Broodbezorgers beklimmen niet langer de Nieuwland-trappen Herv. jeugd start actie „Huis voor Kameroen55 M. B. v. Herwijnen verlaat Kon. Wilhelmina-school Nieuwe pullovers Nieuwe vesten Nieuwe rokken Met ingang van 3 september Honkbal: beslissingen voor twee teams van „Schiedam5 schiedam K de MOL JANSEN Met een optocht door de stad OFFICIEEL «uwan A6EBT De groei Buta-ontploffing in keuken Vrouwengroep PvdA opent het seizoen De huisvrouwen moeten nu maar beneden komen Beleefde aanrijder vergiste rich Taptoe Harmonie aan Broersvest Fietsendief deed heel verdacht De voetbal gaat weer rollen Koeriersters •\>Ged. Biersloot 37.;- Tefef.m898-6450 Li1"' Burg. Knappertlaan'2 -Telef.Ot0-G45QC HOOG5TR.86 -TEL: 68331 f Advertentie l.M.y (Advertentie SCHIEDAM, vrijdag Morgen zal in Schiedam de door de hervormde jeugd georganiseerde actie „Het huis voor Ka meroen" beginnen. Deze actie is ingezet door de jeugdzendingscommissies van de classes Rotterdam en Schiedam, nadat ds. Kotto, secretaris-generaal van de Evan gelische Kerk in Kameroen tijdens zijn bezoek aan Nederland om hulp vroeg om zün sinds 1969 zelfstandig geworden volk te helpen. Onderandere met geld om hui zen in Kameroen te boawen om de in Nederland aangevraagde hoogleraren tc huisvesten, die de eigen .mensen van Ka meroen zullen opwerken tot zelfstandige leiders van het volk. Vele Schiedam se jongeren zijn toen aan het werk gegaan en verschillende plan nen zijn uitgewerkt. Om iedereen in ken nis te stellen wordt bij wijze van ope ning, morgenmiddag een. optocht gehou den. Deze start om 4 uur in de Tuinlaan en volgt een route door Schiedam-Zuid, het oude Westen, over de Lange Kerk straat naar het oostelijk stadsdeel en ten slotte over de Broersvest naar de Tuin laan terug. Op zaterdag september wordt er om 2.30 uur in De Rank te Kethel een kin dermiddag gehouden, met oa. een film en eec poppenkast, Om 3 uur heeft in bet clubhuis bjj de Vijfsluizen een samen komst plaats van bet padvindstersgilde, waarbij met behulp van dia's een en an der over Kameroen wordt verteld. In De Rank worden tenslotte 's avonds om 7.30 uur de dia's weer vertoond met daarna een opvoering van het toneelstuk „Op voorschrift van de dokter" door ODG. Er staat meer op het programma^ Za terdag 15 september is er een cabaret in gebouw Irene en op zaterdag 22 septem ber een dansavond in de grote zaal van de Opstandingskerk. Verder is er een fiets- en een bromfietsrally uitgestippeld, terwijl in het Beursgebouw een grote tentoonstelling wordt georganiseerd met medewerking van o.a. het Instituut voor de Tropen. Dat zal dan eind september of begin oktober zijn. Spelbrekers en de Drie Jacksons en ook nog een modeshow met 's middags kook- cn bakdemonstraties. Verder wordt er nog gewerkt met re ductiebonnen en dubbele zegels, maar daarover kunnen de belangstellenden meer lezen in de speciale uitgave van het Coop Nieuws dat volgende week ver schijnt. De Coop DES is in de afgelopen zestig jaar voorspoedig gegroeid en kan nu rij kelijk bloeien. Zo blijkt uit het jubileum boekje. Werd er in het eerste jaar gestart met 412 leden en een bakkerij waarin vier mannen werkten, die voor een totale omzet van ƒ32.614,46 zorgden, in het boekjaar 1937—1938 waren er 3.008 leden met 86 man personeel in bakkerij, win kels en melkafdeling en een totale om zet van ƒ749.616.34. Na de oorlog m het boekjaar 19471948 waren er 3.381 leden, gaven de bakkerij," de winkels en de melkafdeling werk aan 99 personeelsle den bij een totale omzet van 1.428.026,95. Voor het lopende jaar zijn de (geschatte) cijfers: 6.100 