Zijn sober gebouwde flats niet voortijdig verouderd? Burg. Peek overziet vier jaar arbeid in de Raad Raadsvergadering in teken van afscheid Coöp DES richt het o°g op de toekomst Geschiedenis van F.B.L oppervlakkig verteld Bonte bloemlezing van het nachtelijk vermaak Bij afscheid van oudeGemeenteraad Discussies over huurverhoging Mogelijk ook concentratie De onzichtbare tegenstander in Amerikaanse burgeroorlog Pas op, niet hier! Burgerlijke Stand NOG MEER SUPER-MARKETS MUTATIES Monopoie vertoont: KERKDIENSTEN SCHIEDAM DANSSCHOOL WESTHUIS ■IN MONOPOLE: Monopole-malinees Uit de tweede divisie 1. J. DE KAPER CHALET „AUSTRIA" KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Koeriersters „ARGUS" bril „ARGUS" brillen ZATERDAG 1 SEPT. 1962 SCHIEDAM, zaterdag De Gemeente- nad van Schiedam ls gisteravond voor iet laatst in de oude samenstelling btf- «B geweest, daar dinsdag aanstaande de nieuw-verkozen raadsleden geïnstalleerd zullen worden. Dit was voor de Raads voorzitter, burgemeester mr. J. W. Peek gerede aanleiding om een overzicht te geven van hetgeen in de nu verstreken zittingsperiode van vier jaar in Schiedam fa gebeurd. „Met voldoening kan worden teruggeblikt op een periode die voor onze aUd een bijzonder betekenisvolle is ge worden. Want vele werken zijn tot stand gekomen, welke bi het plaatselijke leven ou reeds volkomen z{jn ingeburgerd; daarnaast is met andere werken een aan hang gemaakt, welke voor de verdere ont wikkeling van Schiedam van overwegen de betekenis zullen blijken te zijn," zo constateerde mr. Peek. Jn de nu afgesloten periode schijnt de greep van de overheid op de economische periodiciteit te zyn versterkt, de ontwik- teling loopt thans meer langs geleide lijke banen. De spanningen op de bouw markt zijn constant gebleven, die op de kapitaalsmarkt bleven binnen zekere grenzen. Van ontspanning kan. niet wor den gesproken, maar de zaken konden, z|j het op lager vlak dan wU zouden wensen, gaande worden gehouden." „Het aantal plannen in portefeuille is over de gehele linie zo groot, dat iedere verlichting in de situatie onmiddellijk nieuwe projecten naar voren doet komen, zodat het met tot een reele ontspanning i komt," aldus de burgemeester. Vier grote bruggen kwamen gereed: de Vijfsiuizenbrug, de Sportparkbrug, de Spoelingbrug en de Proveniers brug, Het Pr. Beatrixpark kon worden geopend ea het Sportpark Harga aanmerkelijk uit gebreid, zodat de groengordel rond de stad kon worden doorgetrokken tot aan de Maasboulevard. De werken aan het Stationsplein en het .Raadhuisplein geven reeds een aanduiding van de verwezen lijking van een grootse stedebouwkundi- ge visie. Na een periode van bijna alge hele stilstand is de scholenbouw weer goed op gang gekomen: door dc toepas sing van systeembouw zal nog in de loop van deze cursus het tekort aan school lokalen in Nteuwland worden opgeheven. Grote bedragen zijn gevoteerd voor de woningbouw. Daaraan gmg een krachtige sanering van verouderde stadswijken ge paard. 550 woningen werden gesloopt of aan de bestemming onttrokken. Dit zijn woningen die niet meer aan de mini mum-eisen van onze moderne tijd volde den. Meer wooncomfort hebben onge- tv/jjfeld de bewoners van de 2500 wonin gen die'in de afgelopen vier jaar in ge bruik konden worden genomen. werd prijsgegeven, en hoewel de bebou wing meer open zal zijn dan in Schiedam zelf, zal het geheel een stedelijke sfeer ademen. Geen tuindorp, maar een tuin stad dus. Huisvesting De bevolking nam toe met rond 2.300 personen tot ruim 81.000. Tegenover een vrijwel constant geboorte-overschot van 1.000 per jaar staat een vestigingstekort, In 1961 zelfs van 861 personen. Nog steeds verlaten velen Schiedam omdat ze daar geen passende woning kunnen vinden. De wachtlijsten van het Bureau Huisvesting verminderen dan ook practisch niet. Naar verwachting zal ook in de komende ja ren daarin geen verandering