Wilton laat oude Indiëvaarder 'De Vogel Struy sz' herleven Pleuntje Granciia. 67 jaar, mag de Koningin persoonlijk begroeten Gusto s „drijvende gaat (verkleind) kraaneiland uit rijden jVlet schietende kanonnen Als enige niet-autoriteit in Schiedam Vla^egroetbijpj hceft in 1945 Sediend de gymnastiek- demonstratie bij Prinses Juliana Uitzendbureau s krijgen een concurrent: het GAB Moderne Kaninefaten Hitchcock en Mariene Routinewerk van Scott Optiek „ARGUS" SVV ontvangt PEC Hardheiden romantiek in Gezworen kameraden Fraaie circusnummers naast veel griezelwerk Viersteden schaakstrijd ONDERDEEL VAN MASSASPEL Collecte voor de Kankerbestrijdin g Sociale zekerheid hel winstpunt Wie heeft er iets verloren 't De DERDE auto Parktoemooi Van VJiel Bejaarden naar Blijdorp CURSUS E.H.B.O U bent CHARMANTER met een BRIL van Evang. samenkomst van Baptisten-gemeente MONOPOLE VERTOONT: Passage vertoont: WF-ops tap wagens Burgerlijke Stand KERKDIENSTEN Artsen op zondag 1 ZATERDAG 8 SEPT. 19fi2 5 SCHIEDAM, vrijdag. BU de werl ivjIUni Fijeiioord Is een Juweeltje van een «Vtntienóeeenwse fregatschip gereed ge- komen- Het Is een reconstructie van do fodJevaawder „De Vogel Struysz" die In 1653 als oorlogsschip in de driedaagse leeslag 1>U Portland is vergaan. Dit Schie- j^mse oorlogsschip verwierf grote roem, iTtrcmanning van veertig koppen {allen dan twintig jaar) verloor 31 man. neae episode van de Schiedamse geschie denis heeft de journalist Nlc van Looplk Sepot als spektakelstuk voor het pleïn- mel -Twintig eeuwen Schiedam presen teren zich-.." dat op donderdag 13 sep tember voor de Koningin zal worden op- <eWüton Fijenoord heeft een natuurge trouwe reconstructie gemaakt. Het oor- «nronkelijke schip was driemaal groter, naar als de Zeekadetten van het Schie- dzittsc korps ..Jacob van Heemskerck" donderdag in historische kostuums de leilboot bemannen, zullen de vele Schie dammers aan een herleving van de Gou den Eeuw kunnen denken. Het ligt in. de bedoeling dat de 22 kanonnen inten- 'lief' gebruikt zullen worden. Wilton Fijcnoord heeft zeer voel zorg Weed aan de bouw van het schip en-het is dan ook verheugend dat de Schiedamse gemeenschap na het spel de beschikking krijgt over dit prachtige werkstuk. Voor de organisatoren is het nu echter een groot probleem een goede plaats te zoeken voor het schip. Het co mité zou graag een plaats vinden waar het schip geheel opgetuigd en toch goed jjchlbaar voor belangstellenden maar be» Khermd tegen de weersomstandigheden kan worden neergezel. Voor de bouw van dit schip is een grote reddingssloep voor tachtig personen van een Panamese boot gebruikt. Gedurende weken.hebben diverse vaklieden aaa de afbouw van het schip gewerkt. De boot i*l geplaatst worden op een grote opleg- rer. Het geheel wordt dan vijftien meter Jang en tien meter hoog. Deze week heeft de track met de veertig tons oplegger over de Schiedamse straten gemanoeuvreerd. Deze zware oplegger heeft op het plein tike gewenste manoeuvre kunnen maken. Apothekersnachtdlensl: Apotheek Van Westendorp. Singel 83. Bellen bij ongeval: GG.en GD Tuuilaan 80. ïeL 59290. RK Leeszaal en Bibliotheek Dam/ ge-.: opead: maandag 10 tot 23 uur, woens- dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, don-' derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tol 17i en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel, open; maandag 14 tot 17,30 en 19 tot 20 uur," woensdag 9 tot 20 uur. vrijdag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10—17 uur. 