dag Dokter P. van der Kuv werd een hele SCHIEDAM m Dankbare Coop. D.E.S. schenkt burgerij piano voor schóolbuitenhuis Ir. K. R. Tip jubileert bij de Ver. Glasfabrieken Zelf-gebouwde kantine van DWS off. geopend Bij zijn zilveren arts-jubileum Candidatuur weth. W. Kok aangevallen HONKBAL Schiedam faalde tegen Sparta 3 op de drempel naar promotie liiiin^sÉianiiiiiiiJBiiÉBiijffiffiïiiniui^iiÉi^triiinDiiiiHraHïiiiiiHjÉBiBliMÉij^BjBjÉ Heel Kethel was er voor op de been gekomen Rollende buizen klemmen been van meisje af Receptie bij 60-jarig bestaan Goede bedrijfs resultaten Wie heeft iets verloren W. v. d. burg] DANSSCHOOL WESTHUIS MEISJES W; 962 )ttA>-lUG 3 SEPT. 1962 crnTFDAM, Zelden zal arts zo gehuldigd zijn als dokter P. j.r Kuy uit Kethel die zaterdag ziin v^eMn amblsjttbileom vierde. De dokter *T*toiaal beduusd van. Geheel Kethel St.van '5morgens vroeg tot 's avonds 3?£«i de huldiging meegewerkt, vele Urfirden felicitaties heeft de dokter 22S veie cadeaus kreeg hij .«eiUkc sprekers hebben van hun Sfi* voor de arts getnigd m de r*"_aê weken kan de dokter nog eens LSftken op wat hem zo feestelijk EïSrKmen want het huldlgingscomlte g,t een keurig programma maken, kunst- ^- verzorgd door de heer A- van der nHf. die voor de caUlgrafle zorgde en de kunstenaar Jaap de Raat die rtoole waterverfschelsen in het boek- vukic plaatste met visIe op tafere- iea van de huldlgingsbyeenkomsten. Ook L Keihelse landschap, de hulde van de kinderen e.d. konten In het boekje voor. Bovendien krijgt de dokter «ver drie. der weken een kleurenfilm met geluids band met reportages van de feestelijke du Op alle plaatsen ztfn opnames ge makt, er werd *elfs vanuit de kerk ge- fiimd. èn op de geluidsband staan inter- dews met de jubilaris, met zijn kinderen, otl de secretaris C. Dubbeld van het huldigizigsconiité. Voor dokter P.van der Kuy begon hetmarathonfeest 's morgens om tien uur toen het -huldigingscomité zich ten hut- 'je ran de jubilaris vervoegde. Daarna ring het naar het kerkplein van de Her vormde Kerk waar 730 kindoren een aubade brachten. Voor ruim 500 belang stellenden was ook nog plaats en zij konden de muziek van- het jeugdorkest van St. Radboud horen en het liedje dat pastoor Wuyster speciaal voor deze kin derzang had vervaardigd. Deze dag zijn er diverse liederen gezongen. „In Ke thel staat een huis" heette het lied dat op dftbetekenis van dokter Van der Kuy's arbeid wees. Verder werd 's middags op het DHS- teirein en 's avonds in De Rank het feestlied gezongen dat het oud-gemeente raadslid J, L, Lansbergen heeft gemaakt. Ook buiten het kerkplein stonden vele belangstellenden. Op DHS-terrein 's Middags waren zeker tweeduizend toeschouwers naar de DHS-terreïnen ge komen waar .'wethouder xnr. P. van Boc- hove namens het gemeentebestuur met waardering sprak van de arbeid die de arts voor Kethel heeft verricht. Hij be klemtoonde dat dokter Van der Kuy; een centrale plaats inneemt in KetheL De wethouder constateerde dat in deze wijk oog een'bijzondere band met de bnvHcinff mogelijk, is. Hij schonk de ju- bilaris;.,®een envelop met inhoud. Een groots geschenk bood de voorzitter van het huldigugscomité de heer J. van de Griend iiamens de gehele Kethelse be volking aan. Nadat hij gesteld had dat dokter Van der Kuy met zijn beminne lijke ea omvangrijke activiteiten in aller harte»'een goede plaats heeft verworven bood.de heer Van de Griend achtereen volgens; een projectiefilraapparaat. een oadmoektafel en een verlostas aan. Voor mevrouw Van der Kuy was er een gou den broche: Kethels harmonie St. Radboud heelt lustige wijsjes gespeeld en het verdere programma werd onder de kundigo regie van