leden, met 131 personeelsle den en een totale omzet van 5 miljoen De Coop DES beschikt nu over een bakkerij en een melkbedrijf, beide in de Kethelstraat, waar ook het kantoor is ge vestigd en de winkel in textiel en huis houdelijke* artikelen; over twee banket winkels en negen kruidenierszaken, waarvan vier mc, zelfbediening en één supermarket. Opvallend in de geschiedenis van de Coop DES is wel dat er in zestig jaar tijd maar vier voorzitters zijn geweest. De eerste was de „grote man" M. C. M. de Groot, die echter maar vier jaar heeft gepresideerd, terwijl de huidige voorzit ter, de heer A. M. v. d. Wel het pas sinds 1958 is. Maar daartussen zien wij de he ren G. J. van Wurmond, die veertien jaar en C. Schriel die 38 jaar(!) lang voorzit ter zijn geweest. Ook met de bedrijfslei ders is men zuinig omgesprongen. Sinds 1911 (toen die functie werd ingesteld) zijn het er maar drie geweest: A Leen- mans 25 jaar lang, N. C. Groeneveld 21 jaar lang en sinds 1957 bekleedt de heer A. Molendijk die functie. Morgen past U niet zomaar 'n damesjumper, neen, morgen liggen er te kust en te keur Konderden phrix WeveniC damesjumpers uit de prljsseries tot tien gulden voor klaar voor nog geen zes gulden. Damesjumpers in de nieuwste modellen voor het a.s, najaar, met hoge col, kraagje en ver schillende fantasiemodellen, een grote collectie In een prachtige kwaliteit voor nog geen zes gulden. SCHIEDAM, vrijdag. Dinsdag j.J. ff» het precies zestig jaar geleden dat in Schiedam de officiële oprichting plaats lui van de .Algemene Coöperatieve Bak- Urii". Daaruit Is dan weer voortgeko- intA wat we nu kennen als de Coöperatie noor .Eendracht Sterker", meer alge- o«n bekend als de „Coop DES", die dus te ustlg iaar bestaat en dit jubileum «at vie*"1 met „vier weken feest voor de klant". Onder dat begrip „klant" val len dan niet alleen de 6.100 leden (met jinn gezinnen) maar ook de gewone ko pers in de Coop-wlnkels, zodat aangeno men mag worden dat een derde van de Schiedamse bevolking geregeld Iets te msken heeft met deze jubilerende ver eniging. Daar bovendien deze Coop DES er prat op gaat en ook mag gaan een van de sterkste organisaties op dat gebied te djn ln Nederland Is er Inderdaad alle reden om het jubileum feestelijk te ge denken. SCHIEDAM, vrijdag Door de Ver. tot Bevordering van het Chr. Onderwijs te Schiedam Is de heer M. B, van Herwij- nen, hoofd van de Kon. Wilheltnlnascliool aan de Zalmstraat in Schiedam-Zuid over geplaatst in gelijke functie naar de nieu we noggebouw-loze Barend Masten- broekscbool in Nieuwland, die de naam heeft gekregen van de oud-voorzitter van de vereniging. Om die reden is er in het wijkgebouw by de Betbelkerk door de ouders en de leerlingen van zjjn «iade school afscheid genomen ?t.a de heer Van Herwyncn. Voorzitter mr. II. Snoep aeeft hem bij die gelegenheid een stevige pluim op de hoed gedrukt voor al het goede werk dat hij op zijn school in Zuid beeft verricht, wat mogelijk is gemaakt door het feit dat de heer Van Herwijnen „zijn mensen'' in Zuid zo goed begreep cn met hen mee kon leven. Ook de heer E. Bras sprekend namens de Oudercommissie, had woorden van lof en dank, maar bood bovendien nog een bandrecorder aan! En bloemen voor mevrouw. Daarna is het nieuwe hoofd van de school welkom geheten, de heer A. Speijer, die tevoren onderwijzer aan de Pr. Margrietschool was. Een „self-made man" werd hjj geschetst door de heer G. de Raadt, die namens de collega-school hoofden sprak. Want de heer Speijer was tikker en heeft zich door zelfstudie be kwaamd tot onderwijzer. Verder is nog