Saldi-reserves weer aangesproken Uitgaven sterk gestegen met liefst 12 procent Oorlogsgraven Comité voert speciale actie Heinz Rühmann als een charmante leugenaar Cefa blijkt al tien jaar levensvatbaar te zijp Gemeente-subsidie voor culturele instellingen Film-fantasie Zwarte schild Moderne asfaltjeugd in een knap melodrama D. W. Cousijnse overleden Wie Wint Win honderd gulden 'n Onbegrijpelijke vijand in duistere schaduw Koeriersters Schiedam „ARGUS België-Nederland Welke twee adverteerders hebben de juiste uitslag beddenreparatie Voor overkomst Canadese ouders IN PASSAGE Regeling volgt later Bromfietsdieven uit Oostvoorne aangehouden Monopole vertoont: Voetgangster op zebra aangereden Toekomst 1 Inkomsten OPWEKKINGS-BIJEENKOMST H- Frans of Engels leren in een bioscoopfauteuil! AUDIVISIE Artsen op zondag KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand IN MONOPOLE •ZATERDAG 6 OKT. 1962 SCHIEDAM, zaterdag. >Het ontwerp-oegroting van de gemeente gi Schiedam voor het dienstjaar 1963 is door B. en W. uitgegeven. Hieruit blijkt dat ook deze begroting sluitend is gemaakt, zij het met moeite. fepe inkomsten en uitgaven worden geraamd op f 2G.143.671,34, wat een stijging met 2.793.862,36 of bijna twaalf procent betekent, vergeleken sterke stijging der uitgaven moeten wor- bö de begroting y»n 1962, die afsloot op 23.349.608,98. Als F van deze sterke staging worden genoemd: t niet gestabiliseerd en zullen nog wel wor- (klank en beeld) Gratis openbare demonstratie voorstellingen STICHTING AUDIVISIE ROTTERDAM Uw bril is in goede handen bij: - OPTIEK Oranjestraat 9, tel. 6 6431 Mono pole-mat'mees ledereen kan aan deze prijsvraag deelnemen I Vandaag publiceren wij in ons blad de tradi tionele Parool-voetbalprijsvraag. De speciaal hiervoor samengestelde adver tentiepagina bevat een groot aantal adverten ties van bekende Rotterdamse firma's. - De vraag luidt: VUL DE BON IN OP DE PRIJSVRAAGPAGINA! Aan elke uitslag zijn de namen van twee adverteerders verbonden. Bij meerdere goede uitslagen beslist het lot. Ie prijs 100.— 2e prijs 50.— 3e prijs 25. ARTIKEL 5 WEGENVERKEERSREGLEMENT Te koop aangeboden Permanent wave Fotografie Diversen Gemeentebegroting '63 sluit op f 26,1 m ilioen i ten hebben voor de aanpassing van haar eigen belastingen en tarieven aan het ge stegen kostenpeil. De Minister van Finan ciën heeft indertijd een verruiming van het gemeentelijke belastinggebied toege zegd. Doch het is nog steeds niet bekend of het een woonplaatsbelasting zal zijn, gekoppeld aan de inkomsten-belasting of een belasting in meer zakelijke sfeer. Ook voor de toekomst zal met een Sas' j den gewijzigd. Het wegennet breidt zich «e Rijksbijdrage aan de politiekosten is Lu waardoor de onderhoudskosten stü- gestegen en dekt alle uitgaven. j ren. Dit geldt ook voor parken en plant- Toch was het ook nu weer nodig, even-i80eneni Daarnaast zullen grote kapitalen als 'n de voorgaande jaren, teneinde tiemoeter» worden: geïnvesteerd. In Kethel begroting zonder nadelig saldo te doen j moeten verschillende terreinen bouwrijp sluiten, de verschillende saldi-reserves te gemaakt worden en daar moeten ook wo- beperken. Deze laatste maatregel wijst er - De personeelsuitgaven zjjn belangrijk toegenomen door wijziging van glarls- normen. Een stUffkig van 5.080.787 met 589588 tot 5.670.075, voor de algemene dienst allen al. De Investeringen liepen op van 43.626.836 tot 47.618.63720 waardoor