NIEUWE KRACHTPROEF Zo nodig actie VS Castro BRITS VERBOD TREFT RUSSEN adempauze HET ROTTERDAMSCH PAROOL WEST-BEKLIJF Sowjet-Unie geeft de toon aan In toekomst maar drie posten open Geheime zender als baby-si t Koningin in vlaggend Schiedam Moskou bereid even te wachten Kartosoewirjo terechtgesteld YS we nemen drie „hoge" kernproeven Maisheiligen horen twintig maanden eisen Twee kinderen (3 jaar) uit Maas gehaald Blij weerzien na reis om de wereld Atoomstad in Y.S. te koop Waarschuwing 1 BRITS VERBOD f^ISD.D.R. verrast door van minister Rusk Bezorgdheid Nieuwe VN-]eden KENNEDY: 5We moeten ruimteraee winnen' President vraagt steun~'" - van volk Eed Auto botst tegen vrachtauto Autootje reed mee onder vrachtwagen Betalen' Eis blijft 'i fill SSS IS ?®::S Hfgji /Ysjti ffft#; Y'YI® Yis-S 18 - Reeds 10.000 lijken in Perzië Mij. Diergeneeskunde „koninklijk" geworden Moeder softenon- baby moet terechtstaan Vrij zonnig j2e JAARGANG No. 215' j,snge Haven 103, Schiedam Wgjefoon 672 79—6 8505 Postgironummer 398S44 Bankier A msterdamsche Bank te Botterdam DE AMMER ONAFHANKELIJK DAGBLAD UITGAVE N.V. DE NIEUWE PERS HOOFDREDACTEUR: Mr. H. W. SANDBERG DIRECTIE: Drs. W. VAN NORDEN. B. DE VRIES DONDERDAG 13 SEPT. 1962 Losse nummers 15 ct Abonnement 62 ct per week ofjF-ty—. pér kwartaal ;(V*n een correspondent) NEW JfORK, donderdag. De Atnerl- k tense minister van Buitenlandse Zaken* Dean Rosk. heeft verklaard dat de VS I niet rullen toestaan dat Cuba een basis I wordt voor communistische agressie. De ntairter zei dit giste ren tot leden van de I commissie van Buitenlandse Zaken en van defensie van het huls van afgevaardigden. Volgens Rusk Is de Sowjetrussische hulp aan Cuba tot nu toe van strikt de- Ifcnsieve aard. Hjj Het echter'doorscheme rt ren dat de VS niet zullen aarzelen imila- i teraal op te treden als Cuba een strate- gisch geyaar voor Amerika zou worden.. Ongeveer gelijktijdig met de verkla- j ring van'minister Rusk hebben de Ver- r enlgde Staten door middel van een uit- zending van de Voice of America in ze venendertig talen geantwoord op dc drei gementen die de Russen deze week aan het sdres van Washington hebben gericht met he: oog op do kwestie-Cuba. „De Verenigde Staten bedreiger^ geen, enkel land; Amerika zal zich ook niet* door be dreigingen laten Intimideren." aldus de uitzending. (Van onze correspondent) BONN, donderdag. De leider van de Britse militaire mis sie in Potsdam heeft het Russische hoofdkwartier in Oost- Duitsland een nota laten overhandigén, waarin wordt geëist dat de Russische soldaten voor de aflossing van de wacht bij het gedenkteken in West-Berlijn in de toekomst niet meer in pantserwagens maar in gewone autobussen zullen worden ver voerd. Men neemt aan dat de Engelsen de Russen een termijn van drie dagen hebben gesteld, binnen welke aan deze eis moet worden voldaan. Reeds dinsdag was een poging gedaan dc Russische commandant van de drie pantserwagens, die sinds kort de Sandkrugbrug in de Britse sector dagelijks passeren, een nota te overhandigen, maar deze had geweigerd hem aan te Uit de gmte aandacht die men de laat ste tiid in de VS aan de situatie in Cuba besteed^ blijkt wel dat men zich meer en meer bezorgd maakt over de communis tische voorpost cp nog geen honderd mijl van de Amerikaanse kust die Cuba in de vier, jaar dat Fidei Castro er de scepter zwaait, is geworden. Die bezorgdheid is a aanzienlijk toegenomen door'de massale economische en militaire steun die de Rn Cubaanse regering momenteel van Mos- - kou, ontvangt. Kennedy wil zich kennelijk