gesproken door de wyk- predikant ds. J. D. Smids en door dc heer W. A. v. d. Jagt. Ook van mej. W. G. Bongertsman. die naar 'n huishoudschool vertrekt is afscheid genomen. De leerlingen van de school hebben nog gelegenheid gehad om enkele aardige toneelstukjes op te voeren. (Advertentie LM.) Zot iuist ontvangen: (Advertentie t.MJ PANTALON De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 - Trtefonn b898l tAdvertentie l.M.j SCHIEDAM, vrijdag De Vrouwen groep van de P. v.d, A. gaat het vin- terprogramma openen met een bijeen komst op dinsdag 11 september in hét Volksgebouw, waarbij de heer C. H- Hagedoom uit Gouda een, praatje houdt over Parijs, toegelicht met dia's. Zaterdagmorgen om 9 uur be girt de verkoop van deze Ylotte en moderne Jumpers In vele modellen en In een groot kleu- renassortiment, A/1 ln de maten 36 t/m 46, door B elkaar MODEMAGAZIJN HOOGSTRAAT 125-157 SCHIEDAM SCHIEDAM, vrijdag. Vannacht heeft in de keuken van de woning van de heer A. J. M, B. aan de Kerklaan 8 een ont ploffing plaatsgehad. Het gezin was afwe zig. Door een lek in een butagasfles is gas ontsnapt en tot ontploffing gekonjen door het spaarvlammetje dat in de ken- Cifn °f «^rifr. best. kengeiser brandde. De ontploffing richtte BI tTn nogal wat schade aan; deuren en ramen I JHHB _L 'Zs J't| werden ontzet en ruiten werden vernield, i f J ".'«TrJ Ij mTH Er brak echter geen brand uit. Door de politie is de butafles in beslag genomen voor onderzoek. SCHIEDAM, vrijdag De heer H. D. uit Oostvoome had op woensdag jX zijn auto geparkeerd bij de Plantage. Toen SCHIEDAM, vrijdag Geheel volgens hij bij zijn auto terugkwam bleek deze traditie zal vanavond op de verjaardag schade opgelopen te hebben bij een aen- van prinses Wilhelmina door de tamboers, rijding. In de auto lag echter een briefje pijpers en trompetters van „Harmonie" met de mededeling dat de schade was de taptoe worden geblazen. Echter niet veroorzaakt met een auto nummer AD op de Grote Markt, zoals gewoonlijk, 58-06. Bij onderzoek door de politie bleek maar op het parkeerterrein aan de dat de auto met dit nummer in Laren Broersvest, dit wegens het feit, dat de thuishoort en dat de eigenaar onmogelijk gemeenteraad vanavond vergadert. Ónder woensdag in Schiedam kan zijn geweest, leiding van de heer P. de Bree zal vanaf Aangenomen wordt nu, dat de aanrijder 8.30 uur muziek worden gespeeld om pre- zich mogelijk vergist heeft in het auto- cies 9 uur te besluiten door een taptoe. nummer. Apothekersnachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81, Bellen bij ongeval: GG en GD Tuinlaan 80, teL 59290. RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur, woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, don derdag 10 tot 17 uur; vnjdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur, woensdag 9 tot 20 uur, vrijdag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 en 17 uur, "s zon dags 12—17 uur: „Het menselijk ge zicht van Europa" en „Constant: Nieuw Babyion". BIOSCOPEN Passage: 2 en 8 uur: „Spartacus". Monopole: 2, 7 en 9.15 uur: „Inspecteur Hardesty DIVERSEN Julianapark: 26 en 811 uur Dierenkijk. Marijke: 8 uur DRZ-Bijeenkomst. (Advertentie IM.) beginnen op 3 september, het brood aan de straatdeur in ontvangst te komen ne men. Dus op dezelfde wijze als in de vakantie-regeling is gebeurd. In een toelichting wordt nog opgemerkt dat in juli enkele bakkers besprekingen hebben gevoerd om na de vakantie-rege ling (die deze weck beëindigd is) niet meer in de trappenhuizen van Nieuw land, waar geen lift is en waar de klant van de straat af