Vele wijzigingen in en rond de nieuwe Gemeenteraad m 0 -z® Spanjaard land uitgezet na bloedige steekpartij mm Drumband-concours met 23 korpsen, 600 spelers M. Het pupillenvoetbal gaat beginnen in Schiedam Vlootbezoek uit Canada aan R'dam Aantal bedden onbenut in kinderziekenhuis Vergaderingen op maandag Strijd rond de korven Het handbal programma Autobus tegen locomotief Schipper van dek gevallen en verdronken Hoogvliet wil een overdekte V erschuivingen in Raadszaal Dameshoed enshow van M. Reese W erkpr ogram ma .Helinium'' van 'ZE WETEN NIET WAT ONS BIER IS' Uitbarsting MORGEN IN DE PLANTAGE en... direct rechts van de HOOFDINGANG 50 wasautomaten in volledig bedrijf bij... LANGE Val van 5,5 m. Scooterrijder valt onder eigen motor Dansavond voor actie „Kameroen" T erreinprobleem voor HBSS nog niet opgelost Burgerlijke Stand Halve eeuw bij Van Nelle NV Bij oversteken aangereden Vijf chauffeurs naar ziekenhuis Tekort aan verplegend personeel Zeven wagentjes voor invaliden Feijenoord-Servette Niet in Keulen maarinDusseldorp VRIJDAG 21 SEPT. 1962 SCHIEDAM* vrijdag" De Invoering V»n de vrije zaterdag heeft, na ruim anderhalf jaar, ook de invloed doen gel den "P het werk van het hoogste ge meentelijke college, de gemeenteraad. Want de openbare vergaderingen zullen niet langer op de vierde vrtfiag van elke maand worden gehouden, doch op de vierde maandag. Want nu de vrijdag avond meer et» meer wordt beschouwd als de inleiding" int het lange vrije week end, was het vérgaderen op vrypag toch voor vele leden een bezwaar. Ook Is daarmee tegemoet gekomen aan het ver zoek van de raadsverslaggevers voor de plaatselijke dagbladen, die voor grote moeilijkheden standen om de raadsver- ilagen nog geplaatst te krijgen. (Advertentie t JWj SCHIEDAM, vrijdag Het dameshoe denmagazijn M. Reese organiseert op dinsdag 25 en woensdag 26 september 's morgens van 10.30 tot 12 uur in hotel De Kroon een hoedenshow. Tevens wor den handschoenen, bruidskappen en shawls getoond. (Advertentie LM.) Hoort U ook tot hen. dte 's winters zo dikwijls moeten zeggen: .,»k weer met wat het is. maar het bed wilde maar niet warm worden vannacht" Maar niét alleen voor hen. ook voor de velen, die een rheuma- tische aanleg hebben, of voor hen die alléén maar lekker warm willen slapen, ztjn deze warme schuim plastic bed platen ideaal Zaterdagmorgen koopt U deze schutmplasck bedplaten. een heerlijk warme onderlaag, ook voor Uw bed. beneden de twee gutden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deie heer lijk warme schulmplastlc bed platen w.o. enkele met kleine schoonheids foutjes, één persoons, 0,5 cm dik, voor Gién tel. of lenrlft. bost. De meuw-verkozen raad zal voor hei eerst in een gewone openbare zitting bij eenkomen op maandagavond 24 septem ber. De indeling van de plaatsen in de raadszaal heelt overigens ook een wijzi ging ondergaan, wegens de uitbreiding van het aantal leden met twee en de ver schuivingen in de samenstelling. Zo heeft de Partij van de Arbeid, met zeventien zetels veruit de grootste frac tie, de gehele linker helft van de zaal m beslag genomen en moet alleen daar ruimte laten voor de twee leden tellende fractie van de WD, die overigens ook voorheen links was gezeten. Maar de enige communist in de raad. de heer B. E. Colle, is naar rechts geschoven en zetelt nu heel vriendschappelijk naast de Anti-Revolutionaire fractie, die nu één lid, de heer W. van Schooneveld, heeft moeten afstaan aan het college van bur gemeester en wethouders, en nu nog maar twee