gilgal nieuwe toon in stadsbeeld leidde tot represaille-daad Groene Kruis begint de zorg voor de aan MET AUTO OP MAN INGEREDEN Helpsters gevraagd, ook voor sociale contacten Goede figuurtekeningen van Henk de Vos Galerijwoningen voor de ruimere beurzen Stichting in het leven geroepen Uitbreiding katholieke begraafplaats Nassaukade is voor verkeer afgesloten Vrouw zwaar gewond op zebra-pad SCHIEDAM Orgelspel en zang in kerk aan West vest Ruim 1000 gld voor Perzië Burgerlijke Stand Zwaar gebouwd Stilstaan Frontale botsing op de Singel Kettingbotsing met zware schade Brommer botst tegen achteruit rijdende auto Bromfiets botst tegen voetganger Middenstanders houden expositie Eerste paal in Alexanderpolder Dood door schuld niet bewezen vrijspraak Bad Groen oord sluit slecht seizoen Koeriersters ■t; 4/ WOENSDAG 19 SEPT. 1962 V- Apothekersnachtdienst: Apotheek Gouka Co., Groenelaan 127. Beliep by ongeval: GG en GD Tuiniaan 80, tel. 59290. RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur, woens dag 14 tot 17 en 18 tot 23 uur, don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel, open' maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur, woensdag 19 tot 20 u„ vrijdag 14 tot 1750 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10—17 uur, 's zon dags 1217 uur: Eigen verzamelingen en „Uw stad in uw Museum". BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur: „Eddïe op leven eu dood". Monopole: 2 en 8 uur: „Een taxi voor Tobroek". diversen Aula/Arcade, 7.15 uur: Amate. Opening. De Rank, 8 uur: Chr. Vrouwenbond. Le zing. SCHIEDAM, woensdag Zaterdag avond 22 september 8uur wordt in de geref. kerk aan de Westvest een concert gegeven door de organist Dirk Jansz. Zwart en de bariton Kees van Zuyle- kom. beiden uit Rotterdam. liet pro gramma vermeldt orgelwerken van Bach, Krebs. Handel, Dubois en Jan Zwart, alsmede vocale werken van Each. Han del, Schubert en Woll Aanvang 3 uur. MAASSLUIS, woensdag De zondag aan de uitgang van de kerkdienst der grote kerk en van het hervormde bejaar dencentrum: „Zonneweelde" gehouden collecte voor de slachtoffers in 'Perzië heeft 1315,—opgebracht. SCHIEDAM, woensdag De Prove- nlershrug is voltooid en Koningin Juliana iis officieel als eerste over deze brug ge- réden.'Zo is weer een belangrijke ver binding tot stand gekomen tussen Nieuw- Und en het stadscentrum. Maar om nu zeggen dat er druk gebruik gemaakt wordt van deze Proveniersbmg nee, toch niet. Dk .in tegenstelling tot de Soellngbrng oyer de Noordvest, die van meet af aan druk bereden is. Kennelijk 'moet men nog eerst wennen aan dë mo gelijkheden die deze nieuwe brug aan het eind van de Broersvest biedt. 'V Nu is het ook wel zo dat het meest oostelijke deel van Nieuwland, het deel dus d# het dichtst bij de brug ligt, nog niet dicht bebouwd en bevolkt is, zodat i er voor. een doorloop ,nog geen directe reden is. Dat moet nog komen. Ookhet doorgaande verkeer haar Vlaardingen (en omgekeerd) heeft blijk-, baar nog niet in de gaten, welke moge lijkheden hierliggen voor een snelle, doorrlt buiten de drukke verkeersader over de Oranjestraat en BK-Iaan om. Wat er echter al aardig in begint te komen dat is de route van Vlaardingen via Burg. van Haarcnlaan, bij de nieuwe i 'rotonde-ir. de 's-Gravelandseweg links af en dan door het industriegebied naar de Schie, dc Spaanse Polder en Overschie. Thans is men bezig met het aanleggen ijvan de tweede rijweg van dc rotonde af naar het'industrieterrein, zodat de 's-Gra- velandsewëg een