de afschrijvingen met 218.751,49 ver hoogd werden tot 2.056.654,49 en de rentelast met 91.886,63 steeg tot 1.528.082,06. Voor maatschappelijke steun en voor zorg moet 426.683,78 méér worden betaald of 4.461.711.77. Dit komt door de verhoging van de uitkeringsnormen, het grotere aantal verpleegden In ge stichten en inrichtingen en de verho ging van de tarieven voor verpleging en verzorging. Openbare werken en de havendienst vragen 197.387,47 méér, eensdeels om dat de materialen duurder zijn gewor den, maar ook door uitbreiding van straten; plantsoenen en het riolerings- net. Ook bij de bedrijven zjjn de personeels uitgaven gestegen. Bij dc drie Ioon- lntensieve bedrijven, nl.l. Gemeente werken, Gemeente-ziekenhuis en Tech. Bedrijven zjjn de verhogingen door de lonen resp. 211.003, 114.778 en 202.106. i Voor het onderwijs zijn de uitgaven met 665.955,40 gestegen tot een totaal van 5.613.318,83. Tegenover deze verhoogde uitgaven staan echter ook verhoogde inkomsten. Zo is de algemene uitkering uit het ge- j^&hmeente-fbnds <de hoofdbron van inkom- y sten van de gemeente) verhoogd met 12 procent en de bijdrage per inwoner is verhoogd van 57 tot 60,50. Dat is ver is t geleken met 1982 een bedrag van 1.413.742,64 meer. De belasting-uitkering van het Rijk steeg met 12.374 tot 717.017,62 en de lager onderwijs-uitke- ring met 61.646,24 tot 1.795.004,48. Ook op dat slechts, bij een voorzichtig finan cieel beleid de gemeente in staat zal zijn ook in de toekomst die uitgaven te doen, die voor een juistevervulling van haar taak nodig zullen zjjn. Zo wordt in de Geleldebrief bU het oniwerp-begrottng opgemerkt. De gemeente is voor haar inkomsten voor een belangrijk deel afhankelijk van de uikeringen uit het gemeentefonds. Maar daarnaast zal zij een open oog moe- ningwetwonlngen gebouwd worden. De sanering van de binnenstad gaat geleide lijk verder. De plannen voor het nieuwe stadhuis vorderen. De werkzaamheden in de omgeving vanhet station gaan snel voort. Binnenkort wordt de eerste paal geslagen voor het nieuwe gemeente-zie kenhuis. Op liet programma staat nog de verbetering van de waterkering. Wat uit eindelijk ook de bestemming van de Pol dervaart mag zjjn, dit object zal veel uit gaven vergen. (Advertentie IM.) het revolutionaire systeem voor de studie van FRANS of ENGELS door middel van filmvoorstellingen. in de Mauritszaal van het A.M.V.J.- gebouw, Mauritsweg 2, Rottcrdam-2, donderdag 11 en vrijdag 12 oktober van 19.15 tot 20.15 uur FRANS. van 21 tot 22 uur ENGELS. Ecu folder met nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij A.M.V.J.-gcbouw Mauritsweg 2, Rotterdam 2, tel. (010) 13 47 20. SCHIEDAM, zaterdag Het Ned. Oor- logsgravencomité, dat sinds liet einde van de oorlog reeds 30.000 pelgrims", of naas te verwanten van in Nederland gesneuvel de geallieerde militairen naar de graven van hun zoon, vader of broer heeft kun nen voeren, staat thans voor een bijzon der grote taak: het laten overkomen van Canadese ouders en echtgenoten. Het zjjn immers juist de Canadezen geweest die de spits hebben afgebeten bjj de bevrij ding en negenduizend graven van Cana dese militairen getuigen dat zjj zware offers hebben moeten brengen. Ondanks de zoveel hogere kosten van overtocht, ziet het N.O.C. het echter als een ere-taak alsiog deze „pelgrims" uit Canada te laten overkomen. Begin van dit jaar is daar een financiële regeling voor getrof fen en eind september