Ongeslagen D.R.Z. blijft aan de kop S.F.C. houdt het gevreesde Tediro op afstand: 3-1 Ds. H. W. Hemmes bij jubileum gehuldigd Begroting sluitend nylon damesjack QQ Drukbezochte receptie y.Y.V.-Schiedam heeft weer een eigen bestuur Arbiter schopt een speler! VOETBAL IN SCHIEDAM DHS van slag af tegen VDL Fraai herstel van PPSC tegen sterk Vlaardingen rok21° Grote stapel balen jute en katoen in brand Voor 1963: 95 Coop. DES: f 800 voor het CAB Bazaar ten bate van Lutherse kerk Nieuwe stadskaarl uitgegeven Tdt Wie heeft iets verloren Afdelings-voetbal Bromfietser met hoofd door ruit ZATERDAG- VOETBAL DHS-VDL 0-2 Martinit-Holl.diaan 3-2 SFC-Tedivo 3-1 Demos-DRL 3-2 Voetballer bij val gewond Brommer in brand Kolendiefstal CHEMISCH rlSEitHGEH 4.5 ïmsmrn Bij Breeuwwerkfabriek Wethouders- verkiezing Zakelijke en politieke basis Excelsior-nieuws Voor het eerst sedert 1954 SCHIEDAM meesterlijk! Gl fll ^^üüaÉEiti MAANDAG 1 OKT. 1962 SCHIEDAM, maandag Vele vrienden en relaties Lebben zaterdagmiddag: in ge bouw Irene van hun waardering voor de Ned. Hcrv. predikant ds. H. W. Hemmes doen blijken. Ter gelegenheid van het zilveren ambtsjubileum van «ls. Hemmes is In Irene een receptie gehouden die grote belangstelling trok. Vanaf vier uur tot na half zes hebben honderden hun gelukwensen aan ds. Hemmes en zijn ge zin aangeboden. Tal van bloemstukken hebben de zaal een fleurige aanblik ge geven. Voor de kerkvoogdij heeft drs. J. Bunt- jer waarderende woorden gesproken die hij vergezeld deed gaan van een envelop met inhoud. De heer Buntjer wees op de kenmerkende bescheidenheid van de ju bilaris. „U heeft alleen bet Woord willen dienen en dat heeft U opgewekt gedaan. Onze gemeente heeft de behoefte te ge denken de wijze waarop u herder cn le raar is geweest. De gemeente prijst zich dan ook gelukkig dat bij uw benoeming de goede keuze is gedaan". Spreker ver zacht de envelop met inhoud te willen aanvaarden als symbool van dankbaar heid. Tot mevrouw Hemmes zei de heer Buntjer dat zij steeds goed heeft aange vuld wat haar plaats is naast de predi kant. „U heeft heel wat gedaan voor de gemeente", zei drs. Buntjer die haar als dank bloemen aanbood. Een lange rij van bezoekers heeft daarna acte de pre sence gegeven, hieronder waren, predi kanten van de Ned. Hcrv. Kerk maar ook van de andere kerken. Zaterdagavond is ds. Hemmes nog in Intieme kring gehuldigd. Toen sprak nota ris P. Schaberg vele waarderende woor den over de persoon van de jubilaris. Hij stelde dat deze zich ook in de burgerlijke gemeente goed heeft ingewerkt en slechts node gemist zou worden. Ook hij bood een envelop met inhoud aan. Namens de kerkeraad sprak de heer C. Rutteman die opmerkte dat ds. Hemmes de verga deringen steeds zo prettig heeft geleid De heer S. Bijl merkte op dat het juist (AdDertentie IM.) meulen jubileum aanbieding Voor hen, die binnenkort toch aan nieuwe gordijnen toe zijn, fs dit een aanbieding om nooit te vergeten' Vensterval van franse filet; gemaakt van. 100% "katoenen' "garens, met Ingeweven dessins en leuke Uitgewerkte rand, die voor 1,75 niet.te duur is.' Duizenden" meters liggen er .morgenopllte wachten,- 40 cm hoog, een sieraad voor Uw .vensters; voor nog géén tachtig 'cent per meter. is geweest dat Schiedam de predikant vijftien jaar geleden van Rotterdam, naar bier heeft gevraagd. Hij roemde de goede verstandhouding. Mevrouw Hemmes is waarderend toegesproken door mevrouw Schaberg. De jubileumviering is ook bij gewoond door een ouderling uit de eerste gemeente van de