leden op de raadszetels heeft zitten. Daarnaast zitten de vier CH-leden en vervolgens de leden van de tweede fractie in grootte, de Kath. Volks Partij. Onduidelijk Door de uitbreiding is het in de raads zaal, toch allang veel te klein, bepaald krap geworden. Het is er nu een opeen stapeling van tafels en fauteuils ge worden. Niet alleen met dc ruimte is het slecht gesteld In de raadszaal, ook dc akoestiek iaat veel, zo niet alles te wen sen over. Waar de verslaggevende pers dan weer de dupe van Is. De oude pers tribune, die niet alle belangstellende persmensen kon bevatten, Is enige tjjd geleden verplaatst, helaas naar een tri bune waar het gesproken woord bijna niet is te verstaan. Daar komt nog bij dat de raadsleden (met de rug naar de pers gezeten) en ook de wethouders veelal niet de moeite nemen om duidelijk verstaanbaar te pra ten. Het is wel te begrijpen. De Onder werpen dié in de openbare vergadering aan de orde komen, zijn allang in de commissies doorgenomen en doodgepraat en daarom worden de debatten gevoerd op een huiskamer-toonhoogte. Een ge sprekje van insiders over bekende onder werpen. Maar voor de verslaggevers als buitenstaanders, wordt het op zo'n ma nier niet eenvoudiger het debat te vol gen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen onder de raadsleden, die wel verstaan baar spreken, maar bij de meesten is het toch wel mis. Begrijpelijk dan ook dat de publieke belangstelling voor de raads vergaderingen, waarop toch besluiten worden genomen die zeer diep ingrijpen in 't gemeentelijke leven, zo minimaal is. Kleine agenda De agenda voor de eerstvolgende ver gadering van maandag a.s, is weinig in teressant. Naast de voorstellen tot ver koop van grond voor de bouw van twee bejaardentehuizen en tot de vergroting van de r.k. begraafplaats staat op dc agenda nog een voorstel tot aankoop in het belang van de volkshuisvesting van het pand Roosbeek 5 voor de som van 1200. Dan wordt een bedrag van ƒ36.800 ge vraagd voor de aanschaf van een nieuwe ziekenauto. De oudste nog in gebruik zijnde ziekenauto dateert uit 1953 en ver- SCHIEDAM, vrijdag De Schiedams- Vlaardingse archeologische werkgemeen schap „Helinium", aangesloten bij de AWWN, heeft voor de komende maanden een omvangrijk werkprogramma samen gesteld. Op woensdagavond 26 september A zal het archeologisch nieuws en de arche ologische kaart van Helinium worden be. sproken. Op donderdagavond 11 oktober behandelt de heer G. Immerzeel het on derwerp: Hout en textiel in de prehisto rie. Op maandagavond 29 oktober zal de heer J. Mezger uit Wateringen spreken over diverse aspecten van de bewoning van Westelijk Nederland gedurende de ijzertijd en de Romeinse tijd. Op w<*rnf" dagavond 14 november wordt behandeld „Wat is Da Ténel", „De- opgravingen in Feddersen Wierde" en de „Rendierjafiers in Frankrijk". De conservator van het streekmuseum in Naaldwijk de heer J. Emmens zal op donderdagavond 29 novem ber spreken, over „De be woningsgeschie denis van het Westiand". Alle werkavonden, worden in de zaal van café MES aan de Hoflaan in Vlaar- dingen gehouden. SCHIEDAM, vrijdag Na twee com- petltieronden neemt ODI in haar afdeling een fraaie positie in, n.l. de tweede plaats met één punt verschil op lijstaanvoerder Albatros. Schiedam en Succes staan er heel wat minder rooskleurig voor. Met Unicum zijn beide clubs nog puntloos. Relatief neemt Succes hiervan nog dc beste positie in, omdat de blauwwitten nog maar één wedstrijd hebben gespeeld, maar de prestatie tegen WION doet