Voor aanleg van trottoirs worden stoepen aan de Dam onteigend Moordzieke maniak met een vol maakt alibi AANTREKKELIJKER iÜIBI Ds. H. W. Hemmes 25 jaar predikant Zondagavond-concert in Dierenkijk Raad voor de Scheepvaart vraagt zich af: Nieuwe Maas en Koningshaven gelijkwaardige vaarwaters? MET BRIL ,,R andfontein" vlotgelrokken OPTIEK „ARGUS" "T^MSSAGEVERTOONTV Spartacus de gladiator, intelligent spectakelstuk Voorstellen aan Gemeenteraad In Monopole: Zwarte ruiters in actie Malle stunts van A. en C. Scholen-cömp] ex Dwarsstraat MONOPOLE BIEDT: Artsen op zondag Burgerlijke stand SVV start met spectaculaire wedstrijd Burg. van Haarenlaan afgesloten wegens aansluiting rotonde Spartak en Bayer '04 in de finale Handbal maakt propaganda KERKDIENSTEN Stukgoedcomplex Deka geopend rijdt met fiets tegen auto Man valt in scheepsruim Woningbouw aan Schammenkamp Verdacht van radio-diefstal SCHIEDAM KUNSTGEBITTEN- REPARATIES ZATERDAG 25 AUG. 1962 5 (Advertentie LMj i ApothebcrsnachtdlcDst: Apotheek Evers. Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: GG cn GD Tumlaan an, tel. 59290- RK Leeszaal en Bibliotheek Dam. ge opend: maandag 10 tot 21 uur- woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. aon- derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 1* tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17.20 en 19 lot 20 uur, woensdag 9 tot 20 uur. vrijdag 14 tot 17.30 cn 19 tot 20 uur. Stedeiyk Museum: 10 en 17 uur. 's zon dags 1217 uur: „Het menselijk ge zicht van Europa" en „Constant: Nieuw Babyion". BIOSCOPEN Passage: 2 cn 8 uur: ..Spartacus". Mnnopole: zaterdag 2, 7 en 9.15 tiur en zondaR 7 en 9.15 uur: ..Zes zwarte ruiters". Zondag 2 en 4.15 uur: .JV en C. als waaghalzen". DIVERSEN Juliana park: 28 cn 8—1*. uur Dicrenkljk SCHIEDAM, zaterdag. In de verlich te tovertuin van het Juüanapark zal zon- dagavond a.s. om half negen een concert; worden gegeven door de Arbeiders Mu'*i ziekvereniging Crescendo, Temidden van! de kleurige lichtjes op de rotonde zal een programma worden gebracht van vrolijke marsen, walsen en een enkel symphonisch werk. Een tuba-solo zal tijdens dit concert ten de Nieuwe Maas en de Koningshaven gehore worden gebracht door de 75-jarlge te Rotterdam gelijkwaardige vaarwaters. AMSTERDAM, vrijdag (AXP) Zijn jrijkshavenmeester, diens onderhaven- 'meester, de gemeentelijk adjunct'-tiaven- meester en de directeur van'het loods- solïst M. Korpel. Advertentie i A VAN: IJMU3DEN. vrijdag (ANP) Na ruim een uur trekken zijn vijl zeesleepboten van de N.V. Bureau Wijsmuller er gister avond in geslaagd het tussen de IJmui- dense pieren gestrande vracht- en passa gierschip „Randfontein" vlot te bren gen. De „Handfontein", die met vracht en passagiers van Afrika naar Amster dam voer, was 1 Vs uur tevoren bij het binnenkomen van IJmuïden in slecht weer, windkracht 7.- terecht gekomen bp een strekdam te IJmuiden. of is hel een vaarwater met een haven? Er beslaat verschil van opvatting ten aanzien van deze vaarwaters en er zijn tal van uitspraken met elkaar in tegen spraak. Dit zei vandaag de inspecteur- generaal voor de Scheepvaart te Amster dam van een schadevaring tussen een coaster en een gesleepte tanklicbter de ingang van de Koningshaven op. 21 september 1961, Het is van groot belang dat de twee slachtigheid, die terzake bestaat, aldus de inspecteur-generaal, uit de wereld wordt geholpen. Hij verzocht daarom de raad zich over deze kwestie uit te spreken. Ter voorlichting van de raad gaven, op verzoek van de heer Moolenburgh de (Advertentie IJU.I SCHIEDAM, zaterdag. Op 26 sep tember a.s. zal