JONGENS PANTALON duurde 10 minuten KREYMBORG WOENSDAG Derby Ursus-DRZ bleef onbeslist 1-1 Vervuiling Rijn in studie bij V.N. uis van Musis wint eerste biertapwedstrijd Wilton- en DWS-heren prijken op eerste plaats Korfbal ODI wint van TOP en is nu lijstaanvoerder Parktoernooi Spierings- Jioek op behoorlijk peil NU 12!®° l-expositie in de Beurs Zondag 30 september Bondswedstrijden Reddin gsbrigades in Schiedam Dansavond voor „Kameroen'' was druk bezocht NOG NET GEEN REKORD! „Maiden speech" van wethouder Yan Schooneveld HANDBAL Filmavond voor de PvcLA-Jongeren Burgerlijke stand Weer lezing over zedenmisdrijven Janv. d. Veernietin judo-selectieteam AFDELINGS- VOETBAL TENNISSEN Prijsuitreiking Alg. JBedrijfsvoetbalcomp. Overstekende jongen brengt motor ten val Vrachtauto vernielt bromfiets Brandje door roken in bed Tussen Bazel en R'dam; Jeugdige bromfiels- dievcn gegrepen Zwervende zeeman aangehouden SCHIEDAM DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS IN HET OPENBAAR VERKOPEN: Gevraagd: MEISJES a. een ervaren ponstypiste b. een leerling ponstypiste DINSDAG 25 SEPT. 1962 SCHIEDAM, dinsdag, Met ernstige: gezichten en beslist een beetje nerveus liepen tientallen caféhouders en kelners maandagmiddag in gebouw Tlvoll In Schiedam hun werk te doen. Er was wei aanleiding om zenuwachtig te zijn want de vakmensen tapten hun twee glaasjes pils en ze schonken het flesjë donker In het kader van de eerste nationale biertap- wedstrijd die in Schiedam is gehouden. Tal van tappers uit de steden rond Rijn mond waren naar Schiedam gekomen. Hun handelingen zijn gedurende vier uur nauwgezet bekeken door gewichtige mannen van zittende en mobiele jury.'Leo pagano leidde voor de twaalfde maal deze wedstrijden in het juiste tappen, het 'goe de schenken en het perfecte serveren. De tientallen bezoekers zagen hoe in een reclamefilmpje de acteurs Pie ter en Luc Lutz'van hun opvattingen over het juiste bier met de koolzuurmanchet op maat blijk gaven. Na twee rondes waren de finalisten bekend en daarna hebben deze om de prijzen gestreden. SCHIEDAM* dinsdag. De nu 35 jaar oude Schledamse Reddingsbrigade heeft de organisatie op zich-genomen van de bondswedstrijden van de Kon. Ned, Bond tot het Redden van Drenkelingen, die op zondag 30 september in 'het Sportfondsen- •bad;.worden-'gehouden. Veie reddingsbri gades uit bet hele land rullen aaji deze wedstrijden deelnemen, zodat men dit kan beschouwen als de bondskampioenschap- pen van de KNBRD. 's Morgens om 10.30 uur beginnen de wedstrijden met .de 25 meter rugslag,.het opduiken en vervoeren van duikkistjes cn de 50 meter vrije slag met zwem vliezen. Om2 uur 's middags omvatten de wedstrijden: de 50 meter vrije slag en schoolslag, de wisselslag-estafette (rug- slag, schoolslag en vrije slag), een esta fette 4x12,5 meter vervoeren van een drenkeling in vier verschillende grepen, het popduiken voor ploegen en de wissel slag-estafette 4 x 25 meter. Bij de meeste wedstrijden zijn de deel nemers gewoon gekleed, dus niet in. zwempak. Daar tussen door een demon stratie van de SRB met het redden van mensen uit een gesloten auto-cabine. De toegangsprijs is laag gesteld; kaar ten zijn verkrijgbaar bij J. Koppejan, Prof. Kamerlingh Onneslaan ,154 b en zondag .aan het Sportfondsenbad, SCHIEDAM, maandag De dansavond die door hei Actle-comlté „Huls voor Kameroen" zaterdagavond in dc beneden zaal van de