'Vrijbuiter rijdend zonder licht of rem VOETBAL: Excelsior moet van de laatste plaats loskomen 'Koopman' zwom in het geld dankzij valse contracten Duitse bakker opent de Banketfabriek v. d. Vlies W.-Duitsland belemmert transito van kolen over Nederlandse zeehavens Toonkunst-concert van RPliO met D. de Reus Winterprogram van NIVON Geldschieters f166.000kwijt Grote Ylaardingse dammers Bouw hal van GSW begint volgende week Vrije zaterdag voor herv. scholen werven nemen Nederlandse deel in Portugese werf Koeriersters x'5 VOOR DE KANTONRECHTER Comité Kon. Bezoek ontbonden Burgerlijke Stand Lager KNVB „Goede" relatie uil oorlogsjaren Wie heeft iels verloren DIEFSTAL W erelddierendag met collecte Bromfietser week uit voor zand op de weg OFFICIER VAN JUSTITIE EIST DRIE JAAR Eend uit Moskou geniet niet lang van vrijheid Kamers van Koophandel klagen: Anderhalve dag Wegaf sluiting De commissaris vertelt... „De Naamlozen van 1943" SCHIEDAM AFSLAG DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS DONDERDAG 4 OKT. 1962 SCHIEDAM, donderdag: De substi tuut-officier bij bet kantongerecht te Schiedam betitelde hem als: „een levens gevaarlijke vrijbuiter die alle normen; met voelen treedt. Wie rijdt er nu s avonds laat over straat op volle snelheid tonder koplicht, het voertuig had dan wel een knallende uitlaat, maar dat i* het enige waarmee bij zjjn komst aan kondigt". De achttienjarige verdachte J. J. B. vertelde dat hU de oude bromfiets had gekocht voor vliftig gulden. Het voertuig -was in beslag genomen en werd verbeurd verklaard. B. had in «3e Over- •chiesestraat gereden zonder koplicht, zonder deugdelijke rem, met slechte han den, hU had veel te links gereden by de bocht naar de Broesvest en hij had met het vehikel over het trottoir gereden. Beurt voor beurt namen de heren achter de groene tafel de overtredingen onder de loep om tenslotte mede te delen dal zU de feiten op totaal 62,50 boete heb- ben begroot. De ruitenwisser van de Haagse chauf feur A. van der H. moest met touwtjes •worden bewogen. Dat achtte de officier van justitie een vreemde handeling, maai de verdachte vertelde voor de kanton rechter dat het motortje vaii do ruiten wisser even. kapot was. De auto was niet oud. Uit. 1960 of zo, maar de remmen werkten niet best, de banden zouden versleten zijn. de claxon functioneerde niet. De officier wilde „deze nieuwe wa gen dan toch wel aan het verkeer ont trekken". Zo ver ging de kantonrechter mr, p.B. Cos niet, hij wilde de auto in dit geval nu nog teruggeven maar drie boetes van vijftien gulden en een van dertig gulden, in totaal 75, vormen bel zoenoffer. Samen standen ze voor de kantonrech ter, deze vond het wat vreemd dat ze beiden reageerden op dezelfde naam. „O, Jullie zijn zeker een tweeling". Dat wa ren ze, maar het was moeilijk uitrekenen hoeveel jongens er nog meer „het spel gespeeld hadden, al voort-schoppende de bal op de openbare weg". Henk en Pie- ter, beiden achttien jaar oud, beiden dis tillateursknechts zeiden dat zij beiden tegen drie jongens gevoetbald hadden op het plantsoen bij de Singel. De balie glimlachte en mild maakte de officier er voor leder een rijksdaalder boete van met als restrictie dat de bal zal worden teruggegeven. Op een papiertje heeft de verdachte geschreven bij welke bank hij werkt en het was wel nodig dat dit niet openbaar wordt want de verdachte deelde mee dat hij misschien wel procuratiehouder zal officier cn de kantonrechter begreep niet dat een man met een dergelijke functie *s avonds als kelner kan werken en dan regelmatig dronken kan worden. „Och, het is een