Bij openbaar onderwijs staat voor elke klas n leerkracht Reorganisatie bij GGD-Vlaai-dingen Vijftiende Femina in teken van Vooral jonge krachten werden aangetrokken Ondanks wegvernauwing kan het verkeer goed worden weggewerkt nmm Dokter P. van der Kuy grootscheeps gehuldigd Directeur schoot te kort Buisje met gevaarlijk f medicijn verloren Het is weer gelukt in Schiedam Vismethode van weleer herleeft Engels bezoek aari De Kuiper Huishoudelijke competitie bijna afgelopen hernieuwt haar activiteiten Bij oversteken aan; SCHIEDAM deMOLJANSEN Wie heeft iets verloren? Burgerlijke Stand Op de Rolterdamsedijk Frontale botsing op versmalde Rotterdamsedijk SVV-voetbalschool weer geopend Hermes 2 won met 3-2 van ONA Jenever gestolen Identiteit van drenkeling bekend Nieuw werkcomité Novib-Rdam Broeiing in schip ia de Maashaven Brand in loodsje van Adr. Volker Stoffelijk overschot geïdentificeerd Koeriersters ADVERTEER DONDERDAG 23 AUG. 1962 -fx:,. i. t 1 i jjPt gCIÜEDAM, donderdag. Het is ook dit jaar in Schiedam weer gelukt! Bij de '•«.nragf deze week van het nieuwe schooljaar staat bü het openbare onderwijs Voor elke klas een onderwijzer of onderwijzeres. In alle vacatures is voorzien Ann Ben worden cn zelfs zün alle ziekte-gevallen (op één na) opgevangen kunnen worden- Bit hebben wij tot nog toe elk jaar bij de aanvang van de ïrieuwe cur- ;,n.^r kunnen mélden (laten we het afkloppen op hout!), maar de imlÉen weten welk een prestatie wethouder H. Sabel van onderwijs, en vooral de inspecteur voor W gemeente-onderwijs, de heer C. A. Kamp, daarmee hebben geleverd. Als men Wst hoe in de nabuur-gemeenten vele onderwijs-vacatures onvervuld blijven, hoe vaak kinderen van klas tot klas en zelfs van school tot school gezeuld worden én'-daU'hOg vaak van onderwijs verstoken blijven, dan mogen we hier in, Schiedam toch echt wel tevreden zijn. Deze gunstige situatie geldt dan .bij het openbare onderwijs zowel voor de lagere- als de kleuterscholen en de vglo- scholen. Bij de LOM-scholen (voor kin deren met leer- en opvoedings-moeilijk- heden) aan de Fahrenheitstraat, die op 1 november is beginnen te draaien, kon zelfs deze maand door het aantrekken van een vijfde leerkracht met een nieuwe groep worden gestart In de opengevallen plaatsen is voorzien door het In dienst nemen van gehuwde vrouwen (niet eens in veel gevallen), maar vooral door het aantrekken van jong personeel, vaak zó van dc kweek school af. Ook is het gelukt, jonge onder wijzers vroegtijdig uit militaire dienst los te krijgen. Dat zovele jongeren ztfn gevonden, die bereid zün om in Schiedam te komen fft-werken, Is te danken aan de uitstekende |frelatie», die de heer Kamp heeft met directeur en ieraren van kweekscholen, gJ! waardoor h(j een streepje voor heeft qp fSandere onderwijs-lnspecteurs als het er P'rsp aan komt jonge onderwijzers aan te (rekken. En de bijzondere medewerking pvan het gemeentebestuur, vooral by het ^toewijzen van huisvesting, Is een belang- rijke steun In de rug. Lokalen-probleem 5§? Wat echter niet zó-gunstig ligt, dat is l&'hct vinden van lokalen voor de school- kinderen, meer speciaal in Nieuwland. Zoals bekend, is een groot, miljoenen (Advertentie t.K.) LANGE KERKSTRAAT 66. TEL. 6 8570 KOELKASTEN Te bevragen aa het Hoofdbureau van Po litie te Schiedam tussen 9.00—12.30 uur en 2.C0 •i. fl.00 uur: Regenjas; blauw Klndcrvest; Rln- derhandschocnlje (L,); zakmes: steeksleulel; kentekenplaat-, kabelslot; portefeuille