's zon dags 12—1? uur: Eigen verzamelingen. BIOSCOPEN Passage: 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Arena der Verschrikking". Monopole: zaterdag 2. 7 en 9.15 uur en zondag 7 en 9.15 uur „Gezworen ka meraden". Zondag 2 en 4.15 uur: „Sal-; vo des Doods", DIVERSEN Juliannpark: 2—8 en 8ll uur: Dieren- kijk. De Rank: 7.30 uur: Actie Huis voor Ka meroen, Toneelavond. Beatrix: 8 uur: Beisver. Nooit Gedacht - bijeenkomst. Tivoll: 8 uur; Soc. Nieuwland. Dansavond. De strijders geven hef niet op: de kan. ker móetoverwonnen warden! Bun actie in ziekenhuis en laboratorium verdient onze aandacht, maar vieer nog onze steun. Uw hulp vormt een bijdra ge in deze strijd om de volksgezond heid. De collecte van us. zaterdag be veel ik met kracht bö U aan. De Burgemeester van Schiedam Afr. J. W. Peek IjE spiegel non de Indië-vaarder *-* „De Vogel Struysz", zoals die vorm heeft gekregen op de V/erf Wilton Fyenoord. SCHIEDAM, zaterdag. Vijfhonderd Schiedamse gymnasten van alle vereni SCHIEDAM, zaterdag. Wanneer Kon. Juliana donderdag 13 september In Schiedam komt zal ze daar een oude bekende ontmoeten: mej. Pleuntje Grandla, G7 jaar oud. Mej. Grandla Is In 1945 bQ de toenmalige Prinses Juliana in dienst ge weest, toen de Prinses komende uit Canada enige maanden in Wandsworth in Enge land verbleef, In afwachting van haar terugkomst In Nederland. Wegens deze oude relatie krijgt mej. Grandla het grote voorrecht om tüdens het bezoek als enige nlef» glngen zullen tijdens het bezoek van Kon. j autoriteit de Koningin persoonlijk te mogen begroeten en met haar te mogen praten. Juliana een demonstratie van vrije ril-1 Dat zal dan z(jn tydens de bijeenkomst in het Jullanapark, waar de Koningin de mische oefeningen geven en wel op het i bejaarden en Invaliden van Schiedam zal ontmoeten en tot welke categorie personen korfbalterrein bij de oprit naar de Sport-1 mej. Granrtia volgens haar leeftijd ook behoort. park brug. De Koningin zal vanuit haar' v j auto. die op de oprit bluft staan, deze; Er Is echter een kleine moeilijkheid inIn de eerste auto zal gezeten_zijn de demonstratie kunnen gadeslaan. De lei-jde organisatie en in het strak-gehouden ding heeft de heer C. van Oudheusden. Protocol: mej. Grandla, die m de Flat (Van een onzer verslaggevers) tferd een coöperatief werkend bureau) 1 ROTTERDAM vriidae De ,bePaaJd onprettige gevolgen hebben, maar r, vrJJQaS' ue jvoorlopig wordt daaraan nog niet ge-: Rotterdamse „uitzendbureaus voor:dacht. j typistes" krijgen er een concurrent Financieel gezien betekent de nieuwe; hii- hpf npwmtelilk Arheidshn- mogelijkheid wel'een verbetering. In het! □IJ. net taewestenjK AroeiasDU-iaangchaalc)e voorbeeld raakt de typistej reau. Advertenties in de dagbladen 'vijfentwintig proeent van haar loon kwijt i moeten meisjes en vrouwen, die aan het uitzendbureau. Via het arbeids-! vin rW#> nilTPnrihnrMnc wn rAntiP bureau zou ze op zijn hoogst negentien1 via aeze uuzenaoureaus een centje ;procent aan sociale lasten moeten op- bijverdienen, ervan overtuigen, dat offeren, maar daar zou ze een stuk so- iict hoofdbureau van Pa-ze zich eigenlijk toch maar beter ;ciale zekerheid voor in de plaats krijgen. 