Hulp aan „doe het zeivers verdient aandacht van SG M i 'h Met cursussen en later in handenarbeidcentrum Jeff Chandler vecht in de rimboe van Birma Nuchter portret van een kei-harde gangster Met revolverduels komt 't einde der desperado's Schiedam Fantastisch üilll TELEVISIE mJÈKÊÈm f WliHRBr HHi GEBREKKIG RAPPORT VAN STUDIE-COMMISSIE In Monopole Sterke Ursus en de leeuwen een typisfe Zie eri hoor nu beddenreparatié Doe het zeivers Gospel Singers bij Baptisten-gemeente Huizenveiling Monopole vertoont: D* Volkstuinen bij het Pr. Beatrixpark KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand molton dekens IN PASSAGE MONOPOLE-MA TINEES Koeriersters W. T. P. NIJENHUIS J. MOOR Een „ARGUS" bril „ARGUS" brillen... EEN VIERKAMERFLAT mmm m m WÊSSÊÊ C. MOLENAAR Broersvest 115 .Schiedam - Tel. 6 75 67 ERR ERRES Grote sortering OVERGORDIJNSTOFFEN W. A. VER WA.li EN /au Vraag advies en prijs aan 'v ZATERDAG 29 SEPT. 1962 f Advertentie t M.) SCHIEDAM, zaterdag: Het Is een wat merkwaardig rapport dat door de Studie commissie „Vrijetijdsbesteding" van de Scbledamse Gemeenschap ls uitgebracht en dat gisteren reeds door ons in hoofdzaak is gepubliceerd. Niet alleen merkwaardig door het feit dat het zo lang heeft geduurd voor het rapport is verschenen, want zo'n doorwrocht en wei-bestudeerd rapport is het toch niet, maar vooral merkwaar dig omdat in het rapport boud-weg wordt gesteld dat het gewenst is om de veelheid van (dus ai bestaande) activiteiten te bundelen en te overkoepelen in een op te rich ten S.G.-Seclie Vrijetijdsbesteding, «onder dat daarvoor ook maar één argument wordt aangevoerd! Het ligt natuurlek voor de hand dat zo'n Sectie ais overkoepelend orgaan deze reeds aanwezige activiteiten kan stimuleren, maar de commissie ver meldt dit met geen woord. Het wil ons voorkomen dat dit juist de essentie van het rapport had behoren te zijn. Men zou zelfs (als men zo onaardig zou willen zijn) deze conclusie van het rap port kunnen bestrijden uit de verdere ge gevens. Immers, er wordt toegegeven dat er reeds een veelheid van activiteiten be staat en meerdere verenigingen die zich met het besteden van de vrije tijd bezig houden. TJit de summiere enquête die gehouden is (en waaraan niet te veel waarde gehecht mag worden; niet zozeer door de beperktheid van opzet als wel door het te sterk gericht zijn op maar één groep. nl. leerlingen van één bedrijfs- school) blijkt toch al dat 80 procent van de ondervraagde jongens lid zijn van een of meer verenigingen en dus al iets doen in de vrije tijd. al is het dan ook in hoofd- zaak in een sport- of jeugdvereniging. Ook dr nevenvraag „Wat doet pa in z'n. vrije tijd?" brengt aan het licht dat de grote meerderheid van de vaders wel iets doet naast zijn gewone werk. Slechts, in 38 van de 246 gevallen bleef dat in het duister. Men kan het aanvechtbaar vin den of (zgsls opgegeven) „luieren" en „televisie-kijken", hoe aangenaam ook om de tijd door te brengen, nu wel ge rekend mag worden tot een vorm van besteding van de vrije tijd. Er zijn wel meer tegenstrijdigheden in het rapport. Het bezoeken van uitvoerin gen, concerten en lezingen' wordt een pas sieve besteding genoemd, maar het lid zijn van een culturele vereniging is ineens actief. Met het begrip „vrijetijdsbeste