't Huis te Poort" werd een eeuw geleden ingewijd NIEMEYER BLANKE BAAI nog Olifantje is steeds spoorloos Op de plaats waar sinds 1681 de schuilkerk stond Gravin Aleid trekt aan het hoofd van een stoet door Schiedam-Oost hm# De dag van morgen K. van Vuuren dertig jaar in de fotografie Van Oud-Katholieke parochie AGENDA Aanvaring in de Waalhaven PIJPROKEN EEN WAAR GENOEGEN MET Jongen ernstig verwond bij val van laadbak Matroos stak collega mes in met lies SCHIEDAM Koeriersters "4 ,!i -4 itfll V Schuilkerken Huidige kerk Na afloop mn massaspel 't Huis te Poort Jongens stalen limonade mm? mm "Wielrijdster aangereden door bestelauto Kleuter aangereden bij oversteken Met fiets op tramrails geslipt Uw stad in uw museum Geldkistje als buit bij inbraak Aanrijding op Welplaatweg Huisvuil donderdag niet opgehaald Bejaarden-ontmoeting bij regen in tent Burgerlijke Stand A. SGHILPER00RD ■4 I I 11962 i ge- sandel Undel l^xiet lande! dveld r 23; n 23; is 24; k 23; sy 3i 52 en Bgcrs 21 CC. «ter se 21 irda»I js 22 oijcn Spij- it 23 I. B. 1. J. ibel- van tjden sten- r. M, ineel veld, wtl- fOENSDAG 12 SEPT. 1962 SCHIEDAM, woensdag. De O ad-Katholieke Parochie van de H. Johannes de neper te Schiedam zal op zondag 30 september bet feit vieren dat honderd jaar -jJden het kerkgebouw, bekend als t Hnls te Poort werd Ingewijd. Voor deze gele- rölheld zal de Oud-Katholieke aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. A. Rinkel in het Wlereöde kerkgebouw om 10 uur een Pontificale Hoogmis opdragen, hetgeen het Cjrfepunt van de jubileum-viering zal xljn. Daarna fs er 's middags In Malson tfefÖéls een receptie van 3 tot 430 nor, terwijl om 530 uur de plechtige Vespers «erden gezongen. jïaar de maand november blijft in bet teken staan van dit jubileum. Zo zal er een hjkandere tentoonstelling van oude en kostbare kunstschatten uit het bezit der Oud-Katholieke kerlE worden gehouden. Met daarnaast nog andere feestelijke bij- jjntomsten. „De Roeper", het maandblad van de parochie is in verband met dit jubileum uitgekomen met een extra-editie en daarin troffen wij een overzicht aan rit het verleden van de parochie en over de stichting van de nu honderd-jarige jjjk Daaraan ontlenen wü het volgende artikel. Het eerste kerkgebouw (een kapel) van let gehucht Schiedam werd In 1262 ge bouwd eh omstreeks 1320 vervangen door «n grotere kerk op de plaats waar nu de Grote Kerk staat. Deze kerk is van het btrin sf toegewijd geweest aan de H. jdrtUBM de Doper cn was dc enige pa- „ddekerk in deze stad, waartoe tot de Reformatie alle Schiedammers behoor den. A| spoedig kreeg de Reformatie In Sthiedun veel aanhangers en groeide de latlOtttholleke gezindheid sterk. Na de Innefflin* van Den Brlel op 1 april 3572 jwr de Watergeuzen kwam ook het Schiedam*6 volk in opstand onder aan voering van hun overste-luitenant Bar- Ibdlt Entes van Mentheda en werd de Grofo Kerk „gcbeeldstormd". ApothekersnachtdJenst: Apotheek Van Westendorp, Singel 83. Bellen bjj ongeval: GG en Gl> TuinJaan 80. tel 59200 RK Leeszaal en Blbllotbeek Dam, ge opend. maandag 30 tot 21 uur, woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. don derdag 10 tot 17 uur, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 23 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 1730 en 19 tot 20 uur.' woensdag 19 tot 20 u„ vrijdag 14 tot' 1730 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 3017 uur, 's zon dags 12—17 uur: Eigen verzamelingen. (Advertentie IJK.) en harmonie