Opstandlngskerk Is gehou den is een groot succes geworden. De belangstelling van de jeugd was buiten verwachting groot, zodat zelfs een aan tal jongeren teleurgesteld moest worden. De opbrengst is naar verhouding. Maar voor de aanwezigen in de met spandoe ken. opgesierde zaal was het echter be langrijker dat de stemming uitstekend was en er heel prettig gedanst kon wor- den.' Na een openingswoord van de voor zitter van het Comité, de heer Ab van Heest, kon de heer Koert Binnekamp, voorzitter van C.J. V. „Ontmoeting" de leiding overnemen van; de avond, die tevens bedoeld was als eerste van de serie Passe Partout-ontmoetingen, die voortaan - volgens bedoeling weer regel matig zullen plaatshebben. De bands „The Puertorico All Stars" en „The Bleu Stars" zorgden voor de voortreffelijke muziek. Aan het eind maakte Pagano bekend dat Rinus van der Most van Musis Sa crum in Schiedam met zijn kelner Dupuis op oktober in de RAI te Amsterdam zal mogen deelnemen aan de landelijke wed strijd bij de paren.' Voor de eenmanszaken veroverde de heer Van Asperen uit Kat wijk de eerste prijs. Ook hij mag deelne men aan de landelijke wedstrijd in Am sterdam waar de vertegenwoordigende teams uit vijftig, plaatsen bijeen komen. Aan de wedstrijd hebben liefst 27 be drijven deelgenomen,, het' merendeel kwam uit Schiedam maar ook Vlaardin- gen was goed vertegenwoordigd. De uit- slog is; Paren: 1. R. van der Most-Dupuis Musis Sacrum Schiedam; 2. echtpaar Tim mermans „Schippers Welvaren" Schier dam; Eenmanszaken: 1. Van Asperen, Katwijk; 2. Van der Bijl, Schiedam; 3. De Lange. Schiedam; 4. J", de Vetb, Schie dam. Voor de laatste was het bijzonder sneu dat hij uit de eerste drie vit!}, maar hij had dan ook vergeten bierviltjes aan te brengen en de jury vroeg voor deze middag de zorgvuldigste wijze van behan deling van het glas. Apothekersnachtdienst: Apotheek Kieuw- land, dr. Wibautplein 17. Bellen bij ongeval: GG en GD Tuinlaan 80. tel. 59290. RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur, woens dag 14 tot 17 en 10 tot 21 uur. don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en Ifi tot 21 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17,30 en 19 tol 20 uur, woensdag 19 tot 2C u„ vrijdag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10—17 uur, 's zon dags 1217 uur: Eigen verzamelingen en „Uw stad in uw Museum". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: Cartouche, ban diet en minnaar". Monopole, 2 en 8 uur: ..Schwarze Nylons, helsse Nachte". DIVERSEN Beursgebouw 2—5 en 7.30—10.30 uur Coöp. DES. Jubüeumbeurs <tjn. 25 sept.). Irene 7.30 uur: Evangelisatie-avond. Marijke 8 uur: KJV Steeds Vooruit. Kla- verjaswedstrijd. fJf^IJDENS de gisteren gehouden bier~ topwedstrijd in Schiedam, kwam ook de jeugdige Jan de Veth -uit Arca de aan bod, Hv werd vierdeomdat hij de .bierviltjes vergat! SCHIEDAM, dinsdag. De gisteravond gehouden vergadering van de Schiedamse gemeenteraad, door ons reeds als „weinig interessant" aangekondigd, heeft niet lan ger dan tien minuten geduurd. Onge rekend dan de altijd wat langdurige kof- fie-pauze en de stemming met het bekend maken van de uitslag daarvan. Met tien minuten Is overigens het Schledamse re cord niet gebroken, want vele jaren ge leden is er een vergadering geweest die maar vijf minuten heeft geduurd. Maar toen heeft ook niemand van de raads leden iets gezegd, wat gisteren weer