Opgespoten terreinen zeer in trek bij de waadvogels Voetballers hielden generale repetitie" Gebruik Koopmansbeurs door sportverenigingen Schied. Reddingsbrigade kent geen kampioenen! Eerste vogels zijn vertrokken, andere echter broeden weer Duivensport Veerman Prins niet meer naar Dé Beer NV Directeur Kratz overleden N ONZE VOGELS IN SEPTEMBER de MOL JANSEN Gemeentepersoneel niet vrij op 13 sept. Ring kwam terug na 13 jaar Bejaarde lieer rijdt tegen vrachtauto Uiteenzetting van B.en W. Bij het 35-jarig bestaan Maar drukt cijfer van „doden door verdrinking" Missietentoonstelling „Aniate" in Schiedam Kerstconcert van Orpheus Hengelconcours SHV Ned. Klink V ormin gscursussen ,.De Zonnebloem" Lezing „Natuurgenot H uur wonin gen Parallelweg Jongens op fiets aangereden Nat. Reserve oefent in Kethel-Noord Jongen met fiets over de kop geslagen Slechte vangst op visconcours Huis Brommerdieven krijgen jaar en 2i jaar SCHIEDAM r~ DANSSCHOOL WESTHUIS J. J. DE KAPER Koeriersters jflfSDAG 4 SEPT. 1962 cht utlen root-van C. Klop- Fcuth z, akx-ven 2. West- kman z: Scholtcn. 1. Vis- ■ancifl z; 7orhcul- X» Petti er Poort a Luijk- r Pas d; Holst- Breur- an Uden C. den Idhof d; endonk- Rictber- i Wens- it z; G. •*n den 'ünbelt- Gouw. t fl: M. roeks z; mgejan- na,its verwacht cjn de gierzwaluwen in de cerae week van craotaus at wee, £mhun wtmerkwartteren venrokken. Ditmaal veils opvallend, vroeg wam usrcs was op de tweede da» van dte maand al verdwenen. Ik tav er van ooer. „ijd tal het slechte weer van 8,,vi er de oorzaak van is dat deze vZei. „neer een week eerder venrokken, dan normaal. Ma ar toch ontdekten wü een „et: tater uit polder nog t wee maal een groepje van vijf stuks, dat h vena on [„Iterate msektm jacht maakte. Kennelijk waren het twee ouderparen met hun ■Mi He zich met broeden etitosrins hadden uerlaat, zodat de jemgen nog niet in imk waren tegelijk met Ge ouertgen de lange tocht naar Midden Afrika te ondei- ,£men. Intussen zuller deze ras vliegers daar nu wet zyn aangekomen. Dit waren iiit de eerste zangvogels, ate ons tueer hebben, verlaten, 't Is tussen haakjes mei 10 dol alle zangvogels ook zangers zijn. De gierzwaluwen b.v. brengen Het noo'> wrder dan een schel ste-sie-sie. Zelfs heeft de weteiMchaD al!e feraaivoerfs onder ie zangers gerangschikt en niemand zal beweren dat het geluid dat kraaien er Vlaamse gaaien voortbrengen iets mee zang te maken heeft. En zo zijn er nog wel neer voorbeelden te noemen. i Advertentie t m i VLO ERWRIJ VERS Terwijl dus de eerste vogels zijn ge- «migreerd, zagen wij andere, zoals huis mussen, merels, een enkele vink én ook •*aterboentjes, die nog heel energiek hun pjs uitgevlogen jongen aan het voeren waren- Vooral van de merels kon het wel eens het derde of vierde broed zijn. Een duidelijk voorbeeld daarvan was een merelpaar dat eind juli voor de derde maal jongen 1 i waarvan het eerste tn laatste broedsel goed waren uitgevlo gen. Van het tweede waren de nog kleine jongen op onverklaarbare wijze ver dwenen en vermoedelijk hebben dat kauwtjes op hun geweten. Voor katten was het nest absoluut onbereikbaar, aan gezien het was gebouwd in een kistje dat was opgehangen op het balkon van een flat en nog wel op de derde verdieping. Een abnormale plaats voor een merel nest en even abnormaal was het dat de vogels het zo hoog zochten. Gouden tijd voor duiven dufoen, die tot in deze maand hun sonoor gekocr Heten horen en htm wijfjes 20 enthousiast het hof maakten, dat er Jlellifl nog broedplannen op zullen vol gen. Het is thans op het stuk van de voedselvoorziening voor de ftoutduluen eert gouden ttjd. Op de akkers vinden zij een keur van peulvruchten (die evenwel met voor hen bestemd zijn), terwijl van de graanoogst die voor het merendeel al binnen