KBim Dokter P. v. d. Kny zorgde als 'n vader voor „zijn" dorp Kethel De KNVB heeft waardering voor Schiedams sportbeleid V olksuniversi teit blij ft ook in Schiedam actief In afd. Rotterdam steeg aantal voetbalspelers HONKBAL Schiedam staat voor de beslissende wedstrijd SSÉ De grote stuw achter veel organisaties Winnaars van de A.B.C. Acht velden erbij - zeven er af Botlek-grond wordt schaars ITALIANEN KOMEN IN DE BOTLEK KWART-EEUW PLATTEL ANDSPRAKTIJK TAXI? M. B. van Her wijnen neemt afscheid de MOL JANSEN Collecte voor de - kankerbestrijding Burgerlijke stand ..Zeepk ist"-wagen rijdt tegen personenauto Zwaan vloog tegen hoogspanningskabel Jongen rijclt tegen „IJzeren hond" Kippen gestolen vertrouwen waard Met cursus over Oud-Schiedam" Van Leer bouwt dependance aan Welplaatweg Aandeelhouders uiten kritiek op resultaat Mij. Zeeland Waterskiën op Brielse Maas ':f,ï VRIJDAG 24 AUG. 1962 SCHIEDAM, vrijdag: Hij is een groot man in Kethel, deze dokter Piet van der Kuy. En dat „groot" slaat dan niet in de eerste plaats op zijn robuste imponeren de gestalte, maar meer op zijn reputatie en populariteit in dat landelijke deel van Schiedam, Hoe populair zal dan wel blij ken, wanneer hij volgende zaterdag ge huldigd zal worden wegens het feit dat hü nu vijfentwintig jaar geneesheer is in Kethel. Het opvallende is daarbij wel dat de hele gemeenschap van Kethel samen werkt voor die huldiging en dat alle scheidende schotjes wegvalLen, de schei dingslijnen waar deze dokter zich ook nooit iets van heeft aangetrokken by zijn werk. Het Is dus vijfentwintig jaar geleden dat het bestuur van de toen nog zelf standige gemeente Kethel en Spalmd de beer P. v. d. Kuy aanstelde tot gemeemte- arts. Op het nïet-vorstelijke inkonriea van f. 300,per jaar. Maag met vrij wonen' in de royale woning aan het Noordeinde. De toen pas 28-jarige, uit Rotterdam geboortige arts, had pas tweeënhalf jaar praktijk, opgedaan door het vervangen van zieke of anderszins afwezige artsen in tal van plaatsen m Nederland. Ook dc. Sauer, die in Kethel praktiseerde, heeft hij In de wintermaanden van 1937 voor een tijdje vervangen. Het was dr, Sauer die de jonge geneesheer aanbood, om diens praktijk in Kethel over te nemen, Dokter v,d. Kuy had er aanvankelijk niet veel zin in, temeer daar hij eeo oogje had op een praktijk m Overschie die. spoedig vrij zou komen. Hij heeft 't toen toch maar gedaan, mede ouder in- vloed van zijn verloofde, een meisje uit Den Haag; die het vreselijk vond in een grote stad te wonen en die verrukt was van het grote doktershuis met de prachtige tuin in Kethel. Drie weken na de vestiging had het huwelijk plaats. Preventie Het viel dokter v. d. Kuy aanvankelijk niet makkelijk om in de voetsporen te moeten stappen van zijn voorganger, dok ter Satier, die immers 44 jaar in Kethel gevestigd was geweest en geheel ver groeid was geraakt met de stugge bevol- fAduertentte l.ilj SCHIEDAM, vrijdag De Ver. tot Be vordering van Chr. Onderwijs belegt op woensdag 29 augustus in het wijklokaal bij de Bethelkerk een bijeenkomst om af scheid te nemen van de heer M. B. van Herwijnen het hoofd van de Kon. Wilhel- minaschool, die met ingang van 18 augus tus is benoemd tot hoofd van de Barend Masten broek school in Nicuwland, De heer A. Speijer, die de taak van de heer Van Herwijnen zal overnemen, wordt op; die avond voorgesteld en geïnstalleerd. (Advertentie l 1W.1 .LANGE