De molen 'De Vrijheid', maar dan in de oude omgeving In duisternis werd eerste hulp verleend bij bedrijfsongeval op eigen kracht een ruimer 'home5 I In keuringskring Schiedam Er werd iets meer vlees gegeten: 34,7 kg p.h. Chris Aartse kampioen van ZRO op 1500 m Onderzoek houding van U. S. Gulf Conference V' Vijfenvijftig jaar getrouwd Oefening van R.K. -EHBO Controle op de voorschriften Scooterrijdster gevallen op rijwielpad Brommer slipte op oliespoor Delta-Chemie wordt N.V. SCHIEDAM de MOL JANSEN Hennes-DVS oefent tegen ON A Leden waren er 'n half jaar lang voor in touw SVV én Hennes verhogen de entreeprijzen '11 Werkplaats vol .,mooie"gewonden Belangstelling voor SVV-Xerxes Vierjarige jongen werd aangereden Bromfietser door auto aangereden „Risa Paula" maakt proefvaart Orgelconcert in de Geref. Kerk DIEFSTALLEN Sudan Shipping Line is toegelaten tot Red Sea Conference Haardensbow In regen tegen geparkeerde auto Jongetje onder bromfiets F.5. scheepvaartwet overtreden? Dansschool Sitton Koeriersters dxcbiw/s WOENSDAG 22 AUG* 1962 IN de serie tekeningen uan oud-Schtedönt, welke ik voo u tekende kwamen tekeningen voor van plekjes uit het begin'van deze eeuw of het einde der vorige eeuw, zodat slechts de oudere Schiedammers zich konden oriënteren. rJiOEN begon de afbraak en het ging tn steeds sneller tempo. De molen „De Vrülieid" aan de JVoordvest ziet ge hier uitsteken boven een boerenbedrijf dat in de Grave- iandse polder lap. Het hele terrein van de Damlaan tot aan de tegenwoordige Parkweg is herschapen'in een nieuwe buurt met vele woonhuizen en een enkel industrieel bedrijf, zoals de Schiedamse Cartonnagefabriek. In een luttel aantal jaren is hier de omgeving van de molen wel drastisch ge wijzigd en'het is te voorzien dat ook de oude panden die lussen de Parkweg en het terrein tmn de voormalige Tegel fabriek staan, eveneens het veld zullen moeten ruimen Octave DeConlnck Deze tekening, die gemaakt is naar een oude foto, stelt een plekje voor dal nog tot in de jaren 20 bestond.' Geleidelijk aan zijn alle gebouwen en huisjes verdwenen. Het ging niet ineens. Het grootste gebouw op de voorgrond is een eeesfat en deze verdween, het eerst. Zo bleef de toestand tientallen jaren en op het eind van de tweede wereld oorlog was er nog niet veel veranderd. tAdvertentie i LANGE KtKKSTRfl.AT W, XKL. 6 33 7Ö \1.0EItWRTJVERS Apotlieke «nachtdienst: Apotheek *t Gou den Hert, St, Liduinastraat 58. Bellen bü ongeval: GG en GD Tuinlaan 80, teL 59290. RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur, woens dag 14 tot 37 en 19 tot 21 uur, don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur, woensdag 9-tot 20 uur, vrijdag 14 tot 17.30'en 19 tot 20 utuv t Stedelijk Museum: 10 en. 17 uur, 's zon dags 1217 uur: „Het menselijk: ge zicht van Europa" en „Constant: Nieuw Babylon". BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur: „Die Fledormaus". Monopole, 2 en 8.00 - uur:„Misdaad na schooltijd".T DIVERSEN Jullanapark: 2—6 en 811 uur Dierenkijk SCHIEDAM, woensdag. Vanavond om half zeven speelt een sterke Hermes- DVS-'combinatie op. het Sportpark „Harga" een oefenwedstrijd tegen het Goudse ONA. Na enkele jaren in het betaald-voetbal gespeeld te hebben komt ONA thans uit in de le klasse amateurs. In de Hermes- combinatie zijn enige eerste elftalspelers opgesteld. SCHIEDAM, woensdag Zondagmor gen 2 september, wanneer de nieuwe handbalcompetltle za! beginnen zal ook bet nieuwe, verbouwde clubhuis van de handbalvereniging DWS aan de voor