Excelsior verplaatst hoofd kantoor naar Oosterhout boekeloH FABLON tips RRVB d Bevrijding van Franse juk gaf in Schiedam geen moeilijkheden In Schiedam blijft nog de afd. trekkerij over piakplastic Maison M. Reese toont collectie najaarshoeden Vrije school-zaterdag is weer bijna voorbij Schiedam Jl KOERIERSTER Schriftelijk gevonnist in „Texelse luchtoorlog5 AGENDA Neerland 150 jaar herrezen Wel moest voor jeneverworden gezorgd De regeling is goed bevallen Grond voor sportschool ALS SLOT VAN PRODUCTIE- VERSCHUIVING V elddienstoef ening in Kethel-Noord Bedrijfsklaverjas competitie Gouden jubileum 'Reddingm edailie' groots gevierd zglfdocli plakplastiï Netjes geregeld HOBBY VAN C. PLUYM Op zoek naar de historie van de Post in Schiedam f 5895. Meubilair voor kleuterschool Koeriersters Ki/k... ERRES. dat is televisie! GEMEENTELIJKE BRANDWEER ONDERHOUDSMONTEUR VOOR HET ROLLEND MATERIEEL DANSSCHOOL WESTHUIS De schrik van de onderwereld De koningin van het nachtleven WOENSDAG 26 SÈif1962 SCHIEDAM, woensdag jaar vijftig jaar bestaande N.V. Metaal- buizenfabriek „Excelsior" zal per 1 Ok tober a^. de zetel van de directie en daarmee ook het kantoor uit Schiedam overgebracht worden naar het in 1956 geopende bedrijf van Excelsior ,in Oos terhout (N-Brabant). Hoewel spoedig na de opening van het Oosterhoutse bedrijf door een vermindering van de afzet mogelijkheden de productie daar korte ttfd is gestagneerd en het bedrijf zelf ongeveer. 100 man zijn) vrijwillig naar Oosterhout is verhuisd en daar tewerk gesteld, ook bij de opleiding van de nieu we krachten. Wie niet genegen was om te verhuizen, is in Schiedam gebleven en ook na de grote verhuizing op 1 oktober wordt niemand op straat gezet. Want de eventueel nog uit te breiden afd. trek kerij zal dit deel van het personeel kun nen opvangen. Een overweging is daarbij Van de dit even stil heeft gelegen, wat weer oorzaak dat het veel moeilijker is nieuw perso- is geweest van een gezags-crisis in de lei- nee* 0311 te trekken dan oud personeel te ding van de NV., heeft in de daaropvoi- ontslaan. DEN HELDER, dinsdag (ANP). De kantonrechter in Den Helder, mr. C. W. F. Pot, heeft schriftelijk uitspraak ge daan in de strafzaak naar aanleiding van de zogenaamde Texelse luchtoorlog tus sen de luchtvaartmaatschappijen N.V. Sinberg en Schrelners Aero Contractors N.V., die bij het maken van rondvluch ten boven Texel In 1961 te veel glers vervoerden om zodoende de prijs te kunnen drukken. Tevens was ten gelegd het vervoeren van der veiligheidsgordei. De operationeel directeur van Aero Contractors, de 52-jange W. O. P. B. A. werd wegens gebrek aan bewijs van bei de feiten vrijgesproken. Tegen hem was geëist: tweemaal een geldboete van 250 of 50 dagen hechtenis. De 33-jange directeur-vlieger van de N.V. Sinberg, Th. S., werd wegens het vervoeren van te veel passagiers veroor- deeld tot een boete van tien gulden of twee dagen Van het niet doen gebruiken van gordels werd hij vrijgesproken. Wegens het eerste feit had de officier van justitie een boete geeist van 250 of 50 dagen en bovendien ontzegging van de vliegbevoegdheid voor de tijd van zes maanden voorwaardelijk met een proef tijd van twee jaar, en voor het tweede feit een boete van 50 of tien dagen. De 28-jarige vlieger H, R. F, J. van Aero Contractors werd wegens het ver voeren van teveel passagiers veroordeeld tot