KERKSTRAAT SS, TEL. "S 73 CENTRIFUGES SCHIEDAM, vrijdag. Van 27 augus tus tot 8 september zullen de huis-aan- huis lijst-collectes worden gehouden voor het Kon. Wilheiminafonds voor de kan kerbestrijding. Voor het voortzetten van de onderzoekingen op het gebied van de bestrijding van deze gevreesde ziekte is onvoorstelbaar veel geld nodig vandaar dat op de burgerij een beroep om finan ciële steun wordt gedaan. Aan collectanten is een grote behoefte. Daarvoor kan men zich melden bij mevr. Van Woerkom, Graaf Florisstraat 79, tel. 65801. Voor de straat-collecte kunnen de bussen afgehaald worden in het vm. Rode Kruis-gebouw aan de L. Nieuwstraat, vrijdag 7 september van 7—9 uur en zaterdag vanaf 8 uur. (Advertentie IJM-I PANTALON De Broekenspecialïst HOOGSTRAAT 86 2«*iefooo b89»J SCHIEDAM. GEBOREN: Patrick z. v. G. Overdelinde en G. J. E. Deutekom; Desirée C. G. d. V. H- Lokken en 3. M. Woerdcnbach; Arnold z. v. W- F. van den Berg en A. Mei]boom; Monique <L v. H. R. C. Smies en J. C. E. Spijkerman; Ronald A. z. v. A. J, van den Berg en P. M. Verschuren; Pieter K. z- v. C. Muil wijk en A. Notenboom. OVERLEDEN: A. J. M. van Wees zen- berg, 54 j., echt van A. Risseeuw. king van de streek. Maar het is dokter V. d. Kuy toch vr(j snel gelukt het trouwen te winnen van de mensen dfe zijn patiënten waren of konden worden. Nu Hgt voor de huisarts, zeker in zo'n plattelandsstrcek een belangrijk deel van de taak in de preventie, het voorkomen van ziekten. In Kethel, waar de hy giënische toestanden en opvattingen niet; zo best waren, heeft dokter v.d. Kuy dan ook baanbrekend werk moeten verrich ten. In de boerderijen, vooral die wat afgelegen lagen, ontbrak veelal niet alleen de waterleiding maar ook de rio lering. De we's waren nog boven de slo ten gebouwd. Daar is nu gelukkig wel verandering in gekomen, maar dat kon maar stap voor stap. Veel ellende heeft de dokter kunnen voorkomen door het inenten van de kin deren tegen diverse ziekten. Maar zijn werkterrein was veel ruimer: het kruis werk, de wijkverpleging, de consultatie bureaus voor zuigelingen en kleuters, de zorg voor de bejaarden. De jubilerende dokter P, v. d. Kuy Apotbekersnachtdicnst: Apotheek 't Gou den Hert, St. Liduinastraat 58. Bellen bij ongevat: GG en GD Tuinlaan 80, tel. 59290. RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur, woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en. 19 tot 21 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17.20 en 19 tot 20 uur, woensdag 9 tot 20 uur, vrijdag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museam: 10 en 17 uur, 'szon dags 1217 uur: „Het menselijk ge zicht van Europa" en „Constant: Nieuw Babyion". BIOSCOPEN Passage: 2 en 8 uur: „Spartacus". Monopole. 2, 7 en 9.18 uur: „Zes Zwarte ruiters". DIVERSEN Julianapark: 2—6 en 8—11 uur Dierenkijk SCHIEDAM, vrijdag De 12-jarige Jan IV. van de Hogenbanweg is gisteravond met zyn „zeepkist" tegen een personen auto gebotst. Jan roetsjte met zijn voer tuigje het voetpad af dat van de Rotter dam se djjk bovendMks naar beneden leidt. Op de benedendijkse rijbaan botste hij op de auto van de heer M. J. S. uit Rot terdam. Jan kwam er heelhuids af, maar zijn zeepkist werd vemoeld. (Advertentie IM Zonder onderscheid Al dat werk heeft dokter van der Kuy ter hand genomen. Hij werd de arts voor zowel het Groene als het Wit-Gele Kruis, hij werd de leidende figuur in al die