malige Ou de d|jk officieel in gebruik ge nomen kunnen- worden. De heer J.' C. Bronneman, secretaris van de gemeente lijke Sportcommfsaie zal dan om II uur de plechtige opening verrichten. DWS staat voor „Door "Wilskracht Ster ker" en de leden van dezepopulaire Schiedamse' handbalvereniging -(die ove rigens in de gelederen dames'heeft van nationaal formaat) hebben getoond dat de vereniging de naam met ere draagt Toen het oude bestaande clubgebouw te klein bleek- en er beslist een nieuwe en grotere accommodatie moest komen. Daar de financiën niet de sterkste kant van de Vandaag viert het echtpaar D. de Jong en Th, H. de Jong-Lagendijk het feit, dat zij 55 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Beide echtelieden werden &2 jaar geleden in JJsaelmon de geboren, maar wonen al heel. lang in Schiedam, waar de heer De Jong werkzaam is geweest als scheepsbouwer bij de RDM. Het echtpaar, dat nog een redelijke gezondheid geniet, heeft zes kinderen, achttien kleinkinderen, terwijl al twee achterkleinkinderen zich hebben aangediend. De heer, en. mevrouw De Jong wonen nu in het St. Jacobs Gasthuis, maar voor de viering van dit huwelijksfeest zijn zij vandaag naar een dochter gekomen, waar alle kinderen zoveel mogelijk ook aanwezig zullen zijn. Hierbij ook onze gelukwensen. |m HA%\ SO-wè1; 'dem Hg -ï^rü-l SCHIEDAM, woensdag Door de' *e- ^U&retaris van de voetbalvereniging SW [werd ons medegedeeld dat de besturen [van de beide semj-prof voetbalclubs,, dus jiowel SW als Hermes-DVS hebben moe ten besluiten om met ingang van de nieu we competitie de entree-prijzen voor de wedstrijden te verbogen. Als verklaring voor deze maatregel wordt opgegeven dat tot nu toe de toe gangsprijzen voor deze clubs het laagst waren in het gehele rayon, zodat een op trekken ervan gerechtvaardigd is. Ook de iwaardere financiële eisen die aan het betaalde voetbal worden gesteld, hebben ;tot verhoging genoodzaakt. Voor beide verenigingen zullen de toe gangsprijzen voortaan zijn; ƒ3,— voor de overdekte tribune; onoverdekte zitplaat- gen ƒ2,— (klnderkaarten ƒ1,staan: |laatsen 125 en jongeoskaarten ƒ0,50.'' SCHIEDAM, woensdag Omstreeks half negen gisteravond werd het aanwe zige personeel by de fa. Su-ar Ito uw aan de Nieuwe Waterwegstraat opgeschrikt door een enorme klap. Door een nog on bekende oorzaak ontplofte een grote stoomketel, waarby een twintigtal werk nemers werden getroffen door rondvlie gende scherven. De consternatie was groot," maar toen het stof van de chaos was opgetrokken, konden de direct ter plaatse gekomen EHBO-en» de slachtof fers de helpende hand bieden door hen naar het noodziekenhuis, waartoe de kan tine lti allerijl was Ingericht, te vervoe ren. DU alles bleek echter een prachtig geënsceneerde oefening te zijn, georga niseerd door de R.K. bond voor EHBO, ,St. Christophoms" <afd. Schiedam) Aan deze grootscheepse avondoefening j werd medewerking verleend door de zus-1 terverenigingen van de afdelingen Ke-! thel, Rotterdam en Overachie, alsmede1 het Ned. Roode Kruis, afd. Schiedam,i Het terrein van de fa. Swarttouw werd Voorts waren ook de bedrijfsploegen van door deze oefening, die gold als een laat- de PTT en de firma Swarttouw aanwezig, ste training voor het komende seizoen, De door de gehele werkplaats ver* een toonbeeld van bedrijvigheid: heen en sprelde „slachtoffers" boden een griezelig weer snellende deelnemers met aanvan- reële aanblik. Een keur van gevarieerde keiyk nog lege, doch kort daarop beladen verwondingen vormden voor