het 25 jaar geleden zjjn dat ds. H. V. Hemmrs. hervormd predi kant In SclJedam in het ambt werd be vestigd. Uit leden van tün wijkremeente 3 hreft zich ern comilc levormd om dil iu-1 np vargs:berichten van hxder.n.Ofgen lu- z,rn "n rwnme sf;nrmo nm 011 rten: VL 70 nog 40 netten: VI, 7R in k.; VI, 70 bileurn te vteren. g.. VL 80 5 k.. VL 197 IC k.. nog 20 netten. Onder de Schiedamse kerken neemt, wat architectuur betreft de nieuwe R.K.rkerk van Onze Lieve Vrouwe Visitatie aan de Dr. Schaepmansingel in jiizuwland-west toch teel een heel bijzondere'plaats'in, zoals deze foto ook duidelijk toont. Architect prof. ir. Nix heeft hier wel op zeer treffende wijze het nuttige met het schone weten te verenigen. Daar voor de inwendige kerk, zaal een grote vierkante ruimte gehandhaafd moest wenden, heeft de ont werper de consistorie-kamer en andere ruimten vóór de zaal geplaatst. Deze zitten dus achter de met mozaïek versierde muren. De laag- en de hoogbouw is toert voortreffelijk, gecombineerd met het speelse spel van de schijnfries, terwijl de wel heel open ingang is opgevuld met een pilaar in het midden en afgedekt door.een betonnen luifel. Zo is een speelse werking in de strakke lynert verkregen. Daarbij is echter de kerktoren architectonisch onmisbaar, cl is dat ook een geheel open toren. Op de foto zijn de lelijke ijzeren klampen," treden van een trap, niet te zien. Tussen kerk en toren ziet men nog net de pastorie. Spartacus ïs een Holly woods stryd- mldöel-tegen-de-televisle en neemt een forse tijd, namelijk drie uur en aclit mi nuten, in beslag., Hoewel, en dat Is dc grootste lof die deze film kan worden toe gezwaaid, zjj vrijwel voortdurend boeit. De twee mannen, die dit In alle tech nische opzichten enorme werk hebben ge maakt zjjn Sfanley Kubrick, de regisseur, en Kirk Douglas, de Initiatiefnemer èn hoofdrolspeler. Kubrick heeft niet de fou ten gemaakt die Cecil B. DeMille In zijn spektakels liet zien. De gebeurtenissen zün groot maar de mensen verliezen er niet hun individualiteit door. Kubrick had hierbij de niet te verwaarlozen steun van tcteurs als Sir Laurence Olivier en Char les Laugh ton. Zij spelen twee Romeinse senatoren die strijden om de macht, Olivier als de aris tocraat die 2ich geïdentificeerd heeft met de grootheid van Rome, Laughton als de handige volksmenner wie slechts de macht lokt in verband met het decadente leven dat hij dan kan (blijven) leiden. In het kort verteld: Spartacus is een gladiator die omstreeks 70 v. Chr, in op stand komt en een groot slavenleger vormt In het begin heeft zijn leger veel succes, mede door de machtstrijd in Rome, maar ten slotte moeten de slaven het af leggen tegen het leger van pro-consul Crassus (Olivier). Deze maakt van zijn positie gebruik om met senator Gracchus (Laughton) af te rekenen. Spartacus wordt ten slotte gekruisigd. Klaar zijn vrouw'vlucht met zijn zoontje, zodat het «inde niet helemaal unhappy is. Kubrick heeft uit het grote doek uiter mate veel gehaald. De massale gevechten, de training, van de gladiatoren, de Ro meinse senaat, het zijn maar enkele voor beelden van intelligent gebruik van deze oppervlakte. Soms wil Kubrick echter wat teveel. In de liefdesscènes tussen Kirk Douglas en zijn vrouw Varlnia (Jean Simmons) ge bruikt hij op de achtergrond kleuren combinaties van zuurstokroze en gebleekt grasgroen die wat'te sfeervol zijn. De grote liefde van de gladiator heeft, toch wel wat te veel accent gekregen. Douglas speelt Spartacus met veel bele en stoere trekken en weet tegelijk de morele kant van zijn zaak waar te maken. Van de andere spelers mag