een echte godsdienstige sfeer schept Helaas Is de situatie van het berkge bouw en de pastorie, door verzakking en algehele vocht toestand, zodanig gewor den, dat de gemeente In de niet al te verre toekomst naar een nieuw kerk gebouw zal moeten streven. DIVERSEN p6 parochie-verenigingen hebben in-Amstelbron, 3 uur; Natuurgenot jn Hujs. BIOSCOPEN Passage; 2 en 8.15 uur; „Arena der Ver schrikking". Monopole: 2 en 8 uur: „Misdaad achter het voetlicht". middels reeds een bouwfonds in het leven geroepen. Waarvan het giro-nummer Inldt 83 62 50, tji.v, pastoor C. P. v. d. Berg, Dam 30 te Schiedam. Veel geld is even wel nodig, maar vele kleintjes maken een grote. Wanneer deze gemeente dan ook werkelijk leeft, dan komt het bedrag er! Lezing. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Alg. Fotokring Bijeenkomst. Musis Sacrum, 8 uur: .Talentenjacht. Teenagers vond. Opstandingskerk, 8 uur: Chr. Onderwijs. Lezing. De katholieke parochie van de H, Jo hannes de Doper was hierdoor tot een kltln groepje van verstrooide gelovigen teruggebracht. De strenge plakkaten, door de gereformeerde overheid togen de katholieke godsdienst uitgevaardigd, maakten het voor de trouw gebleven ka tholieken zeer moeilijk om hun godsdien- jtige plichten waar te nemen. Strenge straffen stonden op het by wonen van dc H Mis en de priester, die bij de uitoefe ning van zijn ambt betrapt werd, mocht blij zijn als hij er met een flinke geld boete en uitwijzing uit de stad afkwam. Zo reisden de priesters, vermomd ala koopman, boer of reizend gezel, vele plaatsèn af. Vaste adressen bestonden niet uit aflgit voor verraad. Wat Schiedam betreft hebben de gees telijken gemakkelijk als boerenknecht een schuilplaats gevonden hU boeren bul ten Schiedams vesten, waardoor zij 's morgein ongehinderd de stad konden bin nenkomen. Het is onbekend hoeveel hof steden tn huizen als kerk hebben dienst tedaan. We weten alleen, dat In 1610 door Aan» AreaUdochter van der Burg, een welgertehfe weduwe, die een hofstede be aat m do Schle buiten de Overschlese Poort, een tehuis werd aangeboden aan de eerste pastoor, die na de Reformatie AartablBschop Saabold Vosmeer werd Godefriedus van Vliet. moesten nu kiezen tussen trouw en ge hoorzaamheid aan het eeuwenoude na tionale bisschoppelijke gezag of onder werping aan de paus van Rome. De pater Dominicaan en de meerderheid der ka tholieke gelovigen kozen dit laatste. Pastoor van THet zag kans de verstrooi de gelovigen weer samen le brengen als parochie. Tijdens zijn pastoraat kwamen vreemde geestelijken, buiten het gezag van Aartsbisschop Vosmeer om, te Schie dam, waardoor een onverkwikkelijke toe stand ontstond, die in de 17de eeuw aan leiding gaf tot voortdurende klachten van de zijde der elkander opvolgende Aarts bisschoppen, nt dat de reguliere geeste lijken eigenmachtig optraden en telkens weigerden zich aan de bisschoppelijke leiding te onderwerpen. N'a 1681 moest de schuilkerk ln de boerderij van de weduwe van der Burg na haar dood verlaten worden. De pas toors, die door de Aartsbisschop van Utrecht werden aangesteld en als zodanig in rechte lijn dc parochiekerk van de Ge- ttttnie van de Heilige Johannes de Do per bedienden, verkregen nu als nieuwe schuilkerk „'t Huis te Poort" aan de Dam, terwijl de paters Dominicanen een huls verwierven, eveneens aan de Dam gele gen, recht tegenover 't Huis te Poort. Al spoedig heeft men deze naam van 't Ruis te Poort aan de nieuwe parochie- ichuilkerk gegeven. Deze naam