is, een behoorlek kwantum voor hen ts overgebleven, ÜbJc kleine bos- duiten en 'tortels komen daar te gast, ofschoon de tortels ook in de loop van deze maand naar het zuiden vertrekken. Nu de herfstmaand haar intrede weer gedaan heeft, beginnen langzamerhand meer vogels voorbereidingen voor de na jaarstrek te maken. Sommige doen dat langzaam aan en in etappen. Wij 2agen hier in het laatst van augustus b v. ver scheidene troepjes vliegenvangers, grauwe zowel als bonte. De grauwe broedt wel in onze contreien, doch de bonte, of zoals hij officieel heet de zwart-grauwe vlie genvanger, bepaald niet. Zelfs komt de bonte in ons land slechts in gering Han s' tal voor, voornamelijk op de Veluwe en in het oosten van ons land. zodat het ver moedelijk doortrekkers uit Oost-Europa zijn. Nu zijn ze allemaal weer in zuide lijke richting verdwenen, wat heel ver standig is, want in het winterhalfjaar kunnen zij hier niet aan de kost komen. Uit hun naam valt voldoende af te leiden waaruit hun voedsel bestaat. Zwervende specht De grote bonte specht (niet Qroter dan 'n spreeuw) is .buiten de broedtijd 'n echte tverver, doch met dien verstande, dat hij hebben wel eens een troepje zwarte ofte wel dennemezen. Het is een bijzonder kenmerk voor het winterhalfjaar dat deze vogels zo in troepjes opereren. Maar als wij massa's vogels bijeen «lil len zien moeten toy ons begeven naar stranden, slikken en scharren en als imi tatie daarvan opgespoten terreinen. Deze laatste gebieden staan uiteraard slechts tijdelijk ter beschikking van de vogels omdat deze zijn voorbestemd ais indu strieterrein. Op stille gedeelten van het strand, zoals fry Voorne, op de Beer, de Wadden, of de Zeeuwse eilanden ontmoe ten wij thans soms grote troepen visdief- jes en grote sterns. De eersten vertrekken omstreeks de helft van deze maand naar het zuiden en de grote sterns meestal begin oktober. Beide soorten gaan naar Afrika en zij kijken echt niet op een paar kilometertjes, want ZV worden zelfs in de Kaapprovincie gesignaleerd. In de modder De .opgespoten gebieden zien om deze tijd zwart van de vogels, waadvogels en eenden. Dezer dagen zagen wij opzo'n door dijken omgeven modderpercecl van nog geen vierkant ekilomcter vele honderden eenden, hoofdzakelijk wilde eenden zo mede vrij veel wintertalitikjes en 'n dozijn bergeenden, welke ïaatsten overigens alleen bij zout water voorkomen. Deze Apolhekersnachtdienst: Apotheek Kern- brandt, Rembrandt! aan 5. Bellen by ongeval: GG en GD Tuinlaan 80. tel. 59200 RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur, woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur, woensdag 9 tot 20 uur, vrijdag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10 ea 17 uur, 's zon dags 12—17 uur: Eigen verzamelingen. BIOSCOPEN Passage: 2 en 8 uur: „Spartacus". Monopole: 2 en 8 uur: ..Nachtleven in een Wereldstad". DIVERSEN Jullanapark: 26 en 8II uur: Diercn- kijk. SCHIEDAM, dinsdag. B. en w. van Schiedam hebben besloten het gemeente- personeel geen vrijaf te geven by het be zoek van Koningin Juliana op donderdag 13 september. Wel zullen de gemeente werkers wat later van de middagpauze terug mogen komen om zo toch nog de Koningin te kunnen zien. mannetjes merel eenden met veel wit in de veren vorm den een aardige lichte noot tussen de brum-gnjzc Wilde eenden, die bovendien (na de rui) in een somber wintertenue zijn gestoken. Om en tussen wat in de modder groet ende sprieten van beginnende planten groei ontdekten wij overal groepjes wa tersnippen, wier lange snavel uitstekend geschikt bleek om in de modderige massa naar voedsel ie speuren. Voorts hier en daar een troepje tureluurs, die bij onze nadering zo veel spektakel maakten, dat hele troepen vogels haastig op de wieken gingen