Peter Ustinov niet vergeten worden die echter zijn rol wat te kluchtig heeft opgevat Rest ten slotte Tony Curtis als een trouwe vriend tot In de dood. (letterlijk), van Spartacus. Oude bekenden ziet men weer in actie In de film Zes zwarte ruiters, een oprechte western met Audie Murphy, Dan Duryea en Joan O'Brien in de hoofdrol len. Audie Murphy Is Ben Lane, de koei endrijver-paardentemmer, die van paar- dendiefstal wordt beschuldigd. Dat Is hel begin van een serie opwin dende avonturen, waaraan ook nog ge vechten met Indianen te pas komen. O ja. Dan Dureya met zijn valse-lachje, is dc schurk in Six black horses, een film van Harry Keller, (MONOPOLE, tot en met zondag). Monopole-matinees De vrienden Abbott en Costcllo zijn hier in de feestdagen bekende gasten. »A. en C. als waaghalzen" treden ditmaal op als kopers van een filmstudio, die overigens waardeloos blijkt te z|jn. Het Is namelijk dewerkplaats van Thomas Edison! De klucht voltrekt zich 1» de beginperiode van de film, dc! op nametechniek heeft zich hierbij ook aan gepast en zo komt het stel o.m. in aan raking met de beroemde „Keystone Cops", dat malle stelletje politieagenten van weleer, die Immer als bezetenen cennen, ontzettend hard nlt auto's vallen en toch weer opstaan en gaan rennen. Bij hun achtervolging van de oplichter, die hun de studio verkocht, raken. ,de vrienden natuurlijk weer in de allerzotste avonturen verzeild, maar het aardigste is toch wel hun (onbewuste) optreden in de buitenopnamen van een film. Ze worden om. hun acrobatische enjcomische talen ten zelfs geëngageerd voor „stuntwerk" en dat opent weer een hele reeks van nieu we vermakelijke verwikkelingen. (MONOPOLE, matinees). SCHIEDAM, zaterdagB. en w. vai Schiedam komen met een uitgewerkt plan tot onteigening ten behoeve van de aan leg en de verbetering van. trottoirs aan de Dam en Korte Dam, wat weer nodig Is voor de verbetering van de verkeers situatie ter plaatse. Het ligt namelijk In de bedoeling de aan de Dam en de Korte Dam gelegen particuliere stoepen op te ruimen en op de plaats van deze stoepen een tegeltrottoir aan te leggen; Verwijde ring van de stoepen Is dringend nodig, aangezfen de voetgangers by het passeren daarvan zlcli op de vrjj smalle rijweg begeven, hetgeen vooral tijdens de spits uren levensgevaarlijk ln. De grond onder de stoepen staat bij het kadaster ten name van de gemeente Schiedam, doch de eigenaren van de aan grenzende percelen zijn van mening, dat dc stoepen hun toebehoren. In hun ge dachtegang zijn dus de Dam en de Korte Dam belast met de last de stoepen aldaar te dulden. Pogingen om de eigenaren tot minnelijke afstand van de stoepen te be wegen hebben niet tot overeenstemming geleid. Daarom komen b. en w. nu met het plan tot elgening bij de raad en wel volgens art. 72a van de Onteigeningswet. Een moordzieke maniak waart door de stad. Hij heeft bet speciaal voorzien op politiemannen en h(j plaatst zelfs bom men in politieauto's. Een detective ver moedt, wie de dader is, maar h|j kan niets doen, aangezfen de man als eerzaam bur ger bekend staat en elk spoor van bewijs ontbreekt. Dit is het keiharde gegeven van „Volmaakt Alibi". Sterling Hay den speelt de rol van een hardnekkige politiechef, die ten koste van alles de moordenaar van zijn collega's wil vatten. Zijn tegenstander weet echter steeds over alibi's te beschikken en ten slotte beschouwt men de politieman als een. psychopaat en wordt hu ontslagen. Samen met een particuliere detective zei de politieman het onderzoek voort en dat leidt tot spannende achtervolgingen, schietpartijen enromantische scènes