was reeds ■Igemcen bekend en het is begrijpelijk, dat die naam ook in gebruik bleet Aan bet uiterlijk der bestaande gebouwen werd evenwel niets veranderd, omdat het wenselijk was de gevoeligheid te ontzien van de gereformeerden, die het toch al moeilijk konden verkroppen, dat aan de Dam, nota bene een hoofdweg, maar liefst twee „paapse" kerken stonden, al waren het dan ook slechts schuilkerken. Twee schuilkerken, staande recht te- ïenover elkaar als buren, die het wel eens met elkaar aan de stok hadden, maar toch feitelijk bij elkaar behoorden. Immers de leden van beide kerken vorm den eamen de voortzetting van de aloude Parochie van de Heilige Johannes de Do per. In het begin van de 18de eeuw kwam de scheiding. Het goed recht van Aartsbisschop Pe- hus Codde, die onwettig door Rome was afgezet, werd door driehonderd geestelij ken in een adres aan de bisschop van Rome verdedigd. Tot de ondertekenaars 'an dit adres behoorde o.a. de pastoor 'an 't Huls te Poort: Johannes Tlbbel, échter niet de pater Dominicaan van de kerk aan de overzijde. De gelovigen Pastoor Johannes Heykamp, die 19 augustus 18.18 benoemd werd tot herder van de Schiedamse parochie en dit bleef tot 16 december 1874, toen hjj als Aarts bisschop van Utrecht verkozen werd, was een man van initiatief. HJj wist »Un pa rochianen er al spoedig van te overtui gen, dat de bouw van een nlenwe kerk cn pastorie bepaald geen luxe was. Fond sen om te bouwen bezat de gemeente niet. Een beroep op 12 parochianen om door gaven het nodige geld 'bijeen te bren gen. bad succes. De heren M, v. Erkel en J. Vormer le Schiedam ontwierpen de plannen. De oude kerk en pastorie, benevens het daaraan grenzend woonhuis, waarin toen hei postkantoor gevestigd was, werden afgebroken. De aannemer F. v. Vlooten uit Utrecht bouwde de nieuwe kerk en pastorie voor het bedrag van 25300 gulden. De stjjl is een soort namaak-gothiek, die aan het gebouw iets statigs verleent, maar bet niet tot kunstwerk maakt De maten zijn: grootste lengte 24.50 m, breed te 8m en hoogte 14 m. Het doxaal, waarop bet orgel staat heeft een lengte van 5 m. Met grote plechtigheid werd op 38 juli 1862 de nieuwe kerk door de pastoor der gemeente ingewijd. Maar pastoor Heykamp, die in de ge meente zeer geliefd was, was nog niet te vreden. In 1864 bracht hij van de gemeen teleden door lening eet. bedrag van 5.000 gulden bijeen om een nieuw orgel aan te schaffen. De bekende orgelbouwer C. G. F. "Witte van de firma BStz Si Co. te Utrecht werd met de vervaardiging belast en heeft een prachtig instrument gele verd, dat nog steeds een mooi bezit der gemeente is, mede door het kundige spel van de huidige organist, de heer S. W. J. Schade van Westrum. Het geheel van het tegenwoordige kerk gebouw is inwendig in rustige tinten ge sausd en maakt een vriendelijke indruk. SCHIEDAM, woensdag -Na het plein- spel „Twintig eeuwen Schiedam presen teren zich.,." zullen de deelnemers in historische kostuums een optooht houden door Schiedam-Oost. Daartoe lopen de to nelisten gedurende het spel in groepen van het plein aan de «Ude van de Uitgang bü Pietersen. Functionarissen en politie dirigeren de stoet dan naar de richting van dc Swammerdamslngel door de Tnln- slngel. Dat zal om half één zijn. Vooraan de stoet zal Gravin Aleid rij den, de stichteres van Schiedam omringd door haar hofhouding te paard. Bovendien lopen hérauten mee. Daarachter rijdt een Kaninefatenhuis met een bevolking van Kaninefaten. Deze groep wordt gevolgd