jubilaris, n.L uit het verre Nes In Friesland. SCHIEDAM, maandag Het Comité Auto- en Boottochtjes voor min dervaliden in Schiedam heeft van het bestuur van de Jubilerende Coöperatie Door Eendracht Sterk een bedrag van ƒ801,50 ontvangen. Zoals bekend heeft de Coöp, D.E.S. de wens te kennen gegeven bij de jubileum- receptie geen bloemen te ontvangen, met het verzoek der daarvoor bestemde gel den op haar giro-rekening te storten ter bestemming voor een sociaal doel, In dit geval het C.AJB, De voorzitter van het CA.B., de heer T. Shcuddebeurs heeft de Coop. D.E.S. dank gebracht voor deze mooie geste en de hoop uitgesproken dat dit voorbeeld navolging zou mogen vinden bij de vie ring van andere bedrijfs-jubllea- Apoihekersnachtdianst; Aptheek Westendorp, Singel 83. Bellen bij ongeval: GG en GD, Tuïnïaan 80, tel. 59290. RR Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur, woens dag 14 tot 17 en IS tot 21 uur, don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur, woensdag 19 tot 26 u., vrijdag 14 tol 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 1017 uur, "s zon dags 1217 uur; Eigen verzamelingen en „Uw stad in uw Museum", Passage, 2 en 8.11 wenkoning". 3r; „Ursus, de Leeu- ,,De Schrik van SCHIEDAM, maandag De Lutherse jeugd-organisatic en de Dameskrans or ganiseren ln de kerk (Ingang door het poortje aan de Oranjestraat) een bazaar ten bate van de kerkrestauratie. De ba zaar. die vrij toegankelijk is, is geopend op donderdag en vrijdag 4 en 5 oktober van 2—-5 en 19.30 tot 22.30 uur en zater dag van 1012 en 2—5 uur. Er zijn diverse attracties als schieten, ballen gooien, touwtje-trekken grabbelton, hengelen, tombola, enz. en verkoop van levensmiddelen, handwerkjes en speel goed. Er is verder een thee-schenkerij. SCHIEDAM maandag De Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer in Schie dam heeft een nieuw bestuur gekregen, bestaande uit dc heren J. van Pelt, voor zitter; J. Wans ink. secretaris; A. Sonne- veld jr., penningmeester en P. Groenen- daal, alg. secundus. Het vorige V.V.V.- bestuur was door omstandigheden ge dwongen tot aftreden, waarbij de taak aan het Dagelijks Bestuur van de Schie- damse Gemeenschap ls teruggegeven. Maar aan deze situatie Is thans een einde gekomen en reeds zijn besprekingen Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze franse filet vensterval,. •40 cm hoog, per' meter voor Cêin 'ttT. of schrift, btit. Te bevragen aan bet Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9.00 en 12.30 uur en 2.00 en 6.00 uur: herenoverhemd; ceintuur; 2 contactsleutels; 1 passer in etui; zakmes. Te bevragen bij de vinders: kinderbril, Directiekeet MUWI, op het oude Hermes- veld; bankbiljet. Van Alphen, tiaar din ger dijk 55; dameshorloge, S, Veringmeier, Plein Eendracht 35a; damespolshorloge met rekband, Kreeft, Russischestraat 40a, Rotterdam; doublé broche, A, Jonkman, Hoofdstraat 185 13- broche, T. Korevaar, van Leeuwenhoeckstraat 9a; leesboek, Hoogstad, van Heuven Goedhartstraat 54; damesregenjas, A. Veters, Aleldastraat 68; jongensjas, mej. Timmerman, Fabri- straat 69a; dameshandschoenen. Pak, Stationsstaart 19b; jack, J. Hoogenboom, J. Oudegeeststraat 23; zwembroek en handdoek, Smit, Willemskade 45; kinder laarsje (links), v. Kuijeren, Chr. Huijgen- straat 6a- jongensjas, K. Heeze. J. Oude geeststraat 21; lederen bak T. den Uiji, Rotterdamsedijk 204a; groene autostep, P. J. Rebers, KL Katerstraat 152. Bij Demos 2-RDM 2 SCHIEDAM, maandag Het komt op de Nederlandse sportvelden helaas meer malen voor dat