'SS" JrM?TOo"nreo™ tot het GAB zouden kunnen wen-1 Zei men ons bij een uitzendbureau: jverall*:. bril:" zonnebril i„;den, oradf ze dat géén „bemldde- lingsgela hoeven te betalen, maar "geboortetop van vlak na de oorlog door Tevens zal bij die gelegenheid een vlag- gengroet worden gebracht door een groep van 36: vlaggedragers met nationale, de Schiedamse en de Oranjevlaggen. Deze vlaggegroep krijgt echter ook een rol te spelen aan het eind van het massaspel. Opgesteld voor het decor van het minia tuurstadje. zullen de vlaggedragers de. achtergrond vormen wanneer Gusto's Mu-; ziekgezelschap als finale van het spel het; Wilhelmus zal verklanken. 1 Een organisatorische moeilijkheid is j dan om deze vlaggedragers weer snel naar de Sportparkbrug te vervoeren. zodat het schip ook visueel stijlvol zal kunnen „zeilen". Momenteel staat het schip nog zonder masten bij Wilton Fije- noord. Woensdagavond laat zal het schip op de daarvoor bestemde oplegger over de Burgemeester van Haarenlaan naar de 's-Gravelendseweg achter de Proveniers- brug worden gevoerd. Hier wordt het schip opgetuigd en donderdagmorgen zal het schip op de Proveniersbrug rijden- Haring ■gtberichten _Valïi, VLAARDrNGEN, zaterdag De vangst- berichten' van hedenmorgen lulden: VI. 70 17 k.; VI. 79, 45 k.. nog 40 netten; VI. 89 20 k VI. 172 25 k-: VI. 190 thuisvarend,- VI. 197 13 k. Spieringshoek woont is niet thuis en tot nog kan niemand zeggen waar ze dan wél Is! In de komende dagen zal nu naarstig gespeurd moeten worden naar de ver blijfplaats van deze zéér belangrijke In woonster van Schiedam. Een ander belangrijk punt is de samen stelling van de stoet auto's die door de straten zal rijden. De praktijk heeft na- Schiedamse commissaris van Politie, de heer K. Rijpma en in de tweede de: Com missaris van de Koningin in Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz (van de gemeentegrens naar de aula alléén, bij de verdere rijtoe ren vergezeld van zijn echtgenote. In de derde auto zit Kon. Juliana in gezelschap van onze burgemeester mr. J. W. Peek. In de vierde auto zit het gezelschap van de Koningin, zijnde de dame du .palais mevr. A, J. L. de Smeth-geb. baronesse van Pallandt de secretaris van de Konin gin mr. J. van der Hoeve ch de kamer heer in buitengewone dienst mr. dr. K. P. van de Mandele. Daarop volgt in de zoek vele toeschouwers üe Koningin niet hebben" gezien, omdat zij naar de ver keerde auto In de stoet keken. Daarom, lezers, Iet op de derde auto in de stoet. Daar zit de Koningin in. Daarbij moet men uiteraard de ver vooruit rijdende po- lltle-auto niet meerekenen, maar dat zal wel geen verwarring scheppen. IN MONOPOLE DE regie van Alfred Hitchcock waar- borgi akyd een film, die een goede deUilveranging heeft, zowel in de logica' der taferelen, al» In het totaal der ensce nering. £n in zoverre is de «ton „MIS DAAD ACHTER HET VOETLICHT een Ijpfsoh Hitchcock-produkt, Dat de misdaad achter het voethcht iou plaats vinden, is in zoverre niet ge-' heel juist, daar het slachtoffer in zijn eigen huis wordt vermoord door de min naar van zijn vrouw. Wel speelt zich het gebeuren grotendeels af in de theaterwe reld en het is daar, dat wij een oude be kende. Mariene Dietrich, ontmoeten, die nog altyd in staat is V&mprollen te spelen en. nog altijd de fatale vrouw .