de enthou siast en toegewijd zwoegende EHBO-ers een waar lustoord in de wereld van de theorie-bedrijfsongevallen. Fraai ge schminkte slagaderlijke bloedingen, shock-patiënten, botbreuken en'afgerukte ledematen werden onder het toezicht van de doktoren Klomp, Mokkenstorm en Ste vens behandeld. im£S®®AM> woensdag De totaal "7238 inwoners van de gemeenten Scbie- VI aard In gen, Maassluis en Maasland «ebben in het Jaar 1981 in totaal £802.590 gereten, wat Iets meer dsn in het jaar I960, toen 5.65L513 kg werf genuttigd. Per hoofd van de fS.°^lng ,s dat ZW k& 34,21 kg ln WB0. Aldus biykt uit het jaarverslag over SBl van de Keuringsdienst van slacht ten en vlees „KcurLngskring Schie- m waartoe alle vier genoemde ge steenten behoren. -AHe slachtingen vonden plaats in het Slachthuis te Schiedam, waar «■jiBO stuks vee werden geslacht, wat «a meer is dan in het voorgaande jaar. «et leverde tezamen maar 5.019.192 kg nees op. Maar uit andere keuringskrin- gen werd neg ingevoerd en aan een nader onderzoek onderworpen 783.398 kg vlees. L^PJherkrfijk is dat er meer varkens, 20351 stuks werden geslacht tegen 9313 runderen. Hit het buitenland werden ter slachting nagevoerd: 19 eenhoevige dieren, t.w. 9 uit Hongarije, 4 uit West-Duitsland, 1 uit olen. Van 5 was de herkomst onbekend. Wn rund kwam uit Ierland en 7 runderen 'tGroot-Brittannië. Het blijkt'dat nog al wat organen eh n vai' 'l gedachte vee zijn afgekeurd, «a. werd tuberculose geconstateerd bü run deren, 1 graskalf, 304 varkens en «et afgekeurde vlees werd vernietigd oor het destructiebedrijf „Gekro" te Rot- trdam, evenals de 416 gestorven honden. 558 katten en 2 herten, die in hoofdzaak werden aangegeven door de reinigings diensten en praktiserende dierenartsen. In 1961 werden op verzoek gekeurd 78 stuks wild en gevogelte om. kippen, konijnen en kalkoenen. Hiervan werden afgekeurd 2 kippen en 1 konijn. De controledienst bracht in de Kring 2211 bezoeken. Dit was oun. aan vlees- en vleeswaren wink els, cafetaria's, hotels, markten en restaurants. Ook de voertui gen voor vleesvervoer vielen onder de controle. Daarbfy werd in beslag genomen: 108,3 kilogram rundvlees en -vet, 226,8 kg var kensvlees en -spek, 28,6 kg geiten- en schapenvlees, 15 kg gemalen vlees, 15,9 kg diverse vleeswaren en 82 stuks, rook worsten. Er werd 26 maal een mondelinge en 30 maal een schriftelijke waarschuwing gegeven. Elf maal werd proces-verbaal opgemaakt, wegens het vlees dragen zon der kapzak, het in voorraad hebben van bedorven vlees, het verwijderen van stempelmerken, wegens frauduleuse slach ting, en het vervoer van vlees in niet gereinigde veewagens. De op de weekmarkten in de Kring aanwezige vleeswaren werden wekelijks gecontroleerd op deugdelijkheid. Ten slotte werden 279 vleesleveranties door slagers aan het Gem. Ziekenhuis te Schie dam gecontroleerd. Gedurende 1961 werd ontvangen aan slachtrechten en recht voor nadere keu ring ƒ335.517,90. Dit is 35,517,90 meer dan werd geraamd. Uit de exploitatie gedurende het jaar 1981 resulteerde in een batig slot van ƒ40.858,66. Deze uitkomst, die op zich zelf tot tevredenheid stemt, blijft - nochtans achter - bij het winstcijfer 1960, dat 62.692,50 aangaf. Voor deze achteruitgang zijn de personeelslasten aansprakelijk. ƒ38.108,66 wordt gereserveerd, nL door overboeking op dc reserve voor vernieu wing en uitbreiding. SCHIEDAM, woensdag De scooter- berydster mej. L.V, uit Rotterdam liep by een val in de Gerrit Verboonstraat schaafwonden aan armen en benen op, die