een scheidsrechter mis handeld wordt. Doch Schiedam heeft de primeur, bij de wedstrijd Demos2RDM 2 dat een scheidsrechter een speler ecu schop geeft! Het gevolg was dat de wed strijd-in de 42e minuut gestaakt werd. Toen een schot van de Demos-links- buiten door de RDM-keeper werd ge stopt, maakte de Schledamse rechtshalf H. J. Berger daar een opmerking over aan het adres van zijn clubgenoot, welke vergezeld ging van. een stevige kracht term. De Rotterdamse arbiter F. Brand vond deze opmerking zo onheus dat hij Berger een schop tegen de schenen gaf. Waarop beide heren enige onenigheid kregen en beiden naar het kleedlokaal hepen. De wedstrijd werd gestaakt. Bestuursleden van beide verenigingen hebben de heer Brand nog willen over halen om de wedstrijd verder te leiden, doch tevergeefs. RDM bood zelfs aan met tien man verder te spelen. De straf- eommissïe zal nu moeten uitmaken wie er in dit geval te straffen valt. gaande om hef V.V.V .-werk voor het toe- ristenseizocn 1963 zo goed mogelijk voor te bereiden. Verder kan gemeld werden dat door de V.V.V. een nieuwe stadsplattegrond omloop is gebracht, vooral bedoeld als informatie voor de vreemdelingen die onze stad bezoeken. Dit is een aanmerke lijk verbeterde uitgave, vergeleken bij de vorige V.V.V.-pIattegronden. Het be langrijkste winstpunt is wel, dat nu alle' straatnamen in de stad op de kaart ver meld staan, terwijl op de oude kaart alleen de belangrijkste aangegeven wa ren, Een andere noviteit is dat ook de sportvelden van de sportverenigingen vermeld slaan, zulks ten gerieve van de vele sportbeoefenaren die hier wedstrij den komen spelen. Ook de gegevens aan gaande de verbindingen van het open bare vervoer zijn wat uitgebreider ver meld. Deze kaart is niet bedoeld als folder voor onze gemeente; hij dient slechts als SCHIEDAM. Vhaandag In het afde- meerd dat SVDP nog ILngs voetbal behalen reeds enkele Scbfe- - - - dams© fc-zreteklassera al lndnikwekker.de resultaten. Zo blijft DRZ na een 1—0 ze ge op een wilskrachtig Oud-Beyerland nog ongeslagen aan kop. TJrsus presteer de het om kanshebber Noorderkwartier met 1—3 te kloppen. In de derby Schie dam—Schledamse Boys ging het zoals te verwachten was tussen de ervaring van Schiedam en het enthousiasme van Schle damse Boys. Het doorzettingsvermogen van de Boys werd beloond met 12. Het team van Wilton Fyenoord is de goede vorm nog kwfjt. Ditmaal verloren de scheepsbouwers met 0—5 van een beslist met sterk SVDP. Ook met SVDPW gaat het nog niet best. In Bolnes won de club van die naam met 2—0, DRZ-Oud.-Beyerland 1-0 DRZ was voortdurend in de aanval maar de goede kansen konden niet wor den benut In de vijftiende minuut maak te Rissema hands in het strafschopgebied. De strafschop werd tegen de deklat ge schoten en doelman Henk Zonneveld stompte het leer tot hoekschop. In de dertigste minuut kreeg Zeeman een bal van een 'tegenstander, hij lanceerde Koos Wigmans die raak schoot. In de tweede helft heeft Oud-Beyeriand energiek voor de gelijkmaker gestreden maar de verde diging van de Schiedammers hield stand. DRZ heeft nog enkele geblesseerden maar de buitenspeler De Nijs bleek alweer her steld. Boines-SVDPW 2-0 Het heeft de roodwitten niet meege zeten. Zo goed startte Bolnes dat de thuis club reeds voor rust een 2—0 voorsprong had. Het heeft de gastheren daarna niet veel moeite gekost de winst te consoli deren. Bij elke aanval konden de verde digers goed ingrijpen, SVDP-WF 5-0 Met Wilton jFyenoord gaat het nog niet goed, In de voorhoede stonden nu vier