niet in een positie geplaatst zien waarin Cuba een communistisch offer zou kunnen worden voor eeri.concessie van'Amerikaanse kant, bijvoorbeeld In de kwestie-Berlijn. Men meent in Washington, dat Moskou niet bereid Is een kern-oorlog voor Cuba te voeren en men zoekt dan ook naar een weg om te voorkomen dat door Russische dreigementen de kwestie-Cuba wordt rijp gemaakt voor een aantref ,iijk poli tiek „offerlam". Men probeert in Wash- ington nu met andere Amerikaanse staten een actie te ondernemen die zonder ge weld paal en perk stelt aan de „export" van het communisme in het Caraïbiscbe zeegebied. (Van onze correspondent) ASSEN, donderdag Een „geheime" zender als baby-sit was gisteren voor de politierechter in Assen het nieuw ste tca£ hem op het gebied van gehei me zenders werd voorgeschoteld. Voor het hekje verscheen de 41-ja~ rige vliegtuig-telegrafist W. F. uit Pa- terstoolde, dte het probleem oan toe zicht op de kinderen meende te hebben opgelost: hij plaatste een zendertje in de slaapkamer der kinderen en feon elders door middel van een ontvanger horen of ze at dan niet rustig sliepen. „U had een vergunning moeten heb ben" stelde de politierechter 'vast. Maar de verdachte 2ei dat het voorals nog een experiment betrof en voor proefuitzendingen zou geen vergun ning nodig zijn. De officier van justitie vond het vreemd dat een vliegtuigtelegrafist on danks hel gevaar van geheime zenders foor het luchtverkeer toch zonder ver gunning experimenteerde. Bij vroeg een boete van ƒ30,— of zes dagen, en verbeurdverklaring van de zender. De politierechter deed van de boete een tientje amaar de zender werd aan het verkeer onttrokken. NEW VORK, donderdag (APP). De Veiligheidsraad heeft woensdag eenstem mig de toelating van Jamaica, Trinidad en Tobago tot de Verenigde Naties aanbe volen. De algemene vergadering zal dit besluit bij het begin van de zitting, die op 18 september wordt geopend, nog moeten goedkeuren. HOUSTON (Texas), donderdag (Reu ter/AP) President Kennedy heeft ver: klaart! dat Amerika alles in het werk moet stellen om de ruimteraee te winnen. „Alleen dan kunnen de Verenigde Staten mede beslissen of „deze grote nieuwe oceaan een zee van gezegende rust of het toneel van een verschrikkelijke oorlog wordt", aldus de Amerikaanse president. Kennedy, sprak in Houston, op d< tweede en laatste dag van een inspectie tocht langs burgerlijke en militaire rui ra te vaart installaties.' Hij zei dat er „grote, gedurfde en onverflauwde" inspanningen nodig zijn om een mens op de maan te brengen een.doeTdat de Verenigde Sta ten zich voor de komende tien jaar heb ben gesteld. „Daar kunnen we niet voor terugdeinzen", aldus Kennedy. „De Verenigde Staten moeten op het gebied van de ruimtevaart de leidende natie worden. Ons leiderschap, in weten schap en industrie, onze hoop op vrede en veiligheid, onze verplichtingen als mo gendheid, van de eerste rang, al deze fei ten vereisen een dergelijke inspanning", zo verklaarde de president. Hij zei voorts gezworen te hebben dat de ruimte niet zal worden gevuld met wapens voor mas savernietiging. maar met instrumenten voor wetenschap en wederzijds begrip. „Deze eed kan alleen maar worden nage komen, als wij de eersten zijn. En daar om moeten we ook de eersten worden", aldus Kennedy. De Amerikaanse president verklaarde dat de VS een nieuw tijdperk van ruim te-onderzoek zijn binnengegaan en dat daarbij Frankrijk voaruitgang wordt ge boekt. De Amerikaanse aardsatellieten die tijdens zijn ambtsperiode om de aarde hebben gewenteld, hebben volgens