een boete van 250 of 50 dagen en wegens het vervoeren van passagiers zon der veiligheidsgordei tot een boete van 25 of vijf dagen hechtenis. De 33-jarige vlieger J. W. C. B. van N.V. Sinberg werd wegens het eerste hem ten laste gelegde feit veroordeeld tot een boete van tien gulden of twee dagen en vrijge' sproken van het hem meer ten laste ge legde. Tegen oei de laatsten had de offi cier van justitie terzake van het vervoer van teveel passagiers een boete geëist van 100 of 20 dagen en een voorwaar delijke ontzegging van de vliegbevoegd heid gedurende zes maanden met een proeftijd van twee jaar, en wegens het vervoeren van passagiers zonder gordel een boete van 50 of tien dagen. gende jaren meer en meer een verschui ving plaatsgehad van de buizen-produk- tie van het Schiedamse naar het Ooster houtse bedrijf, dat veruit de grootste mctaalbulzenfabriek van Nederland is. Toch bleef het hoofdkantoor in het oude pand aan de Sehledamse Buitenhaven ge vestigd. Dit gaf tal van organisatorische moeilijkheden, zodat nu besloten ïs om de directie èn het kantoor naar Ooster hout over te brengen. Dit houdt echter niet in dat de Schie- damse vestiging wordt opgeheven. "Want de afd. trekkerij en afstekerij, waar de naadloze buizen worden vervaardigd, blijft in Schiedam gevestigd. Mogelijk wordt deze afdeling nog uitgebreid ook, want de kansen worden bekeken om hier met twee ploegen te gaan werken. De afd. lasserij echter, voor de vervaar diging van gelaste buizen dus, zal gelei delijk aan toch uit Schiedam naar Ooster hout worden overgebracht, welk proces naar verwacht wordt in december zal zyn voltooid. Wat het personeel betreft vernamen wij nog dat in de loop der jaren een groot deel van de werknemers (dat zal produktie. Voor de huisvesting van het personeel in Oosterhout is gezorgd. Excelsior zelf heeft daar bij het fabrieksterrein wonin gen gebouwd en ook de gemeente Oos- terhout heeft huizen beschikbaar gesteld voor de Excelsior-werknemers. Alleen zal de grote toevloed van kantoor-perso neel, dat dus per 1 oktober in Ooster-' hout komt te werken, niet direct opge vangen worden, daar nog niet alle wo ningen gereed zijn. De eerste tijd zal dit personeel met bussen van Schiedam naar Oosterhout worden overgebracht Onder het Excelsior-personeel vindt men overigens wel erg veel pendelaars. Zo treft men onder het meer dan 300 man sterke produktie-personeel Oosterhout ruim honderd Belgen die uit Turnhout komen pendelen. En er zijn mensenn uit Breda die in Schidam wer ken. Daar komen dan de Schiedammers bij die dagelijks per bus naar Oosterhout reizen. Wel een ingewikkelde personeels voorziening dus. De zich per loktober vol tkende or ganisatorische wijzigingen *uUen echter van weinig of geen invloed zyn op de Apothekersnachtdfenst: Apotheek Nieuw- land, dr. Wibautplein 17. Bellen b(j ongeval: GG en GD Tuinlaan 80, tel. 592&0. RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur, woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. don derdag 30 tot 17 uur; vrydag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur, woensdag 19 tot 20 u„ vrijdag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 1017 uur, 's zon dags 1217 uur: Eigen verzamelingen en „Uw stad in uw Museum". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Cartouche, ban diet en minnaar". Monopole, 2 en 8 uur: ,Echwarze Nylons, heisse Nachte". DIVERSEN Irene, 7.45 uur: NCWB Jubileum-avond. Chr. Soc. Belangen 8 uur: Chr. Bedrijfs groepen Centrale. Vergadering. Chr. Soc. Belangen 8 uur: Alf. Fotokring. Ledenavond. Chr. Soc. Belangen 8 uur: C.B.W.O.T., Film. Wijkcentrum 8 uur: Comité Mgr. Nol ens - laan. Bijeenkomst. SCHIEDAM, woensdag. De Sehle damse Bedryfs Klaverjas-competitie Is voor de zevende achtereenvolgende keer van start gegaan In de kantine van de N.V. Excelsior, De competltieieiding heeft een nieuwe pnnfen-systeem ingevoerd. Waarvan verwacht wordt dat deze de spanning in de strijd nog zal verhogen. Naast de geregeld deelnemende ploe gen waren er ditmaal ook twee nieuwe ploegen, nl. van de Breeuwerkfabriek en Van 't Hoff en Jongepier. Deze kwamen in de eerste ronde tegen elkaar uit. Uitslagen van de eerste wedstrijd avond: Breeuwerfarbiekv/t Hoff Jonge pier 105—323; StadaarM)GW 109—111; KNF aKNF b 119—110; VGB aVGB b 120—114; KNF c—Gem. "Werken 114—110. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG, woensdag „Vborziier, toen u 47 jaar geleden In de Schevenïngse haven dook om een jongetje te redden, dook u tëgelük in de vereniging „De Red dingm edalile". Deze volle zaal met gede coreerde redders Is uw leven. "D bent 26 j jaar met een brutale beminnelijkheid voorzitter en hiervoor mag Ik u de ere medaille in goud, behorend bij de orde van Oranje Nassau uitreiken". Aldus gisteravond in het Kurhaus te Seheveningen de commissaris van de Ko ningin in Zuid-Holland, mr J. Klaasesz, tot de voorzitter van de 50-jarige Neder landse vereniging „De Reddingmedaille", de heer C. Ottes. De burgemeester van Den Haag, de heer H. A. M. T. Kolfschoten vertelde tijdens de feestavond tot de talrijke aan wezigen, waar zich o,a. de hoofdcommis- saris van politie, de heer J. H. A, K, Gualthêrie Van Weezei tussen bevond, iets over de geschiedenis van de jubile rende vereniging. 's Middags recipieerde in La Corvette het bestuur. Talrijke redders, behangen met medailles, kwamen bet bestuur com plimenteren. Aanwezig waren mr Klaasesz, alsmede de burgemeester van Vlaardïngen, mr J. Leusdens en de burgemeester van 's-Gra- venzande, de heer H. B. N. Mumsen, le den van het ere-comité. Prinses Beatrix had een telegram van verhindering gezonden, Oorspronkelijk zou zij haar vader vertegenwoordigen. (Advertentie LM.} KEUZE UIT VELE KLEUREN EN DESSINS Een boekenrek, een tafelblad, een pruF- Febak en nog zoveel meer kont u zeif omtoveren tot een kleurige, fleurlga noot In Uw woning. Fablon plakplastic hecht op hout, glas, papier, kortom op elk glad en schoon oppervlak. Fablon £t zelfklevend en verkrijgbaar in elke ge wenste lengte. Bovendien wordt elke bruikbare Fablon ctp beloond met een premie van 10 gulden (zie hiervoor de voorwaarden, die afgedrukt z achterzijde van Fablon). t zijn op da een produfct van BOEKELO PLASTICS N.V. Vrai£ Uw Fablon leverancier ook naar bcekelo FELT0M (zelfklevend vilt) SCHIEDAM, woensdag De Nationale Reserve houdt vanavond In Kethel-Noord een velddienstoefening tussen 8.30 uur en 11.00 uur. Er wordt geschoten met losse patronen. Men zij gewaarschuwd. SCHIEDAM woensdag. Binnenkort zullen comitê's worden gevormd die plaatselijk de viering van het honderd- vijftigjarig bestaan van Neerlands herrij zenis gaan vieren. H.M. de Koningin heeft In de Troonrede gezegd dat het presidium van het landelijk overkoepelend