(op het wit- le doek tenminste), die maimen beweegt tot dwaasheden en erger. (MONOPOLE, maandag t.m. woensdag) Monopole-matinees „SALVO DES DOODS" gaaf het heet Te bevragen aan Utic to Scbiedain 2.00-fl.oo uur: zakji verliclUJr.g: brige étui. Mte'lSSSK" ™m;iïïSdiria™Sbïiï'wtï i wél sooiale zekerheid genieten. seat werken, zullen onze WmM ters, B.L.O. schooi. Burg. Honnerlage Greia- Het gaat er om, zegt het GAB dat de rr-ecr nodig 2yn. Maar voorlopig hebben laan 494. tussen 9-13 uur: ring met aïcutels.ivniste?" oo deze manier nipt hèt volle niet veel te-vrezen. Want de meisjes collienon. Dr. mbniMnu K rofle domo.- ««««S ,,„rden bij ons veel sneller en vlotter ge- portemonnale met inhoud. Van Kapoei, Po-Pon" erdlenen. Het zyn vaak getrouuaejambtenaren van het ar- pulierenlaan 24. Kethei-, rode autostep. Dek-vrouwen, die wat by willen verdienen en Ü5, j ker. Gem. Smederij. Singel; driewiclig kjn-dan hun diensten per uur aanbieden. Ze[beidsburesu ooit zouden kunnen doen., dcrüetsje. Den Breemw. Alb Cuypstraat [aten zich inschrijven bij een uitzend- gnjs-braine regenjas. Prins. Burg. van Haa-1 renloan 516: pakje inh. herenondergoed. bureau, dat hen „uitleent -• Zwaan, S, van Houtenlacn 79; badgoed. Mak,Dat uitlenen moet door de typiste be st. Liduinastraat 6öa; bruin-beige damesvest.tanld worden. Als ze ƒ3,— per uur ver- Van reonlstraatonder-pro-gaan daar bij voorbeeld ƒ0,75 kos- these. Bezeir.er, HavendUk 218c: i len voor het bureau vanaf. De typiste 'krijgt niet het bedrag dat ze in vaste „„v „v SCHIEDAM, zaterdag. De leden van dienst zou verdienen. Ze blijft daar een 'de Alg. Bond van. Bejaarden, afd. Schie- flink stuk onder. jdam en Kethei kunnen ib de week van De uitzendbureaus wachten nu In span-!"5 tot en met 15 september Diergaarde, nlng op de dingen die komen gaan. Een!Blijdorp bezoeken tegen het gereduceerde|jg&; massale vlucht van de typistes zou voor (tarief van tien cent, op vertoon van hun! deze commerciële instellingen (uitge*on-!lidmaatschapskaart. SCHIEDAM, zaterdag. In het Tennis park Van Vliet aan de Stadhouderslaan is vandaag het Parktoemooi gestart. Meer dan 100 deelnemers hebben ingeschreven i voor de nummers dames en heren-enkel, j dames-, heren- en gomengd-dubbel. Er zullen 240 partijen gespeeld moeten wor den. De leiding van het toernooi berust bij de heren-H. Mak, J, de Greef, N. Spit hoven en J. van Vliet. In de heren B-klasse zijn K. Bulte en H. van Teeffelen als sterks ten geplaatst, maar zij zullen zeker sterke tegenstand ondervinden. Bij de dames is E. van Zwa nenburg favoriet voor de titel, maar ver rassingen zijn olot uitgesloten. SCHIEDAM, zaterdag. De Kon. Kcd. il Advertentie l.M ORANJESTRAAT 9 Telefoon 66431 TX I toe. Men