verenigingen op het gebied van de volks gezondheid en hij is de sluw achter de commissie die zich het lot van de be jaarden aantrekt. En steeds deed hij dit zonder te letten op de kleur of religieuse gezindheid, noch van de vereniging, noch van de mensen die geholpen moeten worden. Maar niet alleen de gezondheidszorg had zijn grote belangstelling, ook voor de andere terreinen in hei Kethelse leven had hij aandacht, voor het Christelijk onderwijs bijvoorbeeld, voor het werk op charitatief en sociaal bied. Overal zat dokter Van der Kuy als de notabele van het dorp in en bij. En altijd bereid om te helpen waar dat nodig is. Daarom Is hij zo gezien, deze platte lands-geneesheer, die, aarzelend gekomen, niet meer weg wil uit „zijn" Kethel, het dorp waar hij mee vergroeid is geraakt en <Jie nu binnenkort tot een buitenwijk van Schiedam zal worden. Waar hjj ove rigens niet zo tegen op ziet als vele andere „oude" Kethelaren. t SCHIEDAM, vrijdag, He Alg. Be drijfsvoetbal Competitie Schiedam is weer ten einde en de winnaars zijn bekend. Al leen zullen morgen GPS en PTT tijdens een wedstrijd om 2.30 uur op het Martl- nit-terrein moeten uitmaken wie Winnaar zal zijn in de afd. B. Belde ploegen haal den 18 punten. In afd. A werd SCF win naar en in afd. C Helios 2. De eindstanden zijm Afdeling A: SCF 22 p„ Helios 20 p., IPC 16 p., GZV 16 p., Scheffer 14 p., Roda lip., Hoek 7 p. en WK 3 p. Afdeling B: GPS 18 p., PTT 18 p., Bingham 14 p., Hav-Bank 12 p., Vegla 9 p., ENKA 8 p. en Mafa-Boys 5 p. Afdeling C: Helios 2 20 p., ETBH 17 p., NIVA 15 p., De "Witro 15 p„ Internaat S p., PTT d 2 p. en GRS 6 p. SCHIEDAM, vrijdag Veehouder Van Veen van de Groeneweg heeft in zijn weiland een dode zwaan aangetroffen, vermoedelijk het eigendom van de ge meente Schiedam. De vogel is kennelijk tegen de hoogspanningskabel gevlogen en daarbij gedood. SCHIEDAM, vrijdag De 10-jarige Hendrik K. is gistermiddag op de Singel tegen een stilstaande carrier een z.g.n. „ijzeren hond" gereden- De jongen viel en liep een lichte hersenschudding op. Hij kon na behandeling in het Gemeen teziekenhuis naar huis. SCHIEDAM, vrijdag Van de pluim veehouder P. K. aan de Polderweg, zijn acht hennen gestolen. De kippen, Rhode Island Reds van vier maanden werden weggenomen uit een verplaatsbaar kip penhok. VANGSTBERICHTEN De vangstberiehten van hedenmorgen luiden: VL rn - 2 ft., VI. 18 - 10 k VI. 79 8 k. VI. 89 geen vangst, VL 197 MARKTPRIJZEN Trawlharing klein 130, vleetharing klem 100—118, vleetharing groot 59—71, ma kreel 30,10, OFFICIEEL A8ENT (Advertentie IM.) IS UW VERZEKERD KAPITAAL: MEER DAN 1 Va MILJARD GOLDEN HAY LEVENSVERZEKERINGEN .HAV LEVENSVERZEKERINGEN - SCHIEDAM - TELEFOON (Ö10) 693 04 SCHIEDAM, vrijdag De Volksuni versiteit te Rotterdam zal ook in het a.S. seizoen enkele van de activiteiten ver plaatsen naar Schiedam. In het vorige seizoen 1961-'<52 is dat voor het eerst ge beurd en hoewel het succes niet over weldigend was, wil de Volksuniversiteit het experiment voortzetten. Bet grond idee is daarbij dat waar er momenteel on geveer 1500 Schiedammers lid zyn van de Rotterdamse Volksuniversiteit, het toch mogeRjk moet zijn om voor hen enkele cursussen of bijeenkomsten in eigen stad te houden. Dit zal dus in de komende maanden weer gedaan worden. Vorig seizoen is er een cursus Engels voor beginners gehouden, die goede be langstelling trok, al was dan ook wonder lijk