niet het geval was. Zo kreeg de drie weken geleden benoemde wethouder voor Ge meentewerken en het Grondbedrijf, de heer W. van Schooneveld, gisteravond de gelegenheid apn „maidenspeech" te houden. Geen imponerende speech overigens. De wethouder, merkbaar zenuwachtig, had de vraag van mevr, A. Moll-Lips ver keerd begrepen, zodat deze ook geen ex act antwoord op haar vraag kreeg. De vragen van mevr. Moll sloegen op het voorstel om gronden te verkopen voor het stichten van bejaardentehuizen door de Diaconieën van de Herv. Gemeenten van Schiedam en Kethel en door de Ned. 'SCHIEDAM, dinsdag. Wilton Tijen- oord kwam het afgelopen weekend wel het meest succesvol uit de bus. Zowel de dames als de heren kwamen aan de volle winst. Bij DWS konden de dames weder om niet tot winst komen en. zitten nu in de onderste regionen. De DWS-bewn hoekten hun derde overwinning In suc cessie en zün op de bovenste plaats ge komen,. samen met RODA, maar met een beter doelgemlddelde, Van UVG speelden de dames- verdienstelijk gelijk tegen Ac tief in Rotterdam; de heren daarentegen leden voor de derde maal een grote nederlaag. In de districts eerste klas speelden de dames van Wilton Fijenoord in Den Haag "een zeer goede partij tegen Athene 2. Al direct gaf Bea Zonneveld haar ploeg de leiding maar de Haagse dames kwamen weer gelijk. I—1. De tweede treffer kwam van Francien de Raay, maar weer maak te Athene gelijk. Vóór de thee-, drukte Wilton even goed door en door twee fraaie doelpunten van Bea Zonneveld werd het 2—L In de tweede helft werd het 34, maar Francien de Raay stelde met een hard schot de overwinning vei lig: 3—5. Door deze overwinning zijn de Wilton-dames nu vier plaatsen ge klommen."" De DWS-dames zijn .er ook deze keer niet geslaagd de volle winst te behalen uit de wedstrijd tegen Walcheren. De Zeeuwse dames speelden een goede par tij handbal en DWS juist erg mat. Vooral de Schiedamse verdediging liet nogal eens wat steken vallen. Walcheren maak te van. deze fouten dankbaar gebruik en kon de overwinning op 4—7 stellen. .7" De UVG-dam.es keken na tien minuten al tegen een 10 achterstand aam tegen Actief, Dc actieve-C. Voogdt bracht met een hard schot de ploegen weer op ge lijke voet: 11. In de tweede helft had den de gr oen-witten wel erg veel pech door driemaal kort achter elkaar lat en staander te raken. Er kwam geen wij ziging meer in de stand. Bij de heren kwam Wilton Fijenoord in Rotterdam aan een ruime 3—16 zegö op Meeuwen. Daar de' Rotterdammers zonder spelinzicht en techniek speelden, konden de rood-witten gemakkelijk tot r—2 uitlopen bij de rust. In de tweede helft, toen de Rotterdammers met een man minder moesten spelen wegens het uit het veld zenden van de mïdvoor, was het voor Wilton niet moeilijk meer om met goed opgezette aanvallen de overi- kens voortreffelijke Rotterdamse doelman nog negen maal te passeren. De Wilton doelman A. Kalkhoven bewees van uit zonderlijke klasse te rijn. Wilton gaat met een doelpuntengemiddelde van.acht tien per wedstrijd fier aan de kop in de districts tweede klas A. In de parallelklasse neemt DWSdie zelfde ereplaats in door hun derde over winning. In de ontmoeting tegen Hercules is de overwinning geen moment in ge vaar geweest. Met de rust was de stand 63 voor de blauw-witten. in de tweede helft speelde de Schiedamse voorhoede goed samen, maar zagen de meeste aan vallen door de voortreffelijke