m 2.9S Mej. P. Grandia sprak met Kon. Juliana 345 Koeriersiers TAXI Eis acht maanden wegens diefstal EUROTAX 69 4 60 de MOL JANSEN IN HETJULIANAPARK Korte ontmoeting met bejaarden en invaliden Koevermans kan zege behalen op Van Wageningen Tentoonstelling van modelbouw SCHIEDAM WORDT BENZINE-T00M DE NIEUWE KRACHTBRON? Euromode 1962 ÏÊ4 fJtfJDAG 14 SEPT. 1962 5 f: xv '-.'ir'i (Advertentie IM.) Mórgen houden wij een speciale verkoop van de meest verkochte Nylonkousen, die U zich maar denken kunt. De Fiori 30 denier uit de serie van 1.95. Nylons met naad... 30 denier, de meest solide en toch ragfijn... koopt U norgen per paar voor nog géén gulden. yiooischouuf bij Werj Wilton Fyen- oortJ rcor koningin Juliana die op een cpstapwagen fop de voorgrond) langs reed. Vijf sleepboten „Wiltons" de Jlnpineering". de „And.*, dc way" en de „Company*', normden hierbij een keten dwars over de Wil ton-haven. daar achter lagen dan drie oudere sleepboten, en de nieuwe sleepboot,.G. M. Roctgen". die een gordijn van water opspoot met het waterkanon. Op de achtergrond de ge- pQtjoiseerde „Port Lyttelton" en daar- ^.nttast de drijvende bok „Titanic". !K®®iï^j®smi!3ffiRra*JHiiB3iioisiani:ü(i«i!;frinii3iRïi!!^!is3nraiBnnitf;n (Advertentie t.M.) EUROTAX [Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Acht maanden waarvan drie voorwaardelijk, zijn vanmorgen voor de Rotterdamse rechtbank geëist tegen de kantoor bed len de P. A. J. C. v. d. K. <29). Ten laste was gelegd dat h(j in de maanden Juni en juli van dit jaar in totaal f. 2.000,— ontvreemd had op het bedrijf waar hü werkte. ,,'t Ging zo gemakkelijk", zei v. d. E. ter zitting. Hij had de geldsbedragen telkens uit de portefeuille in de jas van een za kenrelatie gehaald, die het kantoor be zocht. De man had de gewoonte zijn col bert uit te trekken, waardoor v, d. E. vrij spel had, Verdachte die alles bekende, verklaar de dat hij in de 'tijd van de diefstallen volkomen van de kaart" was geweest- Zeven jaar eerder was hij al eens voor waardelijk wegens diefstal veroordeeld. Uitspraak over veertien dagen. TELEFOON Collecte voor Pcrzië in Herv. kerken SCHIEDAM, vrijdag Op zondag 16 september zal in alle Hervormde Kerker, te Schiedam 'n extra collecte worden ge houden ten bate van de slachtoffers van 't door aardbevingen zwaar getroffen ge bied In Perzië. Degenen, die hun bijdrage per giro willen overmaken worden ver zocht dit to doen op giro-nummer 461583 tnv, de Herv. Kerk te Schiedam. (Advertentie IM.) LANGE KERKSTRAAT- M. TEÏ.;:»«mV' KOELKASTEN - Burg. Peek opent Jubileum-beurs ■SCHIEDAM', vrijdag Burgemeester mr, J, W. Peek zal woensdagmiddag 19 september om twee uur de Jubileurobeurs openen die door de Coop. DEIS in de Ko renbeurs wordt gehouden. Maar het Teenager-feest dat voor van avond in de Korenbeurs was vastgesteld gaat niet door. Maar zaterdagavond zal zo'n Teenager-feest wel plaats hebben in de Beurs, aanvang g uur. f Advertentie l Rt.J 30 denier Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Fiori Nylons. 30 denier, in alle maten en in de mk nieuwste JrMj éFr najaarstimen, %pW Mm per paar voor Cién ul. of schrift, bot. rma,k jr«uis;iiniïï»!innEi aas# VLAARDINGEN, vrijdag. Op zater dag 22 september a.3. belegt de Herv. Jeugdraad in de zaal van de Immanuël- kerk een ontspanningsavond, bedoeld voor de „harde werkers" van .