hobby van me", zei de ver dachte die ontkende achter het stuur te hebben gezeten. „Aan het stuur wel, van een fiets" verduidelijkte mr. Cos. Het werd honderd gulden boete, waarvan zestig gulden voorwaardelijk neet de be paling dat verdachte jn twee jaar geen bezoek mag brengen aan een „vergun ningslokaliteit". Hij mag nog wel in ca fetaria's komen. Apothekersnachtdienst. Apotheek Van Westendorp, Singel 33. Bellen bü ongeval: GG en GD, Tuinlaan 80, teL 59290. BK Leeszaal en Bibliotheek Dam, ge opend: maandag 10 tot 21 uur, woens dag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, don derdag 10 tot 17 uur; vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur. Filiaal Singel, open maandag 14 tot 17.30 en 19 tot 20 uur, woensdag 19 tot 2C u„ vrijdag li tol 17.30 en 19 tot 20 uur. Stedelijk Museum: 10—11 uur, 's zon dags 12—17 uur: Eigen verzamelingen eu „Uw stad ia uw Museum". BIOSCOPEN Passage, alleen 2 uur: „Ursus, de Leeu- -wenkoning". Monopole, 2 en 8 uur: „De Koningin van het nachtleven". DIVERSEN Passage, 8 uur: Katholieke Kring. Re vue ,,'t Zit raar in elkaar". Lutherse kerk, 25 en 7.301030 uur: Bazaar. SCHIEDAM, donderdag Tijdens een spe-ziale bijeenkomst vanavond in het stadhuis zal burgemeester mr. J. W. Peek het Comité Koninklijk Bezoek 1962 of ficieel weer ontbinden, „Met grote vol doening heb ik kunnen constateren dat de viering van het bezoek volledig ge slaagd is, dank zij veler, en in het bij zonder uw medewerking," zo stelt burge meester Peek het in zijn uitnodiging voor de bijeenkomst. GEBOREN: Johannes, z. van J. L. van Strijen en C. Döring; Eddy, z. van J Rasman en P- van Vuuren; Richardus, z. van B. Sc holten en J. van 't Wout: Paul A-, z- van- C. J. Schulze en G- Adriaanse- OVERLEDENM. Letterman, oud 75 jaar, echtgenote van T. Nathekaas. SCHIEDAM, donderdag Hoewel het nog benauwd dringen Is in alle afdelin gen, zfjn voor enkele Schiedamse voet balteams de perspectieven niet ongun stig. Vooral de vierdeklassers in d« KNVB hebben bun kracht al bewezen. De aes eerste klassera hebben de goede orm nog niet gevonden, ook al mag het leiderschap van DRZ Teeds een prestatie worden genoemd. Het valt te betreuren dat de elftallen reeds zo vroeg ln het seizoen onvolledig moeten uitkomen om dat er n« al vele geblesseerden zijn. Met Excelsior '20 floreert het niet in de tweede klas A. Zondag komen de zwartwitter: al voor een beslissing. De wedstrijd Excelsior '20—EBOH zal de voorlopige hekkesluiter van 2A aanwij zen. Nu is EBOH een ex-profclub maar dat behoeft de Schiedammers toch niet te weerhouden om in Thurlede de be langrijke winst te grijpen. EBOH is be slist niet sterker dan Excelsior '20- In de derde klasse D zou DHS al aan kop kunnen staan maar het team stelt de aanhang telkens voor teleurstellingen. Thuis kan moeizaam eon overwinning worden behaald op het sterke HOV. In de vierde klas C deelt Martinit met worden. Als dat zo doorgaat komt u in Oranjeplein de eerste plaats. In Den een rijkswerkinrichting en wordt u geen Haag moet Martinit sterker zijn dan het procuratiehouder" beloofde een grimmige I gedistingeerde PDK. De grote aandacht SCHIEDAM, donderdagDe gloed nieuwe banketfabriek Van der Vlies aan de Canlandstraat ln het Industrie-terrein is gistermiddag officieel geopend door een Duitse bakker: de 73-Jarlge G. Ben- zinger uit het kleine Zuld-Dultse plaatsje Issnlcb. HO was het die bet witte, door de bakker^ gespannen lint doorknipte, w»*rop de van verf en nieuwigheid glim mende machines ln de fabriek begonnen te werken. Als aandenken aan deze offi ciële daad, bood de heer