in een Mexicaanse nachtclub, waar Sterling Hayden de charmante Gloria Grahame ontmoet. De film wordt onder strakke regie van SCHIEDAM, zaterdag. In spoedgeval len zijn gedurende dit weekend de vol gende artsen te raadplegen: L. B. E, van Hoogenhuyze, Nassaulaan 59, teL 68067; W. T. P. Nijenhuls, Burg. Knappertlaan 154. tel. 69880 en L. H. Geerdes, Veenlant- straat 2, teL 68357. Geopend is apotheek Evers, Lange Haven 83, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt GEBOREN Sylvia d. v. H. van Ravens en S. van der Vliet: Evert T, z. v. J. L. van Gerven en C. Touw. ONDERTROUWD H. Bikker. 23 jr. en J. Breugem, 24 jr. T. Eikelboom. 21 jr. en P. A. van der Lcedcn. 23 jr. D. Elderkamp. 24 jr. en F- C. de Boer, 21 ir. J. Poot. 22 jr. en M, Verkade, 22 jr, T. E. J. Postma, 27 jr. en L M.' C. de Groot. 25 jr. J. A. C. van Rest. 27 jr. cn C. C. L. Ruts, 22 jr. B. Stout hand el, 25 jr. en E. G Simons. 24 jr. B. van Toor, Z3 jr. en P. A. BarziJad, 20 jr. C. T. Versluis, 41 jr. en L. den uu. 33 jr. F. J. Westenberg, 31 jr. en C. JV A. Verhoeckx, 25 jr. GEHUWD: J. van der Wel, 22 jr. en J. Poot. 20 jr. J. M. Pömgen. 26 jr. en M. J- F. Baard. 21 jr J. J. Hennevanger. 3d jr. en J. Krommenhoek, 28 jr. C. M. de Borst. 22 jr. en A. C. J. Kos tende, 24 jr. A. M. J. W. Peetcrs. 26 jr. en H, M. A. Kemper. 25 jr. F, J. Heetroan, 62 jr. en J. M. Versluis, 57 jr. K- A. J. Deurloo 26 jr. en J. M- W. Krowinkeb 22 jr. J. M, Hekman, 30 jr. en J- de Haas. 27 jr. W. de Jong, 23 Jr. en. W. M. B. O© sterman, 1® Jr. J. Fasztjerik. 22 jr. en W. A. Post, IB jr. OVERLEDEN H. BcHee,-B2 jJV wed. van C. de Vile*; J. B F. Schaap. 37 Jr. Jervy Hopper met vaart gespeeld. Behal ve de hoofdrolspelers val Lilly Chapin als 't Mexicaanse jongetje Petcy op. (MONOPOLE. maandag t.m. woensdag), SCHIEDAM, zaterdag. SVV opent het nieuwe seizoen meteen met een spec taculaire wedstrijd, namelijk tegen Xer xes op hel hoofdterrein aan de West- frankelandsedyk. De belangstelling hier voor Is zeer groot. Het voetbalmlnnend publiek heeft weer „honger" naar de bal gekregen en Is bovendien benieuwd wat het- pas tot de seml-profs teruggekeerde Xerxes zal doen en niet minder hoe het her-optreden van Faas Wilkes zal uitval len. De Rotterdammers beschikken met dc nieuwe aanwinsten meegerekend over een zeer sterk team. dat hoge ogen wil gaan gooien dit jaar. Ook SVV meent met de nieuwe aanko pen een beter team voor de dag te kun nen brengen en zeker een sterkere voor hoede. Doch tiet begint wel meteen met pech, nu liefst drie spelers bij de oefen wedstrijden geblesseerd zijn geraakt Daarom is de opstelling van het elftal nog niet bekend, Pupillen-elftallen van SVV en Xerxes spelen om 1 uur een voorwedstrijd. SCHIEDAM, zaterdag. De Burg. van Haarenlaan Is sinds gisteren tussen de Parkweg en. de Nleuvrpoortweg afgeslo ten geworden voor alle verkeer. Dit in verband met het uitvoeren van werk zaamheden aan leidingen en het doen aan sluiten van de 's-Gravelandseweg aan de Burg. van Haarenlaan. Deze wegafsluitfng ral ongeveer tien dagen duren, mogelijk korter at langer. De aan de Dam gelegen stoepen komen voor op de voorlopige lijst van monumen ten in Zuid-Holland van 1915, maar door de staatssecretaris van O..K. en W. Is toe stemming verleend voor het slopen van deze stoepen. Da stoep aan de Korte Dam komt op de bedoelde lijst niet voor. B; en w. stellen nu de raad voor te be sluiten om een verzoek te richten tot de Kroon om tot onteigening over te gaan van de bedoelde onbebouwde eigendom- men. Oiiteigemagsvoorselirift In verband met de bouwvalligheid van de school aan de