ter plaatse behandeld zijn. Het ongeluk gebeurde toén een onbe kend gebleven automobilist rijn wagen op de weg keerde, waardoor een achter op komende vrachtauto te veel naar rechts moest uitwijken. Mej. G. werd gedwongen het rijwielpad op te rijden, waarbij zij kwam te vallen. Haar scoo ter werd vrij ernstig beschadigd. SCHIEDAM, woensdag Op.de Bo- kelweg slipte dc. monteur H.M.V. uit Vlaardingen met zijn bromfiets op een oliespoor. Hij kneusde bij de val zijn lin ker knie. Na behandeling in het Gemeen teziekenhuis is het slachtoffer naar huis gezonden. 5CHIEDAM," woensdag Voor de. eer ste competitie-wedstrijd die zondag aan staande in Schiedam wordt gespeeld tussen SVV en Xerxes blijkt'grote belangstel ling te bestaan. Niet alleen in Schiedam maar ook in Rotterdam en Vlaardingen. In verband daarmee zijn voor de voor verkoop kaarten bij alle bekende adres sen verkrijgbaar en verder pok aan de SW-kantine zelf. Burgerlijke Stand GEBOREN: Yvonne S. H. d. v. B. W. F. Beekman en J. J- Mes; Petrus A. M. z. v. L P. M. de Brabander en A. M, J. Smit; Cornells W. z. v. J. van der. Steen en J. C. de Ridder; Sylvia F.- J. d v. B. Westen berg en J. Oostveen; Theodora J. d. v. T. J. Vermeulen en H. Kuiters; Geertruida B. A. d. v. A. Drenkelford en A. W. Win kelman; Elisabeth C. M. d. v. A. J. van "Winden en C. A. M. Bouwens; Anja M. d. G. Anemaat en J; M. Pronk; Robert z. C. van der Gaag en J. P. de Lange; Eveline d. v.G. P. Paulussen en k C. Heijster. OVERLEDEN: C. W. S. G. Montfoort, 82 j., wed. van J. Nauman. brancards vormden in de vallende duis ternis een schril contrast met de volop verlichte werk- en bedrijfsplaats. Na afloop van de demonstratie, waar van de voorbereidende werkzaamheden werden verricht door een. kleine staf van medewerkers onder leiding van de voor zitter-instructeur van St. Christophorus, kregen alle medewerkenden, ernstige pa tiënten Incluis, van de directie van de fa. Swarttouw een kop koffie met koek aan geboden. Een royaal gebaar van deze di rectie, die kennelijk het belang van goede EHBO-ers op de juiste waarde schat. De bevredigende opkomst bewees dat St. Christophorus èen bloeiende vereni ging mag worden genoemd. Mocht u.in- teresse hebben, neem dan. eens-con takt op met de secretaris, Donker Curtiusstraat 13. Een tweede mogelijkheid is de aan-- melding op II september, vanaf 7.30 uur Mendelssohn, alsmede het Derde Choral in. gebouw „Arcade", Lange Haven 71. Ivan Cesar Franck. SCHIEDAM, woensdag. De 4-jarige Gerard van H. uit de Mariastraat is gis termiddag door een bromfietser, de 17- jarige C. A. T, uit Stellendam aangereden. De jongen stak onvoorzichtig de Straat over. Gerard kreeg een snijwond aan het hoofd, die in het Gemeenteziekenhuis is verbonden. SCHIEDAM, woensdag. Op de krui sing van de Burg. Van Haarenlaan en de Parkweg is gisteravond de 10-jarige bromfietser H. E. aangereden door een auto, bestuurd door de heer A. G. uit Vlaardingen. De jongen reed op de secun daire weg en sloeg linksaf de Parkweg in, zoader te letten op de van achter hem na derende auto. E. brak zijn linkerpols. Hy kon na behandeling in het Gemeentezie kenhuis, naar huis worden gebracht. SCHIEDAM, woensdag. Vandaag heeft het ras „Risa Paula", dat bij de-Werf Gusto N.V. is gebouwd, de technische proefvaart op de Noordzee gemaakt. Dit koelschip van 76 meter lengte is de derde uit de serie van'vier schepen die voor Nederlandse rekening wordt gebouwd, De tewaterlating van dit schip is vertraagd geworden door een brand op 23 mei, die