naar veiliger oorden. Verder op hetzelfde perceeltje tenminste honderd kluten fook al weer met veel wit in hun kledv), tientallen wulpen en scholeksters die vermoedelijk in de duinen langs onze kust hun jongen hebben grootgebracht. Vercoigens tal van groenpootruiters, bos- ruiters, zwarte ruiters, oeverlopers, rosse grutto's, kleine bonte strandlopers. bont- belcplewiertjes en regenwulpen. Behalve de bontbekjes komen at deze ruiters uit het hoge noorden maar meestal van boven de poolcirkel A. DE JONG. SCHIEDAM, dinsdag. De heer Van Beers uit de Groen van Prinstercrstraat te Vlaardingen heeft na 13 jaar zijn gou den ring teruggekregen. Deze ring was hij in dc Bmgmajistraat te Schiedam kwijtgeraakt. Hij had al lang berust in dit spijtige verlies. Toen hy zondag bij een kennis in de Brugmanstraat was kwam de ring ter sprake en de gast vrouw herinnerde zich ineens dat me vrouw Lach wonende Brugmanstraat 16 deze ring indertijd had gevonden." Me vrouw Loch bleek.de ring goed bewaard te hebben, zodat de verheugde heer «ai» Becrs zijn kleinood 'in ontvangst kon nemen. SCHIEDAM, dinsdag. Op de kruising van de Lange Singelstraat en de Singel is gistermiddag de 73-jarige wielrijder W. N. tegen een zware trekker met op legger opgereden, die hij niet had zien naderen. De chauffeur K. K. kon tijdig zijn wegreus tot stilstand brengen, zodat de bejaarde heer rtitft overreden werd. Met verwondingen aan knie, schouder en gelaat is de heer N, in de Dr. Nolet- stichting opgenomen. SCHIEDAM, dinsdag. Door de Reis* en excursieveremgfng van de R.E.T. is een loterij gehouden, waarvan de prijzen af te halen zijn bij de heer I. Witte, Aagje Dekenstraat 13, Rotterdam. De winnende nummers zijn: le 1Ö5, 2e 761, 3e 1234, 4e 1184, 5e 842, 6e 722, 7e 153 en 8e 738. SCHIEDAM, dinsdag. Nu er vorige gebruikers niet te zeer tc schaden heb- week van de zijde van tafeltennlsvereni- ben burgemeester en wethouders aanvan gingen geklaagd is over het beschikbaar zijn van de beurs, menen burgemeester en wethouders, dat het thans aanbeve ling verdient om met betrekking tot de ingebruikneming van de hal van de Koopmansbeurs een uiteenzetting te ge ven omtrent de gevolgde werkwyze. De hal van de Koopmansbeurs is voor vast gebruik uitgegeven aan twee tafeltennis verenigingen en een schietvereniging. In de voorwaarden, waaronder deze ingc- bruikgeving is geschied is onder meer gesteld, dat de Gemeente zich het recht voorbehoudt de hal tydeiyk of geheel aan het vaste gebruik te onttrekken. Van ketijk gemeend niet de beurs maar een gymnastieklokaal ter beschikking te stel len. In de praktijk is evenwel gebleken, dat de akoestiek van do gymnastiekzaal ten ene malen onvoldoende is voor een dergelijk gebruik. Opnieuw waren bur gemeester en wethouders derhalve ge noodzaakt de hal van de Koopmansbeurs ter beschikking te stellen voor bijzonder SCHIEDAM, dinsdag. Morgen be staat de Schiedamse Reddings Brigade 35 jaar. Een jubileum dal door deze bloeiende vereniging o.m. herdacht zal worden met een receptie op zaterdag 8 september In het gebouw voor Chr. So ciale Belangen van 4 tot S uur. Hoewel In eerste instantie een zwemvereniging, zal men in de rijen van de S.K.B.-leden geen personen aantreffen die zwemre- cords hebben gebroken. Er wordt zelfs niet eens naar gestreefd! Het succes van de S.RJB. is namelijk naamloos: het valt af te lezen aan de daling van het jaar lijkse cyfer van „doden door verdrin king". Zo schrijft brigade-arts en ere-Iid dokter J. Stevens in het jubileumboekje. Hij vindt dan ook dat reddend zwemmen een .