trekt meteen van leer; de yer ÉerSte Hulp bij Ongelukken (EHBO) t eerefe centimeters celluloid zijn «ereser-j deelt ons mede dat de nieuwe cursus terj veerd voor moordende, rovende en]opleiding voor het Eenheidsdiploma zalj schreeuwende Indianen; de laatste vooriaanVangen: voor beginners op maandag-. Randolph Scott en zUli voornaamste te"|avond 17 september van 7.30 tot 9.30 uur fenstrever, die een duel op leven enfen voorgetüp]0rneerdeiJ op woensdag- - - avond 19 september van 7M tot 9.™ Zouden de Kaninefatendie volgens de archeologen en in strijd met he t volksge looftwintig eeuwen geleden in en rond Schiedam moeten hebben, gewoond ooit gedroomd kunnen hebben toen zij hun primitieve hutten (volgens diezelfde archeologen wonderen van vernuft) bouwden, dat twintig eeuwen later, in het atoomtijdperk, er mensen zouden zijn die met de modernste mechanische werk tuigen bij de hand, zich eindeloos veel zorg zouden geven om weer van die pri mitieve Kaninejaten-hulien te vervaardigenHoogstwaarschijnlijk niet. Tóch ge beurt dat en wel bü de Chr. Technische Schoot, waar de leerlingen nu een Kani- nefatenhut bouwen, die een grote rol zal gaan vervullen by liet massaspel voor het aanstaande koninklijk bezoek. Zoals deze foto toont. Zondag 9 september o.m 7 uur belegt de Baptisten Gemeente Schiedam een bij zondere evangelisatiesamenkomst in ge bouw „Irene". De medewerkenden zijn: ds. R. Reiling als spreker. John Buur man met solo- en samenzang en Flip de Koning aan het hammondorgel. dood moeten uitvechten. Scott heeft dat al rneer gedaan en we zulkn het dan ook maar aan zijn routine toeschrijven, dat hij op de been weet te blijven.' Verder heeft men het hem niet zo lastig gemaakt in deze overigens aan trekkelijke avonturenfilm. Randolph mag een hele tijd. in een zendelingepakje rond Deze cursussen zullen worden gehouden in de bovenzaal van het gebouw Westmo lenstraat 26. hoek Westvest. Aanmeldingen kunnen geschieden bij G. j van Eden. Vlaardingerdijk 335a, bij mevr E. E. Kockx, Lange Singelstraat 25, ?5 lopen en pas tegen het einde moet hü zijn ibij C.' J.'va'n Reede. Mn» e" ln 1 NJ« Rel "ScJ.led.msobedrijfslef» nelbekcr.de schiet, en vechtrepertolre af- de zaal op dc eerste cursusavond. [IN kans krusl «m tijden» hel bezoek werken. En ook dan zijn er nog tal van adempauzes, waarin de vrolijkheid hoogtij viert. (MONOPOLE - Matinees) gewacht. u.wir««,(.r! van koningin Juliana te lonen {als slot Ook inschrijvingen dooi \verKgevers j het ,nassa5pe|) wat Schiedam pres- voor leden van hun personeel worden m- - trnnuoNG vso »u jw-iw> eenn,aal hel v*rUln,w V Z1YOREN KAMERADEN' („Battle i boek. t IT VIllL.il IVOUA».-.. —- Cry") door Leon Vris Iaat racestal nooit lang op zich wachten. Een kolfje naar oe i hand van producers en regisseurs, zon film; z(j hebben zich naar hartelust op massa-scènes kunnen werpen. Cinemasco pe kwam hun daarbjj van pas, want nu konden zj] een nuttig gebruik van deze vinding maken door profijt te trekken van de dieptewerking In wijde landschappen. Het werd een tamelijk langademige film ihet keurig verdeelde porties hardheid, romantiek, sentimentaliteit, kameraad schap en moraal. Een goed deel is gewya