19. Ook de tweede Kunstmarkt in de Beurs trok veel belangstelling Van Gent bezorgt SVDPW de zege SFC werkt zich naar de kop door fraaie zege op FIOS Schiedam Beeld van de zending èn van het arbeidsveld wollen heren vesten --m n succes Weinig handeltoch NOAD start met verlies Zeer matige prestaties Voetbal in Schiedam WF faalde in Hellevoetssluis HVO I thans Vlaardings top-team GSY sterker dan WIK 90 ■ten 1 op jubileum aanbieding Ontmoeting van kunstenaars Expositie in Grote Kerk AFDELINGSVOETBAL B.V. „De Beyer" wordt opgeheven DHS-HOV 3-4 ZATERDAG-VOETBAL PPSC bleef ongeslagen ZWSH de baas met 2-1 Bejaarde dame hij val uit Lus gewond Inbraakje in een garage Automobilist mishandel cl Joyriding met autobus Jongen vindt granaat SFC-FIOS 4-1 Tediro-Demos 4-1 PDK-Martinit 2-0 Jan van der Does liep ernstige blessure op Weer hoge cijfers (6-0) bij TSB Inbraak in de Goede Havenkerk Zware nederlaag van jeugdteam Voorstellen niet in behandeling Koeriersters BERYOETS JAG 8 OKT, 1962 ■last idio (Advertentie J.M.) jaar k" ter w meulen Als bij U, einde van de week, deze prachtige Mystères voor de ramen hangen, dan zullen Uw vensters zich ongetwijfeld on derscheiden van alle anderen. Want deze Mystères, maar liefst 160 cm hoog, een ail- ovemet, met Ingeweven dessin van 100% katoenen garens ge maakt, waarvoor U normaal graag f 4.- wilt betalen, koopt U nu per meter voor nog géén twee gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze aff- overnet Mystère per meter, (fj koopt dus de breedte,) 180 cm hoog, per meter voor de breedte,j Géin iet. f schrifti«t. SCHIEDAM, maandag Ook de tweede in Schiedam gehouden Kunstmarkt mag een succes genoemd worden. Had de eer ste plaats In de openlucht op het knusse Ingesloten pleintje bü het Sted. Museum, wat eigenlek nog niet zo'n gek plaatsje Is voor een „markt", zaterdag bad de open bare kunstverkoping plaats in het statige Beursgebouw. Wel geriefelijker voor kun stenaars en belangstellenden, maar min der opvallend. De resultaten komen vrij wel overeen: er !s weinig verkocht en veel gepraat. Nog opvallend veel vrij moedige Schiedammers zijn over de drem- pel durven komen om even vrijmoedig; hun mening televen over het uitgestalde werk, waarbij dan de handen op de porte monnee bleven. Ach, dat laatste was door de rond dertig, meest jeugdige, deelnemende kunstenaars verwacht, zij namen er dan ook geen aan stoot aan en alles kon in goede vrede ver lopen. „Zoiets moet groeien", hebben de organisatoren al flegmatisch te kennen gegeven. Maar ze hebben wel de overtui ging dat Schiedam het goede „klimaat" heeft daarvoor en zo zullen de Kunst markten in onze stad wel tot een traditie worden. Erg veel moeite om hun „waren" in markt-stijl aan te prijzen hebben ze dan ook niet gedaan. Zij vielen eigenilijk tus sen het publiek op door hun harige uit monstering en de achteloze kledij. Zij bab belden rustig met hun kunst-broeders on der het genot van de koffie en zo werd de markt in het monumentale gebouw tot een ontmoetingscentrum voor belangstellen den. En dat heeft ook waarde voor de kunstenaars. Op tafels in het centrum van de zaal stonden de beeldhouwwerkjes en langs de wanden hingen de vele tientallen schil derijen, tekeningen, gouaches, enz, Daar schuifelde het publiek dan langs, de me ningen ten beste gevend. Er waren nogal veel