komen. Zo lang nieuwe industrieën zich hier blijven vestigen en zolang dc sanering van de oude stad doorgang blijft vinden, zolang zal deze toestand zo blijven. SCHIEDAMzaterdag In de grote etalageruit van de ja. Bos- sers aan de Broersnest is, by een vechtpartij t-ussen Engelse zeelui, een groot gat geslagen. Op de restant van die ruit zagen we ket opschrift geplaatst: j>as op. n{ec hier, maar door de deur naar bin nen.'" Apothekersnachtdienst: Apotheek Hem. De industiie onderging wederom een -> hrundt, Dem brandt laan 5. uitbreiding; rond 7& ha werd in etf-|Be b,J ?Hg?val; GG en GD Tumlaan pacht uitgegeven aan diverse bedrijven HK ™''1^®91S9L Hlht. van binnen en van buiten de stad. Rond1 Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge- IS ha werd verkncht aan dc werf - we Waterweg". Door de burgemeester werden ook de diverse nota's gememoreerd die in de af gelopen jaren zijn verschenen: de sport en de gas-nota, het vervoorsrapport van het E.T.I. en het rapport Bejaardenzorg. ODk over de instelling van het geweste lijke orgaan Rijnmond is veet te doen ge weest; daarover is enkele weken geleden door de regering een wetsontwerp bij de Kamers ingediend. „Grote plannen plegen slechts lang zaam tot stand le komen," bracht mr. Peek in herinnering en dit slaat ook op dc bouw van het ziekenhuis en het stad huis. De bouw van het ziekenhuis zal In 1963 kunnen aanvangen. De plannen voor het stadhuis worden bestekkiaar gemaakt en omtrent de overdracht van de Kjjks- hhs is overeenstemming bereikt, zodat alle grond voor het Stadhuis nu in het bezit is van de gemeente. Tenslotte werd1 Schiedam is in plaats van de lieer"Ïl'm' nog genoemd de plannen voor de Bene- van LUh, die wegens persoonlijke om- lux-tunnel, die een oplossing zal moeten gtandighedon moest aftreden, tot secre- u --J—taris benoemd de heer W. de Zeeuw. Nieuwlandflat 56. Per abuis is eerder door de tweede secretaris de heer Wiegel opgegeven dat hij het secretariaat 20U waarnemen. opend: maandag 10 tot 21 uur, woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17.30 en 10 tot 20 uur. woensdag 9 tot 20 uur. vrijdag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 en 17 uur. 's zon dags 12—17 uur: „Het menselijk ge zicht van Europa" en ..Constant: Nieuw Babylon" BIOSCOPEN Passage: 2 en 3 uur: ..Spartacus". Monopoie: zaterdag 2, 7 en g.15 uui en zondag 7 en 9.15 uur: „Inspecteur Hardesty Zondag 2 en 415 uur: „De onzichtbare tegenstander". DIVERSEN Julianapark: 2—8 en 8—11 uur Dietenkijk. De Rank 8.30 uur Huldiging dr. P. v. d. Kuy. SCHIEDAM, vrijdag. op de dinsdag jl, gehouden bestuursvergadering van de Algemene Borjd van Bejaarden afdeling Benedenmaats „Toch kan mjj soms het onbehagelijke gevoel bekruipen, dat vele van deze wo ningen misschien wel al te zeer op de huidige moeilijkheden zijn Ingesteld, zo dat zjj hij een verhoging van de levens standaard (en wie koestert hieromtrent niet zijn verwachtingen?) voortijdig als verouderd moeten worden beschouwd. Ik denk met name aan de brede toepassing van bijvoorbeeld centrale verwarming, liften, geluid demping, enz.". De financiële situatie maakt het niet makkelijk alle technische mogelijkheden ten volle te benutten, want de huurprijzen zouden door die verbeteringen te zeer sty gen. Maar aan de andere kant moet men niet uit het oog verliezen, dat het aanhouden van de minimum-eisen van heden tot be neden-maatsc woningen In de toekomst leidt. Het is echter niet aan de gemeente besturen gegeven bij het bepalen van het woningpell een leidende rol te spelen; de richtlijnen van de centrale overheid zijn scherp gesteld en laten ternauwernood enige speelruimte. Zo kon mr. Peek het gemeentelijke beleid verontschuldigen. Maar invloed heeft het gemeentebestuur wanneer het gaat om de opbouw van de stadswijken, van de plaats dus en de om- geving waar de woningen komen te staan. Zo werd om, het nieuwe