gymnastiekleraar Hans Voorbach punctueel afgewerkt. Zo voerden de gym nasten een gezamenlijke ritmische vrije oefening uit. Om kwart voor vijf was de dokter met zijn gezin in De Rank waar liefst 900 mensen van de gelegen heid gebruik maakten om bij deze staan de receptie de 2ilveren arts de hand te drukken. Serenade en aubade Om acht uur heeft St. Radboud voor de ►vonlng van de arts een serenade ge bracht, die gevolgd werd door een lam pionoptocht, Inmiddels waren driehon derd mensen naar De Rank gekomen. Daar heeft het Kethels toneelgezelschap „De Burcht" tot slot een leuke opvoering van de eenacter „De verliefde luitenant" gegeven maar voor het zover was kwa men er series sprekers huldigingswoor den spreken, zij boden evcnzovele ge schenken aan en bovendien waren er ve len die niet ln het openbaar spraken maar die ook hun bewondering toonden en geschenken aanboden. Namens de Ke thelse EHBO bood de heer Jongste een klok voor de spreekkamer aan. Voorzitter C. L. de Groot van Animo schonk een zilveren beker met inscriptie Een veelzeggende foto over de grote belangstelling voor de huldiging t?an dokter P. u. d. Kuy, die gezeten is tus sen de twee tafeltjes in de uitgespaarde ruimte. „voor de sport". De heer J. Korpel van het Groene Kruis overhandigde een vie wer. Mevrouw Kamps van het Wit-Gele Kruis leverde ook een bijdrage voor de hobby van de arts (fotografie). Zij schonk een plakpers om films te monte ren. Voor het Christelijk 'Volksonderwijs sprak de heer Van Hattem, die een vaas met bloemen aanbood. De woonwagen bewoners schonken bij monde van so ciaal werker Aalsma een staande sche merlamp. De Bond van Ouden van Da gen en de sociëteit De Rank gaven een. boekenbom De Hervormde Kerk was vertegenwoordigd bij monde van ds. J. L. Brummelkamp. Ds. W. A. Krijger sprak voor de Gereformeerde Kerk en pastoor Wuyter was de woordvoerder van de twee parochies. De Prot. Jeugdgemeenschap liet haar stem horen via J. van der Vijver. Hij overhandigde diverse geschenken voor de kinderen van dokter Van der Kuy. Veel plezier zal het do arts ook hebben gedaan dat zustor Van Wijk haar felici taties aanbood, zij is de eerste wijkver pleegster met wie de heer Van der Kuy 25 jaar geleden als gemeentearts het werk in het toenmalige dorp begon. Apothekersnachtdienst: Apotheek Rem brandt, Rembrandtlaan 5, Bellen bU ongeval: GG en GD Tuinlaan 80, tel. 39290. RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur, woens dag 14 tot 17 en 19 tot 2l uur,; don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur, woensdag 9 tot 20 uur, vrijdag 14 tot 1720 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 en .17 uur, 's zon dags 12—17 uur: „Het menselijk ge zicht van Europa" en „Constant: Nieuw Babyion". BIOSCOPEN Passage: 2 en 8 uur! „Spartacus". Monopole: 2 en 8 uur: „Nachtleven in een "Wereldstad". DIVERSEN Jullanapark: 20 en.811 uur Dierenkijk. SCHIEDAM, maandag. Zondagmid dag werd In het Proveniershuis een sterke gaslucht waargenomen, die kwam uit een woning op de eerste etage, van welke de bewoonster afwezig was. Met een Hagirusladder is de brand weer door het raam naar binnen ge klommen. Het bleek dat van een gasstel de aanvoerkraan openstond, waardoor het gas kon ontsnappen. SCHIEDAM, maandag. Bij het spe len op grote, anderhalve Ion wegende stalen buizen, die op een speelweide in het volkstuinen-omplcx aan de Vjjfslui- zen lagen, is de 8-jarXge Janneke Hoppe met het rechter beentje tussen twee hul zen bekneld geraakt. In het Gemeente ziekenhuis moest het gewonde been af gezet worden. De bui2en, nodig voor een persleiding voor het opspuiten van bouwterrein in Kethel, werden op de speelweide gelost