twij felen aan de waarde van deze relativiteit ODI krijgt zaterdag bezoek van TOP, dat nog puntloos is. Alle kansen lijken aanwezig voor een Schiedamse zege. Als dan Albatros nog over KOAG struikelt zou dat betekenen, dat ODI de bovenste plaats gaat innemen. We zijn benieuwd of dat gaat gebeuren. Voor de beide andere clubs staat de interessante derby SuccesSchiedam op het programma. Er is nog te weinig be kend van de krachtsverhoudingen om een verantwoorde voorspelling te doen, Als we op de tot dusver geleverde presta ties moeten afgaan houden we het op een zege voor Schiedam. Verder zijn vastgesteld: Schiedam 2— De Spartaan 2, Velox 3—Succes 2, jeugd: Succes—Unicum 2, KOAG—ODI, aspiran ten: OSCR aSchiedam a, Succes a— Overkanters a. Oranje Nassau bODI o, Schiedam b—WION c en ODI b—Thor c. SCHIEDAM, vrijdag. In de over gangsklasse dames krijgt DWS bezoek van Walcheren. Beide teams delen de zesde plaats op de ranglijst met één punt uit twee wedstrijden. Gezien de prestaties van het vorige seizoen moet DWS echter de volle winst kunnen behalen. De Wilton Fijenoord-dames, op de on derste plaats, speelt in Den Haag tegen Athene 2, dat een wedstrijd heeft gewon nen en een verloren. De UVG-dames gaan in Rotterdam naar Actief. Wij achten de Schiedamsen niet in staat om daar de volle winst te beha len. In dezelfde klas zal DWS 2 het ook wel niet tot een overwinning kunnen brengen tegen ADO. In de afdelings 2e klas ligt er ook voor dames 2 van Wilton een nederlaag in het vooruitzicht tegen Schutters 2. DWS 3 moet bij Dynamo 3 wel aan winst kunnen komen. Bij de heren wordt het voor de beide districisklassers Wilton en DWS een taak om bij de kopgroep te blijven. Wilton staat met AHC nog ongeslagen aan de kop. Zondag gaan de Schiedammers naar Rotterdam om daar op Meeuwen weer twee winstpunten te behalen. In 2e klas B zijn DWS, RODA en HVP nog onge slagen. DWS moet naar Hercules uit en HVP en Roda komen tegen elkaar in het veld. De TJVG-heren, met twee nederla gen krijgt zondag Sn el wiek 2 tegenover zich en zal wel weer aan het kortste eind trekken. Heren 2 van Wilton moet van Rotterdam kunnen winnen, zoals ook DWS 2 van Schutters 3. DWS 3 krijgt thuis bezoek van Dynamo 3. Junioren: Snel wiek—DWS en Spartaan -Wilton. keert in slechte toestand, zodat vervan ging noodzakelijk wordt De nieuwe wa gen zal ook van een mobilofoon-installa tie worden voorzien. Voor de aanschaf van een nieuwe sur veillance-auto voor de politie wordt om 8550 gevraagd. De te vervangen politie auto is wel pas twee jaar oud, maar heeft al meer dan 100.000 km gereden en is bovendien bij een aanrijding zodanig beschadigd, dat reparatie niet meer ver antwoord is. Dan een voorstel om te besluiten tot de aanleg van gemeenschappelijke tuinen bij een nieuw complex in Nieuwland, wat] ƒ32.730 zal gaan kosten. Ten slotte twee administratieve besluiten: overdracht van j 50 vierkante meter grond in 't industrie terrein voor de bouw van een trafo-huis je en het van toepassing verklaren van j dc compensatieregeling in verband met» de jongste huurverhoging op het gemeen- i lepersoneel. Apothekersnachtdienst: Apotheek Gouka Co., Groenelaan 127. i Bellen bij ongeval: GG en GD Tumlaan 80, tel. 59290 RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur. woens dag 14 tot 17 en 19 tot 22 uur, don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tol 21 uur. Filiaal Smgei, open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur woensdag 19 tot 2G u„ vrijdag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10—17 uur, 's zon-j dags 12—17 uur: Eigen verzamelingen en „Uw stad in uw Museum". BIOSCOPEN i Passage, 2 en 3.15 uur; „Cartouche, ban diet en minnaar". Monopole, 2. 