„sociaal preventief-geneeskundige aangelegenheid" is. De S.R.B. is vijf en dertig jaar geleden geboren in het open zwembad aan de Westfrankelandsedijk, de enige plaats in Schiedam waar dit toen kon gebeuren. In het begin was alles in de brigade ook ge richt op het leren redden, van drenkelin gen en met veel enthousiasme is dit werk toen aangepakt Er kwamen instructeurs en instructrices, er waren gezellige club uren en er kwamen ook insignes in de gebruik. Hierbij is evenwel uitdrukkelijk Schiedamse geel-zwarte kleuren waar de voorwaarde gesteld, dat zoveel moge lijk met de belangen van de vaste gebrui kers rekening gehouden moet worden. De vaste gebruikers zijn er daarbij door burgemeester en wethouders op ge tij ons 'overwintert. Onlangs ontmoette deze voorwaarde wordt evenwel slechts wezen, dat zij zich m verbinding kunnen - bij uiterste noodzaak gebruik gemaakt, i stellen met een vertegenwoordiger van ifc er een, een wijfje, in een boomgroepje midden in het boerenland, waar hij hele- firfial niet thuis hoort. Bovendien een paar degen later een exemplaar zo maar op het fietspad langs de verkeersweg naar doek van Holland. Ik heb nooit eerder waargenomen dat de grote bonte specht op de grond zat. Wel vcm de groene specht, die zelfs vrij veel op dc grond voorkomt. Mc ar dan is hy bezig met het likte ideren san een mierennest, waarvan hij de be woners met behulp van zijn lange kleve rige tong by ristjes tegelijk naar binnen werkt. ÏN het bos merken wij al flinke troepjes ■•■mezen op, in hoofdzaak koolmezen, doch ook wel pimpeltjes en als we geluk In verband met het nijpende tekort aan zaalruimte hebben burg. en wethouders niettemin er toe over moeten gaan de beurs enkele malen per jaar beschikbaar t« stellen voor bijzondere evenementeD, zo als bijvoorbeeld tentoonstellingen. Dc be langen van de vaste gebruikers hebben in dergelijke gevallen echter zeer zwaar gewogen. In verband met het aanstaand Konink lijk bezoek is thans opnieuw een beroep gedaan op burgemeester en wethouders om de hal van de Koopmansbeurs ter be schikking te stellen en wel als repetitie ruimte voor het te houden historische speL Teneinde nu de belangen van de vaste het „Comité Koninklijk Bezoek 1962" om trent het gezamenlijk gebruik van de hal van de Koopmansbeurs. men trots op was en waar men ook iets voor over had om die te verwerven. Eerst later heeft men echter ingezien, dat het redden van mensen van de ver drinkingsdood wel erg mooi Is, maar dat het niet vaak zal voorkomen, dat men juist aanwezig is bij zo'n ongeval en dat bet daarom veel mooier is om zoveel mo gelijk ie voorkomen dat men In xo'n De Postduif 55, SCHIEDAM, maandag De voetbal- lo*e periode is voorbij voor de Schie dammers. Volgende week gaan alle teams weer voor de competities in het strijd perk en daarom hebben de clubs het laai de vrije weekeinde goed gebruikt voor m generale repetities. Demos-Schied. Boys 2-2 In een leuke wedstrijd toonde het ge- Promoveerde Schiedamse Boys zich ge lijkwaardig aan „grote broer" KNVB-er Demos. De Boys toonden zich zeer ent husiast, de roodzwarten hadden wat aeer techniek. Aad Bockom (ex-DHS) ïat Schiedamse Boys de leidmg, het was bij rust maar in de tweede helft «oorden W. K. Veld en Eef Frey voor D«mos (22). Overige uitslagen: Demos 2—Schiedamse Boys 2 2—3; Demos 3— Schiedamse Boys 3 1—1; SFC-comb.— Deiaos-comh 2—8; SFC-comb.—Demos- comb. 3—f. Schiedanv-SVDPW 1-1 De beide eerste klussers bleken aan el- gewaagd. Voor rust kon Schiedam in licht overwicht via Herman Oosthoek Jan een 10 voorsprong komen. In de hveede helft wilde SVDPW met snelle *Ativallen aantonen niet de mindere te "ih. Dat gelukte dan ook. de gelijkmaker 'racht de partijen naast elkaar en daarna "eicen de defensies geen duimbreed meer. DHS-Delft 7-1 Versterkt met de ex-scmi-profs Bertie jen Hees (ex-SW en ex-RBC) en Cock Zwart (ex-Hermes DVS) en de terug keerde De Jager (Hermes DVS) die te- het binnentrio vormden heeft DHS een