gebeld kan worden, het brood boven te brengen. Dit wegens dc gro te personeelsmoeilijkheden die in elk bak kersbedrijf gevoeld worden. De bakkers voelen aan dat de service aan het publiek hierdoor beperkt wordt, maar zij wijzen er op dat op deze wijze de huïs-aan-huls bezorging gehandhaafd kan blijven. Alle in Nieuwland bezorgende bakkers hebben hun medewerking toegezegd, zo dat voorkomen, is dat een bakker kans krijgt tot wat „vrijbuiterij" wordt ge noemd. Aan de deur zal worden gebeld, waarna aan de klant verzocht zal worden beneden te komen om het brood in ont vangst te nemen. Mocht door een of andere reden de klant ln de onmogelijkheid verkeren aan de straatdeur te komen, door ziekte of iets dergelijks, dan Is het de bakker toe gestaan het brood 's middags na 3 uur by de klant boven, aan de hulsdeur, ie be zorgen. „Maar de ervaring heeft geleerd dat de meeste klanten door hun buren geholpen worden," wordt erby aangete kend. Wie wil beweren dat elke Rotterdammer voldoende over- _fiemdei} heeft? Soms de fabrikant, die met «en heel magazijn overhemden bleef zitten? Overhemden van 16.50, die meestal alleen in luxe zaken verkocht worden! Overhemden zijn altijd en over al te verkopen, ook aan onze klanten, maar dan niet voor 16.50, maar voor een ter Meulenprijs. Morgen koopt U luxe over hemden uie de bekerde series No Iron Popellne, in fijne inge weven dessins, normale prijs 16.50, nu voor nog géén zeven gulden. SCHIEDAM, vrijdag Vannacht is het koksmaatje J. A. D. uit Den Haag in de Lange Nfeuwstraat aangehouden. Hij reed daar op een bromfiets. Toen een. politieauto naderde stopte hij, zette de brommer tegen een muur en liep weg. Door dit verdachte gedrag liep hy in de gaten. Hij bekende, dat hij de brommer had weggenomen omdat hij deze wilde proberen. SCHIEDAM, vrydag. De broodbezor gers zullen met ingang van maandag 3 september de trappen In de flatgebouwen van Nieuwland niet meer beklimmen! Van de dames wordt gevraagd om voort aan hun „half hrubi" of hun „gesneden wit" maar aan de buitendeur in ontvangst te nemen. Na de melk nu het brood. Men zal zich herinneren dat toen enkele jaren geleden de melk-slijters dezelfde maat regel namen, er een „melk-oorlogje" in Nieuwland Is uitgebroken, die ook lan delijk de aandacht heeft gehad, maar die op niets is uitgelopen. Namens de „gezamenlijke Schiedarase bakkers" is door de heer M. Koster, Berg weg 167, Rotterdam hierover een circu laire verspreid. Hierin wordt opgemerkt: Het is bijkans onmogelijk in de korte be- dientyd, die de bakker heeft, in elk trap penhuis naar boven te gaan, vooral in die wijken, waarin zich bijna alléén trap penhuizen bevinden. Daarnaast hebben wij kunnen constateren hoe voortreffelijk de bewoners van Nieuwland in de vakan tieregeling de bakkers behulpzaam zijn geweest door het brood aan de straatdeur in ontvangst te nemen." Daarom wordt van de dames een verdere dienst ge vraagd: om nog eens bij wyze van proef voor een periode van drie maanden, te Meer keus Betere pasvorm brengt nieuwe kleuren in de juniorkieding (Advertentie 1 M.) SCHIEDAM, vrijdag Het voetbalsei zoen komt alweer op gang. VoorKNVB'- er HBSS betekent dit dat de derdeklas sers zaterdagmiddag naar Die Haghe gaan voor het eerste dueL Gezien de resultaten van vorig seizoen en ook uit de oefenmatch is gebleken dat HBSS weer bij de sterken kan gaan behoren. Thuis speelt HBSS 2 tegen Die Haghe 2. Vrijwel alle overige Schiedamse clubs komen ook in het veld ook al is er voor deze veertien amateurclubs van compe titievoetbal eerst volgende week sprake. Er is een scala van vrienschappelijke duels. Op de Boshoek durft SFC het zelfs aan de tweedeklasser VIOS uit Den Haag het hoofd te bieden. JongeTul van 1962 let ten bij het kiezen van hun kleding vooral op de kleur! De nieuwe mode laat zfen hoe belangrijk dit is. In brons, blauw, .grijs en bruin ïs nu de grootste variatie. Ztj, die deze schuimrubber merkmatras al eerder kochten voor de vastgestelde prijs... 