met In houd: zwarte portemonnaie met Inhoud; knlpnortemonnaic; daxnejportefeuiUe met tn- boud. Te bevragen bij dc vinders: Toilettasje met Inhoud, Hulppostkantoor Mgr. Nolenslaan (16; badtas met jnhoud, Schipperus. Van Hoogendorpstraat H; blauwe badtas met in houd, Y.d, Grijp, Maasstraat 42; bruine porte monnaie met inhoud, v. d. Heiden. KI. Kater straat 156; badtas met inhoud, In 't Veld, Van Hallstraat 2ia; lederen portemonnaie. Pen ning, Geervlletscstr, 37b; idnderportemonnnle, met inhoud. Van Waas, Gordonstraat 50c; 118b; damesportemonnaie. Ponders, Bellstraat 11b; set sleutels. Zevenboom, De Gcnestet- «traat 7;'ring met sleutels. Bruin, Vjllastraat 73: ring met sleutels. Veringmeier. Ooster- «traat 89; huissleutels, v. d. Horst, Mariastraat hondenhalsband, Berekotte. Dr. Boslaan 10; 36; dekkleed. .Ons Belang, Calandstraat S; mapje met negatieven, Korver. L. Singel- atraat10Sb; beddegoed. Krlkke. Lekstraat 76b: zwarte dameshandschoen (L.), Van Dijk, P. K. O, Laan 155a; damessnndaal. Knotsen- burg. j. G. van Markenstraat 50; dameshand- schoen. Brand. Beierlandscctroat 51b; heren- pantalon. Boelens Fabriestraat 54b. na 18 uur; plastic sandaal. In 't Veld. Portugaalse- straat 20; een paar damesschoenen, Jansen en Wouterloo, Grote Markt 39: wollen Idnder- vestje. Immerzeel, K. Singelstraat 15b; sudde damestasje. Brongers. Ki. Katerstraat 142; kruiwagen. Jansen, Usselmondestraat 54a; zwarte poes, witte kip, Dlerenasyl, St. Anna- zusterstraet 33: postduif, Kougje. 3. v. Hen nepstraat: zeiltje van poppenwagen. Loef, Van s-Cravezandestraat 52b. (Advertentie l.M.1 PANTALON? De Broekenspecialist «UOGSTKAAT 86 Tuielni.- 6 89 81 kostend plan in uitvoering voor liet bou wen van zeven scholen in Nieuwland. Het bouwen vordert aardig, maar de eerste school in de serie" (een katholieke school aan de Parkweg) komt pas over enkele maanden gereed. Dus nog géén oplossing van de moeilijkheden voor bet moment. Nu is het echter zo, dat in tegenstel ling tot Nieuwland, waar de scholen goed „bevolkt" zijn, de scholen in de oudere stadsdelen nog wel ruimte over hebben. Een tijdelijke oplossing is toen gevonden door enkele klassen van oudere kinderen van het bijzondere onderwijs „uit wan delen" te sturen naar bijv. de Mathenes- serschooi aan het Oude Kerkhof cn de Jan Ligthartscholen aan het Frans Hals plein, waar nog plaats is.- Het - is (isM# ideale toestand, maar men is er voorlopig mee geholpen, tot de nieuwe scholen ge- *s reed komen in Nieuwland. I Met het gereedkomen van het gehele serie-plan voor scholen is Nieuwland voor goed uit de zorgen voor wat onderw ijs-huisvesting betreft. Dat voor dit cursusjaar weer gelukt fc. alle openbare scholen volledig te beman-W. nen, stemt tot grote tevredenheid. GEBOREN: Peter. z.v. J. van Dorssen en L. C. M. Bokhorst: Peter. z.v. P. M. de Jong en E. Nettenbreljer; Leon, z.v. A. Bezemer en S, Daman: Anita J„ d.v. A. Bij] cn H. C. van de Hulst; Rudolf, z.v, C, J. van Hentcn en P. Vink; Yvonne G. M.. d.v. M. J. Kerkhof en S. J. M, Vaarting; HleronymusEJÏ. z.v, J, H, M. J. Vis en A. de Komijn: Thomas G. J., z,v. J. Voorwald en C. J. N. Bakkeren; Yvonne, d.v, L. M. Egbers cn A. G. Kettnér; Jancko T., z.v, T. H, Fiebenga en T. Bethlehem; Caroling d.v. J. van Unen pn M. G. Krommenhoek. OVERLEDEN: E. van Ekelenburg, 7o jaar, H. M. C. Bekker, 86 Jaar. wed. \-an M. Hoenderop. j l'P SCHIEDAM, donderdag Het opbre-'weg