verbluffende schotvaardigheid ge toond. Het spelpeil ging boven de krach- van Delft dat toch ook een derde •dasser is. Linksbinnen Van Hees fabri ceerde het eerste doelpunt, middenvoor Cock de Zwart scoorde tweemaal en voor rust bracht Roeters de stand op 40. In de tweede helft schoot De Jager ook twee maal raak (7—1). DHS 2 won met 1—0 van Delft SFC-VIOS 2-3 Eervol heeft SFC met 2—3 van de tweede klasser VIOS verloren. Het ver toonde spel biedt voldoende perspectie ven voor de toekomst. SFC slaagde er: zelfs m met 21 voor te komen. In dc twintigste minuut doelpuntte de links buiten van de gasten. Tien minuten later maakte Offerman gelijk en Wim Klein bracht de stand zelfs op 2—1 maar in de laatste minuut voor rust werd het weer gelijk. Tien minuten voor het einde moest SFC de puntendeling prijs geven toen de middenvoor van VIOS raak schoot Die Haghe-HBSS 2-3 De eerste overwinning in de nieuwe competitie heeft HBSS al binnen. De Schiedammers toonden zich zaterdag bij De Haghe de sterksten. Ondanks een ruim overwicht bleef de score echter be perkt tot 23 voor HBSS. Vrij ongelukkig moest doelman Jan van Heest in de 23e minuut uit doel lopen en Brem an schoot voor Die Haghe raak. Toen Mulder unfair was aangevallen schoot Ferry Groeneweg de strafschop in (1—1). In de tweede helft stond HBSS vrijwel voortdurend op de helft van Die Haghe. Toen Van Winden vlak voor tijd vier te genstanders omspeelde en de stand op 1—3 bracht leek de Schiedamse zege eindelijk zeker maar Die Haghe kwam nog eenmaal terug. Bij de scrimmage ontstond een strafschop en Rietkerk bracht zo de score op 2—3» SCHIEDAM, dinsdag. De S.C.V. Postduif' nam met 349 duiven deel aan de wedvlucht uit Ede, afstand ,95 km. Gelost werd om 7.30 uur; eerste duif binnen 8.37.57; laatste prijsduif 8.49.42 uur. Uit slag: H. Brókling I, 3, 8, 35. 38, 77; A. Brokling 2. 12, 87; C. v, d. Grijp 4, 41, 48; J. Lips 5; J. Paulussen 6; H. Blondé 7, 9. 32, 52, 58: J. v. d. Waard 10, 24, 33., 78; M. Kouwenberg 11, 44; A. Karreman 13, 25, 40, 50, 61; T. Jansen 14; O. Bolkenbaas 15, 28. 08, 70; F. Koppenhagen 16; G. Meyer 17; E. v. Smirren 18, 21, 26, 37. 47, 56; v. d. Grijp 19, 53, 80; I. v. d. Tuyn 20: W. v. Deurzen 22, 43; C. Koogje 23, 36; C. v. Trieht Ss Co 27; L. Toutyn 29, 49, 74; F. Eykenbroek 30, 45. 72, 79; H. Crama 31, 81; A. Boes 34, 66, 76; C. Herwig 39, 54; G. Vermeer 42; C. Verhaeren 46, 67, 75; A. v. Gogh 51, 55, 83; A. v. d. Oever 57, 84; H. Breuker 59, 82, 86; L. Borrani 60, 64, 69 <dipl.); W. Verhaeren 82; W. v. d. Kant Sparla 63, 71; C. Paard enkoper 65; D. Zeeman 73; P, v. Os de Co 85; N. in 't Hol Co 88. De Vrijheid De Schiedamse ver. „De Vrijheid" nam met 500 duiven deel aan de wedvlucht uit Vilvoorde, een afstand van 112 km. Gelost werd om 8 uur; eerste duif bin nen 9.28 uur; laatste prijsduif 9.42 uur. Uitslag: 1 J. v. Leeuwen en Co; 2, 4 gebr. v. d. Windt; 3, 9, 10, 23, 25 J. Doejaaren; 5 F. Wijzembroek; 6, 8, 16, 23 P. Verlinde; 13 P. Pols; 13 mevr. v. d. Windt; 12 A. Liraborg; 14 P. Morra; 15 F. Doejaaren; 17 Vrauwdeunt en Zoon; 18. J. Kazen-- brood; 19 D- Schalk; 20 W. v. d. Poel; 22 H. Hagen; 24 Th. Wiilems. .SCHIEDAM, dinsdag. Van woensdag 19 tot en met zondag 23 september zal in gebouw Arcade de missie-tentoonstelling „Amate Dekenaat Schiedam 3962" worden gehouden. Dc plechtige opening heeft echter plaats In de aula van het Stedelijk Museum op woensdagavond 19 september. Esperanto-agendo Merkredon, Ja 5 an de septembro klub- vespero. Progremon ni ne havos. tarnen certe parolos pri la ver da monato-laboro kaj pri la feriaj travivajoj ce kdo H. Letsch sr Lekstraat 100 b. SCHIEDAM, dinsdag. Het Kon. Schie dams Mannenkoor „Orpheus" ïal op 39 december weer het jaarlijkse Kerstcon cert geven in de Grote