Dwarsstraat Is een plan gereed gemaakt voor de bouw van een geheel nieuw scholencomplex, bestaande uit een 14-kIasslge dubbele g.l.o. school, een 4-klasslgc kleuterschool en een gym nastieklokaal en. de aanleg van de daarbij benodigde speelterreinen. Het terrein zal moeten worden vergroot met een gedeelte van het terrein van de gasfabriek en enige percelen aan de Willem Brouwer straat en achter de Hoofdstraat. Als gevolg hiervan zullen de bebou wingsvoorschriften voor de bebouwde kom, voorzover deze betrekking hebben op de gronden, gelegen ten noorden van de Willem Brouwerslraat, ten oosten van de Dwarsstraat en ten westen van de Hoofdstraat, moeten worden gewijzigd, zo meldt b. en vr. Tegen deze voorgestelde wijziging van de verordening, die ter inzage heeft ge legen, is slechts één bezwaarschrift inge diend, n.l. door mevr. M. M. Bos. wonende Willem Brouwerstraat 13 b. Aangezien zij echter haar bezwaarschrift te laat heeft ingediend, achten b. en w. dit niet ont vankelijk. Bovendien wijzen b. en w. er op dat haar bezwaar, n.l. dat zij in be doeld pand woont om in haar levenson- (Van onze handbalmedewerker) POELDIJK, zaterdag Na de wed strijden die in de veilingha! werden voort gezet, is er duidelijk tekening gekomen in de twee poules van Athene's jubileum- toernooi. Niet de Scandinavische teams zullen bovenaan gaan eindigen, maar het Is een vrijwel uitgemaakte zaak, dat de finale zal gaan lussen Spartak en Bayer •04. Intussen boekten Athene en Verburcb beide de volle winst en blijken de zwak ke zusjes Bolbre dat als een der favo rieten werd getipt en Stade Francais te zyn. in de openingswedstrijd was er al middellijk vuurwerk te zien van het ster ke Duitse Bayer-team. Met razend snel en gevarieerd aanvalsspel werd het Noor se Sorskogbygda in de eerste helft volle dig overspeeld. De tweede helft was ech ter van beduidend minder gehalte, eind stand 3—6. Spartak moest eprst een spoedig opge lopen achterstand van 2—0 wegwerken waarvoor GKFK tot ieders verrassing had gezorgd. Pas in de laatste minuut van de eerste helft werd het door twee doelpunten van Jakovic 2—2, Na een spannende strijd kwam het ein de met 40. Het sluitstuk van de 'avond was al even bevredigend, wat Athene betrof, daar de jubilerende ploeg met de fraaie cijfers 9—4 Stade Frangais versloeg". De standen zijn thans; Poule A: Spartak 2 gesp. 4 pt; GXJK 2 gesp. 2 pt; Verburch 2 gesp, 2 pi; Bolbre 2 gesp. 0 pt. Poule B: Bayer '04 2 gesp. pt; Sors kogbygda 2 gesp. 2 pt; Athene 2 gesp. 2 pt; Stade Francais 2 gesp. 0 pt. VLAARDINGEN, zaterdag De hand balafdeling van De Hollandiaan organi seert op 7 september te 8.15 uur in het clubgebouw in 't Nieuwelant een voor lichtingsavond. De heer S. Klepke, voor zitter van district West B van het Neder lands Handbal Verbond komt die avond een causerie houden, terwijl ook enig* sportfilm* sullen worden vertoond. Ned. Rerv. Gomeent*. Grote Kerk: 10 uur ds. J. G. Jansen en 5 uur ds. C. v. d. Steen. Jeugddienst. Bethelkerk: 10 uur ds. H. W. Hemmes en 7 uur ds. J, D. Smids. Opstan- dlngskerk: 10 uur dr. L. J. Cazemier cn 7 uitr ds. H. W. Hemmes. Vredeskerk: 9 en 30.45 uur ds. J. D. Spaling en 7 uur ds. J. van Rootselaar (Delft). Nefl. Herv. Geref. Kvang, Gebouw Irene:vermogen van 2li ton en 5 ton. Voor de 10 uur ds, E. J. Schimmel (Oud-BelerJand). i «imwhpnpn wordt fchruilc Vredeskerk: 7 uur ds. J. v. Bootst la ar (Deüti.J loss,n£ ,van R«nsc hepen worat gcoruiu Evjuig. Luth. Gemeente, lo uur ds. J.gemaakt van twee Nelson mobiele kranen. Wiersma (Ede). Ned. Pret. Bond. Westvest 92: 10.30 uur ds. J. M. Lindeman (Remonstrant, Rotterdam). Oud-Kath, kerk. Dam 28: 10 uur H. Mis. Baptisten-gemeente. Gebouw Irene: 7 uur ds. R. Reiling. Leger des Heils. Lange Haven 27: 30 uur Helllgingssamenkomst cn 7,30 uur Verlos singssamenkomst. Gerrlt Verboonstraat: C.45 Openluchtsamenkomst. Alle samenkom- oJ.v. brig. K. Wlcrlnga en maj. R. Heitsma. Jehova's Getuigen. Volksgebauw: 6.39 uur Wachttorenstudie, onderwerp: „De getrouwe schepper". Woensdag 7,30 uur theocratische bedicningsscbool en dienstvergadering. Chr. Geref. Kerk. Kerkgebouw Wnrand hoek B.K.