abslracten en surrealistische werken, zodat het merendeel van de meningen wel was „Ik snap er niks van". Anderen mom pelden „eplgonlsten van de hedendaagse kunst" of „geen persoonlijke stijl". Doch de Insiders waren tevreden: de kwaliteit van de inzendingen Is stijgende. Wie het overigens wèl druk had op deze markt dat was cineast Jan Schaper met zijn assjstenten. die duchtig de camera's lieten snorren. Dat komt dan weer in flit sen terug in de documentaire die Schaper maakt over Schiedam. De schilders zijn van plan geregeld der gelijke evenementen te organiseren en zullen graag naar Schiedam terugkomen, al was het aantal Schiedamse deelnemers gering: Nico van Welzenes, (die actief met potlood en papier bezig bleef), Frans van der Heyde, Paul van GinUel, Herman en Sey, De rest komt hoofdzakelijk uit Rot terdam. j Apothckersnacbtdienst. Apotheek Jansen. Swammerdamsingel 41. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur. 's zon dags 12 tot 17 uur: Eigen verzamelin gen en „Uw stad in uw museum". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De Kampioen leu genaar". Monopole, 2 en 8 uur: Morgen zijn zy volwassen". diversen Lutherse kerk, 2 tot 5 en 7 tot 10.30 uur: bazaar. J Grote kerk, 2 tot 5 en 7.30 tot 1030 uur: zendingstentoonstelling. Musis Sacrum: 7,30 uur: Alg. Bond v. Be jaarden. Cabaret. Irene: 8 uur: Kath. film. Actie. Filmavond. SCHIEDAM, maandag ïn de Grote kerk wordt deze week een zendings expositie gehouden van materialen uit Aziatische en Afrikaanse landen, dit ter afsluiting van de actie „Een huis voor Ka meroen" die de jonge leden van de Ned. herv. kerk sedert enige weken met succes in Schiedam hebben gehouden. De expo sitie omval twee delen, enerzijds het zen dingswerk en anderzijds het beeld van de autochtone bevolkingen. Zo z^n er bijbel uitgaven In de Afrikaanse talen te zien, verder foto's van kerken en Bijbelse tafe relen. Achterin de kerk zijn stands en vi trines met kalebassen uit Afrika, met kleedjes, die voor rituele ceremoniën ge bruikt worden. Verder een Balinees naai mandje, een tam-tam uit Nicuw-Guines, een kris uit Java, clseleerwerk, houtsnij werk, kleden, sarongs, maskers, waaiers, speren, schilden, kettingen, muziekinstru menten, bijlen, een geprepareerde vogel kop, enz. Zo vestigen een zestigtal voor werpen direct de aandacht op de verre volken. Dames van de Hervormde Vrou wen Dienst zullen bü de stands toelichtin gen verstrekken. Jcugdouderling G. Gros heeft zaterdag middag Jhet welkomstwoord gesproken. Hij* bracht dank aan velen voor de mede- ■erking. De heer Gros stelde dat de actie Kameroen een begrip is geworden in Schiedam. Hij herinnerde aan de eerste orienterende bijeenkomst in de Opstan- dingskerk. Het werk is gedaan door de jeugd, maar speciaal mevrouw Chün heeft joede medewerking verleend. Er dient 38.000 bij een te komen om een huis voor Kameroen te kopen. De heer Gros geloof de dat dit bedrag vorkregen zal worden. Met deze expositie als sluitstuk wordt de bedoeling van de actie getoond nb het Evangelie doorgeven aan de naaste. Hierna heeft dr. L. J. Cazemier de ex positie geopend. Hij herinnerde eraan dat de jongeren meer wilden verstaan van wat zending is. Toen ze zich meer bewust wa ren van hun zendingstaak en roeping zyn ze in. de drie classes Rotterdam-Noord, Botterdam-Zuid en Schiedam met het