aan training en parades. Er zijn de onver mijdelijke, veel misbaar schoppende ser geant. het troepje met elkaar optrekkende en lief en leed delende mariniers, de nar- ,de majoor met het hart van goud en kU1,U6l - slotte de gevechten op Saipan die net oa. omtovert tot schoonheidskoningin- t al jon met roem overdekken om ae vervolgens koelbloedig te Ii- quideren, daar hij niet wenst dat j teert op hnitistrieel gebied, nu zal de hon- ;derd-jarlge Werf Guslo N.V. ook het al- Icrlaatstc van de vele vreemde vaariui- i gen die op de Werf worden vervaardigd aan het publiek vertonen: het drjjvende kraaneiland. Daarvoor is in de eigen werkplaatsen een model op schaal ver vaardigd, waarbü het in werkelijkheid tot 100 meter hoogte (de kraan meege rekend) opreïzende gevaarte tot „maar" acht meter hoogte Is teruggebracht. Om te laten zien hóe hoog dal wel is. is er naast nog een model van de Rot terdamse Euromast <in de zelfde schaal ivan verkleining) geplaatst. Op de foto 1 siiet men leerlingen van de Bedrijfsschool. die de timmerlieden bij het maken van het model hebben geassisteerd, bezig met een i 't leggen van de laatste hand aan het drij vende kraaneiland, dat voor deze gelegen- CMONOPOLE, t-m. zondag) jheid een „rijdend eiland" wordt. HEEL moeilijk maakt het zich de plas. üsche chirurg/die mis maakte^ meisjes Deze mariniers zijn sluk voor stuk bra ve jongens, die op hun beurt weieens on deugend kunnen zijn en in een bar met hetzelfde gemak de boel kort en klem slaan als aan het front. Hun wederwaar digheden zijn weieens net iets te breed uitgespannen, maar dat gevaar loopt men misdadig verleden zuUen gaan onthullen. Hij doet dit in de ARENA DEK VER SCHRIKKING. een circus dat zich uiter aard perfect leent voor geënsceneerde ongelukken. De ene juf valt per ongedyk van de trapeze in de nok van' da tent, een andere wordt tengevolge van een betreu- renswaardige „technische fout" door een messenwerpende Indiaan gekliefd. Na- tuurlijk krijgt deze enge meneer zijn loon. Arena der verschrikking (Circus of ior- rovs) is een pretentieloos Engels griezel- werkje met spectaculaire circusnummers en weinig bekende grootheden als Anton Diffring. Yvonne Monlauer en Erika Ren- i berjz CPASSAG5) 1 SCHIEDAM, zaterdag. SW ontvangt zondag aan de Westfrankelandsedijk PEC uit Zwolle. De rood-groenen zjjn de com petitie *vel heel ongelukkig en zwak ge start, maar ook de Zwollenaren hebben nog geen punt kunnen veroveren, zodat beiden er op gebrand zijn de eerste winst te. boeken, SVV, dat in de vorige competitie nog op de drempel van de eerste divisie werd teruggewezen, moet in staat worden ge acht betere resultaten te kunnen behalen. Met doortastend aanvalsspël zal het best kunnen lukken. Zaterdagmiddag start de nieuwe Jeugd- competïtie aan de Bosrand met, de ont moeting tussen SW-jeugd en de geselec teerde jeugd van SHS. Aanvang 4 uur, SW 2 gaat zondag op bezoek bij Sche- veningen Holl. Sport 2, SW 3 begint de nieuwe competitie op Harga 2ondag om 10 uur tegen DCV 2 en SW 4 gaat op bezoek bij DFC 4. (Van onze schaakmedewerker) DEN HAAG, vrydag. Op de zon dagen 9, 16 en 23 september, telkens van 11 tot 16 uur, zal in de Haagse Bridge