„Liefde en Vrede", het Herv. Zondagschoolwerk, het Dynamowerk, de Jonge Kerk, twee groe pen van de N.P.V. en anderen. Daarbij zijn tenminste vijfhonderd leidinggevende per sonen betrokken. Vanuit hnar open Rolls Royce-auto sloeg koningin Juliana met plezier de keurige gymnastiek-demonstraties ga de, die door"500 meisjes-gymnasten is gegeven. De sectie Vrije Jeugd van de Herv. Jeugdraad heeft deze avond voorbereid. Er zal een gevarieerd programma van muziek, zang, volksdans en voordracht zijn. Tevens zal het werk belicht worden door een forum, bestaande uit een predi kant, een kerkvoogd, een jeugdouderiing, een jeugdleidster en een jeugdleider. f Advertentie t.M.) OFFICIEEL A6ENT Laan anderen tien'gulden of nog meer betalen voor een No-lron overhemd. Onze klanten weten uit hun geld te balen wat er in zit. want morgen begint de ver koop van No-lron overhemden vaneen prima kwaliteit popel ine. No iron overhemden (dus niet strijken) uit de serie van 9.75, met het moderneboord, dat altijd onberispelijk-blijft zitten, koopt li morgen voor nog géén zes gulden. (Van een onzer verslaggevers! SCHIEDAM, vrijdag „O, wat heer, lQk dat Ik C weer eens 7,ie!" was de spontaan-hartelljkc uitroep van mej. P. Grandia. die het grote voorrecht genoot om als énige bewoonster van Schiedam een persoonlijk gesprekje te mogen voe ren met Koningin Juliana tijdens de ont moeting van de vorstin met de Sehle- damse bejaarden en Invaliden In het park dat haar naam draagt. Dit voor recht Is haar verleend voor het feit dat mej- Grandia in de oorlogsjaren In dienst Is geweest van Koningin Wilhel- mina en zo meermalen de toenmalige Prinses Juliana heelt ontmoet. Mej. Grandia is stewardess geweest aan boord van de „Amslelkerk" van d< Holland-Amerika Lijn en is bij het uit breken van de oorlog ook met dit schip kunnen uitwijken naar vrije geallieerde landen. In 1943 kreeg zij het verzoek om in .dienst te treden van Koningin Wilhelniina, die toen in Engeland ver bleef, In 195G is mej. Grandia op zes tig-jarige leeftijd met pensioen gegaan en is in Schiedam gaan wonen in de Flat Spïeringshoek. Koningin"Juliana herkende gisteren mej. Grandia direct en er ontspon zich een. kort maar gezellig gesprek, waarin even oude herinneringen werden opge haald en' de Koningin belangstellend vroeg naar de tegenwoordige omstandig heden van mej. Grandia. „Wilt U voor- 1 al ook de groeten doen aan Prinses Wil- helmina?", warén de slotwoorden van mej. Grandia- Maar verder moet de ontmoeting een wat teleurstellend verloop hebben gehad voor de ongeveer 325 bejaarden en In- validen die in het Jullanapark waren samengekomen, want dit bezoek heeft maar heel kort geduurd. De invaliden zittend en.de bejaarden zoveel mogelijk staande er achter waren aan weerszijden van het centrale pad In het park opge- j steld. Onder hen ook Schiedams oudste man, de 101-Jarige Leendert Sultorp. Vriendelijk groetend liep -dc vorstin langs de. keurig geordende rijen, waarop de bejaarden groetend negen en een enkele maal juichten. Daar is het ba Zaterdagmorgen om 9 uur be gïnt de verkoop van deze No Iron herenoverhemden, in wit en grijs, en de maten 36 c/m 43, voor. Cün «I. af sehn[t. bul. Voor stadsnieuws zie ook pa g. 9 Koningin Juliana in. gesprek .met mej. mej. P. Grandia, tijdens de ontmoeting inhetJulianapark., beperkt gebleven. Tot mej. Grandia zich uit de rijen losmaakte en-begroet werd door de Koningin. Er is veel werk verzet onder leiding van mevr. M. A- C, Taverne-van Cam- pen en de heren J. H. F. van der Brug ge en G. Rosmari. Van een uur af reden de'auto's van de C.A-B.