Haagse doelman gestopt.' DWS wón verdiend met 514. De UVG-heren kwamen er tegen Snel- wiek 2 in de afdelings eerste klas niet aan te pas. In de eerste helft konden de groen-witten, 'met tien man spelend, het nog wel bijhouden: 31. Na de thee kwam W. Schaap nog wel aan 42, maar toen was het gedaan met onze stadgeno ten. Snelwiek 2 liep uit tot 11—2, Dames 2 van Wilton kwam aan de voile winst door met 3—2 van Schutters 2 te ■winnen. De reservedames van DWS kon den het tegen ADO niet klaren en ver loren met 3—4. DWS 2 had van Schut ters 3 niet veel tegenstand en won met 24—5, zodat dit hèrenteam nu de leiding heeft'in de afdelings derde klai Protestanten Bond. Een, verheugend voor stel vond spreekster en dat nog vóór het E.T.I.-rapport was uitgebracht over de be. jaarden-zorg in Schiedam. Maar bij de berekening van de grond prijs voor het Kethelse bejaardentehuis waren b. en w. ervan uitgegaan, dat de grond 120 per mï zou moeten bedragen voor dat deel dat voor hoogbouw was be stemd en maar ƒ20 per m- als het „open grond" zou blijven. En als nu in dc toe komst het bejaardentehuis uitgebreid moet worden door de „open grond" te be bouwen, wordt dan de koopsom alsnog verhoogd? Wethouder Van Schooneveld omzeilde deze' vraag door te verklaren, dat grond voor het hervormde rusthuis duur der was dan die voor het tehuis van de Protestanten Bond, omdat daar hoogbouw werd toegepast, die ook meer omringende ruimte vraagt. Maar als er nu een pavil- joentje bij wordt gebouwd, probeerde mevr. Moll het nog in tweede termyn. Dat kunnen %ve nu nog niet voorzien of dat nodig zal zijn, vond de wethouder. Waarop mevr. Moll het opgaf en deze brandende kwestie dus niet afgedaan werd. Verder is op deze avond drs. J. Simons, die vorige maal niet aanwezig was, ge- installeerd als raadslid voor de PvdA, terwijl de geloofsbrieven van. het nieuwe raadslid A_ Sonneveld (in de vacature W. Kok) in orde werden bevonden. SCHIEDAM, dinsdag. De Federatie van jongerengroepen in de PvdA en Jon ge Strijd houden op vrijdagavond 28 sep tember in het Volksgebouw een film avond, waarbij de komische film van Nor man Wisdom „Dat we toffe jongens zijn" wordt vertoond. Aanvang 7.30 uur. Kaart verkoop bij de besturen van de aange sloten verenigingen. GEBOREN: Maria L, T., d. v. A. J. L. Bosch en J. G. van Kooijen; Robert z. v. C, J, Hoenderkamp en E. M. van den Hoek; Eveline, d. v. J. van Jeveren en S. W. Fijnacker; Frederik J., z, v. J. van Dijr ken en Maria Kegel; Augusta B. D„ d. v. R. F. Groen en P. Spaans; Margaretha, d. v. J. Prophitius en C. C. C. Brobbel; Ingrïd, d. v. M. van den Bos en R- Berg- kotte. (Advertentie IM.) Waarborg kwaliteit. Terlert ka 55/45, unie en multicolors. Alleen gel dig 1 26 september a.s. voor leeftijd 6 jaar kl. xlij ging p. m. Binnen weg 128 N Blnncnw./ AelbrJcade - Zwartjansstr. 60-64 Beyerlandselaao 87-93 ROTTERDAM SCHIEDAM, dinsdag. Wat we ge hoopt hebben is inderdaad geschiedt: ODI is na drie wedstrijden lü staan voerder met één verllespunt. Albators, die deze positie na twee wedstrijden had veroverd is over KOAG gestrnikeld. In de derby Succes- Schiedam bleek Schiedam de sterkste te rijn. Aanvankelijk zag het er niet naar uit, dat ODI het Rotterdamse TOP met een nederlaag naar huis zou zenden. De be zoekers openden namelijk de score, maar na de eerste helfst stond ODI met 2-1 voor. In de tweede helft sloegen onze stadgenoten