7 en 9.35 uur: „De perfecte misdaad". DIVERSEN Beursgebouw 2—5 en 7.30—10.30 uur Coop. DES. Jubileumbeurs (t.m. 25 sept.). Arcade 9-12, 1.30-4.30 en 7 30-11.30 uur. Amate (tm. 23 sept.). Volksgebouw, 8 uur: NW-Bestuurders- bond. Cursus. Irene, 8 uur: Tunkautomy. Cabaret. Laat Uw kinderen delen in de voordelen van deze bijzondere aanbieding, Gun ze de luxe van een heerlijk warme kinderdeken, die U nu kunt kopen voor bijna de halve prijs. Geen gewone kinderdekens, neen. luxe klnderdekens in de royale maat 100 x 150 cm. De bekende prentjesdekens van Annie M. G. Schmidt, - Pfppc- loentje, Difckertje Dap, enz., ïn luxe doos verpakt, vast gestelde prijs 12.90, koopt U morgen voor nog géén zeven gulden. Uinderdekens j. ~T .ZftfWP'iy Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop Van deze prach tige luxe. warme kinderdekens, 100 x 150 cm, In diverse kieuren, voor t Gêtn tel. of schrift, fceit. f Advertentie IJUJ INTERNATIONALE BEURS VOOR MODE EN HUISHOUDING I De vakbeurs voor het gezin Presentatie van nationale en internat, gebruiksgoederen De vrouw In de kunst I Hulïb. voorlichtingscentrum Cadeau-uitreiking INTERNATIONALE MODESHOW 13.30, 15 30 en 20 uur. ROTTERDAM, donderdag. „Bier in Spanje bevat véél minder alcohol dan het Nederlandse bier. De Spanjaarden in ons land weten dat niet en krijgen daar vaak last mee. ïk meen dan ook dat mijn cliënt in dronkenschap heeft ge handeld en zich zijn daad niet be wust was" Dat zei gisteren mr. J. I. van Praag Sigedar, die op dc zitting van de Rotter damse politierechter optrad als verdedi ger van de Spaanse timmerman J. G. B. (30). Deze had bij een hevige vechtpartij in de nacht van 5 op 6 augustus op de Rietdijk een landgenoot neergestoken, terwijl hy met bepaald nuchter meer was. Het slachtoffer, C. R. de la T, (39), liep daarbij twaalf kleine en grote wonden op.' Maar voor B. krijgt de steekpartij min stens even onaangename gevolgen: hij zal het land worden uitgewezen, en zag zicb gisteren bovendien door de politierechter drie maanden met aftrek, wegens zware mishandeling, opgelegd. De beide Spanjaarden hadden die augustusavond de ronde langs een aantal café's gemaakt, maar het biergebruik, had de stemming niet gunstig beïnvloed. Op de Rietdijk kwam het plotseling tot een uitbarsting: voorbijgangers bleven passief toen zich een felle vechtpartij ®n- der de Spanjaarden ontwikkelde, ook toen B. plotseling een mes greep en De la T. in de hals stak. Hevig bloedend moest de ze later in het ziekenhuis worden opge nomen. De advocaat, mr. Van Praag Sigedar, vond de drank een verzachtende omstan digheid. B. had immers niet beseft wat hij deed. En om zijn woorden kracht bij te zetten had de verdediger de geestelijke verzorger van het Spanjaarden-kamp aan de Waalhaven, pater Van der Drift als getuige opgeroepen. Uit ervaring wist deze dat Spanjaarden vaak het Nederlandse bier onderschatten, en dat ze ook bijna allemaal een mes op zak dragen waarmee ze hun brood plegen Geopend van 10-17 en 19-23 u Zondags gesloten AHOY1 GE0OUW ROTTERDAM t/m A oer. in 11 SCHIEDAM, vrijdag De stucadoor J. Z. uit Dordrecht is gistermiddag van een galerij op de tweede etage van een ln aanbouw zijnd blok woningen aan de Alfons Arlènsstrnat gevallen. Bij die val van 55 m hoog liep de heer Z. een her senschudding op en» kreeg een pijnlijke