orgaan in handen is gelegd van Prinses Beatrix. Voor Schiedam betekent deze viering volgend jaar, dat mogelijk aan de wens van de herhaling van een pleinspel tege moet gekomen kan worden, hoewel het de vraag is wat in beeld moet worden ge bracht van honderdvijftig jaar Sehledam se geschiedenis, van 1813 tot heden. Daar bij komt nog aat de bevrijding van het Franse juk hier vrijwel geruisloos Is ge schied. Na het vertrek van de Fransen had het Sehledamse gemeentebestuur het druk met het leveren van duizend ankers jene ver aan de armee in Brabant en daarna mochten de handelaren zich heel actiei bezig houden met bet leveren van massa's jenever aan de troepen. Zo diende weke lijks „Dertig Viertels" jenever geleverd te worden. Van de geallieerde troepen schijnen vooral de kozakken met twee bierglazen per dag per man het Sehle damse vocht gewaardeerd te hebben. De geschiedenis vermeldt niets van activi teiten van Schiedammers by de bevrij ding; zij het dat het Schiedamse Vrijwil ligerskorps gedurende twee weken zon der vechten en zonder soldij tot aan Pa- pendrecht is gekomen. Op woensdag 17 november 1813 gleed het Franse juk van de Schiedamse schou ders. Maar verwacht wordt dat de vie ring van het honderd vijftigjarig bestaan eerder in de zomer zal vallen dan precies op de juiste datum. Op die zeventiende november 's mor gens om drie uur hoorde een slaapdron ken burgemeester Cornells Heeremnn van de controleur Jeaunet dat de Fransen gingen vertrekken. De controleur maakte zijn paperassen keurig in orde en hij le verde 's avonds om zeven uur alles netjes af aan de heer Heereman. Ook de ontvan ger heeft op die dag rijn bescheiden punctueel bijgewerkt maar hij sloot zijn bureau om tegen half zes door de em ploye Rodenburg de sleutel bij malre Heereman te laten brengen. En toen was Schiedam bevrijd. De Schiedammers kwamen in een soort „Dolle Dinsdagstemming". Er kwamen opstootjes. De heer Heereran maakte zich ongerust over de orde. Hij zond speciale koeriers naar onderprefect Van Zuylen van Nijevelt, hij sprak met Daniel Pieter- maat over het verzamelen van een garde. Sommigen gingen oranjelinten dragen tot gramschap van de heer Heereman. Ande ren eisten dat de nationale vlag op de to ren van de kerk zou komen, maar lang kon de burgemeester dit tegenhouden, in Rotterdam hing da vlag al. Daarom hebben de Schiedammers die vlag zelf maar op de toren gehangen. Op 20 november riep Daniel Fietermaat de heren Cornells Hee-reman, Jan Schie- veen, Samuel Paulus, Pïchot L'Espinasse, Jan Nolet Sr., Willem Johannes Heiligers, Jan Loopuyt, Adrianus Poort, Johannes Poort, Johannes Roelants en mr Scipion Henri Vemède in het stadhuis bijeen. Ze benoemden, zichzelf tot „noodgemeerite- raad". Bedelen moest beslist worden ver boden. Op woensdag 24 november raoeht er brood en kaas worden uitgedeeld „we gens de verregaande arremoede". Op 23 november4voelde-het bestuur zich eerst bevoegd. Toen kwamen er brieven van de Prins, van Van der Duyn Maasdam en Van Hogendorp en het gewone leven ging zyn gang weer ook al haalde een officier met manschappen nog op de 25& novem ber alle geweren uit Schiedam. Op woens dag 1 december werd er feest gevierd met klokgelui en illuminatie. Schiedam voelde zich toen vrij. SCHIEDAM, woensdag Voor de leer lingen van de openbare scholen in Schie dam zitten de zomerse vrije zaterdagen er