fraaie brede twee-bani- ge weg,wordt, met in de toekomst de wansVuidng op de Rijksweg 20, welke aansluiting bij het industrieterrein is ge pland.'Alleen de rare knik in de weste lijke rijbaan, waar deze. om een nog staandemuur ombuigt, .is beslist geen verfraaiing van het straatbeeld. Wel een curiositeit In de nabije toekomst zal deze rotonde belangrijk worden, namelijk als kruis punt van de grote oost-west verbinding Horvathweg—Burg. van Harenlaan en de noord-zuid lopende weg van de ^Broers- vest naar de noordelijke Industrieweg. Aan de verfraaiing van de Proveniers- brug wordt nog gewerkt Men is nog be zig in de Schie aan de overkant van het Proveniershuis een bette oever-beschoei ing aan te brengén. Als dat werk gereed iszal de Froveniersbrug een totaal ander SCHIEDAM, woensdag. Het Groene Kruis te Schiedam is ernstig van plan om nieuwe activiteiten, aan de reeds bestaande toe te voegen: de zorg voor de be jaarden. Al ruim een jaar loopt het bestuur van deze kruisvereniging met plannen rond in die richting, maar daaraan Is nu een basis gegeven door de oprichting van een Stichting Bejaardenzorg, waarin naast het Groene Kruis ook Humanltas par ticipeert. Nu is de zorg voor de bejaarden door de kruisverenigingen in Schiedam geen geheel onontgonnen gebied, want bijvoorbeeld het katholieke Wit-Gel® Kruis kent deze zorg reeds, maar dan als vorm van sociale arbeid in het krnis-werk. Ook het Oranje-Groene Kruis en de Geref. Ziekenzorg kennen al iets in die richting, liet Groene Krats echter, de grootste kruisvereniging in Schiedam, echter nog niet en In die leemte wordt nn voorzien. Het bestuur van het Groene Kruis had graag van deze Stichting Bejaardenzorg meteen een overkoepelend orgaan -willen maken voor al het werk op dit gebied, maar het ls er niet van gekomen. Het Wit- Gele Kruis bijvoorbeeld houdt het werk liever in eigen kring en kan don ook voortgaan met een bestaande organisatie. Ook de andere kruisverenigingen blijven nog afzüdig staan. Mogelijk dat daar nog verandering In komt, wanneer de Stich ting wat gegroeid is en.vaste voet aan de grond heeft gekregen, maar dat zal de toe komst moeten leren. Ih opzet wil de Stichting Bejaardenzorg niet meer zijn dan een soort bemiddelings aspect hebben gegeven aan diL tot voor bureau Eer.organisatie dus waar de be- lort zo verwaarloosde-stadsdeel. Alleen d| behoeven 2ich kunnen de oude en smerige bebouwing langs de[J -- - -- - j=_i—--:j Noordvest .wacht, nog op .opruiming. Deze detoneerd wel sterk met de nieuwe, door onopvallendheid fraaie brug. SCHIEDAM, woensdag De K.K. Be graafplaats- aan de Vlaardlngerdijk zal uitgebreid worden met, het terrein, ge legen aan de zuidwestelijke, zijde daar van, dat reeds voor dit doel Is gereser veerd B. en W. hebben een tot dat doel strekkend: voorstel by de Gemeenteraad Ingediend... 1 ;.-Bo»oidién zal dit bedoelde terrein op gehoogd worden, wat f. 43.775 zal gaan kosten èn er zal een nieuwe toegang aangelegd wouden vanaf de Burg. Strule- inëijerlaan. De kosten hiervoor zijn be grootop L 20,000. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente, maar voor het nieuw-verstrekte terreinzal huur betaald worden. B. en W. wijzen in dit verband er op %t volgens art. 19 van "de wei op de Lijkbezorging verlangd kan worden, dat op de algemene begraafplaats een af zonderlijk: deel met een eigen ingang, uitsluitend voor de begraving vanR. K. ingezetenen, wordt aangelegd. Omdat de beschikbare ruimte op de alg. begraaf plaats dit niet zou toelaten zonder be langrijke uitgaven voor de gemeente mede te'; brengen ls het méde in het belang van de gemeente om nu maar de R. K. Begraafplaats te vergroten. Zo kan ook de traditie van een eigen R. K. Begraafplaats gehandhaafd blijven. GEBOREN: Clasina W„ d.v. J. Wagner en M. T. van Loenen; Petrus A., z.v. H. L;- A. Lemans én E, M. Schools; Bernard W., z.v. BElferink - en A G. Verhoeff: Remco H„ z.v., J. ;Kf E. H..VÏS en E. Soeters; Neeltje "J„ d.v. M."Ver waal en J. Vrijenhoek; Angelica d.v. J. Baartman en M. C. de Vries;' Astrid M„ d.v. p. Jakobs en J, E. C. van Doorent Anja A L. M,, d.v. M. C. van der Avcird-en J. P. M. van Koetsveld; Wilhelmina C.. d.v. G. van der Kopij en G. M. Schultink; Marco, z.v, C, Boer en B, E. Trooster; Pieter C„ z.v. P. C. Al- bers en A. J. de Wolff; Johanna L.. d.v. W. J. de Vliegers en J. F. Barendregt: Edwin R., z.v. J. SolUe en J. M. Muder; Janine N., d.v. C. Schuddebeurs en D. roL OVERLEDEN: S. K. Verschoor. 72 jr. •ehtg. L. Noordzij. [melden, maar ook de dames die bereid zijn een deel van hun tijd beschikbaar te stel len om die hulp te bieden. „Hulp" in een zeer uitgebreide betekenis te nemen, ove rigens. Het gaat dus niet alleen om huis houdelijke- en schoonmaakhulp, maar ook om de.bijstand van die vele karweitjes die een bejaarde zo moeilijk kunnen val len. Gezelschap „Ach, er zijn zoveel werkjes, waarmee -we die bejaarden een plezier, kunnen doen", vond mevr. Dirkzwager, voorzitster van het Groene Kruis, „boodschappen doen bijvoorbeeld, of met de ouderen, die wat moeilijk ter been zijn, gaan wandelen; uit de krant voorlezen voor diegenen die niet zo best meer kunnen zien. Vaak ook hebben de bejaarden, die Immers steeds het gevaar lopen te vereenzamen, alleen maar gezelschap nodig, iemand waarmee ze eens uitgebreid kunnen praten". Dat alles valt dan onder de voorgestel de Bejaardenzorg. Niet alleen bijstand bij het verrichten van noodzakelijk en on vermijdelijk werk, doch ook het vasthou den van sociale contacten. Dat laatste is belangrijker dan men vaak denkt. Want de alleenstaande bejaarden hebben de nei ging, vooral, als zij niet geheel fit meer zijn, alles maar te laten sloffen en daar dreigt 'een wezenlijkgevaar. Beide onderdelen van het werk wil de Stichting Bejaardenzorg ter hand nemen, maar begrijpelijk is dat de helpster (of helper, want ook mannen kunnen dienst doen bij de sociale contacten) in het ene geval anders ingesteld is en kan zyn dan in het andere. De bedoeling is dan ook dat het ver richten van huishoudelijk werk gehono reerd zal worden, maar voor de.rest wordt een beroep 'gedaan op dames en heren, die dit werk belangeloos willen verrich ten. Bemiddeling BU het tot elkaar brengen vin hulp zoekende bejaarden en helpsters wil de Stichting alleen 'ft bemiddelende rol spe len; De helpsters komen dus niet in dienst van dë Stichting, maar ontvangen de be taling rechtstreeks van de geholpenen. Wel zal door de Stichting de controle worden uitgeoefend op.de verleende hulp; of deze juist wordt verricht, maar ook of de bejaarden Inderdaad hulp nodig heb ben. Dit laatste om te.voorkomen dat het wordt tot een soort dienstboden-dienst. Van de hulp-zoekende bejaarden zal bo vendien een kleininschrijvingsgeld wor den gevraagd om de lopende^ kosten te dekken. Dit houdt echter beslist niet In, dat.de hulpverlening zal afspringen om dat de bejaarden niet kunnen betalen, want daarvoor zal nog naar een regeling worden gezocht, b.v. met Sociale Zaken. ne Kruis de bejaardenzorg doen uitstrek