schouder. Hij ls ter observatie in het Gemeenteziekenhuis opgenomen. De stucadoor liep over de ruet-afgeslo- ten galerij met een laddertje en een ta feltje over dc schouder. Dc ladder bleef ergens aan haken, waardoor de heer 7. het evenwicht verloor en van de galerij viel. SCHIEDAM, vrijdag Toen dc heer S. gisteravond bij de Koemarktbrug op het wegdek slipte met zijn scooter, raakte hij met het rechterbeen beklemd onder de motor. Hij kreeg kneuzingen en schaafwonden aan het been. Door een politieagent is de eerste hulp verleend. Do heer S. kon met zyn beschadigde scooter weer verder. SCHIEDAM, vrijdag. Het Drumband concours dat op zaterdag 22 september voor de vierde maal in de Plantage wordt georganLseerd door de Sectie Muziek van de Schiedamse Gemeenschap, belooft we derom een groot sdccds te worden. Niet minder dan 23 korpsen, met totaal 608 muzikanten, Mjben hiervoor ingeschre ven, afkomstljTult de zeer wijde omge ving, Te verwachten is dan ook dat dit concours, dat om 1 uur begint met een openingstoespraak van de heer F. A. de Wolff, voorzitter van de S.G„ tot rond half acht 's avonds zal duren. Schiedam zelf is uiteraard rijk verte genwoordigd met zes bands, te weten de drumbands van Gusto, Crescendo en Har monie in de le afdeling en Wilton-Fijen- oord, Gymnastiekvcr. Excelsior en St Ambrosius in de 2e afdeling. Uit Rotter dam komen vier bands, uit Dordrecht, Den Haag en Maassluis twee. de rest komt van andere plaatsen. Het grootste korps. 65 medespclenden, is het Tamboers- en Pijperkorps „Duindorp" uit Schevenln- gen, dat vorig jaar ook de inkomst van St, Nicolaas in Schiedam luister bijzette en het kleinste is, met 12 leden, de drum band van de Harmonie „De Bazuin" uil Dordrecht. Er wordt gespeeld in vier afdelingen; de superieure met zes deelnemers, een eerste afdeling met vijf, een tweede afde ling met negen en een derde afdeling met drie deelnemers. Elk korps krijgt vijftien minuten toegemeten voor een lopend en een stilstaand te spelen werk; het brengen van „show" is daarbij toegestaan, wat het kijken wel veraan genaamt. De wedstrijdleiding berust bij de heer H. Jongman, terwyl in de jury zitting SCHIEDAM, vrijdag. In het kader van de actie „Kameroen" organiseert de Sectie Passe-Partout van de Schiedamse C.J.V. een dansavond op zaterdag 22 sep tember in de benedenzaal van de Opstan- dingskerk. Tevens is die avond de ope ning van het nieuwe „Passe-Partout"-sei- zoen. Medewerking wordt verleend door: „The Puerto Rico All Stars", „The Blue Stars" en „The White Christies". De aan vang is vastgesteld op 8 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij: mej. M. Vlietstra, Huis manstraat 9; B- Nooteboom, Talmalaao 64; mej. M. v. d. Berg, Lijsterbeslaan 38; CJV Gebouw „Jeugdhaven", Lange Ha ven 129; C. Binnekamp, Boylestraat 16 b: P. Tims, Eendrachtstraat 64. SCHIEDAM, vrijdag. Het pupillen- voetbal is weer begonnen in Schiedam.' Na een lange Impasse is een nieuw be stuur gevormd en het is verheugend dat tot secretaris Is gekozen Rinus van der Most van Hennes DVS die In de begin periode van het Schiedamse pupillen- voetbal zoveel voortreffelijk werk heeft verricht. Iedere woensdagmiddag gaan de Schiedamse jongens beneden twaalf jaar weer voetballen op de velden in het Sportpark Harga. Het bestuur van de Pup Uien voetbalcommlssle bestaat uit voorzitter: Joh an van der Gaag (HDVS); secretaris: W. A, van der Most, Hogen- dorpstr&ai 89, telefoon 640 49; penning-: meester; Rinus Vis (Schiedam), leden H. Koneman en A. de Nys. De