Kerk. Volgens het voorlopige programma Is het de bedoe ling dat Orpheus een heel repertoir van kerstliederen laat horen, zoals uit Spanje, Tsjechoslowaklje, Frankrijk, Duitsland, Engeland, enz. De medewerking is gevraagd van het Schiedams Vrouwenkoor, dat onder diri- gente Ria Borgmeijer een reeks van oude kerstliederen van Britton zal zingen, waarschijnlijk met harpbegeleiding. Ook het jongenskoor zal optreden, met Ne derlandse liederen. Mogelijk zuilen er ook solisten optreden, doch dat staat nog niet vast. De bedoeling is verder dat de aanwe zigen, ter verhoging van de kerstsfeer aan het slot het „Stille Nacht" mee zullen zingen. SCHIEDAM, dinsdag. De Hengelaars- vereniging van de Ned. Klinknagelfabriek te Schiedam hield zondag j.l. haar eerste kas-concours in het Aarkanaal bij Ter Aar. De vangst was maar matig, want er werden in totaal maar 70 maatvissen ge vangen met een totaal gewicht van 3.635 gram! De persoonlijke pnjzen werden be haald door; 1. F. den Hertog met 1100 gram; 2. H. de Rooy met 520 gram; 3. T. Roelfsema met 515 gram; 4. H. Gordijn met 510 gram; 5. Guybels met 390 gram; 6. Hoogeboom sr. met 350 gram; 7. D. Hijs met 340 gram; 8. Versteeg met 230 gram; 9. J. den Hertog met 220 gram; 10. F. Zil ver met 220 gram: 11. J. Alblas met 150 gram; 12. G. Veldhoven met 145 gram en 13. Van der Linden met 145 gram. SCHIEDAM, dinsdag. Op de vor mingscursussen voor werkende meisjes „De Zonnebloem" is nog plaats over. Be langstellenden kunnen zich alsnog opge ven op de woensdagen 5 en 12 september van 7 tot 9 uur aan de clubhuizen, Nïeuw- straat 12 in Schiedam en Westhaven- kade 73 in Vlaardingen. nood-toestand komt omdat men niet kan zwemmen. Zo werd het elementair zwem onderwijs naast het reddend zwemmen ingesteld en neemt nu veruit de hoofd schotel in van het werk in de brigade. Deze jcugd-afdeling mocht zich. van het begin af aan in een flinke belangstelling verheugen, maar is momenteel zó groot dat er tien maanden van het jaar een le denstop ingesteld moet worden, omdat men de enorme toevloed van jeugd-le- den op de club-uren in het zwembad niet aan kan. De resultaten bleven niet uit: vorig jaar konden liefst 500 zwem diploma's worden uitgereikt en hoewel het niet mee zal vallen, wordt er naar ge streefd ook in dit jubileumjaar dit hoge cijfer te halen of te overtreffen. In het verleden zijn tal van zwem- evenementen door de S.R.B. georgani seerd. Zoals de wedstrijden in 600 meter gekleed zwemmen in de Westerhaven met popfluiken als oefening en attractie, het de Maas van een snelvarende boot afspringen, enz. Door de verontreiniging van het havenwater moesten dergelijke demonstraties die altijd veel bekijks trok ken, worden gestaakt. Maar er waren ook reddingsdemonstraties in zee en dan de beroemde demonstraties met de in het bad gelaten auto-cabine, waar levende mensen uitgehaald konden worden door geoefende redders en redsters. Een bijzondere taak heeft de S.R.B. ook by feesten op of aan het water, waarbij de leden een oogje in bet zeil houden en dadelijk hulp verlenen zo er Iemand In het water mocht vallen. In de afgelopen 35 jaar heeft de Schiedamse Reddings Brigade getoond van waarde te zyn In het gemeenschaps-lcven, zodat met ge paste trots het jubileum gevierd mag worden. Verklaring van B. en W. SCHIEDAM, dinsdag. B. cu W. heb ben gisteren een schriftelijke uiteenzet ting gegeven over de kwestie van de hu. ren van de woningen Parallelweg 232 A en 236 A, die door het raadslid B. E, Collé in de vergadering van vrijdag jongstleden te berde Is gebracht. In tegenstelling tot de verklaringen van het College beweerde de heer Collé dat de Huuradviescommissie bij beschikking van februari 1961 deze twee woningen zou hebben vrijgesteld van de huurverhoging van 1 april 