ken tot personen van alle gezindten, zodat niemand uitgesloten hoeft te worden. Doch uiteraard komen vooral die bejaar den in aanmerking die niet kunnen terug vallen op een kerkelijke organisatie of een kruisvereniging, die reeds soortgelijke arbeid verricht. zwager wees op het voorbeeld van het Groene Kruis in Den Haag, waar reeds enige tijd de bejaardenzorg ter hand is genomen en de organisatie goed functio neert. Daar ts men zelfs al zover dat een cursusje is ingesteld, waar. de helpsters een korte opleiding: krijgen om hun in zicht te géven in het werk dat van hen verwacht wordt. De zo opgeleiden krijgen dan een insigne en mogen zich „Bea" noe men Bejaarden-assistentie. Mogelijk dat het in Schiedam binnen afzienbare tijd ook zover komt. (Van een onzer verslaggever») BOTTERDAM, woensdag. „Laat my dat raaar even opknap pen", zei de los werkman W. de G. (23) op 1 juli van dit jaar tegen zyn zwager, C. J. van L. Hy drukte het gaspedaal van diens auto stevig en reed snel in op een brom fietser, een tiental meters verder op in de Vletstraat. Een harde klap deed even later vele cafégangers naar buiten stuiven. Vanmorgen kon de president van de Rotterdamse rechtbank constateren, dat :het met het slachtoffer nogal was mee gevallen. Alweer hersteld van zijn been- verwondingen, deed de zwaargebouwde 25-jarige vloerenlegger V. H. uit de doe ken hoe zijn verhouding met Van L.'s vrouw tot deze ondooröaeht-forse repré- sailleraaatregel van andere zijde had ge leid. „U wist toch, dat de beide zwagers een hekel aan u hadden?" vroeg mr, J. E. van den Oven de Willebols, De G.'s verdedi ger, aan H. „Ja, logisch," vond de vloeren legger. „ik was er toch zeker met zyn vrouw vandoorgegaan." De moeilijkheden waren die dag be gonnen toen De G. en Van L. tegen het avonduur terugkeerden van een wieler wedstrijd. Onderweg kwam Van L, zijn vrouw tegen, die met haar nieuwe vriend, H., op weg was naar haar ouders. Van L. volgde het tweetal naar het huis en bleef buiten staan wachten, terwijl de andere zwager een café in de buurt opzocht. Als inleidende manoeuvre kwam de stevig gespierde vloerenlegger naar bui ten en gaf de wettige echtgenoot een paar klappen. Deze durfde niet terug te slaan. Wel deed hij even later uitvoerig verslag over het gebeurde in het café, hetgeen leidde tot een herhaling van het gebeur de, maar nu bij De G. De slotactie was gevolgd toen de vrouw en haar vriend tenslotte het huis ver lieten en per bromfiets wilden wegrijden. Van L., die de gehele avond een vecht partij had vermeden, aarzelde nu niet toen zijn overmoedig geworden zwager met kennelijk boze bedoelingen om het contactsleuteltje van zyn auto vroeg, en tot een opzettelijke aapryding overging. „Heeft u er niet bij stil gestaan? U had beter dieauto kunnen laten stil staan," zei de president, mr. P. J. C. Schipper, tegen De G. De officier van Justitie, mr. Klein, eiste tegen hem negen maanden, waarvan drie voor waardelijk, en tegen de ander vijf maanden waarvan twee voorwaardelijk, beide met eer. proeftijd van drie jaar. De C.'s verdediger ging uitvoerig in op dien3 moeilijke jeugd en hy vond de daad. menselijk gesproken, verklaarbaar. Van L.'s advocaat vroeg voor zijn cliënt vrijspraak, omdat deze niet zou hebben kunnen weten wat De G. precies van'plan was, toen hij wegreed. Uitspraak over veertien dagen. SCHIEDAM, woensdag Gisteravond zyn twee auto's op de Singel frontaal met elkaar in botsing gekomen. Niemand werd gewond. De heer J. K. wilde met zijn. bestel auto