zjjn de eerste 80 Canadese ouders in Nederland gekomen voor het bezoek aan het graf van hun zoon. Door het Ned. Oorlogsgraven Comité zijn echter speciale acties opgezet om de hoge kosten te dekken. Ook in Schiedam, dat steeds een zeer eervolle plaats heeft ingenomen, wanneer het gaat om de op brengt van de Klaproos-collecten. Maar de Schiedamse afdeling bestaat alleen uit de heer P. J. Th. Collignon en echtgeno. te, die samen het werk van een heel be stuur doen. Zo heeft ds. W. A. Krijger onthuld op de bijeenkomst die gister avond in Musis Sacrum is gehouden. Be langstellenden worden nu opgeroepen om ook zitting te nemen in het afdelingsbe stuur om zo het werk van de heer Collig non te verlichten en zo mogelijk uit te breiden. Op deze avond, die geopend werd met het blazen van de „Last Post' en het strii- j ken, onder twee minuten stilte, van de Nederlandse vlag boven een symbolisch i soldatengraf, is ook via een bandrecor- der gesproken door de H. Götzen, voorzit- j ter van het landelijke comité. Hij gaf een j overzicht van het werk van het NOC en j van de betekenis 'om het grafbezoek ook i nu nog. zeventien jaar na het einde van de oorlog, voort te zetten. En nu meer speciaal voor de Canadese pelgrims. Het Schiedams Vrouwenkoor o.l.v. diri- gente Ria Borgmeyer heeft enkele toe passelijke liederen gezongen,'terwijl ook nog twee korte films werden vertoond, over het werk en het streven van het Oorlogsgraven Comité en het bezoek van dé nabestaanden aan de saldatengraven in ons land. Verder is nog gesproken door pastoor L. Beekman O-P., terwijl aan het slot de heer A. de Jong, hoofd van de Willem de Zwijgerschool voor ulo een kort in terview is afgenomen over zijn zienswijze op de actie. Van 5 tot en met 10 november zullen oo kte Schiedam de Klaproos-collectes worden gehouden, waarvoor een beroep om medewerking wordt gedaan. Apothekersnachtdienst. Apotheek Jansen.' Swammerdamsingel 41. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur, 's zon dags 12 tot 17 uur: Eigen verzamelin gen en „Uw stad in uw museum" BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur; „De kam pioen leugenaar". Monopole, zaterdag 2, 7 en 9.15 uur en zondag 7 en 9.15 uur: „De vijand in de schaduw"; zondag 2 en 4.15 uur: „Het zwarte schild". DIVERSEN Lutherse kerk, 2 tot 5 en 7 tot 10.30 uui" bszeisr» 1 ;i Grote Kerk, 2 tot 5 en 7.30 tot 10.30 uur: zendingstentoonstelling. Goede Havenkerk, 7.45 uur: Cefa; film Beursgebouw, 7 uur: kunstmarktexpositie Musis Sacrum, 8 -uur: toneelvereniging GTB; toneel. Volksgebouw, 8. uur; korfbalclub Succes: feestavond; TivoH, 8 uur: personeelsvereniging Stan daart; jaarfeest. SCHIEDAM, zaterdag. In spoed gevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: D. Hout- huysen jr., Swammerdamsingel 43, tele foon 6 85 16; H. de Moor, Burgemeester Knappertlaan 154, telefoon 6 98 80 en Ch. A. Poll, Tuinlaan 92. Geopend is apotheek Jansen. Swam merdamsingel 41, die ook gedurende d# volgende week de nachtdienst waar neemt. Ned. herv. gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. J. G. Jansen en 5 uur ds. J. Batelaan (Den Haag). Bethelkerk: 10 uur ds. J. D. Spaling <H. Avondmaal) en 5 uur ds. D. J. Spaling. Opstandingskerk: 10 uur ds. J. D. Smids en 7 uur ds. A. Lamping (Leiden) Jeugddienst. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur dr. I>. J. Cazemier en 7 uur ds. J. D. Smlds. Ned. herv. geref. evang. Gebouw Irene: 10 uur ds. J. Cuperus (Waddinxveen). Grote Kerk: 5 uur ds. J. Batelaar (Den Haag). Evang. luth. gemeente: 10 uur ds. S. G. v. d. Haagen. Lutherse kerk. Zaterdagavond 7.30 uur Oecum. avondgebed. Ned. prot. bond. Westvest S2: 10.30 uur ds. J. B. Schouwink. Oud-kath. kerk. Dam.28: 10 uur Mis. Baptisten-gemeente. Gebouw Irene: 7 uur ds. B. Reiling. Leger des Heils. Lange Haven 27: 10 uur Helligingssamenkomst en 7.30 uur Verlos singssamenkomst. Gerrit Verboomstraat: 6.45 uur Openluchtsamenkomst. Alle samenkom sten o.l.v. brig, K. Wieringa en maj. R. Reits- ma. Jehova's getuigen. Volksgebouw: 6.30 uur Wachttorenstudie, onderwerp: „Mederegeer ders van de Leeuw van de stam van Juda." Dinsdag 7.30 uur theocratische bedienings- school en dienstvergadering. Chr. Geref. kerk. Kerkgebouw Warande hoek BK-laan: 10 uur prof. L. H. v. d. Meiden en 5.30 uur ds. M. S. Roos ('s-Gra- vezande). Herv. Gemeente Kethel. De Rank: 8.30 uur ds. S. v. d. Bos (Vlaardihgen). Dorps kerk: 10 uur ds. J. Bouterse (Vlaardingen) en 7 uur ds. A. J. van den'Ham (Rijswijk). Geref. kerk. Oosterkerk: 10 uur ds. P. v. d. Berge (Amersfoort) en 5 uur ds. H. v. d. Brink (Katwijk a. Zee). De Ark Kethel: 9.30 uur ds. J. Drost (Rijswijk) en 2.30 uur ds. A. de Bruin (Den Haag). SCF-kantine: 10 uur ds. H. v. d. Brink en 5 uur ds. P. G. v. d. Berge. De Goede Haven: 10 uur dr. J. v. d. Linden (Maartensdijk) cn 5 uur ds. J. Drost. Julianakerk: 10 uur ds. A. de Bruin en 5 uur dr. J. v. d. Linden. Routinier Heinz Riihntann is DER LiiGNER (De Kampioen Leugenaar) ln een Duitse film van zo weinig Germaan se allure, als niet makkelijk is voor te stellen. Alles wat filmmakers uit an dere landen als Frankrijk, Engeland en Zweden (Bergmann) maar te bieden hebben op het terrein van respectieve- ONDERTROUWD: J. Breugem, 26 jaar en. W. Schotte, 23 jaar; C. W. Kaper, 22 jaar en G. Ploojj, 19 jaar; F. Mariani, 26 jaar en E. Hagendijk, 18 jaar; A. P. M Meijer, 26 jaar en P. Ouwendijk. 26 jaar. A. Noordijk, 18 jaar en H. F. Kinnegen 18 jaar; D. J. van Noort, 28 jaar en W, J van den Berg, 22 jaar; M. Onink, 37 jaar en J. M. .van der Ent, 30 jaar; C. C. Pil, 21 jaar en N. Withagen, 19 jaar; J. Roelf- sema, 23 jaar en W. J. van der Heiden. 19 jaar; J. C. P. Schoenmakers, 19 jaar en C. J. van den Berg, 18 jaar; J. Spijker, 2b jaar en K. van Rossen, 22 jaar; A. P. van Toledo, 20 jaar en I. B. J. B. W. van Dommelen, 21 jaar; F. A. M. van de Wa ter, 32 jaar en T. J. de Kievith, 26 jaar: G. Kooijmans, 30 jaar en C. M. Olsthoorn. 24 jaar. GETROUWD: W. M. Arenz, 25 jaar en T. H. C. Rebers, 25 jaar; C. J. M. den Hol lander, 20 jaar en W. Snijders, 17 jaar: D. Catalano, 33 jaar en L. J. Hofmeester, 32 jaar; M. van Delft, 31 jaar en D. Mud- de, 26 jaar; A. P. Krabbendam, 23 jaar en H. C. M. van Zon, 21 jaar; J. Nels, 22 jaar en K. Veth, 25 jaar; J. H. de Wit, 25 jaar en G. M. Kinnegen, 22 jaar; L. van Leeuwaarden, 58 jaar en M. den Admi- rant, 48 jaar; B. van der Wilt, 23 jaar en J. H. Belgaars, 19 jaar GEBOREN: Adelheid R: U„ doenxer van P. M. Lansbergen en U. J. Ronke; Ronald A. J., zoon van G. T. van Harme ien en M. M. A. van der Zijden; Salvia, dochter van W. Pijnacker en C. J. Vroon; Mona, dochter van H. A. N. Beek en. C. J. Groen; Irene, dochter van E. van Ot- lerloo en P. M. van den Broek. SCHIEDAM, zaterdagln de tot de laatste plaats bezette kerkzaal van De Goede Haven aande Westfrankelandse- dijk'heeft de Christelijke Film Actie