met een kraanwagen. Er vormde zich zo een stapel buizen, die er niet verzekerd was op de grond. Janneke speelde met 2 kameraadjes tot deze stapel begon te verzakken. De twee kinderen konden er nog veilig afspringen, maar Janneke raakte beklemd met het been tussen twee tegen elkaar indraaien de buizen. SCHIEDAM, maandag. Het jubileumfeest dat de Coöperatie Door Eendracht Sterker te Schiedam gedurende de gehele maand september gaal vieren ter gele genheid van het 60-jarig beslaan, Is zaterdagmiddag begonnen met een luisterrijke receptie in het café-restaurant Europoort. Dat de Coöp, DES een zeer vaste plaats inneemt in het Schiedamse leven is op deze receptie weer duidelijk gebleken, want de belangstelling was zeer groot. Niet alleen van deze zijde van belanghebbenden, de leden dus en de leveranciers, maar ook van de zusterverenigingen uit andere steden, van tal van organisaties ln Schiedam, van de middenstandsorganisaties en de vakbeweging, terwijl het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door wethou der H. Sabel. Fracties maken bezwaar SCHIEDAM, maandag. Naar wfj ver nemen is het allerminst zeker dat wet houder W. Kok ook in de komende pe riode een wethoudersplaats zal Innemen. Enkele fracties in de Schiedamse ge meenteraad zouden namelijk de voorkeur geven aan een andere kandidaat uit de Protestants-Christelijke fractie. De christelijk-historische heer Kok werd. in december vorig jaar wethouder toen zjjn partijgenoot wethouder Th. J. L. van den Berg tussentijds aftrad. De V.V.D.-fractie heeft toea als enige frac tie tegen de benoeming van de heer Kok gestemd, maar ook bij de andere fracties was het enthousiasme niet groot. Toen bij de laatste raadsverkiezingen de C.H.U. en de AJt. met de S.GP. op één lijst gingen samenwerken werd af gesproken dat de heer Kok kandidaat ge steld zou worden voor etn wethouders- zetel en dat het A.R.-lid, ir. K. J J. Do-, minicus, als voorzitter van de Protestants- Christelijke fractie zou optreden. Nu blijkt echter dat niet alleen de V.VJ>. maar ook de P.v.«LA. bezwaar heeft legen de kandidatuur van de heer Kok, De F.v.d-A. tnet 17 en de V.V.D, met 2 zetels hebben reeds de absolute meer derheid in de raad, maar bovendien heeft de enige communist meermalen zjjn be zwaren tegen de figuur van de heer Kok getoond. Het standpunt van de K.V.P. is ons niet duidelijk, maar deze is zeker niet onverdeeld gunstig voor Cc heer Kok. Wanneer de zeven leden van de Pro testants-Christelijke fractie zich aan. do onderlinge afspraak houden en weigeren een andere kandidaat dan de heer Kok nan te wijzen, bestaat er dus een grote kans dat deze fractie de wethouderszetel zal verliezen. Morgenavond zal'de nieu we raad hierover moeten, stemmen. Verheugend was het ook enkele oud- besluurderen in de zaal aan te treffen zoals oud-voorzitter (gedurende 38 jaar!) Schriel en oud-secretaris (42 jaar!) G. .d. Zee Hzn. Ook oud-wethouder pokter van-'der Kuy met zdjn ge- schenk. SCHIEDAM, maandag. Geen terug keer van de s.v. h.v. „Schiedam" naar de vertrouwde tweede klasse in de lan delijke competitie van de KNHB. De Schiedammers bleken de zwakste» in de beslissingswedstrijd om het kampioen schap van de derde klas A tegen Sparta Het betere veldwerk van de Rotterdam mers en fouten van de Schiedammers be zorgden Sparta 3 een grote 515 zege. De Rotterdammers grepen het kampioenschap in de derde en vierde inning toen de Spartanen liefst twaalfmaal scoorden. "Van bet begin, af had Sparta de leiding. Eersteslagman Van der Berg op vier-wijd kon scoren op een fraaie slag van uit blinker Augustinus. Sparta hield Schie dam de eerste twee innings volkomen irt bedwang. In de