de koelisolatie vernielde. SCHIEDAM woensdag. In de Gere formeerde kerk aan de Westvest te Schie dam geeft de organist van de'kerk, de heer Jan Zwart Jr. zaterdagavond 25 augustus om 8 uur een orgelbespeling. Het programma vermeldt o.m. bewerkin gen van oud-Nederlandse volksliederen door Jan Zwart, koraalvoorspelen, cn fuga van Bach, werken van Pachelbel vereniging vormt, hebben een aantal le den er maar zelf de schouders onder, gezet Gedurende ongeveer een half jaar hebben zij vrijwel al hun vrije'tijd ge offerd om zelf een. .nieuwe vleugel aan het bestaande clubgebouw aan te bouwen, terwijl tevens.de kantine ruimte aanzien lijk werd vergroot, Nog moet er heel wat werk verzet wor den voor het zover is, maar het laat zich aanzien dat de metselaars, timmerlieden, elektriciens en schilders van DWS het wel zullen klaren voor het 2 september Js. Want uit de balken, planken en. kozijnen die nu nog wat rommeligdoor elkaar liggen is toch al te merken, hoe de prettig ingedeelde kleedkamers met douchecellen en alles wat er bij hoort zal worden. Vanuit de grote gezellige kantine zal men een fraai uitzicht krijgen pp de beide speelvelden. Trouwens, ook aan die velden is met man en macht gewerkt om deze "gereed te hebben voor het aanstaande seizoen. Ze liggen er nu prima bij. Menig hand balvereniging, die in de komende weken in sportpark Thurlede, op bezoek komt zal jaloers kijken bij het betreden van de velden en bijeen bezoek aan de lokali teiten. Het getuigt van een gezonde clubgeest bij DWS om zo'n belangrijk en kostbaar project neer te zetten en dat dit op eigen kracht gebeurt doet de haam Door Wils kracht Sterker alle eer aan. SCHIEDAM, woensdag. De groente handelaar P. v. d. G. deed aangifte van. een draagbare transistorradio uit de cabi ne van zijn niet-afgesloten auto die voor het groentenpakhuis aan de Walvis straat stond. Dick H. is zijn armbandhorloge kwijt, dat hij bij zijn kleding in een kleedhokjé van Bad Groenoord had laten hangen- AMSTERDAM, dinsdag (ANP) De by de continentale Red Se» Conference aangesloten lynen, die het verkeer van het continent naar de Rode Zeehavens verzorgen, maken bekend dat de Sudan Shipping Line: Limited als lid van de Conference is toegelaten, doch- nltalnitend voor verschepingen naar haven Port-Sn- dan- De Sudan Shipping Line Limited is derhalve toegetreden tobde netto vracht- overeenkomst tussen de conference lijnen en verschepers, voor zover 'fc verschepin gen naar Port Sudan betreft, aldus deelt dé N. V. Vereenigde Nederlandse Scheep- Scheepvaart Maatschappij Holland-Afrik a Lijn mede. VLAARDINGEN, woensdag. Kolen- bron N.V. organiseert op 23, 24 en 25 augustus een, haardenshow in zaal Har monie. De expositie wordt donderdag avond om half zeven geopend: VLAARDINGEN, woensdag <ANP) Ter omzetting van de geiyknamlge firma in een N. V. is opgericht jDeltachemle S. Xi'. Van het maatschappelijk kapitaal ad. f, 25 min. verdeeld, in 12-590 aande len en 12.5(KI aandelen elk van f. 1.000, zyn 2.500 aandelen „A" en 2.500 aandelen geplaatst. De Eerste Nederlandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek CENCK) neemt deel voor 2500 aandelen, de nationale coöpe ratieve aan- en verkoopvereniging voor de landbouw „Centraal. Bureau" G-, A- C,CB") 1.750 aandelen, de coöperatieve centrale landbouwvereniging ,De Han- delsraad" van de aartsdiocesane room» katholieke boeren- en tuindersbond GA („Handelsraad") 318 aandelen, de coöpe ratieve centrale vereniging „Landbouw belang" G.A. 318 aandelen, de; coöpera tieve centrale in- en verkoop vereniging van de katholieke land- én tuinbouw- bond GA („jUT.B") 114 aandelen. De drie laatstgenoemde verenigingen werken samen-in de firma „C. L V.