lijst van secretarissen vermeldt elf deelnemende clubs. Het is altijd moeilijk om voor de woensdagmiddagen voldoen de leiders te krijgen zodat kandidaten zich steeds kunnen aanmelden. Meer dan twintig teams nemen nu aan de competi tie deel. Besloten.is dat slechts in het uiterste geval jongens van twaalf jaar mogen deelnemen en dan mogen zij nog niet in de bondscompetitie zijn uitgeko men. i Het pupillenvoetbal is primair ontspan ning. Daarom schrijjft het reglement voor dat incomplete elftjallen worden aange vuld met spelers van het „vijandige team". Op 22 september warden oefenwedstrijd- jes gespeeld waaraan vier spelers van elke vereniging deelnemen. Uit deze kan didaten worden voetbalteams van jongens van tien ent van elf jaar elk sa mengesteld en deztA twee teams zullen binnenkort de sted» in wedstrijden tegi tieteams. De inzet i der Most-beker. Ooi het verplicht dat de dische sportkeuring, ike eer verdedigen Vlaardingse seïec- dan de W. A. van voor dit voetbal is leelnemers een rae- ndergaan. hebben de heren J. Cammenga uit Amersfoort, G. Brinkman uit Steenwijk en P. v, d. Zalm. Na afloop van elke a£-i deling wordt de uitslag bekend gemaakt, en de diploma's en jury-rapporten uitge reikt De prijsuitreiking is direct na af loop van het concours. SCHIEDAM, vrijdag HBSS zal de vier nieuwe velden ln Sportpark Har ga voorlopig nog niet gaan bespelen. Het Is nog niet bekend wanneer de gemeente het gemeentelijke gebouw dat b|j de twee huidige terreinen staat zal overplaatsen, Maar vermoedelijk kan HBSS ln novem. ber verhuizen. Dit ls gisteravond mede gedeeld tijdens de ledenvergadering van HBSS in Sursum Corda, waarbU het ver- huisprobleem de belangrijkste kwestie was. Voorzitter K. J. Eibers was verheugd dat liefst 50 leden naar de vergadering waren gekomen. Het bouwfonds wordt langzaam ver sterkt. Ook Harpe Davids zal de mede werking verlenen voor de bestrijding van het nog grote tekort. Het is steeds niet duidelijk wanneer HBSS het sportcentrum zal kunnen bouwen. De heer Eibers legde er de nadruk op dat de leden in uniform gekleed in het veld dienen, te verschijnen, want daarmee wordt weleens de hand gelicht Volgende week vrijdag vergadert HBSS met de daarbij betrokken dubs over de verdeling van de trainingstijden op de half verharde velden. Wim de Ko ning en Bep de Geus trainen 's maandags en dinsdags de junioren. De animo voor de seniorentraining van Aad Bierhuizen op woensdagavonden is zo groot dat HBSS daar meer tijd voor beschikbaar zal stellen. GEBOREN: Alexandra P.. ctv. CL I* Sozef en P. A. Bonefaas. Hester G., d.' P. J. van der Velden en J, M. Hoozemans. Madeleine H. I., d.v. N. J. A. van den He mel en H. A, T. de Heij. Pieter J., 2.V. P. J. Ouwens en H. Martijn. Arnoldus M„ z-v. S. van Vliet en E. Buys. Judith, d,v. K. B. van Albada en T. van Beek. Johan nes H. kt, z.v. R. van Til en C. M. P. Noordijk. OVERLEDEN: G. J. Ottema, 56 jaar. ROTTERDAM, dondenag. De heer J. A. N. Hoelaars heeft woensdag zyn gouden dienstjubileum by Van Nelle NV. gevierd, waarvoor de directie hem een hartelijke huldiging heeft bered De jubilaris trad op 12-jarige leeftijd i de sigarenfabriek bij Van Nelle in dienst. Spoedig werd hy opgenomen in de expeditie-afdeling. Ds laatste jaren is de heer Hoelaars werkzaam in het recla- memagazijn. ROTTERDAM, donderdag. De 32- jarige huishoudster G. van Broekhoven van de Qudedijk werd gistermiddag toen zy op de Oudedijk bü de Avenue Con cordia overstak aangereden door een per sonenauto. Zy viel en liep