derde inning volgde een regen vanRotterdamse honkslagen. Augustinus met een tweehonkslag, Mul der met een honkslag, een korte tik van Reynier&se, een slag van Var. Woerkom, Schel door een fout op de honken gelto men en honkslagen van het tweetal Van der Berg brachten de stand bp 0—8. Schiedam herstelde zich onvoldoende. de Bruin met een verre tik en Dijks man die zijn slag gemist zag kwamen naar de vijfhoek op een goede slag van Jan van Naamen (2—8). Cock Reyniersse echter kwam voor Sparta in. de vierde inning met vier-wyd op de honken _en Schoenmakers, Van der Berg, Van Lint, Harry van der Berg, Augustinus volgden waardoor het 213 werd. In de vijfde inning klom Henk Kempen voor Schie dam op de werpersheuvel maar de ach terstand kon niet meer worden wegge werkt Harry van der Berg met een tweehonk slag scoorde op opofferingsslagen van Augustinus en Mulder. Joop Tettelaar kwam daarna met een slag en fouten naar het derde honk waar Piet de Bruin hem sloeg. Schoenmakers bracht de stand een slag van Van Lint in de zevende inning op 3—15 en hierna liet Van Naa men een honkslag los gevolgd door een opofferingslag van Van der Kooy en een fenomenale homerun van Piet van Ruiven (5—15). In de laatste twee innings kwa- .men de lopers wel op de honken maar ze •bereikten de eindhalte niet Werpersresultaten: Harry van der Berg (Sparta 3) 7 x 3-slag, 5 x 4-wijd i honkslagen tegen; Jan van Naamen Henk Kempen (Schiedam): 11 x 3-slag, 7 x 4-wijd en 10 honkslagen tegen. Neptunus 2-Schiedam 210-2 Ook Schiedam 2 had een off-day, DHS, dat nog niet officieel kampioen van de,eerste klas was (omdat Schiedam we gens een protest nog kansen had) nu het kampioenschap kan vieren. Regelmatig voerde Neptunus in elke inning de score op. Wel opende Jo van der Touw in de eerste inning met vier-wijd en snel honk- lopen de score maar het duurde tot de zevende inning voordat Jan Bos met vier- wijd en Piet Cambecn op een honkslag het tweede Schiedamse punt scoorde. Toen had Neptunus al achtmaal gescoord. De Rotterdammers brachten de stand daarna op 10—2. Werpersresultaten: Jan Reyniersse maandag. Ir. K. R. Tip, Produktie, was vrijdag j.l. 25 jaar ln «ranst by de Vereenlgde Glasfabrieken en u 41e tjjd heeft de heer Tip zijn krachten rtwjjd aan het |,edriyfr. de eerste 3 jaar ^assistent-bedrijfsleider te Delft en ln hy overgeplaatst naar het be- "hH hl Schiedam. De heer Tip heeft de Pole uitbreiding van liet bedrijf intensief ™«!«inaakt. omdat bij m nauw was be- «oMttn bij het produkticproces; vooral op l van mechanisatie waarin de £«r Tip een groot aandeel heeft gehad. Na de ontvangst door de directie, wer- de heer Tip en echtgenote in het «fljujn van zijn collega's en genodigden .«oor directeur mr. D. J. Koeleman, toe- Söproken en gehuldigd. In zijn toespraak, „„os de heer Koeleman speciaal op de goede kwaliteiten van de heer Tip en be dankte hem voor alles wat hij voor de bedrijven Delft en Schiedam gedaan heeft. Ir, G. F. v. d. Want vestigde de aan dacht op de prettige karaktereigenschap pen van de heer Tip en zijn goede gevoel voor menselijke verhoudingen- De heer H. A. p. Pijnacker, directeur van het be drijf te Delft, legde in zijn speech de na druk op de prettige indruk die de heer Tip in Delft heeft achtergelaten. Verschil lende andere medewerkers spraken enke le feestelijke woorden tot de jubilaris en zijn echtgenote. Na het officiae gedeelte volgde receptie waarop velen de heer Tip en zijn echtgenote feliciteerden. De vele cadeaus getuigden van ruime waardering. honkslagen tegen; Lenderink (Neptunus) 9 x 3-slag, 2 x 4-wjjd en vijf honkslagen tegen, Schiedam 3-VSC 2 26-6 Volgende week kan Schiedam 3 kam pioen