnieuw zUn tijdens de Europese zwemkamploenschap- pen in Leipzig twee Nederlandse records verbeterd. Klenle Bimolt van GZPC uit Groningen won vanochtend de derde serie 200 meter schoolslag dames in Z min. 51,2 sec. Zij bleef 0,1 sec. onder het Nederlands record, dat Ada de Haan op 4 augustus 1957 had gevestigd. Jan Weteling (Nereus) verbeterde van ochtend als eerste zwemmer van de 4 x 100 meter wisselslag estafette, het Neder lands record 100 meter rugslag. Hij kwam tot 1 min. 4,7 sec. Het oude record stond sedert 3 september 1S60 (Olympische Spe len) op naam van Jan Jiskoot met 1 min 5,5 sec. De Nederlandse ploeg kwam In Leipzig in de eerste serie op de tweede plaats met 5.15,1 achter Hongarije, dal 4.14,7 liet afdrukken. Het aantal Nederlandse finalisten is nu van zes op acht gebracht, want samen met Klenie Bimolt ,die in de series de snelste tijd maakte, is ook Bettie Heukele. die in haar serie won met 2.54,3, tot do finale 2C0 meter schoolslag dames door- J gedrongen. Deze finale wordt dinsdagrmd- dag gezwommen. (ANP) geen namen noemen... alfc dan etiketten er alt,., en ga dsn je gang maar root daze spec/a,'e aanbieding" zei de fabrikant. 6n dat doen wij dan ook met deze corsetten (zljshitttng met veter) van 18.95, maar nü voor minder dan de halve prijs. Pracht corsetten met voorge vormde elastieken binnenband» corsetten voor zwaardere'fi guren, extra verstevigd afge werkt met steungevende balei nen, jcoopt U nu voor nog géén negen gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze p racht- corsetten voor zwaardere fi guren In de talllematen 78-96 cm (dus ook in dc grootste maten) kleur zalm, Geen tel. of schrift, best SCHIEDAM, maandag Hoewel lie en E. de Jong 60, 64. Gemengd-dub- harde regen van vrijdag even het toch al zwaar belaste programma van het jeugd-tennistoernooi, dat in het kader van de Vakantiefeesten is gehouden, met het kamploensclisp van de Kring Schie dam als Inzet, In de war dreigde te stu ren, hebben de organisatoren kans ge zien, de finalewedstrijden op zaterdag ochtend te laten plaats hebben. Daar voor moest echter wel op vrijdagavond worden doorgespeeld en enkele reste rende wedstrijden werden zaterdagmor gen vroeg afgespeeld. De uitslag is dan als volgt: Heren-en kel: winnaar J. Hoogstad sl. H. Tcsch- macher 6—4, 6—3. Dames-enkel: winnaar J. Dam Sl. M- Sneep 36, 6—1, 6—3. Jongens tot 14 jaar: winnaar A. Schud.- debeurs sl. B. Zoeteman 75, 63, B—3. Heren-dubbel: winnaars gebr. J. en K. Hoogstad sl. gebr. R- en J. Lensselink 60, 61. Dames-dubbel; winnaressen M, Sneep en N. Brugman sL E. de Bruyn bel: winnaars J. Dam en J. Hoogstad sl, N. Heyblom en J. Martens 6—3, 6—3. Toernooi-leider N. Spithoven verklaar de rich zeer tevreden over het verloop van deze wedstrijden. Het aantal inschrij vingen was immers het dubbele van dat: vorig jaar, toen dit toernooi voor het eerst werd gehouden. „Er gaat duidelijk een stimulerende werking van uit op het jeugdtennissen," vond de heer Spit hoven. Te hopen maar dat de belangstel ling volgend jaar nog groter zal zijn. Bat kan makkelijk want onder de jeugd wordt momenteel beduidend meer geten nist dan enkele jaren geleden. Vooral in Schiedam is op dit punt nog een achterstand in te halen. Want hoewel bet aantal Schiedammers onder de in schrijvers het» grootst was, zijn de prij zen voor het merendeel naar de Vlaar dingers gegaan, ïn welke stad het jeugd- tennis een grotere plaats inneemt. Dat is overigens bij de senioren ook het gevaL SCHIEDAM, maandag. In verband met herstelwerkzaamheden en bet aan leggen van een nieuw wegproflel Is de noordelijke rijbaan van de Rotterdamse dijk, bestemd voor het verkeer Rotter dam—Schiedam, met ingang van vandaag voor alle verkeer afgesloten. De politie heeft een uitgebreid schema van maat regelen moeten opstellen om het drukke verkeer op die weg In belioorljjke banen te kunnen blQven lelden. Het blijft echter raadzaam, vooral voor zwaar verkeer, deze weg te mijden en gebruik te maken an de Wllhelminabrug in Schiedam-Zuld. Op de zuidelijke rijbaan, van Koemarkt- plein naar Rotterdam, zal tussen Singel en Van Deventerstraat in twee richtingen gereden worden. "Voor beiden richtingen geld een inhaal- en stop-verbod. Het ver keer uit Rotterdam wordt ter hoogte van de Van Deventerstraat over de linkerrij baan geleid en komt bü de Singel weer op de rechterbaan. Dit betekent, dat de trambaan tweemal gekruist zal moeten worden. De Nieuw Mathenessestraat wordt van af de Couwenhovenstraat voor alle ver keer afgesloten; daar zal geparkeerd kun- n enworden. Ook de afrit van de Dijk naar de Boerhavenlaan wordt voor bei den richtingen afgesloten. VLAARDINGEN, maandag. Op 2 september speelt VFC een oefenwedstrijd in Leiden tegen Lugdunum. Op het terrein van De Hollandiaan wordt op zaterdag 1 september 'n oefen wedstrijd gespeeld tussen een VFC-com- binatie en De Hollandiaan 1, Wielrijders uit Rotterdam moeten bij het benzinestation afstappen en langs een voetpad naar het Boerhavenplein gaan. Buslijn 41 wordt via de Korte Singel straat geleid en de tramhalte bij de Grens- flat wordt in oostelijke richting verplaatst. "Winkeliers en bezorgers zal gelegenheid word engeboden bestelwagens en karre tjes voor korte tijd op het trottoir te plaatsen. Voor de winkels aan de noord zijde kunnen de auto's, voorzover moge lijk, op de op te breken rijbaan worden geplaatst. De politie streeft er naar zo min moge lijk veranderingen in de verkeersregeling te brengen. Zo biyft ook de „groene golf" gehandhaafd. Wanneer het met dit sys teem niet lukt, zullen er meer ingrijpende regelingen getroffen moeten worden. Er zjjn maatregelen genomen stagnaties zo veel mogelijk te voorkomen. Vrouwenarts te Schiedam PRAKTIJK HERVAT Personeel gevraagd Scheffers App&ratenbouw, J. van Riebeeckweg 35, Schie dam. Afgestudeerde Lte'en meldt u voor onze bedrijfje, scbaol Direct vol loon en.de garantie, dat je eenali-round vakman wordt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1