door een Romeins officier met zijn man schappen. Hierachter wandelen met mu ziek Burgemeester Pieter Veenlant, Kei zer Maximihaan, de Heer van Mathenesse en de burgers uft het Schiedam van de vijftiende eeuw met de vervaarlijke Ka beljauwen en Bourgondiërs. Dan volgen de geduchte Spanjolen- Daarachter de Watergeuzen, de burgers Uit het Schiedam van de 17e eeuw, de bruiloftsgroep van Jan van Riebeeck. de befaamde gezanten Ha ga en Nieuwpoort, het fregatschip „De Vogel Struysz'" met de dappere manschappen, het van deze- getocht naar Chatham terugkerende zee soldaten korps van Eland du Boïs. Dit korps heeft juist het schip „Utrecht" ver laten, het zal nu in Schiedam de authen tieke 17e eeuwse muziêk doen horen. De periode van 1600 tot heden krijgt gestalte door het Gilde van het Gouden Glaasje dat met een prachtige wagen dat een reconstructie van het branders- wezen vervoert en daarachter revolgd door twee rijen zakkendrager! «al doen wijzen op meer dan drie eeuwen gedistil leerd Industrie. Drie befaamde Stadgeno ten. M. C, M. de Groot, ds. Francois Ha- verschmidt eu oud-wethouder Piet de Men gevoelt zich thuis in dit eenvoudige f Bruin, vertegenwoordigers van het fin de bedehuis, dat geen praal kent, geen kunstzinnig oog streelt, maar door rust Mede, volgen in een oud autootje. Dan wandelt een groep scholieren van de Techn. School mee als leden van de Bin nenlandse Strijdkrachten, Tenslotte komt de de keten van de he dendaagse activiteiten. Daarvoor vormt St. Ambrosius als Boerenkapel de kop ge. volgd door vier tilburies van Kethelse landbouwers, dan een casco van Wilton Fy en oord met draaiende motor, getrokken door een sleepbootje en gevolgd door een reuzengroot anker van de Anker en Ket- tlngfabriek. Als derde m de stoet rtfdt Hoeks Machinefabriek mee met een wer kende lasser gevolgd door Beveka met plaatmaterialen en Veveo met verf. Zesde auto is de wagen van Drukkerij Roelants gevolgd door de Flessenbattenj van de Vegla en de drijvende kurken van de Capsulefabrfek, dan volgt het Pijporgel van Excelsiors Metaalbuizenfabriek en achter aan de kolonne viert Gusto's Har monie alvast het honderdjarig bestaan van de firma tezamen met de torenhoge afbeelding van het drijvend kraaneiland. De twee mennen die verantwoordelijk zijn uoor de artistieke opzet van het massaspel „Twintig eeuwen Schiedam presenteren zichLinks de tekst schrijver en hutp-repisseur Nic. van Loopik, journalist te Schiedam en re gisseur Pieter Lutz, toneelspeler. ■fsim. Een extra lichte melange van door-erv- door rijpe, geurige tabakken. Verfijnd van smaak. Lekker licht. Een pijptabak waar Niemeyer terecht irots op SCHIEDAM, woensdag. De zestien jarige Jan Esbach uit de Grofbaan ls gistermiddag om 330 uur op de Buiten- havenweg van een vrachtauto gevallen en met inwendige kneuzingen In het Gemeenteziekenhuis opgenomen. Hoe het ongeval zich heeft toegedra gen, is niet precies bekend. In elk ge val staat vast "dat Jan en een vriend hebben geholpen bij het opladen van ijzeren vaten op twee vrachtwagens met aanhang bij een bedrijf aan de Buiten- havenweg. Toen het werk klaar was. vroegen beide jongens om mee te mo gen rijden, naar de Koemarkt. De vriend kreeg een plaats in de cabine van de voorste wagen, maar Jan klom achter op de laadbak. Daar is hij' dan. blijkbaar vanaf gevallen. Of hij daarna door een wiel van de wagen is overreden is niet met zekerheid te zeggen. De jongen werd in bewusteloze toestand op de weg aangetroffen. De chauffeurs