daarbij een hoofdwond op, waarvoor zij naar het Dijkzigtziekenhuis moest worden ver voerd. te snijden. Zo ook de timmerman B„ die daarom echter nog geen habituele mes- sensteker is. Mr. Van Praag Sigedar acht te dan ook termen voor vrijspraak aan wezig. De politierechter, mr A. R. Jolles, wilde gedeeltelijk met de omstandigheden reke ning houden, maar vond het gebeurde toch ernstig genoeg om een onvoorwaar delijke straf te eisen en B.'s uitwijzing aan de vreemdelingenpolitie te gelasten- ROTTERDAM, donderdag. Een Ca nadees marine-eskader zal van 27 sep tember tot 3 oktober een niet-officieeJ bezoek aan Rotterdam brengen. Het be staat uit het vliegkampscbïp „Bonaven- ture" en vijf onderzeebootjagers. Aan boord van het vliegkampschip be vinden zich twee squadrons van de Cana dese marine-luchtvaartdienst. Het eska der staat onder commando van commo dore W. M. Landymore. Het totale aantal opvarenden bedraagt ongeveer 2350 of ficieren en schepelingen. De schepen krij gen ligplaats-aan de Parkkade en in de Parkhaven. (Van een onzer verslaggevers) Rotterdam, donderdag. Op de krui sing WolphacrtsbochtDoklaan ls van morgen een autobus van de BET ln bot sing gekomen met een rangeerlocomotlef van de Nederlandse Spoorwegen. Vijf In zittenden, allen chauffeurs van de RET, zijn voor onderzoek naar het Zuider- ziekenhuis gebracht. Het rijn de 39-jarige C. Hoogland uit de Transvaal straat, de 30-jarige J. van der Heen uit de Dantestraat, de 34«jarige A. Dol uit de Vredenoordlaan, de 35-jarige H. Hoek uit de Stellen damhof en de 35- jarige J. M. Verhoek uit de Peilkreek. De chauffeur van de bus merkte de locomotief te laat op. (Advertentie LM.) nu... beduidend goedkoper Is het nu beslist nodig om Uw dure parapluie waar U vijfden gulden of meer voor betaalde, iedere dag mee te nemen? Of hem In een halve storm of dagelijks bloot te stellen aan alle mogelijke beschadigingen in tram of bus? Wij kochten speciaal met dïfe gedachte deze naald-paraplu les met stevige baleinen en mooie moderne knop. Met deze parapiufes, keurig en solide overtrokken hoeft U niet zuinig om te springen... Want U kunt ze morgen kopen In 5 moderne tinten voor nog géén rijksdaalder. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze mo derne dames naald parapluies, voor Zondags of door de week, In diverse unl pasteltinten, nu voor Gitn tel. of schrift, best. ROTTERDAM, donderdag. Gister avond ls do 57-jarige sihippei P. van Meel van het binnenmoturschip .JVIath Wil'* verdronken. H|j was op bet dek van vaartuig aan het werk raakte te water en verdronk. Na twintig minuten dreggen haalde de rivierpolitie het stof felijk overschot op. ROTTERDAM, donderdag. De moei lijkheid om verplegend personeel aan te trekken beeft het gehele beeld van 1961 beheerst, aldns vermeldt het jaarverslag van de vereniging Sophia Kinderzieken huis. Dit bracht helaas met zich mee, dat een aantal bedden in het ziekenhuis niet kon worden benut. Vijfdaagse werkweek en noodzakelijke verkorting van de arbeidstijd van het verplegend personeel vergrootten nog de moeilijkheden. De verkorting van de ar beidstijd alleen brengt al, over een ge heel jaar gezien, een verhoging van de onkosten van meer dan f50.000— waar voor in 1961 slechts gedeeltelijk compen satie werd gevonden in verhoogde ver- pleegp rijzen. De winst- en verliesrekening toont over genoemd jaar een nadelig saldo van 15.814,08 In 1961 kwam de stichting wetenschap pelijk onderzoek Sophia Kinderzieken huis tot stand. Er werd verheugende me dewerking