H. B. van der Vlies zUn Duitse gast een zilveren siga rendoos aan. Waarom nu juist een Duitse bakker? De als ceremoniemeester optredende be- drijfsleider P. Stolk heeft het uiteengezet Als zovele Nederlanders werd ook de heer H. B. van der Vlies gedurende de oorlog gedwongen in Duitsland te wer ken. Met 200 Nederlanders kwam hij in Issnoch terecht waar hij op de bakkerij van de heer Benzingcr moest werken. Deze Duitser nu bleek er een van het goede soort die de Nederlanders op alle mogelijke manieren heeft geholpen in de moeilijke tyd. Als blijk van waardering heeft nu de heer Van der Vlies de heet Benzinger uitgenodigd om de officiële opening van zijn nieuwe bedrijf te ver richten. Temeer nu vader A, van der Vlies door ziekte verhinderd is aanwezig te zijn voor de plechtigheid. Namens het personeel in fabriek, kan toor en buitendienst heeft daarop de heer Weïssenbruch, het oudste personeelslid in dienstjaren, zijn directeur twee tapij ten aangeboden, terwijl er bloemstukken waren voor mevrouw Van der Vlies. „Dé stichting van. deze nieuwe fabriek was hard nodig en komt zeker niet voOrt uit expansie-zucht," zo merkte de heer Weis- senbruch nog op. SCHIEDAM, donderdag Het bestuur van het Ned. Instituut voor Volksontwik keling en Natuurvrlendenwerk heeft het programma voor het aanstaande winter seizoen bekend gemaakt. In het voor woord van het programma brengt voor zitter P. Spruyi rijn dank uit dat het in het vorige programma gedane verzoek aan de wethouder van culturele zaken om „nadere Initiatieven te ontplooien, teneinde tot daadwerkelijke steun van overheidswege aan de culturele vereni gingen te geraken", ook weerklank heeft gevonden, daar een voorstel tot steun verlening. zoals de heer Sprayt bekend U> praktisch gereed ligt voor behandeling ln de raad. Voorts wfjst de heer Sprnyt erop dat het nu voorbije zomerprogram- mi een groot succes Is gebleken-. Het winterprogramma vermeldt dan het optreden van het marionetten-theater van Bert Brugman met de neger-opera ,-Porgy en Bess" op 18 oktober; een bij eenkomst op 6 november voor hetuit wisselen van vakantie-ervaringen (met dia's en foto's) en op 37 februari in het Wijkcentrum een filmavond met „Een engel in Brooklyn". Op 19 maart vertelt dr. J. M. Ladewijk over Als bioloog heel Frankrijk door" en op 23 april komt het echtpaar Beekman vertellen over een kampeerreis dcor Italië en Corsica. Haringvangstberichten VLAARDINGEN. donderdag. Dc haring- va nurst bench ten van hedenmorgen lulden. VI. <0—70 k. 78—5 k: 70 - 70 k; 8«—50 k; 172—45 k; 157^-60 k; oog 40 netten. Geroerd heelt de heer Van der Vlies toen bedankt voor de vele bewijzen van medeleven, van de zijde van het vol tallig aanwezige personeel maar ook van de vrienden en relaties die de moderne bakkerij hal vulden. SCHIEDAM, donderdag, rTe bevra gen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9.00—'12.30 uur cn 2.00—6.00 uur: Ring met sleutels; stofbril; groene ceintuur; meisjesvest; witte sjaai; auto band; hondenketting; leren want (r,);. bruine aktantas met inhoud; legertas met inhoud; zwarte vulpen; in Bad Groenoord gevonden: herenhorloges; da meshorloges; halskettingen; bedelarm band jes; ringetjes en brillen. Te bevragen bij de vinders: Etui met 'sleutels. Van Ooïjeh,' BK.» laan 204b; rozenkrans, Bastiaanse, Dam 5; linnen tas met inhoud, Visser, Van Stirumstraat 41; portemonnaie, Dors- n. Pr. Bernhardlaan 76; suède dames handschoen, Zwanenberg, Kievitslaan 51, Kethel; rieten mandje. Van Doorn, Broersveld 156; zilveren armbandje met bedeltjes, Louis, Nic. Beetsstraat 49b; blauwe