hun slag, TOP kwam er.niet meer aan te pas. Het einde kwam met 5-1. In Krimpen aan de IJssel zegevierde KOAG met niet minder dan 11—6 over het .Zwijndrechtse Albatros, een uitslag, die'ODI in het zadel tilde. De wedstrijd SuccesSchiedam genoot een ruime publieke belangstelling en werd in een uitstekende sfeer gespeeld. In korfbaltechnisch opzicht viel er echter heel weinig te genieten. Daarvoor is voor al Succes te zwak, in' het bijzonder voor de korf.Schiedam, die ook geen hoog vlieger is, kon daardoor gemakkelijk win nen. Uit eenstrafworp namen de rood zwarten via J, v. d. Tuuk de leiding. Na de gelijkmaker bezorgde H. Verschoor zijn club een 13 voorsprong, die na de rust door mej. M. Vredenbregt tot 1—4 werd verhoogd. Een tweede strafschop, die door F. Veer werd benut, leverde Schiedam een 15 zege op. ODI levert met uitzondering van de junioren over de gehele linie op het ogenblik beste prestaties, in tegenstelling tot Succes, dat ditmaal geen enkel winst punt binnenhaalde. Ook- Schiedam komt 'SCHIEDAM, dinsdag. De afdeling Schiedam van de NVSH heeft in februari van dit jaar voor haar leden, een bijeen komst gehouden, waar de hoofdinspecteur van politie, de heer C. 'v. d. Kaagen en mevrouw Blankenstijn-Eiersma, hoofdbe stuurslid van de Haagse NVSH, een lezing hielden over het onderwerp „Hoe be scherm ik mijn kinderen tegen zedenmis drijven". Wegens grote belangstelling voor deze lezing, is besloten de causerie te herhalen op vrijdag 28 september in het wijkcen trum Nieuwland, aanvang acht uur. Ook niet-leden zijn welkom. SCHIEDAM, dinsdag De Schiedam mer Jan v. d. Veer heeft het bij de na tionale selectiewedstrijden judo voor de Olympiade, zondag in Utrecht gehouden, met tot de laatste tien judoka's kunnen brengen. In zijn poule won Jan twee van zijn vijf partijen. De andere drie verloor hij. Eén partij duidelijk, doordat hij een waza ari tegen zich kreeg; de tweede op het nippertje en omdat er geen „onbeslist" gegeven- mocht- .worden en'de derde door een misverstand. Om nu tóch nog in. de selectie-ploeg te komen, is een zware opgave, temeer daar Jan wegens zijn studie niet meer dan ééns per week kan trainen, wat on voldoende is te-achten. SCHIEDAM, maandag"Ondanks goéd spel van de Schiedamse teams leverde deze zondag weinig winst op. De elftal len ontbeerden vrijwel allemaal de juiste stootkracht waarbij dient vérmeid dat alle teams gehandicapt werden door in vallers. De derby Ursus-^DRZ leverde naast een gelijkspel enkele onaangename botsingen op. Een sterker Wilton Fijen oord moest voor DEH buigen (2—1) en ook Schiedam kon schotloos het over wicht tegen ASB niet in doelpunten uit drukken (1-0). SVDPW benutte de kan sen niet tegen een sterk WRW (6—0). De derby TJrsus-DRZ heeft een min der prettig verloop gehad. In de zestien de minuut schoot de rechtsbuiten, van TJr sus zyn club naar de 10 voorsprong. Uit een vrije trap scoorde Nico Kolmeier vijftien minuten voor tijd dé gelijkmaker. Tijdens 't duel kwamen enkele onaangena me botsingen 'voor. Krouwinkel van DRZ moest geblesseerd het veld verlaten. Even later werd Joop Altorf geblesseerd van het veld gedragen. Aan DRZ werd geen invaller meer toegestaan. Met een geha vend team spélende raakte DRZ ook nog J. de Njjs kwijt die bij een botsing zijn enkel brak. De Nijs en Altorf zijn naar het ziekenhuis gebracht. DRZ had in de- SCHIEDAM, dinsdag Op het Ten nispark Spierïngshoek zijn zondag de fi nale-wedstrijden in het Farktoemool ver speeld. Het spel stond over het alge meen op een zeer behoorlijk peil, voor al; bü de jeugd bleken enkele veelbelo vende spelers en speelsters te zijn. Bij de heren viel het spel van W. 