invallers opgesteld. Na tien minuten stond WF als met 20 achter, toen misten de Schiedammers een strafschop en daarna bleek het Schiedamse team 20 gedepri- oriëntatiemiddel voor vreemdelingen in onze stad. Wel zijn de kaarten in ruime mate verstrekt aan de politie, die er bij het geven van inlichtingen gebruik van kan maken. Bezoekers krijgen de platte grond gratis verstrekt als service van de V.V.V. Schiedammers die ook zo'n platte grond willen hebben (want ze zijn wel erg handig kunnen deze bij de V.V.V. kopen voor ƒ0.25. voor rust de*stand op 40 kon brengen. In de tweede belft doelpuntte SVDP nog eenmaal. Schiedam-Schied. Boys 1-2 Zoals te verwachten was voetbalde Schiedam wel beter in deze derby maar Schiedamse Boys bleek de felste. Toch verloor Schiedam vrij ongelukkig omdat Falen tijn twee minuten voor tijd een strafschop mistte. 2n dc eerste helft waag den de schutters aan beide zijden ver geefs hun geluk. In de vijfde minuut van de tweede helft schoot de rechtsbuiten van Schiedamse Boys raak. Toen rechts buiten Ozephius in de 22e minuut de ge lijkmaker inschoot zag het er naar uit dat Schiedam de winst ging halen. Een hard schot dat doelman Jan van der Reep liet vallen werd Schiedam noodlottig (12). Wel trok Schiedam naar de an dere zijde maar de h.,Gdsbal in het straf schopgebied leverde dc zwartwitten met de verdiende gelijkmaker op. Noordcrkw.-Ursiis 1-3 Tegen het sterke Noorderkwartier heeft Ursus geen vrees getoond. Wel namen de Rotterdammers reeds in de eerste minuut de voorsprong maar geleidelijk veroverde Ursus het terrein- Na een half uur schoot Ou wens een voorzet van Mari Huigen in. Met wind mee was Ursus in de tweede helft de baas. In de vijftiende minuut schoot Henk Verwey uit een pass van Mari Huigen in. Nog geen kwartier later had Ursus de 13 zege toen de gehele voorhoede goed combinerend een stuwen de Jan van Strien zag doelpunten. SCHIEDAM, maandag Op de hoofd weg door het Sportpark Harga, bij de kruising met de weg naar de velden van Hermes/DVS, is zondagmiddag bij het uitgaan van de voetbalwedstrijd, de 20- jarige bromfietsrijder H.P.K. in volle vaart in botsing gekomen met een van rechts komende auto van de heer H. V, J. De bromfietser sloeg over het stuur heen met het hoofd door een ruit van de auto en liep ernstige verwondingen aan het gezicht en vermoedelijk een hersenschud ding op. Hij is in het gemeenteziekenhuis opgenomen. De 7-jarige Peter H.. die op de duo van de brommer zat, viel ook maar liep geen letsel op. De bromfiets werd aan de voorzijde zwaar beschadigd. SCHIEDAM, maandag De prestaties van de Schledamse vierdeklassers zijn In SCHIEDAM, maandag Slechts PPSC behaalde dc winst. De stadgenoten heb ben zich tegen het sterke Vlaardingen goed hersteld van de tegenslag l>fj SNS. Met uitstekend voetbal schoten de Schie dammers de huren, die tot de favorieten van de eerste klas behoren, naar een 30 nederlaag. Vrij ongelukkig verloor HBSS. De oranjehemden hebben het doel van KWH wel steeds bekeken maar deson danks stond het vizier zo onzuiver dat KWH met een 20 zege de fortuinlyk- ste macht zijn. Ook bij GSS ontbreekt de stootkracht In de aanval zodat een lang durig Schiedams overwicht tegen DOS '32 in een 0I nederlaag moest resulteren. KWH-HBSS 2-0 Hoewel RWH in de eerste helft het overwicht had werd er niet gescoord. In tweede helft heeft HBSS voortdurend het houtwerk bewerkt en toen scoorde RWH tegen de verhouding in wel. HBSS nam in deze periode zelfs twee hoek schoppen tegen RWH eenmaal maar de gastheren schoten