Open strijd in kadertoernooi Hardrijder raakte onder bakkerskar VOETBAL: eerste derby voor Sehied. Boys, tegen Schiedam Opgeheven instelling van si p(>lilie-,aiac]it wakers Woningbouw in Kethel is geruisloos begonnen Uitgesproken favoriet ontbreekt Eerste klas libre aan Schiedam toegewezen Vijfde klas finale bij Bellevue Raad biedt burgemeester receptie aan SCHIEDAM Koeriersters VOOR DE KANTONRECHTER N. VAN DEN BERG OVERLEDEN Mobilisatiekruis gaat tierde lustrum vieren Supporters Excelsior vieren feest s Voor toekomstige wijk Groenoord Zendings tentoonstelling in Actie Kameroen Burgerlijke stand Jubileum-beurs van Coöp. DES groot succes Brommer in brand in stalling Recklingshaak verdwenen Voorwedstrijden in zeven poules Derde kader toernooi Biljart-finales Vier groepen in derde klas Clubcompetitie van biJjaJters nu ingedeeld Tenen verbrijzeld onder heikar SPECIALE AANBIEDING HERFSTNÖ UVE AUTÉ'S I. EEN BANKWERKER ENIGE WERKLIEDEN 2. DE SCHÏEDAMSE MEUBELBEURS kelder ƒ2.75 10.75 •DONDERDAG 27 SEPT. 1962 'SCHIEBAM- donderdaer. „Eigenlijk zijn fiets van de Billitonlaan i_ it rmnnplilk ülnplpn ]arhM>" fis - n tób ik smadelijk moeten lachen", zei de substituut-officier van justitie bij het tontongerecht te Schiedam woensdag ««ens de behandeling van een onafge- brtiken stroom van verkeersovertredlu- rtU. De officier dan stelde dat hij zou tebfren gelachen omdat een hardrijder onder een bakkerskar terecht gekomen De hardrflddcr, de 23-jarige Scble- djnuner d. R. meende dat er niets te jichen viel want hij was met zijn motor onder de bakkerskar gevallen omdat liy moest „uitwijken voor deze mijnheer". Deie mijnheer was de getuige M. de J. die een schade van 225 aan zijn brom fiets en een kapotte broek van J 32,50 te declareren bad. De waarnemend-kan ton- rtcMer mr. O. W. Sipkes, die onlangs af scheid beeft genomen als griffier, ging er «ns recht voor zitten. Motorrijder J. R. had met 60 km per uur door Broersveid gereden, daarna had bij jn. de Lange Kerkstraat geen voorrang verleend aan een bromfietser M. de J. mei als gevolg dat de bromfiets vernield werd en dat R. onder de kar terecht kwam. De heer De J. mocht zijn ver belde broek tonen. „Inderdaad, onher stelbaar" zei de kantonrechter, die er tevens bij vermelde dot hij slechts een ejride vordering tot honderd gulden kan toewijzen. Over betaling van de schade- aan de bromfiets kunnen R. en J. elkaar nog weieens voor de civiele rechter ont moeten. Tenslotte kwam de kantonrech ter tot een boete van 45 en betaling van de broek 32,50 maar de veroordeel- (je J. R. zei dat hij eerst nog eens over de zaak moest nadenken. Misschien ging hy Vd in. hoger beroep. Mevrouw M. T. M. K.-R. vertelde waar om ZÜ 'S nachts om half drie was thuis bikomen. Dat zou de schuld „van die jgent" zijn. Ze had door de stille Schie- iimse buurten gereden om een autobus 'U zoeken. Die vond ze niet. Toen reed ze tp de bromfiets naar huis zonder kop- Jfcht, Die agent wilde het even maken. D»t ging niet, later bleek dat et- slechts ten lampje los zat maar toen was me- vrouw toch met brommer en ai naar Rot terdam gelopen. De officier vond het geen slecht verhaal. De boete bedraagt vijf julden of een dag hechtenis. Op de Schiedamsedijk in Vlaardingen was de heer G. M. S. plots hard gaan rijden. Woensdag vertelde hij voor het tontongerecht dat het harde rijden nood zakelijk was. Hij reed achter een auto met buizen, die buizen waren gevaarlijk opgestapeld. Drie onder, twee erop en dan weer fieri erop zonder banden of zo De heer S. had dat heel gevaarlijk gevon den en er zou in de krant hebben ge staan dat die