1960 en dat dus ook de deze maand ingaande huurverhoging niet toe gepast mag worden. B, en W. zetten nu uiteen dat deze woningen sindsdien zyn opgeknapt en dat de Huuradviescomraissie per september 3961 heeft beslist dat de liuur wel met 20 procent mocht worden verhoogd. SCHIEDAM, dinsdag. Doordat chauf feur H. A. M. D. uit Beverwijk met zijn trekker met oplegger de bocht van de Prof. Kamerlingh Onneslaan en de Over- schiesestraat te kort nam. kwam het ach terstuk. van. de wagen in botsing met een fiets waarop twee Rotterdamse jongens, de 13-jarige A. de E. en zijn 12-jarige vriendje A. C. van T., gezeten waren. De fiets werd geheel vernield, maar alleen de jongen Van T. werd gewond; een gekneus de enkel, die in de Dr. Noletstlchting is behandeld. Tegen de chauffeur is proces verbaal opgemaakt. SCHIEDAM, dinsdag. Door de Na tionale Reserve zal woensdagavond een veld dienst-oefening worden gehouden in het gebied van Kethel-Noord. Ongeveer 40 man zullen aan deze oefening deelne men, die naar schatting van 20.30 lot 23 uur zal duren. B(j deze oefening znllen ook geweerschoten gelost worden en met oefcnh&ndgranaten gewerkt. De bevolking wordt verzocht zich niet ongerust te ma ken, SCHIEDAM, dinsdag. In de Nassau- laan is de 14-jarige jongen A. R. met de fiets over de kop geslagen, doordat een op de weg liggend stuk hout tussen do spaken kwam en het wiel blokkeerde. De jongen ging zelf naar huis, maar daar werd door de huisarts een hersenschud ding geconstateerd. 111 SCHIEDAM, dinsdag. De Aquarium- j Terrariunfver. „Natuurgenot in Huis" houdt op woensdag 12 september een ver gadering in De Amstelbron, aanvang 8 uur. De heer G. H. van Delden zal spre ken over het inrichten van het aquarium. (Van c j correspondent) MAASSLUIS, maandag. Niet minder dan 210 hengelaars afkomstig van 34 ver enigingen, zaten zaterdag aan de water kant om mee te dingen aan het viscon cours, georganiseerd door de Hengelaars Vereniging „V.DD." uit Maassluis. Er 'waren 21 controleurs, die in totaal 4755 gram vis noteerden. Dit was een zeer slechte vangst. De leiding van dit ge slaagde concours was in handen van de hoofdcontroleurs, de heren A. Bakker, J. Jordaan, P. de Groot en B. Huisman. Er waren vijf korpsprijzen; waarvan de eerste prijs met 609 gram naar de organiserende vereniging ging. Voorts waren er 42 persoonlijke prijzen. Hier ging de eerste prijs naar P. Heyndijk uit Vlaardingen met 305 gram. De prijzen werden alsvolgt toegekend: Korpsen le V.D.L., Maassluis 600 gr.; 2e De Ruischvoorn, Berkel en Roderïjs 598 gr.; 3e R.H.V. „Rijswijk", Rijswijk 451 gr.; 4e Het Westen. Vlaardingen 417 gr,; 5e De Rui3voom, Vlaardingen 314 gr. Individuele prijzen: le P. Heyndijk 305 gr.; 2e K. Vink 285 gr.; 3e A. vd. Plasse gr.; 4e N. C. Buitendijk 225 gr.: 5e J. v. Bleiswijk 211 gr.; 6e D. Haddeman 204 gr.; 7e J. Vrijenhoek 198 gr.; 8e C Vink 188 gr.; 9e* J. Sluimer 185 gr.; 10e E. Verheij 182 gr. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND, maandag, Op 31 augustus heeft veerman Arie Prins voor het laatst zijn dienst gevaren tussen Hoek van Holland en Rozenburg. Met in gang van 1 september heeft hij zijn. con tract beëindigd. Ongeveer 26 jaar lang heeft Arie Prins de dienst verzorgd tus- De Hoek en het natuurreservaat De Beer. De aanleg van de Europoorthavens betekende in feite het §inde van zijn veer. Wel kon hij de door de gemeen te gesubsidieerde dienst nog enige tijd voortzetten, maar de aanlegsteiger die hem op Rozenburg werd toegewezen lag aan de verkeerde kant van de havens. Het natuurreservaat was nog slechts te be reiken vla een grote omweg. En dat was voor de klanten van Arlc Prins wiel rijders en voetgangers een grote han dicap. Overigens betekent dit niet dat de veerdienst geheel stil