-laau: 30 uur leesdienst en 5.30 uur. <ds. Blom (Meerkerk). Herv. Gemeente Kethei De Rank: 8.30 uur ds. J. E. L, Brummel- kamp. Dorpskerk: 10 uur ds. J. E. L. Brum- melkamp en i uur ds. Kok (Charlois). Geref, Kerk. Oosterkerk: 10 uur ds. P. ft. Fveraars en 5 uur ds. J. Nawijn. De Ark Kethei: 9J0 uur ds, A, Troost (Rotterdam) 2330 uur ds. P, R. Everaars. Kantine S.C.F.: uur ds. W. v. d. Meulen (Slikkerveer) cn jur ds. P. R. Everaars. De Goede Haven: uur ds. J. D. Koers (Loosduincn) cn 5 uur ds. W. v. d. Meulcn. Jullanakerk: 10 uur ds. J. Nawijn en 5 uur ds. J, D. Koers. der li oud te voorzien, opgevangen kan worden door de Schadevergoedingrege- ling. Overweg Sinds enige lijd is dat gedeelte van de voormalige Oudedijk, dat ligt tussen de spoorwegovergang in de spoorlijn Schie dam— Delft aan het openbaar verkeer onttrokken. De directie van de NS heb ben nu gevraagd om de overweg zelf aan het openbare verkeer te onttrekken. Daar tegen hebben b. en w. geen bezwaar, daar in feite verkeer op dezo overweg niet meer mogelijk is daar deze aan beide kanten door hekken is afgesloten. (Van een onzer verslaggevers) KOTTERDA3I, vrijdag, Onder grote belangstelling heeft vanmorgen burge meester mr. G. E. van Walsnm bet nieuwe stukgoedcomplex annex kantoor- lokalen van DEKA transport-maatschap pij NV aan de Tweede Katendrechtse haven officieel voor geopend verklaard. DEKA !s 'n dochter onderneming van de Duisburger Kupfcr- hüttee die zich even eens op het gebied beweegt van expe ditie en overslag. Dr. I. E. H, Heinrich Schackmann, presi dent-directeur van het bedrijf in Duis burg, sprak zyn vreugde uit over de uitbreiding van dc Rotterdamse vesti ging, die zoals de heer A. Onverwagt, directeur van DEKA, het uitdrukte dringend nodig was geworden door de gunstige ontwikkeling van het slukgoede- renverkeer. Hij prees de voorbeeldige medewerking van het gemeentelijke ha venbedrijf en sprak woorden van dank tot de aannemers en de architecten Swane- veld en Goslinga. De totale kadelengte bedraagt 315 me ter, waarvan in de haven 270 meter en aan de rivier 45 meter. Er bevinden zich twee stukgoedloodsen met een gezamen lijke- oppervlakte van 2700 vierkante me ter. Een uit drie verdiepingen en kelder bestaand kantoorpand is in het midden opgetrokken. Op de kade staan vic-r elektrische Figee-kraneu met een hef- wezen in het betrokken district, hun visie op en mening over deze zaak. Vorig jaar 21 september was 'de kust vaarder ms, „Berkelborg", die; komende Alblasserdam, de. Koningshaven, waarvan de brug'juist geopend was; in wilde varen, in aanvaring gekomen metv de tanküchter „Bohemia", die gesleept werd door de sleepboot „Mastgat".De coaster kreeg schade aan stuurboord zijde achter de bak. De kapitein, J. V. cUe zelf aan het stuur stond, verklaarde, evenals de loods, dat hij de sleep tevoren niet had gezien en pas bad waargenomen; toen deze zich ter hoogte van het Ant werpse hoofd bevond. Het was de -be^ doeling geweest om voor de sleep over te varen. Er was op het laatste moment nog volle kracht achteruit gegeven en het bakboordsanker