zijn maar vanwege de nieuwe com petitie-indeling zal Schiedam 3 toch in de tweede klas van het Rayon blijven omdat Schiedam 2 in de eerste klasse verblijft Het derde team van Schiedam toonde een groot overwicht Lex den Hoedt Robbie Qomen en Adrie Schol gaven Schiedam ln de eerste inning de 30 voorsprong, het werd 41 in de 2e, 10—1 in de derde inning, liefst 19—3 in de vierde inning, 22—3, 263 in de zesde inning en daarna kreeg USC nog de kans driemaal de thuisplaat te passeren. Werpersresultaten: Adrie Schol (Schie dam) 7 x 3-slag, 2 x 4-wijd en 6 honk slagen tegen; Hel (USC 2} 3 k 3-slag, (Schiedam) 1 x 3-slag, 5 x 4-wijd ea zes 7 x 4-wijd en 11 honkslagen tegen. Brommer gekraakt na botsing SCHIEDAM, maandag. Op het rij wielpad van de Rotterdamsedijk is za terdag bij het passeren -van de wiel- rijdster mej. H. T. C. P.. de bromfietser H. L. P. uit Vlaardingen tegen haar aangereden. De bromfiets kwam op de rijbaan terecht, raakte een passerende kraanwagen, waarop het rijwiel door de achterwielen overreden en geheel werd vernield. De heer P. kreeg geen letseL. Mej. P. klaagde over pijn in de rug en is voor onderzoek naar het Ge meenteziekenhuis gebracht. Botsing met ernstige gevolgen SCHIEDAM, maandag. Op de Kerk- weg te Kethel wilden de scooterrijder W. K. uit Rotterdam en de bromfiets- rijder D. S. uit Schiedam gelijktijdig twee voor hen uitrijdende fietsers pas seren. Zij kwamen daarbij in botsing en vielen. De scooterrijder kreeg daarbij een hersenschudding, een gebroken pols, wonden aan de linkerhand en aan het achterhoofd; hij is in het Algemeen Zie kenhuis in Vlaardingen opgenomen. De bromfietser liep schaafwonden op, die ter plaatse zijn verbonden. Dubbel concert in „Dierenkijk" SCHIEDAM, maandag. Vanavond om acht uur zal in het Julianapark een popu lair concert worden gegeven door de ge zamenlijke orkesten van het Chr. Harmo nie Orkest „Harpe Davids" en het RJt. Harmonie Orkest „St Ambrosius". Het programma zal bestaan uit: Mars der Medici, Joh. Wiechers; Lustspiel Ouverture, Keler Bela; Suite - Ballet. F. Popy; Espana Wals, E. Waldteufel (arr. Molenschot); Colonel Bogey on. Parade, Kenneth J. Alford; De Vogelkooman Se lection, C. Zeiler (arr. S, P. v. Leeuwen); Punjaub mars, Payne - Mob SCHIEDAM. Tc bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tus sen 9.00—12.30 uur en 2,006.00 uur: ring met sleutels; rozenkrans in étui; kettinkje met sleutels; sleuterling met sleutels; wit kinderschoentje; bruine damesportemonnee. Te bevragen bij de vinders: damespara- pluie, Stokhof, Broersveld 26; tas met in houd, Koremans, Hogenbanweg 463; witte damesportemonnee met inhoud, Speksnij der, Nassaulaan 11b; geel meisjesvest, De Haan, F.JCO.-laan 87b; grijs klndervest, Schrumpf, Abbenbroeksestraat 6: dames handschoen. De Pauw, beheerder van hulppostkantoor, Mgr. Nolenslaan; gelds bedrag, In 't Veld, W. de Zwijgerlaan 23; geldsbedrag, Suvaal, Mauritssingel 56, Overschie; armbandje, Scheffers, Schim- melpenninckstraat 1; schakelarmbandje, Buskens, C, v. d. Lindenlaan 55; étui met sleutels. De Pauw. beheerder van hulp- postkantoor Mgr. Nolenslaan; ring met sleutels. Ottens, Dr. Visserlaan 32; nagel garnituur, Zeeuw, Fazantlaan 8, Kethel; duimstok, Frank, Wingerdlaan 7, Honderdjarig Gusto houdt receptie SCHIEDAM, maandag. De N.V. Werf Gusto te Schiedam zal het honderdjarig bestaan van de werf vieren met o.a. een receptie in het bedrijf op vrijdag 34 sep tember van 3 tot 5 uur. Veemarkt Botterdam Dinkelaar en oud-raadslid mevr. Koeten- Ooms waren aanwezig. Wat er echter niet was, dat waren de gebruikelijke bloera- stukken. Op verzoek overigens want het aan bloemen te besteden geld