Sociëteit, Javastraat 2f, een „viersteden" schaakwedstrijd voor da- nies-vlertallen worden gespeeld tussen j Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. burgemeester weth. H. Sabel. De andere wethouders, mr. P. van Bochove, mr. M- M. van Kinderen en W. van Schoone- veld met de gemeente-secretaris mr. M. J. Blok zijn in de zesde en laatste auto gezeten. Maar, lezers, Iet. op de derde auto, daar gaat het om. Bj] de bezichtiging van de Werf Wilton Fyenoord zal de Koningin (op haar uit drukkelijk verzoek!) over het iverfter- reia rondgereden worden In een heel ge- wone opstapwagen, zoals die ook In ge bruik zijn voor het personeel van de werf. Dat zijn van die open wagentjes, waar men op blijft staan tijdens het rij den, met een stang in het midden tot- steun. Alleen zal de Koningin niet hoeven te dringen om een staanplaats, want zo*n wagen kan W personen vervoeren en er gaan maar enkelen op de Koninklijke Op- s tap wagen mee. En bovendien krijgt zij een speciale ketting ter afsluiting en ter beveiliging. Ook de directie-leden van Wilton Fijenoord zullen gebruik maken van dit typische werf-vervoermiddel en mogelijk ook mej, Holtslag. Dat is de jongste werk- neemster In het bedrijf, vijftien jaar oud, die 'de vorstin bloemen zal aanbieden. Dat haar voorletters ook „W.F." zijn, is maar een toevallige doch wel leuke bij zonderheid.-' Eerst rijden de opstap wagentjes naar de machinefabriek die in vol bedrijf zal zijn. Maar als directeur ir. B. Wilton zijn koninklijke gast een toelichting zal geven (met lichtbeelden) zullen de zware ma chines stilgelegd worden, ook de reus achtige scheepsmachine die daar opge steld staat.- ">r Als het personeel, mag daarna even het werk laten liggen om te kijken hoe de Koningin op Haar opstap wagen langs de nieuw-verlengde haven rijdt, waar alle schepen gepavofseerd zullen liggen en waar de "Wilton-bootjes een „vlootschouw" zullen houden. In de grote Iasloods wor den onder Koninklijke belangstelling dari snel enkele scheepsplaten gelast en daar na mag de heer Valk, directeur van de Bedrijfsschool de Koningin door de schooL begeleiden. Daar zal haar ook een. door de leerlingen vervaardigd werkstuk (niet zo'n héél grote) worden aangebo- den. Tenslotte zal de Koningin in de kantine hoofdkantoor'de thee gebruiken cn ken nis kunnen maken met de leidende figu ren in het bedrijf. Ook met een aantal vrouwelijke werknemers. Maar ook de leden van het Feestcomité zijn uitgeno digd om de Koningin te begroeten, even als ds dames van de zittende leden van de Gemeenteraad en de net afgetreden Raadsleden. Gehuwd: J. de Vries, 24 jr. en C. Hoek. 20 jr. G. J. van der Ham, 25 jr. en M. C. M, Zuidgeest. 24 jr. W. van derVaart, 24jr, H. A. Soeters. 24 jr. C. Baanvlnger, 22 jr. P. Ouwens, 19-Jr. F. J. Westenberg, 31 jr. en C. J- A. Verhoede*. 25 jr. M. T. Eikel boom 21 jr. «n P. A. van der Leeden, 23 ir. C. Admiraal, 18 jr. en W.. G. J. Kooij, IS jr. Winterswijk. 26 jr. en N. Brökllng, 3d jr- A, de Ruiter. .23 Jr. en M. Elderkamp. zt jr. D. E3derkarap. 24 jr. en P. C. de Boer. 21. jr. M, de Lege. 25 jr. cn S. Höikema, 26 jr. H. Bikker, 23 jr. en J. Breugem, 24 jr. J. A. de Kleün. 