hem heel wat meer kennis opgeleverd dan die van de Sowjet-Unie. DJAKARTA, donderdag (Reuter). Kartosoewirjo, de leider van de Daroel- Islambeweging In Indonesië, is terechtge steld. Met hem werden nog vijf Indonesiërs geëxecuteerd die evenals Kartosoewirjo ter dood waren veroordeeld op de be schuldiging dat zij betrokken zijn geweest bij de moordaanslag op president Soekar- xo op 14 mei van dit jaar. GOUDA, donderdag. In volle vaart is een personenauto met drie inzittenden uit Rotterdam gistermiddag op de provin ciale weg onder Moordrecht tegen een geparkeerde vrachtauto gehotst. Mevrouw M. Valentijn-Lamens werd uit de wagen geslingerd en overleed in een ziekenhuis të Gouda. Haar echtge noot, de heer S. C. Valentijn, kreeg een zware hersenschudding. De bestuurder, de heer J. van Nieuwenhuizen, brak een pols. WALTER ULBRICHT niet ingelicht Het ziel er naar uit, dat het over deze kwestie tot een nieuwe krachtproef zal komen tussen de Russen cn de geallieer den. In dit verband Is opmerkelijk, dat politieke kringen in Oost-Bertijn hebben laten doorschemeren, dat zy voornemens zijn de nog bestaande acht grensovergan gen tussen Oost- en West-Berlijn tot drie terug te brengen. Het ligt in de bedoeling ook de grensovergang voor buitenlanders aan de Friedrichstrasse, de doorlaatpost, Charlie, te sluiten. Pikant is daarbij vooral, dat voor bui tenlanders in de toekomst de Sandkrug brug de enige overgang zal worden. Als reden daarvoor noemt Oost-Berlijn name lijk. dat de geallieerden zelf .de Sand krugbrug hebben aangewezen voor de Russische waehtaflossing voor het monu ment-in- West-Berlynr-Kortgeleden heb ben de Amerikanen de Russen" inderdaad gedwongen niet langer de doorlaatpost Charlie te gebruiken, teneinde de Russen de kans tc ontnemen steeds weer aan de Friedrichstrasse met hun pantserwagens te demonstreren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag, Bjjne zeven eeuwen geleden, In 1275. kreeg Schiedam zijn stadsrechten van Aleid van Hene-1 gouwen, de voogdes van FJores V. Dat isl koningin Juliana, die vandaag een offi cieel bezoek aan de stad brengt, vele malen gezegd en getoond. Tydens een be groeting in het Stedelijk Museum en vooral tijdens een groot opgezet pleinspel Is tTots en vaak ook amusant herinnerd aan de vroege historie van deze stad, die heeft geleefd van visvangst, handel en industrie. Eén tak van industrie kreeg, in de aller eerste toespraak van de dag, bijzondere aandacht van burgemeester mr, J. "W. Peek, die in de aula van het Stedelijk Museum in 1785 gebouwd als Sint Ja cobs Gasthuis er aan herinnerde, dat van oudsher graan werd verscheept, waardoor de jeneverstokerijen zich kon den ontwikkelen om Schiedam in heel de wereld bekend te maken. Zo bekend, dat nog altijd de oorlogsschepen van uwe majesteit terwille van het vlagvertoon niet de naam van onze stad mogen dragen. Om half elf was de koningin, die ge- kleed ging in een fleurig lila complet, op de Rotterdamsedijk het vlaggende Scliie- dam binnengereden. Géén fraai begroe- tingspunt, nu daar de straten opengebro ken zijn en bet verkeer over een. smalle rijbaan moet. Maar wel. direct al. een in druk gevend van het nijvere werk dat in deze stad verricht wordt en dat vandaag door de koningin met zoveel belangstel ling wordt gadegeslagen. Met orchideeën, aangeboden door de scholieren Truusje Immerzeel in de hand, maakte koningin Juliana in Pierre Jan- sen's Stedelijk Museum kennis met wet houders en raadsleden van - Schiedam. Burgemeester Peek bon daar een aantal typisch Schiedao lukten aan en