buizen wel eens van de wagen waren gerold. Daarom was hij roettsss langs de vrachtauto gereden. Officier en kantonrechter meenden dat hij zyn auto dan maar had moeten stil zetten. Dat kon niet „Ik zat in een file en ik werd als het ware tegen de vracht auto aangeduwd" 2ei verdachte. „Nou, maar u had best vaart kunnen minderen" meende mr. Sipkes en daarom komt de snelheid op veertig gulden boete of acht dagen hechtenis. „Mijn compliment aan de getuige, dat „hij met 2ijn reactievermogen hot leven van de verdachte heeft gered" zei de offi cier toen de 62-jarige Vlaardinger J. M. terecht stond omdat hij op 12 april met hoofdrijbaan van de Burg. Pruissingel in Vlaardingen was gegaan. De 40-jarige G. W. had met zijn auto plots moeten zwen ken met als gevolg dat hij door de ma noeuvre enkele malen over de kop was geslagen. Verdachte geloofde niet dat hij fout was geweest. Hij sprak over afstan den, maar de officier zei dat een voor- rangsweg altijd vrij gehouden moet wor den. ..Hei is een verkapte poging tot zelf moord', meen de officier. „Ik vind het even dom." Het werd 25 boete met als advies de schade van 755 „in der minne te schikken", Apothekersnachtdienst: Apotheek Nieuw- land. dr. Wibautplein Ï7. Bellen bij ongeval: GG en GD Tuiniaan 80. tel- 59230. RK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur, woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 2] uur. Fikaal Singel, open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur, woensdag 19 tot 2L u., vrijdag 14 lot 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum; J0—17 uur, s zon dags 12—17 uur: Eigen verzamelingen en „Uw.stad in uw Museum". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; ..Cartouche, ban diet en minnaar". Monopole, 2 en 8 uur: „Het moordende testament". DIVERSEN Wijkcentrum, 8 uur: N.C.V.B. Vergade ring. Tivoli, 8 uur: Sehied. Gymnasiasten bond. Dansavond. (Van een verslaggevers) Tvicuie ia X t*y nooi toe SCHIEDAM, donderdag In de leef tijd van byna 88 jaar is maandag in Schiedam overleden de heer Nicotaas van den Berg, gewoond hebbende aan de Huysmansstraat 31. De heer Van den Berg was één van de laatste nog In leven zijnde z.g. „nachtwakers" van de Schie- damse politie. De heer Van den Berg, die van beroep opperman was, heeft van juli 1907 tot 31 december 1929 de functie bekleed van wat officieel omschreven staat als agent derde klas bij het politiekorps. Maar door het publiek werden deze hulp-politiemannen aangeduid als „nachtwaker" daar zij slechts 's nachts dienst deden en wel om de andere nacht. Zy gingen met agenten mee op partrouille en waren daarbij ook wel bewapend, maar niet zo zwaar als de eigenlijke agenten; zij voerden o.a. ook een dreg met zich mee. SCHIEDAM, donderdag. De afd. Schiedam van de Ned. Bond van Oud- Strijders en dragers van het Mobilisatie- kruis gaat het vijftienjarig bestaan van de afdeling vieren op vrijdag 12 oktober met een toneelavond in Musis Sacrum, waarbij de klucht „De consul van Coco- rico" zal worden opgevoerd. Ua afloop is er bal met muziek van de Music Boys. SCHIEDAM, donderdag. De suppor tersvereniging van de voetbalvereniging Excelsior '20 houdt op zaterdag 13 okto ber in Musis Sacrum de jaarlijkse feest avond. Joop Doderer met zijn Teïevizier komt de avond opluisteren. SCHIEDAM, donderdag Sinds enkele weken is 'n begin gemaakt met de bouw van het eerste complex woningen In het uitbreidingsplan Kethel. DU complex ligt achter het Bad Groenoord en is ook het begin van de toekomstige wp Groen oord. Tegen de gewoonte in is de eerste heipaal op maandag 3 september zonder enige ophef