22 jr. en J. Hofman, 24 Jr. J- Heinsbroek, 24 jr. en F. C. Jaspers. 23 jr. A. den Bijl, 25 jr. en H. M. P. Westdijk, 25 jr. T. E. J. Postma. 27 jr. en L. M, C. de Groot. 26 Jr. '<.i Ondertrouwd: W.-M. Arenz, 25 jr. en T. H. C. Rebers, 25 jr. B. U.'J, Donker. 27 jr. en XT. Vlebftck, 28 jr. R. Hengst. 28 jr. Viveen. 33 jr. A. J, van der Heijden. 23 jr. en .M; P. R. Broeders, 19 jr. C. J. M. den Hollander. 20 jr. en W. Snijders. 17 jr. O. J. M. Hoogland, 24 jr. en J. Kruize, 19 jr. If. Kleingeld. 24 jr. en J. M. M. Breevnort, 27 jr. J. Koene. 36 Jr. cn G. van As, 27 jr, J. de Raad. 25 Jr. en C.' M. Storm. 22 jr. 18 jr. A. Ruijgrok. 36 jr. eh GJ C. Maat/ 24 jr. F- J- M. van Rossum. 20 jr.. en J. Bretikman. M. J. de Vries, 18 jr. en M. van Sehijndel, 20 Geboren: Marjolein d.'v. A. H. Risien W. H. de Jong; Roger H. A. z. v. H. A- van. Walsem en M. W. Frohne: Antouie P. z. v. J. van der Gaag en J. M. C. van Grcotveld; Kann y. d. v. G. H. Rreutèr cn J. H. Re- meljer; Lydia M. S. d. v. R. D. Boesveld cn W. van Rijn; Petrus D. z. v. P. D. Joosse en G. Zondag; Marcel B. z. v. J. W. Faasse J. J. den Hond; Irene tL v. W. Hoogendam i A. M. van den Berg. Overleden: L, van Dijk. 85 jr. wed, van J. G roenewegen. De deelneemsters 2ulleu zyn: Rotterdam; .nevr. M. J. Mesman-Rood- zant; mevr. M. Roodrant-Baris; mevr, C. Rood zant en mevr. M. C.; Vreeken. Amsterdam: mej. Hoving, mevr. Van Schaick; mevr. Spook en mevr. der Veen. Ned, llerv. Gemeente. Grote Kerk:"10 uur 1 ds. A. Hoffmann en 5 uur da. H. W- Hem mes. Bethelkerk: 10 uur ds. J. van Root- selaar-(Delft) en 5 uur dr. L. J. Cazemier. Opstandingskerit: 10 uur dr. L. J..Cazemler en 7 uur ds. J. D. Smids. Vredeskerk: B co 10.45 uur «is. J; D. Smids en 7 uur ds. J. Utrecht: mevr. Heemskerk. De juiste namen van de overige deelneemsters van dit viertal zijn nog niet bekend. Den Haag: mevr. R. Foekema; mevr. Beelaerts van Blokland; mej. n»r. De Klerck en mevr. Timmer. In spoedgevallen zijn dit weekend de volgende artsen te raadplegen: C. J.: M. Vlootman. Singel 154. tel. 67760; G. in 't jVeld, "Willem de Zwijgerlaan 23, tel. 68599 en J. Mokkenstonn, Van Ruysdael- laan 52b, tel. 64098. Geopend is apotheek Van "Westendorp, Singel 83, die ook gedurende de volgende week d« nachtdienst WBameemt. Van I Gras (Dordrecht) öpcndeurülenst. i Ned. llerv. Geref. Evang. (Sebouw .Irene: 3^0 uur :ds. L. Vroeglndewey (Delft). Be thelkerk: 16 uur ds, van Rooteaelaar (D«dft). Evang. Lu tb. Gemeente. 10 uur. dg. S. G.- V. d. Haagen. (Jud-Katb. Kerk. Dam 28: 18 uur H. Mis.' Baptisten-ecmeente. Gebouw Irene: 7 uur ds- R- Helling. Leger des Heils Lange Haven 27: 10 uur Heiligingssanflenkonist en 7.30 uur Verlos-' singssamenkomst. Gerrit Verboonstmat; 6.4S uur. Openluchtsamenkomst. Alle samenkom- sten oJ.v. brig. K. Wleringa en majoor R. Reltsma. Jehova's GetuigenVolksgebouw: 630 uur wachttorenstudie onderwerp Waarom .moet u worden gedoopt?", Woensdag '7J0 uur theocratische bedicningsschool en dienstver- gadering. Nel dr. W. terdam). v'N v'ii'.v ;"A"N/v' Chr. Geref, kerk.: Kerkgebouw Warande hoek B.IC.laan: 10 uur m 5 uur "kand. O. Leendertse (Haarlem).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1