werk begonnen. Overal wordt nu over deze aangelegenheid gesproken. Hij was verheugd dat vele scholen zullen komen maar hij hoopte dat ook vele ouderen de weg naar de expositie zullen vinden. Het gaat er niet alleen om gelden by een te zamelen maar men wordt tegelijk opge wekt om er aan te denken het Evangelie door te geven aan bevolkingen die met of oppervlakkig van de Bijbel gehoord heb ben. SCHIEDAM, maandag Uitstekende mallaten bij de clubs in de afdeling Rot terdam. SVDPW sloeg het sterke DEtï net 3—2 en Schiedam, Ursus en DRZ zorgden ervoor dat ze niet verloren. Het utrdta puntenverdelingen met resp. DBGC (1—1), met Voorwaarts (2—2) cn mitVOB {1—1). In Hellevoetsluis kwam Wilton Fljcnoord voor hete vuren te itaan. De scheepsbouwers lieten te spoe- dlf de moedl zakken waardoor Hellevoet» alufs verdiend een monsterscore van 71 kon behalen. Hellevoetsluis-WF 7-1 Het flegmatieke Wilton Fijcnoord kwam na een mooie aanval via Van Unen in de derde minuut op 01. Toen was het Schiedamse kruit verschoten. In de zesde minuut scoorde rechtsbuiten Jongejan. Middenvoor Van der Ban gaf Hellevoet- sluis de leiding maar de strijd ging nog gelijk op. Toen Hellevoet wegens foutief terugspelen van WF in de vijfde minuut van de tweede helft via Van der Ban op 3—1 kwam en twee minuten later de stand 41 werd uit een vrije trap, bleek dat WF de tegenslag niet kon verdragen. Gemakkelijk werd het daardoor 71. VOB-DRZ 1-1 Reeds in de derde minuut had DRZ de voorsprong. Bij een hoekschop werd de bal weggewerkt maar G. Ouwens schoot van dertig meter in de hoek in. Twintig minuten later kreeg VOB een strafschop toegewezen maar de bal werd ver naast geschoten. In de vijfde minuut van de tweede helft kreeg VOB nogmaals een strafschop en nu werd het 11. Daarna heeft DRZ met volle kracht getracht de volle winst te veroveren maar er kwam geen wijziging in de stand. SVDPW-DEH 3-2 Halfspeler Van Gent heeft SVDPW naar een verdienstelijke 3—2 overwinning op pEH gestuwd. Van der Vlist scoorde de hattrick voor de Schiedammers, maar de Rotterdammers trokken rich telkens naast SVDPW. Van der Vlist opende de score, het werd 11 en. Van der Vlist kon nog voor rust SVDPW de voorsprong hergeven. In de tweede helft maakte DEH gelijk maar de scheidsrechter keurde het doelpunt wegens buitenspel af. Het werd tenslotte toch 3—2, waarna Van der "Vlist zijn dub in de eindfase de veinst gat DEH tekende na afloop pro- tost aan wegens het niet toekennen van het doelpunt. Schied. Boys-Dilettant 1-2 Twee.fouten van de Schiedamse doel man kostten de Schiedamse Boys de Winst. De Rotterdammers namen daar door een voorsprong maar Jongcneel bracht nog voor rust de partijen op ge lijke voet In de tweede helft kwam Schie damse Boys dicht bij de zege maar met enige pech voor de thuisclub kon Dilet tant een fout van de keeper van de Boys afstraffen. DBGG-Scliiedam 1-1 Het is beslist niet gemakkelijk voet ballen bij DBGC. Toch heeft Schiedam zich kunnen handhaven. Voor rust had Schiedam zelfs de meerderheid maar ge doelpunt werd er niet. In de vijfde mi nuut van de tweede helft schoot rechts buiten Winkels van DBGC in cn dat was het-sein voor het offensief van de thuis club. Eerst in bet laatste kwartier kwam Schiedam onder de druk vandaan. Uit een combinatie van Nico Huet en Wout de Poter kon Huct de gelijkmaker inschie