uitbreidingsplan voor Kethel vastgesteld, waarbij een nieuwe koers werd ingeslagen: de oude gedachte van het landelijke karakter SCHIEDAM, zaterdag De vergade ring van de Gemeenteraad van gister avond, de laatste van de Raad in deze samenstelling, stond wel In het teken van het afscheid. Dat bleek niet alleen uit het hloemstukje dat op de tafel stond voor de plaats van de heer A. Hoek (hem door zijn mede-fractiegenoten aangebo den), maar ook het feit dat de raadsleden rich niet erg praatlustig toonden en alle voorstellen op één na zonder enige dis cussie onder de hamer doorgleden. Het afscheid kreeg ook een min of meer of ficieel tintje door de rede van de voor zitter, burgemeester mr. 3. W. Peek, waar in hij een overzicht gaf van de werkzaam, heden van de Raad in de afgelopen zit- tings-periode. Aan het slot daarvan heeft hij nog In het kort een Bfzonderlijk woord gericht tot de zeven 2ittende leden, die niet meer ui de Raad zullen verschijnen, te weten de heren A. Hoek, H. W. G- Hoek, C. v. d. Hoek, J, P. Kloppers, H. Kornfeld, A. A. Vink en J. J, van Weerkom. „Gij hebt een aantal jaren, soms vele jaren lang, Uw krachten gegeven aan de gemeen schap; de algemeen gehoorde klacht over verflauwde belangstelling voor het alge-' meen belang geldt met uw persoon. Gij hebt Uw gaven van verstand en hart en Uw tijd gesteld in dienst van onze bur gers en daarvoor breng ik U namens de ganse gemeente warme dank. Ik geef U de verzekering, dat wij aan Uw persoon en Uw werkzaamheid goede herinnerin gen zullen bewaren", aldus mr- Peek. Voor deze zeven niet weer-kerende Raadsleden ls daarop gesproken door no taris A. Hoek, die 27 jaar lang lid van de Raad is geweest. „Met genoegen heb ik medegewerkt aan het besturen van wek vond de heer Collé: de womngen deze gemeente en ik bewaar goede her- Parallelweg 23_ A en 236 A. Tj. werd innoringen aan de leden zowel van het door de wethouder ontkend, waarop oe .heer Co lie wapperde met brieven van de i Huuradviescommissie, maar deze zouden al een verouderde toestand omschrijven. Tot slot vcrklaaidc dc wethouder dat de I kwestie over deze twee huurders schriftc- Door dc Ge-i],jk worden toegelicht SCHIEDAM, zaterdag. In spoedgeval len zijn gedurende dit weekend de vol gende artsen te raadplegen: J. van der Veer, Ruys de Beerenbroucklaan 16. teL 60873, mevrouw C. Duyster-Jamin, Burg. Knappcrtlaao 156, tei 69991, P. J. W. Beu kers. Burg. Knappertlaan 78, teL 68004. Geopend is apotheek Rembrandt, Rem- brandtlaan 5, die ook gedurende de vol- College als van de Raad. DU werk hier116 nachtdienst waarneemt, is een stuk van myn leven geweest hel vertrek laat mij met onberoet d", zo verklaarde de heer Hoek die in dc lange jaien van zijn lidmaatschap drie burge meesters, twaalf wethouders en meer dan honderd Raadsleden had meegemaakt. „Met geen van hen is ooit do goede ver standhouding verstoord geworden". Hij wenste tenslotte allen „veel wijsheid, ook op politiek gebied, veel daadkracht en bovenal Gods zegen" toe. Wal het afwerken van de agenda be treft, is slechts één punt in bespreking gekomen: de huurverhoging. Daar dit geen voorstel is va» B. en W-, doch slechts een plaatselijke uitwerking van ministe riele richtlijnen, konden de discussies ook alieen details betreffen. De heer Van Woerkom (VVD) kwam terug op een schrijven van zes bewo ners van de Aleida. cn Van der Eist- straat, die bezwaar hadden aangetekend tegen de "huurverhoging (waarvan ie ove rigens ook vrijgesteld zijn). Maar B. en W. hadden verklaard „wegens slechte toe stand van de riolering" en de bewoners hadden gesproken over „zware verwaar lozing" en „lekkende daken". Wethouder Van Kinderen ontkende ten stelligste dat er van verwaarlozing sprake kon zijn. Er ware» wel klachten geweest, maar die waren zo goed mogelijk ver holpen. Wal bij het gebrek aan personeel zeer veel moeilijkheden geeft. Alleen de riolering, daar