't Hoen op, die twee eerste en twee tweede prij zen behaalde. Bjj de dames waren het mej. Krogten en mej. Spruyt, die de meeste pryzen behaalden. Een ere-prjjs ging naar de heer H. Slgterman, die in het toernooiliefst 27 wedstrijden heeft gespeeld. Zondag heeft de heer J. v.d. Torre, directeur van het park, de prijzen uit gereikt. Daarbij heeft hij al enige eve nementen voor het volgende jaar aange kondigd, zoals het Schiedamse Jeugd kampioenschap. Het toernooi werd beslo ten met een gezamenlijk diner. De uitslagen van de finale-wedstrijden in de vier afdelingen rijn als volgt: Aid. A: HE: A- Hofman—J, v.d. Laan 60. 60: DE: G. v. ZetyllG. Adriaansen 6l. 75; HD: A. Ho£man/J. Hoogendoorn H. Wleche/G. Helmig 7—5.- 6—2; gd: e. de Wee/J. v.d. Laan—J. Legen/A. Hofman 9, 2—6, 6-4. AM. BMIE: R WlecheM. Jansen 6—1, 6—1; DE: G. AdriaansenT. Broere 36. <3 0. 6—3: HD: H. Wieche/G, Helmig—W Blaisse/W. Slkkelerus 6—2, 6-2; DD: t. Broere/E. VoorwindeA. Magnin/L. Kleiss 62. 64;. GD: M. Akkerman/H. Bos—T. Broexe/G. Helmig 6—2, 5—7. S4. Aid. C: HE: M. Schuytvlot—R. v. - Toor 46, .2—9, 5—2; DE: F. VeenmanR. Bra en km an 6—1, 6—2; HD: W. Magnin/C, Ruseler—N. Maan/W.' t Hoen 64. 36. 7 5; DD: M. Toor/J. v.d. Veer—Mar- kesteiin/P. Schipper 6—3. 6—4: GD: A Boon/N. de Ruiter—J. Kijlstra/M. Schubt- Vlot 6 'i, 63... - Aid. D: HE; W. v. 't Hoen—W. Timmer 6—3, 6—2;. DE: L, Spruyt—A. Kauffman 6— 4. 4—6. 6—2; HD: P. Ruseler/M. Staat—J. Cammeiot/T. Petllkaan 6—3. 6—3; DD*. r. v. Krcgten/L. Spruyt—A. Kauffman/G. Mak 62, 5—3; GD; W. Xoeverman/J. v.d. Vel de—R, v. Krogten/W. v. 't Hoen 10, 9i. ze wedstrijd invallers voor Zeeman en Ouwens, Schied. BoysAVS 21 Bij Schiedamse Boys staan zeven man op de ziekenlijst. Toch had het team voor rust een sterk overwicht maar paal en. lat en ook een wat trage afwerking stonden doelpunten in de weg. Midden voor Jongeneel opende de score uit een. pass van Van Bockom en even later scoorde hij nogmaals toen hij enkele te genstanders achter zich liet, In de twee de helft schoot AVS wat gelukkig via de paal raak. (2—1). SVPIVRood Wit Rood 0—0 Twee sterke verdedigingen hebben de strijd beheerst. Wel had SVDPW een licht overwicht maar vorige week is de goalgetter Van der Vlist geblesseerd en dat was nu te'bemerken. Het schot was uit de Schiedamse voorhoede en zo ble ven enkele goede kansjes na rust onbe nut. Overigens geeft de uitslag de krachtsverhouding wél weer. ASBSchiedam 10 Hoewel Schiedam de meerderheid had kon de Schiedamse aanval de kansen niet benutten. Vooral voor rust bleven goede kansen ongebruikt. Vlak na rust had ASB het offensief. In de zesde mi nuut kon linksbuiten Van Harten op vrjj- gem akkelijke wijze inschieten nadat hij enkele stadgenoten was gepasseerd. Drie minuten later kreeg ASB een strafschop toegewezen maar doelman Jan van der Reep stopte het schot fraai. DEH—WF 2—1 Onverdiend heeft "Wilton Fijenoord ver loren. Steeds rijn, de scheepsbouwers in dc aanval geweest maar het ontbrak de stadgenoten aan de afwerking van de aanvallen. In de tweede minuut tastte de Schiedamse achterhoede 'mis. (1—C). In de veertigste minuut konden de Rot terdammers nogmaals