ten. In deze periode moest Falentijn zich laten vervangen door Van der Hoeven. TJrsus-Voorwaarts 2-2 Toen spil J. van Katwijk zich in de tiende minuut verkeek kon de Rotter damse middenvoor de score openen. Uit een vrije schop schoot Hans de Wolf na een half uur tegen het „muurtje" maar rustig schoot hij de bal nogmaals voor waarts zodat Voorwaarts met de gelijk maker genoegen moest nemen. In de tweede helft was Ursus voortdurend in de aanval maar het verre opdringen, had tot gevolg dat Voorwaarts de stand op 1—2 kon brengen. Henk Verwey geselde de paal en eerst vijftien minuten voor tijd bracht Hans de Wolff de score weer in evenwicht Ursus liet de overige kansen ongebruikt SCHIEDAM, maandag De biljartver eniging „De Beyer" heelt besloten de ver eniging op te heffen. Dit als gevolg van het feit dat Hotel Beyersbergen, het lo kaal waar gespeeld wordt, binnenkort aan de sanering ten offer valt. Twaalf leden van „De Beyer" hebben zich_ laten af schrijven van het district Schiedam van de KNBB. Esperanto-agendo Merkredon. La lOan de oktobro klub- vespero. Ni kune legos la lastan „Sen- aaciulon" ce kino v. Gink, Ploegstr. 39. Baldaü estos sekcia jarkunveno aten- tution. SCHIEDAM, maandag - NOAD heeft de eerste wedstrijd ln de nieuwe compe titie in dc overgangsklasse niet kunnen winnen. Het werd een 73 nederlaag te gen Mllkstcamers. Doordat de NOAD- spclers niet hebben kunnen oefenen ln de Beurs, kwamen zU slecht voorbereid In de strijd. Alleen Arnold Braak liet zich niet ken nen en won alle drie partijen. Cor Joustra en Kees Manjncn, die de wegens studie redenen verhinderde Henk Aben vserving, konden met tot winst komen. Zy speelden onvast en haalden het peil van vorig jaar op geen stukken. De eerste thuiswedstrijd wordt vrijdag in de Beurs gespeeld tegen UTTC_ uit Utrecht, want de wedstrijden in Schiedam worden voortaan op vrijdagavonden ge speeld. In kader toernooi: VL AAR DINGEN, zaterdag Op de tweede avond van het kadertoernool van het blljartdistrict Schiedam om de A. A. Spronkers-wisseiprys in de Sunlight-kan- tine zijn de prestaties bijzonder matig ge weest- De eniree van Van Gendt is min der goed geweest dan redelijkerwijs moebt worden vervracht. Hekman bleef nog steeds beneden zijn officieel moyenne. En de topspelers Van Ejjk en Van Duyl speel den bepaald stroef. We zwijgen dan nog maar over een derde klasse libre moyenne in een kaderparty- Vrijdagavond had Hekman nog een beurt meer nodig dan vorige week om te winnen van Van Gendt, die met een serie van 20 hoopgevend startte, maar ten slotte slechts iets meer dan de helft van het totaal te maken caramboles scoorde. Van Eijk speelde bepaald stroef tegen Valkestijn. Wel scoorde de wisselprys- houder in zijn I6e beurt een serie van 43 caraboles, maar er bleef toch matheid over zijn spel liggen. Van Duyl startte slecht tegen Dijks hoorn, die er de gehele partij niets van terecht bracht. Een serie van 58 carambo les van Van Duyl in de achtste beurt, ge volgd door 31 twee beurten daarna, tilde het moyenne van Van Duyl tot een rede lijk peil op, maar doordat hij voor de laat ste 48 punten tien beurten nodig had, zak te het gemiddelde weer aanzienlijk. In een slopende partij won Van Gendt tenslotte met minimaal verschil van v. d. Velde. Alles bijeen genomen: na twee speelavonden nog een prestaties van for