zal nu ge stort worden bij het Comité Auto er Boottochtjes en het zal een fors bedrag worden, hebben wij begrepen. „Het is vreugdig onder deze omstan digheden ons jubileum te mogen vie ren", heeft voorzitter A. M, v. d. Wel opgemerkt, die met zijn mede-bestuurs leden gezeten was voor het enige grote bloemstuk, met Coöp. DES emblemen opgemaakt. „Want werd in. het jubileum boekje al voorzichtig gewag gemaakt het feit dat de omzet in het lopende boekjaar de ƒ5 miljoen zou halen, ge bleken is nu dat nog voor het einde van het boekjaar dit forse bedrag is bereikt En dat betekent een omzetstijging in één jaar tijds met 40 procent". Piano als dank „Dit mooie resultaat hebben wij alleen kunnen bereiken door de grote steun van de leden van de Coup DES en de bur gerij in het algemeen. Daarom willen wjj de bnrgery ome dank stoffelijk laten blijken. Daar elk Schiedams kind eens in z'n leven een week zal dourbrengén ln het Schiedamse school buitenhuis te Oosterhout, hebben wü besloten dat bui tenbuis een plano te schenken. Met een band-recorder voor hen dlc geen plano kunnen spelen". Zo kon de verraste wet houder Sabel meteen deze prachtige ge schenken in ontvangst nemen. ,Jk heb Inderdaad mijn hart verpand aan dit schoolbuitenhuis" verklaarde de heer Sabel Jn zijn dankwoord, „maar ik denk dat ook de besturen van de bijzondere schoolverenigingen Ingenomen zullen zjjn mei dit cadeau." Vele sprekers Daarna is nog door een zeer lange rij van sprekers het woord gevoerd. Mr. A. Knol namens de directie van Coöp. Ne derland en bood een ets van de Coöp.- meeJfabrick in Rotterdam aan. Oud voorzitter C. Schriel was blij dat hij dit mooie jubileum nog heeft kunnen mee maken. Mr. J. Knape sprak namens de ledenraad, maar ook als enthousiast lid. De heer M. J. Vluk bleek als particulier bakker zich best thuis te voelen in dit coöperatie-milieu. De heer H, Kamper, het oudste in dienst zijnde personeelslid bood een dikke enveloppe aan „om de bestuurskamer te verfraaien" en W. v. d. Stelt namens NW-Bestuurdersbond ver klaarde jaloers te zijn dat De Coöp. DES wel Schiedammers van verschillen de richtingen bleek te kunnen vereni gen, wat in de vakbeweging nog niet ii gelukt. Voor de zusterorganisaties spraken de heren Vonk (Volharding, Den Haag), Blokland (Ridderkerk), De Vries (Voor loper Vlaardingen), en De Bruin (Voor uitgang Rotterdam); de heer Brinkhuis sprak namens de Stichting Pensioenfonds en de Alg. Spaarbank voor Verbruiks coöperaties en de heer Th. van Woerkom voerde als vertegenwoordiger van het Centraal genootschap voor Kindervakan tie- en Gezondheidskolonies, door de Coöp, DES vaak bedacht, als laatste het; woord. Aanvoer heden 1B34 dieren, vette koelen en ossen en varkens. De prijzen waren als volgt: Vette koeien p.Jfg 2M—320 260—280, 245—255; Varkens levend gewicht per kg. 1.69—1.S7—1.61; Vette koeien aanvoer iets kleiner, handel kalm. prijzen niet hoger dan vorige week. Enkele primaj: boven notering. Varkens levend gewicht aan voer flink aanbod, handel redelijk, prijzen zware varkens 1J4—1.56 per kg. Slacht zeven 135—1.40 per kg. Afloop kalm. Prima «x«n- plarwa boven notering. Advertentie f JU J nubeduidend goedkoper Moeten wij U nog iets vertellen over deze bekende Rouléau- druk" cretonne.:'f'V-'-'' f; AAN Een prachtige decoratiestof van 100% katoenen garens, ln een bijzonder mooi dessin op zwaar: doek gedrukt. - En die prachtige Rouleaudrufc cretonne, uit de serie van 3.25 koopt U morgen per meter voor. bijna'de halve prijs! RouieaudHJk cretonne ao cm breed Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze prach tige Rouleaudruk cretonne, in een bijzonder mooie fitJy2 kleurcombinatie, Mt