-Chemie**, wel ke samen met de firma Delta-Chemie, thans ingebracht wordt in de N. V. Delta- Chemie, De nieuwe N.-V. beoogt om. het vervaardigen van gemengde en_complexe meststoffen en andere chemische produk- ten, .alsmede de verkoop én. distributie van die produkteiy zowel -in het bin nen- als in het buitenland;, Dit blijkt uit de thans verschenen statuten. VLAARDINGEN, woensdag.:-—.Öp de v. d. Duijn van Maasdamlaan: reed maan dagavond tijdens hevige regenval de 30- jarige onderwijzeres J. B. met haar brom fiets tegen de achterzijde van een gepar keerd staande..vrachtauto. Zij moest met een vermoedelijke ^hersenschudding en een kniewond naar het ziekenhuis worden overgebracht. De bromfiets werd zwaar beschadigd. Daar de auto nabij een bran dende lantaarn stond, moet worden aan genomen. dat het slachtoffer door de regen in haar uitzicht belemmerd werd. VLAARDINGEN, woensdag. Op het pad gelogen tussen de: Van Hogendorp- laan en park 't Nieuwelant geraakte maandagmiddag-de driejarige Willem v. d.'W. onder een passerende bromfiets. Het jongetje liep plotseling het pad over. Met een hersenschudding - is het knaapje naar het Algemeen ziekenhuis overge bracht. Hat iugvangstbericlitcn VLAARDINGEN, woensdag. De vangst- berichten van hedenmorgen lulden: VI. 70—5 k; VI. 78—10 k; VI. 79—5 k; VL 172—4. k; VL 1Ö7B k. Marktprijzen: trawlharlne klein 13914J» trawlharing groot 61. (Van onze zwemmedewerker) VLAARDINGEN, woensdag Chris Aartse van de Vlaardlngse zwemdub leverde gisteravond in het zwembad van het sportpark Vyfslulzen een prachtige prestatie, door onbedreigd beslag te leg gen op het kampioenschap van de Zwem- bond voor Rotterdam en Omstreken op de 1509 m. vrye slag. Hoewel de eerlijk held ons gebiedt ie zeggen dat geen inschrijvingen van Rotterdamse zwem verenigingen waren ingekomen, neemt dit niet weg, dat Chria een .prachtige pres-' tatie leverde door deze 1500 m. uit te zwemmen In 20 min. 12 sec. Het was duidelijk dat -Chris rieze keei niet.alleen de snelste Vlaardlngse zwem mer wilde zijn, doch ook beslag wilde leggen - op het kampioenschap van de ZRO. Direct na het fluitsignaal van de starter zette hij er zulk een spurt in, dat zijn naaste concurrenten Jan Lankester (VZC).en L Hofman (ZPB) na de eerste afgelegde 100 m, enkele meters achter lagen. In soepele stijl zwemmend ver grootte hij geleidelijk deze voorsprong om ten slotte volkomen onbedreigd het kampioenschap te winnen. Hiermede leg de Chris voor de tweede maal beslag op dc beker, welke voor de snelste viaar- dingse zwemmer ter beschikking isge steld. Naar wij vernemen heeft Chris, over- schryving aangevraagd naar de zwemclub Viking, hetgeen voor deze vereniging, een belangrijke aanwinst betekent, zo goed als het voori de .Vlaardingse, zwem club een verlies is, een zwemmer van het formaat van Chris Aartse aan een andere vereniging te moeten afstaan. Bij de dames was het een Schfedam- _.s. aangelegenheid. Pauline van der WUdt won met ruime voorsprong van haar clubgenote Tineke Rotteveel. De uitslagen waren: Dames: 3; P.