tweemaal raak. Good old Chris Scheffers heeft in de tweede helft als invaller voor Mulder 2ijn waarde voor HBSS bewezen. Zijn inzet ten raakten echter de keeperskooL In de zesde minuut schoot linksbuiten Voor man van RWH raak met een voorzet van links. Drie minuten later schoot rechts buiten Vle gaart uit een aanval van rechts in. Ondanks aanvallen van HBSS bleef het 2—0. PPSC-Vlaardiiigen 3-0 Wegens een blessure van H. Groen stond Jan Teeuw ditmaal rechtshalf en'op. B. van Pelt spil In het begin kwamen beide teams tot aanvallen maar in de tiende minuut kon rechtsbuiten G. Groen PP de voorsprong geven. Goed verdedi-' gen van de Schiedamse defensie hield' de stand tot na de rust op 10. In de tweede helft kreeg Vlaardingen het heel moeilijk. Uit een overwicht bracht H. De geling de stand na een kwartier op 2—0. Vooral Piet van Veen zette met prachtige passes de aanvalslinie steeds aan het werk, In de 25c minuut lanceerde Piet van Veen G. Groen en het werd 30. Even dreigde dc verhouding onaange naam tc worden toen de middenvoor van Vlaardingen wegens natrappen het veld werd uitgezonden. In de 35e minuut maakte Van Pelt in het strafschopgebied free kick maar doelman Jungerius stopte de strafschop bekwaam. GSS-DOS '32 0-1 De vroeger zo schotvaardige voorhoede van GSS is machteloos geworden. Steeds zijn de Gustomanncn in de aanval ge weest maar tot doelpunten konden de Schiedammers niet komen. Diverse kan sen, o.s. met schoten van Wessels. bleven onbenut Bij een uitval scoorde DOS '32 in de dertigste minuut het enige doeL punt De Schiedamse doelman was te ver uitgelopen en de boogbal verdween over zijn hoofd naar het doel. In de tweede helft stond GSS voor het doel van DOS '32 met als gevolg dat de Uitvallen van de bezoekers niet zonder gevaar waren. De Rotterdamse doelman, het houtwerk cn slechte schieten leverden GSS niets ^tijgende Ijjn. SFC presteerde het zelfs de kamp 1 oenskandidaat Tediro met 3X te slaan. In eigen huis won Demos met 32 van DRL. Martlnit won met dezelfde cij fers van De Hollandiaan. DHS stelt de aanhang voor raadsels. De geelzwarten speelden een bar slechte party tegen een elnlg imponerende tegenstander, het werd een 02 nederlaag tegen VDL. Verdiend heeft DHS met 02 verloren. De Schiedammers startten goed. Het ge luk was niet met DHS. Roozen schoot een. vrije kans over de lat, kort daarna geselde een vliegend schot van Roeters de deklat. Ondanks vele kansen bleven doelpunten uit. Bij de weinige tegenaan vallen van VDL bleek de Schiedamse verdediging niet in goede vorm. In dt twintigste minuut ondernam de links binnen. van VDL een soïorash (0—1). Toen twaalf minuten later linksachter Van der Gijp een fout maakte kon VDL de stand op 02 brengen. In de tweede helft heeft DHS meer tegen zichzelf dan tegen de tegenstander gestreden. De stad genoten bleven van slag af zodat de strijd zich in hoofdzaak op het middenveld bleef afspelen. In een harde wedstrijd heeft Martinït goed stand gehouden tegen een energiek De Hollandiaan. Toen linksbuiten Kop penhagen in de zevende minuut ongeoor loofd werd aangevallen schoot deze spe ler de strafschop in. Even later werd een inzet van H. J. Post keurig gestopt. Uit een voorzet van Van Veen kopte Post naast. In de dertigste minuut zette Kop penhagen goed voor en Van Veen schoot het tweede doelpunt in. Bij de aanvallen in de tweede helft greep de doelman steeds goed in. In de vijftiende minuut bracht Hoogenboom de stand op 3—0 uit een voorzet van Koppenhagen. Twintig minuten voor tijd verzuimde