een geparkeerd staande auto pas- seren en zag de van tegenovergestelde richting komende auto van. de heer N. T- te laat, waarop beidé wagens tegen el kaar botsten. De beschadiging is aanzien lijk. SCHIEDAM, woensdag Toen de heer K. van E. gistérmiddag op de Vlaardin- gerdïjk de toegangsweg naar de werf Wilton Feijenoord wilde inrijden, remde hij zijn personenauto af om het tegen- liggende verkeer voorrang te verlenen. Dit deden ook de achter hem rijdende heer A. M. en de chauffeur G. N, van een vrachtwagen. Maar de vrachtwagen gleed door, botste tegen de .vóórgaande auto én deze schoot weer tegen de eerste auto op. Alle drie wagens werden zwaar beschadigd. Niemand kreeg lichamelijk letsel. SCHIEDAM, woensdag Rijdende ln de Korr.miesenlaan gistermiddag, merkte de bromfietser J. C. B. te laat, dat de heer F. J. R. uit Rotterdam met zijn auto achteruit reed; zijn uitzicht werd belemmerd door geparkeerde auto's. Bij dé aanrijding liep B. een wond aan het rechterbeen open is dóór de GG en-GD ter plaatse verbonden. Zijn bromfiets werd beschadigd. SCHIEDAM, woensdag Toén de taxichauffeur H. P. A. K., 'na zijn taxi op de Rotterdamsedlik geparkeerd te hebben( het rijwielpad wilde oversteken kwam;; hij in botsing met da bromfietser A. S.' uit Rotterdam. -Beiden vielen en werden door de GG en GD naar de Dr. Noletstichting gebracht: De heer K. kon weer naar huis, maar de heer B. werd ter observatie opgenomen,, vermoedelijk heeft hjj een hersenschudding, MAASSLUIS, woensdag De midden standersverenigingen organiseren op een terrein aan de P. C. Hooftlaan nabij: de Lijnstraat een middenstandstentoonstel- ling, die burgemeester. W. J. D.. van Dijck vrijdagavond zal openen. De expositie, die zich uitstrekt over een oppervlakte van 1000 vierkante me- ter, is tof en: met zaterdag' 29 septem- ber geopend, dagelijks van 19 tot 2250 uur. Men kan er alles /aantreffen over huishoud-, mode en hobby-artikelen. Pas 'n begin Maar bU het ontvouwen van boven staande plannen, moest mevrouw Dirk zwager één ding voorop stellen: Er Is wèl een Süchlin^ Bejaardenzorg, maar .nog geen enkele bejaarde die hulp heeft ge vraagd en ook nog niemand die hulp wil verlenen. Kortom het werk moet nog be ginnen. Vandaar dat nu een oproep wordt gedaan om medewerksters èn om bejaar: den. Maar ook zal contact .worden opge nomen met bejaardenbonden, artsen, wijk verpleegsters, enz. om adressen van die bejaarden die voor zulke hulp in aanmer king komen, Wat de financiële kant betreft, de Stich ting beschikt nog niet over geldmiddelen. Maar verwacht wordt dat er in de toe komst een subsidie van de overheid komt, doch dan zal eerst getoond moeten wor den dat het idee van de Bejaardenzorg aanslaat. Dat laatste zal wel lukken. Mevr. Dirk- ROTTERDAM, dinsdag. Wegens be* stratingswerkzaamheden zal de Nassau kade tussen Oranjeboomstraat en Stiel- tjesplein met ingang van donderdag ge durende een week of zoveel langer of korter als noodzakelijk is, voor hét ver keer worden afgesloten. Een uitzonde ring wordt gemaakt voor fietsers en voet- Het andere verkeer zal gebruik moeten maken van de route Koninginnebrug StieltjespleinRosestraat—St. Hoogen- dijkstraatOranjeboomstraat. Vrachtwa gens met ladingen, die hoger zijn dan 3.45 meter moeten via de Spoorstraat. Van de Oranjeboomstraat is de route via Rönt genstraal—Rosestraat—Stieltj esplein— Koninginnebrug.'', (Vau een cnxer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. In de Prins Alexanderpolder; ten zuiden van Rijks weg 3, Is