weer bgna op. Want per 1 oktober gaat de „winter-regeling" weer in en komen de kinderen op zaterdagen weer braaf op school. Hoe of deze vrije zaterdagsrege ling voor de scholen bevallen is? De heer C. A. Kamp, de gemeentelijke inspecteur voor het onderwijs heeft er niets dan te- vredenheldsbetuiglngen over gehad. Er zijn diverse kleine enquêtetjes gehouden onder het onderwijzend personeel cn er is overleg geweest met de ouders, maar de in 1960 wat overhaast ingevoerde vrije school zaterdag is bést bevallen. SCHIEDAM, woensdag. Maison M. Reese van de Hoogstraat heeft gisteren de tot ecu traditie geworden hoedensbow gehouden in hotel De Kroon. Ditmaal wa ren het najaarshoeden uit Frankrijk, Ita lië, Zwitserland, Engeland en Oostenrijk, afgewisseld door ontwerpen van mevr. Reese zelf. Daarbij bleek dan duidelijk dat het met de hoeden deze winter alle! richtingen uit kan: er waren grote uiaar> ook kleine hoeden, in felle doch ook vrij sombere tinten. Sommigen bizar, vele modieus, maar vrijwel alle praktisch en goed draagbaar. Mevr. Reese waakt er voor dat_ ze fiat- teus en vol fantasie zijn, maar niet al te uitzonderlijk van model. Het blijven diw steeds hoofdbedekkingen, die ook goed zitten. ,*i- De grotere hoeden hebben dikwijls schuin, aan de voorzijde een opgeslagen rand, waardoor het geheel iets van O®", zuidwester heeft. Ook bretons groot; en laag op het voorhoofd, maar ook klein, bovenop het hoofd gedragen blij ven modern. Grappige jagershoedjes en jockeypetjes vindt men in de collectie van Maison Reese, maar ook cloches, die er uitzien alsof een te ruime hoed onder een lint nonchalant, maar weloverwogen, is ge rimpeld en passend gemaakt. Mevrouw Reese heeft veel hoeden m rijden meiu- sine, maar ook nylonbont blijft populair. En voor stijlvolle gelegenheden zijn oe maraboe-hoeden een wazige dot Wit of zwart als een poederdons boven op het hoofd heel modieus. Favoriete kleuren zijn bij Maison Reese biljartgroen, fel rood met zwarte versier selen en of linten, verder albast (een grijs-beige), gebronsd bruin en vooral een helder goudgeel, dat op de kleur van Virginiatabak lijkt en daarom Virginia wordt genoemd. Jeugdig zijn de schots- Deze vlotte hoed van witte nylon-bont werd getoond op de show van mevr. M. Reese. geruite petjes en de grappige jockeyhoed jes in mooie kleuren, gecombineerd met dofzwarte banden om de hol. Twee bruiden besloten de show, de één met de tulen sluier achter een kroon tje bevestigd, de ander met een sluier, die onder een band met kleine witte bloeme tjes was verwerkt. (Advertentie t.M.) öMW'LS hixe, snelheid 120 km/uur. Verbruik 1 16, on verwoestbare luchtgekoelde motor. Rotsvaste wegligging, perfecte verwarming, val op ruimte voor 4 volwassenen. .AF DEN HAAG BMW-DEALER BREEMAN showroom: Schiestraat 24 Telefoon 12 2310 Showroom: Oostzeedük 312 Telefoon 1191 9D Showroom Zuid: Bree 13 Telefoon 194443 (Van een onzer verslaggevers) Het Departement Vlaardingen der Mij. tot Nut van 't Algemeen beeft de raad gevraagd om de gelden beschikbaar te stellen, die nodig zijn voor het aanschaf fen van nieuw meubilair voor drie werk lokalen en het speellokaal van zijn kleu terschool Binnensingel 128, alhier. Deze voorziening is nodig, omdat het te ver vangen meubilair versleten is of aanvul ling behoeft. De kosten worden geraamd op ƒ8.500,—. B. en W. vragen dit krediet. SCHIEDAM, woensdag