* v. <L- WïlÜt (SZC) 22 min. 46,5; 2. T. Rotteveel (SZC) 22 min. 58,9, 3. J. Kattcstaart (VZC) 24 min. 43,7; 4. I. Dusseldorp (VZC) 25 min. 55,6; 5. I. Schuyf (Shell) 26 min. 25.1; 6. C. de Munnik (Shell) 28 min. 03,3; 1. L. Niks (Shell) 32 min. 04,8. Heren; 1. Aartse (VZC) 20 min. 12; 2. J. Lankester (VZC) 22 min. 28.1; 3. I. Hofman (ZPB) 22 min. 42,7; 4. G. van Opstal (VZC) 23 -min. 22,4; 5. J. van Veen CR) 23 min.32.5; 6. A. Kalkma (VZC) 23 min. 54,7. WASHINGTON, dinsdag (Reuter) De Amerikaanse federale scheepvaart commissie (Federal Maritime Commis sion) heeft maandag bekendgemaakt, dat zy het ministerie van Justitie verzocht had een onderzoek in te stellen naar een mogeiykc overtreding van een Ameri kaanse. scheepvaartwet door de Conti nental U.S. Golf Westbound FreightCon- ference. Vorige week werd uit Rotter dam gemeld, dat de Conference besloten had uiteen te gaan nit protest tegen de politiek va nde Amerikaanse scheepvaart commissie. Leden van de Conference waren Fran se, Belgische, Amerikaanse, Duitse, Ne derlandse, Zweedse en Noorse scheep vaartmaatschappijen. De Conference werd met ongeveer 60 andere na de wij- riging,van de Amerikaanse scheepvaart wetgeving die verleden jaar tot stand kwam ervan in kennis gesteld, dat zij tegen 3 april 1962 aan' enkele bepalingen der commissie zou moeten voldoen, wilde zij - wettig kunnen functioneren. De voorzitter van de, scheepvaart, com missie, Thomas E. Stakëm, zei gisteren „Als er een zéevracht-tarievenoorlog dreigt In het gebied,waar de Continen tal U.S. Gulf Westbound Freight Confe rence werkt, dan is direct te zien, dat dit het gevolg is van het- feit, dat de Con ference niét aan haar verplichtingen van' de wet heeft voldaan. Hij voegde daar aannog toe, dat de Conference de enige was; die de commissie verzocht had geen rekening te behoeven te houden met dé wetgeving van vorig jaar,'maar. dat haar' werd medegedeeld, dat geen vrijstelling kon worden- verleend, -.'.i,.-. .r: Stakern deelde verder mede, dat "het Amerikaanse ministerie van Justitie tn kennis is gesteld van het feit, dat de Conference niet-voldaan; heeft'aan haar wettelijke plicht om haar contact mét tweevoudig© tarieven in overeenstem ming te brengen met de gatrijrigde Ame rikaanse wetgeving. Als kon worden aan getoond, dat de Conference de Ameri kaanse anti-trust-en scheep vaartwetge- ving overtreden zou hebben, zouden vol-, ambtenaren de hoogste straffen kunnen zijn, dat de schepen van de; Con ference-maatschappijen ^niet;meer in Amerikaanse havens worden toegelaten en.dat een boete van f. 1.000. dollar per dag volgens de bepalingen van de wet wordt opgelegd. Voor dansles TeL 6 62 62 Lange Haven 121 Te koop Nu nog de tijd om een koelkast aan te schaffen. De Jager, Broersveld 108-134, (uw vertrouwds adres), le vert u een formidabele Pon- tiac koelkast, 200 .L voor 2.88 p. w^) direct uw- eigen dom. Geen aanbetaling Dit j mag u niet laten lopen. Personeel gevraagd Scheffers Apparatenbouw, J, v. Riebeeckweg 15, Schie dam. Afgestudeerde L.T.S.- ers, belt u voor onze be- drijfsschooL Direct vol loon en de garantie, dat je een all-round vakman wordt. Fotografie Rolflims vergeten De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 100, teL 6 67 20. In. één dag gereed. cixtadj tedatéüm} BftOEASVELD 100*1 J4 THEATER HOO&STR. 2a SCHIEDAM TEL. 6B808 ACDIE MUKPHY 6 ZWARTE RUITERS Vrijdag, zaterdag 2, 7, .9.15 uur; zondag 7, 9.15.uur. Eastman color 14 jaar Dwaarheid ter. topPaniek in Hollywood! ABBOTH en COSTELLO als WAAGHALZEN Zocdagmatineos 2 en 4.15 uur. 14 jaar Onbarmhartig en aangrijpend!! VOLMAAKT ALIBI Maandag, dinsdag, woensdag 2 en 8 uur 18 jasr ROCK HUDSON - DAN DURYEA - MARTHA HYER in BATTLE HYMN Donderdag 2 en 8 uur 14 jaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1