gistermiddag weer een eersle paal geslagen. Dit keer voor een complex van 672 „duurdere" galerij woningen, daar in opdracht van de gemeente Rot terdam worden gebouwd voor Patrimo niums Woningstichting Delfshaven en de Maatschappy voor Volkswoningen n.v. Het gedelegeerd lid van Patrimonium, de heer Z. Bras jr., hanteerde de touwen de hei-stelling én dreef de eerste paal de slappe grond in, waarmee op symbolische wijze een begin werd ge maakt met de uitbreiding van het wo- ningbezit van deze twee woningbouw vereniging en waarmee de Dienst voor Volkshuisvesting min of meer een nieuw bouwbeleid inluidde. Deze te bouwen woningen behoren m melyk tot een pakket „duurdere huizen' waarvan van de huur ongeveer ƒ20 per week (inclusief centrale verwarming) be draagt. Bepaald geen woningen voor de minst draagkrachtigen, aldus de adjunct-direc teur van Volkshuisvesting, ir. J. Klap, die er echter op wees, dat de kleine in komenstrekkers er toch wel bij gebaat zullen zijn. Want deze dure woningen zijn bedoeld om de beter gesitueerden uit de goedkope oude huizen te lokken, die dan weer ter beschikking zullen komen van- de huurders met smallere beurs. De heer Klap zeide bijzonder veel belangstelling ter verwachting voor deze gunsig ge legen woningen. Dat is overigens al ge bleken uit de stroom van brieven die bij Patrimonium zijn binnengekomen. Op I januari opent Patrimonium de inschrij ving. Venvacht wordt, dat in mei van hét ROTTERDAM, dinsdag. In de Van Citterstraat is gisteravond de 29-jarïge mevrouw J. Poblkamp-Bogers uit dë Gr. Florisstraat, toen zy bij het oversteken gebruik maakte van een zebra-pad, aan gereden door een personenauto. Zij is in bet Dijkzigtziekenhuis opgenomen Vermoedelijk heeft zij een schedelbasis- Als algemene organisatie zal het Groe- fractuur. (Van een onzer verslaggevers) De Belgische elektricien J. V. C. R. (41), die ln oktober van het vorig jaar met zijn auto de Brielse binnenhaven Is ingereden, larbü een mede-inzittende om het leven kwam, is vanmorgen door de Rotterdamse rechtbank vrijgesproken. De president achtte geen sprake van dood door schuld. Het ongeval gebeurde *s nacnts. De mist speelde F. die. met zijn vriend na bij Brielle was gaan vissen, parten. Daar bij vergiste hij zich in de Tuiste ligging van de binnenhaven. Haringvangstheriehten De vangstberlchten van hedenmorgen lul den: VI. 70 weinig: VL 78 15 k.; VI. 7» 8 k. (nog 30 netten): VI. 89 20 k. Marktprijs: Vleetharing. klein 62.—, groot 65,—. Steurborlng J S3fiQ. volgend jaar hét eerste: hui3 kan worden toegewezen. Bij deze toewijzing, genieten huurders, die een goedkoop oudbouw huis achterlaten de voorkeur. SCHIEDAM, woensdag Zaterdag 22 september 's avonds om zeven uur zal het Bad Grocnoord officieel voor het pu bliek worden gesloten. Van de openings datum af „op zaterdag 32 mei" tot no, werd het Bad door rond 148.000 personen bezocht. Een aantal, dat belangryk lager ligt dan het gemiddelde over de vijf vo rige seizoenen, dat op 200.000 kan worden gesteld. Het ls een laagste rekord, want in het slechtste seizoen tot nu toe, het openingslaar 1957, waren er nog altyd 176,000 bezoekers. Het slechte weer van de nu afgelopen „zomer" ïs duidelijk van Invloed geweest. Aan het publiek -wordt bekend ge maakt, dat de goederen die gedurende het zwemseizoen op de terreinen van Bad Groenoord zijn. achter gelaten door de rechtmatige eigenaars kunnen, worden afgehaald, uitsluitend op dinsdag 25 sep tember van 9 tot 18.00 uur. A QUARELLEN; te. -Lkkeningen