De ambte naar van de PTT in Schiedam, de heer C. PJuym speurt in het Gemeente Archief naar de geschiedenis van het postwezen in Schiedam. Als het aan Cor Plujjm ligt zal er binnenkort een volledige geschie denis van het Schiedamse postwezen zUn, Hjj vreest echter dat de bronnen die hij aanboort, onvoldoende gegevens bevatten en daarom hoopt hti dat er nog vele stad genoten zullen zijn die hem meer gege vens over zjjn onderwerp kunnen ver schaffen. Hij verzamelt in de archieven de exacte gegevens en daarnaast spaart hij het foto materiaal, de tekeningen e.d, die over dit onderwerp verkrijgbaar zijn. Zo heeft hy door navraag bij families en relaties al ettelijke foto's van directeuren van het Schiedamse postwezen verkregen. Aan de wand van zijn werkkamer in de Mackay- straat hangt een afbeelding van zestien- deëeuwse huizen aan de Grote Markt hoek Hoogstraat. Cor Pluijm heeft deze tekening vervaardigd naar gegevens uit het archief. Hij weet ook te vertellen dat dit gebouw vroeger de klapwacht huis vestte, van 1856—1859 was er de telegraaf gevestigd, het hoekhuis werd gesloopt en er kwam het politiebureau dat er nu nog staat, ook al wordt het niet meer ge bruikt. Cor Pluijm heeft een grote belangstel ling voor de historie van Schiedam, Van daar dat hij uit antiquariaten veel boeken over Schiedam kocht en ook foto- en te kenwerk verkreeg. Sinds drie jaar no teert hü ijverig wat. er over de PTT be kend is. Bij de dienst kent men de hobby van Cor Pluijm. Hij schrijft dan ook als een vaardig geschiedvorser regelmatig in het personeelsorgaan over het verleden van de post. Cor Pluijm hoopt dat de hiaten in zijn kennis van de PTT gevuld zullen v/orden door de kennis van anderen. Zo zou hij gaarne gesprekken hebben met mensen die vroeger bij de PTT in Schie dam gewerkt hebben of die weten hoe het vroeger was. Hij weet al veel over deze materie, Hjj kan precies vertellen dat zyn dienst vroeger geconcentreerd werd in de buurt van de Dam, de telegraaf is gehuisvest 'eest in de Koopmansbeurs. Hjj kent ook data en feiten van de verhuizingen naar de Gerrit Verbo ernst raat Het ideaal van Cor Piujjm is echter dat hfi eens de volledige geschiedenis van de PTT zal kunnen schrijven en daarvoor geeft htf rich nog wel enkele jaren werk. Vandaar dat ook voor volgend jaar een soortgelijke regeling als van dit jaar is getroffen. Met één verschil echten zater-' dag 27 april wordt ook vrijaf gegeven. Dit komt omdat deze zaterdag vlak na de paasvakantie valt en juist vóór de in mei beginnende zomer-dienst. Om het niet al te ingewikkeld te maken, is die zaterdag dan ook maar vrij. Maar om de kinderen, in navolging,van de ouders, ook voor de rest van het jaar vrij te geven op zaterdagen, daar kan niet over gedacht worden. Want op die manier zou men in conflict komen met de wette lijke regeling, die nu eenmaal een be paald aantal les-uren voorschrijft, waar aan niet getornd kan worden. En om de schooldagen langer te maken, daar zijn de onderwijzers beslist tegen, want bij het te lang op de banken zitten daalt de concentratie bij de kinderen sterk. Om die reden is ook op de kleuterscho len bij het ingaan van de nieuwe cursus in overleg met de rijks-inspectrice voor het kleuteronderwijs het uitgaan van de, scholen 's ochtends teruggebracht van* 11.50 uur tot 11.30 uur. Indertijd is het' uitgaan later gesteld omdat