ondervonden van verschillen de kanten, onder meer schonken vier landelijke bedrijven een subsidie en de Jubilerende firma zag af van bloemen (Vaa onze verslaggeefster) ROTTERDAM, donderdag. Binnen- kort zullen verscheidene Rotterdamse In stituten voor spastische, gebrekkige en invalide kinderen worden verblijd met zeven inval! tien wagens en een driewiellg kinderfietsje. Deze kostbare vervoermiddelen, waar aan tientallen kinderen veel plezier zul len beleven, kunnen worden aangeboden dankzij het 25-jarig jubileum, dat de heer D. Beenhakker woensdagmiddag als eige naar van een werkplaats voor carriers en invalidenwagens met een drukbezochte re ceptie vierde. In plaats van de traditionele geschen ken, die bij een dergelijk evenement wor den overhandigd, hebben zijn drie zoons namens hun jubilerende vader een schrij ven rondgestuurd, waarin zij geldelijke bijdragen vroegen voor invalidenwagens voor kinderen. Deze sympathieke geste, waaraan tal van maatschappijen en een grote kring van klanten gehoor hebben gegeven, heeft ruim tweeduizend gulden opgebracht Het is desondanks niet alleen by deze bijdragen gebleven. Het personeel, dat volgende week een dinertje en een bezoek aan. My fair lady wordt aangeboden, schonk de heer Beenhakker zijn gebrand schilderd portret Van zijn kinderen kreer de jubilaris voor zijn nieuwe hobby een complete dia-apparatuur. Fraaie bloem- stukjes gaven de showroom aan de-.le Middellandstraat 26 een feestelijk aanzien. Nederlandse organisatie voor zuiver we tenschappelijk onderzoek gaf een bijdra ge voor een reeds lopend onderzoek. Dit onderstreept, dat bet belang van deze nieuwe loot aan de stam van net Sophia Kinderziekenhuis zich verder uitstrekt dan Rotterdam alleen. ROTTERDAM, donderdag. De wijk raad van Hoogvliet toonde zich tydens de gisteravond gehouden vergadering van oordeel, dat ten aanzien van de zwem- gclegenheden meer verruiming dient te komen in Hoogvliet. Dit onder meer door aanleg van een overdekt zwembad en het schoonhouden van het bestaande bad. Kennis werd genomen van het gereed komen van het voikscomplex op de Elft plaat, waar 135 volkstuinen in gereed heid zijn gebracht. Van een bewoner uit de wijk was een schrijven ingekomen, waarin werd ge klaagd over de verontreiniging van de atmosfeer door de bedrijven in de omge ving. Algemeen is men van oordeel, dat dit ter kennis moet worden gebracht van b. en w. DUSSELDORP, vrijdag (ANP). De beslissingswedstrijd tussen Fetjenoord en Servette voor de eerste ronde van het toernooi om de Europese voetbalbeker voor landskampioenen zal niet te Keulen, maar ln Dnsscldorp worden gespeeld. Dit In tegenstelling tot ons bericht van giste- "in. De twee clubs waren woensdagavond overeen gekomen, de ontmoeting op 3 ok tober a.s. te Keulen te laten plaatsvinden, maar in het MÜngersdorferstadion speelt 5 oktober Viktor ia Keulen een wedstrijd, en FC Keulen in een competitiewedstrijd uit tegen Schalke '04, De directie van het stadion vond het programma te overladen, om nog een wedstrijd in te Jassen, waar na het Rheinstadion in Dusseldorp voor de beslissingswedstrijd werd aangewezen. ROTTERDAM, donderdag. Op' de Strevelsweg is gisteravond de 17-jarige elektro-monteur Wim van der Klooster uit de Hollandsestraat met zijn bromfiets tegen de achterkant van een stilstaande, personenauto gebotst. Hij viel daarna met het hoofd tegen de trottoirrand/ waarbij hy een hoofdwond opliep Hij werd naar het Zuiderriekenhuis gebracht

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1