verraste de vorstin .wiet de com plete uitrusting van een gymnastiekzaal alsmede met een glas in lood-raam, be stemd voor één der jeugdcentra, die het koninklijk paar ter gelegenheid van hun zilveren bruiloft aan de Nederlandse jeugd heeft geschonken. Om half twaalf was de. Koningin óp het toekomstige Stadhuisplein, waar Nic. van Loopik's pleinspel „Twintig eeuwen Schiedam presenteren zich" werd opge voerd. Honderden kinderen en tientallen ama teur-acteurs en actrices werkten er aan mee. Rond het plein stonden naar schat ting zeker 10.000 mensen, die stellig even geïnteresseerd als dé vorstin de aanschou welijk onderwezen plaatselijke geschie denis volgden. Zij zag hier demonstraties vanpadvin ders cn gymnastiekverenigingen. Op het programma voor vanmiddag staan o.m. een ontmoeting met 400 be-, jaarden en invaliden alsmede een bezoek aan de werf Wilton Fijenoord. MOSKOU, donderdag -De pas sage iu de verklaringen van het agentschap Tass van dinsdag, die betrekking had op de Duitse kwes tie. luidt als volgt: „De Sowjetregering spreekt de hoop uit; dat ijferegeringvan de V-S. jmctTbctrSaag tQt_de nooih- 'jlaïrJr^'vah f hdl^afslulfen Aan" 6eo; Duits vredesverdrag eindelijk tot een nuchtere conclusie komt. Over deze kwestie is veel onderhandeld, maar met een oplossing Is men nog niet verder., gekomen. Thans is in de onderhandelingen over een Du lts vredesverdrag een pauze ingetre den. Deze kwestie blijft echter acuut cn dat te meer gezien de pro vocaties van de revanchïsten in West-Berlijn tegen de Duitse De mocratische Republiek. Men be weert thans dat het voor de V.S. inoeiljjk is onderhandelingen over een Duits vredesverdrag tc voeren, omdat in november verkiezingen voor het Amerikaanse congres zul len worden gehouden. Welnu,, de Sowjetregering is bereid Ook daar mede rekening te houden. Men mag evenwel de oplossing van de kwes tie van een Duits vredesverdrag niet voortdurend koppelen aan ver kiezingen in een or ander land: overal worden verkiezingen gehou den en een verdere vertraging van een Duits vredesverdrag kan alleen maar nieuwe moeilijkheden en nieuwe gevaren veroorzaken. De Sowjet-regering is nog steeds voor een zo snel mogelijke afslnitingvan een Duits vredesverdrag cn voor een regeling van de situatie West-Berlijn op basis daarvan." WASHINGTON, donderdag (Reuter) Functionarissen van de Amerikaanse com missie voor de atoomenergie hebben ver- september nog drie kernproeven op zeer klaard dat de Verenigde Staten na 28 grote hoogte zullen nemen, Zij verwach ten dat alle kernproeven in het gebied 'an Johnston Island In de Atlantische Oceaan binnen vier tot zes weken zullen worden beëindigd. Zoals bekend hebben de VS deze week laten weten de in april begonnen kern proefserie in de Stille Oceaan, die enige tijd onderbroken is geweest, voort te zul len zetten na de vlucht van astrounaut Walter Sehïrra, die op 28 september is vastgesteld. Het bureau voor lucht- en ruimtevaart (NASA) heeft bekendgemaakt, dat eind dit jaar een ontdekker-kunstmaan zal woxden gelanceerd om gegevens te ver krijgen over mogelijke gevolgen van de stralingsgordel die is ontstaan door. een kernproef op grote hoogte. LONDEN, donderdag (AT). De En gelse chauffeur Ernest Fever reed dezer dagen met een zware truck met oplegger over een hoofdweg ten zuiden van Lon den toen er plotseling twee meisjes de weg opstormden die hem met opgewon den armzwaaien beduidden te steppen. Fever remde uit alle macht, slak zijn hoofd Uit het raam cn vroeg wat er aan de hand was. „U heeft een auto gevan gen", riepen