men in de veronderstelling verkeerde dat vele kleu-* tertjes met de grotere broers of zusters van de lagere scholen, naar huis zouden gaan en zo veilig door het verkeer ge»"; loodst. De praktijk is echter anders ge-? bleken, want van die begeleiding komt - niet veel terecht. Of de moeders komen;! toch wel de kleutertjes afhalen. Daarom is het toch te laat geachte uitgaan weer op 11.30 uur gesteld en de kleuterleidsters?] zullen dan zelf zorgen voor het veilig' oversteken van de drukke wegen op de 1 oversteekplaatsen. - (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag B. en'J' W. hebben de raad voorgesteld de heer--, J. van Gorsel, sportleraar, een strook grond aan de Van Viandenstraat in erf-A| pacht te geven ten behoeve van de bouw van een sportschooL i; Te koop aangeboden Nu nog de tijd om een koelkast aan te scnaffeo De Jager, Broersveld 108-134 tuw vertrouwde adres), le vert u een formidabele Pon tine koelkast, 200 i voor 2 88 p. wdirect uw eigen dom Geen aanbetaling. Dit mag u met laten lopen. ERRES TV 5636 UHF superontvanger 59 cm 1I09 beeldbuis. In hoogglanzen* gepolitoerd ïiotehout I 955. - In Zweeds naturel I 967.- gevraagd De ERRES TV 5636 is een prach tig voorbeeld van. vormgeving-en. techniek. Het gestileerde, rustige front en de moderne lijn maken dat dit toestel ook als meubel een genot is om te zien. Kom voor demonstratie ende prachtige kleurenfolder eens naar: WGSTEN CC OUDST VEWROUWCt RADIO - TELEVISIE - VERLICHTING itotterdanihedfjk 4-15, Schiedam, tel. 6 7538 Voor hen die willen, bestaat gelegenheid tot omscholing bij Scheffers Apparaten bouw, J. v. Riebeeckweg 15, Schiedam, tel 692 85, Leerlingen, die 'n goed vak man willen worden, meldt u bij Scheffers, Apparaten bouw J, v. Riebeeckweg 15, Schiedam, telefoon 69285. GevrPlaatwerkers, bank werkers, slijpers. Prima voor. waarden aanwezig Gebr. Scheffers Apparatenbouw, J v. Riebeeckweg 15, Schie dam, telefoon 692 85 Fotografie Belfilms vergeten De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto R. van Vu uren Hoogstraat 106 Voor pasfoto'" naai K van Vuuren Hoogstraai 106, tel 6 67 20 in één dag gereed HERHAALDE OrROEP BIJ DE te Schiedam kan worden geplaatst een Rang en salaris zijn afhankelijk van leeftijd en ervaring, 4% vakantietoeslag. Vijfdaagse werkweek. Kinderbijslag volgens rijksregeling. Sollicitaties binnen één week te zenden aan de commandant v. d. Brandweer, Singel 81b, Schiedam Sli&CES OPENINGSBAL zaterdag 29 september voor oud-leerlingen en ïntroducé's. Kaarten vooraf verkrijgbaar. <In de pauze laatste deel van „de Sjaal") Voor, enkele clubs nog inschrijving mogelijk. WARANDE 207, TELEFOON 6 8211. BROERSVELD 10&*134 GEVRAAGD MEISJES vco»r lichte inpakwerkzaamheden ia onze fabriek. Goed loon, plus premie. Zaterdags vrij. Aanmelden: Banketf&brlek W. Kcster N.V* Broertvest 6T, Schiedam. THEATER K00GSTR. 2a SCHIEDAM TEL 69808 Slechts 100 van de 3000 man beleefden de overwinning. JEFF CHANDLER in. De rimboevechters van Birma Vrijd -zat. 2, 7. 9.25; zondag 7, 9 J5 üur In technicolor 14 jr. Spanning en sensatie in een strijd met gangsters Het einde der desperado's Zondag matmé's 2 en 4.15 uur. - 14 jr. Keihard en meedogenloos!» J Maand., dinsd., woensd. 2 en 8 uur. 28 jr. ANN BLYTH PAUL NEWMAN De konin-7,ai Donderdag 2 en 8 uur. Cinemascope. 18 jr.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1