ding" wordt verder wat vreemd omge sprongen. Zo wordt in de lijst van ver enigingen die zich bewegen op het gebied van de vrijetijdsbesteding, het schilderen en tekenen wel gerekend tot de besteding van vrije tijd en bv. toneelspelen en musi ceren niet. Waarom is het beoefenen van de amateur-archeclogie een bezigheid voor de vrije tijd en het bezoeken van concerten niet; waarom worden in die lijst de bejaarden-bonden wél en (om een voorbeeld te noemen) de vakbewegingen niét genoemd. Of zou het zijn dat die ver enigingen al in een andere sectie van de S.G, zijn overkoepeld? Het wil ons voor komen dat al het werk in de bij de S.G. aangesloten verenigingen een vorm van vrijetijdsbesteding ïs, alleen het culturele niveau kan verschillen. zelf "-centrum kan van groot belang ïyn en In een behoefte voorzien. Voor de op geschoten jeugd, maar ook voor de vol wassenen. Vele huismoeders en -vaders zijn er toe overgegaan om dc huishoudelijke kar weitjes zélf op te knappen en dit niet meer aan de (moeilijk te krijgen) vaklie den over te laten. Behangen, schilderen, stofferen, tegels leggen, meubels repa reren, noem maar op, In 't rapport wordt dan ook in overweging gegeven om cur sussen te organiseren in het schilderen in huis, het verrichten van reparatiewerk zaamheden, het repareren van fietsen, bromfietsen, auto's en scooters, het zelf bouwen van radio- en. televisie!!)toestel len, zelf meubels en speelgoed maken, het verzorgen van de tuin en. van planten in huis, bloemschikken, aquariumverzorgen. patroontekenen en naaien, kookcursus sen. Mogelijk dat met Ier hand nemen van dergetyke -ursussen in een behoefte wordt voorzien. Maar het bHJft een open vraag of die verwoede „doe het zeivers" ook bereid zullen zijn een cursus te vol gen. Het kan In elk geval geprobeerd wor den. Het rapport suggereert om daarbij de plaatselijke en l&ndeljjke verenigingen In te schakelen die reeds op dit gebied actief zijn, maar ook bedrijven en de mid denstand, die voor het materiaal kunnen zorgen. Naast deze cursussen in handenarbeid, worden in het rapport ook genoemd cur sussen die zich op een meer intellectueel niveau bewegen. Zoals: muziekbeoefe ning, luïsteravonden met toelichting van platenconcerten, wat-er in de natuur eh aan het strand te vinden, is, kunstschil deren, tekenen en boetseren, kunstont- moetingen. Hierbij willen wc dan aan tekenen dat er reeds verenigingen zijn die dit werk, min of meer, ter hand ne-- men, met meer of minder belangstelling, Aardig is ook de suggestie om zo nu en dan cursusbijeenkomsten te houden over 'n bepaald onderwerp, bv. over de bouw, groei en ontwikkeling van de stad en omgeving (Waterweggebied, Deltawer ken) eventueel met excursies. Ook de suggestie In het rapport om de activiteiten door de sectie te doen Inlui den met het organiseren van een ten toonstelling, waarin alle mogelijkheden voor het besteden van de vrije tUd tot uit- drhkking worden gebracht, ls sympathiek. Enkele jaren geleden heeft de S.G.