98.50, kennen uit ondervinding het genot van de heerlfjke en soepele ligging. Dit is nu een aanbieding van de hele fabrteksvoorraad van dezelfde éénpersoons matras sen, maar niet voor de vast gestelde, maar onze reclame prijs. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze merk- hemden malle maten 3ótjm 42, in zeer /5V3 chique linten, /J*7 voorfi^B r Vulpenhouders van 3.95 met gouden pen en garantie. La- my vanaf 8.95. Balpennen (ook met 3 en 4 kleuren). Bij Boekhandel „Modern", Boer- havelaan 124, tel. 6 8415. Alles voor de school: Agen da's, multobanden (met los bladig cahier), passers, drie hoeken, kleurpotloden, verf dozen (Talens en Gunborn), woordenboeken, atlassen enz. Bij boek- en kantoorboek handel „Modern". Boerhave- laan 124, telefoon 6 8415. SCHIEDAfc^ NIEUWEN1Bi ^WëS ^i^-Cer^ Nu nog de tijd om een koelkast aan te schaffen. De Jager, Broersveld 108-134, (uw vertrouwde adres), le vert u een formidabele Pon tine koelkast, 2uG 1. voor 2.88 p. w.;) direct uw ejgen dom. Geen aanbetaling. Dit mag u-niet laten lopen. SCRiEDAM, vrijdag Voor de tweede de tegen USC 2 vastgesteld. „Schiedam" 3 r, gaat honkbalclub „Schiedam" een is sterk genoeg om onbereikbaar voor de "^httoer tegemoet. Zondagmorgen om laatste concurrent (HOV) het kampioen- t el* uur staat „Schiedam" wederom op het schap van de tweede klas B van het Amerikaanse honkbalveld op .het Scbie- rayon te grijpen. Zaterdag heeft „Sehie- "^-complex om te trachten ln de beslis- dam" 2 het heel moeilijk bij de sterke singstredstrijd tegen het sterke Sparta 3 reserves van Neptunus. Het ïs mogelijk p kampioenschap van de derde klasse A dat „Schiedam" 2 de goede derde plaats k v*n de KNUb te veroveren. De uitslag is in de eerste klas verliest DRZ, dat nog niet te voorspellen, de concurrenten zijn steeds puntloos is, ontvangt zondagmorgen |p sterk. „Schiedam" heeft nu echter Neptunus 3. De Roterdammers hebben p;°e kans om terug te gaan naar de lande- veel ervaring zodot onze stadgenoten we- ËÉ?l e tweede klasse, „Schiedam" dient die derom niet aan bod zullen komen. Bh ^p*ans te grijpen. De zwartwitte» zijn zeker BHC moet SW 3 de volle winst kunnen |fS*& st*at om met een extra krachtslnspan- behalen. ggPhig gesteund door het legioen supportera Als de honkbalclub „Schiedam" er zon- WÉ belangrijke winst te behalen. dagmorgen in slaagt het kampioenschap van de derde klas A te veroveren zal la||. Mogelijk dat er zondag nog meer vreug- zondagavond in de kantine van Sehie- ig bij „Schiedam". Voor elf uur is na~ dam op Harga een receptie worden, ga- aaïinfclijk ook de thuiswedstrijd van het der- houden. jkanter» Personeel gevraagd Welk leuk zelfstandig jong meisje komt helpen in in genieurs gezin met 3 jongens. Sprecher, Boeierstraat 2 d. Telefoon: 5 0486. Meisjes gevraagd voor lichte inpakwerkzaamheden in onze nieuwe fabriek. Goed loon plus premie. Zaterdags vrij. Aanmelden: Banketfa- briek W. Xestcr N,V„ Broers- veld 67 te Schiedam. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint dé verkoop van deze één persoons schuimrubber matras sen, 80 x190cm, met geborduurde^^ jfjkli zijkanten voorf%

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1