de meisjes en toen Fever uit zijn wagen klom, bleek onder de klep van de oplegger een kleine auto klem te zitten. De geheel verbijsterde inzittende, Ed win Coleman, verklaarde dat bij waar schijnlijk ingedommeld en onder de op legger gereden was. (\aii ónze correspondent) BONN, donderdag. De adempauze die de Sowjet-Uniè heeft aangekondigd wat betreft onderhandelingen over Ber- lijn, is in Oost-Duitsland als een verrassing gekomen. Naar verluidt heeft het centrale co mité van de Oost-Duitse com munistische partij een bijeen komst, die binnenkort zou worden gehouden, uitgesteld als gevolg van de nieuwe koers van Moskou. Het besluit van de Sowjet-Unie werd dinsdag bekendgemaakt in een verklaring van. het persbureau Tass over Cuba, waarin ook werd gezegd, dat de Sowjet-Unie de kwestie-Berlyn wil laten rusten tot na de Amerikaanse congresverkie zingen in november. De Bcrlijnse redactie van de Frank furter Allgemeine schrijft daarover, dat zelf3 Ulbricht door de mededelingen uit Moskou is verrast. Het blad concludeert, dat nu wel heel duidelijk vaststaat dat de Berlijn-politiek niet in Oost-Duitsland, maar in Moskou wordt gemaakt en dat bovendien Ulbricht bij zijn jongste be zoek aan de Sowjet-Unie kennelijk niet op de hoogte is gebracht van wat Chroes% tsjew van plan was. Ulbricht heeft nog dezer dagen op een arbeiderscongres in Leipzig meegedeeld, dat het. herhaalde^ malen uitstellen .van. oüdérhahdélingën. överTUërlijri"het Wes ten keon elij k' nietgoed was bekomen. „Wie steeds maar uitstelt," zei Ulbricht, „moet daarvoor ook betalen. Het afzon- derlijke vredesverdrag komt in ieder ge val en het afsluiten ervan mag niet lan ger worden uitgesteld". Ook in de laatste dagen tvaren uit aller lei bronnen uit de DDR mededelingen van deze strekking gekomen, die uiter aard, toen de Russische mededeling aan de VS bekend werd. prompt verstomden. Intussen is het, volgens de Frankfurter Allgemeine, politieke kringen in West-' Berlyn eveneens duidelijk, dat de Rus sische koerswijziging slechts uitstel be tekent en dat de eisen die Moskou tot dusverre omtrent Berlijn heeft gesteld, in zijn geheel zijn blijven bestaan. Men is er in West-Berlijn al evenmin van overtuigd, dat de DDR zich zonder meer zal neerleggen bü de adempauze die Moskou blijkbaar wenst en men acht het niet uitgesloten, dat Oost-Duitsland op eigen houtje zal proberen nieuwe moeilijkheden te provoceren. (Van onze correspondent) BONN, donderdag. De officier van justitie hQ het Landgericht in Bonn heeft tegen de twee Duitse kooplieden Wilhelm Schramayer en Heinrich Pieper, beter bekend als de .Maisheiligen" wegens op lichting één jaar en acht maanden ge vangenisstraf geëist Schramayer. eti Pieper hadden gepro- berd via een zwpr del-transactie met maïs, waarin een caritatieve organisatie in Munster en ook het Nederlandse Prins Bemhardfonds waren betrokken, de Bondsrepubliek voor bijna twee miljoen mark op te lichten. Hoewel bij .de behan deling van de zaak veel onduidelijk bleef, achtte de officier oplichting bewezen, aangezien zelfs indien het caritasverband in Munster de gehele winst op de trans actie inderdaad zou hebben ontvangen, toch bedrog, zou zyn gepleegd door beide verdachten. (Van onze correspondent) VENLO, donderdag De Venlose ha venarbeider Creemers baalde gistermid dag twee kinderen van drie jaar uit de Maas. De jongetjes waren vermoedelijk door een windstoot in het diepe water geraakt. Toen de heer Creemers de kinderen aan de kant had gebracht, schreeuwde hij eerst om hulp, maar in de stormach tige wind