-ten- toonstelling „Werk onzer handen", zeer veel belangstelling gehad. Dat was wel een hobby-tentoonstelling, maar het idee zou das uitgebreid kunnen worden. Van 1 oktober af Los Vargas Quartet Espaono! Ofga Soccaras Cubaanse T eievlsïe Vedel te *Nadia Oosterse dansen Jean nette DaJana Moderne dansen Orkest Los5 Maliorquinos Maar naast deze kritiek willen we niet' ontkennen dat er ook waardevolle op merkingen worden gemaakt-in het rap port Zo ljjkt het ons zeer gunstig dat eens de nadruk wordt gelegd op het „Doe het zelf'-werk, Het aantal doe-het-zel- vers (vroeger zeiden we „knutselaars" en „huis-prutsers") neemt hand over hand toe. En wanneer de S.G. op dit gebied wal voorlichting, wat hulp en wat sti mulans kan geven, dan zijn wij het vol komen eens met de conclusie in het rap port „dan kan deze sectie tot grote bloei komen". Vooral de In het rapport voor gestelde oprichting van een „doe het SCHIEDAM! zaterdag. De Baptisten Gemeente Schiedam houdt zondag 30 sep tember jn gebouw „Irene" aan de Nieuwe Haven een bijzondere evangelisatie-sa menkomst. Hieraan zullen medewerken de Gospel Singers uit Eindhoven en Wiebe Zeilstra aan 't Thomasorgel Spre ker Is ds. R. Reiling. Aanvang 19 uur. SCHIEDAM, zaterdag. In de giste ren in gebouw Arcade gehouden huizen veiling door het 'notariskantoor Blaisse zijn biedingen uitgebracht op de volgen de panden; Kortlandstraat 6 staat op 3.000; Kortlandstraat 14 op 2.700 en Poulus Potterstraat 27 op 10.200. (Advcrten'ie l M i hoogstraat EEN tragisch persoonlijk accent beeft De rimboevechters van Birma (naar Charlton Ogbrun's oor logsroman Merrill's Marauders). Dc grijs- krullige held Jeff Chandler, die men hier heeft leren kennen als triomfator In tal van Indianenfilms, speelt er de rol In van een door de legerarts opgegeven vechtge- raal. Tegen het slot van dit barre Tweede Wereldoorlogsavontuur in Zuidoost-Azië sterft brigade-generaal Frank Merril, ge troffen door een hartaanval. Vlak na de voltooiing van de film, vermoedelijk ten gevolge van de overmatige inspanning, is filmacteur Chandler overleden. De rimboevechters van Birma is een film, die vooral duidelijk wil maken dat de oorlog in Azië voor de Amerikanen het tegendeel van een militaire wande ling is geweest. De zege wordt uiteinde lijk behaald met de verovering van het strategische, Jappen-steunpunt Myitkynia. Die overwinning kostte echter-bijna alles waartoe mensen in staat zijn. Samuel Fuller's film Is in zoverre een uitzondering op de Amerikaanse oorlogs- cineproduktie, dat zij toont hoeveel tra nen, wanhoop en uitputting het krijgsbe drijf van de militanten geëist heeft Ge neraal Merrill voerde het bevel over een troep van enkele duizenden vrijwilligers, die zich voor één duidelijke operatie had den opgegeven. Hij wist zijn gezag te handhaven toen de ijzeren noodzaak om ook na deze eerste opdracht dóór te gaan. zich opdrong. In de film komen wat sen timentele momentjes voor met een ge liefde muilezeL en edelaardige inboorlin gen. De hoofdindruk wordt echter be paald door het troosteloze, wanhopige, schijnbaar zinloze krijgsbedrijf: een ge vecht tegen kogels, maar ook tegen ziek ten, honger, pessimisme, uilputting. (MONOPOLE, Lm. zondag), SCHIEDAMSESINGEL 137-139, ROTTERDAM Apothekersnachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 83. Bellen bjj ongeval: GG en GD Tumiaan 60, tel. 59290 BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15. 7 en 9.15 uur: „Ursus, de Leeuwenkoning". Monopole. zaterdag 2, 7 en 9.15 uur en zondag 7 en 9.15 uur: „De Rimboe- vechters van Birma". Zondag 2 en 4.15 uur: „Het einde der Desperado's". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: Othello. „Het spook van Canterville". Wijkcentrum, 8 uar: Com. Samenwerking Gerepatrieerden. Voordrechts- en muziek-avond. SCHIEDAM, zaterdag. De gemeente is nog steeds bezig met het aanleggen van een nieuw volkstuinencomplex ten noor den van het Pr. Beatrix-park. Voor een tuin in dit complex komen in de eerste plaats in aanmerking de volkstuinders die van een ander tuintje zijn „verdre ven". Zo hebben tie tuinders die een tuin tje hebben gehad in het nu opgeheven complex in het park "Wilton aanzegging gehad dat zij nu een tuin in het nieuwe complex kunnen aanvragen. Daarbij is wel aangetekend dat in het nieuwe complex alleen huisjes van een 'oorgeschreven model worden toegelaten. De bouwkosten daarvan komen op 1.000, maar zijn op gemakkelijke wijze te betalen. SCHIEDAM, zaterdag. In spoedge vallen zijn dit weekend te raadplegen de volgende artsen: J. van Buren, Buys Bal- lolsingel 72, tel. 69061 en A. Q. C. Klomp, Juliana van Stolbergstraat 3. tel. 69952. Geopend is apotheek Van Westendorp, Singel 83, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. Amerikaanse film D e van de onderwereld (The rise and fall of „Legs" Diamond) brengt gangster dom puur ait het begin der twin tiger jaren, dat herinneringen oproept, zowel bewust als onbewust, aan het AI Capone-tudperk. Hier ls dan weer eens de meedogenloze en roekeloze gangster aan het werk, die ten koste van alle3 cn iedereen op grote schaal opereert. Deze film, geregisseerd door Budd Boetticher, heeft al direct de grote ver dienste. dat het beeld een voor zover mogelijk historisch betrouwbare in druk van het Amerika van de twintiger jaren blijft maken. De sfeer van authen ticiteit wordt nog verhoogd door de ver- Geref. kerk, Oosterkerk: 10 uur ds. H. D. Beukema (Schiebroek) cn 5 uur ds. P. B. Bvcraars; De Ark Kethel: 0,30 uur ds. J. Bovenberg (Geesteren) en 2-30 uur ds. Lever (Vlaardingen). Kantine S.C.F.10 ds. J. Couvée cn 5 uur ds. J, Bovenberg. De Goede Haaven: 10 uur ds. W. A. Krij ger en 5 uur ds. J. Couvée: Juliankerk: 10 uur ds. P. R. Everaars cn 5 uur ds. W. A. Krlj ger. Herv. Gem. Kethel. De Bank: 8.30 uur ds. J. E- L. Brummelkamp; Dorpskerk: 10 uur ds. J. E. L. Brummelkamp en 7 uur ds. J. G. Jansen. Ned. llerv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. C. v. d. Steen en 5 uur ds. K. J. Keijzer (Maassluis) Jeugddienst. Bethelkerk: 10 uur ds. J. D. Spallitg cn 5 uur ds. J. B. Smids. Opstandingskerk: 10 uur ds. A. Hoff man en 7 uur dr. L. J. Cazemier. Vredes- kerk: 9 en 10.45 uur ds. H. W. Hemmes en uur ds. J. E. L. Brummelkamp. Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene: i en 4 uur ds. A. J. Wijnmalen (Maar tensdijk). Evang. Luth, Gemeente: 10 uur ds. S. G. v. d. Haagen (H. Avondmaal). Lutherse kerk: Zaterdagavond 7.30 uur Oecum. Avondgebed. Ned. Prot. Bond: Westvest 92: 10.30 uur prof. dr. A. H. de Boer (Lelden). Qud-Kath. kerk. Dam 23: 10 uur Ponti ficale H. Mis door mgr. dr. A. Rinkel, 5.30 uur Vespers van Kerkwijding. Baptisten-gemeente: Gebouw Irene: 7 u. Bijzondere samenkomst o.I.v. ds. R. Reiling. Leger des Heils, Lange Haven 27: 10 uur Heiligings-samcnkomst en 7.30 uur Vcrlos- singssamenkomst. Gerrit Vcrboonstraat 6.45 uur OpenluchtsamenkomsL Alle samenkom sten o.i.v. brig. K. Wieringa en ma|. R. Reltsma. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 6.30 Wachttorenstudie, onderwerp: „De voorzeg ging over hem aan wie alle volken gehoor zaamheid zijn verschuldigd". Dinsdag 7.30 uur theocratische bedleningsschcol en dienst- vergadering. Oud-Geref. Gemeente, Lange Haven 97: l en 5 uur ds. H. Grïsnigt. Chr, Geref. Kerk. Kerkgebouw Warande hoek BJC.-laan: 10 en 5 uur ds. K. Kleisen CUtrecht). c h r I k werking van enkele filmopnamen, waar in men onder meer de arrestatie van Al Capone himself ziet In het zedelijk vlak is elke opsmuk vermeden; de rolprent geeft een ,,droge" opsomming van overvallen, schietpartijen en machtsverschuivingen in het misdaad syndicaat, waarbij een harde, mooie jon den steeds weer onverzettelijk terugkeert na een afstraffing en iedereen gebruikt om de heersende onderwereldkoning te onttronen. Zijn radicale gewetenloosheid stelt hem in staat veel te bereiken, maar op het toppunt van zijn macht gaat hij aan dit zelfde gebrek ten onder. Zijn getrouwen verlaten hem uit louter vrees en hij, die dacht niet gedood te kunnen worden, wordt door gehuurde moordenaars om het leven gebracht als de vrouw, die door hem is verraden, wraak neemt Ray Danton is de pure schurk en mooie jongen Legs Diamond, die met zijn bruut en doortastend optreden zowel me- deschurken als nette mensen terroriseert op een wijze, die de bioscoopbezoeker voortdurend in spanning houdt. Inderdaad een keiharde film. (MONOPOLE, maandag t.m. woensdag). (Advertentie IM.) meulen jubileum aanbieding GEBOREN: Jeanne M. d. v. J. Pleunes en R. Laven; Anne N. d. v. A. P. Zonne en H. Snikkers; Yvonne S. d. v. A. Gor dijn en M. J. Ebbelingbaus ook wel ge naamd Wïrxel;- Angelina M. d. v. G, E. Awondatu en A. Road; Johanna P. d, v, L. van der Touw en G. M. Otte. ONDERTROUWD: F. M. Barkeij, 21 j en C. M. Kapper, 20 j.; A. G. Bockkom, 22 j. en. S. F. van Dijk, 22 j_; H. van Buu- ren, 29 j. en A. M. C. van Abshoven, 21 j.; J. P. Kerklaan, 25 j. en J. M. Olsthoom, 22 j.: M. Klapwijk, 23 j. en M. M. G, Le- polder, 20 j.j J. H. Knauff. 28 j. en J. Har- leman. 27 j.; J. Krabbendam, 25 j. en M L. C. Nels, 21 j.; J. J. Lam, 22 j. en M. C. Offenberg, 24 j.; H. A. D. van der Meer, 28 j. en G. Zuldema, 21 j,; H. Noordijk, 25 j. en B. H. Hoenderkamp, 21 -j.; J. J. Schollen, 24 j. en T. van Giessen. 21 j.; van der Sluis, 18 j. en C. A. Picterse, 20 j.; "W. J, Vermeer, 24 j. en N. J. H. de Ronde, 23 j.; C. H. M. Vinke, 27 j. en A. M, P. Rademaker. 23 j.; E. A. R. Volk man. 22 j. en J. Winter, 22 j.; W. van der Wiel, 38 j. cn W. A. van der Wal, 36 j.; E. van de Wijngaarj, 23 j. en M. A. de Hoop, 25 j. GEHUWD: J. de Ridder, 22 j. en A Krol, 18 j.; A. F. Hoogendoorn, 26 j. en F. Beljaars. 21 j.; F. j. M. van Rossum, 20 j. en J. Brenkman, 18 j.; L, J. M, Lans bergen. 