bcnedendijks kunnen nemen". Maar ken van de noordelijke rijbaan van dejdat geeft beswaren VOOr die wielrijders RotterdamsedUk, nodig voor het verhe- die van dc Rotterdamsedijk dc Van Dc- Zomaar een leuk plaatje uit Kethel. Kinderen kijken aandachtig naar een hollend paard en dat paard is nieuws gier* g naar de ongewone rijtuigen, waar de kinderen zich op voortbewe gen; teren en vernieuwen van het wegdek, heeft natuurlijk bezwaren voor het altijd drukke verkeer op deze belangrijkste verkeers-ader in Schiedam. Maar in de afgelopen dagen is toch wel gebleken dat de vrtf uitgebreide maatregelen die door de politie zijn getroffen om het verkeer zo goed mogelijk doorgang te kunnen doen vinden, goed hebben ge werkt. Eigenlijk wel beter dan in poli- tle-kringen zelf werd venvacht. Zelf» in de spitsuren kon het verkeer redelijk snel worden weggewerkt. Het knelpunt in. de opzet was het ver smallen van. de rijbaan, namelijk waar tussen de Van Deventerstraat en de Sin gel het motorverkeer uit beide richtin gen over de zuidelijke baan. wordt ge leid. Men heert vooral het hart vastge houden voor de grote en brede vrachtwa gens, de wegreuzen die men tegenwoor dig zoveel ziet Het is echter gebleken dat deze wagens elkaar, zij het wat voorzichtig, toch kunnen passeren op die éne rijbaan. Mogelijk ook heeft men het advies van de politie om een andere route te kiezen dan juist over de Rolter damsedijk, ter harte genomen. Ook het bezwaar dat het motorver keer de trambaan tweemaal moet krui sen, blijkt zich in de praktijk op te los sen. Er moet wat meer en beter uit gekeken worden, maar dé automobilisten zijn al gewaarschuwd door de vele bor den, zodat zij dat vanzelf al doen. En waar nodig kunnen de vele politie-agen- te'n die op de knooppunten zijn geplaatst regelend optreden. Maar wonderlijk blijft' het dat cr nog personen zijn, die hun auto parkeren, langs die ene nu smalle rijbaan. Dat mag voor de tyd van de afsluiting niet, ook niet in de parkeerhavens, zoals de tijde lijke borden aangeven. Apothekersnachtdienst: Apotheek 't Gou den Hert, St. Liduinastraat 58. Bellen by ongeval: GG en GD Tuinlaan 80, tel. 59290- RK Leeszaal en Bibliotheek Dam. ge opend; maandag 10 tot 21 uur. woens dag 14 tot 1? en 19 tot 21 uur. don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17.30 en lfl tot 20 uur, woensdag 9 tot 20 uur, vrijdag 14 tot 17.30 en 29 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 en 17 uur, 's zon dags 1217 uur: „Het menselijk ge- zieht van Europa" en „Constant: Nieuw Babyion". venterstraat wille ninslaan. En boven- BIOSCOPEN dien: men kan toch uit zich teil wel die i r,SIage: 2 en S.1S uur: „Die Fledeimaus". benedenöukse weg volgen? De praktijk j Mo„opole, 2 e„ 8 00 uur: „lm weissen leert dat minstens de helft van de liet-i RQssl" sers dit uit zich zelf al doen. DIVERSEN Juliana park: 26 en 8—11 uur Dierenkijk Maar nu de voetgangers. Het trottoir langs de noordzijde is al gedeeltelijk op gebroken. wat hinderlijk is voor de daar wonenden en voor de' klanten van de winkels. Maar in nog grotere mate voor de stratenmakers, die bij het werk enorm VLAARDENGEN, donderdag Bij het gehinderd worden door dc passanten. stoken van een vuurtje liep de 10-jarige Overigens is er nog niet veel te zien I Johanna J. D. brandwonden aan haar van het werk. Hier en daar is het pla-i linkerhand op, waaorvoor ze voor behan- veisel opgebroken en we zagen een grote deling naar het