mankeerde iets aar*, wat met eenvoudig te verhelpen: was. En lang dat met het geval was, zou de huur ook niet verhoogd worden. Geboren: José, dLv. J. Barzilalj en A. Leentvaar; Cornells Ml z.v. C. D. Scholte cn T. van der Stelt; Maarten. z.v. J. W. van Gulik en E. Kwakernaak; Olav C., Z-v. J. Admiraal en C. M. Peitsman; Her man us A., z.v. P. Boer en M. A. van Rijs- bergen; Joanne L, d.v. H. Planken en H. J. Mennen; Cornells A. J„ z,v. A. C. M.' ftüigrok en J. J. J. van de "Water. GEBOREN: Fetronella L. d. v. J. A. A. van Veen en C. A. M. Klein; Karen d. v S. van Eijk cn E. Heijnemans: Hcnnette A. d. v. L. J. Clement en F. R. Sehcepe. Frans z. v. A. van der Gaag en H. J.' Ben- tem; Richard z, v. W. van der Zee en J. Weeda; Maria T. d. v. C. van Bochove en G. Gnms. Geboren: Johannes J. M. z. v. J. H. Kerkhof cn A. M. van der Meer; Phyllis d, v. K. A. Aarfsen en M. Mundler. ONDERTROUWD'. G. van Barneveld 47 j. en K. de Raat 50 j.; J. J. Drenkel- ford 25 j. en F. Eibers 20 J. Dröge 52 j. en L. Maliepaard 51 j.; C. J. Dijkstra 28 j, en H. C. Crama 20 j.; B. Gocderond 40 j. en A. Maas 26 j.; II. Heljn 27 j. en A. M. L. van der Sloot 24 j,: G. Hoogland 23 j. en C. H. de Raaij 23 j.; J. Jung 24 j. en S, S. Zonneveld 17 j.; N. Kink 24 j. en G. Booij 23 j.; B. M. Tóth 24 j. en M. Steenbergen 21 j.; P. J. Meijer 26 j. en C. M. Jansen 24 jM. J, C. M. Oomes 25 j. en C. S. Cino 21 j.; D. Poot 23 j. en I. H Vieghert 22 j.: D. Pouli 26 j. en "W. P. Kieuwland 29 j.; R. H. Verstelie 27 j. en M. M. Hol- lenga 23 j.; J. A. Wesenaar 25 j. en L. M. J. van Buijtenen 28 j.: H. Storm 26 j cn J van Gclderen 20 j. GEHUWD: D. W. Koie- vaar 26 3 en C. Landman 27 j.; B. Stoel 2a j. en R. Mets 24 j.; I. Vijfvinkel 28 j. en C. J. M. Meeder 24 j.; J. Horaan 2G j. en E. M, Arendse 25 j.: H. J. Heikes 22 j. en A, C. Deijl 19 j.; J. de Heer 23 j. en A. M. J, Ooijendijk 20 j.: A. J. van Giessen 27 j. en M. de Jager 28 j.; J. P. J. Brouwer 22 j. en Y. J. Trompper 16 j,; L. A. H. de "Waal 27 j. en P. M. A Rensman 27 j.; A. J. M. van Loosbroek 23 j. en AI. L. Ha gendoorn 21 j.; H. Warnik 24 j. en M. E. de Rouw 24 j.j H. Moerer 23 j. en M. AL de Vries 21 j.; C. Fabrie 24 en S, F. Visser 20 j.; P. C. J. Swinkels 38 j. en J. M. Vredebregt 35 j.; C. Vink 25 j. en M. van Rijnzbergen 18 j.: B. Berkel 30 en E. Post 24 j. Overleden: N. H. van Steenbergen, 13 j.; W. Visser, 52 j. OVERLEDEN: G. Bergman 88 j. wed. van J. van Smirren; W. T. P. Nijenhuls "Ij. Overleden: F. T. van der Windt, echtg. van .T. Zwaan, 68 jr. J. H, van den Bosch, 62 jr. H. M. van Oe veren, 63 jr. Tussen dc heer B. E- Colic (CPN) en de wethouder ontstond echter een scher pe woordenwisseling. Volgens de nota van B. en W. zouden er in Schiedam geen woningen zyn waarvan de huurprijs krachtens een voor 1 september 1962 door de Huuradviescommissie op verzoek van de huurder algegeven verklaring is te ruggebracht tot die welke gold op 31 maart 1960. Zulke woningen waren JAMES STEWART speelt de hoofd rol van inspecteur Hardesty in The FBI Story. Het wel en wee van Inspec teur Hardesty's prlvéleven wordt niet onthouden. Daar is z(jn jonge vrouw (Vera Miles), die eerst erg opziet tegen het leven met een ambtenaar van de Amerikaanse Centrale Recherche. Daar zijn de kinderen, vijf stuks. De „human touch", althans de mense lijke toets idzU de Amerikanen die zien, mocht niet orttbreken fai deze film, die daardoor niet de geschiedenis, maar een geschiedenis van het FBI is geworden. Een geschiedenis In vogelvlucht, snel, op pervlakkig cn volledig gestroomlijnd. We hebben al meer films gezien, waar aan het Federal Bureau o£ Investigation zijn medewerking verleende. In dit op zicht biedt The FBI story niet zoveel ver rassingen. Hoogstens worden de opbouw de werking en de technisch-wetenschap pelijke outillage van dit machtige opspo ringsapparaat uitvoeriger behandeld. Uitvoeriger