van beide uit Bergen op Zoom afkomstige wagens, hebben niets van het ongeval gemerkt en wer den eerst in Botterdam door de politie aangehouden. SCHIEDAM, woensdag. Bij het weg rijden van een bestelauto, bestuurd door chauffeur J. v. d. P. uit Montfoort, werd een wielrijdster, mevr. J. M. v. op de Parkweg aangereden. Zij brak daarbij het linker onderbeen en is in dc Dr. Noletstichting behandeld. SCHIEDAM, woensdag. De vier jarige Franciscus P. uit de Usselmonde- sestraat is gistermiddag omstreeks één uur op het Wilhelmlnaplein bij het plot seling oversteken van de rijbaan aan gereden door een bestelauto. Bestuurder C. d. B. kon ondanks krachtig remmen de aanrijding niet meer voorkomen. Daar de jongen over pijn in zijn buik klaagde, is hij ter observatie in. de Dr, Nbletstichting opgenomen. ROTTERDAM, dinsdag. De 24-jarigt kantoorbediende Gerda Vreugdehil uit da Koraalstraat is gistermiddag met haar fiets op de tramrails uit de Boezemsingel bü de Goudse Rüweg geslipt. Met een hersenschudding werd zij naar het Berg wegziekenhuis vervoerd. (Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM, dinsdag Vanmorgen SCHIEDAM, woensdag. Drie Rot- 18 het Duitse vrachtschip TIge, dat was terdamse jongens van 10, 13 en 14 jaar,Eeladen 0561 chemicaliën b(i het Inste- verden gisteren op heterdaad betrapt j J"11 V8D de Waalhaven In aanvaring ge- bti het wegnemen van flesjes limonade komen met 't Rijn motorschip Vera, door- uit een In de Van Kouwenhovemtrnat°mt op dtt laatste schip een verkeerde stamde vrachtauto van de tinne Botte- werd icmaakl. i„ Er ontstoof een groot scheepshuid van de T De jongens bekenden daar reeds eer der flesjes limonade weggepakt te heb ben. De lege flessen leverden zij dan Jn bij de kruidenier en voor het geld kochten zij snoepgoed. De oudste jon gen bekende bovendien vorige maand een. damesfiets te hebben gestolen bij het Centraal Station Rotterdam. Met de ze fiets werd naar de plaats van de misdaad gereden, want de fiets werd aangetroffen in de Van Komvenhovcn- straat SCHIEDAM, woensdag Ter gelegen heid van liet bezoek van de Koningin aan de gemeente Schiedam, is In enkele zalen van het Stedelijk Museum een tentoon stelling ingericht onder de titel „Uw stad in uw museum". Voor deze tentoonstelling zijn O.&. een aantal maquettes vervaardigd die een 4utdeii|k beeld geven van de ont wikkeling van de stad van de tijd van Karei V tot heden, alsmede een zeer grote reproductie van een panorama van de stad In 1598. De tentoonstelling wordt donderdagmid dag 13 september om half twee voor het publiek opengesteld en blijft tot nadere aankondiging gratis toegankelijk. Op de avond van de dertiende september is het museum geopend van half acht tot half tien. I 0e dag van morgen gaat voor Schiedam een hoogtepunt vormen in de na-oorlogse geschiedenis van onze stad: het bezoek van Hare Majesteit de Koningin, waarnaar wij zo lang reikhalzend hebben uitgezien, zal dan plaats vinden. Wü willen onze geliefde -Vorstin met vreugde begroeten en Haar onomwonden onze ge- voelens van genegenheid en trouw doen blijken. Velen hebben zich beijverd om deze dag met luister te om kleden, maar allen kunnen medewerken om tot uitdrukking te rbrengen wat in ons leeft. Laat morgen dan de vlaggen en oranje wimpels wapperen vanuit uw huizen en onze straten in feesttooi letten als een kleurrijke achtergrond voor onze éénstemmige "jubel: LEVE DE KONINGIN De burgemeester van Schiedam, Mr. J. W. PEEK gat in de scheepshuid van de