ziekenhuis moest. Achter bulldozer de kleine struikjes langs dc af-,dc Gedempte Biersloot wilde ze een. rit naar de Boerhavelaan uitrukken, maar j vuurtje aanwakkeren; daartoe pakte ze veel bijzonders valt er nietwaar te ne- een ijzeren pijpje beet dat gloeiend heet I bleek te zijn. SCHIEDAM, donderdag. Op 1 sep tember zal dokter I*. van der Kuy op uitgebreide wijze worden gehuldigd door de hele gemeenschap in Ketliel daar hij zich dan gedurende precies vijf en twin tig jaar heeft gevestigd als huisarts. Want voor Kethei is deze populaire ge neesheer méér dan zomaar een huisarts. Niet alleen dat hij onvermoeid heeft gewerkt voor het bevorderen van de volksgezondheid, maar hij speelt ook een zeer grote rol bij zowel het Groene als hel Wit-Gele Kruis, bij het Christelijke Onderwijs is hij een zeer gezien figuur icn verder is er pracktisch geen activiteit rletsers (IjStappen.'in het Kethelse leven of dokter Van der jKuy heeft er een rol bij gespeeld. Van- Voor de fietsers die uit Rotterdam daar dat de hele bevolking overeind is komen is er het bezwaar dat z(j voorgekomen om le getuigen'van hun waar- het pompstation, juist op de gemeente- dering, nu hij zijn zilveren jubileum viert grens, moeten afstappen en dan vla het voetpad naar de weg benedendyks moe ten lopen. Lopen, wel te verstaan. Maar velen denken dat het rijdend ook wel kan. Tot zij van een beneden staande agent een bonnetje krijgen. Nu staat er bU dit pad het bekende ronde bordt met de rode rand, die al aangeeft dat men moei lopen. Verder hoort er een bord te hangen met de aanwijzing „Wielrijders afstappen", maar dit bord is in de af gelopen paar dagen al verwijderd en weggesmeten. Dan was er iemand die met de sug gestie kwam: „Waarom worden de wiel rijders bij het Marconiplein al niet ge waarschuwd dat zij beter de Schiedamse- {Van een ouzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag B. en w. van Vloardingen menen, dat hoewel de organisatorische opzet, alsmede het functioneren vac de GGD in deze ge- 5 nieente voldoen aan redelijke eisen, toch «en zekere reorganisatie dient te g«- *chleden.-Tot deze conclusie Is het col- - 'eCC gekomen na een onderzoek, waartoe de raad besloot, nadat eind I960 gesug gereerd was, dat er onaangename ver- s houdingen zouden heereen bij de ge- '~ieent«Hjke geneeskundige dienst. Het onderzoek, zo 'delen b. .én w. in hun rapport mede, toont aan, dat van •hig strafbaar feit, noch van onoirbare praktijken iets is gebleken, dat de moei. lijkheden in en rondom de GGD uitslui tend liggen in het vlak van de „inter menselijke" verhoudingen, dat de direc teur van de GGD te kort ts geschoten bij het scheppen en het onderhouden van goede arbeidsverhoudingen door gebrek aan tact, wa&rdoor aan de arbeidsvreugde «■an het personeel schade ia berokkend, dat anderzijds in de kring van medewer kers van de directeur niet steeds goede wil tot loyale samenwerking aanwezig is geweest, B. en w. delen de raad voorts mede te willen bevorderen, dat de schoolartsen- dienst onder eigen leiding als min of meer zelfstandige afdeling in de GGD wordt opgenomen. De GGD zal voortaan GG en GD gaan heten en er zal een arts worden benoemd tot adjunct-directeur. De taakverdeling zal bjj instructie wor den geregeld. Aan de wethouder voor volksgezondheid wordt verzocht voors hands meer dan gewone aandacht en tQd t« besteden aan de gang van zaken -by de dienst. B. en w. zullen tenslotte binnen een jaar