maar niet realistischer. Hel FBI wordt geschetst als een volmaakt integer orgaan ter bescherming van de burgerlijke en democratische vrijheid. Ook dat is geen nieuw geluid. Voordat het FBI in de twintiger jaren onder leiding van Edger Hoover kwam te staan was het er een rommeltje. Maar met 2ijn komst werd de bestrijding van dc welig tierende misdaad een zaak van serieuze strategie er. wetenschappelijke planning, nicolor en realistisch recherche-werk verdragen elkaar nu eenmaal slecht. (MONOPOLE, t.m. zondag) van de coöperaties in het buitenland, stel- SCHIEDAM, vrijdag. Wat zal de toe komst brengen voor de nu zestig jaar oude Coöperatie D.E.S.? „Wij moeten met de moderne ontwikkelingen meegaan en zelfs trachten deze voor te blijven", vindt voorzitter A. M. de Wel. Daarom kijkt de Coop. D.E.S. in de toekomst. De stad Schiedam groeit cn vernieuwt zich dat moet de Coöp. D.E.S. dus ook doen. Niet zelfgenoegzaam blijven stilstaan maar meehollen met deze haastige En plannen maken voor de toekomst. Toen vorig jaar dc eerste super-market aan de Mgr. Nol ens laan werd geopend, was dat een experiment. Het is daarmee een beetje fout gelopen, maar dan in gun stige zin. De toeloop was véél groter dan berekend! Dat was wel erg prettig maar de organisatie kwam zo in de knoop. De winkel bleek eenvoudig tc klein. Daarom komt de Coop. D.E.S. wéér met een super-market, maar dan een iets gro tere. Namelijk in het eerste, complex nieuwbouw dat in Kethel-Groenoord wordt neergezet. Daarvoor wordt gedacht aan een samenstelling niet van twee (zo als aan de Mgr. Nolensiaan) maar van drie winkelruimten. En als m de wat verdere toekomst bet grote winkel-centrum in Kethel-noord wordt gebouwd, dan -wordt zelfs gedacht aan een nóg grotere super-markt Moge lijk zal daar dan plaats zijn voor artikelen uit andere dan de voedings-middelen branches. Textiel, huishoudelijke- en luxe-artikelen, duurzame gebruiksgoede ren, wie weet Want met de stijging van de volkswelvaart krijgen de uitgaven voor de niet-consumptieve goederen een steeds grotere plaats op het huishoud budget. Dat heeft men gemerkt aan de winkel jor textiel en huishoudelijke goederen, die nu bescheiden in de Ketheïstraat is gevestigd, maar daar veel te weinig ruim te heeft „Als de sanering van de binnen stad is ingezet liggen daar misschien mo gelijkheden voor ons in die branche. We zullen zien," Doch ook organisatorisch is er een wij ziging te venvachten, n.I. een concentra tie van de Verbruiks-cobperatles. Het be stuur van dc Coöp. D.E.S. kan wijzen op dc wel heel sterke plaats die deze orga nisatie !n de Schledamse gemeenschap in neemt en is er voorshands nog niet zeker van of een samengaan met zusterorgani saties noodzakelijk zal zijn. Maar de ten dens is er wel. In zijn jubileum-boek schriïft de heer Bakker hierover: „Mede in navolging de Co-op Nedeiland de deelgenoten voor, ook hier over te gaan tot concentratie, zulks aan de hand van een rapport; uitge bracht door de Structuur-commissie. De algemene gedachte is door het Congres aanvaard. Gestreefd wordt naar een sa menvoeging van coöperaties, zó, dat het land slechts een vijftiental (er zijn er 200 en er waren 300) grote coöperaties zal tellen, elk met een omzet van tenminste tien miljoen gulden. Tal van voorzienin gen en maatregelen moeten daarbij ge troffen worden. Reeds zijn enkele van die „Coöperaties nieuwe stijl" gevormd. Hier en daar hou den min of meer ernstige bezwaren de voltooiing nog wat tegen. Er bestaat wel eens vrees voor verlies van het eigene, van waardigheid en zeggingschap. De Coöp. D.E.S„ hoewel tot de coöperaties be horend, die een zelfstandig bestaan zou den kunnen voortzetten, heeft zich toch bereid getoond aan de structuurwijziging mee te doen en dus deel van een groter geheel te worden. Verschillende mogelijk heden worden nog- overwogen. Gehoopt mag worden, dat het tot een algemene aanvaarding