Tsge, die veel wa ter maakte en met assistentie van een aantal sleepboten weer boven water kwam. Het schip werd naar de veer- stejger van de Heijplaat gebracht, waar het later grotendeels is gezonken. Het Rijnmotorschip liep schade op aan de voorsteven. ROTTERDAM, dinsdag. Vandaag wordt voor de officier van Justitie geleid de 22-jarige matroos op de grote vaart E. T, uit Tilburg, die vorige week vrijdag, toen. zijn schip, de „Congokust", zich nog op volle zee bevond, na een woordenwis seling zijn collega H. van D„ oud 22 jaar, met een mes stak. Het slachtoffer moest met een gapende wond aan de lies en een ernstige verwonding aan de rechter hand naar het Havenziekenhuis worden vervoerd, toen het schip Rotterdam was binnengelopen. SCHIEDAM", woensdag. In een kan toor van de Coop. Inkoopvereniging REO aan de Kommiezenlaan is ingebro ken. De lade van een bureau werd daar bij opengebroken en een geldkistje weg gehaald, waarin 1 76 en wat papieren zaten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Gisteravond om half zeven vond op de Welplaatweg in de Botlek een aanrijding plaats tus sen een personenbusje en een personen auto. Het busje, bestuurd door de taxi chauffeur C. P. J. v. d. T. uit Schiedam, wilde de links gelegen inrit bÜ de Zaan- chemie inrijden. Achter hem reed de run ner A, J. P. Uit Rotterdam, die het busje wilde inhalen, waardoor een botsing ont stond. De beide bestuurders bleven onge deerd. De wagens werden licht bescha digd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Feestelijk is de gevel van pand 106 aan de Hoogstraat getooid met vlaggen cn bloemen. Dit blij de ulterRjke tintje weerspiegelt zich in het hart van de eigenaar van deze foto 's, de heer K. van Vuuren. Hij viert met oprechte trots het 30-jarfge jubileum van z(jn zaak, die hjj in 1932 aan de Jan Laurensz Costerstraat begon. Ter gelegen heid van dit feit hield de gehele familie Van Vuuren gistermiddag In de zaak een feestelijke receptie, die een paar dagen eerder plaatsvond l.v.ro. het koninklijk bezoek. Na zijn militaire diensttijd startte de heer Van Vuuren als fotograaf bij* de fir ma Walg in Rotterdam. Door de crisis tn de dertiger jaren raakte hij werkloos en begon toen maar in 1932 een eigen handel, die fiks opbloeide. Al in 1933 bracht hij zijn inventaris over naar de Vlaardinger- dijk en nog vele klanten herinneren zich de tijd nog wel, waarin de sympathieke eigenaar daar in het verbouwde woonhuis zetelde. Na de oorlog waarin het uiter aard met zo best ging met de fotografie trok hij In 1945 in het pand aan de Hoog straat. In deze zaak werken ook zyn vrouw, mevr. C. van Vuuren, die altijd een be langrijke steun voor haar man is ge weest, en zijn zoon, de heer G. van Vuu ren. Vele zakenrelaties en klanten verrastte gisteren de familie Van Vuuren met bloemstukken en hartelijke gelukwensen. {Van een onzer verslaggevers) ROTEKDAM, dinsdag De verdwij ning van liet Indische olifantje „Baby" uit circus Boltinï is ook vandaag nog Cen mysterie gebleven. Gisteren werden vla de telex het gehele landelijke polltle-ap- aat cn de douane Ingeschakeld om de gedupeerde circusdirecteur zo snel moge lijk zijn olifantje de leider van 4 dik huiden van dompteur Bobbie Altboff terug te bezorgen en de verdwenen Spaanse stalknecht op te sporen. Zoals wij gisteren reeds meldden heeft de Spanjaard tegc-b een ander personeels lid wridaard van de heer Boltïni op- dratóht te hebben gekregen met „Baby" 7 Utrecht te moeten om er daar mee