per meter voor Géén ttl. of schrift, best. SCHIEDAM, maandag Door een bal via een vlag van de handbalvereniging DWS de gloednieuwe kantine van deze vereniging binnen te werpen, heeft de heer J, Bronneman zondagmorgen deze kantine aan de voonhalige Oudedijk of ficieel in gebruikgesteld. De secretaris van de Schiedamse Sportraad {en by kan het weten!) had niets dan lof voor het grote enthousiasme van de DWS-leden die op eigen kracht hun clubhuls hadden vergroot en verbeterd. Daarbij gaf de heer Bronneman aan de naam DWS, de verklaring „De "Werkende Sigmond", ter ere van de voorzitter, maar daarmee wil de hij echt niet alle andere werkers aan de nieuwbouw te kort doen. Zeker ntet de dames-leden, die een belangrijk deel van het schilderwerk voor hun rekening hadden genomen. „Tien jaar geleden stond ik hier op dezelfde plaats", aldus de heer Bronne man, „toen was bet voor de opening van de nieuwe velden, maar ook toen aï had DWS er zelf een clubhuis geplaatst. De heer Voogt, toendertijd voorzitter van DWS, was toen een van de grote steun pilaren en ook nu weer heeft de heer Voogt zich ingezet bij de verandering van het nieuwe clubhuis. Nog even me moreerde de heer Bronneman hoe moei lijk het blijkt om een bouwvergunning te krijgen. Twee grote Schiedamse vereni gingen wachten momenteel nog op bun vergunning. Zes nieuwe velden in Harga kunnen nog niet gebruikt worden aan gezien er geen kleedgelegenheid is." De heer H. Schouten voerde het woord als voorzitter van de afd. Rotterdam; van het Ned.: Handbal Verbond, „Wat jullie hier neer hebben gezet, daar heb ben wij in Rotterdam nog hooit van ge droomd", begon" deze sympathieke voor zitter zijn korte maar krachtige toespraak. Hij overhandigde DWS als Rotterdam mer de Schiedamse vlag namens het af delingsbestuur. Deze werd direct in top gehesen. Als bondsbestuurslid van het hoofdbe stuur van bet N.H.V. sprak dé heer S. Klepke, die DWSzowelsp el technisch als organisatorisch een van de „grote" ver- enigingen van het Verbond noemde. Spel- technisch bij de laatste zaalhandbal kam pioenschappen van Nederland en organi satorisch bij het bouwen van dit club huis. De heer A. de Jong sprak als voor- zitter van de SBLO ook al waarderende woorden. In de Sportweek hebben de Schiedamse handballers zich van-dé beste kant laten zien en hy hoopte daar het- volgend jaar weer op. De heer Hardeman sprak als voorzitter van de voetbalver. SVDPW. Hü bedankte DWS voor de gastvrijheid die zijn vereni ging heeft genoten in de laatste drie jaar, toen SVDPW zonder terrein zal Vooral Chris van Lier kreeg een bijzondere waardering van de heer Hardeman. „Nep tunus" kwam tot slot op het toneel om de baard van C. v. Houweliagen af te scheren: deze had ƒ140,opgebracht voor het bouwfonds! Het vernieuwde clubgebouw van DWS by de officiële opening door de heer J. Bronneman (rechts voor de microfoon DAMESMODES 1962—1963 Voor 't herfst- en winter- 1 seizoen modieuze japon- nen, deux-pièces, rolAen, jumpers, vesten en blou- J ses in moderne stoffen en tinten, in;: zuiver wollen J jersey, wëvenit, Shetland- S wol, Trevira en alpaca- f De nieuwste series Philips-verlichting DE M0L"J ANSEN nu reeds vericrijgbaar by Lange Kerkstraat 66-Tel. 685 70 collectie Big-Ben en Fal: S con nylon damesregen'jas; J sen. steeds voorradig. I LANGE KERKSTB.-19 t Schiedam, telefoon 6 6135; j Dagelijks inschrijving van 10 tot 10 uur WARANDE 207 Tel. 6 8211 V gevraagd voor lichte inpakwerkzaamheden m .onze nieuwe fabriek. Goed loon, plus premie. Zaterdags vrij. Aanmelden 1 Banketfabriek W. Hester N.V. - Broersveld 67 té Schiedam. ësSiii

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1