van de fusieplannen zal komen. Zeker js, dat de nieuwe toestand de coöperaties een sterkere positie zal geven en dat is in het belang van de verbruikers." Ned. lierv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds, J. D. Smlds en 5 uur ds. S. Gerasen (Utrecht). Bethelkerk: 10 uur dr. L. J, Caze- mlec cn 7 uur ds. C. v. d. Steen. Opstandmgs- kerk: 10 uur ds. H. W. Hemmes cn 7 uur dr. L. J. Cazemier. Vredeskevk; 3 en 10.45 uur 's. C. v. d. Sieen en 7 uur ds. A. Hoffman. Ned. lierv. Gcref. Evanj;. Gebouw Irene: 10 uur ds. L. Vroegindewey (Delft). Grote kerk: 5 uur ds, S. Gerssen. Evang. Enth. kerk. 10 uur ds. S. G. V. d. Ned. Pret, Bond. "Westvest 92: 1030 uur ds. D. Kin assen. Oud-Katn. kerk. Dam 28: 10 uur H. Mis. Baptisten-gemeente. Gebouw Irene: 7 UUC ds. R. Keil In g. Leger des Hells. Lange Haven 27: 10 uur Hei liglngssam en komst cn 730 uur Verlos- singssamenkomst. Gerrit Verboonstraat: 6 45 uur OpcnJuchtsamenkomst. Alle samenkom sten o i,v. bng. K. Wicnnge en majoor R. Reftsmu. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 6.30 uur Wachttorenstudie; onderwerp „Dc naam van Jehova - een steike toren". Woensdag 7HO tur theocratische bcdieningsschool cn dienst- 'cfgadermg. CUr. Geref. Kerk. Kerkgebouw Waranda hoek B.K.-laan: io uur: Leesdienst en 5 30 u. tls M. S. Roos ('s Gravezande). Hcrv. Gemeente Kethel. De Rank: 3.30 uur ds. J. E. L. Bruiumelkamp. Dorpskerk: 10 uur d». J. E. L. Brummelkamp en 7 uur ds. v. <i. Most (Rotterdam). Jeugddienst. Geref. kerk. Oostcrkerk: 10 uur ds. J. Na- wijn cn 5 uur ds. \V. A Krijger. De Ark Kethel; D30 uur ds. W. A. Knjger en 230 uur ds. J. Na wijn. Kantine S.C.F.: 10 uur ds. P. R. Everaars en 5 uur ds. J. Nawijn, De Goede Haven: 10 uur ds. H. J. van Duinen (Zwyn- drecht) eu 5 uur ds. P. R, Everaars. Julfana- kerk: 30 uur as J. Veria re (Schlebroek) en 5 uur ds, H. J. van Duinen. OPENBARE KENNISGEVING GEMEENTE SCHIEDAM Bezoek H.M. de Koningin op 13 september 1962 INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN vanaf maandag 3 september Warande 207 - Tel. 6 8211 SCHIEDAM, zaterdag meenteraad van Schiedam is gisteren avond op voorstel van B. en W, de heet* J. A. Ruys, gerekend met ingang van juk 3962 benoemd tot arts in vaste dienst bij de G.G. en G.D. Aan mevr. M. H. Tiessens-Blom. on derwijzeres aan de Klaas de "Vricsschool A aan de Zwartewaalsestraat is eervol ontslag verleend uit genoemde betrekking „Nachtleven in een wereldstad" Is een leegstromen. Dan begint het avontuur Inderdaad intercontinentale bloemlezing van allerlei 'soorten van vermaak in nachtclubs en varlête-theaters met een duidelijke voorkeur voor fraai en/of ge raffineerd bloot samengesteld door de Italiaanse regisseur Luigi Vanzi. In het bekende Farijse Lido werden de Girls gefilmd maar ook "n jonge donker- huidige strip-tease koningin, die haar op windend werk verricht onder begeleiding van een wolkbreuk. In Hamburg, op de Heeperbahn, zocht men een nogal gr of- Duitse variant van de ontkleedkunst op, die op een onfrisse vondst berust. Naast een internationale selectie van naakt en smi-naakt brengt de amuse- tnents-wereldreïs dansers en danseressen, In Tokio en Las Vegas (de verbluffend tynchrone Tiller Girls), de ^verbluffende acrobaten, enge rock'n roll-schreeuwers, kpopen-koningen van Lambeth, exotische kitsch-nummers en verrassend realisti sche opnamen van een gospel-service in de New Yorkse negerwijk Harlem waar cc-n verpleegster bij de hand is om explo res van hysterie de kop in te drukken. Een heel curieus stukje film levert ook het gevecht in een Farijse zaal op, waar vier aapmensen elkaar ten gerieve van het vrolijke publiek met alle geoorloofde «n ongeoorloofde middelen aftuigen. De film is in (fraaie) kleuren opgeno men, maar de inleiding heeft men in chroomachtige toon gehouden. Ter ilfus- fratie van de grauwe sfeer van de dage lijkse struggle for life