geslagen. Enigszins overhaast ook. Men heeft zó lang moeten wachten met de aanvang van het werk, ook toen de heistelling (volgens het Vibro-systeem) er al stond, dat (oen de vergunning af kwam, het heiblok meteen begon te val len. Het is wel erg jammer dat het 20 gelo pen is, want het allereerste begin van het 'grootse bouwplan voor Kethel had toch «ht wel wat bijzondere aandacht ver diend. Nu heeft de Woningbouwver. «Volkshuisvesting", voor wie de woning bestemd Is waaronder die „eerste paal" is geslagen, niet eens de tijd gehad om de riag uit te steken! Zoals bekend zal dit l'A in aanbouw genomen complex woningen bestemd SCHIEDAM, donderdag. Als onder deel van de Actie „Kameroen" wordt een *ending5tentoonstelling gehouden in de Grote Kerk (ingang Lange Kerkstraat) en wel van 6 tot en met 13 oktober, Dr. L. Cazemier, hervormd predikant, zal de officiële opening van de tentoonstelling yerrichten op zaterdagmiddag 6 oktober, middags om 3 uur. GEBOREN: Nicole d. v. S. P. Louis en M. van der Most; Arie J. W. z. v. M. Ver- kade en W. C. D. Hoffman; Carolina d. v. G. van den Hoek en J. C. Klepke; Leo nard z. v. A. Immerzeel en J- P- C. M. Bouter; Annigje d. v, P. G. van der Wagt en M. C. J. van Waardenburg; Bernardus 4. M. 2. v. M. M. B. van Uden en C. H. A. Rost; Nela W_ d. v. A. Gijsen en C, W. van Schuppen; Stellina d. v. F. Petaio en R- C. Vestschemer; Hermanus J. z. v. T. Netten en C. A. Overkleeft; Hendrik 2. v. D, van Wieringen en G. Winkelman; Richard C. z. v. J. van Ulden en E. Don ker; Sylvia d. v. A. C. van den Heuvel H. van Velzen; Lambertus H. z. v. F. Karstanje en E. H. Sigmond; Krjjn z. v, G. Kok en C. W. Vermeer; Janni H. d. v. L. Sterrenberg en E. H. Pik; Monique d. v. A. T. Geeve en A. van der Stel. OVERLEDEN: A. H. Vissers, 67 j-, ^obtg. van A. van Duinhoven; N. van den R«ïg, 87 j.; J. Braam, 65 j-; C. van Mil, 78 i. worden voor Volkshuisvesting en voor de Chr. Woningbouwver. „Onze woning". De eerste vereniging krijgt er 220 woningen en Onze Woning 201. Deze verschillen in aantallen zijn gekomen door de vrij ster ke differentiatie van woning-typen, zo wel met hoog- als met laagbouw. Ook het toepassen van het Muwi-bouwsysteem heeft het mogelijk gemaakt dat er wat meer woningen komen dan aanvankelijk gedacht is. Volgens plan zal het complex over on geveer twee jaar opgeleverd kunnen wor den, maar van de bouwer Muys en de Winter's Bouw- cn Aannemingsbedrijf hangt het af wanneer de eerste wonin gen klaar zijn, n.l. of eerst laag- dan wel de hoogbouw wordt afgewerkt Iets anders is dat door het snelle begin (na lang wachten) de toegangsweg naar het bouwterrein er nog niet eens is. En dergelijke noodwegen moeten er toch ko men wil men daar kunnen werken. Deze nachtwakers genoten in Schiedam een zekere populariteit bij de bevolkingen toen burgemeester Van Haaren in 1935 een einde maakte aan dit instrument, is er nogal wat deining over geweest, zowel in de gemeenteraad als daarbuiten. Er waren toen echter nog maar weinig agen ten derde klas in functie. Zover als bekend zijn er nog twee van zulke voormalige nachtwakers in leven, te weten de hoogbejaarde heren W. Schouten en A. Nels. SCHIEDAM, donderdag. De Jubl-, leum-beurs die door de 60-jarige Coop. D.E.S. in de Koopmansbeurs is gehouden, is een zeer groot succes geworden. Met ruim zesduizend bezoekers en vooral be zoekster» in zes dagen, zijn de verwach tingen verre overtroffen. Avond aan avond is het zeer druk geweest In de beurs, met een record van 1.100 bezoekers op vrjidag. De modeshow cn dc andere attracties zijn eveneens goed ingeslagen. Aan het doel van