vrü- dagavond het tienjarig bestaan gevierd. Ter gelegenheid van dit tweede lustram werd voor leden en genodigden opge voerd de Cinemascopekleureufllm ,J)e herberg van het zesde geluk" met Ingrid Bergman en Curt Jurgens in de hoofd rollen. Vanavond wordt' deze rolprent nogmaals in De Goede Haven vertoond. In de pauze heeft namens het hoofd bestuur van de Cefa ds. G,- Brinkman, oud-voo:rzitter van de afdeling Schiedam van zijn- vreugde over het tienjarig be staan van de hem zo vertrouwde afdeling gesproken. Aanwezig waren ook wethouder W. van Schooneveld die het gemeentebestuur vertegenwoordigde en de bestuursleden van de Vereniging De Belangen die altijd zo welwillend in gebouw Irene de Cefa terzijde heben gestaan. Voorzitter Couvee zei dat de Cefa in november 1952 bescheiden was begonnen. Met grote waardering noemde hij het werk van de heren Breman, Van der Drift, Bakkers en Van den Hoek. Het werk van de Cefa is niet alleen bedoeld voor geestverwanten maar de actie tracht geheel Schiedam te bereiken. Ieder is welkom. Gebleken is aat de actie al tien jaar lang levensvatbaar is. Het is de bedoeling iets op cultureel-gebied te ge ven op verantwoorde christelijke basis." De actie 13 interchristelijk-om vanuit de Bijbel de cultuur te brengen. De Cefa ziet met vertrouwen de toe komst 'tegemoet. Spreker herinnerde :aan de eerste voorstelling op 19 november 1952. „Met vreze en beven hebben we dat; tegemoet gezien/' Er werd een. film „van de' plank vertoond", het leven van Louis Pasteur en deze film brak dan ook enkele malen. Het was geen rooskleurige ■.-start.-. Ds. Couvée herinnerde aan hoogtepunten als de vertoningen van „Die Nachtwache", „Jeugdbranding", .Morgen zie ik je wecT" waarbij hij wees op het feit dat de Cefa ook voor de komende periode een keur van goede films gaat vertonen. (Advertentie IM.) li SCHIEDAM, zaterdag In het ont- werp-begrothig 1963 voor de .gemeente Schiedam zijn enkele nieuwe subsidies in gevoerd en andere gewijzigd. De algeme ne subsidie-regeling voor de culturele instellingen is daarin echter nog niet vastgesteld, maar waarschijnlijk zal nog voor de behandeling van de begroting daarover een voorstel worden ingediend Toch is daarvoor reeds een bedrag van ƒ17.500 gereserveerd. De subsidie voor de Kunstkringen valt daar buiten en staat nog pro memorie vermeld. De teken- en schildervereniging „De Studievrienden" krijgt voor het eerste een subsidie van ƒ100. Deze vereniging be oogt, in het kader van de vrijetijds-be- steding, de beoefening van de beeldende kunsten en wordt geleid door de kunst schilder J. de Raat. Voor de Stichting Schiedamse Muziek school (in de begroting ten onrechte genoemd: Toonkunst Muziekschool) is de subsidie verhoogd van 34.325 tot 44-000 zijnde het tekort op de exploitatie. Ook de Ver. van Vreemdelingen Ver keer krijgt meer subsidie: 2500 tegen ƒ1500 vorig jaar. Het Instituut voor Be stuurswetenschappen krijgt nu f 567 (vo rig jaar 410); de contributie van de Ver. van Ned. Gemeenten is verhoogd van ƒ8.065 tot ƒ9.691; de Federatie van ver pleeginrichtingen voor langdurige zieken krijgt voor het eerst 25 en de Betonver- eniging voor het eerst ƒ100. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De rijkspoli tie in Brielle heeft gisteren twee 22-jarige jongens (J. Q. en J. B.) uit Oostvoorne aangehouden, die in de nacht van zondag op maandag uit de Zwaerdecroonstraat in Rotterdam een bromfiets hadden weg genomen. De jongens waren zondag:met een paar dorpsgenoten in Rotterdam uit geweest. Toen zij laat in de avond niet snel genoeg naar Oostvoorne konden, na men ze een bromfiets weg. Ze reden er mee naar Brielle, waar ze het voertuig langs de vijver aan de singel deponeer den. Vandaar gingen ze met een bus naar Oostvoorne. De Rotterdamse politie zal de zaak verder afhandelen. De Franse regisseur Marcel Carné houdt zlob in zjjn film TERRAIN VAGUE (Morgen zjjn z\j volwassen met .moderne asfaltjeugd bezig. Het zijn de kinderen uit de mam- moeth-woonfabrleken, de kolossale mo derne huurkazernes 'aan de rand van de grote stad, die ditmaal zijn nogal pathetische aandacht krijgen. ZU voelen zich „eenzaam" in dezo onhuiselijke hui zen, waar zU naast hun „nlet-begrijpen- de" ouders leven... ZU vormen groepen, benden, die allerlei kattekwaad ultha- len, maar ook niet tegen kruimeldief stallen en mishandelingen van volmaakt toevallige slachtoffers opzien. De „club", waar het in Terrain Vague om gaat, staat onder leiding van een knap, maar neel somber kijkend meisje, Dan geheten. Wie tot de club wil toe treden, moet een proef van zijn dap perheid afleggen, volstrekte gehoor zaamheid en trouw zweren en dit met zijn bloed bezegelen. Het verhaal heeft veel weg van een doodgewoon jongens boek. Een ontsnapte jeugddelinquent, die zich in de groep indringt, drijft dc zaak op de spits door een gezamenlijke overval op een benzinestation te bera men.. De operatie mislukt, maar er zijn bepaalde wraakgevoelens gewekt en daarvan dreigen Dan en haar „adju dant" Lucky, die zich inmiddels uit de bende hebben teruggetrokken, de dupe te worden, Dan's trouwe vriendje Ba- bar pleegt in wanhoop zelfmoord. Lucky rekent met de leider van de wraaklus- tige troep af en samen met Dan gaat hij een nieuwe toekomst tegemoet. Het klinkt allemaal nogal melodra matisch, maar melodramatisch is deze geschiedenis ook door Carné verfilmd. Natuurlijk met het van hem bekende schitterende -vakmanschap, uiterst sug gestief van beeld, knap van montage, etc. Maar dit geconstrueerde en tamelijk clichématige verhaal van een jeugdben de krijgt nergens het formaat van een algemene probleemstelling. Daar komt bij dat de optredende jeugd grotendeels uit verrassende gladde en geroutineerde filmacteurtjes bestaat. 1 (MONOPOLE, maandag t.m. woensdag).) De technicolor-produktie „HET ZWAR- TF SCHILD" is'één van die veie kleu rige. historische fantasie-geschiedenissen, die zo gaarne ln het middeleeuwse En geland gesitueerd worden. Een moedige knaap, sterk met de handen en na trai ning op een kasteel een geducht strij der op alle wapens, verricht talrijke hel dendaden en redt tenslotte de wankele koningstroon van Hendrik IV. Over zijn afkomst hangt een myste rieuze sluier, die aan het slot natuurlijk ook fier opgetild wordt, waarbij het wa pen van een nobele familie zichtbaar wordt Tony Curtis speelt de strijdlustige jon geman, die veel moet leren voor hij een beschaafd ridder genoemd mag worden, maar de kunst -van hofmakerij (aan Ja net Leigh als kasteeljoffer) reeds vrij aardig beheerst. Het is uiteraard geen enkel moment de bedoeling een serieuze impressie te geven van het ridderleven in het oude Engeland, alles is décor en show, maar dcaanhangers van dit bepaalde genre zullen zich stellig niet teleurgesteld voe len. (MONOPOLE, matinees). lijk charme, understatement en poëzie, is hier verenigd in een lief, prettig