de defensie in te grijpen en Groeneveld bracht de stand op 3—1. Middenvoor Van Eek kon daarna scoren maar het felle offensief De Hollandiaan leverde de gelijk maker niet op. Spannend en sportief was het duel van SFC tegen het ongeslagen Tediro, De Rotterdammers maakten kennis met de goede techniek van SFC. In de vijfde minuut scoorde Rinus Schell op een pass van Offerman, Nog geen minuut later schoot linksbinnen. Van der Steen de gelijkmaker in. Even voor rust ontstond er een misverstand in de Rotterdamse defensie en tergend rolde de bal in doeL In de tweede helft heeft de Schiedamse ingegrepen. Goed gesteund door de ver dediging bleef SFC op 2—1 en toen daar na Klein nog kon scoren had SFC de volle winst in banden. In een aardige wedstrijd bleek Demos technisch de beste. Middenvoor C. Tet- teroo zag zijn schot in de twaalfde mi nuut wel gestopt maar hij rende door alsnog in te schieten. De vreugde duurde kort want prompt schoot de mid denvoor van De Rotterdamse Leeuw van links in. In de tiende minuut voor rust lanceerde de Schiedamse rechtshalf de rechtsbuiten en uit de voorzet kopte C. H. Tetteroo in. Reeds in de eerste mi nuut van de tweede helft maakte DRL van links op goede wijze gelijk maar Demos sloeg nogmaals terug. De defen sie van DRL hield lang stand totdat C. Tetteroo twintig minuten voor tijd van twintig meter een keihard schot loste (3-2). SCHIEDAM, maandag Bij de junio renvoetbalwedstrijd SVV—Overmaas is de SW-cr C. Uijl gewond geraakt Na een botsing met een tegenspeler kwam hij ongelukkig te vallen, waarbij hij een schouderfractuur opliep. Hij is in het ge meenteziekenhuis opgenomen. SCHIEDAM, maandag De heer G. J. O. uit de Van Dijckstraat deed aan gifte dat zaterdagnacht zijn voor de wo ning staande bromfiets in brand was ge raakt. Bij zijn afwezigheid heeft een buurman het vuur met zand geblust. De oorzaak van de brand is onbekend, maar opvallend is dat de dop van de benzine tank is verdwenen. De bromfiets liep gro te schade op. f Advertentie LM.) m a nfe Icostnum, damesmantel pulIover,vesf, jumper^ 50 blouse 215 pantalon 230 colber»295 jupoit^SO deux-pièies hersneoiluum, winterjas, regenjas £25 SCHIEDAM, maandag Een grote stapel balen katoen en jute die voor de Breeuwwerkfabriek N.V. op de Joswal langs de LVesterkade was opgeslagen, eigendom van de fabriek, is zondagavond In brand geraakt. Daar de balen, samen ongeveer 300 ton, met dekkleden waren afgedekt, kon het vuur zich makkelijk verspreiden en in een minimum van tijd stond dan ook een groot deel van de stapel in felle gloed. De Schiedamse brandweer rukte o.Lv. de commandant J. de Jager met groot materiaal uit en met twaalf stralen werd water gegeven, zodat het vuur spoedig ge smoord was. Maar het brandbare materi aal bleef doorsmeulen. zodat de stapel uit elkaar gehaald moest worden. Het na- blussingswerk heeft nog geruime tijd in beslag genomen. De oorzaak is nog niet vastgesteld, maar (Van onze correspondent) MAASSLUIS, maandag In de vrij dagavond gehouden ledenvergadering van de Partij „van de Arbeid is de jongste wethoudersverkïeziag te Maassluis aan de orde geweest Zoals bekend moest CHU-wethouder plaats maken voor Anti-Rev. kandidaat, dank zij de steun van de Partij van de Arbeid. De fractie-voorzitter van de Partij de Arbeid, de heer J. Smit, schetste in deze vergadering ondermeer de gang van zaken rondom het overleg in het kader van de wethoudersverkiezing. Het over leg, dat was uitgegaan van de ARP, CHU en WD, leidde er toe na zeer veel overleg dat de raadsfractie