-leden af en aan om de bejaarden aan te voeren, daarbij geholpen door 30 leden van de Rode Kruïs-kolonne en door twaalf Heilssol daten, die voor koffiezorgden. Er was zelfs een tent ingericht voor noodgeval len. (Advertentie i.M.j Morgan om negen uur begint Cosfer met de eerste aanbieding van het najaar: 3000 FLANELLEN JONGENSOVERHEMDEN In 10 fraoie dessins, pree htkwa li teil, beslist kleur- en wasecht, open of gesloten te drogen, voor de ongelooflijk Joge prijs von 2.95, :akloon J nog lager dan ("Van onze schaaJcmedewerker) BOTTERDAM, donderdag In de ere- groep van het P. A. Donker-Toemool heeft Kor vermans kans gezien rijn partU tegen Spangen-kampioen Van Wagenin gen in duidelijke winstpositie af te bre ken, terwijl Lodewijk het tegen Kerkhoff niet verder kon brengen dan remise. Groep 2: Remouchamps-Dries en Brons- Snoep eindigden heel wat kalmer dan zij begonnen waren (beide remise). In groep 3 wonnen Van den Bergh en Van Baarle resp. van Van Eu wen en Reitsma: in groep 4 verloor Dekker van Bollerman en i 5 Janssoris van Lliyendijk. Do uitslagen jn de overige groepen luidden als volgt: Groep 6: Van Ge merenHofman 01. Groep 7: KoelewijnWalter 10, Rook •Abrahams 1—0. Groep 8: J. L. Vis—Kok 0—1, Roden burg (2)—Van Bergem 1—0. Groep 9; WetsemaXleywegt Vz. v. Kooten—J. Bakker 1—0. Groep 10: JoldcrsmaUiting 1—0, Tak PostmaVz. Groep 11: Schipper—Rodenburg (li 0—1, Parren—T. Vis Groep 12: TonJacobs afgebr.; Eering A. F. de Vos l—O. Groep 13: Den Outer—Olieman 1I), H. Wiemer—Wilschut afgebr. Groep 14: J. C. v. d. Loosv. Munster 10, KempIr. McLean 0—1. Groep -15: Wartenberg—Van den Tol Vs; W. J. Smit—Peskens -\k. Groep 16: v, d. KieboomIn 't Veld 01: Batenburg—Van As 10. Groep 17: Ronge—Kostense 1—0. Cohen —Kantera afgebr. Groep 18: Holtgrefe—Hegedüs 1—0, Ko ning—D. W. Smit 0—1. Groep 20; Lagendijk—Kunst 1, Spa nierTa nas ale o1. Groep 21: Happee—Leopold 0—1, Van Leeuwen—C. Vos 01. Uitslagen uitgestelde en afgebroken partijen le ronde: Van den Bergh—Heits- ma 1—0, Van Euwen.Van Baarle VzVz',, Dekker—Roos 1—0; Van Kooten-Wetse- ma VzJ. BakkerKleywegt 01. Postma—Uiting 1—0; KempJ, C. V. d. Loos 01. (Advertentie IJH.j Zaterdagmorgen Is het een spe ciale dag voor onze „Doe het zelf' klautert, want dan begint de verkoop van een grote partij kunstleer met textlelrug. De meest bekende soprjen (normale prijs 7.95) waarvan de naam in verband met de vast gestelde verkoopsprijs niet ge noemd mag worden. 'Voor meubelbekleding, wand-en tafelbedekking, autobekleding, koffers, tassen en tientallen andere mogelijkheden, is dit leerdoek ideaal. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dit prach- tige-kunstleder, met finnen rug, in moderne kleuren als rood, geel, grijs, zwart enz., én ook wit voor tafelbedekkfng, nu door elkaar voor één prijs, per meter voor nog géén rijks daalder. ■afe- Gëéi tel. of schrift, bestï VLAARDINGEN, vrijdag Op de Maassluissedljk schoot de achterklep van een vrachtauto los waardoor een hoe veelheid grind over de rijbaan werd uit gestrooid. Achter de auto reed op een motorfiets M. K. uit Vlaardingen die in het losse grind slipte en kwam te vallen. Met het motorrijtuig gleed hü ongeveer 10 meter door. Hij werd licht gewond. Het motorrijwiel liep verschillende be schadigingen op. In de Lijnbaan: (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. „Modelbouw in de Lijnbaan" Is de naam van een ten toonstelling die van 19 tot en met 30 sep tember ln de omstreeks honderd etalages van de Lijnbaan wordt gehouden. Men zal er 250 In vrije tjjd vervaardigde modellen kunnen zien, die de Nederlandse Vereni ging van Modelbouwers bijeen heeft ge bracht. Daartoe behoren modellen van een Diorama van een middeleeuwse markl. een twee meter lange trein uit 1910. een Amerikaanse oiieboortoren, een draaiorgel met paard ein wagen, verschillende molens en voorts modellen van schepen, treinen, trams, vliegtuigen, enz. De