maat, zelfs meer teleurstellende verrich tingen. Misschien zijn de deelnemers nu warm gelopen Uitslagen tweede speelavond: SCHIEDAM, maandag Het gaat nog steeds niet goed met derdeklasser DBS. Er is een goede technische vaardigheid maar het team kan maar niet op volle sterkte komen. Tegen de verwachting in verloren de geelzwarten dan ook ditmaal. Het werd 34 tegen HOV. Bij de vierde klassers doet SFC het uitstekend. De blauwzwarten gaan naar de lop met een 41 zege op FIOS. De vreugde was groot vooral omdat alle teams van SFC won nen. Dat Demos zou moeten buigen voor het gevaarlijke Tediro (41) kon worden verwacht. In Den Haag had Martinit veel pech tegen PDK, dat vry gelukkig met Z—O won. Het zag er in het begin naar uit dat de strijd een levendig karakter zou krij gen. Toen stopper Jaap Roelfzema in de vijftiende minuut tegen een tegenstander schoot kon deze de bal meenemen om doelman Van der Berg te passeren. Uit een hoge voorzet scoorde de Rotterdamse rechtsbinnen vijf minuten later. Tien mi nuten daarna had Roetcrs de achterstand verkleind maar het was de rechtsbinnen die m de 34ste minuut het Rotterdamse overwicht aangaf. (1#—3). Hierna kreeg DHS gedurende een kwartier het offen sief. Roozen gaf middenvoor Gudde de kans maar het was De Jager die de aanval goed afrondde. Vlak voor rust werd het 3—3. In de tweede helft startte DHS goed maar de voorhoede ontbeerde stootkracht. Ook de aanval van HOV was minder gevaarlijk zodat de strijd ver liep. Tn buitenspelpositie bracht de rechtsbuiten van HOV zijn club de twee punten. (34). SCHIEDAM, maandag Voor het eerst hebben de clubs ln het zaterdagvoetbal de voile winst veroverd. GSS, weer eens op schot, kwam met 15 van GOZ terug. PrSC presteerde het met 1Z stand te houden legen het nog ongeslagen ZWSII. HBSS behaalde eveneens een prachtig resultaat door met 3l het onbereken bare De Zwerver te slaan. ÏÏBSS-De Zwerver 3-1 Belde teams waren in de aanvang in de aanval en beide doelen kwamen in gevaar. In de veertiende minuut schoot Dróge uit een vrije trap raak. Vlak daarna schoot Vermeulen naast. Prompt kreeg De Zwer ver een kans maar doelman Van Heest wierp zich keurig op de voeten van de aanvaller. De verdienstelijk debuterende Jan Breugum schoot in de 23e minuut te gen de paal. Vlak voor rust had Van Heest de bal niet onder controle en Kolsloot kon de gelijkmaker inschieten. Bij de aanvang van het laatste half uur belaagde HBSS het doel van de bezoekers. Het was Ver meulen, ditmaal middenvoor, die tenslotte raak schoot. Een schot van Putters werd mooi door Seinstra gestopt, In de 33e mi nuut zette Breugum voor aan Mulder die daarna Putters de scoringskans gaf (31). Dröge en Putters misten daarna nog kansen. ZWSH-PPSC 1-2 De partijen waren volkomen in even wicht. De verdedigingen hebben dan ook voortdurend over de aanvallers geheerst. In de tiende minuut schoot Piet van Veen onverwachts in (01). In de tweede helft zette ZWSH het doel van PP onder druk maar PPSC kon de aanvallen keren. Bij een misverstand in de Schiedamse defen sie kon de middenvoor de gelijkmaker in zenden. In de 25e minuut geraakte mid- voor Piet Liebeek geblesseerd. Invaller Roel Ravens schoot vijf minuten later het winnende doelpunt in. Toen de midvoor van ZWSH keihard het verwachte tegen- punt zou inschieten was het doelman Wa penaar, die