of zoveel eerder als nodig mocht blijken de raad rapporteren welke ge volgen deze maatregelen hobben gehad. als arts te Kethel. Hem 2al da a op zaterdag 1 september een receptie worden aangeboden in ge bouw De Rank, van 5 tot 6.30 uur 's mid dags. Daarna zal er van 8.30 uur af een feestavond zijn, eveneens in De Rank. Daarbij zullen een aantal verenigingen en instanties de gelukwensen aanbieden, waarna het R.K. Toneelgezelschap Burcht" een blijspel zal opvoeren. Maar vpor de Ketheiaren is het grote feest die middag om 2.30 uur op het DHS-terrein aan de Schicdamseweg. Hier krijgt de burgerijde gelegenheid de ge schenken aan te bieden, terwijl er gym (Van onze visserijredacteur) DEN HAAG, woensdag. In Scheve il in gen gaat de N-V. Verre Visaer|j Maat schappij experimenteren met een zeer oude manier van vissen. De Sch. 181, de Clara Johanna, wordt omgebouwd voor de boomkorren visserij. Deze manier van visserij verdween 70 jaar geleden, toen de vissersschepen werden voorzien van een stoommachine en de zeilen verdwenen. De Sch. 181. een logger uit 1916, in 1851 voorzien van een nieuwe Bolnes 150 p.k. motor, is de afgelopen twee jaar niet uit, gevaren. Thans wordt dit schip verbouwd voor de bpomkorrenvisserij, echter niet met één boom 2oals vroeger, maar met dubbele bomen. Bij de boomkorrenvisserij staan aan de voormast twee gieken te vergelijken met de laadbomen van een. vrachtschip' dwars onder een hoek van dertig graden ten opzichte van de horizontale lijn, dus schuin omhoog- Aan de voet en aan bet eind van de giek is een schijf bevestigd. De vislijn loopt van het schip via de schijf en vervolgens naar het net. Het net wordt in tegenstelling tot de trawlvisserij niet door borden opengehouden, maar wordt bevestigd met behulp van onder- spniiten aan de boom. De ijzeren boom. vroeger van eikenhout, van ongeveer tien meter lengte, gaat op geringe hoogte over d« bodem. nastiek-demonstraties worden gehouden en ook aan muziek zal het niet ont breken. Iedere belangstellende zal van harte welkom zijn op "deze feestmiddag. SCHIEDAM, donderdag. Een aantal leidende figuren uit de Engelse drank industrie, verenigd in de „Guld of the Som meiiers", heeft vanmorgen een be zoek gebracht aan de Schiedamse distil leerderij van J. de Kuiper en Zoon. De Engelsen maken een tournee door Euro pa. Zij komen uit België en gaan verder door naar Duitsland. Vanmiddag werd de lunch gebruikt op de Euromast. SCHIEDAM, donderdag. Op de Rot terdamsedijk by dc wegversmalling heeft gisteren een botsing plaats gehad. De 19- jarige automobilist L. F. H. uit Den Haag wilde eeil voor hem rijdende auto pas seren, hoewel er op dit punt een Inhaal- verbod geldt en kwam toen ln botsing met een motorfiets met zijspan, bereden door de heer J. L. v. A. uit Roterdam. Van de motor werd de gehele voorzijde vernield, terwijl ook de auto ernstig be schadigd werd. Een achter de motor rij dende scooter kreeg enkele schrammetjes op bet lakwerk. De heer Van A. klaagde over pijn in de rug tn is voor onderzoek naar het Gemeenteziekenhuis gebracht Daarna kon hij naar huis. Tegen de Ha genaar is proces-verbaal opgemaakt. SCHIEDAM, donderdag. Deze week de SW-Voetbalschool weer gaan draaien. De jeugdige Schiedamse voetbal- enthousiasten kunnen weer terecht op de terreinen in Sportpark Harga. De voetbal- school staat evenals vorig jaar onder lei ding van oefenmeester Hans Croon. Er kan gevoetbald worden op dinsdagen van 4 tot 5.30 uur, op woensdagen van 2 tot 4 uur en donderdagen van 4 tot 5.30 uur. SCHIEDAM, donderdag. Het tweede elf tal van Hermes/DVS, versterkt met en kele spelers uit het eerste, heeft gister avond in het Sportpark Harga een oefen partijtje gespeeld tegen het Goudse ama teurelftal ONA, dat in de eerste klas uit komt Het technisch sterkere team van de Schiedammer! won met 3—2. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Mode en kunst zullen de grote, at tractieve elementen vormen van de vijftiende Femina, beurs voor mode en huishouding, die van 21 september t/m 4 oktober a.s. in het Ahoy' complex zal worden gehou den. Mevr. H. A. Toxopeus-Ufkes, echtgenote van de minister van Binnenlandse Zaken, heeft zich be reid verklaard de beurs te openen. De Feraïna heeltap zich de laatste iarea||||L dermate gunstig ont-|l|fS| wikkeld wat dingen, manifestatiessS^^^I^Sai bezoek betreft. dat wij er hetfp|^^^|g woordje „intematio-pK naai" aan hebben" toegevoegd, zo ver-i klaarde gistermid dag de heer C. vanj der Linden, voorzit ter van de Stichting! voor Rotterdamse' Cousumentcnbeurzpn c d Ljnde„ en -tentoonstellingen, Toonden verleden jaar fabrikanten, im porteurs en handelsondernemingen uit binnen- en buitenland in 285 stands hun nieuwste produkten, thans is dit aantal gegroeid tot 303. Als top-attractie gelden dit jaar mode shows van de voornaamste Europese haute couturehuizen, die een unicum zul- ièn betekenen naar omvang en klasse. Acht ambassadrices der mode uit acht landen zullen dc exclusieve herfst- en winterraodellen tonen uit Frankrijk, Ita lië, Duitsland, Zwitserland, België en Nederland. Onder het motto „De vrouw in de kunst", zullen werken van een aantal vooraanstaande Nederlandse kunstenares, sen in de Glazen Zaal worden geëxpo seerd. Bovendien zullen er demonstraties zijn van potten bakken, kettingen rijgen, juwelen maken en kleden weven. Evenals vorige jaren zal door de Stich ting voor Huishoudelijke Gezinsvoorlich- ting eon centrum worden Ingericht, waar in uitgebreide voorlichting in woord en expositie zal worden gegeven omtrent SCHIEDAM, donderdag. Door de dis tilleerderij „De Locomotief' van R. J. Melchers werd aangifte gedaan van dief stal van een doos met tien flessenjene ver. ROTTERDAM, woensdag. Thans is de identiteit bekend geworden van de vrouw, waarvan zaterdag het stoffelijk overschot uit de rivier bij de Oude Plantage werd opgehaald. Het is de 50- jarige mevrouw W- de Hoed-van-Ee uit Ridderkerk, die sedert 12 augustus werd vermist. Vermoedelijk is zij onwel ge worden, te water geraakt en verdronken. ROTTERDAM, woensdag. Vanmid dag is op de hervormde begraafplaats Charlois het stoffelijk overschot van de heer Frits Willebrands (57), in leven or ganist en muziekleraar, ter aairda besteld. In Charlois was hij in evangelisatiekrin gen een bekende en geliefde figuur. Aan de Rotterdamse muziekschool is hij ze ventien jaar leraar geweest, een reeks huishoudelijke wetenswaardig heden. De wedstrijd om de titel Femina- huisvrouw van het jaar zal ook nu weer worden gehouden. De Vereniging voor Vreemdelingenver keer te Rotterdam heeft deze keer in 20- verre haar medewerking aan de vijf tiende Femina verleend, dat op haar aan drang enkele honderden Duitse reis bureaus uit het Rijnland driedaagse rei zen naar Rotterdam organiseren, waar dan behalve de Femina iook andere be zoeken worden afgelegd. Intussen heeft het bestuur van de beura reeds 