reclame te gaan lopen. Uit het polxtie-on- derzo**k is echter gebleken, dat de ver dwenen Spanjaard geen transportauto van het clicüs beeft gebruikt en dat geen enkele Rotterdamse vervoer ondernemer transportdiensten voor Boltini heeft ver richt. De Rotterdamse politie zoekt het nu dichter b|j huis. Aanvankelijk werd ge dacht aan een studentengrap, maar een Intensief onderzoek ln alle Rotterdamse studentensociëteiten en studentencafeetjes beert geeu enkel resultaat gehad. AJs inderdaad studenten de hand zou den hebben gehad in de verdwijning van de olifant, zouden zij toch zo langzamer hand weer met het dier moeten komen opdagen. Studentengrappen duren nOoit zo lang, meent de politie. Vanmorgen tipte iemand, die de naam van een ander gebruikte, de politie, dat het dier zich in Schiedam zou bevinden, maar hier heeft het onderzoek geen xe>- sultaat gehad. De politie meent echter, dat de olifant toch geen dier dat men maar even wegmoffelt niet ver kan zijn. Gedacht is ook aan wraakneming van de verdwenen Spanjaard, maar dat is niet waarschijnlijk, want volgens de verkre gen inlichtingen was er geen sprake van ruzie of ontslagaanzegging. SCHIEDAM, woensdag Vanwege het gemeentebestuur wordt bekendgemaakt, dat op donderdag 13 september, de dag van het Koninklijke bezoek, geen hnisvuU zal worden opgehaald. SCHIEDAM, woensdag. De aandacht van belanghebbenden wordt er nogmaals op gevestigd, dat de ontmoeting van II31. de Koningin In het Jullanapark op 13 sep tember bü ongunstig weer zal worden ge houden in een tent die wordt geplaatst aan de Prins Bernhardlaan. Schiedam, woensdag Geboren: Birgit- R. H., d.v. B. C Vogt en M. B. M. Achenbach; Ronald W., z.v. W. Eeuwijk en W. A. M. Dumont; Arnoldus C. R., z.v. A, Vcllebregt en A. A. M. L. van der Toorn; Jan, z.v. P. C. Schuitemaker en A. J. van Riemsdijk; Karen I., d.v. J. I. Esser en. F. Min; Johannes H.. z.v. D. Versteeg en H. J. de Wit; Pieter J. Q., z.v. F. van Voorst Vader en J. M. Wieringa; Wilhel mlna, d,v. B. Dröge en W, D. Hoogeveen; Neeltje M., d.v. J. A. Snikkers en P. Veth; logrid A. W., d.v. J. N. de Bruin en S. O, Fr en ai jJacobus, z.v. F. A. van Vliet en A. P. van der Kooy. OVERLEDEN: A. K. Franzen, 70 jr., wad. van K. Lichnoffrzky. THEATER H00GSTR. 2a SCHIEDAM TEL Ë8B08 Hard tegen hard! Terreur tegen terreur! DE GEMASKERDE CONTRA SCOTLAND YARD Vrijdag en zaterdag 2, 7, 9.15 uur; zondag 7 9.15 uur 18 jaar Donderend avontuur met JGHN HALL en VICTOR Mac LAGLEN in MICHIGAN KID Zondag-matinees 2 en 4.15 uur - ln kleuren - 14 jaar Charles Aznavour - Lino Ventura EEN TAXI NAAR TOBROEK Maandag, dinsdag en woensdag 2 cn 8 uur - 14 jaar Jeugdig en overmoedig! Fel en opwindend! ONDER DE NEON VAN PARIJS Donderdag 2 en 8 uur - 18 jaar DANSSCHOOL HEDEN INSCHRIJVING Rembrand tl aan 105, telefoon 6 73 38 BRQER5VELD 10&+134 Fotografie Voor pasfoto - naar K van Te koep aangebeden 6 67 20 Ln één dag gereed.. RolfUms vergeten T auto maat etaat voor u klaar Alle soorten films Foto K. van Vuuren Hoogstraat 106 Nu nog de tijd om een koelkast aan te schaffen. De Jager, Broersveld 108-134 (uw vertrouwde adres), le vert 11 een formidabele Pon- tiac koelkast, 200 t. voor 2.88 p. w.;) direct uw eigen dom. Geen aanbetaling. Dit mag u niet laten lopen. Personeel gevraagd Meisjes gevraagd voor lichte binderijwerkzaamh. Aanmel den Drukkerij P. E. van den En de. Nijverheidstraat 5 (Spaanse Polder), Schiedam, telefoon 60610, m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1