werd gepresenteerd. doch een aanvaring was niet meer 'te voorkomen: Volgens dé inspectéurgene- raal had de kapitein, hoe de opvattin gen ook zijn over het vaarwater, rechtens moeten uitwijken voor. de sleep. HÜ stel de de raad voor de kapitein te straffen door het uitspreken van een. berisping De kapitein, heeft schuld aan dezd aan-: varing, hij had tijdig maatregelen moeten nemen, aldus de inspecteurrgeneraaL ROTTERDAM, vrijdag. Op de Ma- thenesserlaan bij de Wylemaweg is gis termiddag de .zestienjarige typiste P. J. Kooke uit de Korfmakersstraat met haar fiets in aanrijding gekomen met een personenauto. Met vermoedelijk een her senschudding en een kneuzing aan d« linkerenket werd zij naar het Dijkzigt- ziekenhuis vervoerd. Binnen afzienbare tijd hoopt men de kadelengle aan de rivier te verlengen met 65 meter, waardoor de totale lengte op 380 meter wordt gebracht- ROTTERDAM, vrijdag In een ruim van het Noorse s.s. „Leiv Erikson", dat in de Waalhaven lag, is gistermiddng de 44- jarjge Havenarbeider L. A. de Moor uit de Zoomstraat, van eer* stapel ijzeren pij- pen gevallen. Hij maakta een val van 5 meter en moest met verwondingen aan de schedel, de nek cn met kneuzingen aan de schouders in tiet Havenziekenhuis worden opgenomen. (Advertentie UMJ ORANJESTRAAT 9 Telefoon 66431 ROTTERDAM, vrijdag. Aan de Schammenkamp in Zuidwijk is vanmid dag de eerste paai geslagen voor de bouw van dertien bedrijfsruimten en een gelijk aantal vierkamer-woningen. Het ligt in de bedoeling een bedrijfsruimte met woning samen te verhuren. De be drijfsruimten zijn elk honderd vierkante meter groot. De bouw wordt uitgevoerd door de N.V. bouw- en aannemingsbedrijf J. S. van Her.nik te Rotterdam, naar een ont werp van bet architectenbureau Swane- veld cn Goslinga. ROTTERDAM, vrijdag Gisteren werd voor de officier van justitie geleid de 24-jarige M. van de R, die vroeger ha vencontroleur was. Hy wordt ervan ver dacht vorig jaar op haventerreinen aan de Maashaven en Lekhaven enige radio toestellen te hebben ontvreemd. Wegens heling kregen een proces-ver- -'! baal de 37-jarige havenarbeider H. J. P. en de 58-jarige mevrouw J. H, L.-v. d.. S. ROTTERDAM, vrijdag Toen gister avond een militair transport, voorafge gaan door een motorrijder van de Schie- kade het Hofplein op reed, slipte een autobus, waarvan de bestuurder aan dit transport voorrang wilde verlenen. De bus botste tegen een lichtmast, die uit de grond werd gerukt en de motorkap van een personenauto raakte. Van de autobus werd het front gedeukt. Ook de personen auto liep een-deuk op. Recognl lied lenst ARTIKEL 5 WEGENVERKEERSREGLEMENT Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat zij in hun vergadering van 30 juli 1962 besloten krach tens artikel 5, eerste lid, sub c. van het wegenverkeers reglement vast te stelen de volgende 54e „wijziging van het verkeersbesluit voor de gemeente Schiedam". Artikel X. Onder het hoofd „Voorrangskruisingen, of -splitsingen" wordt tussen de rubriek „Singel het gedeelte van de Singel genummerd pand 59 en pand 61" cn de in artikel 2 van dit besluit genoemde rubriek „Spinhuispad-Noordvest" opgenomen rubriek „Spinhuispad-Norrdmolenstraat, Spiw- Iniispad, nummers 10, 33 en 104" (bord model W.VJR.) (in die zin. dat aan het verkeer op het Spinhuispad voorrang dient te worden verleend). Artikel Z. Onder het hoofd „Voorrangskruisingen of -splitsingen" wordt tussen de in. artikel 1 van dit besluit genoemde ru briek „Spinhuispad-Noordmolenstraat" en de in. artikel 3 van dit besluit genoemde Tubrlek „Spinhufspad-Vijgen- steeg-Groenweegje" opgenomen, de rubriek „Spinhuispad- Noordvest, Spinhuispad, nummers 10, 11 en 104" (bord mo del W.V.R.) (in die zin. dat aan het verkeer op het Spin huispad voorrang dient te worden verleend). Artikel 3. Onder het hoofd „Voorrangskruisingen of -splitsingen" wordt lussen de in artikel 2 van dit besluit genoemde rubriek „Spinhuispad-Noordvest" en de rubriek „Stadhou- derslaan-Prins Bernhardlaan" opgenomen de rubriek „Spinhuispad-Vijgensteeg-Groeiweegje, Splnhuispad-Vij. nensteeg, nummer 10. 