genoeg een groot deel van de cursis ten «it Rotterdam afkomstig. Deze Engel se cursus, te houden door de heer J. W. op zaterdagochtenden, wordt nu herhaald en voortgezet met een tweede klas. Ook de voordrachtsavond van "Willy Motet heeft een vrij goed gehoor gehad. Maar de opkomst voor de serie van drie film voorstellingen viel bar tegen. Veel te wei nig belangstellenden. Daarom dit seizoen geen filmserie meer, doch wel een enkele losstaande filmvoor stelling, te beginnen op donderdag 11 ok tober in gebouw Irene. Gedraaid wordt „The Maggie". Iets nieuws en heel specifiek Schiedams is de cursus „Oud-Schiedam" die zal ge houden worden door gemeente-archivaris drs. P. Th. I. Kuyer en door ds. J. G. Jansen. Drs. Kuyer zal een lezing met lichtbeelden houden op dinsdagavond 30 oktober, gevolgd door een bezoek op zaterdagmorgen 3 november een enkele oude gebouwen In Schiedam, o*. de Ha- (Advertentie i M SCHIEDAM, vrijdag. Zeer gunstig]de beide tweede klassen. Na lange, tijd zjjn de mededelingen cn cijfers over de verblijven er dus nu weer zes Scbiedamse beoefening van de voetbalsport ln Schie-j clubs in de eerste klassen. Bij de zater- dam die in het jaarverslag van de Afde ling Rotterdam van de KNVB vermeld worden. Ieder jaar levert Schiedam on geveer tien procent van het aantal teams dat aan de wedstrijden vau de Afdeling deelneemt. Dat is nu zelfs aanzienlijk meer en voornamelijk door de stijging van het aantal senior-teams bij de Schiedamse zondagclubs en de stijging van het aantal junlorenelftallen bij vrijwel aile voetbal verenigingen in onze stad. Het afdelings bestuur is tevens vol lof voor de totstand koming van nieuwe velden en het dure onderhoud dat de gemeente Schiedam voor haar rekening neemt. Over de terreinensituatie vermeldt het jaarverslag: „In Schiedam zullen om streeks september zes nieuwe terreinen in sportpark Harga en twee in sportpark Thurlede in gebruik kunnen worden ge nomen. Daarvan zijn twee velden bestemd voor SVDPW en op zaterdagmiddagen voor GTB. De overige vier terreinen in Harga gaan naar HBSS dat met korfbal club ODI een Protestants-Christelijk Sportcentrum creëert Zondags zullen dere clubs, waaronder Schiedamse Boys, van deze vier velden gebruik maken. Excelsior '20 zal in de naaste omgeving van haar terreinen, met een vierde veld worden verrijkt Het aanvankelijk voor SVDPW bestemde terrein bij de Oudedyk zal voor de hockeyclub ASVION worden Tegenover de winst van acht nieuwe gemeentelijke terreinen staat het verlies van drie gemeentelijke en vier particu liere sportterreinen. De twee gemeentelij ke terreinen van HBSS en Schiedamse Boys verdwijnen in verband met de aan leg van een z.g. Beneluxweg. In het Volkspark valt het terrein van Martmit ten offer aan de bouw van een bejaarden centrum. De vereniging Wilton Fijenoord heeft om terreinen gevraagd, daar de eigen terreinen moeten worden geamo- veerd. Voor dit alles zal de Sportraad van ae Gemeente Schiedam een oplossing trach ten te vinden. Het verslag vermeldt dan nog dat de problemen in Schiedam spe ciaal liggen op het gebied van het ver schaffen van speelgelegenhcid op de zaterdagen. Onze stadgenoten J- L. Bax en Gerard Burger verleenden weer hun steun als docenten bij de jeugdleiderscursussen. Functionarissen van Excelsior '20, Hermes DVS, Schiedam en SVDPW slaagden voor het bassisdiploma van deze cursussen. Ook bij het onderwerp schcoivoetbal