in Londen's kanlo- en werkplaatsen, die on v«f uur van de avond, misschien ook van de nacht, waarin overal ter wereld het amu sementsleven lokt. (MONOPOLE, maandag t.m. woensdag) De film doet enkele grepen uit dc be langrijkste operaties van het FBI: beteu geling van de terroristische activiteiten van de Klu Klux Klan, bestrijding van Ook trok-dc heer Collé zich wederom)de moorden op door olieconcessies plotse- hel lot aan van de 34 huurders aan de Parallelweg, die per 1 april 1960 een ho gere huur hadden gekregen, hoewel hun woningen niet in orde waren. Zij zullen nu per 1 september geen huurverhoging krygen (zolang de woningen niet ver beterd zijn) maar moeten de oudere ver hoging wel blijden doorbetalen. .Meten met twee maten", vond spreker. Dan had den zij zich maar eerder tot de Huurad- viesconunissie moeten wenden, zei de wethouder, maar dat weigeren de huur ders. Nu doet de gemeente het voor hen bij de minister. De resultaten moeten zij maar afwachten. Tenslotte wees de heer Collé nog op een aantal huizen aan de Van der Duyn van Maasdamstraat, waarvan de topge vel a] gedurende drie jaren doorslaat eu dc muren vochtig zijn. Moeilijke kwestie gaf de wethouder toe. Er wordt op ge studeerd wat er gedaan kan worden. En als de huurders hel niet nemen, kunnen zij tegen de huurverhoging protesteren bij de Huuradviescommissïe. Dc heer Col lé sputterde nog tegen dat drie jaar wel erg lang was en hij bleef als enig raads lid tegen de voorgestelde huurverhoging®, regeling. lmg rijk geworden Indianen in Arizona, liquidatie van John Dillinger en andeie topgangslers van Chicago. Maar het FBI beoefende ook de contra- spionnage. Als het nodig was, penetreer den zijn agenten in andere landen. Zo maakt inspecteur James Stewart een avontuurlijk reisje naar Argentinië. En na dc oorlog was er weer «en heleboel anti-communistisch werk aan de winkei. Aan spanning, actie en intriges ont breekt het dan ook waarlijk niet in „The FBI Story". Maai het gaat teveel om de grote trek ken, zelden om de tekenende, persoon lijke details van een operatie. Als de re gisseur Mervyn Leroy, één verhaal uit deze „story-omnibus" bij de kop had mo gen nemen, was er waarschijnlijk een overtuigender produkt uit de bus geko men. Misschien wel een film, die welis waar binnen kleiner kader, een veel overtuigender indruk had geboden van 't authentieke FBL En Leroy zou er dan wijs aan hebben gedaan geen kleur te ge bruiken, zoals hier wel geschied xe. Tech- In de tijd van de Amerikaanse burger oorlog golden nog vreemde opvattingen ten aanzien van spionage e» contra-spio- nage. De hogere, legerleiding was van mening, dat het leger zich niet tot spio neren mocht verlagen en een zekere ma joor Kearny moest daardoor met lede ogen aanzien, hoe zijn in die tijd waarde volle paardentransporten overvallen wer den door de tegenstander, die rfjn inlich tingen omtrent de route van de transpor ten kreeg van een verrader. Hjj besloot zelf maar een soort contra-spionage- dlenstje op te richten. Slechts een paar van zijn manschappen nam hij in vertrouwen, doch dit knapen. mochten dan ook gelden voor tien, want ze kregen een nieuw soort geweer te hun ner beschikking, die ze enige rualen zo snel konden laden als die ouderwetse scbietpijpen vari de vijand. Ondanks dat kwamen ze voor hete vuren te staan, zo dat er heel wat harde gevechten moesten worden geleverd voor ze „De onzicht bare tegenstander" onschadelijk hadden gemaakt. Het leverde genoeg stof op voor een spannende füm, waarin Cary Cooper de hoofrol speelt, bijgestaan door rauwe ke rels en... de lieftallige Phyllis Thaxter. De film is in WamerColor. (MONOPOLE matinees) deze competitie. SCHIEDAM, zaterdag Hermes-DVS opent de voetbalcompetitie met een thuis wedstrijd tegen de oude tegenstander 'tGooï, die goed is gestart met een over winning op IIVC. Onder de bezielende leiding van Bob Janse is vroeg