sjaal. Kleiss, Kievitslaan 55, Ke thel; windjack, Beers, Van 't Hoffpleïn 17a; jongensjas. Jansen, Schaperlaan 32; angora kindersjaaltje, v. d. Berg, Ooster straat 24; houten autostep, Holster, Per- nisseriraat löb; kinderfietsje. Van Wij nen, Mariastraat 61a; zwarte ballpoint. La mens, Ampèrestraat 33b; bos sleutels, v. d. Heiden, Burg. v. Haarcnlaan 1246; ring met sleutels. Van Haasteren, Van Swindenstraat 55b; róód-grijze vulpen. De Jong. L. Nicuwstraat 127; keeshond, Kamp, Verbrande Erven 19; zwarte spa niel, Dierenasyl, St. Anna Zusterstraat 33b; bruine boxer. Prins, Van Olden- barneveltstraat 140, Rotterdam: brom- fietsslot, Mulder, Julianalaan 108a. SCHIEDAM, donderdag Dé heer A. v. d. V. deed aangifte van de diefstal van zijn blauwe overall uit de niet af gesloten kabine van zijn in de Stephen- sonstraat geparkeerd staande vrachtauto. richt zieh in 4 F op de match Tedsro- Demos. Zondag sloeg SFC het befaamde Tcdiro. we geloven niet dat Demos tot dezelfde prestatie ln staat is, maar als dat wel gelukt gaan SFC en Demos on getwijfeld de toon aangeven in deze af deling. Thuis moet SFC FIOS op afstand kunnen houden. De reserves: GSV 2—-Excelsior 20/2; Excelsior'20/3Hillcgersberg 2; Schiedam 2Slikkerveer 3- Af<1Rotterdam Volle winst zal wel niet behaald wor den door alle zes Schiedamse eersteklas sers. Bijna alle tegenstanders zijn van formaat. Voor DRZ moet het mogelijk zijn de goede positie te handhaven met een overwinning in de uitwedstrijd tegen VOB. Thuis zal Ursus veel moeite heb ben met Voorwaarts, maar de Schiedam mers winnen aan kracht zodat een goed resultaat mag worden verwacht. De ver re reis naar Hellevoetsluis zal Wilton: Fijenoord niet meer dan een puntenver deling opleveren. In Harga krijgt SVD PW het niet gemakkelijk tegen DEH, dat goede pogingen doet terug te keren naar de KNVB. Bij DBGC moet Schie dam de overwinning behalen, ook al zullen de zwartwitten dan veel elan moeten tonen. Een lastige bezoeker is Di lettant dat in Harga toch wel favoriet is bij Schiedamse Boys. Lagere elftallen: Hermes DVS 5Ex celsior R 5; SW 5—DCL 3; DHS 2- Overmaas 5; Hermes DVS 6OW 2; DHS 3Sparta 8; SFC 2—-Steeds Volhar den 2; DZB 2Demos 2; Martinit 2 LMO 2; Zuiderster 3—SFC 3; DDC 2—SV DPW 2; Germinal 2— Wilton Fijenoord 2; Schiedam 3—DDC 3; Sparta 11—SVV .6; Hermes DVS 7—Excelsior R B; Schie broek 2SW 7; Slikkerveer 5—Hermes- DVS 4; VFC 4—Exceisior'20/4; SW 8- Leonidas 4; Excelsior'20/5—DCL 4; Ex- celsior-20/6—VDL 2; PFC 3—Martinit 3; Steeds Volharden 3Demos 3; SFC 4— Het Noorden 5; DRZ 2—Bloemhof 2; USC 2—SFC 5; Schiedamse Boys 2—ASB 2; Nieuwenhoorn 3—SVDPW 3: DBGC 3— Schiedam 4; DOZ 2—SVDPW 4; Feijen- oord 11—SW 9; Xerxes 7—SW 10; Feijenoord 13DHS 4; Excelsior'20/8— Spartaan'20/9; Mussehen 9DHS 5; DHS 6—HOV 6; VOC 8—Demos 4; Martinit 4 -Poortugaai 4; Demos 5FSV pretoria 5; Het Noorden 7Wilton Fijenoord 3; DRZ 3DEH 3; Voorwaarts 4Ursus 4; Schiedam 5—TOGB 6; CW 9Hermes DVS 9; Excelsior R 11SW 11; Hennes DVS 10—Slikkerveer 7; CW 11—Excel sior-20/9; Excelsior'20/10CW 12; De mos 6—SFC 6; Hillesluis 6—Martinit 6; DHS 7Zuiderster 6; Demos 7—DJS 7; Schiedamse Boys 3—Transvalia 7; DRZ 4Saturnus 4; Dilettant a—Schiedam Schiedam 7Soag 3; Schiedam 8HBB 2. Zaterdagvoetbal Theoretisch kan De Zwerver zaterdag bij HBSS in Harga de sterkste zijn, maar: SCHIEDAM, donderdag. Eén dag In het jaar bezint de mens 2feh op zün verhouding tot zijn medeschepsel het dier: op Werelddierendag. De datum waarop 736 jaar geleden de grote die renvriend Franciscan van Assist stierf. Dan komt hij op voor het redeloze dier, dat, ondanks de