maakt Schiedam een uitstekende Indruk. Vijftig scholen namen met 102 elf tallen deel. Ver meldt wordt dat de official W. Nïeuwstra- ten omvangrijk gehuldigd werd voor di verse jubilea. Het verscheiden van de functionarissen A. Plaisïer van HBSS en H. F. Witjes, W. Bel en A. Tetteroo Jr. van Demos wordt gememoreerd. Kwaliteit viel tegen Kwalitatief waren de resultaten niet al te best- Hit de KNVB degradeerden naar dc afdeling DRZ, SFC 2 en DHS 2. Ursus en Schiedam konden zich op het nippertje in de eerste klasse handhaven na diverse enerverende beslissingsmatches. Daar staat echter tegenover dat Wilton Fijen oord en Schiedamse Boys op prachtige wjjze promoveerden als kampioenen van Morgen beginnen wij met de verkoop van Insecticide voor een prijs die LI geen tweede keer kunt verwachten. Delvano-Spray bussen In secticide, doodt vliegen, muggen larven, motten, spinnen, kevers, wespen, mieren, houtwormen enz. Duizenden bussen Delvano staan voor U klaar, insecten- werend en luehtverfrlssend, Delvano Spray-bussen, éétt druk op de knop en de Insecten- dodende en toch luchtverfris- sende nevel doet z'n werk. Delvano-lnsecticide, koopt LI morgen niet Yoor 4.90 per grote bus, maar voor nog géén tweo gulden. net niet naar de dagclubs kon PFSC KNVB promoveren. Liefst 65 Schiedamse seniorteams heb ben aan het zondagvoetbal deelgenomen. De Schiedammösv„?r^si8ï.-_'?xxa5^£.5.c. de totale stijgir-e&ï. heel voor speelde meteOTnpfe>"-tee*te&ama"ftiJse"titie, SW met met zes, DHnit met IS cast vijf, Maxtivler, DRZ met cht ~ze$, 'S-VUF?» Tmmos met zeven, in de afdeljoortó^h., 'LktrtL "wt'ttv^riwccel- sior '20 me tot*.'. nfaiuJZ ^s.'Pïa~,ÖPC rsus met vier, 5b elf tallen. Kamploen'^^fStS; H; Hermes DVS 6 in 2 A; SFC 3 io 2 G; Ursus 3 in 4 J; Wilton Fijenoord 2 promo veerde door beter doelgemiddelde in 2 K; Wilton Fijenoord 3 werd kampioen in 4 M; SVDPW 4 in 3 M; DHS 7 in 4 L. Onderaan eindigden SW 6 in 1 B; DRZ 2 in 1 E; Martinit 3 in 1 G; Martinit 5 in 4 H; DHS 4 verloor beslissingswedstrijd voor degradatie met 04 van Sparta 33 in 2 D; SFC m 3 J; SVDPW 6 in 4 ML SFC 5 werd kampioen in 3 3 en Schiedam 5 in 3 N. Helaas werden Demos 7 en Schiedam 7 teruggetrokken. Bij de senioren in het zaterdagvoetbal bleef de zaak vrij stabiel. GTB en GSS hadden ieder drie teams in de competitie evenals vorig jaar. GTB werd vierde in 2 A en GSS achtste in dezelfde klasse. PPSC werd tweede in de eerste klas, het derde werd kampioen in 1 C. PPSC had teams in de competitie en HBSS vijf elftallen. Met honderd elftallen in de junioren competitie was Schiedam ditmaal zeer sterk vertegenwoordigd, vooral omdat het totaal van 954 in de gehele afdeling gelijk bleef aan vorig seizoen. Kampioen werden Excelsior '20 A3 in A19. SW A2 in A23, SVDPW B in B10 en HBSS B2 in B23. Veertig C-teams, 36 B-teams en 22 A- teams vormden het Schiedamse aandeel en teruggetrokken werden PPSC A er SVDPW b2. venkerk. Ds. Jansen zal speciaal de Grot» Kerk behandelen en wel op zaterdagmor gen 10 november met een rondgang door die kerk. Dit kan dus heel Interessant zfln voor de belangstellenden in Schiedams- historie, vooral daar twee deskundigen voor de uiteenzetting zorgen. 