de beurs, namelijk om de klanten bekend te maken met de minder-opvallende afdelingen van de Coóp. D.E.S., is geheel beantwoord. Want er zijn vele orders binnengekomen in de textiel-, bedden- en huishoudelijke arti kelen branche. Er stak dus wel een mooi stuk propaganda voor de jubilaris in deze groot opgezette show. Mevr. E. Oostveen, Rembrandtlaan 57, heeft de (kolenprijsvraag) gewonnen. Zij schatte het gewicht van het tentoonge stelde antraciet op 79,176 kg, wat maar een gram teveel was. Zij won daarmee vijf hectoliter antraciet. De tweede prijs ging naar de heer M. Talmon. die 79,200 kg had opgegeven. SCHIEDAM, donderdag. In de stal ling voor auto's, motoren en bromfietsen van de heer J. Sey aan de Fahristraat is gistermiddag een bromfiets in brand ge raakt. De 16-jarige scholier J. S. van D. was bezig een bromfiets te repareren, die bij het starten van de motor in brand vloog. Door omwonenden zijn de dooi het vuur bedrei gde motoren in de stalling naar buiten gebracht. De schade bleef beperkt. De brandweer heeft met een straal van de nevelspuit het vuur ge doofd. SCHIEDAM, donderdag. Voor de zo veelste maal is een reddingshaak, die aan een brug over de Poldervaart in het Prinses Beatrixpark is bevestigd wegge nomen, vermoedelijk uit baldadigheid. VLAARDINGEN, donderdag Voor de derde keer begint vrijdagavond de stryd om de A. A. Spronkers-wisselbeker, het jaarfijks terugkerende kadertoernooi op de kleine tafel, ditmaal in de mooie blljart- 'an Sunlight. Het bestuur van het blljartdistrlct Schiedam heeft vol ver- de organisatie van het 38)2-toer- toevertrouwd aan Sunlight, ook al omdat de Sunüght-speler J. v. Eijk vorig jaar de kosthare wisselprijs won. In 1960 is dit enige kadertoernooi van het blljartdistrlct ingesteld op initiatief van de heer Spronkers. De vereniging LEV, waarvan de heer Spronkers voor zitter is, organiseerde toen in MES te Vlaardingen het toernooi, dat prachtig slaagde cn in een duidelijke overwinning voor de Rembrandt-speler J. H. van r.Uijl uit Schiedam eindigde. Rembrandt organiseerde vorig seizoen 1 Schiedam de tweede kaderwedstrijd. Het gelukte J. van Eijk de wisselprijs van de eerste bezitter over te nemen. De vereniging Sunlight beschikt een mooie zaal met twee prima tafels. Het bestuur van Sunlight heeft vele voor. bereidingen getroffen om dc wedstrijd vlot te doen verlopen. De algemene wedstrijd, leiding is in handen van de heer J. v. d Have, districtswedstrijdleider, die wordt geassisteerd door de h»er L. van Noord, wedstrijdleider van de organiserende ver eniging. De medewerking van bekwame arbiters is verzocht, zodat men mag re kenen op een vlotte, deskundige arbitrage. Er is een flink aantal zitplaatsen, van waar men de partijen goed kan volgen zonder hinderlijk te zijn voor de spelers en leiding. De toegang is elke vrijdag avond (via de portier van het bedrijf) vrij. De acht deelnemers behoren tot de beste biljarters van het district Wisselprijshou- der J. van Eijk zal het ongetwijfeld zwaar krijgen, maar is in staat goede series uit zijn keutop te laten vloeien, J. H. van Duyl blijft altijd een vechter, die voor elke tegenstander moeilijk te overwinnen is, Van Eppo Hekman is bekend, dat hij juist tegen de sterkste spelers ïn zijn ele ment is en met zijn vaak groot spel meni ge kanshebber heeft laten struikelen. De Schiedammer G. Valkestijn was het afgelopen seizoen totaal uit vorm, maar stelt zich voor zich te rehabiliteren. J. v. Velde is technisch een van de beste spelers, die met een goede wedstrijdmen- taliteit voor iedereen gevaarlijk is. De Maassluizer G. van Gendt bewees