begonnen met de training, de geest is prima en de blauw-wllteu zullen vol goede moed en strijdvaardig om 2 nur in Harga Ju het strijdperk treden. Deze wedstrijd wordt voorafgegaan door een ontmoeting tussen twee junior- elftallen, aanvang 12.45 uur. Het tweede elftal en ook het regionale jeugdelftal beginnen volgende week met de com petitie, SW, dat afgelopen zondag wel bijzon der slecht is gestart met een sprekende1 nederlaag te Xerxes, trekt zondag as. naar Hilversum, dat een verdienstelijke 2—0 zege boekte- Het is te bo^tn d*t de rood-grocnen lering hebben weten te trekken Uit het eerste verlies en dat zij nu zullen tonen dat het hun ernst is in Aan belanghebbenden wordt medegedeeld, dat het band met de rijtoeren en de daarmede verband houdende verkeersregelingen, noodzakelijk is, dat een aantal bruggen op bepaalde tijdstippen wordt open gehouden voor het wegverkeer, een en ander overeenkomstig onderstaande opgave: 8 00—1100 uur Koemarktbrug Oranjebmg 10.0010 45 uur Koningin Wilhelminabrug 9 30—1145 uur Appelmarktbrug - Beursbrug - Ooievaars- brug 9.301230 uur Proveniersbrug 13 0035.00 uur Koningin Wilhelminabrug - Hoofdbrug - Oranjebrug - Koemarktbrug (cq. tot pas seren stoet) 16 00 uur - passeren stoet; Hulpbrug Nieuwpoortweg (dit laatste alleen, indien H.M de Koningin via Overschie vertrekt). dierenarts uitsluitend voor kleine huisdieren, zal zich vestigen met ingang van dinsdag 4 september a,s, in de Jan Steenstraat 39 - Schiedam Spreekuren: iedere werkdag en zaterdag van 2314.30 uur en van 1920.30 uur. Bovendien op dinsdag en zaterdag van 9—10 uur. Telefoon 68234. Tijdelijk tussen 22 en 7.30 èn 's zondags telefonisch bereikbaar op nr 6 89 02. Heden geopend Broersveld 14 B Oostenrijkse sfeer, muziek en stemming. Aanbevelend, G. op 't Ende. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedyk 265 TeL 6 80 21 - Schiedam Rolfiltn® vergeten t Ue auto maat s-taat vqoi u klaar Alle soorten films Foto K, van Vuuren Hoogstraat 106 Ontmasker de schoonheid van uw ogen met een Iedereen ls verrukt over dc verrassende modellen van. de nieuwste Wat een pasvorm en afwerking! Bij „ARGUS" wordt gelet op i wordt u op de juiste wijze geadviseerd en !e stand van de ogen en vorm van het gelaat. Uw ogen worden mooier Uw ogen zullen spreken met,,, een „ARGUS" BRIL. En weet u wat belangrijk is? Niet de DUURSTE bril is de MOOISTE maar de JUISTE brilt ORANJEGALERIJ TELEFOON 66431 Te koop Sbave-dealer van Phihsbave, Remington, Braun. Slijpen, repareren, s morgens ge bracht, *s middags klaar Slij perij, staalwjircnhar.de] Gé Kleyheeg, Nieuwstraat 43, te lefoon 61719. B(j showroom Coja wasma chine mei wringer en tijd klok 155 Centrifuge 11JI0. Langzaamwassers Miele sys. leem 195 De nieuwste was- spoel- droogcombmatle mef 4 motoren, elektrisch ver warmd en l pompen veo? t 495 Showroom Coja Lange Haven 126 tel 6 3341 Voor pasfoto - naar K van Vuuren Hoogstraat 106, teL 6 67 20 In één dag gereed. j Perir Permanent wave Kapsalon Hélène, de salon voor de betere permanent Stroomloos, voor ieder haar geschikt ƒ7.50. Hélène ticde permanent de meest ideale natuurlijke permanent ƒ10. Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent 1 Kapsalon Hélène, Rem- brandtlaan 22, Schiedam, teL 67170. Diversen Laat uw spiraal vermaken modem opklap, of kantelbed Prima afwerking, als nieuw terug Het goed, konpste adres DUB., Groe- nendal IA (Broersveldpad), telefoon 6 70 28 (na 18 uur telefoon 667 89) Ledikanten, hutledikanten, kampeer bed. den enk Kom eens praten Uw kinderen Ier er. wat dat hun hele leven rijkerzal maken hen bewUster, dus dubbel zal doen leven als u ze aanmeldt by het jeugd koor Orpheus. Re/petities on der vakkundige Helding des woensdags van ,18.30—19.30 uur in Arcade, X- Haven. 71» Schiedam. Secr. J. de Koster. R'daxasedijk 222 c, Schie dam, telefoon 87630.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1