de geblesseerde Jungerius ver ving, die prachtig ingreep Q2). Hekman 250 250 46 22 5.43 v. Gendt 250 142 48 20 3.08 v. Eyk 300 300 32 43 9-37 Valkestijn 250 156 32 19 4.87 v. Duijl 300 300 30 58 10.00 Dijkshoorn 250 53 30 13 1.76 v. Gendt 250 250 46 35 5.43 v. d. Velde 250 241 46 26 5.23 Na twee ronden luidt de stand: v. Duijl 4 600 6(H) 63 58 11.32 v. Eijk 4 600 600 66 65 10.71 hekman 4 500 5(H) 91 25 5.49 v. d. Velde 2 500 491 69 50 7.11 v. Gendt 2 500 392 92 35 4.26 Valkestijn 0 500 251 55 19 4.5 fi v. d. Does 0 500 297 68 21 4.3R Dijkshoorn 0 500 156 64 20 2.8B GOZ-GSS 1-5 Met open spel was GSS direct m de aanval. Vele malen had de defensie van GOZ het benauwd voordat Van Deuzen in het strafschopgebied gevloerd werd. Prins schoot de penalty in. GSS bleef in SCHIEDAM, maandag. Bij het uit stappen uit de bus op het Dr. Wibaut- plein is zondagmiddag 4.45 de 83-jange mevrouw E. W.-W, uit Rotterdam geval len, waarbij zij vermoedelijk het heup been heeft gebroken. Zij is in het Ha venziekenhuis te Rotterdam opgenomen. SCHIEDAM, maandag. In een garage in de Chrisüaan Huygensstraat is zater dagnacht ingebroken. Met behulp van een schroevedraaier heeft men de garagedeur kunnen open maken en uit de daar staan de auto verdwenen een radio, een claxon, een leren tas met gereedschap en een rubber hamer. de aanval. Uit een pass van Prins scoorde Wessels. Toen Van Deuzen in een solorush enkele tegenstanders passeerde werd het 0—3. Tien minuten voor rust schoot Wes sels nogmaals raak, GSS had de overwin ning maar GOZ wilde hard terugslaan Het duel werd wat onaangenaam. Van Deuzen scoorde in de tiende minuut van de tweede helft uit een verre doorloopbal en daarna kreeg het verwoede GOZ de kans om een kwartier voor tijd de stand op 15 te brengen. SCHIEDAM, maandag, De heer H. C. is zondag om 4.45 uur op de Marcomweg mishandeld door twee onbekend geble ven personen. C. werd daar in zyn autootje „gesneden*' door een grote auto die van links kwam en even verder stop te. De heer C. heeft toen de bestuurder opmerkzaam gemaakt op zijn onbehoorlij ke manier van rijden, doch de bestuurder stapte uit en stompte de heer C. m het gezicht. Ook een tweede man deed mee aan de mishandeling, waardoor de heer C. wonden aan het gezicht bekwam. SCHIEDAM, maandag. Chauffeur H. J. B. deed aangifte dat onbevoegden met zijn autobus, die afgesloten in de Van Deventerstraat stond, zijn gaan rljden.De wagen werd echter aan het einde van de straat teruggevonden. Men is vermoede lijk door het bovenluikje in de bus ge komen. SCHIEDAM, maandag. Een jongen van 12 jaar heeft m de Francois Haver- schmidtlaan tegen de muur van de St. Benardusschool een roestige oude gra naat gevonden, vermoedelijk een vlieg tuiggranaat. De jongen heeft dc granaat zelf naar het politiebureau gebracht, maar liij had beter het gevaarlijke voor werp kunnen laten liggen. De openingstreffer was voor rechts buiten M, van Bergen van FIOS en heel hard heeft SFC moeten strijden om de bakens te verzetten. In de achttiende mi nuut kon Rinus Schell een terugspeel bal inschieten. SFC nam daarna het beste van het spel en W. Klein bracht de stand op 21. In de tweede helft ging FIOS weer goed In de aanval maar de bezoe kers konden niet door de Schiedamse muur dringen. In de negentiende minuut zette B. den Houting voor aan K. Schell en