wettelijke bepalingen, overgeleverd is aan de nukken en de grillen van de mens. Ter gelegenheid van Werelddierendag houdt de aid, Schiedam van de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren op za terdag 6 oktober een straatcollecte en aan de Koemarkt bij de Hoogstraat zal bovendien een Rad van Avontuur draai en/ waar aardige prijsjes beschikbaar Moge vele Schiedammers tot die ge lukkige prijswinnaars behoren ril maken er de hulpbehoevende dieren ge" lukkig mee! Heeft u nog nooit een Rad van Avon tuur, gezien? Loopt u dan a.s. zaterdag eens langs de Koemarkt. En wanneer u dan bedenkt, dat het dier slechts eens per jaar z*n gedenkdag houdt, geef dan met gulle hand. Het trouwe dier is er u dankbaar voor. de Schiedammers zullen zich herinneren dat dtate tegenstander de oranjehemden al eerder onaangenaam heeft bejegend zodat HBSS mogelijk de juiste stemming opbrengt om De Zwerver te slaan. HBSS 2 ontvangt De Lier 2. Na het goede resultaat tegen Vlaardin- gen kan PPSC de'- weg naar omhoog vervolgen door bij 2WSKeen overwin ning te behalen. De beide tweedeklassers kunnen nog niet bogen op goede resul taten maar puntendelingen zijn wel mo gelijk voor GSS bij GOZ en voor GTB thuis tegen The Red Stars. De overigen: Rhoon 2—PPSC 2;DVO'32 2—GTB 2; ZBCH 2—PPSC 3; HBSS 3— Rozenburg 2: PPSC 4—Groen Wit R 3; GSS 2—-Zwaluwen 7; Rozenburg 4—GTB 3; TSB 5—HBSS 4; GSS 3—MW"27/3; Sunlight 3—PPSC 5; HBSS 5—Excelsior M 0; GTB'4^~The Red Stars 3; MW27/4 —HBSS 6; PPSC 6Sunlight 4: Energie Boys 3—HBSS 7; HBSS 8—SC Zuider park 4; Jeugdcompetitie: SWStormvo gels. SCHIEDAM, donderdag Toen de bromfietser M. J. G. gistermorgen op de Westfrankelandsedijk uitweek voor een plek zand op de weg, werd hij aangere den door een inhalende auto, bestuurd door de heer J- C. R. E. Bij de val heeft de heer G. zijn linkerschouder gebroken- Hij kon na behandeling in hel gemeente ziekenhuis naar huis. (Van. een oiyèr verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. - Te gen de Amsterdamse „vertegen woordiger-koopman" M. ALM. (49) heeft de officier van Justitie voor de Rotterdamse rechtbank gister morgen drie jaar met aftrek ge- eist. Hij achtte bewezen dat M. op grote schaal geldschieters heeft op gelicht, doormiddel van huurkoop contracten. Het totale bedrag dat M. op deze manier in de jaren '58, '59 en '60 moet hebben verduisterd, is ongeveer 166.000,—, M. dio wegens invaliditeit (en 'arbeids- schuwheïd. volgens het medisch rapport) in '58 niet meer normaal kon werken. Zon in die tijd naar middelen om aan veel geld te komen. Hij meende een weg gevonden te hebben toen hij via adver tenties in de dagbladen ..financiering" vroeg voor huurkoopproject, die hij wilde verwezelïjken. Verschillende mensen gingen daarop in. Ze leenden hem bedragen van tienduizen den guldens waarmee M. dan meubilair, horloges, ringen enz. op afbetaling zou kunnen vtorkopen. Ogenschijnlijk ging alles goed. De goed- gelovige geldschieters kregen na verloop van tijd volledig ingevulde contraeten te zien, die het beste over dc zaken deden hopen. Maar in feite verkocht M. niets: vulde op de contracten de namen in SCHIEDAM, donderdag De 87-jarige heer R. van Marion is gistermorgen, toen hij de Nieuwe Damlaan overstak, aan gereden door de bromfietser A. G. K. De heer Van M. brak daarbij het linker on derbeen en is in het gemeenteziekenhuis opgenomen. Van onze correspondent) KLAASWAAL, woensdag Een eend, die in Moskou was geringd, heeft de 3300 kilometer lange sprong naar de vrijheid wel gehaald, maar niet mogen behouden. De heer J. Mast uit Öud-Beijertü«d heeft op het jachtter rein van de heer J. de Ruiter te Klaas waal de eend geschoten. van mensen die hij in het telefoonboek, opzocht, 460 ln totaal over drie jaar, Hü plaatste valse handtekeningen. Da hele verkoop-affaire was een schijnvertoning. 