en goua ches toont de Rotter damse kunstenaar Henk de Vos tot 4 oktober a ;s// inhet expositiezaaltje van Int Constigh Werck aan de Oudedijki Het is een collectie dié ons, ook al heeft ze bepaal de beperkingen, op nieuw doet beseffen welk een boeiende te kenaar wij in hem be zitten en hoe jammer het-aan één kant is dat wij slechts bij vrij grote tussenpozen werk van hem te zien' krijgen. Het werk komt dan ook tot stand In de vry schaarse uren die hem resten om tot vrije scheppingen te komen. Opdrachten voorwand- schilderingen en het inrichten van op han del en verkeer af ge- tentoonstel lingen in binnen- en buitenland leggen na melijk voortdurend be slag op hem. Twee grote wand. schilderingen, de ene in het nieuwe stations- postkantoor, de andere in dc kantine van het nieuwe gebouw van de RVS, trokken al eerder de aandacht Daaruit Henk de Vos Marina spreekt zijn voorliefde voor de menselijke figuur, in het bijzonder in het kader; van ballet- en cixcuslèven, gevat in koene, de omgeving beheersende composities. Zijn versie tegen de non-figuratieve kunstis bekend. Hij baseert zich op een! gezond realisme zonder daarbij te vervallen in onpersoonlijk kopiëren ivari de werkelijkheid; integendeel, zyn stijl is krachtig en soepel, de gevoelsinhoud is -'eeds sterk aansprekend. Wij kunnen dit opnieuw, nog genuanceerder, ervaren in de thans geëxposeerde bladen, voor een groot deel gewijd aan de menselijke figuur, voor /een, ander deel aan landschappen en. stadsgezichten, die hij in Rotterdam, (zyn atelier ziet uit op de Schiedamsesingel) en op de eilanden maakte. Het zyn voornamelijk eenvoudige schetsen die ons boelen door de trefzekere lijnen' en die hun waarde ontlenen aan een sensitieve waarneming. De zittende,: oude man is er een voorbeeld van hoe hij zich in een dergelijk gegeven weet te/ verdiepen/zodat de mens onze belangstelling opwekt Ook de studies van danse- resjes en figuren, al of niet in een interieur geplaatst wijzen op zijn tekenkundlg talent ö,''--. Z r (v'v: L. W. SCHMIDT. THEATER HDOG37R. Sa SCHIEDAM TEL. S8SC8 Actie en spanning uit het „Oerwoud der Nozems" DE PERFECTE MISDAAD Vrijd.-zat. 2, 7, 9.15 u.; zondag 7, 9.15 u. 18 j. De man die niet'gedood kon worden DE ONSTERFELIJKE SHERIFF Zondag-matinees 2 en 4.15 u, In kleuren. 14 j. PETER VAN ETCK - KAI FISCHER Schwarze Nylons, heisse Nachte maandag, dinsdag, woensdag 2 en 8 uur 18 j. Een film, geladen met sensatie I HET MOORDENDE TESTAMENT Donderdag 2 en 8 uur 34 j. mkiWHf BROERSVFLDlOö Te koop aangeboden Nu nog de tyd"omeen koelkast aan te schaffen. De Jager. Broersveld 103-134. (uw vertrouwde adres), lé vert u een formidabele Pon- tiac koelkast 200 i - voor p. w direct uw eigen dom. Geen aanbetaling. Dit mag u niet laten lopen. Personeel gevraagd Meisjes gevraagd vc»r. lichte inpakw erkzaamheden- ,Hi -. in onze nieuwe fabriek. Goed loon plus premie. Zaterdags vrij. Aanmelden: Banketfa- briek W. Kester N.V., Broers veld 87 te Schiedam. Fotografie Voor pasfoto - .caat van Vuuren. Hoogstraat 106. teL 65720 Ln éèD dag gereed. Koiriiros vergeten T Oe auto- maat staat voói u klaar Aile soorten films Foto K. van. Vuuren Hoogstraat 106 Radio en televisie Televisietafel met een aparte afdeling voor radio en pick-up. Komt u een» binnen kijken .bij Plate. I Grote Markt 19-21, te Schie- dam.- Huisdieren f 2 katertjes en een poesje, 0 1 weken oud, vragen om een i goed tehuis. Af te halen De "Wildestraat 83,- Nieuw- land.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1