hoorde niemand hem. Hij be- gon.raet kunstmatige ademhaling bij een der kinderen, Jacques Backus." Toen wat later hulp kwam. bleek net andere jon getje, Wim Veger, te zijn gestorven. Het jongetje Backus is in het ziekenhuis op: geonmen. (Ven onze correspondent) DEN HELDER, donderdag. De onderzeeboot JZeeleeuw" met dan boord 78 man kwam gistermiddag na een reis om de wereld te hebben ge maakt terug in de haven van Den Helder. Hieruit was de oorlogsbodem in januari vertrokken om samen met smaldeel V aan oefeningen deel te nemen:- -. f' Bet schip zou in mei reeds zift te- ruggekeerdmaar de ontwikkelingen in Ned: Nieuw-Guinea deden de ma- rineleiding besluiten de onderzeeër daarheen te zenden. Op deze manier maakte de^Zeeleeuw" de grootste na-, oorlogse rds van de Nederlands on derzeeboten. - A De ontvangst in Den Helder dreigde in het water te vallen, maar toert '.het donkere ruim negentig meter lange, schip behoedzaam naar de kade. gleed, hield het op met regenen. De marine kapel Willemsoord zorgde voor urol®- fce wijsjes, dte een passende ontlas ting vormde voor blije momenten van weerzien van enkele honderden men sen. r-'i r- 1 'N-:i V."1' '-■•'S y.J 1 V' NyY-ë P-p:-" i; Y-t 'S/N-Sl WASHINGTON, donderdag (AFP) De „atoomstad" Los Alamos in Nieuw- Mexico is te koop. Het Amerikaanse Con gres heeft woensdag een wetsontwerp ter ondertekening aan president Kennedy toegezonden, waarin machtiging wordt verleend tot verkoop van deze stad met 13.000 bewoners, in de Tweede Wereld oorlog gebouwd voor de kerngeleerden die de atoombom maakten. De Amerikaanse regering hoopt dat de verkoop van huizen, winkels enz. 38 mil joen dollar zal opbrengen. De scholen, ziekenhuizen, parken en gemeentelijke instellingen zullen niet worden verkocht. Zij zullen aan de burgers van Los Alamos worden geschonken. TEHERAN, donderdag CReuter) Meer dan 10.000 'lijken zijn in Perzië ge vonden als gevolg van de aardbeving, van tien dagen geleden. Onder het puin liggen nog meer slachtoffers. UTRECHT, woensdag. De maatschap pij voor diergeneeskunde heeft het pre dikaat Koninklyk gekregen. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van het eeuwfeest,die woensdagmiddag in de Domkerk 'werd gehouden, deed de commissaris der konin gin in de provincie Utrecht, mr. C. Th. E. graaf Van Lijeden van Sandenburg, hier van mededeling.. BRUSSEL, donderdag (ANP). De 25- jarige mevrouw Suzanne Vandeputte, die ervan wordt beschuldigd haar baby t« hebben gedood, zal in november-terecht staan voor het Hof van Assisen te-Luik. Haar baby, een meisje, werd geboren zonder armen en met misvormde voetjes, nadat de moeder tijdens de zwangerschap kalmerende middelen van het merk „Sof- tenon" had ingenomen. Haar echtgenoot, zuster, moeder en' een arts, zullen even eens terechtstaan. Zij worden beschuldigd van medeplichtigheid. De beslissing, dat mevrouw Vandeputte van moord beschuldigd voor het Hof van Assisen zal terechtstaan, werd woensdag genomen door de Kamer van inbeschul digingstelling te Luik. Zy, haar moeder en de arts, blijven in verzekerde bewa ring. De overige twee beklaagden blijven voorlopig in vrijheid. ^DE BILT VERWACHT: tot vrijdagavond: i Heldere nacht met plaatselijk vorming van mist -en een kleine kans op nachtvorst. Morgen over dag over het algemeen zonnig en droog weer. Zwakke tot matige noordwestelijke wind. later draai end naar zuidelijke richtingen. Iéts hogere middagtemperatiiren. Morgen: maan op 1934 oor, onder 6.0» uur; zon op SOI uur onder 1x39 uar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1