'U was er een meester in om een ge hele valse administratie op poten te zetten', zei de president van, de recht bank "Dat koste me anderhalve dag per week', antwoorde M. Vier zakenlieden in Rotterdam, Amster dam, en Eindhoven warén de voornaamste gedupeerden. Hun geleende tienduizenden gingen op aan de tien auto's, vijf ameu blementen en schitterende cadeaus die M. in een paar jaar voor zich. aanschafte. Reeds zeven keer werd hij veroordeeld, de laatste keer in 1951 tot anderhalf jaar gevangenisstraf. Uitspraak over veertien dagen. V. X {Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag VDV 1 heeft ook zjjn derde eomj^titlewedstrïjd gewonnen, ditmaal met nog grotere cij fers dan de beide voorgaande. In Rotter dam dolf woensdagavond 't Oosten II met 16i het onderspit. Geen enkele partij ging voor VDV 1 verloren. Slechts in vier spelen behoefden de Vlaardingers remise toe te staan: H. Lansbergen aan bord 1, W. H. Niestadt (3), C. v. Veelcn (8) en G. Jansen (10); De zes winstpartijen noteerden C. Biel (2), G. Buyse (4), J. J. van Leeuwen (5), J. Vermeulen (6), W. F. Verburgh (7), en N. Voogt (9). (Van een a r verslaggevers) VLAARDINGEN, donderilag De voor bereidingen voor de bouw van dc nieuwe hal voor de GSW-werkplaats begint begin volgende week. Wethouder G. Walstra zal maandag of dinsdag daarvoor de eerste paal slaan. De bouw wordt uitgevoerd door aan mer P. Onderdelinden, alhier. VLAARDINGEN, donderdag. In ver band met het uitvoeren van werkzaam heden aan gas- en waterleidingen zal de Ie Van Leyden Gaelstraat afgesloten blij ven voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers, in beide richtingen. De afsluiting zal ca. 1 maand duren. In verband met deze afsluiting zal het verkeer worden omgeleid via de Konin gin Wilhelminahavcn noordzijde. SCHIEDAM, donderdag Op donder dag II oktober zal het Rotterdams Fhil- harmonisch Orkest onder leiding van Eduard Flipse het seizoen 1962/1963 te Schiedam openen met een concert In het Passagetheater, aanvang 20 uur. Solist is de nieuwe eerste concertmeester van het orkest Dick de Reus. Het programma is als volgt vastgesteld: "Wagenaar: Ouver ture „Cyrano de Bergerac"; Brahms: Vioolconcert; Beethoven: Zevende sym fonie. i V.-.A Dick de Reus werd in 1923 te Amster dam geboren. Op 17-jarige leeftijd be haalde hj het einddiploma van het Con servatorium en twee jaar later werd hem de Prix d'Excellence verleend. Tevens ontving hij de „Dudok van Hoel'"-prijs van de Maatschappij Toonkust te Amster dam en behoorde hij tot de prijswinnaars van het Concours International d'Exécu- tion Musicale 1946 in Genève. Hij begon zijn carrière als eerste violist ln het Concertgebouworkest te Amster dam. Van 1952 tot 1956 was bij-eerste concertmeester van het Radio Kameror kest te Hilversum en van 1956 tot "1962 eerste concertmeester van het Utrechts Stedelijk Orkest. Dick de Reus trad met alle Nederlandse orkesten als solist op en liet zich ook vele malen in het buitenland horen. Daarnaast geeft hij recitals, terwijl hij met de pia nist Gerard Hengcveld en de cellist Jo- han de Nobel het Nederlands Trio vormt, i hetwelk regelmatig, om. voor de radio, jtracten voor levering aan. derde landen ccnoerteert zodanig is geschied dat de resterende lé- ROTTERDAM, woensdag De Kamers van Koophandel voor Amsterdam en Rot terdam hebben in een. gezamenlijk