33 en 104" (bord model W.V.R.) (in die zin, dat aan het verkeer op het Spinhuispad en in de Vijgensteeg voorrang dient te worden verleend). Van dit besluit staat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan HjM. de Koningin gericht, maar ingediend bij de commissaris der koningir. in de provincie, die een bewijs van ontvangst afgeeft, Dit besluit is in afschrift verzonden aan de desbetreffende hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat, aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.WB, de Ko ninklijke Nederlandse Automobielclub. de Koninklijke Ne. derlandse Motorrijdersvereniging en aan Gedeputeerde Staten dezer provincie, Het besluit ligt gedurende de genoemde beroepstermijn ter visie ter gemeentesecretarie (stadhuis, afdeling Algemene Zaken), Schiedam. 24 augustus 1962, Burgemeester en wethouders voornoemd, de burgemeester, H. SABEL, w.B. de secretaris, M. J", BLOK. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Tel. 6 80 21 - Schiedam Personeel gevraagd Scheffers Apparatenbouw, J v. Riebeeckweg 15, Schie dam. Afgestudeerde L.T.S.- ers, belt u voor onze be- drijfsschooL Direct vol loon en de garantie, dat je een all-round vakman wordt Te koop aangeboden Vulpenhouders van 3,95 met gouden pen en garantie^ Lamy vanaf 8,95. Balpen- look met 3 en 4 kleu ren). Bij boekhandel „Mo dem", Boerbavelaan 124, telefoon 6 84 15. Huisdieren Door omstandigheden, gued tehuis gezocht voor lieve hond. Een jaar oud. af te ha len legen advertentiekosten. Winter, -Singel 82 b. Te huurgevraagd Nette bejaarde dame zoekt ongemeubileerde kamer mét volledige verzorging. Omge ving Schiedam. Brieven on der no. 889 bur. v. d. blad. Permanent wave Shave-dealer van Pbilishave Remington, Braun Slijpen, repareren, s morgens ge bracht. 's middags klaar. Slij perij, staal warenhandel Ge Kleyheeg, Nieuwstraat 43, te lefoon 61719- Bélène permanent mei toe- ïstëi, het beste wat er - is, compleet 5.stroomloos ƒ7 50 Op vertoon van deze advertentie t L— korting! Dames, en herenkapsalon „Hélène". Rembrandtlaan 22, telefoon 67170 Bh showroom Cola wasma chine met wnngei en tjJcL klok ƒ155 Centrifuge ƒ130 Langzaam wassers Miele sys. teem f 195 De nieuwste was- spoel- droogcomblnatie met 4 motoren, elektrisch ver warmd en 2 pompen voor ƒ495 Showroom Coja. Lange Haven 126. tel 633 41 Alles voor de school; agen da's, Mul tob an den (met los bladig cahier), passers, drie hoeken, kleurpotloden, verf dozen (Talens en Gimborn) woordenboeken, atlassen enz. Bij Boek- en Kantoorboek handel „Modem", Boerfaave- iaan 124, tel 6 8415. Fotografie Ral films vergeten? L>e auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K, van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar van Vuuren, Hoogstraat 106, teL 6 67 20 In één dag gereed. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap-- of kantelbed Prima afwerking, als nieuw terug Het goed. koopste adres DUK, Groe nendal IA (Broersveldpad), telefoon 6 70 28 (na 18 uur - telefoon 6 67 89)Ledikanten, hutledikanten, kampeer bed- den enz.-Kom eens praten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1