raak schieten. Vlak voor rust verkleinde S, van dei' Reyken met een afstandschot de achter stand. In de tweede helft stond WF steeds ver opgedrongen maar de doelman van DEH cn het houtwerk voorkwamen de Schiedamse winst. SCHIEDAM, dinsdag, De jaarlijkse prijsuitreiking van de Algemene Bedrijfs voetbal Competitie in Schiedam zal vrij dagavond in de zaal van de Bethelkerk aan de Nieuwe Maasstraat worden gehou- V'v niet best voor de dag. De verdere uitsla gen zijn: NIOODI 2 2—3, Schiedam 2— De Spartaan 2 0—7, Velox 3Succes 2 4— 2, junioren KOAG—ODI 11—5, Succes- Unicum 2 17, aspiranten. OSCR a Schiedam a 10, Succes aOverkanters a 1—7, Oranje Nassau b—ODI a 22, Schiedam b—WION c 4—0 en ODI b Thor c 4—O. SCHIEDAM, dinsdag De afd. Schie dam van de Ned. Bond van Vogellief hebbers organiseert wederom een grote vogel tentoonstelling in het Beursgebouw en wel van 17 tot en met 30 december. Deze bond heeft reeds eerder dergelijke tentoonstellingen ghouden, die zich steeds in een zeer grote belangstelling van de z(jde van het publiek mochten verheu gen. SCHIEDAM, dinsdag. Toen de heer C. A. B. gistermorgen op de Marconie- weg, rijdende op zijn motorfiets voor een overstekende jongen moest uitwijken, heeft hij een lelijke val gemaakt. Hij brak daarbij een sleutelbeen en kreeg een hersenschudding. Door de GG en GD is hij naar de Dr Noletstichting gebracht. SCHIEDAM, dinsdag. In het Sport park Harga is gisteren op een kruising van wegen ter hoogte van het veld van Hermes/DVS de bromfiets van. E. W. overreden en totaal vernield door een vrachtauto. De heer W. die de vracht auto niet had zien naderen en er door verrast werd, had de tegenwoordigheid van geest om van de brommer af te springen, die toen onbestuurd tegen de ■wagen reed. SCHIEDAM, dinsdag. Toen de 22-ja- rige W. C, in.de woning van zijn ouders aan de Lekstraat naar bed ging, stak hij nog een sigaretop.. Hij viel echter,in slaap en door de bran den de^sigaret raakte zijn hoofdkussen in brand. De sterke brandlucht waarschuwde zijn moeder, die het kussen óp het balkon smeet en het vuur met. enkele emmers water, bluste. Ook aan het houten balkon ontstond brandschade. ROTTERDAM, maandag Een 'inter- nationaal gezelschap van 45 deskundigen op 't gebied van de waterverontreiniging'; wordt dinsdag 9. oktober iii Rotterdam verwacht. Als gasten van het gemeente- Iyk drink waterleidingbedrijf zullen^; zQ y een bezoek brengen aan het waterwerk,;; waarbij speciale aandacht .besteed zalf worden aan de zuiveringsinstallaties. In de middag maakt men een rond- vaart door de. Rotterdamse haven, .op,'., woensdag 10 oktober volgt na een rond- rit door de stad een: excursie' naar";dé;*** bouwput van de-Deltawerken in het Ha<f- ringvliet. Rotterdam is het eindpunt van een tien- daagse studiereis die het gezelschap on derneemt om de vervuiling van het Rijn^ water en de daarmee samenhangende problematiek van de waterwinning te on- S derzoeken. Initiatiefneemster is de econo-:;;; mïsche commissie voor Europa, eanor- gaan van de UNO, .gevestigd in Genève. De deelnemers vertrekken 38 september.;| uit Bazel met het m.s. „Rijnmond", dat als* varend studiecentrum zal fungeren,: halve een aantal lezingen staan bezoeken aan verscheidene Rijnsteden, waar het lY, probleem van de watervervuiling bestu- M® deerd zal worden, op het programma. Het Nederlandse gedeelte, van deze stu- VLAARDINGEN, maandag In