schrij ven de voorzitter van de Hoge Autoriteit te Luxemburg gewezen op het ieder jaar teruglopend transito-vervoer van kolen van overzee naar "VVest-Dnltsland over de havens van Amsterdam en Rotterdam sinds in 1959 de regering van de Duitse Bondsrepubliek op grond van een aan beveling van de Hoge Autoriteit van de EGKS de invoer van kolen uit derdo landen drastisch heeft beperkt. Zij menen in dit verband een duidelij-, ke tegenspraak te moeten vaststellen met de aanbeveling van de hoge autoriteit van 28 januari 1959, waarin is vastgelegd dat de bondsregering, bij de vaststelling van het tolvrije contingent, iedere discrimi natie dient le vermijden. In het zevende jaarverslag van de Hoge Autoriteit wordt dit aldus nader toegelicht dat hieronder zowel "de discriminatie tussen de onder scheiden importerende landen als die tus- de traditionele a an voerwegen dient te worden verstaan. Uit een bijgevoegd overzicht blijkt dat, terwijl in 1957 nog 6.849.000 ton steenko len. via Rotterdam over de Rijn naar Duitsland werden vervoerd, dit cijfer in 1960 was gedaald tot 617.000 en in 1961 tot 990.000 in welk laatste cijfer de invoer van kolen ten behoeve van-het Ameri kaanse leger in Duitsland is begrepen. Deze invoer valt buiten het rechtenvrije contingent. Deze onbevredigende gang van zaken a v Rijnopwaartse transitovervoer wordt daardoor verklaard dat in 1959 en de yol- ;ende jaren de afkoop van bestaande con- Kolenoverslag in Rotterdam: duistere zaak. veringen alleen in Noord-Duitsland zou den plaats vinden. De beide kamers dringen er op aan dat bij de vaststelling van het beleid terzake voor het jaar 1963 in voldoende mate aandacht zal worden besteed aan de Ne derlandse zeehaven- en vervoerbelangen. VLAARDINGEN, donderdag Het eer ste twaalftal van de korfbalvereniging Spirit gaat zaterdag op bezoek bij kop loper Oud-Beijerland. Spirit 3 ontvangt Maassluis 2, Spirit a gaat op bezoek bij ODI a ln Schiedam. Spirit b en c'spelen thuis tegen RWR b resp. c. Spirit hervat de buitentraining op 8 ok tober op het verlichte trainingsveld op Zuidbuurt, (Van een or.zer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag De scho len van de Vereniging voor bijzonder christelijk schoolonderwijs doen niet mee aan de her-invoering van de zaterdagse schooldag op de lagere- en kleuterscho len. Onder de ouders van leerlingen van de hervormde scholen ig een enquête inge steld, op grond waarvan bet bestuur van de Vereniging heelt besloten ook deze winter de vrjjc zaterdag ais proef te be houden, Met ingang van 1 oktober hebben de openbare, gereformeerde en katholieke lagere scholen op de zaterdagmorgen weer les.- Landelijk is de regeling niet uniform. Nadat in tal van plaatsen ait voorjaar ge- durende de zomermaanden de vrije za terdag bij wijze van proef is ingevoerd, is men per 1 oktober weer op dé oude regeling teruggevallen. In JVIaasssluis b.v. waar men met schroom tot de invoering van de vrije zaterdag besloot, blijft deze op de openbare scholen gehandhaafd. In Amsterdam ook, om nog een voorbeeld te.noemen.. Uil openbare onderwijskringen werd ons medegedeeld, dat men de indruk had, dat het merendeel van de ouders voor hand- having van de vrije zaterdag op school is. Desondanks heeft de wethouder van onderwijs niet kunnen besluiten de vrije zaterdag te handhaven. Overigens was reeds dit voorjaar gesteld, dat deze alleen gedurende de zomermaanden zou gelden. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag Op een. morgen te houden lunch van het departe ment Vlaaröingen—Maassluis van de Ne derlandse maatschappij voor nijverheid en handel spreekt comlssaris dr. C. N. Peyster over het onderwerp „Industriali satie en criminaliteit", (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag De to neelvereniging „De Fakkel" brengt op. zaterdag 20 oktober in zaal Harmonie De Naamlozen van 143", een tragi-comedle van A. Defresne. De voorstelling staat onder regie van de heer C, Spiljard. Fa. Kramer-Baay opende garagebedrijf ROTTERDAM, donderdag De firma Kramer-Baay heeft aan de Jensiusstraat een garagebedrijf geopend en geen auto- rijschool, zoals ten onrechte door ons ver slagje van dinsdag werd gesuggereerd; Het betreft hier een nevenbedrijf. De rij-'1 school blijft als vanouds gevestigd in de Teilingerstraat. AMSTERDAM, woensdag Drie Ne derlandse scheepswerven zullen, naar de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam meedeelt, deelnemen aan de bouw vaneen grote scheepswerf in Lissabon. Het zijn de 'Rot- terdamsche Droogdok Maatschappij NV te Rotterdam, Dok- en Werf Maatschap pij Wilton Fijenoord NV te Schiedam en de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw, Maatschappij te Amsterdam. Deze ondernemingen zullen samen met Zweedse werven Eriksberg Mekaniska Verkstads Aktien bclag te Göteborg en Kackums Mekaniska Verkstads A/B te Malmö 49 proc. van het totale aandelen kapitaal van de nieuwe Portugese ven nootschap, genaamd Lisnave-Estaleiros Navais de Lisboa SARL, beritten. Aan Portugese zijde zijn de voornaam ste aandeelhouders Navalis-Sociedade de Construcao e Reparacao Naval (SARL) en H. Parry en Son Ida, die gezamenlijk eveneens 49 proc. van het aandelenka pitaal zullen bezitten. De resterende 2 proc. komen in handen van een Portu- gese bankinstelling. De nieuwe werf zal worden uitgerust met twee gegraven dok- den voor schepen tot 80.000 ton draag-: vermogen. Het thans door Navalis-Socie- dade de Construcao e Raparacao Naval (SARL) in de haven van Lissabon geëx ploiteerde werkbedrijf, dat over viee kleine dokken en enige kleine hellingen beschikt, zal in het nieuwe bedrijf wor den opgenomen. Verwacht wordt dat de bouw van de werf, wanneer na het verlenen van de officiële goedkeuring eenmaal met de werkzaamheden kan worden begonnen, in 2% tot 3 jaar zal worden voltooid. Op vrijdag 5 oktober 1962, des v.m. 11 uur; in het gebouw „ARCADE", Lange Haven 71, te Schiedam, van: I-II. Twee panden, elk bestaande uit beneden- en bovenwoning en. erve, te Schiedam, Kortlandstraat .6 en 14. staande in veiling resp. op j 3000.- en 2700.-. III. Een pand beslaande uit wink£d- en woonhuis met afzonderlijke bovenwoning en erve, te Schie dam, Paulus Potterstraat 27, (de bovenwoning is vrij van huur), staande op ƒ10200.— Notaris A. S. H. A. Blaisse, Schiedam Nieuwe Haven 149, tel. 6 8116 U kijkt... U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL 6 86 II GEEN FILIALEN Personeel gevraagd Sportfondsenbad „Schiedam* vraagt juffrouw of meisje VOOr SChoonmaak-wpr1r?r.am- heden en toezicht kleèd2alen. Aanmelden donderdagavond van 7.30-8 uur of nateL af spraak telefoon 6 96 00. BÜ showroom Co ja wasma chine met wrmgei en tijd. klok J 155 Centrifuge 1110. Ljan gza a rnwassers Miele sys teem f 185 De nieuwste waa spoel- droogcombmatie met 4 motoren, elektrisch ver warmd en 2 pompen voor f 495 Showroom Co Ja, Lange Haven 126 tel 6 S3 41 Meubelen en>1 huisrood Bergmeubels, u kunt bij ons uit een grote collectie uw keus maken. Ook informeren kunt u bij Plate, Grote Markt 19—21 Schiedam. Fotografie Rolfllms vergeten T ue auto maat staat voor n klaar Ali+ soorten films: Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1