tentoonstelling wordt georganiseerd door de vereniging „Winkelpromenade Lijnbaan". liltSillilll De ringende kruidenier A. VAN DIJK „Sindoro" viert zondag 16 september zijn ZILVEREN HUWELIJKSFEEST De atoomproef welke vorige week in, de Sahara plaats vond op ongeveer 506 km,'van vier door de Arieolle N.V. geëxploiteerde oliebronnen, heeft.in de laboratoria van deze maatschappij (welke ook gevestigd zijn in het „sterrebos" te Schiedam) een vreemde reactie teweeg gebracht. Wie schelst de verbazing van de ingenieur., die niets vermoedend zijn auto voltankte mej. benzine uit de kraak-instal- latie aldaar, want terwijl hij zij wagen startte, ver hief deze zich plotseling van de grond en begon als een op hol geslagen vliegtuig rond te snorren; Daar zo'n voertuig nu eenmaal njet is voorzien van een richtingroer, werden "wagen en ingenieur in het rond geslingerd als in-een. stoom carrousel op ,een oud- Hollandse kermis, Men veronderstelt dat atoom deeltjes zich hebben vermengd met de benzine in dc kraak-installatie aldaar en hierdoor deze vreemde reacties teweeg worden gebracht. Prof. Dr. Ariëns heeft zich inmiddels met spoed naar de Sahara be geven om daar irr .de laboratoria de verdere moge lijkheden van dit mengsel te onderzoeken. In af wachting hiervan krijgen uw kinderen a.s. zaterdag 'n echte ARI WAT DOE JE IN DE OLIE BALLON gratis bij aankoop van een paar originele Ariëns pasvormschoenen welke voor uw hele gezin ver krijgbaar zijn aan de Broersvest 54. Meer keus Betere pasvorm juist in de klassieke herenkleding Jonjjcns-sthoolbfouses in tien fraaie dessins Tol 8 jaar, alle malen 5r9fT 9 tol 13 jaar, alle maten mJ Geen tel. oF schrift, bestellingen. PER KLANT KUNNEN SLECHTS TWEE STUKS WORDEN VER STREKT. ROTTERDAM: Korte HoogsaMt Meent Katendr.tagedfjk WïH-Kruiikade HOOGVLIET; Blcoenb*n LEIDEN: E«Klemmen»u ZEIST; Sfotiaan VLAARDINGEN: Ltmu f Hebt u - na alle veranderingen in de mede- tenslotte uw eigen stijl gevonden? Ontdek dan dat ook in de klassieke herenkleding tóch 'n nieuwe lijn is gekomen: natuurlijker coupe - slanker silhouet. Met als blijvend kenmerkfijn genuanceerde dessins in rus tige tinten. Costuums van zuiver wollen kamgaren -smalle streepjes- fijne pinheads 135.- Demie van echte tweed Donegal in diagonaal- dessin 145.- Gabardine jas 100% zuiver wol. Fijne visgraten en vage ruiten; 1/2 ingezette mouw 1/2 raglan 105.- j de herenmode-afdeling geeft de finishing touch hoed, shawf, vest, handschoenen, overhemd en das, - SCHIEOAM. HOOGSTRAAT 32-4S - ROTTERDAM. EüMeJWEQ (City.Cenlfun>) - AMSTERDAM, NIEUWENDUK1B3-1S0 SMflLLZ pyj» WSDE PW tN NOOWN* DESSINS H00G5TR.86 - TEL:C838l Personeel gevraagd Meisjes gevraagd voor lichte binderijwerkzaamh. Aanmel den: Drukkerij F, F. van den Ende, Nijverheidstraat 5. (Spaanse Polder), Schiedam, telefoon 60610. Vijfdaagse werkweek, Bas d. Heijder Zelfbediening vraagt verkoopster voor de afdeling Vleeswaren. Pretti ge werkkring, goed loon. Aanmelden: Broersvest 16, Schiedam. Te koop tijd: .om een koelkast aan te schaffen. De Jager. Broersveld 10B-134, (uw vertrouwde'adi-es). le vert u een .formidabeicPoq- tiac koelkast 200'.voor 2.88 p w :i direct' uw eigen- domGeen aanbetaling Dit i mag u met laten «««fen. Woningruil •Ongeboden te Schiedam een vrij bovenhuis, bevattende 2 grote kamers, grote keuken en balcou. Boven 2 slaapka. raers en een ruime zolder. Huur ƒ14.— per week. Ge. vraagd te Utrecht of naaste omgeving soortgelijke wo ning,. eventueel een flat. Ho gere huur geen bezwaar. Br. Onder no. UZ 9849. bur. van dit blad, -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1