64 burgemeesters met hun echt genoten uit de omgeving van Rotterdam uitgenodigd voor een bezoek. Ook hebben 45 huisvrouwenorganisaties uit het ge hele land de wens te kennen gegeven naar de Femina te komen, terwijl de be langstelling van de nijverheidsscholen bijzonder groot is. De Rotterdamse politie zal eveneens van de partij zijn. Ditmaal zal het Bureau Voorkoming Misdrijven zijn voorlichten de taak ter hand nemen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdagDe huls- houdciyke competitie vau de Vlaardingse Damvereniging VDV loopt len einde. Nog enkele wedstrijden resten op het pro gramma, dat eigenlijk al achter de rug behoorde te zijn. De beslissing wat be treft de plaatsen in het eerste tiental van VDV is echter vrijwel gevallen, want de resterende wedstrijden kan alleen maar een wijziging in de onderlinge rangschik king teweeg brengén. De nestor van VDV, W, F. Verburg, heeft dit seizoen opnieuw van zich doen spreken. Als eerste eindigde hij in groep A, waarin hij uit. 22 partijen 18 punten behaalde. Lansbergen maakt goede kans om hem op de voet te volgen, maar dan moet hij zijn laatste partij winnen. Met Biel is hij overigens zeker van de tweede of derde plaats in de eindrangschikking. De stand ziet er momenteel als volgt uit 1. W. F. Verburg met 18 punten uit 12 partijen; 2. H. A. Lansbergen 15 uit 11; 3. C. Biel 15 uit 12; 4 en 5. W. H. Nïestadt en D. v. d, Kerkhoff 14 uit 12; fi. J. J. van leeuwen 13 uit 10; 7, J. Vermeulen 12 uit 12; 8. N. Voogt 10 uit 12;, C. van Veelen 10 uit 12; 10, G. Janssen 9 uit 12; 'li. P. Ipema 8 uit 12; 12. R. C, van "Woerden 6 uit 11, terwijl J. Scholtc hekkesluiter is met 4 punten uit 12 partijen. Ondanks het feit, dat da sneldamwed- strijden voor de spelers, die voor de huis houdelijke competitie zijn uitgespeeld, vo rige week dinsdag met animo werden ge speeld. werden deze week eveneens „snel- damwedstriJden" gespeeld, maar dan in een andere vorm gegoten. De winnaar van de vorige weck, D. d. Kerkhoff. speelde -namelijk simul taan, maar moest daarbij ondervinden, dat het hem ditniaal niet zo gemakkelijk afging. Niettemin „bracht hij het tot een score van 37,5 procent, want van de acht! partijen verloor hij er 4, won er 2 en speelde tweemaal remise, derhalve.scoor de hij 6 van de 16 té behalen punten. Haringvangst!)erïctiten VLAARDINGEN. donderdag. De vangst- berichten van hedenmorgen luiden: VL 70—8 ie. VL 78—4 k; VI79-5 k; VI172—thuisvarend VI 179—12 k; :.-r -V Marktprijzen: trawlbarlng: klein 150—135; Makreel 33,90. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Een bedien de van een apotheek heeft maandagmiddag omstreeks vijf uur In de omgeving van de Beijerlandseiaan een buisje met dertig Dlgoxln-tabletten verloren. Deze tabletten kannen bij onoordeelkundig gebruik ge vaar opleveren. Vinders wordt verzocht do politie van het bureau SanJellugpIein to waarschuwen: tel. 77825. ROTTERDAM, woensdag Burge meester, mr. G. E. van Walsum beeft dinsdagmiddag ln het stadhuis het nieuw# werkcomité voor Rotterdam van de Ne derlandse organisatie voor international* bijstand geïnstalleerd. Hij toonde zich bij deze gelegenheid zeer verheugd over de hernieuwde acti viteit van het comité. Voorzitter is thans mr. J. H. van der Hoop, secretaresse-penningmeesteresse mevr. M. N. van der Woude-Kraayvan- ger, leden zijn de heren jhr. mr. J. E van der Does de Wülebois, A. D. Steens- ma en J. P. Mac kent ach. Het Rotterdam-comité