van de An ti-Rev, Partij kon instemmen met de wensen van de Partij van de Arbeid, Het overleg met de fractie van de CHU leidde daar met toe. Spreker zei, dat het voor de fractie van de Partij van de Arbeid te riskant was om met de toezeggingen van de CHU de wethoudersverkiezing te hou den. Besloten werd elkanders kandidaten' ARP en PvdA te steunen, zuiver op zakelijke en politieke basis. (Van c correspondent) MAASSLUIS, maandag In de lijn der verwachtingen verloor Exeelsior/M van Zwaluwen (20). Het andere KNVB-elf. tal Excelsior 2 ging op de goede weg voort en won met 1O van Zwart Wit 2. Uit de vijf gespeelde wedstrijden hebben de Excelsior-reserves nu acht punten behaald. het is niet onmogelijk, dat met luciferi .spelende kinderen hier de hand in heb ben gehad. Ook de omvang van de schade - staat nog niet vast, maar deze wordt door verzekering gedekt Echter niet de ver brande dekkleden. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, maandag - Voor het eerst sedert 1954 heelt Maassluis een sluitende begroting. De gewone dienst geelt op de primitieve begroting, voor 1963 een bedrag aan debet- en creditzijde van 9 "36.116,47 (inclusief de verreken post), waarin een bedrag voor onvoor ziene uitgaven van ƒ50.085,06. De begrotingen voor de jaren 1955 tot en met 1961 vertoonden alle aanzienlijke tekorten. Sedert 1957 kwam hierin ge leidelijk verbetering. De begroting 1962 kon afgesleten, worden met een aanvaard baar tekort van 99.000,—. Een winstpunt noemt het college van b. en w, het in zijn geleidebrief, dat bin nen het raam van een sluitende begroting het hoger toezicht in het algemeen min der bezwaar maakt tegen bepaalde inves teringen. Het college heeft zich by de samenstel ling van de begroting op het standpunt gesteld, dat de ultgavenpolitïek met voor zichtigheid moet worden gevoerd. Alle levende wensen tot verbetering c.q. uit breiding van het gemeentelijke verzor gingsgebied konden daarom nog niet wor den gehonoreerd. De uitgaven voor openbare werken zün vrij sterk gestegen (met ƒ91.000, In de begroting is rekening gehouden met een verhoging van de salariëring van J; ambtenaren. De schuldpositie van Maassluis bestaat naar raming per 1 janua 1963 uit ƒ25.079.877,92 aan onderhandse leningen en ƒ12.190.409,05 rijksvoorschotten plus ƒ250.000,vlottende schuld. DAMESMODES 1962—1963 Voor 't herat- en winter seizoen modieuze japon nen, deux-pièces, rokken, jumpers, vesten en biou. ses in moderne stoffen en tinten, in zuiver wollen jersey, wevenit, shetland- wol, trevira en alpacca. zijd.e Zie onze etalage en collectie Big-Ben en Fal con nylon damesregen jassen. Steeds voorradig 1 W. V. d. BURG LANGE KEHKSTR. 1& Schiedam Teïef. 6 61 25 1 SCHIEDAM, maandag De kolen handelaar L. L. deed aangifte van de dief stal van vier zakken van elk een half mud antraciet van een vrachtauto, die *s nachts doelman Gijzen enkele malen uitstekend in de Huygensstraat had gestaan. Te koop aangeboden Linnenkasten enkel leg 119. Kleine linnekast voor f91. Alleen bij Plate, Grote Markt 19-21 te Schiedam, verkrijgbaar. Een stoere, sportlave verschijning met turhO-ge» koelde motor en stalen frame In aantrekkelijke kleu rencombinaties. Prijzen vanaf f 645.» inclusief alle accessoires. Kom eens kijken en proefrijden bij: Afd. Motoren: ST. LIDUINASTR. 52 Telefoon 64313 Swammerd omsingel 25 Telefoon 665 48 Betaling desgewenst in overleg. capuchon - isothermyl voering - reversible ruitstikselj VLP M *<11 - - «s\ ;v-„?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1