deze bood J. Offerman de scoringskans (3—1). FIOS was geslagen en daardoor gelukte het good old Jan van Buitenen om als rechtshalf een voorzet van Den Houting in te schieten. (41). Een fout van de Schiedamse defensie kwam Demos wat ongelukkig op een 10 achterstand te staan in de veertiende minuut. Toch speelde het technisch vaar dige Demos niet slechter dan het ener gieke Tediro. Toen de linksachter van Demos in de derde minuut van de tweede helft een strafschop veroorzaakte ge raakte Demos met 20 achter aan het wankelen maar gedurende twintig mi nuten kwam Tediro toch niet verder dan 20. Demos herstelde zich. Linkshalf J, Groenendijk verkleinde de achterstand en toen het er op leek dat Demos de gelijk maker zou behalen glipte de Rotter damse rechtsbuiten bij een lange trap vlot naar het Schiedamse doel om on gehinderd keihard in te schieten. Demos slaagde daarna niet meer en ondanks goed voetbal van Schiedamse zijde kon de uitstekende imkerwing van Tediro vijf minuten voor tijd de stand op 41 brengen. Hoewel Martinit steeds sterker was greep PDK de winst doordat de gastheren een terugspeelbal van de halfspeler kon den inschieten en het tweede doelpunt ontstond doordat de Schiedamse aanvoer der de bal met de hand sloeg bij een hoekschop. Tegen deze twee sofgoals kon Martinit ondanks voortdurende be dreiging van het Haagse doel geen tref fers zetten. CVan een onzer verslaggevers) VLAARD1NGEN, maandag. De onge lukkigste speler bij de junioren was za terdag de jeugdige Jan van der Does uit Fortuna al. Het her-ingedeelde enkele klassen lager Fortuna al speelde tegen TOGR al. Na ongeveer een half uur spe len moest Jan met een ernstige dijbeen blessure naar het algemeen ziekenhuis worden vervoerd. Zaterdagavond is het gebroken been gezet. Vandaag zou be slist worden of operatief ingrijpen nood zakelijk is. Bij de stand 0—2 is de wedstrijd ge staakt. J. v. d. Does was een van de spe lers, die in aanmerking kwam voor pro motie naar het jeugdelftal. (Van een onzer verslaggevers) VL AARDINGEN, zondag. TSB wint of verliest met grote cijfers. Dit is nu al diverse malen in deze competitie het ge val geweest. Ook weer vanmiddag Dp De Vyfsluizen, waar Cospal gast was, TSB had voor de rost doorlopend een veld- meerderheid, maar slechts eenmaal werd gescoord: ïn de 21e minuut gaf Gunneweg (Advertentie IM.) SELECTE SORTERING DEMIE'S SCHIEDAM - HOOGSTRAAT 1T1 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag, - Was voorheen VSG 1 steeds het Vlaardlngse topteam in de competitie van de Rotter damse Schaakbond, dat is nu HVO 1 ge worden. HVO 1 is ingedeeld in de promo tieklasse van de Rotterdamse Schaak bond. Deze week begint de reeks com petitie wedstry den. Vlaardmgen 1 en Shell 1 zijn ingedeeld in de eerste klasse, poula a. In de tweede klasse, poule b, ontmoeten we Shell 2 en in groep 3 VSG 2 en HVO en ook Maassluis 1. Shell 3 is ingedeeld in de derde klasse, groep b. Voor HVO 1 wordt het zaak zich te handhaven in de hoogste klasse van de RSB. VSG 1 zal vanzelfsprekend pogen daarin weer terug te komen. De competitie begint vanavond in Vlaardingen met de wedstrijd GSG 2 HOV 2. (Van een onzer verslaggevers) GOUDA, zondag. WIK kou het niet bolwerken tey n GSV. De thuisclub be haalde een V> .