1 v Mej. A, C. A. Drost, de leidster van d» VU, is nog naarstig aan het zoeken naar,, onderwerpen, voor de tweede helft van het seizoen; zij kan echter niet zeggen wat het zal worden. Er is contact gezocht met het bedrijfsleven hier in Schiedam om het personeel te interesseren voor het werk van de VTL Belangstellenden kunnen zich wendeü tot het secretariaat van de VU, of tot de correspondente voor Schiedam, mevrouw J. Schuytflot-Goudappel, Vlaardingerdijk 472, teL 66512. Denk er aan, mep moet lid zijn van de VU, om de bedoelde cursus en filmvoorstelling in Schiedam te kunnen bijwonen. SCHIEDAM, vrjjdag. - Zal de s.v. en h.v. „Schiedam" zondag dc verloren plaats in de landelijke tweede klasse van de Koninklijke Nederlandse Honkbal Bond kunnen heroveren? Een goede kans is er wel, maar tegenstander Sparta 3 moet toch als favoriet worden beschouwd. Het zal in ieder geval in deze laatste competi tiewedstrijd zeer spannend worden. Dï aanvang is gesteld op elf uur. Twee jaar geleden speelde Schiedam in de tweede klasse, snel kwam Schie dam terug in de competitie van het Rayon Rotterdam maar toen had het bestuur var de KNHB inmiddels een derde klasse in gevoegd zodat Schiedam niet ineens terug kon naar de oude plaats. Nu staat Schie dam tezamen met Sparta 3 aan kop van de derde klasse A, beide met vier ver- liespunten en dertien wedstrijden ge speeld- Schiedam kan heel wat ervaring en enthousiasme bieden maar de groep zal door coach Henk Kempen bekwaam moe-1 ten worden geleid. Zondag had Schiedam nog twee punten voorsprong, maar de stadgenoten verloren van VUC zodat de laatste wedstrijd inderdaad de beslissing gaat brengen. Ook voor de overige is de (vertraagde) honkbalcompetitie nu vrijwel ten einde. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Del vano Spray in de huishoud- afdeling bene- den, per grote bus voor Géén tel. of schrift, but. (Van een onzer verslaggevers! ROTERDAM, donderdag In het Bot- lekgebied is thans rond 730 ha. grond ver huurd, Over Is nog slechts een oppervlak te van tegen de zestig ha, die worden ge vormd door een aantal betrekkelijk klei ne terreinen, waarvoor van verschillende zijden belangstelling is getoond. 'Dezer dagen is een huurovereenkomst tussen de gemeente Rotterdam en de te Amstelveen gevestigde Van Leer's vaten- fabrieken N.V. getekend. Deze onderne ming, die al een emballagebedrijf op het terrein van de Shell aan de Vondelingen- weg heeft, gaat, indien xijksgoedkeuring wordt verkregen, aan de Welplaatweg een dependance bouwen, bestemd voorde fabricage van vaten. Van Leer heeft daar de beschikking gekregen over een terrein van drie hectaren. ROTTERDAM, donderdag Aan de Welplaatweg in de Botlek, nabij Con tinental, gaat het Italiaanse concern Sicedison een distributiecentrum voor de afzet van haar chemische produkten stich ten, Met de voorbereiding van de bouw van dit op noordwestelijk Europa gericht op- en overslagbedrijf is reeds begonnen. Sicedison heeft voorlopig een bedrag in ongeveer een miljoen gulden in de nieuwe vestiging geïnvesteert. Het bedrijf heeft een terrein van 7,5 ha tot zijn be schikking gekregen, waarop loodsen en opslagruimten zullen worden gebouwd. Ook komt er een steiger. Het is voors hands niet de bedoeling van de Italianen zich hier met dc produktie van chemische en petro-chemische artikelen bezig te houden. Wel bestaat de mogelijkheid, dat dit op een later tijdstip, maar dan slechts op bescheiden schaal, zal gebeuren. HOEK "VAN HOLLAND, donderdag (ANP). Verschillende „kleine" aan deelhouders hebben vanmorgen In dc jaarvergadering van de Stoomvaartmaat schappij Zeeland hun