ligt Het contract as overgenomen door de xoeiersvereni- gmg de Eendracht te Rotterdam. Deze heeft de veerschepen van de heer Prins overgenomen. Dat zijn de Mary Kok (30 personen) en de Europoort (52 personen). Van maandag tot en met zaterdag zullen, vier diensten per dag worden gevaren en op zondag twee. De diensten gaan vanaf Hoek van Holland 's morgens om acht en tien uur en in de middag om twee urn en half vijf. Een half uur later vertrekt de boot van de andere oever. Op de zon dagen vervallen de eerste en de laatste dienst. ROTTERDAM, maandag Op de 68- jarige leertijd is zaterdag In Rotterdam overleden de heer K. Kratz, een der di recteuren van N.V. Kratz uit de JKorte Hoogstraat, een handelsfirma tn 'staal- waren. De heer Kratz was ongeveer veertig jaar mede-directeur van het bedrijf, dat door zyn vader werd gesticht Hij ge noot vooral ook bekendheid als zeer enthousiast duivenliefhebbcr, die tijdens vele vooroorlogse wedvluchten tot de win naars behoorde. In de jaren rond de eerste werelroorlog was de heer Kratz een bekend water- polospelcr, die een bepaald belangrijke rol speelde m dc zwemvereniging „Da Maès". De teraardebestelling vindt dinsdag plaats op de begraafplaats Oud-Krallngen, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag De recht bank veroordeelde vanmorgen drie jon- gelnl, J. J, van H. (18), R. J, z. (17) en C. R. K. (20)e wegens, diefstal van een groot aantal brommers tot een ge vangenisstraf van twaalf maanden waar van drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De reeks diefstallen, door de president gekwalificeerd als een continubedrijf, was vorig jaar begonnen. De Jongelui bleven zolang in cafés dat zij geen tram of bus meer konden nemen. Om toch snel thuis te komen „leenden" zij dan maar een brommer, die zij ergens achter lieten. Later gingen zij ertoe over dc ve hikels te verkopen. - Do officier van justitie, die een voor beeld wilde stellen, had tegen ieder van hen 15 maanden gevangenisstraf geëist. De los-arbcider Jan v. D. (33) uil SommeJsdijk werd door de rechtbank conform de eis veroordeeld tot een ge-' vangenisstraf van twee en een half jaar. Hij had naar schatting dertig brommers gestolen. Dagcljjks inschrijving van 10 tot 10 uur WARANDE 207 Tel. 6 8211 V_ dierenarts uitsluitend voor kleine huisdieren, vestigt zich heden in dc Jan Steensfraat 39 - Schiedam Spreekuren: iedere werkdag en zate»dag van 13 tot 14.30 uur 'en van 19 tot 20-30 uur. Bovendien op dinsdag en zaterdag van 9 tot 10 uur. Telefoon 6 82 34. Tijdelijk tussen 22 en 7.30 uur én zondags telefonisch bereikbaar op nummer POST- EN TELEGRAAFKANTOOR SCHIEDAM vraagt mannelijke en vrouwelijke Salaris vofgens Rijksregeling. Op 25-jarige leeftijd bedraagt dit f 393,31 bruto per maand, vermeerderd met een huurcompensatie van f 17,40 en een toeslag voor bepaalde onregelmatige diensten, alsmede een premie verdienste- beloning welke na een aanlooptijd 5,8of1.2%kan bedragen. Inlichtingen bij de directeur van het Post- enTelegraafkantoor Schiedam, Tuinlaan 114. te Schiedam. By showroom Co Ja wasma chine met wnngei eo tijd. klok 1155 Centrifuge 1110. Langzaam wassers Miele sys teem 195 De nieuwste wae- apoel- droogcombmatle mei 4 motoren, elektrisch ver warmd en 2 pompen voor t 495 Showroom Coja, Lange Haven 126 tel 63341 Wegens aanschaf nieuwe wa gen te koop van pari Morris Minor, in. prima conditie, Mackaystraat 27, Schiedam, Nieuwland. I Personeel gevraagd Gevraagd werkster voor don- dag of vrijdag. Mevr. van Pelt, Nieuw Mather, esserstr. 32b, Schiedam tel. 68015 of 67534 Kick Wiistra de Wondermidvoor Vlot en vol humor getekende verhalen, waarvan er 18 zijn verschenen in het bekende stripformaat. f 0.60 per deel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1