vorig jaar veel gevoel voor kader te hebben. KI. Dijkshoorn zal ongetwijfeld zijn moy enne willen opvoeren. H. v, d. Does is de benjamin onder de groten, die in de laat ste Vierspelenkarap heeft laten zien wel het een en ander in zijn mars te hebben; hij zal de toen door hem gevestigde goede indruk zeker willen bestendigen. Al met al Is er geen uitgesproken fa voriet. nok al zijn Van Duijl en Van Eyk de sterkste kaderspelers. Maar daarvoor moeien zy ook eem flinke handicap over winnen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. Omdat uit de vijfde klasse libre uit de voorwed strijden een flink aantal deelnemers is gepromoveerd, is door de wedstrijdleiding van het biljartdistrict Schiedam besloten alsnog een zevende groep toe te voegen aan de reeds eerder in zes poules inge deelde deelnemers voor het vierde klasse libre kampioenschap van het district. Deze groep wordt gevormd door de ge promoveerden uit de vijfde klasse, die omdat ze-in de voorwedstrijden hoger speelden dan 1.25 niet in de fmale mogen uitkomen, en die biljarters die te laat in schreven. In de eerste drie weken van oktober worden de voorwedstrijden gespeeld bij DKC-Schiedam, De Kroon- Vlaardingen, De Karseboom-Schiedam, De Sluis-Schiedam, P. v. d. Water-Schie- dam, Mes-Vlaardingen en De Griffioen- Vlaardingen. SCHIEDAM, donderdag. In het nog zodat de strijd op de Boshoek een verras- jonge programma van dc voetbalcompeti tie komen al enkele spannende wedstrij den voor de Schïedamse teams voor. Dat wÜ niet zeggen dat de verhoudingen zich al tekenen. Nog geen enkel team heeft zyn terrein kunnen afbakenen en nu de meeste elftallen al geblesseerde spelers hebben, kunnen zich 00b in de bomende weken nog verrassingen voor doen. Toch Is er een kleine tendens waar te nemen ling liggen de kaarten nog ongeschud- dat de Srfiiedanue clubs aan dc opmars Thuis kan DRZ zich handhaven tegen begonnen zijn. Het is dan «ok goed ais ze Oud Beyerlmd maar OB is lot verras- zich in de komende weken zullen hand- sende explosies in staat. By hoorde,- kwartier behoeft Ursus met aan twee punten te denken, een gelijk spel is al een mooi resultaat. Het bezoek van SVDPW aan Bolnes moet de roodwitter» de winst schenken zodat SVDPW weer sing kan brengen. Demos kan zich Harga positieverbetering verschaffen door DRL te slaan. Reserves: Excelsior '20 2—Kranenburg 2; DONK 2Excelsior '20 3; Hillesluis 2— Schiedam 2. Afd. Rotterdam Ook in de eerste klassen van de afde- haven. Lager KNVB Even leek het er op of Excelsior '20 volkomen uit de toon zou vallen dit sei zoen. Ook de zwartwitten hebben rich enigszins hersteld en daarom mag de strijd tegen leider RFC in Rotterdam met enig vertrouwen worden tegemoet gezien. Het gerenommeerde RFC is uiteraard fa voriet. In de derde klas D dient DHS wat meer dicïpline te hebben. Met enigszins homogeen spel kan DHS aan top komen maar de geelzwarten gedragen zich nog wispelturig. In Kethel moet DHS VDL kunnen slaan. Martinit met drie wed strijden gespeeld en vier punten staat met liefst vijf teams op de eerste plaats. Iö bet Volkspark kunnen de roodwitten bij de kopgroep blijven maar dan zullen ze vol elan het niet te onderschatten Hoï- landiaan moeten slaan. In de vierde klas F gaat SFC tegen de sterkste in het veld. Tedïro is zonder meer favoriet en boven dien nu al leider. Dat zal SFC echter tot een extra krachtsinspanning inspireren bij de top gaat behoren. Wilton Fijenoord kan de uitwedstrijd tegen SVDP in winst omzetten. Wat er van een derby Schie damSchïedamse Boys gezegd moet wor den is een ieder onduidelijk. Het is voor voor het eerst