20 j. en M. van der Most, 18 j.; J. Burger, 23 j. en J, C„ Kroep, 18 j.; H. T. Streunding, 29 j. en M. Sonneveld, 24 j.; Als in deze winter de nachten onverwachts kouder worden» zorg dan dat er bi] U thuis ook een paar van die handige molton tussendekens in reserve liggen. Een fabrieksparcij mooie Molton dekens, geruwd als een wollen- deken.., geweven van prima garens, gaan wij Maandagmor gen om 9 uur verkopen voor speciale Jttbtleumprljs. Ais U hem gisteren kocht voor 3.50 betaalde U geen dubbeltje teveel maar vanaf Maandag morgen koopt U hem niet voor 3.50 maar voor nog géén twee guiden- Maandagmorgen om 9 uur (wij zijn altijd 's Maandagsmorgens open) begint de verkoop van deze molton 40 /A/2 dekens, 110 x 160 gfyff rn» «nni* 0 - Géérr tel. of schrift, int'. N. A. van Rees, 30 J. cn J. E. van der Windt, 28 j.; L. van 't Oor, 23 j. en P. J, van Deursen, 17 j.; W. C. Bos, 41 j. en H. C. Barthen, 44 j. ZONDER de hulp van pedagogen en psychologen wordt Ursus door «en aantal leeuwen tot een rondborstige, goudeerlijke en oersterke jongeman groot gebracht, nadat barbaren hem als zuige ling het bos in en zijn koninftlyke ouders de troon af hebben gejaagd. De onrecht matige bewindslieden zien dan In Ursus. de leeuwenkoning de wettige tr o onpr etendent. Zij trachten hem luid schreeuwend en met veel krijgshaftig vertoon bij voorbaat reeds van zijn aanspraken op de kroon af te brengen. Maar Ursus gaat er dan juist zin in krijgen. Als een Simson verslaat hij in zijn eentje hele vijandelijke divi sies, behandelt dikke kasteelmuren alsof het de wanden van een bouwval waren, neemt het dapper op tegen een tiental uitgehongerde hyena's en legt en passant nog vier levensgrote olifanten ter zijde. Dan staat hem niets meer in de weg om op zijn fel bevochten famiiiezetel als een bejubeld.vorst plaats te nemen. - (PASSAGE) Revolverduels en vuistslagen vor men de hoofdschotel van de western „Het Einde aer Desperado's". Het is een f One. ouderwetse Western, waarvan de liefhebbers zeker zullen genieten. Fred F. Sears heeft er de regie van. Het gaat om een beroemde -marshall. Pat Garrett, die zijn ambt vaarwel zegt om met een schone jonge weduwe te trouwen. Zij woont ir. Abilene, een ru moerig en gevaarlijk plaatsje. Daar raakt onze Pat al spoedig verwikkeld in allerlei revolverduels met bandieten onder aan voering van, een man die het allemaal groots aanpakt Zo wijlen deze bandieten een enorme overval plegen waarbij de gehele stad in bedwang gehouden moet worden. Grote groepen gangsters worden hierbij gebruikt, maar Pat, ook niet gek, haalt er tijdig een paar van zijn vroegere collega's bij, en gezamenlijk weten ze, na heel wat kruitdamp, schotengeknal en mokerslagen de zaak te klaren. Pat en zqn weduwe kunnen dan een nieuwe en rustiger toekomst opbouwen. Het geheel is met veel vaart verfilmd, een zo onont beerlijk element voor de goede Western Hier en daar vertoont Sears aardige stuk jes massa-regie en ook de gevechten zijn goed opgenomen. George Montgomery speelt op stoere wijze de hoofdrol, met naast hem Neville Brand, Buster Earp en Karin Booth, de figuren die we in vele westerns tegenkomen en het altüd wel. goed doen. (MONOPOLE, matinees).I Shave-dealer van Philishave Remington, Braun Slijpen, repareren, s morgens ge bracht. 's middags «laar. Slij perij, staaiwarenhandel Gé KJeyheeg. Nieuwstraat 43. te lefoon 6 J7 19 Personeel gevraagd De praktijk van wijlen arts. Burg. Knappertlaan 154, Schiedam, is overgenomen door arts Spreekuren blijven ongewijzigd. Voor hen die willen, bestaat gelegenheid tot omscholing bij Scheffers Apparaten bouw, J v. Riebeeckweg 15, Schiedam, tel 6 9? 