de 2e Van Leïjden Gaelstr. liep de driejarige H. O. tegen oen passerende personenauto op. Het meisjej-dat' niet op. het verkeer had gelet, moest met een hersenschud ding- en een gebroken neusbeen naar het algemeen ziekenhuis worden ver» voerd. \-A die-cruise is gecoördineerd door ir. J. Hopmans, hoofddirecteur-ingenieur vaiY het. rijksinstituut voor zuivering van af-V val water. Ir. J.J.B.B ijker, directeur-van de Rotterdamsedrinkwaterleiding,:; gaat? maandag 8 oktober te Nijmegen aan boord van de .Rijnmond"; hij zal een le zing houden over het vraagstuk van de watervervuiling. Vrijwel alle West-Europese. maai' ook.' verscheidene Oost-Europese landen zijn in deze studie-groep vertegenwoordigd. VLAARDINGEN, maandag De po litie heeft een drietal jongens van 14 jaar aangehouden die totaal vijf brom-', fietsen hadden gestolen. Drie hiervan waren uit Vlaardingen afkomstig, één uit Schiedam en één uit Overschie. De jon-- gens lieten de brommer achter als deze defect was en namen dan een andere weg. Twee bromfietsen werden in het bezit van de knapen aangetroffen. VLAARDINGEN, maandag De re cherche hield de 30-jarige zeeman L v. d. P. aan, die de laatste tijd zwervende was. Hy hield zich des nachts op in langs de Vlaard. Vaart leggende schepen. - Van één dezer schepen stel v. d. P. een fototoestel, een verrekijker, visgerei en. twee dekens. Uit-een consumptietent stal hij een werp- -« hengel. Hy is voor de de O. v. J. geleid. A Te koop aangeboden By showroom Cojd wasma chine met wring ei en tijd. klok 1155 Centrifuge 1110 Langzaam wassers Miele sys. teem 1195 De nieuwste was» spoel- droogcombinatifc mei 4 motoren, elektrisch ver. warmd en 2 pompen voor 495 Showroom Coja. Lange Haven 126. tel 833 41. tl. kijkt... U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL 686M '■:,:""rGËËN FILIALEN De Notaris A. S. H. A. Blaisse tc Schiedam, zal op vrydagen 28 september en 5 oktober 1962 bjj veiling en. afslag, telkens des van, 11 uur in het gebouw .ARCADE" (Ned. RK. Volksbond), Lange Haven 71 ie Sciiiedam, 1. Een pand, bestaande uit beneden- en boven woning en erve te Schiedam, KORTLANDSTK, 6, groot 55 c.a. Verhuurd beneden voor j G.— en boven voor ƒ7.85 per week. 2. Een pand, bestaande uit beneden- en boven woning en erve te Schiedam, KORTLANDSTR. 14, groot 64 c.a. Verhuurd beneden voor ƒ6.75 en boven voor 7.65 per week. 3. Het pand, bestaande uit winkel- en woonhuis met afzonderlijke bovenwoning, erf en open grond te Schiedam, PAULUS POTTERSTR. 27, groot 1 are. Verhuurd de winkel voor 14.15 en de bovenwoning voor 12.80 per week. De huurverhoging welke is ingegaan 1 september 1962 is in voormelde bedragen nog niet begrepen. Aanvaarding cn betaling 5 november 1962. Inlichtingen en toegangsbewijzen ten kantore van voornoemde Notaris, Nieuwe Haven 149 te Schie dam, telefoon 6 6116. voor lichte inpakwerkzaamheden in onze fabriek. Goed loon, plus premie. Zaterdags vrij. Aanm.: Banketfabr. W. Kester N.V„ Broersvest 67, S'dam. De Technische Bedrjjven der Gemeèntë Schiedam vragen: voor halve of hele dagen: Gunstige arbeidsvoorwaarde», zoals: - vijfdaagse werkweek; 15 vakantiedagen; 4 vakantietoeslag; studïekostenvergoeding; ?v premie-spaarregeling; .vrije zaterdag. ;..V;Y'v'-Y:.:; Sollicitaties te zenden aan. de Directeur van öe TechnischeBedrijven, der Gemeente Schiedam, Postbus 79, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1