dat Schïedamse Boys de gelegenheid krijgt een plaatsgenoot in de competitie te ontmoeten. Steeds waren de anderendoor het klasse, verschil onbe reikbaar. We geloven dan ook dat Schïe damse Boys door een stimulerend enthou siasme het oude Schiedam gaat overrom pelen. Lagere elftallen: Neptunus 4—Hermes DVS 5; Excelsior R 5SW S; Hermes DVS 6Overmaas 5; Sparta 6—DHS 2; DHZ 4—DHS 3; Feijenoord 9—SFC 2; Demos 2RDM 2; Feijenoord 3D—Marti nit 2; SFC 3TOGB 2; Plndua 4—SVDPW 2; Het Noorden 4Wilton Fijenoord 2; Saturnus 2—Schiedam 3; SVV 6—Fort una 4: Excelsior "20 4—Scïiiebroek 2; Hermes DVS 8—Sparta 12; CW 7—SW 8; Mar tinit 3RDM 3; Demos 3—Hekelingen 3; Aeolus 4—SFC 4; DRZ 2—SFC 5; Ursus 2DJndua 5; SVDPW 3—DBGC 2; SVDPW 3—DBGC 2; SVDPW 4—Schie- dam 4; SW 9—Overmaas 8; Excelsior '20 7RFC 7; Excelsior '20 8—Neptunus 9; DHS 4Progress 4; DHS 5Spartaan '20 10; Hillegcrsberg 4Demos 4; DRL Martinit 4; DJS 6—WF 3; DRZ 3—AVS 3; ASB 3—WF 4; DEH 4—Ursus 4; VOB DRZ 4; Schiedam GBloemhof 5; Hil- legersberg 6Schiedam 6. Zaterdagvoetbal Het bezoek van HBSS aan RWH zal voor de stadgenoten geen gemakkelijke opgaaf zijn. Als het jeugdig enthousiasme er is kan een puntendeling bevochten worden. HBSS 2 gaat naar Zwaluwen 3. Thuis krijgt PPSC ook bezoek van een sterk team. Vlaardingen is mogelijk ster ker maar zeker gelijkwaardig aan PPSC zodat de stadgenoten op de Boshoek tot goede prestaties moeten komen. GTE gaat met weinig winstkansen naar het verre HeUevoetsluis. Thuis ontvangt GSS DOS '32 waarbij een gelijk spel in zicht is. De overigen: Vlaardingen 2—PPSC 2; GTB 2—WOR 2; Sunlight 2—PPSC 3; TSB 3—HBSS 3; Rozenburg 3—PPSC 4; GSS 2—The Red Stars 2; GTB 3—TSB 5; HBSS 4Rozenburg 4; Excelsior M 6 GSS 3; PPSC 5—HBSS 5; Vlaardingen 5 —GTB 4; HBSS'7—Unicum 7; jeugd com petitie - Hermes DVSDHC en Fortuna VL—SW. Er ztjn enkele wedstrijden in het biljartdistrict Schiedam van de KNBB op de kleine tafel, die bijzondere be langstelling genieten. En dat waard zijn ook! Daartoe behoort in de eerste plaats het kader 38/2-toernooi, dat morgen avond in de biljartzaal van de vereni ging Sunlight begint. Bet is het derde toernooi om de in 1D61 door de heer A. A. Spronkers beschikbaar gestelde lüis- selbeker. J. U. van Duyl (van Rem brandt) toon het eerste toernooi. Vorig jaar was J. van Eyk (Sunlight) de win naar. Zijn vereniging heeft de organi satie op zich genomen van de derde wedstrijdj waarover men in neven staand artikel nadere detailse leest. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. De ge estelijke b il Jar Ikampi oenschap pen toernooien lussen de kampioenen van de acht biljartdistricten, die tesamen het gewest vormen voor het seizoen 1962-63 zfin thans toegewezen. Het district Schie dam organiseert op 5, 6 en 7 april 19G3 het gewestelijk eerste klasse kampioen schap. De lokaliteit Is nog niet definitief bepaald, maar moet In elk geval een zaal zyn, waar ten minste twee goede tafels staan. Het vijfde klasse gewestelijk kampioen schap wordt op 10 en 11 november 1962 door het district Den Haag georgani seerd. Delft organiseert op 5 en 6 januari 1963 het vierde klasse libre kampioen schap. Het district Bollenstreek is op 8, 9 en 10 februari 1953 belast met de organi satie van het gewestelijk derde klasse kampioenschap. Precies een maand later, op 8, 9 en 10 maart 1963, organiseert het district Gouda de wedstrijden om de ge westelijke tweede klasse titel. Na de eer ste klasse in het district Schiedam volgen de hoofdklasse-wedstrijden op 10, 11 en 12 mei 1963 in het district Lelden. De gewestelijke kampioenen komen in de landelijke finale. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, donderdag. De in vijf poules georganiseerde voorwedstrijden om het vijfde klasse libre kampioenschap van het biljartdistrict Schiedam hebben onder meer als resultaat gehad, dat niet minder dan zes deelnemers boven het moyenne 1.25 speelden. Zij kwamen daar door niet in aanmerking voor deelneming aan de eindstrijd. Wel zijn deze spelers in de gelegenheid gesteld alsnog in te schrij ven voor het vierde klasse kampioen schap. Dat waren de deelnemers Dirk zwager (Bellevue) met een moyenne van 1.52, Bosselaar (Sunlight) 1-44, v. d. Have (Tonegido) 1.38, v. Hees (Sunlight) 1.30, Spronkers (LEV) 1.27 en Smit (Bellevue) 1.2S. De finale, die is toegewezen aan de bil jartvereniging Bellevue, wordt nu ge vormd door de deelnemers M. Meyer (Volksgebouw), die in de voorwedstrij den met een moyenne van 1-24 speelde, T. Planbeck (Tonegido) 1,24, J. v. Vooren (Atlantic) 1.23, F. v. Reeven (Tonegido) 1,22, Fh. Brussaard (Tonegido) 1.19. Harte jr. (Sunlight) 1.18, I. Bot (Bellevue) 1.17 en J, Nieuwenhuijzen (Volksgebouw) L20. Als reserve-spelers zijn aangewezen (in deze volgorde); D. Fannekoek (De Sluis) 1.18, W. Koens (Entre Nous) 1.06, J. Wuis- man (DGL> 1.10. De finale wordt gespeeld op 8, 10, 15, 17, 22, 24 en 29 oktober. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag, - Voor het dislricisuJinploenschap derde klasse libre hebben 25 personen ingeschreven. ZU zUn ingedeeld In drie groepen van zes biljarters en één groep van 7 spelers die mrwedstryden moeten spelen. De zeven best geplaatsten uit deze voorwedstrijden komen in de finale met de kampioen van vorig jaar, J. v. Dorssen van OBK te Vlaardingen. De voorwedstrijden worden georgani seerd door De Gouden Leeuw te Vlaar dingen, MES in Vlaardingen, De Waal te Vlaardingen en in Thalia te Schiedam. Voor eind november moeten de wedstrij den beëindigd zijn. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. Even als bij een aantal denkspelen, komen de biljarters ook uit in zowel club- als per soonlijke wedstrijden. Merkwaardig ge noeg blijkt in de regel do belangstelling voor individuele wedstrijden groter te zijn dan voor teamwedstrijden in compe titieverband. In de maand november beginnen de competitiewedstrijden in het biljart district Schiedam. In afdeling C 1 nemen drie teams deel: Bellevue uit Maassluis, RES uit Schiedam en Tonegido te Vlaar- I Koperen ambtsjubileum MAASSLUIS, donderdag Op 1 april J950 werd de heer W. J. D, van .Dijde door H-JVI. de Koningin benoemd tot bur gemeester van de gemeenten Nleaw- Beijerland, Pïershli en Goudswaard. Op 16 december 1956 verwisselde hij dit ambt voor dat van burgemeester van Maassluis, Derhalve zal de heer Van Dijck op maan dag 1 oktober gedurende 1254 jaar het ambt van burgemeester hebben bekleed. In de periode, gedurende welke burge meester Van Dijck zijn krachten aan Maassluis heeft gegeven, werd deze ge meente opgenomen in de maalstroom van de ontwikkeling van het Nieuw Water weggebied. Burgemeester Van Dijck heeft dit bewust gestimuleerd en aan de uit bouw van Maassluis leiding gegeven. Twee nieuwe woonwijken „Sluispolder- West" en „Sluispolder-Oost" met het fraaie winkelcentrum „Palet" kwamen tot stand. De woningbouw omvatte in de ambtsperiode van de heer Van Dijck niet minder dan 1750 woningen. Het inwoner tal van Maassluis nam met 3000 zielen toe tot circa 15.000. Voor een verdere uitbouw der gemeen te zijn de voorbereidende stappen gedaan. De verwachting is dan ook alleszins ge wettigd, dat de gemeente Maassluis onder de doelbewuste leiding van haar burge meester een nog