-i de 42 overwinning. En WIK fc nog geen enkel winst punt In de achtste minuut moest Tomaello voor de eerste maal de bal uit het net halen. Rechtsbinnen Kraan loste een strak schot uit eeu pass van Crist, die Foncke handig was gepasseerd, dat onhoudbaar was. Direct na de uittrap werd het evenwel gelijk. Boose ontving het leder van Den Brabander, die snel op dc GSV-goalie af ging. Hij werd gehaakt cn mocht toen vanaf de elf metexstip scoren (11). Maar al gauw, in de twaalfde minuut, am GSV andermaal de leiding, ditmaal door zijn middenvoor (2—1)., Beide partijen kregen hierna enige scoringskansen. Drie minuten voor mat profiteerde Kraan van een misverstand ïn de WIK-verdediging en dat betekende 3—1. Na de hervatting nam GSV het spel geheel in handen. Door Melkert werd de Goudse voorsprong tot 41 opgevoerd en speelde WIK praktisch een verloren wed strijd. Wei nam WIK nog het initiatief over, maar verder dan een treffer van Hoek- Van Zanen die kans. Na de rust kwam stra, uit een voorzet van Goose, kwamen SCHIEDAM, maandag. In de Goede Havenkerk aan de Wilhclminahaven is ingebroken. Door 'n steekraampje aan de waterkant is men in de foyer beneden on de kerk gekomen. Daar heeft men flessen limonade, snoepgoed en vijftien pakjes si garetten weggehaald, het overwicht van de Shell-ploeg duide lijker in de score tot uitdrukking. F. Gun neweg liet 2—0 aantekenen, Van Zanten 30 en 40, F. Gunneweg weer 50 en tenslotte zyn broer H. Gunneweg 60. (Van een onzer verslaggevers) VOLENDAM, maandag. Volendam pleegt zelf voetballers te kweken. Dat is al bekend uit de amateurperiode en het huidige Volendam uit de ere-divisie is daarvan ook een voorbeeld. Dat er weer een nieuwe generatie in Volendam in op leiding is, ondervond zaterdagmiddag het jeugdelftal van Fortuna, Kansloos werd het met 120 verslagen; bij de rust was de stand al 4—0, Bijzonder spijtig vooral voor de jeugdige Vreugdenhil, die nog en kele mooie reddingen verrichtte en aan het dozijn treffers geen enkele schuld had. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag. Na an derhalve avond vergaderen (donderdag en gisteren) is de raad door de agenda heen gekomen. Twee ingrijpende voor stellen werden door het college van b. cn w. teruggenomen voorlopig? onder de officiële verklaring, dat het college het gewenst achtte nader advies in te winnen. Dat betroffen het voorstel om thans, nadat onlangs twee leden noodgedwongen het bestuur moesten verlaten, de statuten van de Stichting; algemeen ziekenhuis te wijzigen en het voorstel met de voorgestelde tariefsver hoging Kolpabad. de Vlaardingers niet. VLAARDINGEN, zaterdag. Van de Vrouwengroep P.v.d.A. vernemen we, dat nog enkele deelnemersbewïjzen voor de excursie naar De Oude Lijnbaan op aan staande dinsdag bij de bestuursleden verkrijgbaar zijn. DAMESMODES 1962—1963 Voor 't herfst- en winter seizoen modieuze japon nen. deux-pièces, rokken, jumpers, vesten en blou ses in moderne stoffen en tinten, in zuiver wollen jersey, wevenit, Shetland- wol. Trevira en alpaca zijde Zie onze etalage en collectie Big-Ben en Fal con nylon damesregenjas. sen, steeds voorradig W. V. d. BURG LANGE KERKSTR. 19 Schiedam, telefoon 66135 Te koop aangeboden Slaapkamers f 285.—. Uitvoe_ ring staat te zien op onze slaapkamerafdelmg by Plate, Grote Markt 19-21. Schiedam rag en mouwen gebreid - voorpand loden/mohair

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1