aan doend, werkje. Kan het minder Duits? Rühmann treedt aan als de man van iets meer dan middelbare leeftijd, ach ter wiens wat trieste glimlach proble men schuilgaan. Het type Is niet nieuw, maar komt vakkundig uit de verf. 1 Hij is de vader van een achtjarig meisje, dat niet weet dat zij een slechte; moeder had. Die moeder is lang gele-j den weggelopen, maar Rühmann heeft1 daar maar van gemaakt dat ze is over- leden, teneinde de kleine zo positief mo- gelijk te doen opgroeien. Maar hét ziet i er naar uit dat hij daarmee op den j duur het tegengestelde zal bereiken.) omdat met dit „leugentje om bestwiL" het pad is geëfend naar steeds nieuwe onwaarheden. Want vader raakt zijn baan kwijt (en j daarmee aan de drank) en verliest zich-1 zelf nu tegenover het meisje in telkens! stouter dromen en avonturen, teneinde de armoedige realiteit te verhullen. Een j tweede huwelijk, aan het einde van del film gesloten, doet tenslotte vermoeden dat het in de toekomst beter zal gaan j met vader en kind. Het verhaal wortelt deels op droom, i] deels op realiteit. Omdat de achtergron den van het geval als in een detective- story bij stukjes en beetjes naar voren treden, blijft de spanning er goed in: hier weinig minder dan een noodzaak, omdat het clichématige gegeven de kans op „zakken" tot het eind toe openlaat. (PASSAGE). LET OP! De ingevulde strookjes moe ten uiterlijk zondag 14 oktober des voormiddags 12 uur in het bezit zijn van Het Rotterdamsch Parool, West- blaak 9-11, Rotterdam. Op de enveloppen vermelden: BELGIËNEDERLAND-prijsvraag. De uitslag van deze prijsvraag wordt gepubliceerd in ons blad van zater dag 20 oktober o.s. De Franse spionagefilm „De vijand in de schaduw" (l'Ennemi dans i'ombre) is zo ontzettend Ingewikkeld, dat uw verslaggever er niet helemaal zeker van Is, dat hl) de plot ook wel helemaal be grepen heeft. Anders willen we nog wel eens opmerken „we vermelden het ver baal maar niet om de spanning bij de toeschouwers weg te nemen", doch in dit geval hoeven we dat niet te zeggen, want wij zelf weten niet precies wat er zioh nu allemaal heeft toegedragen in deze film van Charles Gérard, die ein deloos langdradig over het filmdoek voortglijdt. Het komt er in grote lijnen op neer dat een wakkere borst van de Franse veiligheidsdienst een stel - gespuis, dat het op belangrijke internationale docu menten heeft voorzien, onschadelijk weet te maken, nadat verscheidene malen zijn hachje in ernstig gevaar heeft ver keerd. - ln het uitgebreide labyrinth verliest Gérard bü herhaling de draad, zodat het een gezamenlijk dolen wordt. Sym pathiek is de dappere rechercheur van Roger Hanin en ook Bernard Blier beeldt op prettige wijze de bescheiden rol van het hoofd van de veiligheidsdienst uit. (MONOPOLE, tm. zondag). (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Gisteren is plotseling overleden de heer D. W. Cou sijnse (60), hoofdingenieur van Verolme United Shipwards. De heer Cousijnse is vanaf 1 januari 1948 in dienst geweest en was een per soonlijk vriend van de heer Verolme. Zij kenden elkaar van de schoolbanken en bezochten samen de avond-mts in Rotter dam. Later werkten zij beiden bij de Rot terdamse Droogdok Mij. De begrafenis zal aanstaande maandag plaatsvinden op de algemene begraaf plaats te Rozenburg. ROTTERDAM, vrijdag. Gisteravond is de zeventienjarige Clazicn Smol, die in de Bacxstraat woont bij het oversteken op de oversteekplaats "Walenburgerweg- Spoorsingel aangereden door een bestel auto. Mejuffrouw Smol liep schaafwon den aan de benen en vermoedelijk een hersenschudding op. Men vervoerde haar naar het Dijkzigtzlekenhuis. Bij het over steken was een personenauto langzaam achter mejuffrouw Smol om gereden, de bestelauto passeerde op dat moment de personenauto links en veroorzaakte de aanrijding. oranjegalerij 11 TEU 67844/63844 Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken be kend, dat zij in hun vergadering van 10 juli 1962 besloten krachtens artikel 5, eerste lid, sub c van het Wegenver keersreglement vast te stellen de volgende 56e wijziging van het Verkeersbesluit voor de gemeente Schiedam. Artikel I Onder het hoofd „Aanwijzing voetgangersoversteekplaat sen" worden de volgende rubrieken opgenomen: „Lange Kerkstraat: ten westen van de Broersvest"; „verbindingsweg tussen Singel en Lange Kerkstraat: ten oosten van de Broersvest". Artikel 2 De onder het hoofd „Aanwijzing voetgangersoversteek plaatsen" opgenomen rubriek „Broersvest" wordt uitge breid met „ten noorden van de verbindingsweg tussen Sin. gel en Lange Kerkstraat." Van dit besluit staat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan H.M. de Koningin ge richt, maar ingediend bij de Commissaris der Koningin in de provincie, die een bewijs van ontvangst afgeeft. 1 - Dit besluit is in afschrift verzonden aan de desbetreffen de HoofdingenieurDirecteur van de Rijkswaterstaat, aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond AJN.W.B., de Koninklijke Nederlandse Automobielclub, de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging en aan Gedeputeer de Staten dezer provincie. Het besluit ligt gedurende de genoemde beroepstermijn ter visie ter Gemeente-Secretarie (Stadhuis, Afdeling Al gemene Zaken), Schiedam, 5 oktober 1962 Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, M. J. BLOK J. W, PEEK Bankstellen vanaf ƒ465.- grote collectie aanwezig, o.a. Italiaans, Zweeds, Hollands, Deens, Noors enz. loopt u eens even aan bü Plate, Gro te Markt 19—21, Schiedam. Kapsalon Hélène, de salon voor de betere permanent. Stroomloos, voor ieder haar geschikt 7.50. Hélène tiède permanent, de meest ideale natuurlijke permanent 10. Gratis halen enbrengen per luxe auto - voor permanent. Kapsalon Hélène. Rem- 'orandtlaan 22, Schiedam, teL 6 71 70, Bi) showroom Coja wasma chine met wrtngei en rijd. klok r 155 Centrifuge f110 Langzaamwassers MJeie sys. teem f 195 De nieuwste was- spoel- droogcombwatle mei 4 motoren, eiektriscb ver warmd en 2 pompen vooi 1495 Showroom Coja, Lange Haven 126 tel 6 S3 41 Shave-dealer van Philishave Remington, Braun. Slijpen, repareren, s morgens ge bracht, 's middags klaar. Slij perij, staalwarenhandel - Gé Kleyheeg, Nieuwstraat 43. te lefoon 61719. Voor pasfoto' naar K van Vuuren. Hoogstraat 106, teL' 6 67 20. In één dag gereed. Rolfilms vergeten T uc auto maat staat voor u klaar Alle soorten' films Foto K. van Vuuren Hoogstraat 106. Laat ow spiraal vermaken tot - modern opklap, at kantelbed Prima afwerking, als nieuw terug. Het goed.' koopste adres. DUK, Groe nendal I A (Broersveldpad), telefoon 8 70 28 (na 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten, hutledikanten; kampeerbed- den enz. Kom eens praten- Uw kleine advertentie In' deze kolommen wordt gelezen - me» dezelfde aandacht als waarmee u deze advertentie laa.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1