teleurstelling en kritiek uitgesproken over het dividend- voorstel ad 13 procent één procent la ger dan over 1960 dat gezien de be drijfsresultaten, de hoge llkwlditdt (16 min gulden) en de hoge reserveringen voor nieuwbouw (nu 25 min gulden) min der was dan z\j hadden verwacht, Eén van hen rekende voor dat de in trinsieke waarde van de stukken tenmin ste 800 pet was en daarom noemde hij het voorstel niet alleen onjuist, maar ook on rechtvaardig, De 14 pet over het verhou dingsgewijs lage kapitaal <3,7 min gul den) kon z.i. zonder bezwaren voor de li- kwidïteit gehandhaafd blijven. President-commissaris ïr Th. P, Tromp, tevens regeringscommissaris in het be drijf, en de directie repliceerden met te zeggen, dat in dit voorstel de hele winst, pa aftrek van de reserveringen en af schrijvingen aan de aandeelhouders ten goede komt. Twee van de drie schepen zijn over vijf, zes jaar aan vervanging toe en daarmee wordt met de likwiditeit re kening gehouden. De huidige beschik bare financiële middelen zijn h-i. ontoe reikend voor een nieuw bouwprogram- ,a. Om de aandeelhouders, die nu veelal maandenlang op uitbetaling van hun winstaandeel moeten wachten, tegemoet te komen zei ir. Tromp zeer ernstig in overweging te willen nemen om in het vervolg al kort na de jaarwisseling een interim-dividend te declareren. SW heeft zich met een vierde plaats in de Overgangsklasse gehandhaafd. SW 2 speelt zondagmiddag thuis de beslissende laatste strijd om de onderste plaats in de derde klasse A. De roodgroenen zya capabel genoeg om DSS de degradatie te bieden. Voor het Rayon Rotterdam moet DHS zaterdag thuis van USC kunnen winnen. Schiedam 2 is favoriet bij VFC. DRZ be hoeft niet de mindere te zyn bij Leonïdas, SW 3 kan in Rotterdam van SRA win nen. Zondag zal DHS 2 in Rotterdam moeite hebben met de sterke reserves van RFC. Schiedam 3 ontvangt dan met winst kansen het tweede negental van Libanon. (Advertentie l.M.) Zal het een strenge of een zachte winter worden... nie mand 'die het Weet, Daarom moet U nil dekens kopen... 100% zuiver wollen dekens. Morgen verkopen wij de origi nele zuiver wollen Mlrandella dekens, catalogusprijs 49.50 bijna twintig gulden goed* koper dan normaal. Prachtige langharigezuïver wol len dekens in de royale twee persoons maat 175x225 cm. Een droom van een deken ln frisse moderne streepdesslns met feston. En deze echt behaaglijke warme dekens, met garantieloodje „zuiver wol" koopt U morgen vbor nog géén dertig gulden. Nu koopt U deze 100% zuiver wollen Mlrandella dekens, 175x 225 cm In diverse warme kleurstellingen "voor^ Ook in I-persouns OC «0 160x200 an ROTTERDAM, donderdag. De Wa tersportvereniging „De witte raaf" in' Zwartewaal organiseert op zaterdag 1 september op de Brielse Maas bg Zwar- te waal de nationale club kampioenschap- pen waterskiën. - Elke vereniging ban deelnemenmet m ploeg die ten hoogste uit vier heren 1 en twee dames mag bestaan. De drie bes- -v te prestaties in'elk onderdeel zullen tellen - voor het ploegenklassement Het pro gramma wordt om twaalf uur geopend V met een. vlaggenparade. Om kwart over twaalf beginnen de wedstrijden. De voor-.-A wedstrijden, beginnen reeds om tien-uur. Na de kampioenschappen wordt:- het_J eerste lustrum van de Nederlandse' Wa-v terski Bond gevierd met een feest-in-f grote botenloods van de jachthaven '1 witte raaT'. >1/^*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1