zal meer aan- dacht gaan besteden aan voorlichting over het werk van de Novib. Het comité heeft kantoorruimte in het pand Ecndrachtsstraat 17., het bureau onder leiding van mej. J. in 't Veld. welbekend sis „Tiekene Tien" van do actie 10x10, is dagelijks geopend en tele fonisch bereikbaar onder no. 138831. ROTTERDAM, woensdag. Bij het oversteken op haar flets over de Westzee dijk bij de Noorse kerk is gisteravond de 24-jarige verpleegster F. G. Heere uit de Mijnsheerenlaan aangereden door een per sonenauto. Zij liep verwondingen aan ar men cn benen op. Men vervoerde haar naar het DIJkzigtziekenhuis. By het over steken passeerde de verpleegster twee files stilstaande auto's. Hierbij heeft rij niet bemerkt, dat het verkeer in de derde file nog reed. (Van een onrer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De brand weer werd gisteren gealarmeerd voor een scheepsbrand in de Maashaven. Er wai broeiing ontstaan in een lading jutezak ken in een der ruimen van het Duitse motorvrachLschip „Halberstadt", dat aan paal 13 lag. Er behoefde geen water te worden gegeven. Het verwijderen van de verkoolde resten uit het schip was vol doende. Het bedrag van de schade is niet bekend. ROTTERDAM, woensdag. ln een loods van Adriaan Volker N.V., Kon. Mij tot het uitvoeren van openbare werken, aan de Schaardijk is gisteren een kleine uitslaande brand uitgebroken, waardoor twee kleine motoren van een pomp instal latie werden, beschadigd. Met twee hoge- en twee lagedrukstralen werd het vuur bedwongen. De schade is niet te schatten. DORDRECHT, woensdag (ANP). Het stoffelijke overschot dat bij Strijen- Sas uit het Hollands Diep is opgehaald, is, naar de rijkspolitie te water heeft vast gesteld, van de Groningse schipper J. Arcnds, die op 7 april in het Hollands Diep vlak bij de monding van de Dordtse Kil verdronk toen' rijn schip „Avanti" kapseisde. De „Avanti" was op weg naar de centrale In Geertruldenberg. De heer Arcnds was 42 jaar. Heden overleed lot onze diepe droefheid na een langdurig, geduldig gedragen lijden, mijn lieve vrouw, onze lieve zorgzame moeder, behuwd- «n grootmoeder, onze schoondochter, zuster, schoon zuster en tante AGATHA JACOBA MARIA VAN WEESZENBERG echtgenote van Anthon ie Risseeuw op de leeftijd van 54 jaar, A..Risseeuw j A. I. Risseeuw E. Risseeuw-Groote Monique Gerard Gré en Tom Hans cn de verdere familie Schiedam. 21 augustus 1962 Geert Reindersstraat 16a, Liever geen bezoek.. - De begrafenis zal plaats hebben op de algemene begraafplaats te Schiedam, vrijdag. 24 augustsus a.s._ omstreeks 2.45 uur n.m. Vertrek van het woonhuis 2.15 uur m v-u Voordelige aanbieding VAKANTIEJAPONNEN Ook in grote maten. Falcon, nylon en plastic, Big-Ben damesregenjas sen steeds voorradig. W. v. d. BURG L. KERKSTRAAT 19 Telef. 66135 Bij showroom Coja wasma chine met wringer en tijd klok f 155 Centrifuge 1110. Langzaamwassers Miele sys teem 1105 De nieuwste was- spoei- droogcomblnatlemef 4 motoren, elektrisch ver warmd en 2 pompen voor r495 Showroom Coja, Lange Haven 126. tel 633 41 Fotografie KoUilms vergeten 7 De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films FotoKj van Vuuren, Hoogstraat 106. - Persoaeel gevraagd Scheffers Apparatenbouw, J. v. Riebeeckweg 15, Schie dam. Afgestudeerde L.T.S.- ers, beltuvoor onzebe- drüfsschooL Direct vol loon en -de garantie;Tdatu''j^een all-round vakmaniiwordt?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1