85 Leerlingen, die *n goed vak man willen worden, meldt u bij Scheffers, Apparaten bouw J v, Riebeeckweg 15, Schiedam, telefoon 6 9285. GevrPlaatwerkers, bank. werkers, slijpers. Prima voor waarden aanwezig. Gebr. Scheffers Apparatenbouw, J v Riebeeckweg 15, Schie dam. telefoon 69285 Fotografie geeft alles wat u verlangt Moderne vorm Pittige kleuren Jeugdige modellen Aantrekkelijke prijzen Om er meer te hebben Voor pasfoto'» naar K var. Vu uren Hoogstraat 106. tel 667 20 lp één dag gereed ïtoli'ilm> vergeteD t ue auto maat staat voot u klaar Aiie soorten Cilms Foto K» van Vuuren Hoogstraat 166 Radio en televisie Televisietafel met een aparte afdeling voor radio en pick-up. Komt u eens binnen kijken bij Plate, Grote Markt 10-21, te Schie- Permanent weve Kapsalon Hêlène. de salon voor de betere permanent Stroomloos, voor ieder haar geschikt ƒ750. Hélène tiède permanent, de meest ideale natuurlijke permanent ƒ10. Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Hélène, Rem- brandtlaan 22, Schiedam, teL 6 71 70. - Diversen Laat uw spiraal vermaken tol modern opklap, ot kaoieloefl Pr una afwerking, als tueuw terug Het goed lcoopsie adres OUK Groe nendal I A tBroersveldpad) telefooD 6 7028 ma 18 uur telefoon 667 891 Ledikanten hutled: kanten kampeerbed. den enz. Kom eens pralen N.V. WERF GUSTO v/h Firma A. F. Smulders te Schiedam zoekt voor één bij haar werkzame ingenieur, wiens gezin bestaat uit 4 personen op goede stand te Schiedam, Rot terdam, Vlaardïngen of Delft. Te aanvaarden per 1 november '62. Huurprijs max. 200.p. maand Aanbiedingen, met omschrijving van de beschikbare woning worden gaarne ingewacht bij de afdeling Personeelszaken van de werf Gusto te Schiedam. GEMEENTE SCHIEDAM Op de afdeling „Bevolking, Militaire Zaken en Burgerlijke Stand" der secretarie van bovengenoem- - de gemeente kan worden geplaatst. Bezoldiging zal geschieden naar gelang van leeftijd en bekwaamheid. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, dienen binnen 10 dagen na verschijning dezer advertentie te worden ingezonden aan de afdeling .Personeels zaken" der gemeentesecretarie, Nieuwstraat 26 te Schiedam. tkXXXXXX>0NX>OOC-O<XK>-D<XXXxX>OOOOO<X>0-<XX>0 i lÉliilt «M Zie hoc rank, hoe slank, hoe weer galoos elegant de nieuwe Erres toestel len zjjn. En hoe ruim hefc beeldscherm is door de zachtgébogen, heldere omlijs ting. Hoor het verras ss end e resultaat van ingenieuze perfectie der Erres-technielc Eén druk op de knop en automatisch ontvangt U een briljant, stabiel en storingvrtf beeld - prachtig doortekend, haarscherp en toch fluweelzacht Brres televisie, tot in de kleinste details door- i dacht cn weloverwogen - fantastisch, 1 Kom oens bij ons langs voor een uitgebreide kleurenfolder en demonsiratie 59 cm beeld TV5636 UHF glanzend gepolitoerd notehout f 955,- In Zweeds naturel f 967.- TV 4625 UHF 4S cm beeldbuis Uitvoering in hoog- Slanzenfl gepolitoerd notebout f «75.- TV 5627 UHF 59 cm beeldbuis Uitvoering in hoog- glanzend gepolitoerd notch out 975.- In Zweeds naturel 987.- reeds vanaf 2.45 VOLLEDIGE WONINGINRICHTING Hoogstraat 184-186 - Schiedam Telefoon nummer 6 75 81 0RANJEGA1ERUII TEL. 67844/63844

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1