toenemende groei zal be leven en ook ïn de toekomst gereed zal zijn om de plaats in te nemen, welke haar in het kader van de ontwikkeling in het Nieuw-Waterweggebied toekomt. Ter gelegenheid van bovenvermeld ju bileum biedt de raad van Maassluis in Boerderij-Restaurant „De Ridderhof" op maandag 1 oktober van 1617.30 uur een receptie aan, teneinde de burgerij en an deren in de gelegenheid te stellen de burgemeester geluk te wensen. VLAARDINGEN, donderdag Tijdens hei-werkzaamheden gisteren aan de Dr. Wiardi Beekmansingel geraakte de 38- jarige heier J. H. V. uit Rotterdam met zijn linkervoet bekneld onder een heikar. De man moest met vier verbrijzelde tenen naar het Dijkzigt-ziekenhuis te Rot terdam worden gebracht, dingen. In afdeling C 2 eveneens drie teams: RES te Schiedam, De Sluis uit Schiedam en Volksgebouw uit Vlaardin gen. Conflance te Vlaardingen, het Schie- damse DKC en DGL uit Vlaardingen heb ben ingeschreven voor afdeling C 3. Negen teams staan ingeschreven in af deling C 4, die in twee poules zyn onder verdeeld. In groep 1 spelen RES uit Schiedam, DVS te Schiedam. Atlantic uit Schiedam, DKC uit Schiedam en VOG eveneens Schiedam. In de tweede poule: Volksgebouw uit Vlaardingen, Bellevue te Maassluis, DGL en Tonegido, beide uit Vlaardingen. satin feutrc damespyama Keer tijk koes terende warmte in luxe matglanzende satin feutre. Fraai getekend bloemmotief, keuze uit 3 GEMEENTE SCHIEDAM Bij Gemeentewerken Schiedam kunnen worden ge plaatst: voor het onderhoud van bruggen, sluizen en andere werkzaamheden in de smederij; salaris afhankelijk van ervaring, opleiding en leeftijd tot max. 440.27 per maand; voor het schoonhouden van de gemalen, zand vangen, zuigkelders, enz.; salaris afhankelijk van ervaring en leeftijd tot max. ƒ420.70 per maand. Voorts geldt voor alle functies een verdienste- beloning tot een. max van 12 en eer. huur- compensatie van 27.20 per maand voor perso neel ouder dan 23 jaar. Eigenhandig geschreven sollicitaties onder vermel ding van opleiding, ervaring, leeftijd, enz. binnen 14 dagen in te zenden aan de directeur. Korte Ha ven 33, A flatterende kleurstellingen- Speciale pry's. U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel 6 3611 T GEEN FILIALEN Slaapkamers ƒ285,—. Uitvoe ring staat te zien op onze slaapkamerafdeling bjj Plate, Grote Markt 19-21. Schiedam Personeel aangeboden Weduwe, 55 jaar, biedt zich aan voor lichte werkzaamhe den ia de middaguren. Brie ven onder no, S 896, bur, van dit blad. Fotografie Rolfllms verbeten T De auto maat staat voot u klaar Alle soorten films Foto K van Vuuren. Hoogstraat 106. Ga maar naar de Hebt u een kelder Schilder dan de bovenkant van de bovenste treden wit, u ziet ze beter in schemer of donker. Het is veiliger. Wilt u nog meer tips Neem dan TIP VAN ROOS Een pocket vol tips. Verkrijgbaar bij de loket ten, agenten en bezorgers van dit blad, alsmede bij boekhandelaren en kiosken. Nouveauté: witte nylon on- k derjurk met marineblauw: kantcn schouderbanden van brede kanL.ookmarine« blauw! Do nieuwste linge riemode! Plissó cups (met nylon gevoerd) zijn van 'n sublieme pasvorm. Speciale prijs luxueuze duster Tan super- nylon, Tcricnka gewatteerd! dubbel doorgestikt, apart dessin op fond van jets zachtere pasteltinten. Een creatie van goeden huize. Keuze uit 5 pasteltinten. Speciale prijs. modieuze, geheel kanten jo- to pon met koket plissé strook- r je onderaan, pikant splitje met strikje, in de kleuren rosé, zwart, wit en blen. Speciale prijs Schiedam: Oranjestraat 17 Vlaardingen: Ged. Bïersloot

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1